QDcham soc nguoi benh by nguyenphamhung

VIEWS: 1,419 PAGES: 7

									SỞ Y TẾ TP ĐÀ NẴNG TTYT LIÊN CHIỂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----Số: _____/ QĐ - YT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Liên Chiểu, ngày tháng năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN KIỂM TRA CÔNG TÁC CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH VÀ CHỐNG NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ + Căn cứ Quyết định số 934/2001/QĐ-BYT ngày 28/ 3/2001 của Bộ trưởng Bộ y tế ban hành“ Tiêu chuẩn kiểm tra công tác chăm sóc người bệnh và chống nhiễm khuẩn bệnh viện “ + Căn cứ Quyết định số 356/ QĐ-UB ngày 24/ 02/ 1997 Của Chủ tich UBND Thành phố Đà Nẵng “ về việc thành lập Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu “ + Căn cứ chức năng, quyền hạn của Giám đốc Trung tâm y tế. + Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay thành lập Ban kiểm tra công tác chăm sóc nhiễm khuẩn bệnh viện, gồm các động chí có tên sau: 1/ Bs. Hoàng văn Đẩu : Giám đốc Trung tâm 2/ Bs. Lê văn Sỹ : Phó giám đốc 3/ Bs. Phạm phú Điềm : TP KHTH 4/ Cn. Trần thị Ánh Nguyệt: ĐD.T TT 5/ Bs. Bùi thanh Bòng : TK. Ngoại 6/ Bs. Phan Trình : TK. Nội - Nhi- Lây 7/ Bs. Phan Thạch Cẩm : TP. Khám 8/ Ys. Huỳnh Bá Dũng : TP. TCHC 9/ Bs. Nguyễn Ngọc Thanh TK. Sản người bệnh và chống : Trưởng ban : Phó ban : Uỷ viên : Thư ký : Uỷ viên : Uỷ viên : Uỷ viên : Uỷ viên : Uỷ viên

Điều 2: Ban có trách nhiệm tổ chức triển khai, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện “ Tiêu chuẩn kiểm tra “ và “ Quy chế bệnh viện “ do Bộ Y tế ban hành. Điều 3: Các đồng chí Trưởng phòng KHTH, TCHC,các ban phòng liên quan và các đồng chí có tên trên chịu quyết định thi hành Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Nơi nhận:
- Như điều IV - Lưu TC

