Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Get this document free

Heart of Darkness - Download as DOC

VIEWS: 71 PAGES: 8

									Heart of Darkness, Joseph Conrad
                                       1
Heart of Darkness           di’aphanous gennemsigtig         spectral   spøgelsesagtig       con’cern    koncern, kompagni
                    reaches    strækninger        blaze    brand            dash it all hva' fa'n
27                   sombre     dyster, mørk       flicker   blafren af lys        charm     forhekse, fortrylle
yawl     (2-mastet) fartøj     imper’ceptible umærkelig         ‘trireme    romersk krigsskib     own     indrømme
swing     svaje ( maritimt)    forth’with    med det samme      lead    bly              worry     her: plage
flutter   vibrere, baske       unruffled    upåvirket         rigid    stiv             fresh de-
flood    flod ( mods. ebbe )    de’cline    (gåen på ) hæld      concer’tina harmonika            parture   "noget helt nyt"
bound     på vej         tranquil    stille, rolig       stores    forråd            by hook or
come to     ankre op        ‘uttermost    yderste         precious little næsten ingenting       by crook på den ene eller anden
in’terminable uendelig         ‘venerable    ærværdig        31                          måde
weld     svejse          flush    glød, opbrusen        skulk    luske            34
joint    led, sammenføjning     au’gust     ophøjet          brag     prale            notion    ide
tanned     barkede         a’biding     blivende         cheer    opmuntre           fuss    postyr
barge     båd           ‘reverence    ærbødighed       promotion    forfremmelse       scuffle   slagsmål
cluster   flok, gruppe       e’voke     fremklade         dice    terningspil          bargain    handel
peaked     spidset. spids     tidal    tidevands-          train    følge             assert    hævde
varnished    ferniseret, lakeret  current    strøm           ‘prefect    præfekt, officer      whack     slå
sprit    ( bov ) spryd       un’ceasingly uendelig, evig        mend one's                ‘mercilessly ubønhørligt
haze     dis            29                      fortunes forbedre sin økonomi     ‘tentative   prøvende, forsøgsvis
con’densed     fortættet      knight-errant omstrejfende ridder     utter    fuldstændig          jab     stød
mournful     sørgmodig       flank    flanke            initi’ation indvielsesritual       ca’lamity    ulykke
gloom     mørke, tristhed     bound on     på vej til        de’testable foragteligt          35
brood     ruge, hænge over     ‘conquest     erobring        abomi’nation afsky, noget man afskyr   ‘predecessor forgænger
‘nautical    sømandsagtigt     settler   nybygger           regret    fortrydelse         rib    ribben
pilot    styrmand, lods       ‘interloper her: smughandler       surrender   opgivelse         a’skew     skæv
‘estuary    flodmunding      commissioned bemyndiget          devotion    hengivelse, hengivenhed  en’closure    indhegning
yarn     ( sømands) skrøne     pur’suer     "jæger"         squeeze    tryk , pres, afpresning  scatter   sprede
28                   torch    fakkel            ‘aggravated under skærpede omstæn-    whited se’pulchre kalket grav
cushion     pude          might     magt                 digheder            coin     her:penge
rug     tæppe           spark     glød            32                    in’numerable utallige
ac’countant regnskabsfører       germ     spire            complexion hudfarve            ve’netian blinds persienner
bones     her: brikker af ben   dusk     tusmørke          re’deem     opveje, gøre godt igen  sprout    vokse frem
aft    agter            fairway    sejlrende, rute      pre’tence    forestillelse       imposing    imponerende
mizzen     mesan         ‘monstruous monstrøs, kæmpemæssig     be fated   stå over for        carriage
a’scetic    asketisk        ‘ominously ilevarslende          incon’clusive ufyldestgørende        archways indkørsel med buer
palm     håndflade        lurid glare mørkerødt skær ( som     navigation sejllads            ‘ponderously tungt
‘idol    afgud                fra ild)            ‘culminating kulminations (punkt)     a’jar    helt åben
placid    rolig, stile       se’dentary stillesiddende         sombre     dyster           un’garnished usmykket
se’renity    (ophøjet) ro      immuta’bility uforandrelighed       dose     dosis            arid    tør
‘exquisite    udsøgt        veiled    indhyllet          loaf about strejfe omkring, dovne     som’nambulist søvngænger
pa’cifically fredfyldt         30                    33                    pre’cede    gå i forvejen
be’nign     velvillig, rar    dis’dainful hånlig            exploration opdagelse           36
im’mensity kæmpeområde         in’scrutable uransaglig          blank     uudfyldt, "hvide"      deal table forhandlingsbord (?)
