Penjas Kelas 10 - Get as PDF by suryant

VIEWS: 258 PAGES: 64

									1

.same adapirad agrahreb hibel utkaW

X saleK sekrosajneP

3 .................................................................................... INAMSAJ NARAGUBEK 1 BAB 3 ....................................................................... inamsaJ naragubeK iroeT nad pesnoK .A 4 .................................................................................. inamsaJ naragubeK nahitaL .B 41 ........................................................... LICEK ALOB NAD RASEB ALOB NANIAMREP 2 BAB 41 ........................................................................................................... iloV aloB 41 ............................................................... iloV aloB naniamreP natalareP nad satilisaF .A 51 ........................................................................................ iloV aloB rasaD kinkeT .B 71 ............................................................ )urabreT isidE( iloV aloB naniamreP narutareP .D 71 ....................................................................................... rujuJ nad fitropS pakiS .E 71 ..................................................................................... aynisknaS nad nahalaseK .F 12 ....................................................................................................... sikgnat uluB 12 ................................ narupmaC adnaG nad adnaG ,laggnuT naniamreP kitkaT nad igetartS .A 22 ........................................................................... nagnidnatreP nakisasinagrogneM .B 32 ........................................ natisawreP nad nagnidnatreP narutareP nakisatnemelpmigneM .C 52 ........................... naniamreP malad yalP riaF nad hareynem gnatnaP ialin-ialiN nakpareneM .D 92 ..................................................................................... KEDNEP KARAJ IRAL 3 BAB 92 ............................................................................................. kedneP karaJ iraL .A 13 ......................................................................................... hagnenem karaj iraL .B 13 ........................................................................................ naabmolreP narutareP .C 63 ............................................................................................ IATNAL MANES 4 BAB 63 ......................................................................... iatnaL maneS nakareG sineJ-sineJ .A 04 ........................................................................... iatnaL maneS nahitaL naiakgnaR .B 04 .............................................................................. iatnaL maneS malaD naialineP .C 04 .............................................................................................. maneS naanugeK .D 54 ............................................................................................. AMARI MANES 5 BAB 54 ............................................... aynnagnabmekreP harajeS nad amarI maneS naitregneP .A 54 ......................................................... iasaukiD suraH gnay maneS nahitaL sinej-sineJ .B 74 .................................. ) ikaK hakgnaL nad nagnaT nanuyA( amarI maneS kareG naiakgnaR .C 84 ........................................... )takgnoTIadaG( talA nakanuggneM amarI maneS naiakgnaR .D 35 .................................................................................... SABEB AYAG GNANER 6 BAB 35 ........................................................................................ gnaneR maloK narukU .A 35 ............................................................................................ gnupagneM kinkeT .B 45 ............................................................................................... rucnuleM kinkeT .C 55 .................................................................................. sabeB ayaG gnaneR kinkeT .D 65 ....................................................... reteM 52 - 5,21 karaJ sabeB ayaG gnaneR abmoL .E 75 ................................................................................ gnaneR abmoL romon-romoN .F 75 ........................................................................................ naabmolreP narutareP .G 16 ................................................................................................ NATAHESEK 7 BAB 16 ................................................................. abokraN naanuggneP ayahaB asilanagneM .A 26 ......................................... abokraN gnatneT nagnadnureP narutareP iagabreB imahameM .B

X saleK sekrosajneP

tahal gnail ek iapmas nanuya irad kajes umli haltutnuT

2

nad naktakgninem kutnu nagnabmegnep sativitka gnacnarem nad nakukalem naupmamek nakagarepmeM gnudnakret gnay ialin-ialin ikilimem nad raneb gnay pesnok nakrasadreb gnay naragubek arahilemem aynmaladid

inamsaj naragubek arahilemem nad naktakgninem kutnu kisif nahital iagabreb nakukaleM

nakrabmaggnem aynah kadit inamsaj narag rukugnem arac nakapurem hibel ipatet ,natahesek adA .irah – irahes aynnataigek nakukalem udividni : utiay ,inamsaj naragubek malad gnitnep lah 3 nad ,gnalut ,toto nagned naanekreb , kisiF .kamel naigab .1

naragubeK iroeT nad pesnoK .A inamsaJ
.forP turunem inamsaj naragubek naitregneP kisif kepsa utiay ,kepsa utaus halada namratuS )ssentif latot( huruleynem gnay naragubek nad gnaroeses adapek napuggnasek irebmem gnay tapad nad fitkudorp gnay pudih naknalajnem kutnu nanabebmep pait – pait adap irid nakiauseynem omtajdeoS .fforP .kayal gnay )sserts lacisyhp( kisif naragesek awhab nakataynem oyodrawomeoS -eynem kutnu hubut naupmamek halada inamsaj – satab malad aynhubut tala – tala isgnuf nakiaus ,naiggnitek( nagnukgnil padahret igolosif satab ajrek uata nad )ayniagabes nad ,uhus napabmelek araces halel apnat neisife pukuc gnay nagned kisif naragubek naitregnep mumu araceS .nahibelreb kutnu gnaroeses naupmamek halada inamsaj nagned irah – irahes naajrekep naknalajnem nahalelek nakasarem apnat hadum nad nagnir nagnadac iaynupmem hisam nad itrareb gnay .nial gnay nataigek nakukalem kutnu aganet .nial aratna hubut igab inamsaj naragubek taafnaM nial aratna hubut igab inamsaj naragubek taafnaM itrepes tikaynep iagabreb hagecnem tapad -gnihes urap – urap nad ,harad hulubmep ,gnutnaj araces pudih satilauk naktakgninem ag pudih ,ragub gnay inamsaj nagneD .nahurulesek -ubeK .nakgnaneynem nad tagnames idajnem

isneisife nagned naanekreb ,nagrO isgnuF .2 nad ,harad hulubmep ,gnutnaj metsis .)urap - urap( nasapanrep ,narutnelek nagned naanekreb ,totO nopseR .3 .nanahatek nad ,natapacek ,nataukek -ret inamsaj naragubek pesnok nakrasadreB nakhutubid gnay inamsaj naragubek akam ,tubes irad gnutnagret ,adebreb tagnas gnaro paites kutnu ,aynhotnoC .aynipadahid gnay kisif nagnatnat tafis luggnamem ajrekeb irah paites gnay iluk gnaroes ikilimem surah ai akam ,tareb gnarab – gnarab nad ,nahat ayad ,rewop ciboreana ,toto nataukek gnaroes adapirad kiab hibel gnay ayniagabes k a y n a b k a d i t r o t n a k a j r e k e P .r o t n a k a j r e k e p -ukub nakhutubmem aynah ai ,aganet sarugnem lobmot nakenem uata ukub kar ek ajem irad ukub naikimed nagneD .retupmoc draobyek lobmot – ikilim nakerem gnay inamsaj naragubek takgnit .adebreb tagnas nakhutub akerem nad akgnaj malad nahital nupuata kisif ajreK muleb ,tinem 5 irad gnaruk aynlasim kednep .negisko nagned narakabmep nakulremem kaltum sesorp ,amal hibel gnay kisif ajrek ,ipatet nakA suret tapad aynah igrene nakutnebmep nagned narakabmep iulalem gnusgnalreb naraderep ,gnutnaj ,naikimed nagneD .negisko

3

umak naklaggninem naka ai ayacsin ,natahajek halnaklaggniT

X saleK sekrosajneP

: halada hubut igab nataukek ,kisif sativitka paites kareggnep iagabeS nanikgnumek irad gnudnilep iagabeS ,aredec .a .b

gnaro taubmem naka nataukek nagneD .c -nenem uata rapmelem ,tapec hibel iralreb hibel lukumem ,neisife nad huaj hibel gnad taukrepmem utnabmem tapad nad ,sarek .idnes - idnes satilibats hubut nabeb nagned nataukek nahitaL : nial aratna )ecnatsiser lanretni( iridnes atik nagnel toto – toto kutnu nahitaL .a takgna gnorod pukgnulet( pu hsuP ) 1 )nadab toto nataukek hitalem kutnu : naujuT ) a .nagnel : nakukalem araC ) b i k a k a u d e k , p u k g n u l e t r u d i T )1( gnakaleb ek surul tapar upmutreb ikak gnuju nagned .iatnal adap - e m n a g n a t k a p a l e t a u d e K )2( ,adad gnipmas id iatnal kapan ,naped ek padahgnem iraj – iraj .kuketid ukis aggnih sata ek nadab takgnA ) 3 ( -nemes ,surul nagnat audek nad ,nadab ,alapek isisop arat sirag utas malad adareb ikak .surul i l a b m e k n a k n u r u t i d n a d a B )4( ,nagnel kukenem arac nagned ,alapek isisop aratnemes surul patet ikak nad ,nadab .iatnal hutneynem kadit - r e b n a k u k a l i d i n i n a k a r e G )5( .tauk kadit iapmas gnalu-gnalu

taig surah )nasapanrep tala( urap – urap nad ,harad – naigab ek negisko nakrulaynem kutnu ajrekeb ajrek kareg ,idaJ .ajrekeb fitka gnay hubut naigab aynranebes amal pukuc gnay nahital nupuata urap nad ,harad naraderep ,gnutnaj ajrek gnorodnem – nahaburep naklisahgnem tapad aggnihes urap – ayad naadaek irad kiab hibel gnay hara ek nahaburep – nahaburep nupadA .gnutnaj amaturet ,hubut nahat kefE .”nahital kefe“ nakamanid tubesret nahaburep : nial aratana uti nahital - e s t a u k h a b m a t r e b n a s a p a n r e p t a l a - t a l A .1 gnay aradu narila naknikgnumem aggnih .urap-urap raulek nad malad ek tapec kutnu neisife nad tauk habmatreb gnutnaj ajreK .2 gnay harad kaynab hibel nakapmomem tapad .natuyned pait adap negisko gnudnagnem aggnihes racnal idajnem harad naradereP .3 nagned tapad nanakam izig rusnu – rusnu .hubut nagniraj hurules ek ialpusid hadum h u b u t h u r u l e s i d t o t o ) s u n o t ( n a g n a g eT .tauk hibel idajnem aggnihes takgninem .4

inamsaJ naragubeK nahitaL .B
inamsaj naragubek nahital irad amatu naujuT naktakgninem nad naknahatrepmem kutnu halada -ek rusnu – rusnU .inamsaj naragubek takgnit nagned nagnubuhreb gnay inamsaj naragub napudihek malad inamsaj naragubek pesnok nad narutnelek ,nataukek irad iridret irah – irahes - kutneb nakiaruid naka ini kutneB .nagnabmiesek nad ,narutnelek ,nataukek nahital kutneb arac nagned nakukalid tapad gnay nagnabmiesek naklisahgnem numan ,harum nad hadum gnay nakukalid alibapa lamiskam gnay naragubek utkaw akgnaj malad nad ,rutaret ,raneb nagned .amal gnay

)htgnertS( nataukeK . 1
hubut toto naupmamek halada nataukeK -gnabmem anug iskartnok nakukalem kutnu .nanahat utaus padahret nagnaget naktik -megnem kutnu kococ gnay nahital kutneB nahital – nahital utiay nataukek nakgnab atik anamid )ecicrexe ecnatsiser( nanahat -anem uata ,gnorodnem ,takgnagnem surah irad lasareb asib uti nabeB .nabeb utaus kir -siser lanretxe( iridnes atik hubut atoggna n a n a h a t n a h i t a l , k i a b a y n l i s a h r a g A . ) e c n at nabeb nahanem kutnu lamiskam surah tikides imed tikides surah nabeb nad tubesret toto nagnabmekrep raga tareb habmatreb : nial aratna aynnahital kutneB .takgninem -niart thgiew ,llebmud ,llebrab takgnagnem – tala nagned nahital nad ,)nabeb nahital( gni .)secivid gnirps( rep nakanuggnem tala nenopmok nakapurem toto nataukeK naktakgninem anug gnitnep tagnas gnay taafnaM .nahurulesek araces kisif isidnok

)hubut takgna gnutnag( pu lluP hitalem kutnu :naujuT .nagnel toto nataukek : nakukalem araC g n u t n a g r e b : l a w a p a k i S )1( ,laggnut gnalap adap -es nagnat audek karaj kapalet isisop ,uhab rabel p a d a hg n e m nagnat audek ,alapek haraek .surul nagnel e k h u b u t t a k g n a g n e M )2( adareb ugad aggnih sata )a )b

)2

X saleK sekrosajneP

aynnabawaj halada uti hodob gnaro padahret bawajnem kadiT

4

-em / gnagemem nagn .aynikak audek takgnagn n a k u k a l i d i n i n a h i t a L )2( -reb nad gnalu-gnalureb karaj nagned naitnag .retem 01 ± hupmet

.gnalap sata id - m e k n a k n u r u t i d n a d a B )3( -ulem arac nagned ilab -nemes ,nagnel naksur ,nadab ,alapek isisop arat .surul patet ikak nad n a k u k a l i d i n i n a k a r e G )4( iapmas gnalu – gnalureb .tauk kadit

)pu tis( turep toto nataukek nahitaL toto nataukek hitalem kutnu :naujuT .uhab nad nagnel :nakukalem araC ,gnatnelret rudit lawa pakiS iraj-iraj ,kuketid tutul audek ,alapek gnakaleb id natiakreb -agepid ikak nagnalegrep nad .namet ign iapmas sata ek nadab takgnA nagnat audek ,kudud isisop gnakaleb id adareb patet .alapek ek ilabmek naknurutid nadaB .lawa pakis -gnalureb nakukalid ini nakareG .nikgnum kaynabes gnalu )a )1 )2

.b

)b

)c )d

)pu kcab( gnuggnup toto nahitaL toto nataukek hitalem kutnu :naujuT gnuggnup :nakukalem araC ,pukgnulret rudit lawa pakiS -eb ek surul tapar ikak audek nagned nagnat audek ,gnakal id nakkatelid natiakreb iraj – iraj nagnalegrep ,alapek gnakaleb namet helo gnagepid ikak iapmas sata ek nadab takgnA igal kadit turep nad adad isisop -at audek , iatnal hutneynem gnakaleb id adareb patet nagn .alapek ek ilabmek naknurutid nadaB .lawa pakis )a )1 )2

.c

hubut takgna kokgnoJ - e k h i t a l e m k u t n u : n a u j u T )a .nagnel toto natauk :nakukalem araC ) b , k o k g n o j l a w a p a k i S )1( -ret tikides ikak audek -at kapalet audek ,akub iatnal id lepmenem nagn ahap audek aratnaid nad ,tutul itakednem .surul nagnel naigab ek ahap nahutneS )2( ukis nagned taked malad .nagnat sata ek ikak audek takgnA )3( nahal -nahalrep araces ,iatnal nad sapel aggnih isgnufreb tapad ukis adap nahanep iagabes .ahap amales ini nakareg nahaT )4( .nikgnum

)3

nagnat nagned pukgnulet nalajreB )b -aukek hitalem kutnu :naujuT .uhab nad nagnel toto nat :nakukalem araC -reb nakukalid ini nahitaL )1( gnaro utas ,nagnasap kapalet nagned nalajreb -asap nakgnades ,nagnat -ed utnabmem aynnagn )a )b

)4

)c

5

natamkinek nakasarem gnay kifanum gnaro ada kadiT

X saleK sekrosajneP

2 kaynabes nakareg nak nagnutih 8 x

-gnalureb nakukalid ini nakareG .nikgnum kaynabes gnalu

)d

uhab idnes narutnelek nahitaL simanid araces nad naidnesrep hitalem :naujuT ) a naksaulem atres uhab toto uhab nakareg :nakukalem araC ) b ,kaget riridreb alum-aluM )1( rabeles akubid ikak audek nagnat audek nad ,uhab nadab gnipmasid n a k g n a t n e r n a i d u m e K )2( -ek surul nagnat audek halratup ulal ,gnipmas tubesret nagnel audek -rep naratup ialum irad naidumek nahal-nahal irad naratup nad tapec -mem naidumek licek .raseb n a k u k a l i d i n i n a k a r e G )3( -em nakareg irad ialum haraek nagnel ratum -ih 8 kaynabes nanak -nalid naidumek ,nagnut nakareg nagned naktuj har aek nagnel ratumem nagnutih 8 kaynabes irik

)2

)ytilibixelF( narutneleK nahitaL . 2
gnaroeses naupmamek halada narutneleK kareg gnaur malad kareg nakukalem kutnu gnay natabmah apnat mumiskam araces -ital nakareg kinket aud )2( tapadreT .itrareb nad simanid narutnelek utiay ,narutnelek nah sitats narutnelek simanid narutnelek nahitaL halada simanid narutelek nahitaL nuyagnem nakaregrep alop iagabreb naujutreb gnay anahredes ratupreb nad nad nasabebek nakgnabmegnem kutnu nak areg hotnoC .nakareg nasul ahek - e m : simanid narutnelek nahital malad ratumem ,ikak nuyagnem , nagnel ratum -nahitaL .gnaggnip ratumem nad ,rehel kutnu raneb-raneb tubesret nahital -mem ,naiatnasek nakgnabmegnem -aynem nad ,harad isalukris racnalrep gnay nasanamep itrepes nahital nakij .nagnir araces rehel narutnelek nahitaL simanid -toto narutnelek hitalem :naujuT .rehel toto :nakukalem araC -masek alapek nakgniriM )1( ,nanak nad irik gnip ek irik agnilet nakhutnes nagnilet nad irik uhab nanak uhab ek nanak -abes nakareg nakukal nagnutih 8 × 2 kayn -nunem alapek nakkareG )2( ugad ,naped ek kud nad ,adad hutneynem gnakaleb ek nakkareg hadagnenem aggnih 8 x 2 kaynabes nakukal nagnutih e k a l a p e k n a k k o g n eT )3( nakukal irik ek nad nanak nagnutih 8 x 2 kaynabes gnipmas ek alapek ratuP )4( utaS .nanak nad ririk -ukal nagnutih 4 naratup )a )b )1 .a

g n a t a b n a r u t n e l e k n a h i t a L )3 simanid araces hubut -toto narutnelek hitalem :naujuT ) a hubut gnatab toto :nakukalem araC ) b -gnip id nagnat nakkateL )1( nakkokgneb ulal ,gnag nad irik gnipmasek nadab nagnutih 8 kaynabes nanak -at ,alapek sata id nagnaT )2( ,surul nagnel ,tapar nagn ek nadab nakkokgneb -abes nad irik gnipmas nagnutih 8 x 2 kayn

X saleK sekrosajneP

kalhka adapirad iggnit hibel gnay nakududek ada kadiT

6

-gner -tuggner naidumeK )3( hawab ek luggnip naktug nagned gnalu – gnalureb -nagrep nakanuggnem ikak sisisop nait ek nakukalid ini nakareG )4( x 2( gnakaleb nad naped )nagnutih 8

-gnip id nagnat nakkateL )3( nad irik ek ratup nad gnag nagnutih 8 x 2 nanak , a l a p e k s at a i d n a g n aT )4( ,tapar nagnat kapalet irik ek ratup ,surul nagnel nagnutih 8 x 2 nanak nad

sitats narutnelek nahitaL nahatreb halada sitats narutelek nahitaL malad nakukalid gnay isisop malad utnetret utkaw akgnaj t u t u l i d n e s n a r u t n e l e k n a h i t a L )1 sitats araces -toto narutnelek hitalem :naujuT ) a tutul idnes toto :nakukalem araC ) b n a k k a t e l , k a g e t i r i d r e B )1( naped id ikak utas halas ek ikak nakokgneb ulal nagnat ,surul gnakaleb 8 nahat ,iatnal hutneynem nagnutih g n a y i k a k , n a d a b k i l a B )2( naitneg surul aynidat nagnutih 8 nahat ,kuketid

.b

luggnip idnes narutnelek nahitaL i d n e s n a k r u t n e l e m : n a u j u T )a luggnip toto nad :nakukalem araC ) b ,kaget iridreb alum-aluM )1( nad naktaparid ikak audek id surul nagnat audek alapek sata audek naknuya naidumeK )2( nagned hawab ek nagnel nakkukgnubmem arac naktujnalid ulal ,luggnip audek nakkareggnem alapek sata ek nagnat n a k u k a l i d i n i n a k a r e G )3( sata irad naitnagreb araces aynkilabes nad hawab ek )nagnutih 8 x 5(

)4

gnuggnup toto narutnelek nahitaL sitats araces ahap nad -toto narutnelek hitalem :naujuT ) a ahap nad gnuggnup toto :nakukalem araC ) b ikak audek ,kaget iridreB )1( nakkukgnub ,surul tapar -em nagnat aggnih nadab -utih 8 nahat iatnal hutneyn nagn ikak audek ,kaget iridreB )2( nakkukgnub ,surul tapar gnagemem nagnat nadab muic ,ikak nagnalegrep nagnutih 8 nahat ,tutul

)2 tutul idnes narutnelek nahitaL -nesrep nakatugnem :naujuT ) a tutul naid :nakukalem araC ) b ,kaget iridreb alum-aluM )1( halas nakkatel naidumek -ed id adareb ikak utas id nial gnay ikak nad nap tutul anam id gnakaleb kuketid naped ikak n a g n a t k a p a l e t a u d e K )2( id upmutreb / kapanem nagned rajajes ,iatnal naped ikak )5

7

umli adapirad nakgnutnugnem gnilap gnay atrah ada kadiT

X saleK sekrosajneP

irad nabeb uata nanaket utaus irad hubut gnades uata maid naadaek malad nadab tapad ini nagnabmiesek nahitaL .karegreb uata ignarugnem nalaj nagned nakukalid nahitaL .naupmut gnadib licekrepmem pakis kutneb / nahital halada nagnabmiesek adap kiab gnabmies naadaek malad nadab .kokgnoj nupuam ,kudud ,iridreb pakis takgnagnem nagnabmiesek nahitaL .a .gnayak pakis irad ikak utas halas toto – toto nataukek hitalem :naujuT ) 1 atres ,nagnel nad ,gnuggnup ,iakgnut .nagnabmiesek agajnem :nakukalem araC ) 2 nad akubret ikak ,gnatnelet rudiT ) a ikak kapalet ,kuketid tutul kapalet audek ,iatnal id kapanem ,agnilet isis id adareb nagnat .sata ek haragnem ukis arac nagned nadab takgnA )b nagnel audek nakkalonem aguj ikak audek nad surul aggnih isisop( naamasreb naksurulid .)gnayak ek surul ikak utas halas takgnA )c isisop naknahatrep ,sata .nagnutih 8 amales naupmut ikak nagned nakukaL ) d .adebreb gnay

gnuggnup toto narutnelek nahitaL .sitats araces -toto narutnelek hitalem :naujuT ) a gnuggnup toto :nakukalem araC ) b ikak audek ,kaget iridreB )1( nakkukgnub ,surul tapar -em nagnat aggnih nadab 8 nahat ,iatnal hutneyn .nagnutih ikak audek ,kaget iridreB )2( nakkukgnub ,surul tapar gnagemem nagnat nadab ,tutul muic ,ikak nagnalegrep .nagnutih 8 nahat

)3

pakis nagned nagnabmiesek nahitaL .gnabret lapak toto -toto nataukek hitalem :naujuT ) 1 -miesek agajnem nad iakgnut nagnab :nakukalem araC ) 2 tapar ikak audek ,kaget iridreB ) a gnipmas id nagnat audek nad .nadab ,nagnel audek nakgnatneR )b .naped ek nakkukgnubid nadab -nahalrep ikak utas halas takgnA )c aggnih ,gnakaleb ek surul nahal kutnebmem ikak nad nadab nakgnades ,latnoziroh sirag utas hadagnenem patet alapek )gnabret lapak pakis( timut takgna ,gnabmies haleteS ) d naknahatrep nad upmut ikak .nagnutih 8 amales ini isisop

.b

gnayak nahitaL -toto narutnelek hitalem :naujuT ) a gnuggnup toto :nakukalem araC ) b akubret ikak ,gnatnelet rudiT )1( kapalet ,kuketid tutul nad ,iatnal id kapanem ikak nagnat kapalet audek ukis ,agnilet isis id adareb .sata ek haragnem n a g n e d n a d a b t a k g n A )2( audek nakkalonem arac nad surul aggnih nagnat -ulid aguj ikak audek -reP .naamasreb naksur gnayak isisop naknahat .nagnutih 8 amales

)4

)ecnalaB( nagnabmieseK nahitaL . 3
naknahatrepmem halada nagnabmieseK

X saleK sekrosajneP

umli irad taafnamreb hibel gnay nanapmis gnarab ada kadiT

8

: nakukalem araC ikak audek nad rujnulret kuduD ) a .naped ek surul tapar audek takgna ,kudud pakis iraD ) b aggnihes sata ek naamasreb ikak naknahatrep ,V furuh kutnebmem .nagnutih 8 amales isisop

)2

upmut ikak nagned nakukaL .adebreb gnay

)e

iridreb irad nagnabmiesek nahitaL nial gnay ikak nad ikak utas nagned .tutul id nakgnalisid toto -toto nataukek hitalem :naujuT ) 1 .nagnabmiesek agajnem nad iakgnut :nakukalem araC ) 2 halkuket nad takgna ,1 nakareG ) a ,malad ek nanak ikak .nikgnum amales naknahatrep nanak ikak halkuket ,2 nakareG ) b amales naknahatrep ,raul ek .nikgnum gnalu-gnalureb n a k u k a L )c .naitnagreb ikak nagned

