Docstoc

e-Learning and Knowledge Management Chalk and Cheese or Christmas

Document Sample
e-Learning and Knowledge Management Chalk and Cheese or Christmas Powered By Docstoc
					HOHDUQLQJ DQG .0

'HFHPEHU 

          H/HDUQLQJ DQG .QRZOHGJH 0DQDJHPHQW &KDON DQG &KHHVH
          RU &KULVWPDV SXGGLQJ DQG %UDQG\ VDXFH"


          $OWKRXJK WKH HOHDUQLQJ PDUNHW LV PDWXULQJ DQG WKHUH LV JHQHUDOO\ D ZLGHU NQRZOHGJH DERXW H
          OHDUQLQJ LWVHOI LW LV VXUSULVLQJ KRZ PDQ\ SHRSOH VWLOO HTXDWH HOHDUQLQJ ZLWK ³FRXUVHV´ UDWKHU
          WKDQ LQFOXGLQJ LW DV D SDUW RI WKH EURDGHU FRQWLQXRXV RQWKHMRE OHDUQLQJ DQG FRUSRUDWH
          NQRZOHGJH PDQDJHPHQW $ UHFHQW H[DPSOH DOWKRXJK QRW ZRUNUHODWHG KLJKOLJKWHG DQ DVSHFW
          RI OHDUQLQJ WR PH

          0\ JUDQGPRWKHU ZDV D SURIHVVLRQDO PXVLFLDQ DQG VKH WDXJKW P\ PRWKHU WR SOD\ WKH SLDQR
          IURP WKH DJH RI WKUHH :KHQ P\ JUDQGPRWKHU GLHG , IRXQG D ERRN RI VKHHW PXVLF FDOOHG ³7KH
          +XPV RI 3RRK´ SXEOLVKHG LQ FRQWDLQLQJ O\ULFV E\ $$ 0LOQH LOOXVWUDWLRQV E\ (+ 6KHSKHUG
          DQG PXVLF E\ + )UDVHU6LPVRQ ,Q WKH IURQW RI WKH ERRN ZHUH WZR SHQ DQG LQN GUDZLQJV RI
          2ZO DQG 5DEELW DQG D KDQGZULWWHQ GHGLFDWLRQ WR &HFLO\ )UDVHU6LPVRQ IURP ³$$0 DQG
          (+6´ DORQJ ZLWK D SRHP DERXW 3RRK )RU VRPH WLPH , KDG YDJXHO\ ZRQGHUHG LI WKH ERRN KDG
          DQ\ YDOXH EXW KDG QHYHU FKHFNHG LW RXW :KDW ZRXOG EH WKH EHVW ZD\ WR ILQG LWV YDOXH" )LIWHHQ
          \HDUV DJR WKH DQVZHU ZRXOG KDYH EHHQ WR JR WR D VSHFLDOLVW ERRNVHOOHU RU SHUKDSV WR WDNH LW
          DORQJ WR WKH µ$QWLTXHV 5RDGVKRZ¶ /DVW PRQWK LW MXVW VR KDSSHQHG WKDW WKH 5RDGVKRZ FDPH
          WR D QHDUE\ WRZQ 0\ KXVEDQG KDG D VXUIHLW RI KROLGD\ VR YROXQWHHUHG WR TXHXH IRU D IHZ
          KRXUV WR VHH ZKDW KH FRXOG ILQG RXW 7KH DQVZHU ZDV GLVDSSRLQWLQJ 7KH ERRN ZDV D VHFRQG
          HGLWLRQ QRW ILUVW 7KH GUDZLQJV DOWKRXJK KLJK TXDOLW\ ORRNHG VOLJKWO\ WRR FUXGH WR EH E\ ( +
          6KHSKHUG +RZHYHU LW ZDV WKH GHGLFDWLRQ WKDW ZDV D VXUSULVH ± ³SUREDEO\ SULQWHG UDWKHU WKDQ
          ZULWWHQ´ ,W ORRNHG OLNH IDGHG LQN DQG WKH ZRUGLQJ GLGQ¶W VHHP OLNH WKH VWDQGDUG GHGLFDWLRQ
          WKDW RQH ZRXOG PDVVSURGXFH ,W MXVW GLGQ¶W ORRN OLNH WKH W\SH RI SULQWLQJ WKDW ZRXOG KDYH EHHQ
          GRQH LQ WKH ¶V 7KH H[SHUW KDG QRW VHHQ DQRWKHU H[DPSOH EXW GLGQ¶W IHHO WKH ERRN ZDV
          YHU\ YDOXDEOH , ZDV QRW ORRNLQJ WR VHOO LW DQG EHFRPH D PLOOLRQDLUH EXW , VWLOO IHOW
          XQFRPIRUWDEOH DERXW KLV UDSLG SURQRXQFHPHQW