unstained    uplettet       ‘destiny    skæbnen          glamour     do: ære, berømmelse    deuce of    pokkers masse
marsh     marsk, vådområde    spree    "tur"            ‘latitude   breddegrad         smear     plewt
gauzy     gaze-agtig        suf’fice    være tilstrækkeligt    ‘hemisphere halvkugle           com’passionate medlidende
radiant    strålende        pro’pensity tilbøjelighed         hankering    længsel          ‘beckon     kalde på, gøre tegn til
fabric    stof           en’velop     indhylle         cease    ophøre            ‘sanctuary "det allerhelligste"
rises    bakker           glow     lysskær           patch    plet             squat    sidde på hug, s. fladt
drape     (ind)hylle        halo     ring (omkring månen)     un’coiled    rullet ud         plumpness     fedme
Heart of Darkness, Joseph Conrad
                                        2
frock-coat kjole of hvidt        con’founded forbandet, satans       ‘dissipated spredt, fjernet      a’lacrity   ivrighed
handle-end håndtag, styrepind      im’postor    bedrager         ‘catacomb     do: grav      ‘prudence    snuhed, klogskab
deso’lation fortvivelse, ørkesløshed  startled   overrasket          ward off    holde væk       reassured   beroliget
‘ominous    ildevarslende      blamed     pokkers          con’torted    fordrejet, vredne  ‘rascally   slyngelagtig
con’spiracy sammensværgelse       sole    ene              mangroves     mangrove træer   charge    den/det man har ansvar
propped up anbragt på          e’nigma     gåde           writhe     krympe, vride            for
starched   stivet          frown     rynke brynene        in the extre. på det yderste      ex’alted    ophøjet
swift    hurtig           mean     smålig, ondskabsfuld     par’ticularized specifik        de’scend    gå ned
in’different ligeglad          in’sipid    tåbelig           op’pressive trykkende         tender    ømskindet
pla’cidity ro, fredsommelighed     mute     stum             lean    slank           fend off   forsvare mig
‘countenance ansigt           featureless uden specielle træk      mo’rose      knarvorn, mut    blunder into ramle ind i
pilot   gelejde. føre        mo’notonous ensformig           lanky     langt hængende      sway     styre, regere
37                   grimness    barskhed, skummelhed    shuffle    slæbe          flabby    flommet, småfed
uncon’cerned uengageret         fringed    kranset           wharf     mole          ra’pacious    rovbegærlig, grisk
eerie    uhyggelig          ruled    tegnet med lineal       42                   folly   dumhed, idioti
un’canny    uhyggelig        blurred    udvisket           a’thwart     tværskibs, på tværs  in’sidious   snigende
fateful   skæbnesvanger        40                     ‘vigilantly vågent           appalled    forfærdet
pall    kappe, el. ligklæde     fierce    voldsom, barsk        mound      bunke, dynge     44
‘scrutinize undersøge, kigge under-   clustered   i grupper          exca’vations udgravninger       ob’liquely indirekte
      søgende           pinhead     nålehovede         de’clivity skrænt           di’vine    gætte
accordingly i overensstemmelse hermed  expanse     udstrakt område      rapid    strømmende vand      quarry    stenbrud
shabby    lurvet          pound along hugge afsted          hover     svæve          philan’tropic do: medmenneskelig
cra’vat    (hals) tørklæde      levy toll   opkræve told         devastation ødelæggelse        ra’vine    kløft
‘billowy    svulmende        flung    kastet            jetty    mole            scar    ar
vein    åre             sordid    beskidt           recru’descence genopblussen      drainage pipe drænrør
jovi’ality do: venlighed        ‘sinister   dyster           glare    stærkt lys        wanton     kåd, formålsløs
glorify   prise, glorificere     back-cloth bagtæppe            boiler    kedel           grove    lund
collected   behersket         idleness    lediggang          wallow     lige og vælte     tearing   rivende
quoth    sagde ( arkaisk)      languid    træt, apatisk        boulder     stor sten, klippe   pace    hastighed
sen’tentiously (selv) højtideligt    ‘uniform     ensartet         carcass    lig           launched    sætte i vandet, søsætte
resolution beslutsomhed         sombreness dysterhed            de’cay     forfaldende, forfald  crouched    sidde bukket sammen