.e

pakis irad nagnabmiesek nahitaL .kokgnoj naidumek iridreb toto -toto nataukek hitalem :naujuT ) 1 .nagnabmiesek agajnem nad iakgnut :nakukalem araC ) 2 ,tapar ikak audek ,kaget iridreB ) a .gnaggnip id nagnat audek nad i k a k u t a s h a l a s t a k g n A )b naped ek surul nahal-nahalrep o 09 tudus kutnebmem aggnih .nial gnay ikak nagned n a k k o k g n e b n a h a l - n a h a l r e P )c aggnih upmut ikak tutul .ratnebes nahat nad kokgnoj halas isisop nagned igal iridreB ) d .naped ek surul patet ikak utas ikak naupmut nagned nakukaL ) e .adebreb gnay

.c

pakis irad nagnabmiesek nahitaL .kudud toto – toto nataukek hitalem :naujuT ) 1 .nagnabmiesek agajnem nad iakgnut

.d

!tamrec nad kiab nagned lawa naigab adap rasaD isnetepmoK nad isnetepmoK radnatS halacaB !aynrabmag isartsuli irajalep nad nakitahreP ! sataid rajA nahaB imahap nad halacaB !sataid rajA nahaB irad rasithki haltaub nad adnA namet nagned nakisuksiD !tamrec nad itilet nagned iridnaM saguT atres kopmoleK saguT ilabmek irajaleP !namukgnar haltaub naidumek ,rajA nahaB nagned iauses gnay nial usnerefer irajaleP !tamrec nad itilet nagned ini hawabid awsiS isnetepmoK ijU nakajreK !ayntujnales rasad isnetepmok ek naktujnal ,awsiS isnetepmoK ijU iulalem tapad haleteS

.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7

9

tawel halet gnay irah-irah ilabmek naka kaT

X saleK sekrosajneP

!tapet gnay nabawaj naped id e uata d ,c ,b ,a furuh adap )x( gnalis adnat nakireB
rages gnay pudih nagnukgnil nakatpicnem .e martnet nad n a h i t a l h e l o n a k b a b e s i d g n a y n a h a b u r e P .8 …tubesid hubut nagro iagabreb malad nagnaget .a nahital kefe .b nahital tajared .c nahital edotem .d nahital satisnetni .e i r i c – i r i c n a k a p u r e m n a k u b i n i h a w a b i D .9 .…halada kiab gnay inamsaj naragubek hadner gnutnaj ajrek isalukris .a kiab hibel idajnem kareg isneisife .b takgninem kisif isidnok nenopmok .c aribmeg nad tagnamesreb hibel pudih .d takgninem reluksavoidrak nahat ayad .e n a k u k a l e m m a l a d g n a r o e s e s n a u p m a m e K .01 utkaw akgnaj uata borea naadaek malad ajrek .…tubesid amal gnay kadel ayad .a nakutnelek .b nahacnilek .c susuhk nahat ayad .d reluksavoidrak nahat ayad .e -megnem kutnu nahital kutneb utas halaS .11 ..…halada nagnabmiesek nakgnab nur elttuhs .a isareleska iral .b tikub nurut iral .c gniniart lavretni .d ikak utas naupmut nagned gnayak .e k i m t i r a r a c e s h u b u t t u g g n e r – t u g g n e r e M .21 gnageret asarem toto aggnihes )amarireb( .… nagnagerep irad iric nakapurem fitka .a f i s a p .b s i t a t s .c simanid .d isaskaler iskartnok .e laggnut gnalap adap hubut takgna gnutnaG .31 .… nahital kutneb utas halas nakapurem nur elttuhs .d ytiliga .a tsurt tauqs .e d e e p s .b htgnerts .c n a g n e d n a t a u k e k n a h i t a l k u t n e b – k u t n e B .41 .… utiay iridnes hubut nabeb pu tis nad pu hsup .a gaz – giz iral nad nur elttuhs .b mala satnil iral nad gniggoj .c gniniart lafretni nad keltraf .d gnayak nad gnabret lapak pakis .e huruleynem naragubek nad kisif kepsa utauS irebmem tapad gnay )sentif latot( kutnu gnaroeses adapek napuggnasek nakapurem fitkudorp pudih naknalajnem …… turunem inamsaj naragubek isinifed ojrapuS .a namratuS .b n a m r a p u S .c yriaH lusunuY .d oyodrawomeoS omtajdeoS .e udividni paites igab inamsaj naragubeK ……takgnit irad gnutnagret adeb-adebreb a i s u .a n a n a m a e k .b nakididnep .c kisiF nagnatnat .d imonoke laicos naadaek .e kutnu toto kopmolekes uata toto naupmameK .… tubesid nagnaget naktikgnabmem natapetek .d natapecek .a kadel ayad .e nataukek .b nakutnelek .c rukuid tapad nahital nabeb nad satisnetnI …tahilem arac nagned idan tuyned .a n a s a p a n r e p .b hubuT isidnok .c isome takgnit .d raul ek gnay tagnirek aynkadit kaynab .e -reb gnay inamsaj naragubek nenopmoK -em atres ,nasapanrep nagnned nagnubuh .…tubesid negisko ialpuynem nad libmagn ciborea metsiys .a hubut isisopmok .b hubut nahat ayad .c ciboreana metsiys .d irotaripseroidrak nahat ayad .e naktakgninem kutnu naujutreb gniggoJ .… nagned nakukalid gnay inamsaj naragubek lamiskam nataukek .a lamiskam natapecek .b tapec iral .c natsnok natapecek nagned iral .d rabel hakgnal nagned iral .e naragubek raga utnenep rotkaf tukireB .… ilauceK ,amirp idajnem inamsaj nilpisid nad bitret pudih .a latnem nad kisif natahesek agajnem .b aynratikes id naajrekep iradnihgnem .c n a u p m a m e k n a h i t a l m a l a d n a r u t a r e t e k .d kareg .1

.I

.2

.3

.4

.5

.6

.7

X saleK sekrosajneP

ubi ikak kapalet id ada agruS

01

nanahatek .d nahacnilek .e

natapecek .a nataukek .b natapetek .c

nakanugid gnay raul irad alasareb gnay nabeB .42 … tubesid nataukek nakgnabmegnem kutnu gniniart thgiew .a secived gnirps .b ecnatsiser lanretni .c ecnatsiser lanretxe .d esicrexe ecnatsiser .e n a k h u t u b m e m t a g n a s g n a y a g a r h a l o s i n e J .52 .… halada nagnabmiesek naitit kolab .d ilov alob .a kabmenem .e h a n a m e m .b alob kapes .c -nesrep utaus lamiskam kareg naupmameK .62 alages padahret irid nakiauseynem kutnu naid … tubesid sativitka ytilibixelf .d d e e p s .a ytiliga .e htgners .b ecnarudne .c amal gnay utkaw akgnaj malad hubut sativitkA .72 … padahret huragnepreb naka ytiliga .a ytilibixelf .b toto nahat ayad .c susuhk nahat ayad .d reluksavoidrak ayad .e ,nugnabmem kutnu nanahatek nahital metsiS .82 isidnok arahilemem uata ,nakilabmegnem … tubesid hubut gnaroeses hubut skeltraF .a gniniart lavretni .b sirtemosi iskartnok .c sinotosi iskartnok .d simanid nagnagerep .e -mekrep nagned nagnubuhreb gnay nahitaL . 9 2 nasafanrep nagro isgnuf-isgnuf nagnab -urem gnutnaj nad harad naraderep malad rasad pahat nahital-nahital irad naigab nakap … nahital utiay idnes kareg .a gninoitidnoc .b toto kareg .c hubut nagro naigab .d malad nagro naigab .e nagned nagnubuhreb gnay nahital huragneP .03 nagnubuhreb aynasaib reluksavoidrak … nagned hubut nahat ayad .a naanrecnep metsis .b nasapanrep metsis .c hubut mizne-mizne .d harad naraderep metsys .e -gnabmegnem kutnu kococ gnilap gnay nahitaL .13 … nahital halada nataukek nak nanahat .a

nahital kutnu nakanugid tapad kadit gnay talA .51 .… halada nataukek adag .d lebrab .a atip .e i a p m i s .b takgnot .c naidumek utnetret toto kopmolek nakskelireM .61 toto nakgnagerem nial gnaro nautnab nagned kitit iapacnem iapmas nahal-nahalrep nakapurem mumiskam satilibiskelf ..nagnagerep fitkA .a fisaP .b s i t a t s .c simanid .d isaskaler iskartnok .e g n a k a l e b n a i g a b a h a p t o t o n a k g n a g e r e M .71 iatnal hutneynem kukgnubmem arac nagned .… nagnagerep nakareg nakapurem fitka .a f i s a p .b s i t a t s .c simanid .d iskaler iskartnok .e n a k a p u r e m c i b o r e a m a n e s n a d g n i g g o J .81 .…nakgnabmegnem kutnu nahital kutneb nanahatek .d nataukek .a nahacnilek .e natapetek .b natapecek .c -ukalem kutnu gnaroeses kareg naupmameK .91 araces idnes gnaur malad kareg nak .… tubesid mumiskam nanahatek .d natapecek .a nahacnilek .e nataukek .b narutnelek .c -em tapad ini hawab id nahaital sinej-sineJ .02 . … ilaucek ,nataukek nakgnabmegn tsurt tauqs .a llebrab takgnagnem .b llebmud takgnagnem .c secived gnirps kiranem .d )gniniart thgiew( nabeb nahital .e )esicrexe ecnatsiser( nanahat nahital-nahitaL .12 kiranem uata gnorodnem surah atik nam id .… nakgnabmegnem tapad nabeb utaus nanahatek .d natapecek .a nahacnilek .e nataukek .b natapetek .c nanahat utaus irad hubut naknahatrepmeM .22 maid naadaek malad nadab irad nabeb uata .… tubesid karegreb gnades uata isanidrook .a narutnelek .b nahacnilek .c kadel ayad .d nagnabmiesek .e halas halada tikub inurunem nad ikianem iraL .32 .... nakgnabmegnem kutnu nahital kutneb utas

11

raknum nad ijek nataubrep hagecnem talahS

X saleK sekrosajneP

tahes hibel idajnem pudih taubmem .d iggnit idajnem hubut rutsop kutnebmem .e i a l u m i d a y n a s a i b ) y t i l i b i x e l f ( n a r u t n e l e k h i t a L .43 … aisu adap aut .a a j a m e r .b a s a w e d .c kana – kana .d rutagnem kutnu nasatab ada kadit .e n a h i t a l k u t n e b n a k a p u r e m p u t i s n a k a r e G .53 … toto nataukek adad .d ikak .a nagnel .e u h a b .b turep .c

natapecek narutnelek narulugnep nagnabmiesek

.b .c .d .e

l i s a h h e l o r e p m e m k u t n u n a g n a l u n a h i t a l .23 margorp utaus malad mumiskam gnay … tubesid nahital satisnetni .d emtir .a isaskaler .e emulov .b isiteper .c a t i k h u b u t a d a p n a r u t n e l e k i r a d i s g n u F .33 … halada nadab tareb habmanem .a tikaynep irad radnihret tapad .b aredec aynidajret iradnihgnem .c

!tapet gnay nabawaj nagned ini hawab id kitit – kitit halisI
.… tubesid hubut raul irad lasareb gnay nataukek nahital kutnu nabeB … tubesid nanahatek nakgnabmegnem kutnu natsnok gnay hakgnal amari nagned iraL .k a y n a b h i b e l h a r a d a p m o m e m t a p a d n a t u y n e d p a i t e S … nagro kutnu inamsaj naragubek irad kefe nakapurem tubesret naataynreP .hubut hurules ek ialpusid tapec hibel idajnem ,negisko narilA … nagro kutnu inamsaj naragubek irad kefe nakapurem tubesret naataynreP hubut nagniraj hurules ek nanakam izig rusnu – rusnu narulaynep nagro kutnu inamsaj naragubek kefE … halada racnal idajnem … toto nataukek nakgnabmegnem tapad pu tis nahitaL … nakgnabmegnem tapad pu llup nahitaL … naigab toto nataukek nakgnabmegnem tapad pu hsup nahitaL … nakgnabmegnem kutnu nahital kutneb nakapurem gniniart lavretni nahital edoteM … nagned aguj tubesid nataukek nakgnabmegnem kutnu nabeb nahitaL … tubesid nanahat nahital malad iridnes hubut irad lasareb gnay nabeB … tubesid fitka tuki kadit ukalep anam id nagnagerep nahitaL halada nagnabmiesek irad gnisa halitsI … tubesid mumiskam araces idnes gnaur malad hubut kareg naupmameK … nad … utiay ,aud idajnem nakadebid narutnelek nakareg kinkeT .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .01 .11 .21 .31 .41 .51

.II

!tapet nad salej gnay niaru nagned ini hawab id naaynatrep – naaynatrep halbawaJ
!nataukek hitalem kutnu nakanugid tapad gnay )nabeb( tala macam 4 naktubeS ...................................................................................................................................................... : bawaJ !inamsaj naragubek rusnu 4 naktubeS ...................................................................................................................................................... : bawaJ !gnutnaj igab inamsaj naragubek taafnam naksaleJ ...................................................................................................................................................... : bawaJ !nagnabmiesek nakgnabmegnem kutnu nahital kutneb macam 4 naktubeS ...................................................................................................................................................... : bawaJ !narutnelek nakgnabmegnem kutnu nahital kutneb macam 4 naktubeS ...................................................................................................................................................... : bawaJ !inamsaj naragubek nahital kefe rukugnem tapad gnay hubut nagro 3 naktubeS ...................................................................................................................................................... : bawaJ !oyodrawomeoS omtajdeoS turunem inamsaj naragubek naitregnep nakisinifeD ...................................................................................................................................................... : bawaJ !urap – urap igab inamsaj naragubek taafnam naksaleJ ...................................................................................................................................................... : bawaJ .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8

.III

X saleK sekrosajneP

amaga gnait uti talahS

21

!hubut igab nataukek taafnam 2 naksaleJ ...................................................................................................................................................... : bawaJ

.9

!harad hulubmep igab inamsaj naragubek taafnam naksaleJ . 0 1 ...................................................................................................................................................... : bawaJ

!tapet nad salej gnay naiaru nagned ini hawabid naaynatrep – naaynatrep halbawaJ .IV
!inamsaj naragubek nahital amatu naujut naksaleJ ...................................................................................................................................................... : bawaJ !kurub gnay inamsaj naragubek tabika tikaynep macam 3 naktubeS ...................................................................................................................................................... : bawaJ !inamsaj naragubek nenopmok – nenopmok naktubeS ...................................................................................................................................................... : bawaJ ! namratuS turunem inamsaj naragubek naitregnep naksaleJ ...................................................................................................................................................... : bawaJ !nataukek naktakgninem kutnu nahital sinej – sinej naktubeS ...................................................................................................................................................... : bawaJ .1 .2 .3 .4 .5

31

ukub halada utkaw paites id kudud namet kiab-kiabeS

X saleK sekrosajneP

nad raneb gnay pesnok nakrasadreb agarhalo nad naniamrep iagabreb kitkat nad igetarts kinket nakukaleM .aynmaladid gnudnakret gnay ialin-ialin ikilimem

raseb alob nakanuggnem nagned ugereb agarhalo romon utas halas nalipmartek nakukaleM )sikgnat ulub uata ,ilov alob( licek alob nad

ILOV ALOB
×
mc 081 : mc 1 : gniles – gnales : anetnA / doR .ssalgrebif nahab irad taubret anetna / doR gnajnap narukU retemaiD anraW mc 01 satab atip adap tapet gnasapid anetnA ,nagnapal irik gnipmas nad nanak gnipmas gnay nad ten adap lepmenem mc 001 .mc 08 gnajnapes ten sata id lojnonem aloB kutnebreb ilov alob naniamrep adap aloB .talub rutnel gnay tiluk : aynsinejes / terak : rujal 81 – 21 : marg 082 – 052 : mc 76 – 56 : / gk 54,0 – 04,0 : 2mc raul nasipaL malad nasipaL rujal halmuJ tareb narukU gnilileK aradu nanakeT .4 -arep nad satilisaf nakulremem ilov alob naniamreP -repid gnay natalarep nad satilisaF .utnetret natal : halada ilov alob naniamrep malad nakul nagnapaL ,gnajnap igesrep tapme kutnebreb nagnapaL : naruku nagned m 81 : m9 : ten irad m 3 : mc 5 : nagnapal gnajnaP nagnapal rabeL gnares siraG sirag labeT teN igabmem gnatnilem nakgnatnebid teN .saul amas 2 idajnem nagnapal 5,9 : m1 : m 34,2 : m 42,2 : mc 01 01 : ten gnajnaP ten rabeL artup ten iggniT itup ten iggniT ten katok – katoK .2 .1 .3

natalareP nad satilisaF .A iloV aloB naniamreP

paites )hitup – matih uata hitup – harem(

X saleK sekrosajneP

aynitrekep idub kiab hibel gnay halada aisunam kiab-kiabeS

41

akubret( nagnat kapalet adap naanek .)maggneggnem uata naksurul ,alob lukumem taas adaP ) 4 .nataukek habmanem kutnu tutul sata sivreS : nakukalem araC nagnat nagned nakgnubmalid aloB ) 1 hagnetes hibel gnaruk iggnites irik alapek sata id retem e k k i r at i d a r e g e s n a n a k n a g n aT ) 2 kapalet nagned ,sata gnakaleb alob ,sata ek padahgnem nagnat fisolpske nakareg nagned lukupid .)nakkatnehid( : sata sivres macam-macaM sivres sineT )1

.b

iloV aloB rasaD kinkeT .B
nakulrepid kiab nagned ilov niamreb tapad kutnU -rep rasad kinket nupadA .raneb gnay raa kinket : halada ilov alob naniam

sivreS . 1
-em sivres( sivres gnitaolF )gnabmagn )2 utas nagned naalumrep nalukup halada sivreS id nakukalid gnay gnakaleb niamep helo nagnat kinket utas halas nakapurem sivreS .sivres haread surah gnay ilov alob naniamrep adap rasad -urem sivres anerak ,niamep paites helo iasaukid .nawal gnareynem kutnu atajnes utaus nakap helo nakilabmekid tapad kadit gnay sivres nalukuP .)ialin( niop naklisahgnem tapad nawal

sivres sikeC

)3

gnissaP .2
aud nagned alob lukumem arac halada gnissaP hawab irad nuyaid atres nakutasid gnay nagnat aud nagned lukupid uata )hawab gnissap( sata id akubret iraj – iraj nagned hasipret nagnat -ssap rasad kinkeT .)sata gnissap( alapek naped niamep paites helo iasaukid surah kaltum gni .gnissap nakukalem kaynab ilov alob sata gnissaP 3 idajnem igabid sata gnissap kinkeT -rep pakis ,napaisrep pakis :utiay pahat a d a P .r i h k a p a k i s n a d , a l o b n a l a n e k -ahasu ,gnissap nakukalem naka utkaw ,alob hawab id irid naktapmenem nak naped sata ek takgnaid nagnat nad .a

sivres ,aynnakukalem arac nakrasadreB : idajnem nakadebid hawab sivreS .a : nakukalem araC ,gnakaleb naped ikak isisop ,iridreB nadab nad ,kuketid tikides tutul .gnodnoc -gnit ulalret kadit alob nakgnubmaL gnay igab( irik nagnat nagned ig .)ladik kadit nad gnakaleb ek kiratid nanak nagnaT lukumem kutnu naped ek surul nuyaid -rep ,fisolpske nakareg nagned alob )1

)2

)3

51

pukuc hadus kajib gnaro igab atak utaS

X saleK sekrosajneP

,ayntapeces nagned alob lukumem gnay nagnat kapalet adap nanekrep .nagnat natucel nagned iatresid hanat id taradnem taaS niamep ,lukupid lisahreb alob haleteS irad huaj kadit gnay tapmet id taradnem ikak nagned nakalot nakukalem taas .repegnem

.d

-mem nagnat iraj-iraJ .ihad iggnites nakgnaggnerid iraj-iraJ .natalub kutneb kutnebmem iraj ubi audek nad tikides .tudus utas

nakadebid hsams ,napmu sinej nakrasadreB : utiay ,5 idajnem ,hsams lamron ,hsams imes ,hsams hsup ,hsams llup/kciuq .hsams thgiarts-llup .a .b .c .d .e hawab gnissaP idajnem igabid aguj hawab gnissap kinkeT .sata gnissap kinket itrepes amas naigab 3 adap nakanekid naka nagnat utkaw adaP -utid areges nagnel nad nagnat ,alob hawab ek rulujret naadaek malad naknur utkaw adaP .kuketid helob kadit ukis ,surul adap naanekrep ,alob lukumem naka nagnalegrep irad sata halebes naigab isisop hallibma uluhad hibelreT .nagnat adap adareb nadab aggnihes kiab gnay .alob padahgnem isisop .b

kcolB . 4
gnudnebmem kutnu utaus halada kcolB raga kcolb naujuT .ten sata id nawal nagnares ek alob nakgnarebeynem asib kadit nawal kutnu pahat – pahaT .atik naniamrep haread : halada gnikcolb nakukalem nanakek uata irik ek hakgnaleM aud naupmut nagned sata ek tacnoleM ,ikak kutnu nagnel nad nagnat nakkareggneM .alob iasaugnem .kutnel araces ikak aud nagned taradneM .a .b .c .d

)ekipS( hsamS . 3
ten sata id sarek alob nalukup halada hsamS nad majat gnay nagnat utas nagned -iamrep adap lativ tagnas hsamS .nakitamem - u r e m hsams n a l u k u p a n e r a k , i l o v a l o b n a n nagnanemek hiarem kutnu ladom nakap .nagnidnatrep utaus malad hsams nakukalem sesorp nupadA : utiay ,4 idajnem igabid gnacna – gnacna uata nalawa taaS .a hakgnalem kareg utiay gnacna-gnacnA aynasaiB .nakalot nakukalem mulebes nad hakgnal aud nagned nakukalid rabel ulalret kadit rihkaret hakgnal kutnu gnacna-gnacna iagabes anerak .kalonem nakalot taaS . b i k a k n a k k a l o n e m k a r e g u t i a y n a k a l oT lamiskam naiggnitek tapadnem kutnu kapalet nauakgnaj malad alob aggnihes .aynnagnat ten sata id alob lukumem taaS .c kareg utiay ten sata id alob lukumeM

nupuam laggnut araces nakukalid tapad kcolB kutnu asaib gnay hareaD .kopmolek 2 isisop adap halada kcolb nakukalem isisop nad ,)hagnet( 3 isisop ,)nanak gnipmas( .)irik gnipmas( 4

gnay nalipmaretek ,ilov alob naniamrep adaP isisop nakutnenem naka gnaroes helo ikilimid

X saleK sekrosajneP

aynnaidabirpek naknimrecnem naka gnaroeses ukalireP

61

narutarep iuhategnem sureh niamep paiteS .aynitaanem aidesreb nad imser ilov alob -ek paites amirenem tapad surah niameP .natabedrep apnat fitrops nagned tisaw nasutup kutnu irid nahanem asib surah niamep araP .tisaw nasutupek ihuragnepmem kadit -roh asar nakkujnunem tapad surah niameP adapek kiab ,rujuj nad ,tagnames ,hamar ,tam atres ,nawal nupuam nawak niamep ,tisaw .notnonep adapek

.1 .2 .3 .4

aumes anerak gnitnep ini laH .naniamrep malad sagut iaynupmem ilov alob naniamrep adap niamep .adebreb gnay iauses niamep macam-macam nupadA : halada aynsagut nad isisop nagned reppU teS / ressoT rutagnep iagabes sagutreb ,reppu tes/ resoT napmugnep iagabes sugilakes nagnares rehsamS iD .gnareynep iagabes sagutreb ,rehsamS uata rekcolb iagabes aguj uti gnipmas .nawal nagnares gnudnebmep relasrevinU n i a m e p i a g a b e s i s g n u f r e b ,r e l a s r e v i n U -es isisopreb asib relasrevinU .anugabres nad ,gnareynep iagabes ,napmugnep iagab .nahatreb niamep iagabes asib aguj orebiL .nahatreb niamep iagabes isgnufreb ,orebiL aguj nad hsams nakukalem helob kadit orebiL aynisisoP .kcolb nakukalem helob kadit .gnares sirag gnakaleb adap ulales .4 .3 .2 .1

aynisknaS nad nahalaseK .F
tapadret aguj ilov alob naniamrep malaD takgniT .isknas nakanekid naka gnay nahalasek nahalasek nagned iauses nakirebid gnay isknas .taubid gnay pakiS halaS padahret niamep gnaroes napos kadit pakiS nupuata ,iridnes aynuger ,sagutep ,nawal : utiay ,irogetak 3 idajnem nakadebid notnonep rasak pakiS .a ,napos kadit uata nwalem nataubreP .rotok atak – atak nakpacugnem gnareynem pakiS . b lukumem uata ,anihgnem ,hantifmeM gnareyneM .c kutnu nakadnit uata kisif nagnareS .gnareynem isknaS takgniT isknas ,aynnahalasek takgnit nakrasadreB : idajnem nakadebid natagnireP .a gnay rasak pakis nahalasek kutnU gnay adapek natagnirep irebid ,amatrep nagned uata nasil araces natukgnasreb .nagnat taraysi )itlanep( namukuH . b malad audek gnay pakis halaS niamep helo amas gnay nagnidnatrep nial gnay niamep uata amas gnay . yllar utas nagnalihek nagned mukuhid nad akgna tapadnem nawal ugeR .sivres nakukalem kahreb n a k r a u l e k i D .c gnay rasak pakis nahalasek padahreT amas gnay nagnidnatrep malad ,agitek nakanekid amas gnay niamep helo .nakraulekid isknas isakifilauksiD .d kisif nagnareynep nahalasek padahreT isknas nakanekid amatrep gnay .isakifilauksid .1

aloB naniamreP narutareP .D )urabreT isidE( iloV
urabret iside ilov alob naniamrep narutareP : itupilem .2 sirag gnakaleb id m 9 rabeles sivres hareaD .satabret kat gnajnap nagned rihka .t n i o p y l l a r n i a l i n e p m e t s i s n a k a n u g g n e M alibapa rihkareb tes utas malad naniamreP .52 ialin helorepmem uger utas halas -nalid naniamrep 42 – 42 nakududek malaD – 42( akgna 2 hisiles tapadret iapmas naktuj .)aynsuretes nad ,72 – 52 ,62 tes( nautnenep tes ,2 – 2 roks idajret akiJ .51 ialin iapmas emag )amilek ek kusam ipatet ten hutneynem sivres aloB .has paggnaid nawal haread emit lacinhcet ilak 2 tapadret 4 – 1 tes amaleS adap tisaw nakirebid gnay tuo emit( tuo nakgnades ,tes paites )61 nad 8 nakududek ilakes aynah uger helo atnimid gnay tuo emit .kited 03 aynamal tes pait malad -hcet ada kadit )amilek tes( nautnenep tes adaP tapad gnay tuo emit ada ipatet ,tuo emit lacin .kited 03 aynamal ,ilak 2 kaynabes uger atnimid .1 .2 .3 .4