          6R LQ ZKDW RWKHU RSWLRQV ZHUH WKHUH" 7KH REYLRXV DQVZHU ZDV WR DFFHVV WKH HQRUPRXV
          ERG\ RI NQRZOHGJHDEOH SHRSOH RQ WKH :HE $ VHDUFK RQ *RRJOHFRP EURXJKW XS D QXPEHU RI
          XVHIXO VLWHV , IRXQG WKDW YDULRXV HGLWLRQV RI WKHVH VRQJERRNV UDQJHG LQ YDOXH IURP WR
           GHSHQGLQJ RQ HGLWLRQ FRQGLWLRQ DQG ZKHWKHU WKH\ ZHUH SULQWHG LQ WKH 8. RU 86$ ,Q
          DPRQJVW WKH VLWHV ZDV RQH IURP D GHGLFDWHG FROOHFWRU ZKR OLVWHG DOO WKH ERRNV VKH RZQHG ,
          VHQW DQ HPDLO DQG ZLWKLQ KRXUV KDG D UHSO\ EDFN VD\LQJ WKDW KHU FRS\ RI WKH ERRN KDG WKH
          VDPH GHGLFDWLRQ SULQWHG LQ LW 'LVDSSRLQWHG" 1RW PXFK , KDG OHDUQHG VRPH XVHIXO LQIRUPDWLRQ
          7KH H[HUFLVH KDG WULJJHUHG WKRXJKWV DERXW NQRZOHGJHVKDULQJ DQG LQIRUPDO OHDUQLQJ LQ P\
          PLQG

          7KH DERYH H[DPSOH KDV QRWKLQJ WR GR ZLWK ZRUN EXW WKH VLWXDWLRQ FDQ HDVLO\ EH WUDQVIHUUHG WR
          WKH ZRUNSODFH 0DQ\ RI WKH ODUJH FRUSRUDWH FXVWRPHUV WKDW ZH PHHW VWLOO KDYH µWKLQ FOLHQW¶ 3&V
          IRU WKHLU HPSOR\HHV DQG UHVWULFW DFFHVV WR WKH ,QWHUQHW 7KHUH DUH XQGHUVWDQGDEOH FRQFHUQV
          DERXW ,7 PDLQWHQDQFH DQG XSJUDGH DQG DERXW YLUXVHV %XW MXVW DV VWURQJO\ ZH RIWHQ ILQG D
          UHDO IHDU RQ EHKDOI RI WKH VHQLRU PDQDJHPHQW RU WKH +5 GHSDUWPHQW WKDW HPSOR\HHV DOORZHG
          IUHH DFFHVV WR DGGLWLRQDO VRIWZDUH DQG WR WKH :HE ZLOO VSHQG WKHLU WLPH LGO\ SOD\LQJ VXUILQJ IRU
          KROLGD\V RU DFFHVVLQJ µXQGHVLUDEOH¶ PDWHULDO ,Q UHDOLW\ D VRXQG HPSOR\PHQW FRQWUDFW ZLWK
          SHQDOWLHV IRU PDMRU DEXVH DQG D WUXVWLQJ HQYLURQPHQW UHVXOW LQ YHU\ IHZ LVVXHV DQG QXPHURXV
          EHQHILWV

