The following clause appears in each of the Articles of Agreement by johnrr3

VIEWS: 56 PAGES: 1

									Svetová banka a politické aktivity:

(preklad výťahu interných noriem Svetovej banky poskytnutý organizáciou Bank Information
Center USA, www.bicusa.org)


Politické aktivity sú zakázané: [Inštitúcia] a jej zamestnanci nemôžu zasahovať do politických
záležitostí žiadnej členskej krajiny [Svetovej banky], taktiež nemôžu byť pri prijímaní rozhodnutí
ovplyvnení politickým charakterom členskej krajiny alebo krajín ktorých sa to týka.

Zdroj: Zakladajúce listiny (The Articles of Agreement) členských inštitúcií skupiny Svetovej
banky1:
    Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj (IBRD), 16 február 1989 (Článok IV, Odsek
       10)
    Medzinárodná rozvojová asociácia (IDA), 24 september 1960 (Článok V, Odsek 6)
    Medzinárodná Finančná korporácia, 28 apríl 1993 (Článok III, Odsek 9)


Interná norma [Svetovej banky] od konzultantov požaduje profesionálne, objektívne a nestranné
poradenstvo; za akýchkoľvek okolností musí byť ich poradenstvo podriadené záujmom klienta,
bez akéhokoľvek zvažovania budúcej práce [konzultantov]; pri poskytovaní poradenstva sa
[konzultanti] vyhnúť konfliktu záujmov z ich vlastnými záležitosťami ako aj záujmami korporácií
pre ktoré pracujú. Konzultanti nemôžu byť najatí na úlohy ktoré by boli v konflikte z ich
minulými alebo aktuálnymi záväzkami voči iným klientom, alebo ktoré by ich mohli stavať
do pozície v ktorej nie sú schopní uskutočniť im pridelené úlohy v najlepšom záujme dlžníka
[klienta Svetovej banky].
(Odsek 1.9)

Konzultant a jeho spolupracovníci nemôžu poskytovať konzultačné ani iné služby ktoré by boli
v konflikte so záujmami klienta (Odsek 4.12)

Dlžník [klient Svetovej banky] je zodpovedný za výber a pracovný pomer s konzultantom. Dlžník
predkladá výzvy, prijíma a vyhodnocuje ponuky a uzatvára zmluvy. Zmluvy sú uzatvárané medzi
Dlžníkom a Konzultantom. Banka v nich nie je zmluvnou stranou.
(Príloha 3, Článok 2)

Zdroj: Smernica Svetovej banky pre jej dlžníkov upravujúva výber a uzatváranie pracovných
pomerov s konzultantami, Máj 200421
  Zakladajúce listiny členských inštitúcií skupiny Svetovej banky sú sprístupnené na internetovej adrese
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/BODEXT/0,,contentMDK:50
004943~menuPK:64020045~pagePK:64020054~piPK:64020408~theSitePK:278036,00.htm
2
  Smernica
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,contentMDK:20060656~menuP
K:84282~pagePK:84269~piPK:60001558~theSitePK:84266,00.html

								
To top