.5 .6 .7

.8

rujuJ nad fitropS pakiS .E
ilov alob naniamrep malad rujuj nad fitrops pakiS : halada

71

seskus hiarem kutnu arac halada irid ayacreP

X saleK sekrosajneP

!tapet gnay nabawaj naped id e uata d ,c ,b ,a furuh adap )x( gnalis adnat nakireB
i a g a b e s a y n a h s a g u t r e b g n a y n i a m e P . 01 ... halada nahatreb niamep rekcolB .d relasrevinU .a orebiL .e r e s s oT .b rekipS .c .... halada lanoisan ilov alob isasinagro kudnI .11 isabreP .d ISSP .a inasreP .e ISVBP .b ISAP .c u g e r p a i t e s , i l o v a l o b n a n i a m r e p m a l a D . 21 aynnagnapal malad alob nakniamem kahreb .nalukup .... kaynab gnilap iridnes 4 .d 1 .a 5 .e 2 .b 3 .c a l o b , s i v r e s n a l u k u p n a k u k a l e m t a a s a d a P .31 ,nawal haread id hutaj nad ten hutneynem .... akam lagag paggnaid sivreS .a itam paggnaid sivreS .b has paggnaid sivreS .c ignaluid surah sivreS .d revres naitnagrep aynidajreT .e gnaroes aynsagut nakukalem malaD … rasad kinket nakanuggnem napmugnep hsamS . d sivreS .a gnilbbirD .e g n i s s a P .b gnikcolB .c nad tapec nagned ten sata id alob nalukuP -rep malad nagnares ayapu iagabes sarek … tubesid ilov alob naniam gnissaP .d h s a m S .a elbbirD . e sivreS .b kcolB .c gnudnebmem nagned nanahatrep ayapU id sarek nad tapec nagned gnatad gnay alob .... tubesid ten sata gnissaP .d h s a m S .a elbbirD . e sivreS .b kcolB .c tisaw adapek atnimem tapad hitalep gnaroeS nusuynem kutnu nakitnehid naniamrep raga … nagned tubesid asaib ini laH .igetarts niamep naitnagreP .a ecueD .b tuo emiT .c tniop yllaR .d revreS .e n a i r e b m e p n a k ap u r e m t u o e m i t l a c i n h c eT utas halas alibapa tisaw helo tuo emit utkaw …ialin iapacnem uger .41 … halai ilov uger pait kutnu niamep halmuJ 5 .d 2 .a 6 .e 3 .b 4 .c lanoisanretni ilov alob isasinagro kudnI .… amanreb AFIF .d ABIF .a FTTI .e FBVI .b ABIA .c nalukup nakukalem sagutreb gnay niameP ilov alob naniamrep malad naalumrep .... tubesid rekipS .d revreS .a ressoT .e reppu teS .b rekcolB .c naknahatrepmem sagutreb gnay niameP gnatad gnay laob irad iridnes nagnapal isasilartenem kutnu sugilakes tapec nagned .… halada alob natapecek rekcolB .d rekipS .a reppu teS .e revreS .b h s a m S .c kutnu taraysi nakirebmem kahreb gnay gnarO ilov alob naniamrep adap sivres nakukalem .... halada II tisaW .d sirag mikaH .a II nad I tisaW .e ialin tatacneP .b I tisaW .c gnay ilov alob nanahatrep alop malad iD a d a p n a k u k a l i d k c o l b ,hagnet irad nakukalid .... isisop 5 .d 2 .a 6 .e 3 .b 4 .c utiay ilov alob naniamrep adap tisaw halmuJ gnaro ..... 4 .d 1 .a 5 .e 2 .b 3 .c rutagnep iagabes sagutreb gnay niameP alob naniamrep adap napmugnep / nagnares .... nakamanid ilov reppu teS .d r e h s a m S .a relasrevinU .e rekcolB .b orebiL .c naniamrep adap niamep naitnagrep halmuJ ilak ..... halada tes paites ilov alob 5 .d 2 .a 6 .e 3 .b 4 .c .1

.I

.2

.3

.4

.5

.51

.6

.61

.7

.71

.8

.9

.81

X saleK sekrosajneP

umadapek kiab naka nial gnaro ayacsin ,iridnes umirid halikiabreP

81

n i a m e p g n a r o e s n a p o s n a d s f i t r o p s p a k i S .62 .… nagned nakkujnutid ilov alob - u p e k a l i b t i s a w a d a p e k n a k a y n a n e M .a lida kadit asarid aynasut a g g n i h e s n a g n a r e s k a y n a b r e p m e M .b kaynab niop tapadnem a d a p e k k i t a p m i s n a d h a m a r p a k i s r e B .c niam nawal nupuam ,notnonep ,tisaw raulek tpad raga naitam – itam niamreB .d arauj iagabes tapadnem gnay mit utas namet alebmeM .e tisaw irad natagnirep k u t n u n a b i j a w e k i a y n u p m e m g n a y s a g u t e P . 72 raulek uata kusam alob isawagnem .… utiay nagnapal namsenil .d rerocS .a remit .e e r i p m U .b eerefeR .c k u t n u n a b i j a w e k i a y n u p m e m g n a y s a g u t e P . 82 .… halada ialin tatacnem namsenil .d rerocS .a remit .e e r i p m U .b eerefer .c nakitahrepid surah ini tukireb rotkaf – rotkaF .92 adap nanahatrep metsys nakparenem malad .… laucek ,ilov alob naniamrep l a u d i v i d n i n a u p m a m e k n a k i t a h r e p m e M .a niamep paites nawal niamep revres alob satilauK .b iasaukid halet gnay metsys napareneP .c nagnares satifitkudorp nagnutihreP .d nipmimem tisaw n a u p m a m e K .e nagnidnatrep raga hsams nakukalem niamep kinket tukireB .03 .… ilaucek ,lisahreb aynnalukup gnosok tapmet adap nakharagneM .a rekcolb sata id lukumeM .b r a u l e k n a u p i t h s a m s n a k h a r a g n e M .c nagnapal hara itnag – itnagreb nagned lukumeM .d majat nad sarek nagned lukumeM .e

21 nad 6 .a 41 nad 7 .b 61 nad 8 .c haread rabel ,urabret ilov alob narutarep adaP .91 retem … narukureb sivres 6 .d 3 .a 7 .e 4 .b 5 .c helo nakukalid gnay ilak amatrep nagnareS . 02 ... tubesid ilov alob naniamrep malad niamep gnissaP .d h s a m S .a elbbirD . e sivreS .b kcolB .c n a p m u g n e m k u t n u s a g u t r e b g n a y n i a m e P . 12 ... tubesid ilov alob naniamrep malad gnissaP .d rekipS .a reppu teS .e revreS .b rekcolB .c ilov alob naniamrep kyutnu ten iggnit narukU .22 retem ... halada irtup 34,2 .d 22,2 .a 44,2 .e 42,2 .b 43,2 .c ilov alob naniamrep kutnu ten iggnit narukU . 3 2 retem ... halada artup 34,2 .d 22,2 .a 44,2 .e 42,2 .b 43,2 .c n i a m e p h e l o n a k u k a l i d k i a b g n a y h s a m S . 42 ... nataradnep nagned iadnatid tapmolem ai tapmet irad huaj gnaY .a tapar ikak audeK .b gnakaleb ek kiratid lukumep nagnaT .c tapmolem tapmet irad huaj kadiT .d kuketid nagnaT .e k i n k e t u t a s h a l a s h a l a d a h a w a b g n i s s a p .52 … naujutreb gnay ilov alob naniamrep rasad namet adap alob repogneM .a sivres alob amireneM .b nawal nagnares nakilabmegneM .c kednep gnay alob uakgnajneM .d nawal hsams iradnihgneM .e

81 nad 9 .d 02 nad 01 .e

!tapet gnay nabawaj nagned ini hawab id kitit – kitit halisI
… tubesid anugabres niamep iagabes isgnufreb gnay ilov alob niameP .1 irad sarek nad tapec alob lukumem nagned amatrep nagnares nakracnalem sagutreb gnay niameP .2 ... halada sivres haread m ..... rabel nad m ..... gnajnap naruku ikilimem ilov alob naniamrep nagnapaL .3 .... narukureb ilov alob naniamrep ten alaj adap katep – kateP .4 .... naialinep nakanuggnem urabret gnay ilov alob nagnidnatrep narutareP .5 ... ialin helorepmem uger utas halas alibapa emag nakataynid naniamreP .6 ..… nad .... akgna iapacnem roks akij uger audek adapek nakirebid tuo emit lacinhceT .7 .… narukureb ten nanak nad irik ipet adap gnasapid gnay anetnA .8 .… halada napmugnep iagabes sagutreb gnay niameP .9 . … h a l a d a hsams n a g n a r e s g n u d n e b m e m s a g u t r e b g n a y n i a m e P . 0 1 .… irad taubret aynnahab kiab gnay ilov alob raul nasipaL .11 .... isisop adap adareb sivres nakukalem gnay niameP .21

.II

91

salam gnay akerem igab irah naidumek id nalaseyneP

X saleK sekrosajneP

.... isisop halada irik halebes naped nasirab id adareb gnay niameP .31 .... irad iridret ilov alob nanaiamrep malad sivreS .41 .... narukureb ilov alob nanaiamrep nagnapal adap gnares hareaD .51

!tapet nad salej gnay naiaru nagned ini hawab id naaynatrep halbawaJ .III
!ilov alob naniamrep malad hawab sivres nakukalem arac naksaleJ .1 ...................................................................................................................................................... : bawaJ ?ilov alob niamep hleo iasaukid surah kaltum gnissap apagneM .2 ...................................................................................................................................................... : bawaJ !ilov alob naniamrep malad hsams nakukalem sesorp naksaleJ .3 ...................................................................................................................................................... : bawaJ !ilov alob naniamrep malad gnikcolb nakukalem pahat – pahat naktubeS .4 ...................................................................................................................................................... : bawaJ !orebil naitregnep naksaleJ .5 ...................................................................................................................................................... : bawaJ !ilov alob niamep gnaroes pakis nahalasek 3 naktubeS .6 ...................................................................................................................................................... : bawaJ !ilov alob naniamrep adap rasad kinket macam 5 naktubeS .7 ...................................................................................................................................................... : bawaJ !pakis halas niamep anerak tisaw nakirebid tapad gnay isknas 4 naktubeS .8 ...................................................................................................................................................... : bawaJ !hsams macam 5 naktubeS .9 ...................................................................................................................................................... : bawaJ ?ilov alob naniamrep adap lativ tagnas hsams apagneM .01 ...................................................................................................................................................... : bawaJ

X saleK sekrosajneP

iban arap sirawrep idajnem uti amalu araP

02

niamep pait naasaukek hareaD sirag-sirag helo isatabid nad tahilret iradnihgnem aggnihes salej gnay -ikagnem gnay namahap halasek aynhatap uata lukup halas naktab .niamep tekar .irajalepid kutnu anahredes nad haduM nad kiab gnay isamrof nakapureM tauk gnay nanahatrep iaynupmem -submenem rakus nawal anamid hsams nagned ayn

)1

SIKGNAT ULUB
naniamreP kitkaT nad igetartS .A narupmaC adnaG nad adnaG ,laggnuT

)2 )3

-madreb metsis irad nahameleK : halada nagnip naka kidrec gnay nawal nagnasaP hamel gnay naimep nakenem -em tapad kadit ini isamrof malaD .fitkefe nagned gnareyn )1 )2

uata ispesnok nakapurem igetarts aynrasad adaP uata nag,nacnar-nagnacnar utiay ,kitkat anacner mulebes sidotem tafisreb gnay pesnok-pesnok kitkat nakgnadeS .gnusgnalreb nagnidnatrep igetarts naanaskalep uata naparenep nakapurem .)kitkat nakadnit( isidnok-isidnok igetarts nusuynem malaD :nial aratna nakitahrepidsurah gnay .telta kinket nad kisif takgniT .1 .nawal kinket nad kisif takgniT .2 atres ,nawal nahamelek nad ,nataukek kitiT .3 .nawal nad telta nalipmanep nagnukgnil itrepes ,raul huragnep-huragneP .4 ,milki ,acauc ,notnonep ,tapmet( nagnidnatrep .)ayniagabes nad ,upmal isidnok sikgnat ulub naniamrep raseb sirag araceS :utiay aud igabid

laggnuT naniamreP .1
surah telta ,laggnut naniamrep malaD adA .nawal naniamrep ayag-ayag iuhategnem :utiay nakanugid gnires gnay ayag macam 3 nakamatugnem gliay naniamrep ayaG natapecek nad nataukek rusnu helo iadnatid ini naniamrep ayaG itrepes ,tapec nad sarek gnay n a l u k u p tapec nad ; sarek gnay hsams--hsams adaP .nawal nakhamelem ayapu iagabes nakanuggnem gnay niamep aynmumu gnay ten naniamrep ikilimem ,uti ayag .kiab gnaruk nakamatugnem gnay naniamrep ayaG nateluek nad nahat ayad nakladnagnem ini naniamrep ayaG raneb-raneb gnay bol nalukup-nalukup kutnu atajnes nakapurem nad iasaukid .nawal aganet sarugnem nakamatugnem gnay naniamrep ayaG upit kareg nad kinket -ek nakladnagnem ini naniamrep ayaG ayag ikilimem nad kinket naupmam -em atres ,kiranem ,hadni gnay kareg .majat gnay alob nahutnes ikilim )15:8791 ,otnajijduP( .c .a

gnakaleb nad naped metsiS :alibapa nakanugid ini metsiS hibel nagnasap atoggna utas halaS gnay niameP .nial gnay irad tauk ,)ten taked( naped id adareb hamel tauk hibel gnay nakgnades -ab nagnapal hurules isawagnem uata ,gnakaleb naig nigni nagnasap aynutas halaS -up nakukalem surenem-suret .nagnares nalukup-naluk )1

.b

)2

.b

nad naped metsis nagnutnueK : gnakaleb kutnu kiab gnay isamrof nakapureM .gnareynem -meynem kutnu naknikgnumeM hamel hibel gnay niamep nakiynub .ten taked id )1 )2

nad naped metsis nahameleK :gnakaleb halada ini isamrof nahameleK -aleb niamep kocognem tapad nawal -es nad irik isis nad nanak isis nad gnak -gnumem kadit ripmah atres ,aynkilab tapad gnakaleb niamep igab naknik hsams nalukup aumes iasaugnem -mas sirag ek nawal nakracnalid gnay .nanak nupuam irdik gnip

adnaG naniamreP .2
metsis 3 tapadret adnag naniamrep adaP : utiay ,nakanugid gnires gnay nagnipmadreb metsiS nagnipmadreb metsis irad nagnutnueK :halada .a

12

hallA adapek awkat halada naanaskajibek lakgnaP

X saleK sekrosajneP

auteK ) 1 autek likaW ) 2 atoggnA ) 3 sawagneP naweD auteK ) 1 autek likaW ) 2 atoggnA ) 3 nairaH surugneP mumu auteK ) 1 mumu autek likaW ) 2 nairah auteK ) 3 mumu siraterkeS ) 4 arahadneB ) 5 arahadneb likaW ) 6 isasinagro gnadiB auteK ) 1 auteK likaW ) 2 naanibmeP gnadiB auteK ) 1 autek likaW ) 2 iregen raul gnadiB auteK ) 1 autek likaW ) 2 ahasU nad anaD gnadiB auteK ) 1 autek likaW ) 2 gnabtiL gnadiB auteK ) 1 autek likaW ) 2 tarkorkerid-tarotkeriD n a a n i b m e P t a r o t k e r i D g n a d i B )1 isasinagrO n a a n i b m e P t a r o t k e r i D g n a d i B )2 hareaD n a i t i l e n e P t a r o t k e r i D g n a d i B )3 atreseP nagnidnatreP tarotkeriD gnadiB ) 4 n a h i t a L t a s u .P t a r o t k e r i D g n a d i B ) 5 hareaD nad lanoisaN n a d k i n k eT t a r o t k e r i D g n a d i B ) 6 nahitalepeK rauL nagnubuH tarotkeriD gnadiB ) 7 iregeN n e m a n r u T t a r o t k e r i D g n a d i B )8 lanoisanretnI n a t a h e s e K t a r o t k e r i D g n a d i B )9 igolokisP nad agarhalO gnabtiL tarotkeriD gnadiB ) 0 1

.b

.c itnagreb hilis metsiS riluna metsis uata itnagreb hilis metsiS )a( amatrep metsis aratna isanibmok utiay nakapurem ini metsiS .)b( audek nad iputunem kutnu nakparetid gnay metsis gnay natilusek isatagnem nad nahamelek taaS .audek nad amatrep metsis adap ada nakanuggnem nagnares nakukalem taas gnades ,gnakaleb nad naped metsis nawal nagnares irad nahatreb .nagnipmadreb metsis nakanuggnem adap igetarts nad kitkat sinej-sineJ :sikgnat ulub naniamrep mreT gnoL( gnajnaP akgnaJ igetartS .1 )ygetartS tare natiakreb gnajnap akgnaj igetartS isapisitnagnem naupmamek nagned -natrep mulebes nawal niamep isidnok .nagnid e t a i d e e m m I ( a r e g e S g n a y i g e t a r t S .2 )ygetartS igetarts nakapurem areges gnay igetartS nahaburep-nahaburep sata nakparetid gnay -gnem aggnihes ,nagnapal id idajret gnay nakut nenem niamep gnaroes naksurah .tapec gnay igetarts fitkejbuS nad fitkejbO igetartS .3 n a g n e d n a t i a k r e b f i t k e j b o i g e t a r tS nad ,naupmamek ,nataukek naanuggnep -maretek irad nagnutnuek-nagnutnuek sativitka malad iridnes uti telta nalip igetarts nakgnadeS .aynnaniamrep malad naupmamek nakapurem fitkejbus ,ayad upit nad nasutupek libmagnem nakukatid gnay tasais nupuata narihamek nawal irad nagnutnuek libmagnem kutnu .gnidnatreb .c

.d

.e

.f

.g

.h

.i

nagnidnatreP nakisasinagrogneM .B
.2
-agro :itupilem sikgnat ulub malad isasinagrO aratnemes isasinagro nad )ISBP BP( patet isasin )nagnidnatrep naaitinapeK(

naaitinapeK( aratnemeS isasinagrO )sikgnaT uluB nagnidnatreP malad
sikgnat ulub nagnidnatrep malad naaitinapeK :itupilem nagnidnatreP gnadib auteK .a

sikgnaT uluB nautasreP raseB surugneP )ISBP BP( aisenodnI huruleS
anibmeP naweD .a

.1

X saleK sekrosajneP

apures gnay natahajek halai uti natahajek utaus alahaP

22

.mikah aitinap kutnebmeM ) 4 .tisaw nusuyneM ) 5 .nagnidnatrep tapmet atep taubmeM ) 6 gnusgnalreb nagnidnatrep taaS nad nagnidnatrep naracnalek agajneM ) 1 : arac nagn isautis nakiladnegnem - r a n e b s u r a h s a g u t e p a r a P )a .hitalret raneb notnonep nakbitreneM ) b l i s a h - l i s a h g n a t n e t n a a t i r e b m e P )2 .nagnidnatrep -rep tala-tala gnatnet nabitreteK )3 .nagnidnat iaseles nagnidnatrep haduseS - r e p l i s a hgnatnet naropal taubmeM ) 1 nad ,nagnauek ,arauj naturu ,nagnidnat .nagnidnatrep isautis gnatnet .namajnip tala-tala nakilabmegneM .hisak amiret napacU )2 )3

nagnidnatrep gnadiB auteK likaW siraterkeS siraterkes likaW .c arahadneB nagnidnatreP gnadib buS auteK nagnidnatreP gnadib buS akaW natisawreP gnadib buS auteK natisawreP gnadib buS auteK akaW naitileneP gnadib buS auteK auteK atreseP atreseP naitileneP gnadib buS akaW .d ataD nahalogneP gnadib buS auteK ataD nahalogneP gnadib buS akaW aggnaThamuR naigaB alapeK ailanosreP naigaB alapeK ahasU ataT naigaB alapeK napakgnelreP naigaB alapeK nagnidnatreP margorP eiS anarasarP anaraS eiS atreseP naitileneP eiS napakgnelreP isaK isatropsnarT isaK isadomokA isaK nagnidnatreP lisaH eiS isatnemukoD eiS mumU eiS

.b .c .d .e .f .g .h .i .j .k .l .m .n .o .p .q .r .s .t .u .v .w .x .y .z

utareP nakisatnemelpmigneM.C natisawreP nad nagnidnatreP nar
-at gnadis helo nakutnetid naniamrep narutareP -retnI sikgnaT uluB agarhalO isasinagrO nanuh ialum ini naniamrep narutareP .)FBI( lanoisan 1 laggnat adap nakukalrebid nad ikiabrepid .gnarakes iapmas ukalreb nad 8991 sutsugA ,nahaburep idajret nuhat paites aynasaib ipateT -nemoker halasam adap aynsusuhk nahaburep nad nagnidnatrep naaraggneleynep kutnu isad .lanoisanretni nemanrut lawdaj nagnapaL :nagnapal nagned natiakreb gnay lah-laH .mc 8,3 nagnapal sirag rabel uata labeT uata ,matih ,hitup anrawreb tapad siraG .tahilid salej gnay nial anraw laggnut kutnu gnipmas sirag gnajnaP sirag rabel nad m 04,31 irtup/artup m’81,5 gnisam-gnisam gnakaleb adnag kutnu gnipmas sirag gnajnaP rabel nad m 04,31 narupmac/irtup /artup .m 01,6 gnisam-gnisam gnakaleb sirag iagabes isgnufreb gnay hagnet siraG narukureb nanak nad irik sivres gnaur kutnu utiay ;amas gnay rabel nad gnajnap gnaur gnajnap irtup nad artup laggnut gnaur rabel nad m 27,4 nanak/irik sivres adnag kutnu nad ,m 95,2 nanak/irik sivres sivres gnaur gnajnap narupmac/irtup/artup sivres gnaur rabel nad m 69,3 nanak/irik .m 50,3 nanak/irik .a .b .c .1

.d

.e

: nagnidnatrep gnadib nabijawek nad saguT a s a m ( n a g n i d n a t r e p m u l e b e S h u a J .a )napaisrep n a d s a g u t g n a d i b n a k u t n e n e M )1 .isasinagro rutkurts )gniffats( ajrek aganet nakutneneM ) 2 naraggna nakutneneM ) 3 -sinej nad nagnauek rebmus lasA -tala :nial aratna naraulegnep sinej -rilumrof nakatecrep ,silut tala -idnatrep tala-tala ,haidah ,rilumrof nad ;ismusnok ,isakilbup ,nagn .sagutep muiraronoh .atresep nautneneP ) 4 .atresep kutnu nagnadnU ) 5 .nagnapal nakpaiyneM ) 6 .nagnidnatrep aracA ) 7 .nagnidnatrep narutarep nusuyneM ) 8 nagnidnatrep gnalejnem taaS .b n a d n a a n r u p m e s e k a s k i r e m e M )1 .tala-tala napakgnelek n a d n a a n r u p m e s e k a s k i r e m e M )2 .sagutep arap nalipmaretek .gniteem lacinhcet nakadagneM ) 3

32

akalecret gnaro halada amaga kalonem gnay gnarO

X saleK sekrosajneP

niameP : irad iridret reyalp uata niameP )elgnis( laggnut niameP )elbuod( adnag niameP )elbuod dexim( narupmac adnag niameP .a .b .c

.5

,gnidnatreb aynnarilig adap gnay niameP -id haletes nagnapalid ridah kadit numan tinem 5 utkaw akgnaj malad ilak 3 liggnap .)revO klaw( OW halak nakataynid kadit niamep nagnidnatrep amaleS : kutnu naknanekrepid -elttuhs kutneb habugnem uata kasureM kcoc adapek naaracibmep rulu-rulugneM -ret edok-edok amirenem uata hitalep nagnapal raul irad utnet sikgnat ulub naiakap iakamem kadiT hitup anraw niales tabo nakanuggnem gnaralid niameP gnasgnarep .a .b teN/gniraJ gnaiT .2