          ,Q GLVFXVVLRQ ZLWK D JURXS RI HPSOR\HHV ZKR KDG JUDGXDWHG LQ WKH ODVW WZR \HDUV DOO
          KLJKOLJKWHG WKH YDOXH RI WKH :HE LQ WKHLU ZRUN ³,I , ZDQWHG WR ILQG RXW LQIRUPDWLRQ , PD\ WXUQ
          WR P\ FROOHDJXHV EXW PRVW OLNHO\ ,¶G MXVW JHW XS RQ WKH :HE´ VDLG -DPLH &ROH RI -RKQ 0DWFKHWW
          /LPLWHG ³2I FRXUVH , ZRXOG WU\ WR YHULI\ DQ\ LQIRUPDWLRQ , IRXQG WKHUH WR FRQILUP LW ZDV
          FRUUHFW EXW LW LV P\ PRVW XVHIXO VRXUFH RI NQRZOHGJH´ $OO PHPEHUV RI WKH JURXS VWLOO YDOXHG
          SHULRGLF WUDLQLQJ FRXUVHV IDFHWRIDFH RU RQOLQH DV DQ RSSRUWXQLW\ WR FRQILUP DQG FRQVROLGDWH
          WKHLU NQRZOHGJH DV ZHOO DV QHWZRUN ZLWK RWKHUV ³,W SXOOV DOO WKH OHDUQLQJ WRJHWKHU DQG JLYHV
          PH WLPH WR UHIOHFW RQ LW´ VDLG DQRWKHU JUDGXDWH ,Q WKH ,7 ZRUOG DQG LQ WKH SURIHVVLRQV VXFK
          DV DFFRXQWDQF\ DQG ODZ FRXUVHV DOVR OHDG WR VSHFLILF DFFUHGLWHG TXDOLILFDWLRQV WKDW DUH
          YDOLGDWHG LQ WKH JHQHUDO HPSOR\PHQW PDUNHWSODFH %XW LQ IDFW WKH YDVW PDMRULW\ RI ZRUNLQJ
          KRXUV LQYROYH LQIRUPDO UDWKHU WKDQ IRUPDO OHDUQLQJ 6R KRZ FDQ WKLV LQIRUPDO OHDUQLQJ EH
          HQFRXUDJHG DQG H[SORLWHG"
(/.06+             Ashridge Business School UK - http://www.ashridge.org.uk
3DJH RI            ‹ H/HDUQLW\ /LPLWHG $OO 5LJKWV 5HVHUYHG
HOHDUQLQJ DQG .0

'HFHPEHU 
          )LUVWO\ LW LV LPSRUWDQW WR DFNQRZOHGJH WKDW LQIRUPDO OHDUQLQJ GRHV WDNH SODFH DQG LV YDOXDEOH
          +RZ GR \RX ILQG RXW DERXW WKDW FRPSDQ\ WKDW MXVW UDQJ \RX DVNLQJ IRU D PHHWLQJ" 7KH PRVW
          OLNHO\ DQVZHU LV WR FKHFN WKHLU :HE VLWH :DLWLQJ WZR ZHHNV IRU SRVVLEO\ RXWRIGDWH JORVV\
          EURFKXUHV WR EH VHQW LV QR ORQJHU ZRUWK LW )RU WKH IUXVWUDWHG :HEPDVWHU ZKR LV WU\LQJ WR JHW
          FDVFDGLQJ VW\OH VKHHWV WR ZRUN ZLWK 1HWVFDSH 1DYLJDWRU WKHQ D ERRN SXEOLVKHG HYHQ DV
          UHFHQWO\ DV PRQWKV DJR PD\ QRW EH WKH DQVZHU EXW WKHUH LV OLNHO\ WR EH DQ DOWUXLVWLF VRXO
          ZKR KDV SXW VRPHWKLQJ XS RQ KLV RU KHU :HE VLWH +DYLQJ GLIILFXOW\ VHOOLQJ HOHDUQLQJ ZLWKLQ
          \RXU RUJDQLVDWLRQ" $VN D TXHVWLRQ LQ DQ RQOLQH IRUXP VXFK DV WKH H/HDUQLQJ=RQH $Q\ $QVZHUV
          VLWH KWWSZZZWUDLQLQJ]RQHFRXN]RQHVHOHDUQLQJ]RQHDQ\DQVZHUVKWPO <RX ZLOO KLW D
          PXFK ZLGHU DXGLHQFH WKDQ E\ DVNLQJ \RXU FROOHDJXHV DORQH 7KH LVVXH LV WKDW IURP VHQLRU
          PDQDJHPHQW GRZQZDUGV WKHUH QHHGV WR EH DFFHSWDQFH RI WKH YDOXH RI WKLV LQIRUPDO OHDUQLQJ
          DQG SDUWLFXODUO\ DW OLQH PDQDJHU OHYHO DFWLYH VXSSRUW RI WKH SURFHVV 3HUKDSV D VXUYH\
          DPRQJVW FROOHDJXHV EDVHG RQ D UHFRUGHG GLDU\ FRQWDLQLQJ XVHIXO LQIRUPDWLRQ OHDUQHG DQG LWV
          VRXUFH RYHU D ZHHN SHULRG ZRXOG KLJKOLJKW KRZ PXFK LQIRUPDO OHDUQLQJ LV DFWXDOO\ KDSSHQLQJ
          LQ \RXU RUJDQLVDWLRQ"

