Qui che lam viec BCHCD2005-2007 by nguyenphamhung

VIEWS: 83 PAGES: 3

									CÄNG ÂOAÌN Së Y TÕ tp §µ N½NG NGHÜA VIÖT NAM CÄNG ÂOAÌN CS t t Y TÕ LI£N CHIÓU H¹nh phóc

CéNG

HOµ

X·

HéI

CHñ

§éc lËp - Tù do -


Säú......../QC-CÂYT

Liãn Chiãøu;Ngaìy

21 thaïng 06 nàm 2006 QUI CHÃÚ LAÌM VIÃÛC CUÍA BAN CHÁÚP HAÌNH CÄNG ÂOAÌN NHIÃÛM KYÌ 2005-2007 Âaûi häüi cäng âoaìn TTYT Liãn Chiãøu âaî âaûi häüi toaìn thãø vaìo ngaìy 08/06/2006 âaî báöu ra Ban Cháúp Haình måïi nhiãûm kyì 2005-2007 våïi 07 thaình viãn trong Ban Cháúp Haình. Ban cháïp haình måïi âaî hoüp phiãn thæï nháút âãø báöu ra Chuí Tëch-Phoï Chuí Tëch vaì caïc uyí viãn vaìo ngaìy 20/06/2006 . Đãø thæûc hiãûn täút nhiãûm vuû theo âiãöu lãû Cäng Âoaìn .BCH Cäng Âoaìn nhiãûm kyì 2005-2007 thäúng nháút hoaût âäüng cuía BCH nhæ sau : I / CHÆÏC NÀNG NHIÃÛM VUÛ CUÍA BAN CHÁÚP HAÌNH CÄNG ÂOAÌN CÅ SÅÍ NHIÃÛM KYÌ 2005-2007: 1. Täø chæïc thæûc hiãûn Nghë quyãút cuía âaûi häüi Cäng âoaìn cå såí . 2. Täø chæïc thæûc hiãûn Nghë quyãút cuía Cäng âoaìn cáúp trãn . 3. Hæớng dáùn vaì kiãøm tra hoaût âäüng cuía caïc täø cäng âoaìn. 4. Chè âaûo hoaût âäüng cuía ban thanh tra cäng nhán . 5. Thæåìng xuyãn baïo caïo tçnh hçnh hoaût âäüng cuía Cäng âoaìn våïi cáúp UÍy vaì cäng âoaìn cáúp trãn; Thäng baïo cho caïc täø cäng âoaìn . II / CHÆÏC NÀNG NHIÃÛM VUÛ CUÍA CAÏC THAÌNH VIÃN TRONG BAN CHÁÚÏP HAÌNH CÄNG ÂOAÌN : 1* Chuí tëch : BS Nguyãùn Phaûm Huìng : chëu traïch nhiãûm chênh, theo chæïc nàng cuía âiãöu lãû Cäng âoaìn qui âënh , chuyãn traïch caïc nhiãûm vuû sau : - Cäng taïc täø chæïc . - Thi âua khen thæåíng , nghiãn cæïu khoa hoüc. - Cäng taïc tuyãn huáún. - Giaïm saït chè âaûo täø Cäng âoaìn Ngoaûi, Saín, Chỉ đạo hoạt dộng của UBKTCĐ. 2* Phoï chuí tëch : YS Huỳnh Bá Dũng Thay thãú Chuí Tëch khi vàõng màût,chuyãn traïch nhiãûm vuû sau ; - Theo doîi caïc phong traìo hoaût âäüng cuía cäng âoaìn . - Phuû traïch âåìi säúng. Cäng taïc taìi chênh .
1

- Giaïm saït chè âaûo hoaût âäüng Ban thanh tra nhán dán . - Giaïm saït chè âaûo täø Cäng âoaìn TCHC- Hoà Khánh Nam, Bắc. 3* UÍy viãn : BS Nguyễn Tâm : Chuyãn traïch nhiãûm vuû sau : - Phong traìo vàn thãø myî , TDTT . - Giaïm saït chè âaûo hoaût âäüng täø cäng âoaìn KHTH - Cận Lâm Sàng - Dược . 4* UÍy viãn : YS Phạm Chải : Chuyãn traïch nhiãûm vuû sau : - Chuí nhiãûm UÍy ban kiãøm tra Cäng Âoaìn . - Giaïm saït chè âaûo hoaût âäüng täø cäng âoaìn YTDP - Hoà Hiệp Nam,Bắc 5* UÍy viãn :BS Âàûng Thanh Nguyãn: Chuyãn traïch nhiãûm vuû sau : - Theo cäng taïc xaî häüi cuía Cäng âoaìn . - Phäúi håüp theo doîi công tác âåìi säúng . - Giaïm saït chè âaûo hoaût âäüng täø cäng âoaìn Phoìng khaïm-Trạm YT Hoà Minh . 6* UÍy viãn : Phan Thị Nghiệp : Chuyãn traïch nhiãûm vuû sau : - Thæåìng træûc cäng Âoaìn, Thæ kyï täøng håüp cuía BCH Cäng Âoaìn - Theo doîi chãú âäü chênh saïch . - Kãú toaïn cäng âoaìn. - Giaïm saït chè âaûo hoaût âäüng täø cäng âoaìn HCTC. - Phäúi håüp täø chæïc phong traìo vàn thãø myî,thãø duûc thãø thao . 7* UÍy viãn YS Âàûng Thë Myî Dung : Chuyãn traïch nhiãûm vuû sau : - Træåíng ban næî cäng . - Thuí qué cäng âoaìn . - Giaïm saït chè âaûo hoaût âäüng täø cäng âoaìn Nội nhi ** Traïch nhiãûm cuía mäùi thaình viãn trong BCH Cäng âoaìn : Trãn cå såí nhiãûm vuû âæåüc phán cäng, mäùi thaình viãn trong BCHCÂ coï traïch nhiãûm chuí âäüng láûp kãú hoaûch, kiãøm tra, âaïnh giaï viãûc thæûc hiãûn kãú hoaûch, âäöng thåìi phäú håüp våïi caïc thaình viãn trong viãûc thæûc hiãûn chæïc nàng nhiãûm vuû vaì caïc hoaût âäüng cuía Cäng âoaìn. III / LËCH SINH HOAÛT : * Haìng thaïng hoüp BCH Cäng âoaìn vaìo khoảng thiời từ ngày 05-10
2

cuía IV / chãú Cäng

* Caïc täø Cäng âoaìn hoüp haìng thaïng theo lëch khoa . * Haìng quê så kãút cäng taïc hoaût âäüng . * Haìng nàm täøng kãút vaìo thaïng 12 . HOAÛT ÂÄÜNG PHÄÚI HÅÜP : * BCH Cäng âoaìn phäúi håüp Chênh quyãön theo qui âaî kyï kãút . * Baïo caïo hoaût âäüng Cäng âoaìn cho cáúp UÍy vaì âoaìn cáúp trãn. TM/BAN CHÁÚP HAÌNH CÄNG ÂOAÌN Chủ tịch

Bs.Nguyễn Phạm Hùng

3


								
To top