KH HoiNghiCBCC 2008 by nguyenphamhung

VIEWS: 70 PAGES: 3

									SỞ Y TẾ TP ĐÀ NẴNG TTYT LIÊN CHIỂU-CĐ TTYT -----Số: / KH-HNCC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Liên Chiểu, ngày 30 tháng 12 năm 2007

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC
TTYT LIÊN CHIỂU NĂM 2008

Theo hướng dẫn của Sở y tế và Công đoàn ngành y tế thành phố Đà Nẵng về việc “Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức ”. Ban Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm y tế Liên Chiểu lập kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ công chức của Trung tâm như sau: Hội nghị CBCNV tại Trung tâm là Hội nghị toàn thể CBCC của đơn vị. I/ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ: 1) Hội nghị liên tịch lần I: -14h00 Ngày 08/01/2008 : Họp Hội nghị liên tịch lần thứ nhất. - Thành phần : Cấp uỷ Đảng, Chính quyền, Công đoàn, Đoàn Thanh Niên. - Nội dung : Theo thông tư liên tịch của Ban tổ chức cán bộ chính phủ, tổng liên đoàn lao động Việt Nam và hướng dẫn của Sở y tế và Công đoàn ngành. @ Về phân công chuẩn bị nội dung : + Ban Giám đốc: - Kiểm điểm thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2006-2007 và phương hướng kế hoạch năm 2008. + Ban chấp hành Công đoàn: - Đánh giá về công tác thi đua và kế hoạch đăng ký thi đua, hướng dẫn cách tiến hành Hội nghị CBCC từ khoa, phòng, trạm, đội đến toàn đơn vị, chỉ đạo chuẩn bị báo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân và chương trình công tác, hoạt động của ban thanh tra nhân dân. * Ban giám đốc và BCHCĐ: Dự kiến bổ sung sữa đổi các nội qui ,qui chế của đơn vị, dự thảo nội dung thực hiện qui chế dân chủ của đơn vị và tiêu chuẩn bình xét thi đua. * Đánh giá việc thực hiện Nghị định 10 và 43 và định hướng phát triển dịch vụ Y tế năm 2008 2) Hội nghị liên tịch lần 2: Ngày 15/01/2008 - Tham gia và góp ý những nội dung đã được chuẩn bị. - Thống nhất chương trình tiến hành Hội nghị CBCC ở các Đơn vị thuộc Trung tâm, phân công lãnh đạo dự và chỉ đạo.

Kế hoạch đại hội Công đoàn Trung tâm y tế Liên Chiểu năm 2008

1

3) Hội nghị CBCC cấp tổ: Từ ngày 15/01/2008 đến ngày 22/01/2008. 3.1/ Công tác tổ chức: - Hội nghị CBCC tổ được phối hợp tổ chức giữa Trưởng khoa, phòng, trạm, đội và tổ Trưởng Công đoàn. - Thành phần dự: Tất cả CBCNV tại Khoa, Phòng, Trạm, Đội. - Có chủ toạ và thư ký. 3.2/ Nội dung và trình tự Hội nghị. 3.2.1/ Nội dung: - Tập trung bàn bạc biện pháp thực hiện nhiệm vụ của tổ, chỉ tiêu Trung tâm giao 2008 ( Dựa vào chỉ tiêu kế hoạch và phương hướng hoạt động của Trung tâm năm 2008 ). - Tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế của Trung tâm đã ban hành ( Chỉ góp ý số văn bản của Trung tâm không phải của ngành cấp trên). - Tham gia góp ý việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc Ban chấp hành Công đoàn năm 2007. - Đề xuất, kiến nghị với Ban Giám đốc, Công đoàn về các lĩnh hoạt động chuyên môn (Về tinh thần thái độ phục vụ, về cải cách hành chính, về kỷ luật lao động, nâng cao chất lượng cấp cứu khám chữa bệnh, định hướng phát triển so với quy định về phân tuyến điều trị để đáp ứng nhu cầu của nhân dân, về hiệu quả của các chương trình ....), về đời sống, về thực hiện các chế độ chính sách, củng cố bộ máy chính quyền, đoàn thể . - Để giúp cho việc tổng hợp kiến nghị đề xuất và có cơ sở giải đáp thắc mắc của CBCC; Trung tâm đề nghị khoa phòng tập hợp phân loại theo từng chuyên đề riêng (Ví dụ: các kiến nghị về chuyên môn, kiến nghị về đời sống, kiến nghị sửa đổi từng loại văn bản đã ban hành của Trung tâm ... ). - Thời gian nộp về phòng Tổ chức – Hành chính chậm nhất là ngày 24/01/2008. 3.2.2/ Trình tự tổ chức Hội nghị tổ: - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. - Báo cáo kết quả công tác của tổ năm 2007 và phương hướng năm 2008 về chuyên môn của Khoa, Phòng, Trạm, Đội. - Báo cáo kết quả công tác của tổ Công đoàn năm 2007và phương hướng năm 2008 của tổ Công đoàn. - Góp ý văn bản dự thảo của Hội nghị CBCC, các quy chế, quy định, nội quy... của đơn vị. - CBCC lao động thảo luận, đề xuất xây dựng tổ và góp ý đề xuất xây dựng đơn vị. - Đăng ký thi đua của CBCC Lao động theo các nội dung sau: a. Cá nhân: Về chính quyền */ Lao động giỏi hoặc chiến sĩ thi đua (Số lượng và danh sách). - Đề tại nghiên cứu sáng kiến cải tiến (Tên đề tài nếu có).