threadbare slidt            toil    slid              rail    skinne           efface   udslette, udviske
38                   mournful     sørgmopdig        detonation do: explosion        a’bandonment forladthed
‘alienist   sindsygelæge       de’lusion    misopfattelse       objectless uden formål         mine     mine, explosion
imper’turbably uanfægtet        perspi’ration sved             blast    sprænge          shudder    ryste
reap    høste            man-of-war krigskib            file    række            starvation hunger, sult
possession besiddelse          shell    bombardere           e’rect     opret          ‘recess    niche, utilgængeligt sted
de’pendency afhængigt område, koloni  ‘ensign     banner           wound      bundet         le’gality   lovmæssighed
pro’found    dybt          limp     slap             loin    lænd            uncon’genial uvant
er’roneous   fejlagtigt       rag    klud              43                   ‘moribund     døende
soothingly trøstende          muzzle     munding          joints    led            re’cline   ligge tilbagelænet
‘confidences udveksling af fortro-   hull    skrog             limb     lem           45
      ligheder          41                     bight    krumning ( i kæden)    ‘vacant    tom
‘dignitary vigtig person        swell    bølgegang           report    drøn           flicker   blafren
39                   dart    fare afsted          ‘outraged     forarget       orb    kugle (øjeæble)
‘emissary    udsending        feeble    svagt             pant     puste           worsted    kamgarn
wean     afvænne, vænne fra     screech    piv             di’lated    opspilet        badge     mærke, mærkat
horrid    skrækkelig         proceeding handling            reclaimed    "frelste"       charm     amulet
venture    vove           lu’gubrious bedemandsagtig, sorgfuld    de’spondently fortvivlet        pro’pitiatory forsonende, anger-
hint    antyde            ‘drollery    morskab, sjov       hoist    løfte           a’cute    skarp
Heart of Darkness, Joseph Conrad
                                         3
phantom     ånd, spøgelse      pa’thetically ynkeligt           ‘insolence   frækhed        torch    fakkel
pose    stilling           ‘harness    seletøj           relieve   her: afløse        staely   statelig
contorted   fordrejet,vredet     gourd     do: en slags græskar     in jeopardy i fare(zonen)       ‘sinister   dyster, uhyggelig
‘pestilence pest             weird     underlig           fidget   være febrilsk, nervøs   arrest   gribe..interesse
shin    skinneben           sug’gestive stemningsfuld          dumbfounded lamslået          55
loiter   stå og hænge         lank    langlemmet           52                   much obliged 1000 tak
get-up    udstyr           ‘hospitable gæstfri             ‘futile   meningsløs, uden formål  ‘prodigy    vidunder, unikum
starched   stivnet          ‘upkeep     vedligeholdelse      chatter   snakke, sludre       ‘emissary    udsending
cuff    manchetter          ex’asperating frustrende, irriterende    borne in                guidance    styring
alpaca    alpaka           scornfully fuld af foragt           upon me   gik op for mig     confi’dential fortrolig
varnished    pudset          hammock      hængekøje        startlingly chokerende, overraskende  listless  sløvt
se’dentary stillesiddende        row     skænderi            nicety   præcision         whence     hvorfra
46                    jib    få nykker, blive stædig     ‘requisite  nødvendig        a’scend     stige op
indis’solubly uløseligt         49                     be’witched    forhekset       inde’fatigable utrættelig
dummy      udstillingsdukke     skin    rive skindet af, flå      ‘imbecile   stupid         confla’gration ildebrand
demorali’zation demoralisering      hobble     vakle            ra’pacity   griskhed        crestfallen slukøret
backbone    rygrad          backwater     stillestående vand    whiff    lugt            ‘servile    servil, underdanig
sport   fremvise, gå med       scrub    buskads            in’vincible uovervindelig       56
‘verily   i sandhed          rushes    rør, siv           ‘calico   kaliko, bomuldstof    scathing    skarp, bidnede
muddle     virvar, roderi      languidly    træt,slap          dismantled skilt ad          muff     fæ, klodsmajor
splay    udadvendt          stout    kraftig             cut capers springe i vejret, lave   go to    kom !
