quet dinh kiem tra by nguyenphamhung

VIEWS: 43 PAGES: 1

									SỞ Y TẾ TP ĐÀ NẴNG TTYT LIÊN CHIỂU -------Số: / QĐ-YT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Liên Chiểu , ngày 08 tháng 11 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ LIÊN CHIỂU “ Vv Thành lập đoàn kiểm tra bệnh viện năm 2005 ” GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ LIÊN CHIỂU - Căn cứ quyết định số 3667/1998/QĐUB ngày 30/6/1198 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quản lý tổ chức bộ máy biên chế cán bộ công chức hành chính sự nghiệp và cán bộ quản lý Doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND Thành phố Đà Nẵng. - Căn cứ Quyết định số 2833/ QĐ- BYT ngày 20/8/2004 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc tổ chức kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh năm 2004 - Căn cứ chức năng quyền hạn của Giám đốc Trung tâm . - Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Trung tâm y tế Liên Chiểu. QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU I: Nay thành lập đoàn kiểm tra chéo của Trung Tâm y tế Liên Chiểu gồm các ông ( bà ) có tên sau đây: Bs


								
To top