BAOCAOTHANHTICHCa Nhan by nguyenphamhung

VIEWS: 35 PAGES: 3

									CÄÜNG HOÌA XAÎ HÄÜI CHUÍ NGHÉA VIÃÛT NAM Âäüc láûp - Tæû do - Haûnh phuïc


BAÍN BAÏO CAÏO THAÌNH TÊCH CAÏ NHÁN
“BS vãö phuûc sæïc khoíe nhán dán taûi cäüng âäöng” 1 / HOü vaì TÃN : NGUYÃÙN PHAÛM HUÌNG - Quã quaïn : Xaî Tënh Phong,Huyãûn Sån Tënh,Tènh Quaíng Ngaîi. - Nåi åí : Thän Quang Thaình 3-Phæåìng Hoìa Khaïnh-Quáûn Liãn ChiãøuTP Âaì nàông . - Hoaìn caính gia âçnh: + Cha : Nguyãùn Minh Thanh - 73T- Hæu trê . + Meû : Phan Thë Ván - 61T - Hæu trê . + Våü : Nguyãùn Âàng Thu Ván - 33T - Näüi tråü . + Con : Nguyãùn Thë Cáøm Nhung - 11T - Hoüc sinh . - Hoaìn caính kinh tãú : Säúng phuû thuäüc hoaìn toaìn vaìo âäöng læång,âiãöu kiãûn kinh tãù coìn gàûp nhiãöu khoï khàn. - Nàm täút nghiãûp : 1993 - Taûi Træåìng Âaûi Y Khoa Huãú - Ra træåìng nháûn cäng taïc taûi Traûm Y Tãú Xaî Hoìa Sån,Huyãûn Hoìa Vang,QNÂN .
2/ QUAÏ TRÇNH PHÁÚN ÂÁÚU & KÃÚT QUAÍ THÆÛC HIÃÛN CHÆÏC NÀNG VAÌ NHIÃÛM VUÛ ÂÆÅÜC GIAO :

- Âäüng cå
tãú,bãnh viãûn .

:Phuûc vuû nhán dán åí vuìng xa caïc trung tám Y

- Muûc âêch : Chàm soïc sæïc khoeí ban âáöu cho nhán dán oí tuyãún
cå såí,tuyãún cäüng âäöng . - Chæïc nàng : Nhiãûm vuû cuû thãø âæåüc giao taûi Traûm Y Tãú : + Laì Baïc sé Træåíng traûm , Phoï ban dán säú xaî phuû traïch vãö chuyãn män, âæåüc phán cäng phuû traïch cäng taïc quían lyï traûm,træûc tiãúp khaïm bãûnh vaì âiãöu trë bãûnh cho nhán dán âëa phæång,træûc tiãúp laìm cäng taïc chàm soïc BVSKBM-TE/KHHGÂ Taûi traûm. + Nhæîng khoï khàn & thuáûn låüi :

* Trong cäng viãûc :
Thuáûn låüi : Trong cäng taïc hoaût âäüng cuía tuyãún cå såí ,
coï sæû chè âaûo træûc tiãúp cuía trung Tám Y tãú Huyãûn,sæû häù tråü cuía Uíy ban nhán dán,Âaíng Uíy xaî,caïc âoaìn thãø taë âëa phæång,coï sæû âäöng tám nháút trê cuía toaìn thãø caïn bäü nhán viãn trong traûm. Khoï khàn : Âëa baìn räüng,phæïc taûp khäng âäöng nháút , pháön låïn laì âäöi nuïi,trãn 80 % dán cæ laì theo âaûo thiãn chuïa ,âåìi säúng gàûp nhiãöu khoï khàn vãö kinh tãú,âåìi säúng tinh tháön coìn thiãúu thäún nhiãöu,âæåìng xaï âi laûi khoï khàn do dæåìng xuäúng cáúp,cå såí Y Tãú do xáy dæûng tæì nhæîng nàm 60 nãn âaî xuäúng cáúp nhiãöu,trçnh âäü caïn bäü trong traûm khäng âäöng âãöu. * Trong âåìi säúng riãng : Baín thán vaì gia âçnh säúng chuí yãúu nhåì vaìo âäöng læång ,nhaì cæía chæa coï säúng nhåì vaìo cha meû trong gian nhaì táûp thãø,tæì nhaì âãún nåi laìm xa ( 10 Km ) ,våü khäng coï viãûc laìm.