rubbishy    lige til skraldespanden  ex’citable    ilter                 numre            spectrally spøgelsesagtigt
brass wire messing tråd         volu’bility brug af ord           pail    spand            la’mentable ynkværdig
trickle   tynd strøm          digression udflugt             tear    storme afsted        disposition holdning, natur
barred    inddelt i striber      wreck     vrag             53                   pre’cipitately overilet, uoverlagt
fiendishly djævelsk           con’founded forbandet            ember    gløde           prim’eval    ur-
stab    dolke             ‘nuisance     irritations moment    screech   hyle           rank    frodig
scented    parfumeret         50                     forked    tvedelt          matted     sammenfiltret
perch    sidde (højt), knejse    feature    træk             stand-offish hoven           jabber    sludre
truckle bed feltseng           trenchant    skarp            silver mounted sølvbeslået       ‘menace     trussel
‘invalid   syg            dis’claim    modsige          dressing-case toilet etui       57
ex’hibit   udvise           seal    segl              ‘assegai   indfødt sværd      fiend    djævel
47                    in’scrutable uudgrundelig          entrusted   betroet         taint    besmitning, smag
e’licit   lokke ud           ‘faculty    evne             uncon’genial ukongenial, usympatisk  mor’tality dødelighed
uncouth    ubehøvlet         de’plorable beklagelig           be’guile   snyde, her: fordrive   vain    forgæves
la’mentable jammerlig          rout    nederlag, flugt         54                   relation   beretning, fortælling
com’posure    ro           constitution helbred            backbite   bagtale         con’vey     gengive
al’lude    hentyde          riot    lave ballade, holde fest     intrigue   lave intriger       com’mingling balnding
entry   punkt i regnskab       on leave    på orlov           plot    lave komplot        tremor    rystelse, bævren
bulging    udstående         Jack ashore sømand i land,         pretence   foregivende       notion    ide, tanke
slushed    rødmosset, varm      casual    tilfældig           slander   bagvaske, bagtale     life-sensation fornemmelse overfor livet
in’sensible sanseløs           o’riginate   være ophavsmand til     halter   grime           ‘penetrating gennemtrængende
48                    51                     ‘charitable næstekærlig        58
thicket   buskads, tykning      check     "tæmme", bremse        ‘sociable   selskabelig       clue    stikord
chilly   kølig             ‘entrails   indvolde           mica    glimmer          ‘narrative   fortælling
ra’vine    slugt           utterance    ytring           super’ciliousness hånlig holdning   mangled     lemæstet
a’blaze    brændende         ‘precedence forrang             baffle   forvirre          ‘adequate    do: passende, velegnet
yokel    bondeknold          mess-room     kantine         chill   kuldegysning        ‘wantonly    ansvarsløst
dwelling    bolig           un’alterable uforandrelig          pre’varicator en der taler udenom   ‘rivet    nagle, nitte
abandoned    forladt         conviction overbevisning          draped    draperet, iklædt stof   stoop    bøje
Heart of Darkness, Joseph Conrad
                                       4
59                  ‘enterprise forehavende           mob      gruppe, hob         cloak     kappe
confi’dential fortrolig       62                      shoal    lavvandet område, grund   acqui’sitions besiddelser, ejendom
ex’asperate frustrere, drive til   exterior   ydre              but    løbe imod           sheer     blot, bar
      vanvid          paunch     ølvom             im’placable ubønhørlig          white-lead bly hvidt
mere     blot, bar        osten’tation pralende optræden        in’scrutable uberegnelig, uransaglig   70
wink     blink         in’fested    inficeret          ‘vengeful    hævngerrig        circum’vent sejle udenom
curt    kortfattet        confab    sludder, samtale        channel    seljrende, rute      ‘specimen     eksemplar
puzzled    forvirret       folly    dårskab             smartly    rask, hurtigt       ‘vertical    lodret
battered    ramponeret      hang     pokker stå i det        shave by    stryge tæt forbi     ‘edifying    opbyggelig
gutter    rendesten        63                      by a fluke ved et svineheld        breeches     bukser
60                  doze     lur               snag     træstub, forhindring     squint    skele
chum with     være ven med    drowsiness søvnighed             67                    gauge     måler
prosper    trives        dispose of undvære              tin-pot   blik-            intre’pidity frygtløshed
connois’seur kender         ‘impudence     frækhed          attend to   tage sig af        pate     hjerneskal
rave    fable, snakke ivrigt   ‘invoice    faktura           ‘incident    tildragelse        thrall    træl
jig    dans           64                      fade    falme             transparent gennemsigtig
caper    lave ballade, opføre  in’ducement tilskyndelse           tumble     fald, spring        ‘vengeance     hævn