.c .d .6

m 55,1 iggnit narukureb ten/gnirraj gnaiT kutnu tauk pukuc nataraysrep nagned nad ten uata gnirraj nagnatner nahanem gnililek sirag sataid tapar naktapmetid .addnag naniamrep gnipmas
teN/gniraJ sulah gnay ilat irad taubret teN/gniraJ .talkoc anrawreb m m 9 1 gnirraj atam rabeL mc 57 gnirraj rabeL mc 251 iatnal irad gnirraj sirag iggniT hitup atip irebid gnirraj sata naigab adaP atip malad nad mc 5,7 rabeles pakgnar kutnu isgnufreb gnay ilat nakkusamid adap gnirraj nakgnatnerem nad kiranem .tauk araces gnait audek m 01,6 ten uata gnirraj gnajnaP .a .b .c .d .3

nagnidnatreP nipmimeP tisaw gnaroes helo nipmipid nagnidnatreP alob alibapA .sirag mikah 4 helo utnabid mikah nakkujnutid gnay taraysi ,sirag raulek aynnagnat audek nakgnatnerem halada sirag gnipmasek ssot uata naidnU nakadaid ialumid nagnidnatrep mulebeS naktapmenem kutnu uluhad hibelret naidnu igab uluhad hibelret sivres nakukalem uata .ssot / naidnu nakgnanemem gnay uger adnaG niameP narutareP -ep gnaroeses akij adnag naniamrep malaD akam aynsivres nagnalihek amatrep niam -acu nagned itukiid erocs nakpacugnem tisaw .revres dnoces nap laggnuT naniamreP narutareP aynsivres nagnalihek niamep gnaroes akiJ ,revo ecivres nakpacugnem naka tisaw akam nakpacugnem nagned itukiid naidumek .urab revres irad erocs nakududek

.7

.e .4

kcocelttuhS/aloB .8 .ulub nad alapek irad iridret kcocelttuhS subag nakanuggnem kiab gnay kcocelttuhS nagned sukgnubid nad aynalapek iagabes .tauk nad sipit gnay tiluk

.9

)luoF( nahalaseK .01 : akij nahalasek nakukalem revreS hibel lukupid taas adap kcocelttuhs kateL uata ,revres gnaggnip irad iggnit nadab ,lukupid kcocelttuhs taas adaP hawab ek nakharaid kadit tekar hurules aggnihes ,apur naikimedes salej araces kadit tekar alapek naigab revres nagnat hawabid adareb atayn nad .tekar gnagemem gnades gnay .a

: kcocelttuhs narukU mm 07 – 06 : ulub gnajnaP .a subag retameiD .b gnuju retemaiD . c ukub narakgnil ialeh 61 – 41 : ulub halmuJ .d

.b

mm 82 – 52 : mm 45 :

marg 05,5 – 37,4 : kcocelttuhs tareB .e

X saleK sekrosajneP

aynawij agajnem halada tulum nad hadil agajnem gnay gnarO

42

sivres hadniP nanaiamrep adap sivres nahadnipreP .itam revres alib idajret laggnut adnag naniamrep sivres nahadnipreP itam audek revres alib idajret .a .b

sivres haread narakutreP naniamrep adap sivres haread narakutreP adap ialin nahabmatrep paites idajret adnag .nanakek nad irikek ini narakutrep ,revres

ialin-ialiN nakpareneM .D riaF nad hareynem gnatnaP naniamreP malad yalP
narutarep iuhategnem surah niamep paiteS -nem aidesreb nad imser gnay sikgnat ulub aynitaat kiab iggnit gnay gnauj tagnames ikilimeM -repmem kutnu nupuam gnareynem kutnu .aynharead naknahat paites amirenem tapad surah niameP -edrep apnat fitrops nagned tisaw nasutupek .natab irad irid nahanem asib surah niamep araP tisaw nasutupek ihuragnepmem gnay pakis nahalasek gnatnet hatnabmem kadit nad .aynuger asar nakkujnunem tapad surah niameP k i a b ,r u j u j n a d , t a g n a m e s , h a m a r , t a m r o h ,nawal nupuam nawak niamep ,tisaw adapek .notnonep adapek atres .nalipmanepreb malad kitapmiS .nawal naluggnuek iukagneM .1

: nagnareteK halas esivres nakkujnuneM salej araces kadit tekar alapek huruleS hurules hawabid adareb atayn nad .revres nagnat naigab luteb ecivres nakkujnunem -em taas adap tekar nad nagnat isisoP kcoc lukum sivreS .11 .3 ulub naniamrep sivres nakukalem araC :sikgnat sirag kajnignem helob kadit revres ikaK hagnet sirag nad naped .4 irad iggnit hibel surah tekar nagnageP tekar alapek -gnip hawabid surah lukupid gnay aloB helo nakhutajid gnay alob adapirad gnag .nial gnay nagnat kusam nad ten itawelem surah aloB gnalisreb gnay nawal katepek .6 .7 sivres nakukalem helob niamep paiteS ,ialin naklisahgnem amales ilak-ilakreb .ialin utas kutnu sivres utas .a .b .c .B .A

.2

.5

.d .e

!tapet gnay nabawaj naped id e uata d ,c ,b ,a furuh adap )x( gnalis adnat nakireB
nagnareynep alop .e malad nawal nanaiamrep ayag-ayaG .... ada laggnut nanaiamrep 1 .a 2 .b 3 .c 4 .d 5 .e niamep gnaroes adnag naniamrep malaD metsis . . . iasaugnem surah sikgnat ulub .... naniamrep 2 .a 3 .b 4 .c .3 gnay pesnok uata nagnacnar-nagnacnaR nagnidnatrep mulebes sidotem tafisreb .... isinifed halada igetarts .a kitkat .b kinket nad igetartS .c nanahatrep alop .d nagnareynep alop .e malad igetarts naparenep uata naanaskaleP .... tubesid sikgnat ulub naniamrep igetarts .a kitkat .b kinket nad igetartS .c nanahatrep alop .d .1

.I

.4

.2

52

anacneb iaunem naka natahajek rubanem gnay gnarO

X saleK sekrosajneP

agajreb napaisreP nalukup nakukalem nahatreb

.b .c .d .e

6 .d 7 .e kutnu ayapu iagabes tapec nad sarek gnay hsamS ayag irad hotnoc nakapurem nawal nakhamelem .... rotkaf nakamatugnem gnay naniamrep nataukek .a natapecek .b uhab kareg nad kinkeT .c natapecek nad nataukek .d nateluek nad nataukek .e nalukup-nalukup nakladnagnem gnay ayaG sarugnem kutnu atajnes nakapurem nad bol naniamrep ayag nakapurem nawal aganet .. rotkaf nakamatugnem gnay nahat ayad nad nataukek .a nateluek nad nahat ayad .b upit kareg nad kinket .c natapecek nad nataukek .d nateluek nad nataukek .e nusuynem malad isidnok nakapurem tukireB .... ilaucek ; i g e t a r t s nawal kinket nad kisif takgnit .a telta inahor nad inamsaj takgnit .b telta nalipmanep kinket nad kisif takgnit .c nawal nahamelek nad nataukek kitit .d raul huragnep-huragnep .e malad raul huragnep-huragnep tukireB .... ilaucek ,igetarts nusuynem acauc .a u p m a l .b tapmet .c notnonep .d niamep latnem isidnok .e gnareynem kutnu kiab gnay isamroF .... metsis irad nagnutnuek nakapurem gnakaleb naped .a n a p e d .b gnakaleb .c n a g n i p m a d r e b .d itnagreb hilis .e .5

n a k a n u g g n e m g n a y n a n i a m r e p s a t i v i t k A .21 telta ikilimid gnay nalipmaretek nad nataukek iridnes uti gnajnap akgnaj .a kednep akgnaj .b aregeS .c fitkejbo .d fitkejbus .e .... gnay igetarts halada gnajnap akgnaj igetartS .31 -nagnem naupmamek nagned natiakreb .a -rep mulebes nawal naniamrep isapisit nagnidnat -nagnem naupmamek nagned natiakreb .b -natrep taas nawal naniamrep isapisit nagnid gnay nahaburep-nahaburep nakparenem .c nagnapal id idajret nalipmaretek nad nataukek nakanuggnem .d iridnes uti telta ikilimid gnay ayad upit nad naupmamek nakanuggnem .e nawal irad nagnutnuek libmagnem kutnu - n a h a b u r e p n a k p a r e n e m g n a y i g e t a r tS . 4 1 aggnihes nagnapal id idajret gnay nahaburep nakutnenem niamep gnaroes naksurahgnem .... halada tapec gnay igetarts gnajnap akgnaj .a kednep akgnaj .b areges .c fitkejbo .d fitkejbus .e -rep nakpaisrepmem sagutreb gnay aitinaP .51 halada rihka iapmas lawa irad nagnidnat ..:: gnadib natisawrep .a atad nahalognep .b ahasu atat .c nagnidnatrep kinket .d atresep naitilenep .e t i s a w n u s u y n e m n a d a i t i n a p k u t n e b m e M .61 nagnidnatrep kinket gnadib sagut nakapurem .... taas nagnidnatrep mulebes huaj .a nagnidnatrep gnalejnem .b nagnidnatrep ayngnusgnalreb .c nagnidnatrep haduses .d nagnidnatrep haduses nad mulebes .e kutnu nakadnit nakapurem ,notnonep nakbitreneM .71 .... taas nagnidnatrep naracnalek agajnem nagnidnatrep mulebes huaj .a nagnidnatrep gnalejnem .b nagnidnatrep ayngnusgnalreb .c

.6

.7

.8

.9

- r e b m e t s i s n a h a m e l e k n a k a p u r e m t u k i r e B .01 .... halada‘ nagnipmad n a k a k i d r e c g n a y n a w a l n a g n a s a p .a hamel gnay niamep nakenem fitkefe nagned gnareynem tapad .b tauk gnay nanahatrep iaynupmem .c nakiynubmeynem kutnu naknikgnumem .d ten taked id hamel hibel gnayniamep n i a m e p k o c o g n e m t a p a d n i a m e p .e irik isis nad nanak isis irad gnakaleb -es nakukalem malad itnagreb hilis metsiS -aleb naped metsis nakanuggnem nagnar .... taas adap gnak gnareynem .a 11

X saleK sekrosajneP

adum hisam nupualaw ailum uti umlireb gnay gnarO

62

51 .e

11 .b 5 1 .c

nagnidnatrep haduses .d nagnidnatrep haduses nad mulebes .e e l g n i s k u t n u s i k g n a t u l u b n a g n a p a l r a b e L .81 :... ha.lada artup m 81 ,5 .a m 18,5 .b m 01 ,6 .c m 01,31 .d m 04,31 .e a d a p k c o c e l t t u h s a d a p u l u b g n a j n a P .91 .mm ... halada sikgnat ulub naninamrep 09 - 08 .d 06 - 05 .a 001 - 09 .e 07 - 06 .b 08 - 07 .c naniamrep malad narupmac adnag niameP .02 : halada sikgnat ulub atinaw gnaroes nawalem airp gnaroes .a atinaw gnaroes nawalem atinaw gnaroes .b airp gnasapes nawalem airp gnasapes .c g n a s a p e s n a w a l e m a t i n a w g n a s a p e s .d atinaw gnasapes nawalew atinaw-airp gnasapes .e atinaw-airp .... helo nipmipid sikgnat ulub nagnidnatreP .12 sirag mikah 1 nad tisaw 1 .a sirag mikah 1 nad tisaw 2 .b sirag mikah 1 nad tisaw 3 .c sirag mikah 4 nad tisaw 1 .d sirag mikah 3 nad tisaw 1 .e nakataynid elbuod sikgnat ulub nagnidnatreP .22 .... ialin nagned iaseles 12 .d 0 1 .a

g n a r o e s a k i j , a d n a g n a n i a m r e p m a l a D .32 ,aynsivres nagnalihek , amatrep niamep itukiid erocs nakpacugnem tisaw akam .... napacu nagned revo ecivres .d revres tsrif .a revres tratS .e revres dnoces .b revres drihT .c .... ilaucek ,sivres nakukalem tarays tukireB .42 nad naped sirag kajnignem revres ikak .a hagnet sirag i r a d i g g n i t h i b e l s u r a h t e k a r n a g n a g e p .b tekar alapek h a w a b i d s u r a h l u k u p i d g n a y a l o b .c nakhutajid gnay alob adapirad gnaggnip nial gnay nagnat helo ek kusam nad ten itawelem surah alob .d gnalisreb gnay nawal katep s i v r e s n a k u k a l e m h e l o b n i a m e p p a i t e s .e ,ialin naklisahgnem amales ilak-ilakreb ialin utas kutnu sivres utas gnatnap ialin-ialin nakapurem gnay ini tukireB .52 malad niamep gnaroes yalp riaf nad hareynem . . . . i l a u c e k ,sikgnat ulub nniamrep ulub narutarep itaatnem nad iuhategnem .a imser gnay sikgnat iggnit gnay arauj tagnames ikilimem .b nagned tisaw nasutupek paites amirenem .c natabedrep g n a y p a k i s i r a d i r i d n a h a n e m a s i b .d tisaw nasutupek ihuragnepmem nalipmanepreb malad kitapmis .e

!tapet nad takgnis gnay nabawaj nagned ini hawab id kitit-kitit halisI .ll
.... alibapa idajret laggnut naniamrep adap sivres nahadnipreP ikilimem aynasaib sarek nad tapec gnay nalukup nagned naniamrep ayag nakanuggnem gnay niameP . . . naasaugnep adap nagnarukek .... nad ... irad iridret sikgnat ulub naniamrep malad alob uata kcocelttuhS .ialeh ... utiay sikgnat ulub naniamrep malad kcocelttuhs ulub halmuJ .... naniamrep tubesid gnaro tapme helo sikgnat ulub nagnidnatreP .... nakpacugnem naka tisaw akam ,aynsivres nagnalihek amatrep niamep akij ,adnag naniamrep malaD .gnaggnip irad ... kcocelttuhs naktapmenem aynkadneh sivres nakukalem gnay niameP .... halada irtup laggnut sikgnat ulub nagnidnatrep adap )emag( rihka roks halmuJ .... halitsi nagned tubesid irtup nad artup irad iridret gnay sikgnat ulub naniamreP .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9

,nagnapal ikusamem areges kadit tinem 5 utkaw akgnaj malad liggnapid ilak 3 hadus gnay niameP . 0 1 .... halak nakataynid akam

! tapet nad salej gnay naiaru nagned ini hawabid naaynatrep-naaynatrep halbawaJ
! sikgnat ulub nagnidnatrep malad nakanugid gnires gnay ayag macam 3 naktubeS ...................................................................................................................................................... : bawaJ .1

.III

72

aut hadus nupualaw anih uti hodob gnarO

X saleK sekrosajneP

! sikgnat ulub naniamrep igetarts nusuynem malad nakitahrepid ulrep gnay isidnok-isidnok naksaleJ ...................................................................................................................................................... : bawaJ ! upit kareg nad kinket rotcaf nakamatugnem gnay naniamrep ayag naksaleJ ...................................................................................................................................................... : bawaJ itnagreb hilis isamrof nagned naniamrep metsys naksaleJ ...................................................................................................................................................... : bawaJ ! gnakaleb naped niamep isamrof nagnutnuek naktubeS ...................................................................................................................................................... : bawaJ ! nagnipmadreb niamep isamrof nahamelek naktubeS ...................................................................................................................................................... : bawaJ ! sikgnat ulub naniamrep adap naialinep arac naksaleJ ...................................................................................................................................................... : bawaJ ! sikgnat ulub naniamrep malad isasinagro macam 2 naktubeS ...................................................................................................................................................... : bawaJ ! ISBP nasurugnepek malad ada gnay tarotkerid macam 4 naktubeS ...................................................................................................................................................... : bawaJ

.2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9

sikgnat ulub nagnidnatrep naaitinapek malad ada gnay gnadibbus 4 naktubeS .01 ...................................................................................................................................................... : bawaJ ! iaseles nagnidnatrep haletes nagnidnatrep kinket gnadib nataigek naksaleJ .11 ...................................................................................................................................................... : bawaJ sikgnatt ulub naniamrep malad nakanugid gnay kcocelttuhs naruku naksaleJ . 2 1 ...................................................................................................................................................... : bawaJ ! OW nakatakid sikgnat ulub naniamrep malad niamep gnaroes nakbabeynem gnay lah-lah naktubeS .31 ...................................................................................................................................................... : bawaJ !sikgnat ulub naniamrep malad sivres nakukalem arac anamiagab naksaleJ . 4 1 ...................................................................................................................................................... : bawaJ !sikgnat ulub naniamrep malad yalp riaf nad hareynem gnatnap ialin-ialin naparenep hotnoc naktubeS .51 ...................................................................................................................................................... : bawaJ

X saleK sekrosajneP

hodob gnay namet adapirad kiab hibel iadnap gnay husuM

82

nad ranbe gnay pesnok nakrasadreb agarhalo nad naniamrep iagabreb kitkat nad igetarts , kinket nakukaleM .aynmaladid gnudnakret gnay ialin-ialin ikilimem

.kalot uata rapmel ,tapmol ,iral ,kitelta nagnarorep agarhalo romon utas halas nalipmartek nakukaleM

:utiay kednep trats nakukalem araC naped ek irik ikak nakhakgnaL ) a ek surul ikak iraj – iraj nagned .naped -aleb ikak iraj gnuju nakkateL ) b ikak timut nagned rajajes gnak .naped arik – arik ikak audek karaJ )c .nagnat nalapek utas surul nagnel audek nakkateL ) d nagnat iraj – iraj ,uhab nagned akubmem iraj ubi ,tapar id kilabret V furuh kutnebmem .trats sirag gnakaleb

kedneP karaJ iraL .A
iral romon utas halas halada kednep karaj iraL -adA .tnirps aguj tubesid kednep karaj iraL .tapec kednep karaj iral nakukalem arac nad kinket nup :halada

kedneP karaJ iraL malad tratS kinkeT .1
-nem igabid aynaanugek nakrasadreb tratS -dnats( iridreb trats utiay ,macam )agit( 3 idaj trats nad ,)trats gniylf( gnayalem trats ,)trats gni i r i d r e b t r a tS . ) t r a t s g n i h c u o r c ( k o k g n o j trats ,huaj karaj iral kutnu nakanugid gnubmas iral kutnu nakanugid gnayalem nad ,3-ek ,2 – ek iralep aynsusuhk ,)tefatse( nakanugid kokgnoj trats nakgnades ,4-ek nagned iauseS .kednep karaj iral kutnu nagned nakukalid kokgnoj trats ,aynhalitsi nakrasadreb kokgnoj tratS .kokgnojreb arac 3 idajnem nakadebid aynnaanaskalep arac : utiay )agit( hcnub / trats trohs eht( kednep tratS .a )trats naalumrep pakiS )2 :utiay kednep trats naalumrep pakiS nagnel ,tapar ikak audek kaget iridreb nad ,nadab gnipmas id surul .naped ek surul nagnadnap nakukalem araC )1

)trats muidem eht( hagnenem tratS naalumrep pakiS hagnenem trats naalumrep pakiS : utiay ,tapar ikak audek kaget iridreB nad ,nadab gnipmas id surul nagnel .naped ek surul nagnadnap nakukalem araC naped ek irik ikak nakhakgnaL ) a ek surul ikak iraj-iraj nagned .naped )1

.b

)2

92

araduas halada nial gnay nagned utas gnay milsuM

X saleK sekrosajneP

nakgnades ,uhab adap irad iggnit hibel .skelir nad kudnunem alapek lotsip iynub uata aY uata ”ay“ aba – aba ragnednem haleteS ikak nakgnorodnem iralep ,lotsip iynub naamasreb nad trats kolab ek naped ek nakkaregid gnakaleb ikak uti nagned tutul( kuketret tutul naadaek malad naped )sata naped ek takgnaid

.c

gnakaleb ikak tutul nakkateL ikak iraj gnuju nagned rajajes naped arik – arik ikak audek karaJ .nagnat nalapek utas surul nagnel audek nakkateL nagnat iraj -iraj ,uhab nagned -mem akubmem iraj ubi ,tapar id kilabret V furuh kutneb .trats sirag gnakaleb

)b

)c )d

kedneP karaj iral nakareG kinkeT .3
malad nakitahrepid ulrep gnay lah – laH : halada kednep karaj iralreb akam ,lotsip iynub uata ”ay“ aba-aba haleteS .a .trats kolab irad taselem iralreb iralep naigab ikak gnuju adap ikak nataradneP .b .naped -adnap ,naped ek gnodnoc nadab pakiS .c .naped ek surul nagn naped ek tauk nagned nagnel naknuyA .d gnaggnip sata id adad nagnat nad surul nagnat nagnalegreP .e lapegnem taas adap nad skelir rehel toto-totO .f .sapan nahanem iralreb

)trats gnol eht( gnajnap tratS naalumrep pakiS ) 1 : utiay gnajnap trats naalumrep pakiS ,tapar ikak audek kaget iridreB nad ,nadab gnipmas id surul nagnel naped ek surul nagnadnap : nakukalem araC ) 2 : utiay gnajnap trats nakukalem araC naped ek irik ikak nakhakgnaL ) a ek surul ikak iraj-iraj nagned .naped gnakaleb ikak tutul nakkateL ) b ikak iraj gnuju nagned rajajes .naped utas arik-arik ikak audek karaJ )c .nagnat nalapek surul nagnel audek nakkateL ) d nagnat iraj-iraj ,uhab nagned -mem akubmem iraj ubi ,tapar id kilabret V furuh kutneb trats sirag gnakaleb

.c

hsiniF siraG ikusameM nakareG kinkeT .4
gnilap gnay lah halada hsinif sirag ikusameM utnenep nakapurem nad iral malad gnitnep adA .iralep gnaroes ayngnanem uata halak gnay hsinif sirag ikusamem kinket aparebeb : utiay iralep helo nakanugid asaib iral pakis habugnem apnat suret iraL .a , n a k k u d n u t i d a l a p e k u a t a u j a m a d a D .b gnakaleb ek surul nagnat audek adad( naped ek ujam uhab utas halaS .c )isis utas halas ek ratupid

kokgnoJ tratS abA – abA
: utiay ,pahat 3 irad iridret kokgnoj trats aba-abA aidesreB .a ,”aidesreb“ aba-aba nakragnednem haleteS naped ek utas halas nakhakgnalem iralep kokgnojreb nad ,trats sirag gnakaleb id trats( nakanugid gnay trats nagned iauses atres ,)gnajnap uata ,hagnenem ,kednep )iraj - iraj gnuju( nagnat audek nakkatelem .hanat ek paiS .b iralep ,”pais“ aba – aba ragnednem haleteS luggnap isisop aggnihes tatnap takgnagnem

.2

X saleK sekrosajneP

ria sata id rikugnem nakiagab asawed haletes umli tutnuneM

03

kadit napedek tutul naknuyagneM luggnip iggnites iakgnut nakkareggnem utkaw adaP kadit naped ek gnakaleb irad hawab iggnit ulalret

.e .f

hagnenem karaj iraL .B
hagneneM karaJ iraL naitregneP .1 .4
008 karaj hupmenem hagnenem karaj iraL kutnu nakanugid gnay trats .m 0051 nad m trats halada m 008 romon hagnenem karaj iral -gnem m 0051 karaj kutnu nakgnades ,kokgnoj -am m 008 iral adaP .iridreb trats nakanug aynnasatnil id iralreb iralep gnisam-gnis nagnukit utas itawelem haletes ,iridnes helob uti iralep – iralep halurab amatrep amatrep nasatnil malad ek kusam iral adap nakitahrepid ulrep gnay laH aratna naiauseynep halada hagnenem karaj irad animats / nataukek nad natapecek iralep gnisam-gnisam

t a a S h a g n e n e M k a r a J i r a L k i n k eT nagnukiT itaweleM
i t a w e l e m t a a s h a g n e n e m k a r a j i r a l k i n k eT : halada nagnukit n i k g n u m t a k e d e s i r a l r e b n a k a h a s U .a irik halebes nasatnil sirag nagned alapek ,irik ek uhab naudek nakratuP .b irik ek gnirim aguj h i b e l n a k a h a s u n a n a k n a g n e l t u d u S .c irik nagnel adapirad raseb

hsiniF siraG ikusameM nakareG kinkeT .5
malad hsinif sirag ikusamem nakareg kinkeT : utiay hagnenem karaj iral :utiay hsinif sirag ikusamem araC .a iral pakis habugnem apnat suret iraL ) 1 ek surul nagnat audek ,ujam adaD ) 2 gnakaleb naped ek ujam uhab utas halaS )3 ) isis utas halas ek ratupid adad ( nagnat audek ,nakkudnutid alapeK ) 4 gnakaleb ek nuya id : utiay ,nakitahrepid ulrep gnay lah – laH . b hakgnal ,tapecrepid ikak isneukerF ) 1 rabelrepid -em nakareg nakukalem nagnaJ )2 sirag ikusamem taas adap tapmol hsinif sirag adap naktasup id naitahreP ) 3 hsinif ahasureb nagnaj atip ada alibapA ) 4 nagnat nagned hiarem haletes kadadnem itnehreb nagnaJ ) 5 hsinif sirag itawelem

karaJ iraL kutnu iridreB tratS kinkeT ) m 005.1 ( hagneneM
hagnenem karaj iral kutnu iridreb trats kinkeT : halada ”aidesreb “ aba – abA .a naknikaynem ipatet gnanet pakis nagneD id kaget iridreb ,naped ek ujam hakgnalem .trats sirag gnakaleb “ pais “ aba – abA . b nad naped idirik ikak pakis libmagneM kajnignem kadit ,gnakaleb id nanak ikak .naped ek gnodnoc nadab ,trats sirag “ ay “ aba – abA .c gnay natapecek nagned iralreb ialuM -etes pukuc naknialem lamiskam kadit natapecek irad tapmerep agit uata hagn .lamiskam

.2

naabmolreP narutareP .C
kudni helo nakpatetid gnay naabmolrep narutareP lanoitanretnI ( FAAI lanoisanretni kitelta isasinagro lanoisan takgnit uata ) noitaredeF kiteoltA ruetamA gnatnet ) aisenodnI huruleS kiteltA nautasreP ( ISAP : utiay kednep karaj iral naabmolrep

hagneneM karaJ iral nakareG kinkeT .3
: itupilem hagnenem karaj iral nakareg kinkeT ulalret kadit nadab nad alapek isisoP .a -ro pakis itrepes nadab pakis ,gnodnoc iralreb gna tajared 011 – 001 aratna nagnel tuduS .b k a l o n e m n a d t i m u t a d a p n a t a r a d n e P .c ikak gnuju nagned -mignem kutnu nagnel audek naknuyA .d ikak kareg ignab

naabmolreP narutareP .1
-nep karaj iral malad naabmolrep narutareP halada ked iral nasatnil malad hsinif nad trats siraG .a rabeles sirag haubes nagned nakujnutid malad ipet satab nagned ukis-ukis mc 5 rukuid surah naabmolrep karaJ .nasatnil hsinif sirag ipet ek trats sirag ipet irad trats sirag nagned takedret

13

utab sata id rikugnem nakiagab licek utkaw adap umli tutnuneM

X saleK sekrosajneP

nial iralep uggnaggneM nasatnil irad rauleK gnasgnarep tabo iakamem iutkubreT

.c .d .e

iraL abmoL malad iruJ uata saguteP .3
karaj iral abmol malad iruj uata saguteP :sata iridret kednep - e b m e m g n a y s a g u t e p u t i a y ,r e t r atS iralrep naktakgnar -em gnay sagutep utiay retratS llaceR iralep arap nesbagnem uata kecegn utkaw tatacnep sagutep utiay remiT gnay sagutep utiay nasatnil sawagneP -reb nad utnetret tapmet adap iridreb -ukalem alibapa iralep isawagnem sagut naraggnalep nad nahalasek nak tatacnep sagutep utiay nagnatadek iruJ iapmas amatrep gnay iralep nagnatadek -knar nakutnenem nad rihkaret nagned naaraujek naturu / gni tatacnep sagutep utiay lisah tatacnep iruJ hsinif sirag ikusamem iralep haletes lisah .a .b .c .d

abmol malad nakanugid gnay aba – abA ,”aidesreb “ : halada kednep karaj iral .lotsip iynub uata ”ay “ nad ”pais“ iralreb ialum iral abmol atresep aumeS -sip iynub uata ”ay “ aba – aba taas adap .aradu ek nakkabmetid gnay lot adap nahalasek taubmem gnay atreseP ( naktagnirepid surah trats taas ) nahalasek ilak 3 lamiskam -rep adap kednep karaj iral abmoL utiay ,pahat 4 nakukalid raseb naabmol kabab ,audek kabab ,amatrep kabab .lanif kabab nad ,lanif imes alibapa nakadaid naka amatrep kabaB nad I gnanemep ,kaynab atresep halmuj kabab ek ujam kahreb taeh pait II ayntukireb

.b

.c

.d

.e

.f

.e

gnay lah – laH uata isakifilauksiD haS kadiT paggnaiD
iral malad has kadit paggnaid gnay lah – laH :utiay kednep karaj 3 irad hibel trats nahalasek nakukaleM ilak nial iralep nasatnil ikusameM .a .b

.2

.f

karaj iral naabmolrep utaus malad alibapa iruj nakadnit gnatnet adnA kopmolek nagned nakisuksiD aggnihes naabmolrep anera ikusamem gnibmak rokees abit-abit iralreb iralep taas adap anamid ,kednep nasalejnep halireB ? nakitnehid uata naksuretid naabmolrep hakapA .aabmolrep aynnalaj uggnaggnem hawabid molok adap isuksid lisah halsiluT ! ukalreb gnay kitelta naabmolrep narutarep nagned iauses .ini .......................................................................................................................................................... :bawaJ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ..........................................................................................................................................................................