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN LIÊN CHIỂU GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TP ĐÀ NẴNG TTYT LIÊN CHIỂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----Số: _____/ QĐ - YT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Liên Chiểu, ngày tháng năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ LIÊN CHIỂU “Vv Thành lập Hội đồng khoa học kỹ thuật của Trung Tâm” GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ - Căn cứ Quyết định số 356/ QĐ-UB ngày 24/ 02/1997 của Chủ tịch UBND Thành phố: “ Về việc thành lập Trung tâm y tế Quận Liên Chiểu”. - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Trung tâm y tế. - Theo đề nghị của ông Trưởng phòng tổ chức- hành chính và Trưỏng phòng kế hoạch- tổng hợp. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay thành lập Hội đồng khoa học- kỹ thuật Trung tâm y tế gồm các đồng chí có tên sau: 1/ Bs. Hoàng văn Đẩu Giám đốc : Chủ tịch hội đồng 2/ Bs. Lê văn Sỹ Phó giám đốc : Phó chủ tịch 3/ Bs. Phạm phú Điềm PGĐ – TP.KHTH : Uỷ viên thư ký 4/ Bs. Bùi Long Dũng Phó Khoa Nội-Nhi : Uỷ viên 5/ Bs. Phan Trình TK. Nội -Nhi : Uỷ viên 6/ Bs. Bùi Thanh Bòng TK. Ngoại - Sản : Uỷ viên 7/ Bs. Lê Văn Khế TK. CLS : Uỷ viên 8/ Bs. Nguyễn Phạm Hùng PCT Công đoàn : Uỷ viên 9/ ĐDT. Trần Ánh Nguyệt Y tá trưởng TT : Uỷ viên 10/ Ys. Hùynh Bá Dũng TP TCHC : Uỷ viên 11/ Cn. Bùi Hùng Minh TP Tài vụ : Uỷ viên Điều 2: Hội đồng khoa học, kỷ thuật trung tâm có trách nhiệm tham mưu giúp Giám đốc: - Trên cơ sở các đề tài đã đăng ký, lập kế hoạch trình cấp trên phê duyệt. - Theo dõi, đôn đốc công tác nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỷ thuật của Trung tâm. - Tổ chức xét duyệt đề tài nghiên cứu, sáng kiến cải tiến của cá nhân và tập thể thuộc trung tâm. - Giải quyết những vấn đề chuyên môn có liên quan đến quy chế, chế độ của ngành và pháp lý của Nhà nước - Phát hiện những cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong NCKH, SKCT có giá trị trình Giám đốc để động viên khen thưởng kịp thời. ĐIỀU 3: Các đồng chí trưởng phòng TCHC, KHTH, TV và các đồng chí có tên trên chịu quyết định thi hành. TM BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TP ĐÀ NẴNG TTYT LIÊN CHIỂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----Số: _____/ QĐ - YT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Liên Chiểu, ngày tháng năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
V/V THÀNH LẬP BAN ĐIỀU HÀNH BHYT VÀ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ - Căn cứ nghị định 95/CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ và thông tư liên bộ Tài chính- Y tế ngày 23/11/1994 về việc thu một phần viện phí - Căn cứ Quyết định số 356/ QĐ-UB ngày 24/ 02/1997 của Chủ tịch UBND Thành phố: “ về việc thành lập Trung tâm y tế Quận Liên Chiểu “. - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Trung tâm y tế. - Theo đề nghị của ông Trưởng phòng tổ chức- hành chính và Trưỏng phòng kế hoạch- tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU 1/ Nay thành lập Ban điều hành BHYT và thu một phần viện phí, gồm các đồng chí có tên sau: 1/ BS Hoàng văn Đẩu Giám đốc trung tâm Trưởng ban 1/ BS Lê căn sỹ PGD Phó trưởng ban 3/ CN Bùi hùng Minh Trưởng phòng tài vụ Uỷ viên thư ký 4/ BS Phạm phú Điềm Trưởng phòng KHTH Uỷ viên 5/ BS Phan thạch Cẩm Trưởng Phòng khám Uỷ viên 6/ BS Nguyển Tâm Trưởng khoa Nội Nhi Uỷ viên 7/ BS Bùi thanh Bòng Trưởng khoa Ngoại Sản Uỷ viên 8/ BS Nguyển văn Nhân Trưởng khoa CLS Uỷ viên 9/ CN Nguyển hửu Châu Trưởng phòng TCHC Uỷ viên 10/ YTT Trần ánh Nguyệt YTT Trung tâm Uỷ viên 12/ KT Ngô thu Thảo Kế toán Uỷ viên ĐIỀU 2/ - Ban điều hành có trách nhiệm tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác BHYT và thu một phần viện phí theo Nghị định 95/CP và thông tư hướng đẫn của liên Bộ - Hoạt động của Ban điều hành theo Quy chế ( kèm theo ) ĐIỀU 3/ Các Đ/c Trưởng phòng, Trưởng khoa và các đồng chí có tên trên căn cứ quyết định thi hành. ( Quyết định nầy thay thế quyết định ngày 01 / 6 / 1999) TM BAN GIÀM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁM ĐỐC

BS Hoàng văn Đẩu
SỞ Y TẾ TP ĐÀ NẴNG TTYT LIÊN CHIỂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----Số: _____/ QĐ - YT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Liên Chiểu, ngày tháng năm 2001

QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH BHYT VÀ VIỆN PHÍ A/ TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ: 1/ Tổ theo dõi, kiểm tra tài chính viện phí và BHYT: 1/ BS Hoàng văn Đẩu : Tổ trưởng 2/ CN Bùi hùng Minh : Tổ phó