      sig tåbeligt       growl     knurre             shiver    ryste            im’promptu      improviseret
clatter   larm           as’tounded    forbløffet         tumble-down faldefærdig          sulky     modstræbende
hulk    skrog          at a loss  ude af stand til at       68                    creepy     duster, uhyggelig
hovel    hytte                forestille sig          spell    troldom            inclined    skæv
ob’scure     formørke      pluck    gåpå mod            re’verberate give genlyd         tatters   laser
61                  in’varibaly uvægerligt            ‘ponderous     tung          stacked    stablet
ex’uberant    frodig       im’perfectly ufuldkomment          stern wheel baghjul ( på damper )     71
fes’toon    guirlande      species    art              be’grimed     tilsmudset       ad’versely kritisk
crested    med bølgetoppe     pesti’lential pestbefængt          sluggish    træg            twill    en slags stof
snort    grynten         snatch    brudstykke           ‘portico    søjlegang         dis’mantled pillet ned
‘ichtyosaurus do: fiskeøgle     65                      steam pipe damprør            thumbed      bladret igennem
infliction sygdom          outlast   overleve            leak    lække             stitched    syet
visitation hjemsøgelse        pe’stiferous pestbringende          sus’tained    "hængende", vedvarende  dreary    kedelig
elevation    ophøjede position  beacon     fyrtårn, blus         hover     svæve            re’pulsive    frastødende
quarrelsome kværulantisk       con’ceive    her: forestil dig det    ‘herald    varsle, forkynde      table of figures tabeller med tal
sulky    surmulende       choked     kvalt             snap     knække            lest    for at ikke
flight   flugt          ex’cessive    overdrevent         accursed    forbandet         inquire into anstille undersøgelser
loot    rov            switch    slå til            sub’due     undertvinge       breaking strain brudstyrke
outfit   udstyrs-         sa’gacious    skarpsindig         ‘anguish     pine, kval        enthralling fortryllende
provision    forsyning      flipper   luffe              toil    hårdt arbejde         singleness of
lug    slæbe           beckon     hidkalde           rush    siv               intention ensporet formål
‘equitate    rimelig, retfærdig  dishonouring nedværdigende          peaked     spids           humble      ydmyg
in’extricable filtret, uløselig   flourish   gestus             droop of    "hængende"        ‘luminous     skinnende, klar
spoil    rov           ‘confidence selvtillid            foliage    løv             ‘purchase     køb
devoted     hengiven       tug     trække              69                    cipher    kode
sordid    snavset, ussel     66                      toil slid, slide             ex’travagant her: fantastisk
bucca’neers sørøvere         diver    dykker             shackled    lænket          72
reckless   hensynsløs       prospect    udsigt            horrid    rædsom            ma’levolently ondskabsfuldt
hardihood    dristighed     com’paratively forholdsvist         re’mote     fjern           current    strøm
au’dacity    vovemod       creek    å                kinship    slægtsskab         gasp     åndedrag, gisp
batch    flok          riot    udbrede sig voldsomt       frankness    ærlighed         ‘languidly ladt
treasure   rigdom skatte     im’penetrable uigennemtrængelig       valour    tap.perhed         a’breast    på højde med det
bowels     indvolde       sluggish    træg             stripped    uden, berøvet       fret    bekymre sig
Heart of Darkness, Joseph Conrad
                                         5
fu’tility   do: meningsløs handling  vanity    forfængelighed          ‘rigidly   stift          air    mine
meddle     blande sig        pervaded    gennemsyrede         in shore   langs bredden      jerk out   hive ud, udstøde
73                   paw-stroke berøring              sounding-pole pejlstok        screech    skrig, hvin
ripple    krusning          pre’liminary indledende            for’bearing tålmodig         check     standse
bring up    ankre op         trifling  "leg"               sound    her: måle dybden     com’motion     postyr, uro
cutting    udgravning        onslaught    angreb            decked    med dæk         ‘lustruous    blank
lashed    her: snurret, surret   in’exorable ubønhølig             scow     pram           inquiring    spørgende
creeper    slyngplante        chaff    avner               as’tern   bagude          ‘menacing     truende
shift    flytte sig         lingering   vedvarende, residuel      stanchion   stiver         ‘vacant     tom
shutter   lukkemekanisme       fe’rocity   vildskab            ‘funnel    skorsten        ‘morbidly     sygeligt
greased    olieret         be’reavement tab               pilot-house styrehus         83
groove    rende           per’dition   fortabelse          Martini-Henry gevær          ‘discourse    samtale
muffled    dæmpet          prowl    løbe omkring, snuse       perch    sidde ( højt) knejse   barter    handle sig til
‘infinite   uendelig         ripple    krusning             ‘predecessor forgænger        pre-’eminently mest fremtrædende