! raneb nad kiab nagned ini hawabid nahital-nahital nakukaL
gnajnap nad hagnenem ,kednep kokgnoj trats nakareG retem 001 karaj nagned kednep karaj iral kinket nahitaL retem 0051 karaj hupmenem nagned hagnenem karaj iral kinket nahitaL .1 .2 .3

X saleK sekrosajneP

umli paites malad iadnapret gnay urug halada acabmeM

23

.... agarhalo gnabac irad naigab kusamret hagnenem karaj nad kednep karaj iraL kitelta .d irid aleb .a naniamrep .e m a n e s .b r a p m e l .c

.1

!tamrec nad kiab nagned lawa naigab adap rasaD isnetepmoK nad isnetepmoK radnatS halacaB !aynrabmag isartsuli irajalep nad nakitahreP ! sataid rajA nahaB imahap nad halacaB !sataid rajA nahaB irad rasithki haltaub nad adnA namet nagned nakisuksiD !tamrec nad itilet nagned iridnaM saguT atres kopmoleK saguT ilabmek irajaleP !namukgnar haltaub naidumek ,rajA nahaB nagned iauses gnay nial usnerefer irajaleP !tamrec nad itilet nagned ini hawabid awsiS isnetepmoK ijU nakajreK !ayntujnales rasad isnetepmok ek naktujnal ,awsiS isnetepmoK ijU iulalem tapad haleteS

.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7

!tapet gnay nabawaj naped id e uata d ,c ,b ,a furuh adap )x( gnalis adnat nakireB
… nakanuggnem halada ikak iraj – iraj .d kapalet .a sabeb .e ikak gnuju .b timut .c karaj iral adap nakukalid surah gnay nakareG .... utiay hsinif gnalejnem hagnenem iral tabmalrepmem .a iral tapecrepmem .b nadab nakgnodnocnem .c sabeb iral .d tapmolem .e .9 asaib gnay kednep karaj iral romoN .retem ... halada nakabmolrepid 003 nad 002 .d 002 nad 001 .a 006 nad 004 .e 003 nad 001 .b 004 nad 001 .c ... aguj tubesid tapec iraleP retnirps .d retrats .a remit .e h s i n i f .b tnirps .c .... tubesid iral abmol nasatnil adap rihka siraG retnirps .d trats .a remit .e h s i n i f .b tnirps .c helo nakukalid gnay amatrep nakareG ... utiay iralep gnaroes trats .a hsinif .b upmunem .c iralreb taas nadab pakis .d taradnem .e trats macam nakadebmem gnay nakareG … adap katelret kokgnoj nadab pakis .d nalawa .a ikak katel .e nagnat katel .b nakalot .c m … utiay hagnenem karaj iral romoN 000.01 .d 0 0 1 .a 591,24 .e 0 0 4 .b 0 0 8 .c hagnenem karaj iral adap nataradnep kinkeT .2

.I

.3

.4

iraj gnuju nagned rajajes gnakaleb ikak tutuL .01 … malad tapadret tubesret pakis naped ikak gnajnap trats .d trats gnidnats .a hagnenem trats .e trats gniylf .b kednep trats .c ikak timut nagned rajajes gnakaleb ikak tutuL .11 … halada ,naped gnajnap trats .d trats gnidnats .a hagnenem trats .e trats gniylf .b kednep trats .c kednep karaj iralep helo nakanugid gnay tratS .21 … uata kokgnoj trats halada trats hcnub .d trats gnidnats .a trats trohs .e trats gniylf .b trats gnihcuorc .c karaj nad kednep karaj adap iral nasatnil rabeL .31 .retem … halada hagnenem 02,1 .d 00,1 .a 22,1 .e 01,1 .b

.5

.6

.7

.8

33

tauk gnay nauamek irad lasareb naseskuseK

X saleK sekrosajneP

haubes nagned nakkujnutid iral naabmolrep .retemitnec … labetes sirag 52 .e 5 .a 02 .d 01 .b 51 .c g n a y k e d n e p k a r a j i r a l n a a b m o l r e p a d a P .12 nakukalid kaynab gnay atresep helo itukiid .pahat … malad 4 .d 1 .a 5 .e 2 .b 3 .c uata uggnaggnem iralep g n a r o e S .22 ,iral abmol malad nial iralep tabmahgnem ... nakataynid ai akam gnanem .d h a s .a halak .e g n a l u i d .b isakifilauksid .c - e m u h a b i r a d i g g n i t h i b e l t a k g n a i d t a t n a P .32 ragnednem haletes iralep nakareg nakapur ... aba-aba lotsip iynub .d a i d e s r e b .a trats .e p a i s .b ay .c karaj iral nakukalem kinket nakapurem tukireB .42 ... ilaucek ,kednep ikak gnuju nagned taradnem .a naped ek nadab nakgnodnocnem .b iggnit tutul takgnagnem .c tauk nagnel nanuya .d skelir nagnel nanuya .e kutnu nakanugid )trats gniylf( gnayalem tratS .52 … iral notaram .d kednep karaj .a tefatse .e hagnenem karaj .b huaj karaj .c

51,1 .c i r a l p a k i s h a b u g n e m a p n a t s u r e t i r a l r e B .41 … kinket nakapurem trats .a iralreb .b nagnel nuyagnem .c sinif sirag ikusamem .d taradnem .e i r a l e p n a k t a k g n a r e b m e m g n a y s a g u t e P .51 ... tubesid iral abmol malad rerocs .d retrats .a remit . e nagnatadek iruj .b nasatnil sawagnep .c a r a u j n a t u r u n a k u t n e n e m g n a y s a g u t e P .61 ... utiay iral abmol malad rerocs .d retrats .a remit . e nagnatadek iruj .b nasatnil sawagnep .c abmol malad utkaw tatacnem gnay saguteP . 7 1 ... tubesid iral retrats .a nagnatadek iruj .b nasatnil sawagnep .c rerocs .d remit .e h a s k a d i t p a g g n a i d n a d g n a r a l i d g n a y l a H .81 ... halada iral abmol malad nial iralep iuluhadnem .a iggnit tutul takgnagnem .b tauk nagned nagnel naknuyagnem .c nadab nakgnodnocnem .d nial iralep nasatnil ikusamem .e t a a s n a k i t a h r e p i d s u r a h i n i t u k i r e b l a h - l a H .91 karaj iral abmol adap hsinif sirag ikusamem … ilaucek ,kenep ikak isneukerf tapecrepmem .a irik ek uata anak ek helonem kadit .b -elem haletes kadadnem itnehreb kadit .c hsinif sirag itaw hsinif sirag adap naitahrep naktasumem .d nagnat nagned atip hiarem .e n a g n a p a l a d a p h s i n i f s i r a g n a d t r a t s s i r a G .02 . . . utiay lanoisanretni kiteltta isasinagro kudni amaN . . . utiay iridreb trats nakanuggnem gnay iral sineJ .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9

nabawaj nagned ini hawab id kitit – kitit halisI !tapet gnay
irad romon nakapurem kednep karaj iraL . . . agarhalo gnabac .1

.II

. . . trats nakanuggnem 4-ek nad 3-ek ,2-ek iralep aynsusuhk tefatse iraleP . . . adap katelret kokgnoj trats sinej – sinej nakadebmem gnay nakareG . . . karaj iralsinej kusamret m 008 iral ,hupmetid gnay karaj nakrsdreB . . . kinket nakapurem gnakalebek surul nagnat audek nad ,ujam adaD . . . kokgnoj trats halada ikak iraj gnuju nagned rjajes nakaytelid tutuL . . . halada gnasgnarep tabo nakanuggnem itkubret gnay iralep gnaroes igab isknaS

. . . halitsi nagned tubesid lamiskam natapecek nakanuggnem gnay tapec iralep gnaroeS .01

!tapet nad salej gnay naiaru nagned ini hawab id naaynatrep halbawaJ
!kednep karaj iral naitregnep naksaleJ .1

.III

X saleK sekrosajneP

.)aynnasil( aynhadil agajnem malad id uti aisunam natamaleseK

43

........................................................................................................................................................ : bawaJ !kednep karaj iral malad nakabmolrepid gnires gnay romon naktubeS ........................................................................................................................................................ : bawaJ !iral malad trats macam 3 naktubeS ........................................................................................................................................................ : bawaJ !kokgnoj trats macam 3 naktubeS ........................................................................................................................................................ : bawaJ !kokgnoj trats naitregnep naksaleJ ........................................................................................................................................................ : bawaJ .2 .3 .4 .5

53

naaigahabek icnuk uti narabaseK

X saleK sekrosajneP

gnay ialin-ialin ikilimem nad raneb gnay pesnok nakrasadreb manes nalipmartek iagabreb nakukaleM .aynmaladid gnudnakret

raneb nagned iatnal manes nakukaleM

iatnaL

maneS nakareG sineJ-sineJ .A
kokgneB iakgnuT napeD ek gniluG .1

:tukireb iagabes kokgneb iakgnut naped ek gnilug nakukalem araC audek nad ,iggnit kaga tatnap ,kokgnoj naalumrep pakiS .naped ek surul nagnel nagnat ,naped ek gnodnoc nadab ,iakgnut naksuruL ,adad ek ugad kirat ,uhab rabeles sartam adap upmunem sartam adap kukgnet naidumek .ikak nad ,gnuggnup ,kukgnet irad ialum naped ek gniluggneM ,iakgnut nakkokgneb ,sartam ianegnem gnuggnup taaS gniluggnem nakareg ,kalonem nagnat ,adad ek ahap kirat nagnat ,kokgnoj pakis adap rihkareb aggnih naksuretid ek surul nagnadnap nad gnirek gnalut adap takelem .naped .a .b

.c .d

suruL iakgnuT napeD ek gniluG .2
:halada surul iakgnut naped ek gnilug nakukalem araC iakgnut naped ek gnilug nakukalem arac nagned amaS nagnat sartam ianegnem gnuggnup taas ipatet ,kuketid adad nagned taked ahap nad surul iakgnut ,kalonem nakalot itukiid napedek iakgnut nakrapmel naidumeK ,tatnap taked ahap gnipmasid nagnat naupmut ,nagnat adap rihkareb adad taked ugad ,napedek gnodnoc nadab .kukgnub nadab iridreb pakis uata huaj ulalret ,tipmes ulalret uata rabel ulalret akubid( tapet kadit upmutreb gnay nagnat audeK )taked ulalret .a

.b

: utiay napedek gnilug taas nakukalid gnires gnay nahalasek-nahalaseK .a

X saleK sekrosajneP

nahelasek adapek taked uti narujujeK

63

.sartam sataid upmunem kutnu nakanugid . a n r u p m e s g n a r u k g n i l u g g n e m i s i s o P .d -em alapek anerak nakbabesid ini laH .gnipmas ek helon a n e r a k a g a j r e t k a d i t n a g n a b m i e s e K .e aynsurahes( tutul nagned taradnem )ikak kapalet : gnakalebek gnilug nautnab irebmem araC g n a g g n i p g n o r o d n e m n a d g n a p o n e M .a nad gnakalebek gnilug haraek ukalep gnilug hara ek aynawabmem n a d l u g g n a p t a k g n a g n e m u t n a b m e M .b gnilug haraek awabmem

gnayaK . 4
nadab pakis uata kutneb utaus halada gnayaK audek adap upmutreb rusubmem gnay gnatnelet nakareG .tutul nagned ikak audek nad nagnat :alibapa nakukalid hadum nakada gnayak gnuggnup ,turep toto nataukek ikilimem .a .ahap nad ,uhab naidnesrep nakutnelek ikilimeM .b -rep nad ,gnakaleb gnalut saur-saur luggnap naidnes kutnu uhab nad nagnel nataukek ikilimeM .c gnaponem rudit pakis irad nakukalid tapad gnayak pakiS : iridreb nad rudit pakis irad gnayaK .a

nagnat audek uata utas halas .naupmuT .b nagnabmiesek aggnihes ,tauk gnaruk ayntabika nad anrupmes gnaruk nadab .gnipmas ek hutaj nadab taas sartam sata id nakkatelid kadit uhaB .c .nakkokgnebid nagnat audek naped ek gnilugreb nakareg taaS .d .kalonem tuki kadit nagnat :naped ek gnilug nautnab irebmem araC -mem( gnakaleb naigab alapek gnageP .a .ukalep )nakkukenem utnab - e p g n u g g n u p g n o r o d n e m u t n a b m e M .b .kudud naka taas ukal nagned luggnap takgnagnem utnabmeM .c .ahap audek isis id nagnat naktapmenem ukalep alapek nakkukenem utnabmeM .d aratna iatnal id aynnaktapmenem nad .nagnat audek

)llor kcaB( gnakaleB ek gniluG . 3
:gnakaleb ek gnilug lawa isisoP nad ,tapar ikak audek ,kokgnoj isisoP .a .takgnaid timut ek tapar ugad nad kudnunem alapeK .b .adad agnilet gnipmasid adareb nagnat audeK .c .sata ek padahgnem nagnat kapalet nad :halada ayntujnales nakareG n a d a b , g n a k a l e b e k t a t n a p n a k h u t a J .a .talub patet ,sartam hutneynem gnuggnup taas adaP .b gnakaleb ek kiratid tapec tutul audek .alapek hutneynem ikak gnuju audek taas adaP .c audek ,alapek gnakaleb id sartam aggnih sartam nakenem nagnat kapalet .takgnaret alapek nad surul nagnat ek surul nagned ,kokgnoj pakis libmA .d .iridreb ulal ,uhab rajajes naped

:lawa pakiS ) 1 gnatnelet rudit ) a a u d e k , k u k e t i d t u t u l a u d e k )b ,luggnip adap tapar timut kapalet nad kuketid ukis audek )c /sartam adap takelem nagnat gnipmasid iraj ubi ,iatnal agnilet :nakareG ) 2 audek ,sataek takgnaid nadaB ) a surul ikak nad nagnat 2 aratnaid alapek nakkusaM )b nagnat iridreb pakis irad gnayaK

.b

nakukalid gnires gnay nahalasek-nahalaseK : gnakalebek gnilug taas h u a j u l a l r e t n a g n a t n a t a p m e n e P .a kalonem asib kadit ,gnakalebek taas kiab gnaruk hubut nagnabmieseK .b nakbabesid ini lah ,gnakalebek gniluggnem talub gnaruk hubut pakis anerak gnaruk upmunem gnay nagnat utas halaS .c gnay nagnat kapalet nakub uata ,talub

73

atayn gnay naranebek halada nalidaeK

X saleK sekrosajneP

nad kadnup hurules halada nasadnal -nem gnay nagnel audek helo utnabid ukiS .gnakaleb naigab luggnip gnorod .sartam uata iatnal adap lepmenem gnires gnay nahalasek-nahalaseK nilil pakis nakukalem taas nakukalid : utiay nagned gnapotid aynah gnaggniP .a iraj ubi ,gnakalebek gnodnoc ikak audeK .b nad gnapotid kutnu tareb aggnihes utkaw malad nahatreb tapad kadit amal gnay napedek gnodnoc ikak audeK .c ulalret nagnat ukis-ukis natapmeneP .d nadab rabel sirag irad raulek a d a p u p m u t r e b g n a r u k / k a d i T .e kadnup nakareg malad nautnab irebmem araC : nilil pakis k a d a n a d n a h a n e m u t n a b m e M .a .ayntakgnagnem isisid nagnat naktapmet/gnageP ukalep luggnip a u d e k n a g n a l e g r e p g n a g e m e M .b naksurulem halet taas ukalep ikak .sataek tubesret ikak audek n a k t a p m e n e m n a d t a k g n a g n e M .c hibel gnaponep nagnat audek gnuggnup haraek

)gnirpskceN( gnitneL gniluG . 6
gnitnelem nakareg utaus halada gnitnel gniluG helo nakbabesid gnay naped sata ek nadab .nagnat audek nakalot nad ikak audek narapmel hagnetes pakis irad ialumid tubesret nakaloT ek gnilug hagnetes uata gnakaleb ek gnilug .surul tutul nad tapar ikak audek nagned naped

lawa pakiS ) 1 kaget iridreb ) a ikak gnipmasid nagnat audek ) b : nakareG ) 2 u t a s / a m a s - a m a s r e b a r a c e S )a ,gnakalebek naknuyaid nagnat nadab nad hadagnet alapek gnakalebek gnitnelem a u d e k n a k a h a s u n a d n a h a t )b nad hutneynem nagnat kapalet iatnal/sartam adap kapanem gnires gnay nahalasek-nahalaseK : utiay gnayak nakukalem taas nakukalid ulalret ikak nad nagnat audek karaJ .a huaj n a k b a b e s i d k o k g n e b u k i s - u k i S .b nad ukis naidnesrep naukakek uhab -mem( gnukgnelem gnaruk nadaB .c /samel gnaruk nakbabesid ,)rusub nad gnuggnup naigab aynkutnel turep toto adap naukakek u l a l r e t g n a y a l a p e k p a k i S .d hadagnenem nagnabmiesek gnaruK .e nakareg malad nautnab irebmem araC : gnayak k a n a g n i p m a s i d g n o l o n e p i s i s o P .a gnayak nakarag nakukalem gnay kaga nad takgnagnem utnabmeM .b ukalep uhab/gnuggnup awabmem /gnuggnup gnaponem utnabmeM .c aynawabmem nad ukalep uhab .hawabek nahalrep

niliL pakiS . 5
pakis irad taubid gnay pakis halada nilil pakiS naidumek gnatnelet rudit alumes sata ek surul )tapar( ikak audek takgnagnem gnaggnip gnaponem nagnat audek nagned

: gnitnel gnilug nakukalem araC gnatnelet gnirabreb naalumrep pakiS .rujnulreb kudud uata itrepes gnakaleb ek takgnaid ikak pakiS ek gnilug nakareg nakukalem kadneh taked ikak ,surul iakgnut ,gnakaleb nagnat nad ,kokgneb nagnel ,alapek alapek anam id ,gnipmas id upmunem .agnilet taked iraj ubi nagnat nad naped ek ikak naktuceleM nadab aggnih nakalot nakukalem .a lawa pakiS .b id nagnel nagned gnatnelet rudiT ,sata ek nagnadnap nad nadab gnipmas gnaggnip gnagemem nagnat audek .sartam uata iatnal taparem :nakareG .c ,sata ek surul takgnaid tapar ikak audeK ayniraj-iraj atres ,iakgnut ,gnuggnup idajnem gnay gnades ,sata ek ujunem .a

X saleK sekrosajneP

tihap nupualaw raneb gnay halnakataK

83

.tikas asar naklub kalonem taas adap tauk/tapec ulalreT .f nagnat iraj utiay ,halas gnay nagnat pakiS .g napedek padahgnem kadit -daeh nakareg malad nautnab irebmem araC :utiay dnats amatu gnay tareb kitit idajnem luggnap aneraK ,alapek nagned iridreb pakis kutneb malad : halada amatu gnay nautnab akam luggnap kiranem nad takgnagneM .a g n a y u k a l e p i g a b l u g g n a p g n a p o n e M .b napedek luggnap nakhadnimem tapad ikak audek nahanem nad gnagemeM .c nagnalegrep gnuju adap gnagep ,ukalep luggnap uata ahap gnakaleb nad ikak

)dnatsdnaH( nagnaT satA iridreB .8
:utiay dnatsdnah nakareg nakukalem araC akum ek nakiarecid ikak kaget iridreB .a .gnakaleb nad upmunem nagnat ,nadab nakkukgnuB .b nagnadnap ,surul nagnel ,uhab rabeles -iggnites takgnaid tatnap ,naped ek kaga ,kokgneb naped ek iakgnut ,aynignit .surul gnakaleb iakgnut gnades itukiid sata ek gnakaleb iakgnut naknuyA .c .nial gnay iakgnut -mem ,surul nalc tapar iakgnut audeK .d nad nadab nagned sirag utas kutneb .nagnel .nagnabmiesek naknahatreP .e

.rusubmem nad gnayalem , t a p a r i k a k a u d e k n a g n e d t a r a d n e M .d nadab nad ,naped ek luggnap gnorod .sata ek surul nagnel rusubmem nakukalid gnires gnay nahalasek-nahalaseK :utiay gnitnel gnilug nakukalem taas audek ,naktucelid ikak audek taas adaP .a .kokgneb tutul .)akubret( tapar kadit ikak audeK .b u l a l r e t u a t a , g n i t n e l e m g n a r u k n a d a B .c .)rusubmem( gnitnelem .tauk gnaruk nagnat nakaloT .d nakareg malad nautnab irebmem araC :gnitnel gnilug ek ikak audek nakrapmelem utnabmeM .a .naped sata hara ek ukalep nagnat kiranem utnabmeM .b .sata naped hara -gnup adap ukalep nahanem utnabmeM .c .gnug

)dnatsdaeH( alapeK nagned iridreB
kaget pakis halada alapek nagned iridreB gnapotid nad alapek adap upmutreb nagned .nagnat audek helo kukgnubmem naalumrep p a k i S .a ihaD .nagnat nad ihad adap upmutreb amas agitiges kutnebmem nagnat nad .isis -reb utas rep utas sata ek iakgnut takgnA .b nadab raga agajnem kutnU .naamas ek luggnap ,naped ek gniluggnem kadit .rusubmem gnuggnup nad ,naped nad ,kaget nadab pakis adap rihkareB .c .sata ek surul tapar iakgnut

.7

taas idajret gnires gnay nahalasek-nahalaseK : utiay dnatsdnah nakareg nakukalem gnitnelem ulalret gnaggniP hadagnenem gnaruk alapeK kokgneb ukis-ukiS uata gnaruk iatnalid nagnat natapmeneP .rabel ulalret iraj nad napedek kadit nagnat iraj harA tapar ulalret nagnat ulalret( kiab gnaruk sataek ikak nanuyA tutul nad napedek gnaruk uata )nakkokgneboid sataek ikak nakrapmelem taas adaP alapek nad gnakalebek rudnum uhab hadagnenem gnaruk .a .b .c .d .e .f