3/ KT Ngô thị thu Thảo : Tổ viên 4/ BS Phan thạch Cẩm : Tổ viên 5/ CN Nguyển hửu Châu: Tổ viên + Nhiệm vụ: - Tổ chức, theo dõi, kiểm tra, nhận xét, báo cáo việc thực hiện công tác thu viện phí, BHYT. - Định kỳ hàng tháng, quý, năm tổng hợp tình hình, công khai tài chính, việc thực hiện quy chế, chế độ chuyên môn, quản lý cơ sở vật chất của Trung tâm - Thanh quyết toán BHYT, tài chính; theo dõi, phân phối quỹ khen thưởng. 2/ Tổ theo dõi, kiểm tra các quy chế, chế độ chuyên môn: 1/ BS Lê văn sỹ : Tổ trưởng 2/ BS Phạm phú Điềm : Tổ phó 3/BS Nguyển Tâm : Tổ viên 4/ BS Bùi thanh Bòng : Tổ viên 5/ BS Nguyển văn Nhân : Tổ viên 6/ YTT Trần ánh Nguyệt : Tổ viên + Nhiệm vụ: - Theo dõi, kiểm tra các chế độ kê đơn, chế độ hồ sơ bệnh án; ra vào viện; chế độ an toàn hợp lý thuốc, các quy chế dược chính và các chế độ CM khác đã được Bộ y tế ban hành - Tham gia hội chẩn với Khoa phòng và BHYT - Định kì hàng tháng đánh giá, nhận xét việc chấp hành, thực hiện các chế độ đã được quy định. B/ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH : - Tổ trưởng có trách nhiệm quy định lịch sinh hoạt, kế hoạch hoạt động theo các nhiệm vụ đã được phân công ( kế hoạch gửi phòng KHTH ) - Trên cơ sở các quy chế, tiêu chuẩn kiểm tra đã ban hành và tuỳ tình hình thực tiển của trung tâm để tiến hành kiểm tra; phương thức kiểm tra có thể định kỳ hay đột xuất ( do tổ trưởng hay BGĐ quyết định, nhưng tối thiểu 1 tháng / 1 lần kiểm tra ) - Nội dung kiểm tra: Có thể kiểm tra toàn diện hay kiểm tra chuyên đề. - Kết quả kiểm tra được ghi bằng văn bản có đánh giá nhận xét của đoàn kiểm tra; Phòng KHTH có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Giám đốc nhận xét trong kỳ họp tháng hoặc quý. - Kết quả kiểm tra được tính vào bình xét thi đua của cá nhân hoặc tập thể Quyết định Ban điều hành BHYT - viện phí trên thay thế Quyết định ngày 1/6/1999. TM BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁM ĐỐC

BS Hoàng văn Đẩu
SỞ Y TẾ TP ĐÀ NẴNG TTYT LIÊN CHIỂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----Số: _____/ QĐ - YT

 Liên Chiểu, ngày tháng

năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ
VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ - Thực hiện Chỉ thị 03/ BYT - CT ngày 15 /3 1997 của Bộ y tế về việc chấn chỉnh công tác cung ứng, quản lý và xữ dụng thuốc tại Bệnh viện. - Căn cứ thông tư 08/ BYT –TT ngày 04/ 7 1997 và thông báo số 165/ SYT ngày 24/ 6 / 1997 của Sở y tế hướng dẫn việc tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thuốc và điều trị QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay thành lập Hội đồng thuốc và điều trị của Trung tâm gồm các đồng chí có tên sau: 1/ BS Hoàng văn Đẩu Giám đốc Chủ tịch hội đồng 2/ BS Lê văn Sỹ Phó giám đốc Phó chủ tịch 3/ BS Phạm phú Điềm TPKH- Dược Uỷ viên trực 4/ YTT Trần ánh Nguyệt PHKHTH Thư ký hội đồng 5/ BS Nguyển Tâm TK Nội - Nhi- Lây Uỷ viên 6/ BS Bùi thanh Bòng TK Ngoại - Sản Uỷ viên 7/ BS Phan thạch Cẩm TK Phòng khám Uỷ viên 8/ BS Nguyển cửu Cường BS chuyên khoa Mắt Uỷ viên 9/ BS Nguyển văn Lực BS chuyên khoa TMH Uỷ viên 10/ BS Nguyển phạm Hùng BS chuyên khoa S ản Uỷ viên Điều 2: - Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng được thực hiện theo Thông tư 08/ BYT của Bộ trưởng Bộ y tế. - Hội đồng tham mưu, tư vấn giúp Giám đốc lựa chọn, xây dựng danh mục thuốc xữ dụng tại Trung tâm. - Xây dựng kế hoạch đảm bảo cung ứng Thuốc, trang thiết bị đảm bảo kịp thời phục vụ Bệnh nhân. - Kiểm tra việc bảo quản, xữ dụng thuốc, trang thiết bị hợp lý, an toàn, hiệu quả. Điều3 : Các Đ/C Trưởng phòng KHTH- Dược, các khoa phòng và các đồng chí có tên trên chịu quyết định thi hành. ( Quyết định nầy thay thế quyết định ngày 22/ 6/ 1999) TM BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁM ĐỐC

BS Hoàng văn Đẩu


								
To top