Kế hoạch đại hội Công đoàn Trung tâm y tế Liên Chiểu năm 2008

2

- Công đoàn: Đoàn viên công đoàn giỏi hoặc cán bộ Công đoàn xuất sắc. - Phụ nữ: 2 giỏi. b. Tập thể: - Mỗi Khoa, Phòng, Trạm, Đội đăng ký thi đua thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm trong năm của đơn vị mình với Trung tâm ( chú ý những mặt hạn chế của đơn vị mình trong thời gian qua để phấn đấu khắc phục ) - Chính quyền: Tổ lao động giỏi hoặc tổ lao động xuất sắc. - Công đoàn : Tổ Công đoàn giỏi hoặc tổ Công đoàn xuất sắc. 4) Hội nghị Liên tịch lần 3: (Theo văn bản hướng dẫn) Vào lúc 14h ngày 30/01/2008 (Thứ tư). II/ HỘI NGHỊ CBCC TOÀN TRUNG TÂM: - Ngày 06/02/2008 thứ tư ( 13 h 30) : Đại hội trù bị - Ngày 07/02/2008 thứ năm lúc 13h 30’: Đại hội chính thức. III/ PHÂN CÔNG CÁN BỘ LÃNH ĐẠO THAM DỰ HỘI NGHỊ CBCC CỦA CÁC TỔ: 1) Phòng Tài vụ, phòng Hành chính, khoa Ngoại,TYT Hòa Khánh, Đội VSPD, Khoa PKCC: Bs Đẩu 2) Khoa Dược, khoa Sản + Đội BVBMTE/KHHGĐ, Khoa CLS ,TYT Hòa Minh: Bs. Hùng. 3) Phòng KHTH, Khoa Nội + Lây + Đông y, Khoa Nhi, TYT Hòa Hiệp: Bs. Điềm. * Thành viên Ban chấp hành Công đoàn tham dự với các khoa, phòng theo quy chế của Ban chấp hành Công đoàn đã phân công. Trên đây là toàn bộ kế hoạch tổ chức Hội nghị CBCC tại Trung tâm, đề nghị các CBCNV và các đơn vị nghiêm chỉnh chấp hành và tổ chức tốt kế hoạch. Toàn bộ văn bản Hội nghị tổ nộp về phòng tổ chức chậm nhất vào lúc 08 h ngày 24/01/2007. TRUNG TÂM Y TẾ LIÊN CHIỂU GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Bs. Nguyễn Phạm Hùng

Bs. HOÀNG VĂN ĐẨU

Kế hoạch đại hội Công đoàn Trung tâm y tế Liên Chiểu năm 2008

3


								
To top