deso’lation ensomhed          un’fathomable uudgrundelig          helmsman    rorgænger, styrmand  con’temptible foragtelig
o’paque     ugennemsigtig      e’nigma     gåde             sport   bære            de’ceitful   svigefuld
‘discord    mislyd         77                      swagger    pralende optræden    deso’lation forladthed
stir    røre sig           desolated   utrøstelig           abject   ussel, elendig      flare    blusse op
mournful    sørgmodig        restraint  mådehold             funk    skræk           lean    tynd, slank
hurried    hastig          ‘perish    omkomme             80                  ‘vigorous    kraftig, kraftfuld
74                   de’fer to   bøje sig for          ‘furnace   fyr           draw     drag
‘obstinately stædigt          was beset by havde              snag    forhindring        84
side-spring               confi’dential fortrolig            whizz    hvisle, suse       moor     forankre
  boards   ?             im’penetrable uigennemtrængelig        patter   tappen           hulk     skrog
in’continently ubehersket        78                      champ     tygge, skære tænder   fortitude   tapperhed
winchester riffel            incon’ceivable ikke til at forstille si    rein-in   holde an, standse     cut to the quick dybt berørt
blurred    udvisket         fierce   vild               stagger   vakle          in’estimable uvurderlig
trip    her: brække af grunden    bode of    varsle, tyde på         tangled   sammenfiltret      im’palpable uhåndgribelig
awed     fuld af ærefrygt     unrestrained ubehersket            rigid   stiv            jabber    sludren, skræppen op
twitch    have trækninger      ex’pound     udlægge, fortolke      foam     skumme          a’trocious    grusom, skrækkelig
discom’posed bragt ud af fatning    prox’imity nærhed               ‘fusillade  geværsalve       mean     ondskabsfuld, smålig
a’lert    vågen           vent itself finde udløb i           squirt   presse, "pumpe"      disin’terred opgravet ( fra en grav)
ringlets   små ringe         re’vile   håne, spotte           deuce    pokkers         intended    trolovede
‘pensive    tænksom         cotton-wool vat                81                  frontal bone pande
75                   stifling   kvælende             let off  fyre løs          ‘specimen     eksemplar
hullaba’loo ståhej           ex’travagant her: urimeligt          tear along styrte asted        pat     klappe
high-handed egenmægtig         allude to   hentyde til           whirl    virvar          wither    visne
pre’carious skrøbelig          re’pulse    driven væk, tilbagedrive    glint   skinne           incon’ceivable uberegnelig
‘currency    valuta         com’mencement begyndelse           tra’verse   fare igennem      initiation invielse
‘recondite    skjult         flounder    hugge, rulle          eva’nescent flygtig          pampered     forkælet
ex’travagant ødsel           flop    plaske              cane    stok           dis’paringly nedsættende
dough     dej-           islet   lille ø              clatter  banke, lave støj      pro’digious fantastisk
‘sustenance livets opretholdelse    hummock     tue, knold          wrench    hive, vride       peal of   udbrud af
tuck in    ædegilde, godt måltid   head    her: enden            sheer off  sejle udad        trifle   lille ting
76                   awash     med vand over          clutch   grinbe          ‘gallow     galge
weigh     veje, overveje      79                      shaft   skaft           un’trammelled ubesværet, uhindret
restraining tilbageholdende       shoal    grund              lunge    stikke          innate    medfødt, indre
baffle    undslippe, forvirre    in serried                  82                  ex’alted    ophøjet
proba’bility sandsynlighed         ranks   i række og geled         gash    ( åbent) sår       86
quickening genopblussen         project   skyde ud             lustre   glans           gain    fordil, gevinst, profit
Heart of Darkness, Joseph Conrad
                                          6
con’taminated smittet           89                      sway     herske over          thunderboldt tordenkile
unosten’tatious ikke pralende, beskeden  a’venge     hævne            take to   være ven med          roam     strejfe
de’votion    hengivenhed        ‘gingery    ingefærfarvet, rødligt    bin’oculars kikkert             composed     rolig
back-breaking opslidende         slope    skrå side            96                      languor    mathed, apati
wraith    genfærd           inter’spersed iblandet            desolate    fortvivlet          ‘satiated   tilfreds, mæt
suppression undertrykkelse        rare    her: få             aspi’ration håb, ambition          e’mit     udstøde, udsende
guidance    vejledning        en’closure    indhegning         ‘brusque     pludselig, abrupt      fac’titious kunstig
pre’side    præsidere, lede      trimmed     tilhugget          vulture    ådselgrib           flit    smutte
rites   riter, ritualer        carved    udskåret            in’dustrious flitting            re’pose    ro
re’luctantly modstræbende         rail    lægte               knob     kugle,             ‘gorgeous     prægtig