- Caïc biãûn phaïp thæûc hiãûn : Laì 1 cå såí Y tãú cuî træåïc
hãút bäú trê laûi cå cáúu laìm viãûc,äøn âënh laûi chäù laìm viãûc,bäú trê caïn bäü Y Tãú âæïng âiãøm xuäúng táûn thän , âäüi , phán bäú chè tiãu cuû thãø håüp lyï,coï säø saïch theo doîi,haìng thaïng coï thäúng kã baïo caïo säú liãûu ,âaïnh giaï kãút quaí âaût âæåüc,ruït kinh nghiãûm. Âäöng thåìi keït håüp chàût cheî våïi caïc ban ngaình âoaìn thãø cuía xà vaì tranh thuí yï kiãún cuía caïc cha xæï trong viãûc CSSKBÂ cho nhán dán,chênh vç váûy sau 1 nàm vãö nháûn cäng taïc âaî cuìng toaìn thãø traûm & ban dán säú xaî âaî hoaìn thaình chè tiãu vaì âaî nháûn âæåüc pháön thæåíng cuía Uíy Ban Dán Säú Tènh.

* Kãút quaí âaût âæåüc :
+ Vãö chuyãn män :khäng âãø xáøy ra sai soït kyî thuáût ,sæí trê täút caïc træåìng håüp cáúp cæïu,dáûp tàõt dëch këp thåìi,hoaìn thaình chè tiãu vãö DSKHHGÂ,âaïp uïng täút cäng taïc khaïm chæîa bãûnh taûi âëa phæång,âaî cæí 2 caïn bäü âi bäöi dæåîng thãm vãö chuyãn män,..

3 / Nhæîng kinh nghiãûm cuía baín thán trong quaï trçnh pháún âáúu,reìn luyãûn træåíng thaình : - Âãø laìm täút nhiãûm vuû cuía 1 baïc sé taûi tuyãún cäüng âäöng
træåïc hãút phaíi coï sæû laînh âaûo cuía Âaíng,cuía chênh quyãön tæì cáúp coï såí âãún Huyãûn,Tènh.Coï sæû chè âaûo træûc tiãúp cuía ngaình doüc laì âån vë chuí quaín ( T T Y T Huyãûn ),taûo sæû âoaìn kãút näüi bä , âi sáu âi saït xuäúng táûn cå såí (thän âäüi ),nàõm væîng âëa baìn,taûo uy tên niãöm tin cho ngæåìi dán âäúi våïi âäüi nguî caïn bäü Y Tãú , tranh thuí sæû giuïp âåî cuía caïc täø chæïc xaî häüi ,chuí âäüng âãö xuáút caïc væåïng màõc khoï khàn âäúi våïi cáúp trãn âãø coï hæåïng giaíi quyãút,khàõc phuûc khoï khàn ,hoaìn thaình täút nhiãûm vuû âæåüc giao .

4 / Âãø taûo âiãöu kiãûn thuáûn låüi cho 1 baïc sé laìm viãûc taûi tuyãún Y Tãú cäüng âäöng : træåïc hãút ngæåìi baïc
sé phaíi coï trçnh âäü nàng læûc vãö chuyãn män y tãú cäüng âäöng,caïc cáúp caïc ngaình cáön coï sæû quan tám häù tråü vãö tinh tháön vaì váût cháút ,coï sæû âáöu tæ vãö cå såí Y tãú , coï caïc trang thiãút bë thiãút yãúu âãø phuûc vuû nhán dán , haìng nàm coï sæû bäöi dæåîng vãö chuyãn män nghiãûp vuû náng cao tay nghãö nhàòm taûo nãn bæåïïc ngoàût trong tiãún trçnh náng cao hiãûu quaí & cháút læåüng caïc dëch vuû Y Tãú cå såí phuûc vuû nhán dán taûi cäüng âäöng . Âaì Nàông; ngaìy 25 thaïng 01 nàm 1999 XAÏC NHÁÛN CUÍA TTYT : laìm baïo caïo Ngæåìi

BS : NGUYÃÙN PHAÛM HUÌNG


								
To top