.g

:nakukalid gnires gnay nahalasek-nahalaseK :utiay dnatsdaeh nakukalem taas alapek nad nagnat audek natapmeneP .a amas agitiges kitit-kitit kutnebmem kadit .isis ,turep ,uhab idnes ,rehel adap naukakeK .b .ahap nad ,gnaggnip , t u r e p , u h a b i d n e s ,r e h e l t o t o - t o t O .c .tauk gnaruk ahap nad ,gnaggnip s a t a i d c n a d b n i o p i r a d t a b i k A .d nad isanidrook ayngnaruk nakbabeynem nagnabmiesek - r e b a l a p e k t a p m e t i a t n a l / r a s a d s a l A .e -minem aggnihes sarek ulalret upmut

93

nanaposek bada nagned uti naailumeK

X saleK sekrosajneP

dnatsdaeH nad gnakaleB

dnatsdnaH nad gnayaK naiakgnaR nahitaL

.4

gniluG nad napeD gniluG naiakgnaR nahitaL gnitneL

.5

u a t a u h a b ,r e h e l t o t o n a k g n a g e n e M .h tabmahgnem aggnihes ,gnaggnip .nakareg pakis naknahatrepmem ahasu gnaruK .i ,taas aparebeb kutnu dnatsdnah .hobor tapec aggnihes nagnat naksapelem hobor utkaW .j alapek kukenem kadit uata naupmut .)naped ek gniluggnem kutnu( :utiay dnatsdnah nautnab nakirebmem araC gnakaleb ,luggnap nahanem/gnaponeM .a uhab nad ,ikak nagnalegrep audek ,ahap .ukalep is uhab adap gnaponem nagned nautnaB .b ,nagnel ,uhab gnay ukalep kutnu nakukalid .tauk pukuc muleb aynnagnat nad rakus uata tapad muleb gnay awsis igaB .c ,sata ek ikak utas nuyagnem/rapmelem nagned kobmet adap nakukalid tapad .ikak utas takgnagnem utnabid

maneS nahitaL naiakgnaR . B iatnaL
: halada iatnal manes malad naialinep airetirK irad iridret iatnal manes nakareg rusnu-rusnU atres ,aradu id ratupreb ,tapmolem ,gniluggnem kutnu ikak uata nagnat nagned upmunem kutneb-kutneB gnabmies pakis naknahatrepmem manes rasad nakareg nakapurem aynnahital manesep igab nahital aynrasad adaP .sakakrep adap ipatet ,amas halada irtup nupuam artup kiab : telab rusnu nakkusamid irtup : iatnal manes nahital naiakgnar tukireB gniluG nad napeD gniluG naiakgnaR nahitaL ;gnakaleB ek .1

iatnaL maneS malaD naialineP .C
iatnal manes naabmolrep kutnu utkaW manesep kutnu kited 07 iapmas 05 halada nakhutubid gnay utkaw irtup kutnu nad artup .kited 09 iapmas 07 nupualaw nakitamid helob kadit hctawpotS hutaj naadaek malad manesep manes nakareg adap gnudnakret gnay rusnU ,nagnabmiesek ,nasakgnatek : utiay iatnal ratupreb ,natapmol ,nasewulek ,nahacnilek .napedek talub otlas nad .1

.2 .3

maneS naanugeK .D
: utiay manes agarhalo irad helorepid gnay taafnaM hubut nahubmutrep nagnasgnar nakirebmeM rajaw gnay kareg nad pakis nakgnabmegneM kurub huragnep hagecnem nad ikiabrepmeM halokes id naasgnabek asar labetrepmeM irid naayacrepek nad nainarebek kupumeM padahret bawaj gnuggnat asar kupumeM takaraysam nad iridnes irid natahesek amas ajrekeb napuggnasek kupumeM .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 ek gniluG nad dnatsdnaH naiakgnaR nahitaL napeD .2

ek gniluG ,niliL pakiS naiakgnaR nahitaL

.3

X saleK sekrosajneP

ubi ikak kapalet id ada agruS

04

nakumetid haletes ,naped gnilug nakukalem taas nakukalid gnires gnay nahalasek-nahalasek nakisuksiD ! aynikiabrepmem arac nakumet aboc tubesret nahalasek-nahalasek .......................................................................................................................................................... :bawaJ naped gnilug nakareg uluhad hibelret iasaugnem aynkiabes iatnal manes nakareg nahital malad apagneM ? nial gnay nakareg irajalepmem mulebes gnakaleb gnilug nad ............................................................................................................................................................ :bawaJ

.1

.2

! raneb nad kiab gnay kinket nagned ini hawabid nakareg-nakareg nakitkarP
iridreb pakis irad gnayaK nugnab paites nilil pakiS .4 .5 raneb gnay kinket nagned naped lloR raneb gnay kinket nagned gnakaleb lloR rudit pakis irad gnayaK .1 .2 .3

!tamrec nad kiab nagned lawa naigab adap rasaD isnetepmoK nad isnetepmoK radnatS halacaB !aynrabmag isartsuli irajalep nad nakitahreP ! sataid rajA nahaB imahap nad halacaB !sataid rajA nahaB irad rasithki haltaub nad adnA namet nagned nakisuksiD !tamrec nad itilet nagned iridnaM saguT atres kopmoleK saguT ilabmek irajaleP !namukgnar haltaub naidumek ,rajA nahaB nagned iauses gnay nial usnerefer irajaleP !tamrec nad itilet nagned ini hawabid awsiS isnetepmoK ijU nakajreK !ayntujnales rasad isnetepmok ek naktujnal ,awsiS isnetepmoK ijU iulalem tapad haleteS

.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7

!tapet gnay nabawaj naped id e uata d ,c ,b ,a furuh adap )x( gnalis adnat nakireB
gnajnalet iridreb manes sativitka .b .c .d .e .3 manes malad gnakalebek gnilugreb nakareG . . . halitsi nagned lanekid iatnal d n a t s d n a h .a g n i r p s d n a h .b llorkcab .c llor drawrof .d d n a t s d a e h .e inanuY asahab irad lasareb citsanmyg ataK . . . itrareb gnay akubret .a .1

.I

. . . halitsi nagned tubesid gnires maneS citsanmyg .a m u i s a n m y g .b kitaborka .c o t l a s .d hubut nakutnelek .e

.2

14

raknum nad ijek nataubrep hagecnem talahS

X saleK sekrosajneP

m a n e s n a a b m o l r e p k u t n u s a r t a m n a r u k U .11 retem . . . utiay iatnal 01 x 01 .a 11 x 11 .b 21 x 21 .c 31 x 31 .d 41 x 41 .e hitalem kutnu anugreb dnatsdnah nakareG .21 .... nataukek .a nagnorod .b nakutnelek .c nahat ayad .d n a g n a b m i e s e K .e gnitnel nakukalem utkawes naalumrep pakiS .31 .... halada kukgnet kokgnoj .a k u k g n u b m e m .b parukgnet .c gnatnelet gnirabreb .d iridreB .e adap manes naabmolrep nakukalem tapmeT .41 . . . nakamanid onuK inanuY namaz aroleg .a gnaggnaleg .b a l u a .c muisanmyg .d citsanmyG .e .... halada lanoisan manes isasinagro kudnI . 5 1 ISVBP .a ISSP .b i m a s r e P .c iusacreP .d i s a b r e P .e - a n r e t n i m a n e s a g a r h a l o i s a s i n a g r o k u d n I .61 . . . halada lanois ABIF .a ATIF .b AFIF .c GIF .d ASIF .e . . . halada gnayak nahital lawa isisoP .71 gnatnelet rudit .a pukgnulet rudit .b kaget iridreb .c rujnulreb kudud .d nagnat audek nakgnatnerem .e h i t a l e m h a l a d a p u h s u p n a h i t a l n a u j u T .81 . . . toto nataukek nagnat .a n a g n e l .b uhab nad nagnel .c turep .d g n u g g n u p .e

-gnem apnat aynnakkareg gnay maneS sartam sata id nakukalid nad tala nakanug . . . manes tubesid tala .a n a a b m o l r e p .b nasakgnatek .c iatnal .d nakutnebmep .e naped gnilug nahital adap naalumrep pakiS . . . . halada kokgneb iakgnut n a g n a t , s a r t a m i g n a k a l e b m e m k o k g n o j .a napedek surul n a g n a t , s a r t a m i g n a k a l e b m e m k a g e t .b nadab gnipmasid n a d , i g g n i t k a g a t a t n a p k o k g n o j p a k i s .c napedek surul nagnat audek n a d i h a d a d a p u p m u t r e b k u k g n u b m e m .d -mem nagnat nad ihad anamid nagnat ikak amas agitiges kutneb alapek sata iridreb .e naabmolrep kutnu nakulrepid gnay utkaW kited . . . halada artup iatnal manes 06 – 05 .a 07 – 05 .b 07 - 06 .c 08 – 07 .d 09 – 07 .e naabmolrep kutnu nakulrepid gnay utkaW kited . . . halada irtup iatnal manes 06 – 05 .a 07 – 05 .b 07 - 06 .c 08 – 07 .d 09 – 07 .e nakukalid gnay manes halada iatnal maneS . . . . id ajas anam .a agarhalo gnudeg .b alua malad .c n a g n a p a l .d sartam uata iatnal .e nakareg rusnu-rusnu nakub gnay ini hawabiD . . . halada iatnal manes nahacnilek .a nasakgnatek .b nataukek .d natapecek .e nahadniek .c

.4

.5

.6

.7

.8

.9

a y n u p m u t k i t i t g n a k a l e b e k g n i l u g n a k a r e G .01 . . ... adap tasupreb nagnat .a alapek .b ikak audek .d g n u g g n u p .e kukgnet .c

X saleK sekrosajneP

amaga gnait uti talahS

24

ukalep gnay naped .a ukalep gnakaleb .b gnilug nakukalem gnay gnipmas .c sartam nanak halebes .d sartam irik halebes .e iakgnut audek halada raneb gnay nilil pakiS . 3 2 .... surah sataek surul .a nakkokgnebid .b tikides kuketid .c nakgnaggnerid .d sataid tapilid .e n a g n e d i r i d r e b n a k u k a l e m t a a s i k a k i s i s o P .42 . . . halada )dnatsdnah( nagnat sataid tapar .a sataid surul .b sataid akubret .c sataek surul nad tapar .d hawabid akubret .e mulebes nakitahrepid ulrep kadit gnay lah-laH .52 -dnaH( nagnat nagned iridreb nakukalem .... halada )dnats uluhad hibel nasanamep nakukal .a nakutnelek nahital kaynabrep .b nagnel toto nataukek nahiutal kaynabrep .c nahal-nahalrep nakareg nakukal .d namet nagned nakukal naalumrep adap .e

a d a p n a k a r e g n a k a p u r e m i n i h a w a b i D .91 . . . ilaucek ,iatnal manes gnilugreb .a t a p m o l e m .b aradu id ratupreb .c g n i t n e l e m .d parait .e m a l a d n a k u k a l i d g n i r e s g n a y n a h a l a s e K .02 . . . halada iatnal manes sartam adap nagnat nakkatelem .a gnayak pakis ek gnusgnal dnatsdnah .b iridreb gnusgnal gnayak .c kokgneb nagnel .d surul nagnel .e halitsi nagned tubesid gnires iatnal maneS .12 . . . anerak ,sabeb nahital sabeb nakareg nakukalem ayngnires .a u a t a n a k a r e g n a k u k a l e m u t k a w a d a p .b uata awabmem kadit manesep ,nahital tala nakanuggnem a d n e b u a t a t a l a a w a b m e m m a n e s e p .c nahital kutnu n a k a r e g n a k u k a l e m g n i r e s m a n e s e p .d kitaborka isatabid apnat karegreb sabeb manesep .e utkaw nagnolotrep nakukalem naka gnay gnaro isisoP .22 . . . id adareb naped gnilug nakareg malad

! tapet gnay nabawaj nagned ini hawabid kitit-kitit halisI
. . . manes tubesid sartam sataid nakukalid gnay maneS . . . halada lanoisan manes isasinagro kudnI . . . halada lanoisanretni manes isasinagro kudnI . . . tubesid manes malad nagnat nagned iridreb pakiS . . . sataid iridreb nagned manes nakareg nakapurem dnatsdaeH . . . arageN irad lasareb manes aynharajes turuneM . . . halada onuK inanuY namaz adap manes nahital nakukalem kutnu tapmeT . . . halada iatnal manes kutnu sartam narukU . . . halada artup manes naabmolrep malad nakareg nakukalem kutnu nakaidesid gnay utkaW . . .halada irtup manes naabmolrep malad nakareg nakukalem lkutnu nakaidesid gnay utkaW . . . halada naped ek gnilug nakareg nakukalem taas naupmuT . . . tubesid ikak nad nagnat audek adap upmutreb rusubmem gnatnelet nadab pakiS nagned sataek surul )tapar( ikak audek takgnagnem naidumek rudit pakis irad ilawaid gnay pakiS . . . tubesid gnaggnip gnaponem nagnat audek . . . gnay sala adap nakukalid kiab gnay dnatsdnah nakareG . . . kutnebmem dnatsdaeh nakareg adap alapek nad nagnat audek natapmeneP .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .01 .11 .21 .31 .41 .51

.II

! tapet nad salej gnay naiaru nagned ini hawabid naaynatrep-naaynatrep halbawaJ
! iatnal manes nagned dusakmid gnay naksaleJ ....................................................................................................................................................... :bawaJ ! iatnal manes adap inamsaj naragesek rsunu-rusnu naktubeS ....................................................................................................................................................... :bawaJ .1 .2

.III

34

ukub halada utkaw paites id kudud namet kiab-kiabeS

X saleK sekrosajneP

iatnal manes adap nakareg rusnu-rusnu naktubeS ....................................................................................................................................................... :bawaJ iatnal manes nakareg sinej 4 naktubeS ....................................................................................................................................................... :bawaJ manes irad naanugek macam 4 naktubeS ....................................................................................................................................................... :bawaJ

.3 .4 .5

X saleK sekrosajneP

aynitrekep idub kiab hibel gnay halada aisunam kiab-kiabeS

44

nakrasadreb gnay amarireb kareg isanidrook nad ,naiakgnar isaerk lisah ,kimtir sativitka iagabreb nakukaleM .aynmaladid gnudnakret gnay ialin-ialin ikilimem nad raneb gnay pesnok

amari manes kutneb utas halas nakukaleM

arawidnas irad lasareb gnay amari maneS aradartus gnaroes ,setrasleD helo iropolepid kisum ines irad lasareb gnay amari maneS gnaroes esorclaD seuqcaJ helo iropolepid .kisum urug irat ines irad lasareb gnay amari maneS n a b a L n oV f l o d u R h e l o i r o p o l e p i d , ) t e l a b ( .airagnoH asgnab gnaroes

.1 .2

.3

nad amarI maneS naitregneP .A aynnagnabmekreP harajeS
-alid gnay manes nakareg halada amari maneS sabeb nahital uata kisum amari nagned nakuk amari maneS .amarireb araces nakukalid gnay nakanuggnem apnat uata nagned nakukalid tapad manes malad nakanugid asaib gnay gnay talA tala .adag nad ,iapmis ,takgnot ,ilat ,alob utiay amari asaib manes nagned amari manes naadebreP .emtir nakhabmanem atik amari manes adap utiay amari manes adap nakirebid surah gnay nanakeT :halada amarI .1 awsis helo lanekid kaynab hadus gnay amarI ayniagabes nad ,4/4 ,4/3 ,3/2 nial aratna )satilibixelf( hubut nakutneleK .2 manes nakareg malad hubut nakutnelek pisnirP gnay nahital utaus nagned helorepid naka amari .amal gnay utkaw malad nad nuket nakareg satiunitnoK .3 kadit gnay kareg naiakgnar apureb satiunitnoK -kareg irad helorepid ini kareg naiakgnaR .sutupret kutneb malad nususid hadus gnay manes kareg .naklipmatid pais gnay naiakgnar amari manes ,aynnagnabmekrep turuneM nagnabmekreP .narila macam 3 idajnem igabid : itupilem amari manes

maneS nahitaL sinej-sineJ .B iasaukiD suraH gnay
hakgnal macam-macaM . 1
surah gnay manes nahital sinej aparebeb adA nahital sineJ .amari manes malad iasaukid : itupilem tubesret manes )sappool( asaib hakgnaL .a )sapkertjib( tapar hakgnaL .b )sapsllaw( agit hakgnaL .c )saplessiw( itnag hakgnaL .d )sapnalab( nagnabmiesek hakgnaL .e )sapsiurk( gnalis hakgnaL .f )sappolag( naped hakgnaL .g )sapijz( gnipmas hakgnaL .h )sapiard( gnalis ratup hakgnaL .i )sapleppuh( rakgnil hakgnaL .j )saptaak( lutnap hakgnaL .k

tacnoL macam-macaM . 2
gnorpspool( asaib gnorpsertjib( tapar )gnorpspolag( naped )gnorpsiurk( gnalis tacnoL tacnoL tacnoL tacnoL .a .b .c .d

54

pukuc hadus kajib gnaro igab atak utaS

X saleK sekrosajneP

)sapsllaW( agiT hakgnaL )sapsllaw( agit hakgnal nakukalem araC -hakgnal ,kaget naalumrep pakiS nanak ikak nak ikak nakhakgnal ,”utas“ nagnutiH napedek rabel nanak irik ikak nakhakgnal ,”aud“ nagnutiH timut takgna nad hakgnal hagnetes nanak ikak nakhakgnal ,”agit“ nagnutiH timut takgna nad hakgnal hagnetes irik ikak ialum itnag ayntujnaleS kadit tutul ,napedek nagnadnaP .kuketid ¾ amari nakanuG .a .b .c .d .e .f .g

.3

)gnorpsjiz( gnipmas tacnoL .e )gnorpslessiw( itnag tacnoL .f )gnorpsleppuh( rakgnil tacnoL .g )gnorpstaak( lutnap tacnoL .h )gnorpsiard( gnalis ratup tacnoL .i )gnorpsgnigniws( nuya tacnoL .j tapad tubesret hakgnal macam-macam iraD : tukireb iagabes nakiaruid )sappooL( asaiB hakgnaL .1 : nakukalem araC - g n a l , k a g e t n a a l u m r e p p a k i S .a sapel nagnel audek ,irik ikak nakhak .nadab gnipmas id ikak nakhakgnal ,”utas“ nagnutiH .b nakkatelem nagned napedek nanak kapalet napedid uluhad hibelret timut ikak iraj gnuju urab ayntukireb ,irik ikak .rihkaret gnay gnay irik ikak itnag ”aud“ nagnutiH .c aynsuretes naikimed nakhakgnalid nakhakgnalem malad tagniid ulreP repegnem surah tutul .d .e

)saplessiW( itnaG hakgnaL )saplessiw( itnag hakgnal nakukalem araC :utiay nakhakgnal kaget naalumrep pakiS nanak ikak ikak nakhakgnal ,”utas“ nagnutiH .naped ek nanak -pacugnem taas tapet ,”aud“ nagnutiH -amasreb nad irik ikak ratup ”ud“ nak nad irik ikak nakkatel ”a“ nagned amas naped ek nanak ikak nakhakgnal .tapec nagned irad ialumid ayntukireb hakgnaL .irik ikak .4/2 uata 4/4 amari nakanuG .a .b .c

.4

.4/4 uata 4/3 ,4/2 amari nakanuG

)sapkertjiB( tapaR hakgnaL )sapkertjib( tapar hakgnal nakukalem araC :utiay .d .e hakgnal ,kaget naalumrep pakiS .irik ikak ikak nakhakgnal ,”utas“ nagnutiH napedek irik ikak nakhakgnal ,”aud“ nagnutiH nanak kapalet nakkatel nad nanak -em tutul ,irik ikak nagned rajajes repegn ,nakhakgnalid nanak ikak ayntukireB nagned rajajes nakkatelid irik ikak nad ,repegnem ututul ,nanak ikak aynsuretes .a .b .c

.2

.d

)sapsnalaB( nagnabmieseK hakgnaL nagnabmiesek hakgnal nakukalem araC )sapsnalaB( -hakgnal ,kaget naalumrep pakiS .a irik ikak nak ikak nakhakgnal ,”utas“ nagnutiH .b napedek irik lusuynem nanak ikak ”aud“ nagnutiH .c

.5

4/4 uata ¾ amari nakanuG

.e

X saleK sekrosajneP

aynnaidabirpek naknimrecnem naka gnaroeses ukalireP

64

ka[panem nanak ikak mulebes nad rudnum irik ikak )timut takgna hisam( kadit ipatet taparem nanak ikak itukiid .itnehreb taas ada 4/4 uata ¾ amarI

.d

,irik ikak rujna ,kaget naalumrep pakiS . 2 nanak gnipmas ek nagnel audek
id nagnel audek ratup :2 nad 1 nagnutiH .nadab naped gnipmas id nagnel audek : 2 nagnutiH ek surul takgnaid nanak ikak ,irik .gnipmas hara ek ilabmek ratup :4 nad 3 nagnutiH .aynnakilabek .4/4 amarI .nagnutih 8 x 6 nakukaL .a .b )sappolaG( napeD hakgnaL hakgnal nahital hadumrepmem kutnU hakgnal iasaugnem aynkiabes ,naped .uluhad hibel tapar : naped hakgnal nakukalem araC nakhakgnal kaget naalumrep pakiS .a nanak ikak lusuynem irik ikak ”aud“ nagnutiH .b nanak ikak amas-amasreb nad )aud-peh utas( igal hakgnalem i r i k i k a k n a k h a k g n a l a y n t u j n a l e S .c naidumek ,ikak hakgnal lususid .igal irik ikak hakgnal 4/4 uata ¾ amarI .d .6

.c .d .e

!tukireb rabmag nakitahreP

irik ikak rujna ,kaget naalumreP pakiS .3 nagnel audek ,irik gnipmas ek nanak gnipmasek
nagnel audek ratup 2 nad 1 nagnutiH .a nadab akumid narakgnil hagnetes utas ½ nadab ratup ,irikek sappolag iatresid . irikek a k u m e k i k a k s u r u l n u y a , 3 n a g n u t i H .b ek nagnel audek nuya ,amas-amasreb gnakaleb a u d e k n a k k a t e l i r i k i k a k , 4 n a g n u t i H .c irik gnipmas ek nagnel hara amas nahital 8 nad 7 ,6 ,5 nagnutiH .d aynnakilabek 4/4 amarI .e nagnutih 8 x 6 nakukaL .f !tukireb rabmag nakitahreP

amarI maneS kareG naiakgnaR .C ) ikaK hakgnaL nad nagnaT nanuyA(
nanuya itupilem amari manes kareg naiakgnaR kareg naiakgnar tukireB .ikak hakgnal nad nagnat : amari manes

hakgnal ,kaget )PS( naalumreP pakiS napedek surul nagnel audek ,irik ikak
gnakalebek nagnat audek utiay ,1 nagnutiH napedek ilabmek naknuya ,2 nagnutiH nagnel audek nakratup ,4 nad 3 nagnutiH nadab gnipmasid hawab iulalem .a .b .c .d .e .f .g

.1

ikak hakgnal ,kaget naalumrep pakiS gnipmasid nagnel audek ,irik
-edek irik ikak nakhakgnal ,1 nagnutiH sataek nagnel audek nuya ,nap kuket ,irik ahap takgna ,2 nagnutiH ek kujnunem irik ikak hawab iakgnut nuya ,009 tudus kutnebmem hawab .a .b

.4

ipatet amas nahital ,7 nad ,6 ,5 nagnutiH aynnakilabek hara nagned .repegn ulales tutul tagnI 4/2 amari nakanuG .nagnutih 8 x 6 nakukaL

!tukireb rabmag nakitahreP

74

seskus hiarem kutnu arac halada irid ayacreP

X saleK sekrosajneP

.gnakaleb ek nagnel audek ,irik ikak ilabmek nakkatel ,3nagnutiH .c sataek surul nagnel audek naalumrep pakis ek ilabmek ,4 nagnutiH .d a m a s n a h i t a l 8 n a d 7 , 6 , 5 n a g n u t i H .e aynnakilabek hara nagned 4/4 amarI .f !tukireb rabmag nakitahreP

amarI maneS naiakgnaR .D )takgnoTIadaG( talA nakanuggneM
kusamret takgnot/adag nagned manes nahitaL ayad nagnabmegnep nad nagnagerep nahitaI .iakgnut nad ikak nataugnep atres ,mumu nahat

adaG narukU . 1
gnay uyak irad taubid adag aynmumu adaP anraw uata ,matih ,talekoc ,harem tacid ,sulah gnay ada adag ,gnarakes namaZ .uyak ilsa hibel gnaruk adag tareB .kitsalp irad taubret alapeK .mc 05 - 04 gnajnap nagned ,sno 21 gnay gnerelek haubes iapureynem adag rehel naigaB .mc 3 mumiskam retemaidreb retemaid nagned licekret naigab nakapurem ,mc 2,2

irik ikak hakgnal ,kaget naalumrep pakiS .5 gnaggnipid nagnel audek
s u r u l i r i k i k a k n a k n u y a , 1 n a g n u t i H .a napedek irik tutul katel ,2 nagnutiH .b irik ikak ilabmek naknuya ,3 nagnutiH .c napedek surul ek irik ikak ilabmek naknurut ,4 nagnutiH .d alumes pakis a m a s n a h i t a l 8 n a d 7 , 6 , 5 n a g n u t i H .e aynnakilabek hara nagned 4/4 amarI .f nagnutih 8 x 6 nakukaL .g !tukireb rabmag nakitahreP

adaG gnagemeM araC
:utiay adag gnagemem arac macam 3 adA spirg relugeR .a gnagemem arac utiay spirg relugeR audek uata utas nagned takgnot /adag padahgnem nagnat kapalet nad nagnat .hawab ek spirg esreveR .b gnagemem arac utiay spirg esreveR audek uata utas nagned takgnot/adag padahgnem nagnat kapalet nad nagnat .sata ek spirg dexiM .c -ubag/narupmac arac uata spirg dexiM takgnot gnagemem arac utiay ,nagn padahgnem utas gnay nagnat nagned utas gnay nagnat kapalet nad hawab ek .sata ek padahgnem