          &RPPXQLWLHV RI 3UDFWLFH D SKUDVH FRLQHG E\ (WLHQQH :HQJHU FRQVLVW RI OLNHPLQGHG SHHUV
          ZKR KDYH D FRPPRQ LQWHUHVW LQ VKDULQJ DQG IXUWKHULQJ NQRZOHGJH LQ D VSHFLILF DUHD 7KRVH
          FRPPXQLWLHV ZLOO IRUP DQG FKDQJH PHPEHUVKLS RYHU WLPH DQG ZLOO H[LVW DV ORQJ DV WKHUH LV
          DFWLYH LQWHUHVW 7KH\ PD\ LQYROYH PHPEHUV IURP DFURVV WKH JOREH VR HOHFWURQLF
          FRPPXQLFDWLRQ ZKHWKHU ZULWWHQ RU YLD D YLGHRFRQIHUHQFHV\QFKURQRXV WRRO LV D FRUH HQDEOHU
          WR PRGHUQ &RPPXQLWLHV &HUWDLQO\ HPSOR\HHV ZKR SXUVXH DQG PDLQWDLQ DFWLYH PHPEHUVKLS RI
          RQOLQH JURXSV DQG GLVFXVVLRQ IRUXPV UHOHYDQW WR WKHLU MREV DQG WR WKH FRUSRUDWH EXVLQHVV
          PDUNHW VKRXOG EH HQFRXUDJHG WR FRQWLQXH (IIRUW H[SHQGHG WR EH SDUW RI WKHVH HOHFWURQLF
          JURXSV LV RIWHQ QRW WRR KLJK DQG PRVW SHRSOH ZLOO JDLQ DV PXFK DV WKH\ JLYH ,Q IDFW WKHUH DUH
          XQZULWWHQ UXOHV WKDW DOO PHPEHUV ZLOO SOD\ DQ DFWLYH SDUW DW VRPH SRLQW LQ RUGHU WR KHOS RWKHUV
          DQG VKDUH H[SHULHQFH 2YHUDOO SDUWLFLSDWLQJ LQ DQ DSSURSULDWH DFWLYH FRPPXQLW\ SDUWLFXODUO\
          RQH ZLWK H[WHUQDO PHPEHUV ZLOO LQFUHDVH SURGXFWLYLW\ DQG SURYLGH D PXFK ULFKHU LQSXW RI
          LQQRYDWLYH LGHDV DQG VROXWLRQV WR WKH EXVLQHVV

