Dung lai xe by nguyenphamhung

VIEWS: 16 PAGES: 2

									TTYT LIÊN CHIỂU PHONG TC-HC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THANH TOÁN XĂNG VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN ( Từ ngày tháng đến ngày tháng năm 200 ) STT NGAY… ĐƠN VỊ NỘI DUNG SỐ PHIẾU ĐỊA ĐIỂM ĐÉN SỐ KM BÁC SĨ TRỰC

Số chuyến: PHÒNG TCHC

Tổng số km: Liên Chiểu, ngày …… tháng ….năm 200 … PHÒNG TÀI VỤ NGƯỜI THANH TOÁN


								
To top