2

irik ikak hakgnal ,kaget naalumrep pakiS .6 gnaggnip id nagnel audek
ek snru dik ikak naknuya ,1 nagnutiH .a irik gnipmas irik tutul kuket ,2 nagnutiH .b irik ikak ilabmek naknuya ,3 nagnutiH .c .irik gnipmas ek surul ek irik ikak ilabmek naknurut ,4 nagnutiH .d .alumes pakis amas nahital ,8 nad ,7 ,6 ,5 nagnutiH .e .aynnakilabek hara nagned 4/4 amarI .f nagnutih 8 x 6 nakukaL .g !tukireb rabmag nakitahreP

nagned amarI maneS nakareG nahitaL adaG
adag nagned amari manes nakareg nahitaL : itupilem ,irik ikak rujna ,kaget naalumrep pakiS nagned nanak gnipmas id nagnel audek takgnot/adag gnagemem nagnel audek naknuya :1 nagnutiH .nadab naped itawelem irik ek .nanak ek naknuya :2 nagnutiH )1 )2 .a

.3

X saleK sekrosajneP

umadapek kiab naka nial gnaro ayacsin ,iridnes umirid halikiabreP

84

nagnutih 8 x 6 nakukaL ) 7 !tukireb rabmag nakitahreP

ilabmek naknuya :4 nad ,3 nagnutiH itawelem nanak ek ratup nad irik adap rihkareb ,alapek naped gnipmas id nagnel 4-ek nagnutih .irik amas nahital :8 nad ,7 ,6 ,5 nagnutiH .aynnakilabek hara nagned 8 x 6 nakukaL )6 .4/4 uata 4/2 amarI .nagnutih

)3

)4 )5 )6

,irik ikak hakgnal ,kaget naalumrep pakiS nanak gnipmas ek surul nagnel audek .takgnot/adag gnagemem nagnat audek naknuya ; 1 nagnutiH ) 1 irik gnipmasek nagnel audek naknuya ; 2 nagnutiH nanak gnipmasek audek ilabmek naknuya ;3 nagnutiH irik gnipmasek nagnel ek nadab nakuilem ;4 nagnutiH sataid nagnat audek ,nanak amas nahital ;8 nad 7 ,6 ,5 nagnutiH aynnakilabek hara nagned 4/4 uata 4/2 amarI nagnutih 8 x 6 nakukaL )2 )3 )4 )5 )6 )7

.c

nagnutih 8 x 6 nakukaL

!tukireb rabmag nakitahreP

,irik ikak hakgnal ,kaget naalumrep pakiS naped ek surul nagnel audek takynotladag gnagemem nagnel audek naknuya :1 nagnutiH ) 1 .gnakaleb irik gnipmas ek nagnel audek naknuya :2 nagnutiH .gnakaleb nanak gnipmas ek audek ilabmek naknuya :3 nagnutiH .gnakaleb irik gnipmas ek nagnel nagnel audek :4 nagnutiH ikak ,irik gnipmas sata ek naknuyaid aggnihes irik ek gnores ujam irik .aduk-aduk ikak pakis amas nahital 8 nad 7 ,6 ,5 nagnutiH aynnakilabek hara nagned 4/4 uata 4/2 amarI )2 )3 )4

.b

!tukireb rabmag nakitahreP

)5 )6

amari nagned iauses gnay nakareg atres ,nakareg satiunitnok ,hubut nakutnelek amarI manes adaP nakfsuksiD !ini hawab id lebat adap manes nakareg-nakareg naksaleJ .naialinep adap huragnepreb tagnas ! adnA kopmolek amasreb

94

salam gnay akerem igab irah naidumek id nalaseyneP

X saleK sekrosajneP

!tamrec nad kiab nagned lawa naigab adap rasaD isnetepmoK nad isnetepmoK radnatS halacaB !aynrabmag isartsuli irajalep nad nakitahreP ! sataid rajA nahaB imahap nad halacaB !sataid rajA nahaB irad rasithki haltaub nad adnA namet nagned nakisuksiD !tamrec nad itilet nagned iridnaM saguT atres kopmoleK saguT ilabmek irajaleP !namukgnar haltaub naidumek ,rajA nahaB nagned iauses gnay nial usnerefer irajaleP !tamrec nad itilet nagned ini hawabid awsiS isnetepmoK ijU nakajreK !ayntujnales rasad isnetepmok ek naktujnal ,awsiS isnetepmoK ijU iulalem tapad haleteS

.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7

! tapet gnay nabawaj napedid e uata d ,c ,b ,a furuh adap )x( gnalis adnat halireB
g n o r p s n a l a b .d s a p l l a W .e g n o r p s r o o l .a s a p s i a r d .b s a p p o o l .c .7 malad nakanugid asaib gnay tala utas halaS gnajnap narukU .adag halada amari manes mc . . . halada adag 08 – 07 .d 05 – 04 .a 09 – 08 .e 06 – 05 .b 07 - 06 .c gnerelek haubes kutebreb gnay adag naigaB . . . naigab nagned tubesid timut .d rehel .a ikaK .e n a d a b .b alapek .c .8 kapalet nagned adag gnagemem araC ....nakamanid hawabek padahgnem nagnat spirg esrever .d spirg dexim .a spirg relugeR .e spirg isanipus .b spirg revo .c naped hakgnal hitalreb nakhadumem kutnU .... hakgnal irajalepmem uluhad hibel aynkiabes g n i p m a s .d tapar .a asaib .e u j a m .b r u d n u m .c gnagemem arac nakapurem spirg dexiM .... adag nagnat utas nagned .a nagnat aud nagned .b sata irad .c nanak nagnat nagned .d irik nagnat nagned .e halas ,tacnol nahital macam-macamreb adA .... halada aynaratnaid utas .1

.I

amari malad nakukalid gnay manes nakareG araces nakukalid sabeb nahital uata kisum gnay tala nakanuggnem nagned amarireb .... manes halada gnagepid tala .a ciborea .b kimtir .c inamsaj naragesek .d iatnal .e adap nakanugid gnay tala halada ini hawab iD .... ilaucek , k i m t i r m a n e s adag .d a l o b .a rajajes gnalap .e ilat .b i a p m i s .c -id irat ines irad lasareb gnay amari maneS g n a y n a b a L n oV f l o d u R h e l o n a k l a n e k r e p .... naasgnabekreb kramneD .d n a m r e J .a airagnoH .e adnaleB .b aidewS .c

.2

.3

.4

.9

.5

n a i a l i n e p n a k a p u r e m nakub gnay ini tukireB . 0 1 .... halada amari manes nakareg rusnu malad a m a r i .a hubut tareb .b hubut kutneb .c nakareg satiunitnok .d hubut nakutnelek .e

.6

X saleK sekrosajneP

iban arap sirawrep idajnem uti amalu araP

05

gnirabreb .c nakanugid gnay adag taubmem kutnu nahaB .91 .... halada amari manes malad n o l i n .a artus .b uyak .c alinam tares .d artus sinejes nahaB .e hakgnal macam-macam halada ini hawabiD . 0 2 .... hakgnal ilaucek ,amari manes malad asaib raul .d tapar .a napeD .e n a g n a b m i e s e k .b a s a i b .c manes adap nakirebid surah gnay nanakeT .12 .... halada amari kareg natapecek .a hubut nakutnelek .b i s a s i l a m r o n .c nataukek .d toto nagnageteK .e a m a r i m a n e s a y n n a g n a b m e k r e p t u r u n e M .22 narila ... idajnem igabid 4 .d 1 .a 5 .e 2 .b 3 .c i n e s i r a d l a s a r e b g n a y a m a r i m a n e S .32 . . . helo iropolepid arawidnas s e t r a s l e D .a esorclaD seuqcaJ .b nabaL naV floduR .c gniL .H.P .d htumrtuG .e halada amari manes adap hakgnal nahitaL .42 irad nial amaN .sappool halada aynutas halas . . . hakgnal halada sappool gnipmas .d tapar .a asaiB .e u j a m .b r u d n u m .c n a g n a b m i e s e k h a k g n a l i r a d n i a l a m a N .52 . . . halada gnorpsnalab .d g n o r p s p o o l .a sapsllaW .e s a p i a r d .b s a p p o o L .c

kisum ines irad lasareb gnay amari maneS .11 .... helo iropolepid gniL.H.P .a s e t r a s l e D .b esorclaD seuqcaJ .c nabaL naV floduR .d hkuB sleiN .e .... telta helo nakukalid aynasaib kimtir maneS .21 irtup .d a j a m e r .a artuP .e kana-kana .b a s a w e d .c a m a r i , m a n e s n a k a r e g n a k a p u r e m t u k i r e B .31 . . . ilaucek ,adag nakanuggnem rakgnilem .d nuyagnem .a payareM .e r a p m e l e m .b p a k g n a n e m .c n a h i t a l k u t n u n a k a n u g i d g n a y a d a g a t r e B .41 . . . utiay amari manes 41 .d 8 .a 61 .e 01 .b 21 .c manes adap nakanugrepid gnay utnab talA .51 . . . halada amari rajajes gnalap .d kolab .a takgnoT .e laggnut gnalap .b aduk-aduk .c a r a w i d n a s i r a d l a s a r e b g n a y a m a r i m a n e S .61 .... helo iropolepid gniL.H.P .a s e t r a s l e D .b esorclaD seuqcaJ .c nabaL naV floduR .d hkuB sleiN .e n a k a r e g u t i a y a m a r a i m a n e s p i s n i r P .71 : tukireb iagabes naturu nagned nakukalid tarebret ,tareb ,gnades ,nagnir .a tareb ,nagnir ,tareb ,nagnir .b nagnir ,gnades ,tareb ,tarebret .c nagnir ,gnades ,tareb ,nagniR .e tarebret ,nagnir ,tareb ,gnades .d r a s a d n a k a r e g n a k a p u r e m n a k u b t u k i r e B .81 .... halada amari manes hakgnal .d tutulreb .a tacnoL .e gnanereb .b

! tapet gnay nabawaj nagned ini hawabid kitit-kitit halisI
.... amanreb arawidnas irad lasareb gnay amari manes ropoleP .... amanreb kisum ines irad lasareb gnay amari manes ropoleP .... amanreb irat ines irad lasareb gnay amari manes ropoleP .... tubesid tala gnagemme nad kisum igniriid nganed nakukalid gnay maneS . . . gnay nakareg irad ialumid amari manes nahital pisnirP .... halada amari manes nahital malad nakirebid surah gnay nanaket ,hubut nakutnelek nad amari nialeS narila ... idajnem igabid aynnagnabmekrep turunem amari maneS .... tapadret amari manes adap utiay asaib manes amari manes naadebrep kateL .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8

.II

15

hallA adapek awkat halada naanaskajibek lakgnaP

X saleK sekrosajneP

.... gnadib utiay lairetal nad lakitrev gnadib adap niales amari manes adap ilat nanuya harA

.9

.... tubesid amari manes malad gnipmasek nuya hakgnaL . 0 1

! tapet nad salej gnay naiaru nagned ini hawabid naaynatrep-naaynatrep halbawaJ
? sappolag nakukalem arac hakanamiagaB ....................................................................................................................................................... :bawaJ ! amari manes malad nakanugid gnay tala macam 4 nakatubeS ....................................................................................................................................................... :bawaJ ! amari manes malad naialinep rusnu-rusnu nakasaleJ ....................................................................................................................................................... :bawaJ ! amari manes malad narila 3 naksaleJ ....................................................................................................................................................... :bawaJ ! isaukid surah gnay amari manes nahital sinej 4 naktubeS ....................................................................................................................................................... :bawaJ .1 .2 .3 .4 .5

nasalejnep nad adnA kopmolek nagned nakisuksiD .kimtir manes malad rabmag nakapurem ini tukireB ! ini hawabid lebat adap nakareg rabmag irad

X saleK sekrosajneP

apures gnay natahajek halai uti natahajek utaus alahaP

25

nakrasadreb ,ria id natameleynep ayapu nad ,ria id naniamrep gnaner ayag kinket-kinket nakagarepmeM .aynmaladid gnudnakret gnay ialin-ialin ikilimem nad raneb gnay pesnok

gnaner ayag utas halas kinket nakukaleM

gnaneR maloK narukU .A
: utiay ANIF nautnetek nakrasadreb gnaner malok narukU m 05 malok gnajnaP .1 m 12 malok rabeL .2 rajajes nad lacitrev surah gnidniD .3 haub 8 halmujreb nasatniL .4 m 05,2 nasatnil paites rabeL .5 Co54 – 32 rasikreb ria uhuS .6 m 8,1 muminim ria namaladeK .7 .o01 irad hibel helob kadit aynnagnirimek nad nicil helob kadit trats tapmeT .8 gnanerep adapek kujnutep irebmem kutnu malok rasadid taubid tapad nasatnil adnat siraG .9

gnupagneM kinkeT .B
uata lakgnad gnay malok id nakukalid aynkiabes gnupagnem kinkeT .tutul iggnites : nakukalem araC malad kokgnoj/kudud ulal ,tutul/siteb gnagemem nagnat audeK .1 )tutul iggnites/lakgnad malok adap patet( ria tukat asar nakgnalihgnem kutnu ilak agit iapmas aud nakukaliD .2 .ria maladid adareb .ikak/siteb gnagemem nagnat audek nagned ,ria maladid alapek nagned kokgnoj naidumeK .3 nad hubut nagned sirages surul ikak nad nagnat audek nagned ria naakumrep sataid pukgnulet nadaB .kited aparebeb safan nahanme ilak 4 iapmas 2 tubesret nakareg nakukaL .4 .5

35

akalecret gnaro halada amaga kalonem gnay gnarO

X saleK sekrosajneP

mulebeS nakitahrepiD suraH gnay lah-laH gnanereB mulebes nakitahrepid surah gnay lah-laH :halada gnanereb -neh alumep arap ,natamalesek imeD gnay nasitwagnep malad ulales halkad .gnibmibmep/hitalep irad tatek kujnutep/hatnirep uggnunem alumep araP .gnibmibmep /hitalep helo nakirebid gnay -nem kutnu nasanamep nakukaleM utkaw adap toto gnajek aynidajret hagec .gnanereb nakgnagerid surah gnay toto-totO ,nasanamep nakukalem taas adap : nial aratna ,nagnel toto ,rehel toto ,gnaggnip toto ,turep nalc gnuggnup toto .ikak toto )1 )2 )3 )4 )5 .d .a

.3

rucnuleM kinkeT .C
gnaneR malad rucnuleM kinkeT : utiay aynnakukalem araC nagned tapar malok riggnipid iridreB malok kobmet kapalet nagned kuketid ikak utas halaS kobmet gnidnid adap nakkatelid ikak malok nagned napedek surul nagnat audeK nad hawabek padahgnem nagnat kapalet ria naakumrep sataid kukgnub nadab ikaK .upmut ikak nakkalot naidumeK nagnat nad nadab nagned sirages surul gnaluid ini nakareG .napedek rucnulem -nakukalem tapad iapmas ilak aparebeb .kiab nagned ayn .a .b .1

.b .c

.c

.d

halidnam ,nagnagerep nakukalem haleteS mulebes nakaidesid gnay narucnap ria adap .gnaner malok ek kusam uluhad hibelret ikak amari halhitaL kutneb-c}ytneb nakukalem mulebes .aynnial nahital -mep/hitalep ,nagnanenep iagabeS nagned isaulave nakirebmem gnibmib gnay nakareg-nakareg naklutebmem .raneb gnaruk

.e ikaK nakareG nagned rucnuleM .f : utiay aynnakukalem araC iggnites lakgnad gnay malokek kusaM adad .4 nad lakgnad gnay malok riggnipid iridreB malok gnidnidek pdahagnem adap gnagemem nagnat utas halaS nagnat ,kobmet adap ada gnay nagnagep malok gnidnid adap upmutreb utas gnay hawabid surul nagnat audek nad ikak audeK malad hubut nad hubut nagned sirages ria naakumrep sataek pukgnuletret pakis )nadab atoggna hurules( nadab isisoP )gnaget kadit( iatnas/skelir naadaek malad .5 raga latnoziroh surah nadab isisoP .raseb ulalret kadit ria nanahat nad rajajes ulales nakahasuid ikaK helob kadit lacitrev surah aynnakareg ria naakumrep irad raulek ,ahap lakgnap irad ialum ikak nakareG .hawabek nad sata ek ria lukumem .a .b .c .2

haleteS nakitahrepiD suraH gnay lah-laH gnanereB haletes nakitahrepid ulrep gnay lah-laH :utiay gnanereb .narotok irad huaj raga atam husabmeM -tacnolem ,ria nakusamek agnilet akiJ .raulek asib ria raga haltacnol tapmet id gnaner naiakap nakgnireK .)sanap kadit( hudet gnay .pukuc gnay taharitsI .pukuc gnay nakaM .a .b .c .d .e

.d

.e .f .g

gnaneR malad gnaraliD gnay laH-laH : gnaner malad gnaralid gnay lah-lah tukireB .malok riggnip irad namet gnorodneM .a malad gnay tapmet id gnanereb gnaraliD .b .gnanereb kinket iasaugnem mulebes tapmet ek malok riggnip irad tacnoleM .c .lupmukreb gnaro-gnaro anam id iamar lakgnad gnay malok haread id tacnoleM .d .kikunem isisop nagned m a l o k r i g g n i p i d a k u m h u s a b m e M .e ek ricnilegret naknikgnumem aggnih .aynmalad

.h

X saleK sekrosajneP

aynawij agajnem halada tulum nad hadil agajnem gnay gnarO

45

kutnu ria irad raulek taas nagnat kapalet kusam nad alapek napedek awabid .ria maladek sata iridret ,gnuyadnem nakareG nakareg nad )llup( nakirat nakareg ialumid ini nakareG .)hsup( nagnorod hutneynem nagnat iraj gnuju taas irad nakukalem iaseles nagnel iapmas ria .ria irad raulek nad nagnuyad .b

sabeB ayaG gnaneR kinkeT .D
nadaB isisoP .1
halada sabeb ayag gnaner adap nadab isisoP naakumrep nagned nikgnum ratades( ratad ria nanahat aggnihes ,enil maerts uata )ria isisop icnuK .nikgnum licekes naketid tapad alapek pakis adap katelret kiab gnay nadab -em alapek ,nial atak nagneD .gnaner malad -ek aliB .nadab isisop irad idumek nakapur -ab irad hawab naigab akam ,takgnaret alap helO .ikak nad gnaggnip utiay nurut naka nad kadit alapek raga agajid surah ,uti babes akitek gnipmas ek helonem ipatet ,takgnaid .sapan libmagnem naka

haraek nalep irad ialumid nagnel nakiraT naklisahgnem nakirat aggnihes ,tapec n a g n e l n a k i r aT . f i t k e f e g n a y n a g n o r o d -umrep hawabid ”S“ sirag nakirat nakapurem .ria naak

ikaK nakareG . 2
sabeb ayag gnaner adap ikak nakareG rotasilibats iagabes amatu isgnuf iaynupmem patet ikak nakidajnem kutnu tala iagabes nad aggnihes ,enil maerts naadaek malad iggnit .licek hibel idajnem ria nanahat

nasapanreP .4
tagnas sabeb ayag gnaner adap nasapanreP maerts kutnu nadab isisop ihuragnepmem surah ,sapan libmagnem utkaw adaP .enil nad ,ikak nagnadnet ,nagnel aratna amari ada nagned gnanerep igab kinkeT .nadab nakareg helonem( nanak hara ek sapan libmagnem :tukireb iagabes )nanak ek adareb ria naakumrep ,gnanereb utkaW gninek nad tubmar sirag aratna id .alapek kutnu kane gnay isisop nagned nagnel hara ek )helonem( alapek ratuP taas adap ,sapan libmagnem kutnu nagnuyad nakanaskalem nanak nagnel .)ria malad id nanak nagnel( tulum ,nanak nagnel nagnorod taas adaP libmagnem ,ria naakumrep raul id adareb akubid nagned ,tulum iulalem sapan naakumrep naiggnitek adap rabel-rabel anerak alapek helo naklubmitid gnay .naped ek ujalem ,nanak nagnel yrevocer taas adaP atam aad hawab hara ek helonem alapek .malok hara tahilem tapet nakukalid sapan naraulegneP -magnem kutnu ratupid alapek mulebes ilabmek sapan lib .a

ayag gnaner adap ikak nakareg pisnirP :utiay sabeb kian nagned nakukalid ikak nakareG ,lakitrev gnay gnadib adap nurut ikak nad nanak ikak aratna naitnagreb .irik nad ,ahap lakgnap irad ialumid nakareG )hawab ek( gnadnenem nakareg adap naidumek kutnu ,tutul adap kuketret .nagnadnet rihka adap naksurulid kapalet ,nakukalid nagnadnet taas adaP rihka adaP .surul ikak nad ,karegreb ikak naadaek malad ikak nagnadnet irad ratnalp irad ikak kapalet ,idaJ .kokgneb .iskelf osrod ek iskelf nagned nakukalid sata ek ikak nakareG nakareg odutilpmA .surul gnay pakis nagned ikak utas aratna lamiskam karaj( .mc 04 - 52 arik-arik )nial gnay ikak nagnadnet utiay nakareg nataukeK ,sarek nagned nakukalid hawabek sataek ikak utkaw adap nakgnades )skelir( nalep kaga nagned nakukalid .a

.b

.b

.c

.c

.d

.d

.e

.e

nagneL nakareG . 3
sabeb ayag nagnel adap nagnel nakareG : utiay nakareg 2 irad iridret nagnel nakareg utiay yrevocer nakareG nakhadnimem aynitra ,ria raulid amales .a

55

anacneb iaunem naka natahajek rubanem gnay gnarO

X saleK sekrosajneP

sabeB ayaG gnaneR abmoL .E reteM 52 - 5,21 karaJ
sabeB ayaG gnaneR nakilabmeP .2
irikek kilabmem tapad surah gnanerep paiT nagnat aliB .tapec nagned nanak ek nupuam surah ai akam ,gnidnid hutneynem gnay irik irik nagnaT .nanak nasuruj ek nadab ratumem kaga malok gnidnid adap naktapmetid tubesret haraek padahgnem iraj-iraj nagned ,nanak ek nakanuggnem nagneD .hawab nanak audek nad tatnap ,naped ek ujam natapecek gnay nagnat nakgnades ,gnidnidek ratupid ikak aregeS .nakkuketid idat gnidnid hutneynem nad gnisnid irad naksapelid nagnat ini haletes naksurulid ikak audek ,akumek naksurulid kutnu malok gnidnid kalonem ,tauk nagned .napedek rucnulem sabeb ayag gnaner nakilabmep kinkeT : irad iridret sabeb ayag gnaner nakilabmep kinkeT otlas apnat malok gnidnid itakenem kiratid ikaK gnidnid hutneynem ikak audeK malad nagnel utas halas ,malok surul gnipmaynem pakis audek nakalot nagned katnereS ,malok gnidnid irad ikak haleb naksurulid pais nagnel audek napedek naped ikak nagned naamasreB nagnel haleb audek ,sadnal sapel napedid surul adareb hadus isisop malad hisam nupualaw gnipmaynem tauk gnay ikak nakadel nagneD .pukgnulet idajnem hubut gnoronem )1 )2 .a

sabeB ayaG gnaneR tratS . 1
.trats nagned ialumid gnaner naabmolreP ayag ,sabeb ayag gnaner kutnu trats pakiS sata id nakukalid upuk-upuk ayag nad ,adad ek nakkukgnubid nadab nagned trats kolab trats nupadA .kuketid tutul audek nad akum ,ria malad id nakukalid gnuggnup ayag kutnu nagnel audek nad ,gnidnid ek padahgnem ayag trats nagnagep uata gnats gnagemem aratna id kuketid tutul audeK .gnuggnup adap upmutreb ikak nad nagnel audek .ria malad id malok gnidnid nad ,adad ayag ,sabeb ayag kutnu tratS aynnaadebreP .amas ripmah upuk-upuk ayag adaP .ria malad aynkusam tudus adap halada tudus upuk--upuk ayag nad sabeb ayag ,tajared 51 arik-arik ria ek aynkusam tudus ,adad ayag kutnu nakgnades ini laH ,tajared 02 utiay majat hibel aynkusam - hibel kusam gnanerep naknikgnumem gnay isisop malad adareb nad ria ek malad nagnel nakirat nakukalem kutnu kiab hibel ek lucnum mulebes gnajnap gnay ikak nad .ria naakumrep sabeb ayag gnaner trats nakareg kinkeT :halada audek ,trats nakukalem pakis nagneD .a ribib adap naktiakid ikak iraj gnuju-gnuju kukgnubmem pakis nakukal ,trats kolab ek surul adareb nagnel audek anam id atam nagnadnap nakgnades ,gnakaleb .napedek nakharaid pakis ,ria itakednem hubut nakkukgnuB .b gnakalebek nuyaid nagnel n a p e d e k k a r e g r e b n a g n e l n a k n u y A .c ujam gnorodret hubut aggnihes naka hubut uti nanuya nagnorod nagneD .d ria naakumrepek gnodnoc ikak nad nagnel ,gnayalem hubut taaS .e surul gnay pakis malad nakahasuid .surul ria ek kusam akitek hubut pakiS .f