‘ominous     ildevarslende      cartwheel    vognhjul, vejrmølle     shrunken     skrumpet          measured     afmålt
‘deity    guddom           per’sistently vedvarende, insistrende    jo’cose    morsom, vittig        leggings    bensmykke
ex’ert    udvise, udøve        90                      gratification tilfredsstillelse       gauntlet    handske
87                    holland    en slags lærred        de’ficiency fejl, mangel           crimson     rød
un’bounded     grænseløs       patch    lap               take counsel                 tawny     gulbrun
soar    stige, rejse sig       binding    kantebånd            with    rådføre sig med         101
pero’ration slutningsafsnit (i tale )   scarlet   rød               core    kerne, midte           de’liberate bevidst
notion    forestilling        peel    skalle              inac’cessible utilgængelig          ‘progress    fremadskriden
au’gust    ophøjet          ‘countenance ansigt             crestfallen modløs, trist          hush     stilhed
be’nevolence god vilje          pug-nose    braknæse           as’cendancy, opstigen, herredømme      ‘fecund     frugtbar
tingle   sitre, dirre         vi’vaciously livligt             98                      ‘tenebrous    mørke, dyster
scrawl    skrible, kradse       91                      ‘idol    afgud, idol           re’solve    beslutsomhed
exposition fremstilling          exaltaion   ophidselse, begejstring    conduct of life livsførelse         stir    "at røre sig"
altru’istic altruistisk, næstekærlig   des’pondency depression           veriest   sandeste, mest ægte       in’scrutable uransaglig
blaze    brænde, lyse         pos’sessed him. tog             ex’cessively overdrevent, extremt      un’swerving urokkelig
curious    kuriøs           ‘reconcile   genforene          sub’dued     undertvunget, holdt nede  rigid    stiv
postscriptum PS              hind-leg    bagben            ‘invalid    syge-             102
indis’putable uomtvistelig, utvivlsom   93                      hovel     skur, hus           ‘mischief    ballade
sweepings    fejeskarn        motley    spraglet dragt         murky     mørk             peddling    småtskåren
rudi’mentary her: simpel         mime     skuespiller, mime       bend     runding            de’plorable beklageligt
‘aggravated her: overdreven        en’velop    omgive            compact body samlet flok           pre’carious farlig, uholdbar
mis’giving    uro, bange anelse    destitution armod              stretcher   båre             unsound     uheldig, uholdbar
tainted   besmittet          ‘futile   forgæves            99                      ex’ult    udbryde begejstret
passing    her: meget, ekstremt    by virtue of i kraft af           ‘pensive     tænksom, tankefuld     an’ticipate forudse
regret for sorg over           unreflecting tankeløs            at’tentive   opmærksom          proper quarter på rette sted
88                    un’scathed    uskadet          ‘petrified   forstenet          con’founded forvirret
de’ficiency fejl, mangel         privation   afsavn            re’sent    være vred på         vile    ækel
subtle    fint             un’calculating uberegnende, naiv       jaw     kæbe               lumped along slået sammen med
claim    hævden, påstand       de’votion    hengivenhed         appa’rition syn, spøgelse          ‘partisan    tilhænger
leap    hoppe             94                      jerk    ryk               103
a’do     ståhej            ‘fatalism   fatalsime           e’merge     dukke op          cor’ruption fordærv
snatch    gribe            be’calmed     ramt af vindstille     winding-sheet liglagen            104
‘congregated samlet            transported henrykt             cage     kasse              urge     insistere
awning     solsejl          lounge    stå og hænge          as’tir    i bevægelse           ‘fitfully   i glimt
magpie     skade           arch    bue               animated     besjælet, givet liv     picket    vagtpost
scandalized forarget           feat    dåd               weirdly    underligt           ‘columnar     søjleagtig
‘promptitude hurtig handling, hast    ‘cartridge   patron            vo’racious    glubsk           ‘vigil    nattevågen, vagt
em’balm     balsamere        ‘fidget    fumle, være nervøs       pe’rceptible erkendbar, synlig        105
inad’missible utilladelig         95                      aspi’ration åndedrag             muffled    dæmpet
duffer    dummernik          mingled    blandet            100                     lingering   tøvende
Heart of Darkness, Joseph Conrad
                                         7
droning    summende         eddy    hvirvel             craven    krysteragtig, fej      115
incan’tation bøn, påkaldelse       twitch    trække sig sammen       112                   agitaion   ophidselse
hive    stade            con’vulsively i krampe           meaness     smålighed, fejhed    furry   busket
pent-up    indeklemt, tilbageholdt  jolly lark en gang sjov, spas        scathing   skarp, ætsende       bristly   strit
un’nerved     fra den af       wedged     sammenklmet         ‘callous   hård (hudet)        ex’pansive    åbenhjertig
