Giay Moi Hop by nguyenphamhung

VIEWS: 4,550 PAGES: 1

									CĐ NGÀNH Y TẾ -TP ĐÀ NẴNG
CĐ TRUNG TÂM Y TẾ LIÊN CHIỂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Liên Chiểu,Ngày 20 tháng 06 năm 2006

-----Số……/GM-CĐ

GIẤY MỜI
Kính gởi: Tổ truởng Công Đoàn các khoa phòng trạm đội

Để thực hiện nghị quyết đại hội Công đoàn, phương hướng của Đại hội nhiệm kỳ IV, đồng thời thông báo kết quả phiên họp thứ nhất của BCH CĐ TTYT Liên Chiểu. Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm y tế Liên Chiểu trân trọng kính mời các đồng chí Tổ trưởng Công đoàn các Khoa, Phòng, Trạm, Đội đúng vào lúc 14 giờ ngày 28/6/2006 về tại hội trường Trung tâm tham dự cuộc họp giữa BCHCĐ và các tổ trưởng Công đoàn. Đề nghị các đồng chí tham dự đúng ngày giờ quy định(Yêu cầu không vắng mặtKhi đi mang theo sổ công đoàn và các ý kiến của Đoàn viên Công đoàn trong tổ(Hướng phát triển của tổ Công đoàn, xây dựng tổ CĐ vững mạnh-Chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của ĐVCĐ-Các chế độ chính sách quyền lợi nghĩa vụ của ĐVCĐ…)) TM/BCH CÔNG ĐOÀN CHỦ TỊCH

Bs.Nguyễn Pham Hùng

CĐ NGÀNH Y TẾ -TP ĐÀ NẴNG
CĐ TRUNG TÂM Y TẾ LIÊN CHIỂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Liên Chiểu,Ngày 20 tháng 06 năm 2006

-----Số……/GM-CĐ

GIẤY MỜI
Kính gởi: Tổ truởng Công Đoàn các khoa phòng trạm đội

Để thực hiện nghị quyết đại hội Công đoàn, phương hướng của Đại hội nhiệm kỳ IV, đồng thời thông báo kết quả phiên họp thứ nhất của BCH CĐ TTYT Liên Chiểu. Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm y tế Liên Chiểu trân trọng kính mời các đồng chí Tổ trưởng Công đoàn các Khoa, Phòng, Trạm, Đội đúng vào lúc 14 giờ ngày 28/6/2006 về tại hội trường Trung tâm tham dự cuộc họp giữa BCHCĐ và các tổ trưởng Công đoàn. Đề nghị các đồng chí tham dự đúng ngày giờ quy định(Yêu cầu không vắng mặtKhi đi mang theo sổ công đoàn và các ý kiến của Đoàn viên Công đoàn trong tổ(Hướng phát triển của tổ Công đoàn, xây dựng tổ CĐ vững mạnh-Chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của ĐVCĐ-Các chế độ chính sách quyền lợi nghĩa vụ của ĐVCĐ…)) TM/BCH CÔNG ĐOÀN CHỦ TỊCH

Bs.Nguyễn Pham Hùng


								
To top