)3

)4

)5

sabeb

ayag

n a k k i l a b m e p k i n k eT otlas nagned

.b

: utiay aynnakukalem araC

X saleK sekrosajneP

adum hisam nupualaw ailum uti umlireb gnay gnarO

65

gnaneR abmoL romon-romoN .F
nagnaroreP itnaG ayaG .1
kusamret gnay gnaner abmol romoN nagnarorep gnaner itnag ayag kopmolek : halada upuk-upuk ayaG .a gnuggnup ayaG .b adad ayaG .c sabeb ayaG .d

nagnel nauakgnaj utas arik-ariK utas halas ,kilabreb tapmet gnalejnem hubut gnipmasid adareb nagnel alapek nad nagnat nanuya nagneD katneres ,adad aggnih nakkudnutid turep haraek kiratid tutul haleb audek ikak ,gnuggnup nakatneh iulaleM ,nagnel haleb audek nanuya nad ratupreb naka hubut rihkareb naka hubut naratupreP ikak kapalet haleb audek haletes malok gnidnid adap iapmas gnatnelet pakis nagned ikak nakalot nagned naamasreB pakis aggnih ratupid nadab pukgnulet pakis nad pukgnulet hubut isisoP .sadnal sapel haletes surul nagnel

)1

)2

)3

)4

tefatse itnag ayaG . 2
: halada tefatse itnag ayag romoN gnuggnup ayaG .a adad ayaG .b upuk-upuk ayaG .c sabeb ayaD .d adap nakabmolrepid gnay karaj nad romoN : gnaner agarhalo

)5

)6

a y a G g n a n e R n a a b m o l r eP n ar u t ar eP sabeB
ayag gnaner naabmolrep narutarep tukireB : sabeb nairidnes gnanereb gnay gnanerep gnaroeS .a gnaner karaj hurules nakiaseleynem surah isakifilauk naktapadnem kutnu malad hsinif surah gnanerep gnaroeS .b utkaw adap itrepes amas gnay nasatnil .trats g n a r o e s , n a g n i d n a t r e p r o m o n m a l a D .c nahutnes nakukalem surah gnanerep nasatnil uata malok gnuju nagned kisif .nakilabmep nakukalem utkaw gnidnid irad nakukalid surah nakilabmeP libmagnem naknanekrepid kadit nad .malok rasad irad hakgnal romon utkawes malok rasadid iridreB .d utkawes uata sabeb ayag nagnidnatrep romon irad sabeb ayag gnaner naigab naka kadit ,itnag ayag nagnidnatrep -sid anekret gnnanerep nakbabeynem .isakifilauk n a g n e d n i a l g n a n e r e p u g g n a g g n e M .e kutnu nial nasatnilek gnarabeynem nial arac nagned uggnaggnem anekret gnanerep nakbabeynem .isakifilauksid -ekrepid nup gnanerep gnaroes kadiT .f iakamem uata nakanuggnem naknan gnokoynem tapad gnay tala utaus nahat ayad uata gnupa ayad ,natapecek .naabmolrep malad utkawes

.3

naabmolreP narutareP .G
ires pait adap gnanerep natapmenep nanusuS : itupilem ,lanif kabab iapmas

gnanereP natapmeneP nanusuS .1
atresep aumes ,naratfadnep utkaw adaP igab ,aynutkaw nakmutacnem surah nakmutnacnem kadit gnay gnanerep .kelejret utkaw ikilimem paggnaid aynutkaw nagnidnatrep romon pait-pait kutnU kiabret utkaw naturu nagned ratfad nususid .kelejret gnay nagned iapmas -ret utkaw nagned gnanerep ires adaP gnay ires adap naktapmetid naka kiab utkaw adap tatacret audek gnay ,rihkaret a y n s u r e t e s n a i k i m e d ,r i h k a m u l e b e s .amatrep ires aggnih pait malad audek gnanerep-gnanereP gnanerep-gnanerep irad nususid ires utiay ,amas gnay arac nagned ayntukireb adapek iapmas rihkaret ires irad ialum ilri arac halnaikimed nad ,amatrep ires gnanerep hurules kutnu naksuretid -ires malad igabret aynaumes aggnih natapmenep ires-ires malaD .ires )nasatnil 8( nasatnil adap gnanerep : tukireb iagabes rutaid .a

.b

.c

75

aut hadus nupualaw anih uti hodob gnarO

X saleK sekrosajneP

nasatnil rep gnaro 3 halmujreb fo rotcepsni( nakilabmep nasawagneP .g nasatnilr ep gnaro 1 halmujreb )smut halmujreb )sekorts fo segduj( ayag iruj-iruJ .h gnaro 2 halmujreb )recnuonna( araca awabmeP .i gnaro 1 -ro 1 halmujreb )redrocer( lisah tatacneP .j gna ) e s r u o c f o k r e l c ( a t r e s e p r u t a g n e P .k gnaro 1 halmujreb -gnarukes ,nial gnay naabmolrep kutnU : irad iridret ayngnaruk gnaro 1 halmujreb nagnidnatrep auteK .a halmujreb ,)retrats( trats taraysi irebmeP .b gnaro 1 e m i t ( u t k a w l i b m a g n e p - l i b m a g n e P .c gnaro 1 halmujreb ,)repeek ) e g d u j g n i h s i n i f ( n a g n a t a d e k i r u j - i r u J .d nasatnil rep gnaro 3 halmujreb , a y a g n a d n a k i l a b m e p s a w a g n e P .e nasatnil rep gnaro 1 halmujreb gnaro 1 halmujreb ,lisah tatacneP .f

adap )1 .on( tapecret gnanerep 4 nasatnil ,5 nasatnil adap 2 .on gnanerep ,3 nasatnil adap 3 .on gnanerep ,6 nasatnil adap 4 .on gnanerep ,2 nasatnil adap 5 .on gnanerep ,7 nasatnil adap 6 .on gnanerep ,1 nasatnil adap 7 .on gnanerep .8 nasatnil adap 8 .on gnanerep

)1 )2 )3 )4 )5 )6 )7 )8

naabmolreP saguteP .2
ANIF iujutesid gnay naabmolrep saguteP : irad iridret laminim gnaro 1 halmujreb nagnidnatrep auteK halmujreb ,)retrats( trats tarays irebmeP gnaro 1 emit feihc( amatu utkaw libmagneP gnaro 1 halmujreb )repeek emit( utkaw libmagnep-libmagneP gnaro 1 halmujreb ,)repeek gnaro 1 halmujreb ,)egduj feihc( amatu iruJ )egduj gnihsinif( nagnatadek uruj-uruJ .a .b .c .d .e .f

!tamrec nad kiab nagned lawa naigab adap rasaD isnetepmoK nad isnetepmoK radnatS halacaB !aynrabmag isartsuli irajalep nad nakitahreP ! sataid rajA nahaB imahap nad halacaB !sataid rajA nahaB irad rasithki haltaub nad adnA namet nagned nakisuksiD !tamrec nad itilet nagned iridnaM saguT atres kopmoleK saguT ilabmek irajaleP !namukgnar haltaub naidumek ,rajA nahaB nagned iauses gnay nial usnerefer irajaleP !tamrec nad itilet nagned ini hawabid awsiS isnetepmoK ijU nakajreK !ayntujnales rasad isnetepmok ek naktujnal ,awsiS isnetepmoK ijU iulalem tapad haleteS

.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7

!tapet gnay nabawaj naped id e uata d ,c ,b ,a furuh adap )x( gnalis adnat nakireB
naabmolrep kutnu gnaner malok gnajnaP retem . . . halada imser 52 .d 0 1 .a 05 .e 5 1 .b 1 2 .c naabmolrep kutnu malok namaladek radnatS retem . . . halada gnaner .3 retem . . . halada gnaner malok rabaL 52 .d 0 1 .a 05 .e 5 1 .b 1 2 .c . . . halada lanoisan gnaner isasinagro kudnI ISRP .d i n a s r e P .a ABIF .e i a s i r e P .b isacreP .c .1

.I

.2

.4

X saleK sekrosajneP

hodob gnay namet adapirad kiab hibel iadnap gnay husuM

85

ayag gnaner kutnu nakabmolrepid gnay karaJ .31 retem . . . halada artup sabeb 006 .d 0 0 2 .a 008 .e 0 0 3 .b 0 0 5 .c tefatse itnag ayag gnaner naabmolrep adaP .41 hupmenem gnanerep paites ,m 001 x 4 artup retem . . . gnajnapes karaj 004 .d 0 0 1 .a 005 .e 0 0 2 .b 0 0 3 .c irtup kutnu sabeb ayag gnaner abmol karaJ . 5 1 retem . . . utiay 006 .d 0 0 2 .a 005.1 .e 0 0 3 .b 0 0 5 .c ....halada sabeb ayag gnaner irad nial halitsI .61 abmul-abmul .d lworc kcab .a lwarc .e n i h p l o d .b a d a d .c a r t u p k u t n u i t n a g a y a g t e f a t s e g n a n e R .71 retem . . . karaj hupmenem 004 x 4 .d 05 x 4 .a 005 x 4 .e 002 x 4 .b 003 x 4 .c g n a n e r n a a b m o l r e p a d a p a g i t e k g n a n e r e P .81 ..... ayag iakamem tefatse itnag sabeb .d a d a d .a abmul-abmuL .e g n u g g n u p .b upuk-upuK .c ayag gnaner adap sapan nalibmagnep kinkeT .91 . . . nagned nakukalid sabeb k u d n u n e m .a h a d a g n e n e m .b ria kajni-kajni .c irik/nanak helonem .d sataek adad/alapek takgnagneM .e n a k t a k g n a r e b m e m s a g u t r e b g n a y g n a r O .02 . . . halada gnanerep eripmu .d remit .a namseniL .e retrats .b rerocs .c

08,1 .d 00,2 .e

00,1 .a 52,1 .b 05,1 .c .5

.... halada lanoisanretnI gnaner isasinagro kudnI ANIF .d ISSP .a ABIF .e ATIF .b AVIF .c -vocer nad hsup ,llup irad iridret gnay nakareG .... adap nakareg kinket halada yre nadab isisop .a ikak nakareg .b nagnel nakareg .c safan nalibmagnep .d isanidrooK .e gnaner malad ayag nakapurem tukireB .... ayag ilaucek halada upuk-upuk .d adad .a aduk-aduK .e gnuggnup .b sabeb .c hupmenem kutnu nganir gnilap gnay gnaner ayaG .... ayag utiay huaj gnay karaj upuk-upuk .d a d a d .a narupmaC .e g n u g g n u p .b s a b e b .c ,artup tefatse ayag gnaner naaraujek adaP gnaro . . . irad iridret uger/mit gnisam-gnisam 4 .d 1 .a 5 .e 2 .b 3 .c

.6

.7

.8

.9

k u t n u g n a n e r m a l o k n s a t n i l h a l m u J .01 nasatnil . . . kaynabes imser baabmolrep 8 .d 5 .a 9 .e 6 .b 7 .c gnaner naabmolrep adap amatrep gnanereP .11 ..... ayag nakanuggnem ugereb itnag ayag upuk-upuk .d a d a d .a kataK .e g n u g g n u p .b s a b e b .c kutnu g n a n e r m a l o k n a s a t n i l r a b e L .21 retem . . . halada imser naabmolrep 5,3 .d 1,2 .a 0,5 .e 5,2 .b

! tapet gnay nabawaj nagned ini hawabid kitit-kitit halsI
. . . agarhalo sinej kusamret gnaneR .1 . . . utiay lanoisan gnaner isasinagro kudni amaN .2 . . . utiay lanoisanretni gnaner isasinagro kudni amaN .3 . . . halada ANIF nautnetek turunem gnaner malok gnajnaP .4 . . . utiay tarays ihunemem gnay gnaner malok rabeL .5 . . . halmujreb naabmolrep nakanaskalem kutnu nakanugid tapad gnay gnaner malok nasatniL .6 . . . tikaynep iparet kutnu nakanugid tapad gnaner agarhalO .7 . . . halada radnats gnaner malok adap nasatnil rabeL .8 . . . laminim naabmolrep tarays ihunemem gnay gnaner malok adap ria namaladeK .9 . . . halada irtup tefatse itnag ayag gnaner abmol adap hupmetid gnay karaJ .01

.II

95

araduas halada nial gnay nagned utas gnay milsuM

X saleK sekrosajneP

. . . ayag gnaner kutnu nakanugid ,ria malad irad tratS tajared . . . halada ria ek aynkusam tudus ,adad ayag gnaner trats adaP . . . nasatnil adap naktapmetid aynkadneh gnaner abmol malad tatacret gnanereP . . . tubesid trats taraysi irebmem sagutreb gnay gnaner abmol malad saguteP . . . halada nagnarorep itnag ayag gnaner abmol malad nakanugid gnay amatrep ayaG

.11 .21 .31 .41 .51

! tapet nad salej gnay naiaru nagned ini hawabid naaynatrep-naaynatrep halbawaJ
! gnaner agarhalo malad ayag 4 naktubeS ....................................................................................................................................................... :bawaJ )ugereb itnag ayag( tefatse gnaner abmol adap ayag naturu nakiarU ....................................................................................................................................................... :bawaJ ! aynnagnajnapek halsiluT ? lanoisan gnaner isasinagro kudni hakapA ....................................................................................................................................................... :bawaJ ? nagnarorep itnag ayag gnaner abmol adap ayag naturu anamiagab ....................................................................................................................................................... :bawaJ ! artup sabeb ayag gnaner abmol adap hupmetid gnay karaj naktubeS ....................................................................................................................................................... :bawaJ ! gnanereb mulebes nakitahrepid surah gnay lah-lah naktubeS ....................................................................................................................................................... :bawaJ ! gnaner malad gnaralid gnay lah-lah naktubeS ....................................................................................................................................................... :bawaJ ! artup sabeb ayag romon kutnu naabmolrepid gnay karaj naktubeS ....................................................................................................................................................... :bawaJ .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8

.III

! ini tukireb sabeb ayag gnaner malad rasad kinket-kinket nakaiarU

X saleK sekrosajneP

ria sata id rikugnem nakiagab asawed haletes umli tutnuneM

06

tahes pudih ayadub nakpareneM

abokran naanuggnep ayahab asilanagneM abokran gnatnet nagnadnurep narutarep iagabreb imahamem

.1 .2

adapek irid nakakednem ulales kutnu hartif amaga nanutnut lakeb nagned ,EMY nahuT -ma-gnabmoret hadum naka kadit atik akam .isasilabolg are sura aynsared hagnetid gnib -kadit ini abokran naanughalaynep halasaM ,ajas kahip utas irad bawaj gnuggnat aynah gnay amasreb bawaj gnuggnat aguj ipatet irad susuhk naitahrep naktapadnem surah -id aynutnet gnay takaraysam nemele aumes udividni paites alibapA .agraulek irad ialum akam ,abokran ayahab naka iradaynem naka irad isataid tapad ini naanughalaynep takaraysam id huragnep padahret gnarukreb .adum isareneg nupuam ) fitagen mumu gnay( iric-iric uata lah-laH ,autgnaro arap h e l o i a d a p s a w i d u l r e p g n a y aisu adap amaturet aynkana ukalirep padahret -halaynep malad okisireb gnilap gnay ajamer : tukireb iagabes halada abokran naanug naktahilrepmem nigni gnay ajameR kutnu upmam hadus akerem awhab .ayahab tukat kadit nad iridnam naujut adap tanimreb kadit gnay ajameR .amaga gnatnet igalapa ,simedaka kadit aynirid asarem gnay ajameR .takaraysam id amiretid ,salej pesnok aynup kadit gnay ajameR apa nad ,raneb tubesid gnay apa gnatnet .halas tubesid gnay kadit aynirid asarem gnay ajameR .1

nad akitokran irad natakgnis halitsi halada abokraN tubesid alup gnires gnay ;ayahabreb tabo-tabo uata ,)fitkidA taZ nad ,lohoklA .aKitokraN( AZAN taZ nalc ,akirpotokisP ,lohoklA ,akitokraN( AZPAN lasareb iridnes akitokraN atak nakgnadeS .)fitkidA ,ukeb itrareb gnay ,ekran utiay inanuY atak irad .ugnud uata hupmul

ayahaB asilanagneM .A abokraN naanuggneP
naanughalaynep nagned duskamid gnay apA iakamem aynitra tabo naanughalayneP ?tabo kujnutep apnat uata sidem isakidni apnat tabo gnay nial lah uata ayntikaynep anerak retkod k a y n a b g n i l a p g n aY .r e t k o d n a k r u j n a i d akiportokisp ,akitokran halada nakanughalasid tapad gnay aynnial fitkida nahab nad nad naudnacek uata nahigatek naklubminem nagned tubesid relupop gnay nagnutnagretek -naid gnay )naanugek( isakidni apnaT .abokran naka tapet kadit gnay sisod uata retkod nakruj nalc aisunam natahesek igab ayahabreb .abit-abit naitamek naklubminem tapad nakhab gnarakes irad atatid adum isareneg akiJ kasur idajnem naka kadit ini asgnab akam i r e b i d a i s u n a m p a i t e s a y n r a n e b e S .aynitnan

.2 .3 .4

.5

16

utab sata id rikugnem nakiagab licek utkaw adap umli tutnuneM

X saleK sekrosajneP

aynmalad id abokraN gnatnet 7991 nuhat .baB IVX nad lasaP 401 tapadret kitokran padahret nagnutnagreteK nauggnag naklubminem tapad )nahigatek( nad ,awij natahesek ,inamsaj natahesek kitokran ,uti anerak helO .laisos natahesek ,hatniremeP helo isawaid surah tabo iagabes ,naikimed nagneD .nakanughalasid kadit raga ,iaynupmem natapadek gnay ada alibapa -anugrepmem uata ,napmiynem ,iakaamem nakirebid nad kadnitid naka ini akitokran nak .nagnadnu-gnadnurep nagned iauses isknas irad kana ignayabmem abokran ayahaB nakulrepid uti kutnU .adum tamaret aisu helo nakukalid ulrep gnay hakgnal halmujes kana okisir ignarugnem kutnu aut gnaro : abokran nakanughalaynem iridnes uti abokran halasam irajalepmeM halasam kana adapek nakrajagnem nad awhab atkaf nakiaba nagnaJ .abokran adap tamkin asar nakirebmem abokran .gnajnap akgnaj adap naktujnalid lawa pahat iagabes kadnitreb hanrep nagnaJ gnaro akij kajib hibel nad hamarecnep nagned aynilawagnem urtsuj aut .abokran gnatnet kana adapek aynatreb malad abokran naiakamep gnaraleM malad naruta iagabes ,kutneb iagabreb .agraulek ”kadit“ atakreb nalipmaretek hitaleM .abokran padahret anibid gnay natabahasrep isawagneM .kana .1

gnay nad ,autgnaro nagnukud tapadnem /urilek gnay( aynnamet-namet helo akerem raga nakrujnaid gnires ,)fitagen ,nasaupek uata itah rupilep iracnem uam .akitokran nakanuggnem nagned

iagabreB imahameM . B nagnadnureP narutareP abokraN gnatneT
.oN .I.R UU nakrasadreb nagnaretek turuneM tabo uata taZ :halada akitokraN ,7991 nuhat 22 uata nanurunep nakbabeynem tapad gnay -eynem tapad aguj ;naradasek nahaburep ignarugnem uata ,asar ayngnatih nakbab tapad nad ,ireyn asar nakgnalihgnem iapmas .nagnutnagretek nakjubminem 22 .oN gnadnU-gnadnU nakrasadreB -gnadnU nad akitokraN gnatnet 7991 nuhat akiportokisP gnatnet 7991 nuhat 5 .oN gnadnu kutnu nakhelobrepid kadit abokran awhab .paleg araces nakradeid nad nakanughalasid nad nakanugid helob abokran awhab itrareb utI audek turunem hisaM .nakradeid helob abokran awhab tubesret gnadnu-gnadnu malad nakradeid helob nad nakanugid helob umli nagnabmegnep nad natabognep ainud kaynab ini gnarakes numaN .nauhategnep abokran gnologret gnay taz nad tabo sinej-sinej natabognep ainud malad lanekid kadit gnay nauhategnep umli nagnabmegnep ainud nad araces nakradeid nad nakanughalasid gnay 22.oN gnadnu-gnadnU irad isi malad iD .paleg

.2

.3

.4 .5

!tamrec nad kiab nagned lawa naigab adap rasaD isnetepmoK nad isnetepmoK radnatS halacaB !aynrabmag isartsuli irajalep nad nakitahreP ! sataid rajA nahaB imahap nad halacaB !sataid rajA nahaB irad rasithki haltaub nad adnA namet nagned nakisuksiD !tamrec nad itilet nagned iridnaM saguT atres kopmoleK saguT ilabmek irajaleP !namukgnar haltaub naidumek ,rajA nahaB nagned iauses gnay nial usnerefer irajaleP !tamrec nad itilet nagned ini hawabid awsiS isnetepmoK ijU nakajreK !ayntujnales rasad isnetepmok ek naktujnal ,awsiS isnetepmoK ijU iulalem tapad haleteS

.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7

X saleK sekrosajneP

umli paites malad iadnapret gnay urug halada acabmeM

26

!tapet gnay nabawaj naped id e uata d ,c ,b ,a furuh adap )x( gnalis adnat nakireB
. . . tubesid gnires a j n a g .a udnac .b abokran .c azpan .d azan .e -tabo mumu tafis-tafis nakapurem ini hawabiD . . ilaucek ,abokran gnologret gnay natabo lednabmem gnay ireyn asar nakitamem .a salam asar nakgnatadnem .b takgninem inamsaj naragesek .c kutnagnem nad gnisup-gnisup .d tagnames nakitamem .e itrareb gnay ekran atak irad lasareb akitokraN .... hupmul nad ukeb .a hodob nad ugnud .b kutnagn nad gnisup .c riac nad ukeb .d gnaralret tabo .e ajamer ukalirep iric-iric kusamret kadit gnaY . . . halada abokraN naanughalaynep n a k t a h i l r e p m e m n i g n i g n a y a j a m e r .a kutnu upmam hadus akerem awhab ayahab tukat kadit nad iridnam naujut adap tanimreb kadit gnay ajamer .b amaga gnatnet igalapa ,simedaka amiretid kadit aynirid sarem gnay ajamer .c takaraysam id ,salej pesnok aynup kadit gnay ajamer .d apa nad raneb tubesid gnay apa gnatnet halas tubesid gnay nad tahes gnaruk aynirid gnay ajamer .e ayof-ayofreb gnanes gnatnet rutagnem gnay gnadnu-gnadnU . . . halada abokraN 7991 nuhat 22 .oN gnadnu-gnadnU .a 7991 nuhat 12 .oN gnadnu-gnadnU .b 7991 nuhat 51 .oN gnadnu-gnadnU .c 7991 nuhat 15 .oN gnadnu-gnadnU .d 7991 nuhaT 5 .oN gnadnu-gnadnU .e rutagnem 7991 nuhat 5 .oN gnadnu-gnadnU . . . gnatnet abokran .a akitokran .b lohokla .c akiportokisp .d gnatalret tabo-tabo .e naanug halaynep tabika idajret gnay kapmaD . . . ialaucek ,akitokraN inamsaj natahesek nauggnag .a inamsaj natahesek nauggnag .b laisos natahesek nauggnag .c larom nauggnag .d inahor nad inamsaj taheS .e gnologret gnay tabo sinej ini hawabiD . . . ilaucek ,akitokraN nioreh .a n i h p r o m .b udnac .c m e l e g n .d niedok .e nahigatek gnay gnaro iric-iric kusamret gnaY . . . ilaucek ,kokor s a m e c .a h a s i l e g .b haram tapec .c ajrek malad sserts .d g n u r u m .e ayahabreb natabo-tabo nad akitokran sineJ .1

.I

.8

.9

.2

apnat uata sidem isakidni apnat tabo iakameM .01 lah uata ayntikaynep anerak retkod kujnutep . . . tubesid ,retkod nakrujnaid gnay nial tabo naanughalaynep .a tabo nahigatek .b tabo munim .c isisod nahibelek .d tabo iakamep .e -eynem aynnaanuggnep gnay abokran sineJ .11 . . . halada koror iapur a j n a g .a u b a s - u b a s .b niakok .c xeni .d watup .e nagned aynnaanuggnep gnay akitokran sineJ .21 . . . halada iskejni nakanuggnem u b a s - u b a s .a udnac ajnag .b nifrom .c wuatup .d xeni .e halada nuad irad libmaid gnay akitokran sineJ .31 ... niakok .a i s a t s k e .b wuatup .c nioreh .d nifrom .e

.3

.4

.5

.6

.7

36

tauk gnay nauamek irad lasareb naseskuseK

X saleK sekrosajneP

l i s a h n a k a p u r e m n a k u b g n a y i n i h a w a b i D .51 . . . halada udnac nahalo niakok .a i s a t s k e .b wuatup .c nioreh .d nifroM .e

. . . irad libmaid udnaC .41 aynnuad .a ayngnatab .b aynhaub .c aynijib .d aynhaub hateG .e

! raneb nad takgnis nagned ini hawabid naaynatrep-naaynatrep halbawaJ
? abokran nagned dusamid gnay apA ...................................................................................................................................................... : bawaJ ! abokran gnologret gnay natabo-tabo mumu tafis-tafis naktubeS ...................................................................................................................................................... : bawaJ ? akitokran nagned duskamid gnay apA ...................................................................................................................................................... : bawaJ ! abokran sinej-sinej naktubeS ...................................................................................................................................................... : bawaJ ?tabo naanughalaynep nagned duskamid gnay apA ...................................................................................................................................................... : bawaJ .1 .2 .3 .4 .5

.B

X saleK sekrosajneP

.)aynnasil( aynhadil agajnem malad id uti aisunam natamaleseK

46


								
To top