sheer    ren og skær         dis’consolately utrøstelig         droll   sjov, sær           assent    være enig
‘odious     hadefuld, ækel      flinch   krympe sig, rokke sig      crop    høst             plunder    plyndringsgods
thrust upon me påtvunget mig       in’exorable ubønhørlig           contest   kamp            con’vey    gengive, bibringe
fraction   brøkdel          compre’hensive samlende           im’palpable uhåndgribelig        116
im’pending     truende        110                     ‘tepid    lunken           ob’livion   forglemmelse
ulster   en slags frakke       ‘discourse   (sam-) tale         ‘ultimate    ultimativ, sidste    lurk    lure
exul’tation begejstring         ‘eloquence    veltalenhed        riddle   gåde             ac’cumulate opsamle sig
106                   barren    gold              pronouncement "at udtale mig"      ‘ponderous    tung
stride   gå              haunt    hjemsøge            peep    kigge, titte         ‘decorous    nydelig
drubbing    gang tæsk        re’volve    dreje omkring        em’brace     omfavne, omfatte    alley   gang
‘imbecile    tåbelig         ob’sequiously underdanigt          113                   in’satiable umættelig
ob’trude upon mase sig ind på      unex’tinguishable uudslukkelig       piercing   gennemborende       worshipper tilbeder
con’founded blandet sammen        lofty   højtravende, vidtløftig     candour    oprigtighed        vengeful    hævngerrig
cocksure    skråsikker        utterance   ytring            conviction overbevisning         pleading    beden, bønfalden
chuckle    le, smile         ‘elevated   ophøjet           com’mingling blanding          vile    ækel
circum’vent gå i bue udenom       frequented indfandt sig hos         eva’nescence flygtighed         tem’pestuous stormfuld
vapour     damp, luft        sham     fidusmager, falskner      inap’preciable ubetydelig        ‘anguish    smarte, pine
loom     tone fem, dukke op, true  mould     muld             threshold   tærskel          117
‘sorcerer    troldmand, heksedoktor  ‘satiate   gennemvædet, mæt,fuld af    affirmation bekræftelse         panel    dørfyldning
fiend    djævel           ‘avid    begærlig, ivrig        trans’lucently gennemsigtigt       be’draped    draperet
107                   distinction udmærkelse           shuddering skælvende           sar’cophagus sarkofag, kiste
hail    halløj !           con’temptibly foragteligt          filch   negle             fi’delity  troskab
speaking-trumpet megafon         ghastly   rædsom             devour    æde, sluge         ‘refuge    tilflugt
fisticuffs slagsmål           ‘secular   verdslig           gulp    nedsvælge          brow     pande
irre’trievably uigenkaldeligt      grimy    tilsmudset           ‘trespass   trænge uretsmæssigt ind  halo    glorie
ir’resolutely ubeslutsomt        wring the heart går ens hjerte nær     bearing    holding          guileless   uden svig, ærlig
throttle   kvæle                 Her måske= betvinge        of’fensive   frastødende       118
wistfulness længsel           111                     out’rageous skandaløs, uhyrlig      condemnation fortabelse
scoundrel    slyngel         noxious    skadelig           flauntings paradering, stillen til    blunder into buse ind i
be’guile    narre, lokke       pry    stikke næsen                skue             fixity   fasthed
bounds     grænser          ‘precipice   afgrund           114                   119
in’voke     påkalde         leaky    utæt              en’lighten   gøre klogere       certitude   sikkerhed, sikker
ex’alted    ophøjet          bent    bøjet              totter about vakle rundt, tuse rundt   pauper    fattiglem
degra’dation fornedrelse         rod    stang              en’deavour    forsøg         infer   slutte sig til
108                   filings   afhøvlet metal         beside the mark ved siden af       ac’companiment ledsagelse, følge
sug’gestiveness overtalende kraft    spanner    tang             inquiries   undersøgelser       soughing    susen, brusen
barring    bortset fra        ratchet   skraldebor           ‘circuitous indirekte          120
withering    visnende         a’bominate    hade            suavely    indsmigrende, sødt     vast    stor, kæmpe-
plastered   dækket, indsmurt     forge    smedje             de’nominate kalde, benævne        retreat   trække sig tilbage
strut    gå stolt           scrap-heap skrot dynge           ex’tensive    udbredt         sheen    skær
mangy     skabet, lurvet, ussel   ‘tremulously skælvende           bear upon    have noget at gøre med  dull    dump, stump
pendent    hængende         transfixed gennemboret           in’voke    påkalde          subsided    veg
gourd     en slags græskar      vel    slør               in’calculable uvurderlig         121
109                   rent    revet itu            sniffle   snøfte            per’sistent vedvarende, insisterende
‘litany    litani, ritual       ruthless   hensynsløs           inci’dentally for øvrigt         ex’ulting   henrykt
Heart of Darkness, Joseph Conrad
                  8
due   "somk tilkom ham"
offing  åben sø
barred  spærret

								
To top