DON DE NGHI SUA DOI GIAY PHEP by minhky

VIEWS: 425 PAGES: 1

									COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc _____________________ TP.HCM , ngaøy ……….thaùng ………..naêm ……….

ÑÔN ÑEÀ NGHÒ SÖÛA ÑOÅI GIAÁY PHEÙP
Kính gôûi : SÔÛ KHOA HOÏC vaø COÂNG NGHEÄ TP. HOÀ CHÍ MINH Teân toå chöùc / caù nhaân ñeà nghò gia haïn giaáy pheùp : .................................................................... Ñòa chæ : .................................................................................................................................................... Ñieän thoaïi : ...............................Fax : .............................................Email ............................................... Ñeà nghò Sôû Khoa Hoïc vaø Coâng Ngheä TP . Hoà Chí Minh söûa ñoåi giaáy pheùp ..................................................................................................................................................................... Ñöôïc caáp ngaøy :...................................................................................................................................... Cô quan caáp : ............................................................................................................................................. Coù thôøi haïn ñeán ngaøy : ...................................................................................................................... 1.Teân cô sôû böùc xaï : ( neáu khaùc vôùi toå chöùc , caù nhaân ñeà nghò caáp giaáp pheùp ) : ..................................................................................................................................................................... Ñòa chæ : .................................................................................................................................................... Ñieän thoaïi : ...............................Fax : .............................................Email ............................................... 2.Hoï vaø teân ngöôøi quaûn lyù cô sôû böùc xaï : .................................................................................... Chöùc vuï : .........................................................................................Giôùi tính ....................................... 3.Caùc noäi dung ñeà nghò söûa ñoåi : _................................................................................................................................................................... _................................................................................................................................................................... 4.Caùc hoà sô keøm theo : ( 1 ) ............................................................................................................................................................. ( 2 ) ..............................................................................................................................................................

............................................................................................................cam keát cung caáp ñaày ñuû hoà sô theo yeâu caàu cuûa cô quan quaûn lyù Nhaø Nöôùc veà an toaøn vaø kieåm soaùt böùc xaï , cam ñoan caùc khai baùo laø ñuùng söï thaät , baûo ñaûm chaáp haønh nghieâm chænh caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät veà an toaøn böùc xaï vaø caùc ñieàu kieän ghi trong giaáy pheùp. NGÖÔØI QUAÛN LYÙ CÔ SÔÛ ( Kyù teân vaø ñoùng daáu )


								
To top