QDbotricanbo BsThanh by nguyenphamhung

VIEWS: 17 PAGES: 2

									SỞ Y TẾ TP ĐÀ NẴNG TTYT LIÊN CHIỂU -----Số: / QĐ-YT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Liên Chiểu, ngày tháng năm 2008

QUYẾT ĐỊNH ‘’ V/v Điều động bố trí cán bộ ‘’ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ LIÊN CHIỂU + Căn cứ quyết định số 356/QĐ-UB ngày 24 tháng 02 năm 1997 của UBND lâm thời thành phố Đà Nẵng: “Về việc thành lập Trung tâm y tế Liên Chiểu”. + Căn cứ quyết định số 41/QĐ-YT ngày 24 tháng 02 năm 1997 của sở y tế thành phố Đà Nẵng: “Về việc bổ nhiệm Giám Đốc Trung tâm y tế Liên Chiểu” + Xét nhu cầu công tác cán bộ tại Trung Tâm + Căn cứ chức năng, quyền hạn của Giám đốc Trung tâm Y tế Liên Chiểu + Theo đề nghị của ông Trưởng phòng HCQT-TCCB, Trung tâm y tế Liên Chiểu. QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU I: Nay điều động Ông : Võ Tấn Thành Trình độ chuyên môn : Bác sĩ Hiện đang công tác tại : Khoa Nội Tổng hợp Đến nhận công tác tại : Khoa Khám bệnh Kể từ: ngày 01 tháng 11 năm 2008 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐIỀU II:

ĐIỀUIII: Các đồng chí Trưởng phòng HCQT-TCCB, Tài chính-Kế toán, KHTH-Vật tư Y tế, Khoa Nội, Khoa Khám bệnh và Ông Võ Tấn Thành căn cứ quyết định thi hành.

GIÁM ĐỐC
Nơi nhận: - Như điều III - Lưu TC

SỞ Y TẾ TP ĐÀ NẴNG TTYT LIÊN CHIỂU -----Số: / QĐ-YT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Liên Chiểu, ngày tháng năm 2006

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ LIÊN CHIỂU ‘’ V/v Sắp xếp bố trí cán bộ ‘’ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ LIÊN CHIỂU + Căn cứ quyết định số 356/QĐ-UB ngày 24 tháng 02 năm 1997 của UBND thành phố Đà Nẵng: “Về việc thành lập trung tâm y tế Liên Chiểu”. + Căn cứ quyết định số 41/QĐ-YT ngày 24 tháng 02 năm 1997 của sở y tế thành phố Đà Nẵng: “Về việc bổ nhiệm Giám Đốc Trung tâm y tế Liên Chiểu” + Xét nhu cầu công tác cán bộ tại Trung tâm Y tế Liên Chiểu + Căn cứ chức năng, quyền hạn của Giám đốc Trung tâm + Theo đề nghị của ông Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Trung tâm y tế Liên Chiểu QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU I: Nay bổ nhiệm Ông: Trần Văn Học; Kỷ thuật viên trung học (Xquang) Hiện đang công tác: Phòng XQuang thuộc khoa Cận Lâm Sàng Ông Trần Văn Học chịu trách nhiêm phụ trách công tác An toàn bức xạ tại phòng XQuang khoa Cận Lâm Sàng thuộc Trung tâm y tế Liên Chiểu Kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2006. ĐIỀU II: Các đồng chí Trưởng phòng TCHC, Tài vụ, Kế hoạch tổng hợp, Khoa Cận Lâm Sàng và đồng chí có tên trên căn cứ quyết định thi hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.,. Nơi nhận: - Như điều II - Lưu TC TRUNG TÂM Y TẾ LIÊN CHIỂU GIÁM ĐỐC


								
To top