          6HFRQGO\ WKDW NQRZOHGJH QHHGV WR EH VKDUHG LQWHUQDOO\ LQ RUGHU WR EHQHILW WKH RUJDQLVDWLRQ DV
          D ZKROH 7KHUH DUH SOHQW\ RI PHFKDQLVPV DQG WRROV UDQJLQJ IURP D µFRIIHH PDFKLQH FKDW¶
          WKURXJK HPDLO WR D IRUPDO NQRZOHGJH FHQWUH RU UHSRVLWRU\ 7KH HVVHQFH RI D OHDUQLQJ
          RUJDQLVDWLRQ LV WKDW VKDULQJ RI NQRZOHGJH DQG LW LV LPSRUWDQW WKDW WKH PRVW DSSURSULDWH
          PHFKDQLVPV DUH XVHG -XVW DV LQ D IRUPDO WUDLQLQJ FRXUVH QRW HYHU\WKLQJ QHHGV WR EH
          GRFXPHQWHG LQ PDQ\ FDVHV KDYLQJ WKH QDPH RI WKH DSSURSULDWH H[SHUW DV D FRDFK RU WKH
          ULJKW SHRSOH WR SXOO LQWR D GLVFXVVLRQ LV MXVW DV YDOXDEOH DV GHWDLOHG LQIRUPDWLRQ RQ D VSHFLILF
          WRSLF 2I FRXUVH D FRPSOHWH .QRZOHGJH 0DQDJHPHQW VWUDWHJ\ DQG D &KLHI .QRZOHGJH 2IILFHU
          LQ WKH FRPSDQ\ DUH HYHQ EHWWHU EXW D IRFXV RQ OHDUQLQJ DQG NQRZOHGJH VKDULQJ LQ D VPDOO
          SRUWLRQ RI WKH RUJDQLVDWLRQ LV D JRRG VWDUW

          7KLUGO\ LW SD\V WR DVVRFLDWH WKLV LQIRUPDO OHDUQLQJ ZLWK DQ\ HOHDUQLQJ VWUDWHJ\ DQG SODQV $
          ZLGHU VFRSH RI OHDUQLQJ VLWXDWLRQV PD\ SURYLGH D PRUH VROLG MXVWLILFDWLRQ IRU UHWXUQ RQ
          LQYHVWPHQW LQ WHFKQRORJ\ DQG IRU IDFLOLWDWRUVPHQWRUV IRU HOHFWURQLF OHDUQLQJ (OHDUQLQJ LV VWLOO
          UHODWLYHO\ QHZ DQG LV WKHUHIRUH VHHQ DV D VXEMHFW LQ LWV RZQ ULJKW LW KDV VWRRG RQ LWV RZQ
          SHGHVWDO IRU WKH ODVW \HDUV ,Q WLPH DV LW PDWXUHV IXUWKHU LW ZLOO EHFRPH PRUH LQWHJUDWHG
          ZLWK OHDUQLQJ LQ JHQHUDO DQG NQRZOHGJH PDQDJHPHQW LQ DQ RUJDQLVDWLRQ ,W LV ZRUWK EHLQJ D
          IHZ \HDUV DKHDG RI WKH JDPH DQG WKLQNLQJ RI WKHP DV D ZKROH QRZ 3URJUHVV ZLWK HOHDUQLQJ
          ZLWKLQ WKH RUJDQLVDWLRQ PD\ MXVW EH WKDW ELW PRUH UDSLG LI \RX GR VR

          &HUWDLQO\ HOHDUQLQJ LV WDNLQJ SODFH LQ PRVW RUJDQLVDWLRQV EXW LW PD\ QRW EH UHFRJQLVHG DV
          VXFK 3HUKDSV LW LV WLPH WR WKLQN DERXW WKRVH LQIRUPDO HOHDUQLQJ HYHQWV DQG FRQVLGHU
          KLJKOLJKWLQJ WKHP DQG XVLQJ WKHP DV D MXVWLILFDWLRQ IRU D EURDGHU HOHDUQLQJ VWUDWHJ\" :LWK
          VRPH DGGLWLRQDO HIIRUW D UHFRJQLVDEOH OHDUQLQJ RUJDQLVDWLRQ ZLOO VWDUW WR HYROYH 7KLQN RI WKH
          :HE DV VRPHZKHUH WR EHQHILW WKH OHDUQLQJ RI WKH RUJDQLVDWLRQ DQG QRW MXVW D SODFH WR EX\
          ODVWPLQXWH &KULVWPDV SUHVHQWV
                              0HUU\ &KULVWPDV
(/.06+             Ashridge Business School UK - http://www.ashridge.org.uk
3DJH RI            ‹ H/HDUQLW\ /LPLWHG $OO 5LJKWV 5HVHUYHG

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:29
posted:3/15/2010
language:
pages:2
Description: e-Learning and Knowledge Management Chalk and Cheese or Christmas