analisa artikel kajian-tugasankpt6053 by azliyeop

VIEWS: 1,117 PAGES: 9

									                             KPT6053 – MOHD AZLI BIN YEOP [M20091001082]
TUGASAN 3 : ANALISA ARTIKEL KAJIAN
oleh
MOHD AZLI BIN YEOP [M20092001082]
Sarjana Rekabentuk Instruksional dan Teknologi
Fakluti Sains Kognitif Dan Pembangunan Manusia,
Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Malaysia.
Pendahuluan
    Tugasan 3 ini akan berfokus kepada penganalisaan kajian-kajian dalam
bidang reka bentuk instruksional dan teknologi.        Berdasarkan   laporan   kajian
seperti jurnal dan artikel dari pelbagai sumber. Ulasan analisa kajian ini akan dibuat
berkisar kepada aspek persamaan dan perbezaan berdasarkan lapan artikel
laporan/jurnal kajian berkaitan bidang.
    Berikut merupakan artikel atau jurnal yang akan dibuat perbandingan dan
seterusnya dianalisa berdasarkan trend persamaan dan perbezaannya mengikut
aspek-aspek tertentu.


Artikel 1 :


Combining Software Games with Education: Evaluation of its Educational
Effectiveness
oleh Maria Virvou, George Katsionis and Konstantinos Manos.
Department of Informatics University of Piraeus, Piraeus 18534, Greece


Jurnal ini diperolehi dari web      Journal of Educational Technology & Society
( http://www.ifets.info/) : Educational Technology & Society, 8 (2), 54-65.


Rumusan Artikel 1
                                                 1
                        KPT6053 – MOHD AZLI BIN YEOP [M20091001082]
Jurnal 2 :


Kajian Penggunaan Peta Interaktif Berasaskan Web Dalam Pengajaran Dan
Pembelajaran Geografi
oleh Habibah Hj. Lateh dan Arumugam Raman.
Sekolah Pendidikan Jarak Jauh, Universiti Sains Malaysia.


Rumusan Artikel 2
Jurnal 3 :


Attitude and Received Information Technology Compentency Among teachers.
oleh Juanna risah Saari, Wong Su Luan dan Samsilah Roslan.
Jurnal Teknologi, 43(E) Dis 2005:1-14 Universiti Teknologi Malaysia.


Rumusan Artikel 3
                                            2
                       KPT6053 – MOHD AZLI BIN YEOP [M20091001082]
Jurnal 4 :


Gender Differences in ICT Competencies among Academicians at Universiti Putra
Malaysia
oleh Wong Su Luan, Sidek Abdul Aziz, Aida Suraya Mohd Yunus, Zakaria Sidek,
Kamariah Abu Bakar, Hamidah Meseran & *Hanafi Atan.
Malaysia Online Journal Of Instructional Technology (MOJIT) di capai dari
http://pppjj.usm.my/mojit/articles/pdf/Dec05/08%20-%20Gender_differences[1]-
final.pdf


Rumusan Artikel 4
Jurnal 5 :


Perbandingan Keberkesanan Teknologi Multimedia Dan Bahan Bercetak Untuk
Pengajaran Matematik Oleh Pelajar Sekolah Menengah
Lee Jun Choi, Noor Shah Mohd Salleh dan Peter
Songan dari Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia, Universiti Malaysia
Sarawak.
In the Proceedings of the International Education Conference EduCATE2004 (pp
503-528).
                                           3
                      KPT6053 – MOHD AZLI BIN YEOP [M20091001082]
Rumusan Artikel 5
Jurnal 6


The Impact Of Using Handheld Technology On Students Attitude And Creativity In
Mathematics
oleh Nuraini Bt Idris
Jurnal Pendidikan 2006, Universiti Malaya


Rumusan Artikel 6
                                           4
                       KPT6053 – MOHD AZLI BIN YEOP [M20091001082]
Jurnal 7


Keberkesanan pengajaran Kursus Biologi menggunakan papan tulis Elektronik dalam
Pendidikan Jarak jauh
oleh Hanafi Atan, Zuraidah Abdul Rahman, Nazirah Ahmad Azli dan Rozhan
Mohammed Idrus.
MJET-Malaysian Journal of educational Technology, 2001, 1(1),47-59.


Rumusan Artikel 7
Jurnal 8


The Evaluation of Bukit Kepong as An Educational Film
oleh Rosnaini Hj. Mahmud, Naim Hj. Ahmad & Mohd. Arif Hj.Ismail.
MJET-Malaysian Journal of educational Technology, 2001, 1(1),61-67.


Rumusan Artikel 8
                                           5
                       KPT6053 – MOHD AZLI BIN YEOP [M20091001082]
Rumusan Perbandingan
Isu dan Tujuan
    Artikel 1 - 7 secara dasarnya mengkaji isu/perkara yang berkaitan
penggunaan elemen ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian yang
dijalankan merupakan kajian yang cuba melihat kesan isu-isu tersebut dalam
penambahbaikan kualiti pendidikan. manakala artikel 8 mengkaji satu isu yang
berada di luar konteks proses p&p dimana ia cuba menganalisa sebuah filem
bertajuk Bukit kepong samaada filem tersebut mampu digunakan sebagai media
pendidikan.


Metodologi
    Metodologi yang digunakan dalam artikel 1,2,5,6 dan 7 adalah reka bentuk
penyelidikan eksperimen. (eksperimen benar dan kuasi). Manakala artikel kajian 3,4
dan 8 menggunakan reka bentuk kajian iaitu kaedah tinjauan. Artikel kajian 6 dan 8
pula menggunakan lebih dari satu rekabentuk kajian. Secara asasnya dapat dibuat
kesimpulan bahawa trend ini banyak dipengaruhi oleh persoalan dan objektif kajian
yang cuba dicapai/dijawab dalam penyelidikan tersebut.


Persampelan
    Kajian yang dijalankan seperti dalam artikel 1,2,4,5,6 dan 7 adalah berfokus
kepada pelajar itu sendiri sebagai responden. Manakala kajian dalam artikel 3, hanya
berfokus kepada guru sahaja, yang mana responden-responden ini terlibat secara
langsung dalam proses pendidikan. Dan dilihat pula pada artikel 8, ianya memilih

                                            6
                                KPT6053 – MOHD AZLI BIN YEOP [M20091001082]
responden dari luar konteks isu, bagi membuat pentafsiran / memberi pendapat yang
berkaitan isu.


Instrumen Kajian
     Instrumen kajian adalah bergantung kepada metodologi kajian. Seperti kajian
yang menggunakan reka bentuk kajian eksperimen biasanya akan menggunakan
ujian pra dan pasca, manakala kaedah tinjauan akan menggunakan boring soal
selidik. Namun begitu terdapat juga kajian yang menggunakan pelbagai instrumen
kerana reka bentuk kajian yang dijalankan lebih daripada satu. Sebagai contoh artikel
kajian  6    -   menggunakan     Soal  selidik,  Mathematik    Creativity  test  dan
Attitude Inventory Items selain dari ujian pra & pasca untuk mendapatkan data kajian
seterusnya menjaab persoalan kajian.
     Manakala artikel kajian 8 - menggunakan Soal selidik (Skala Likert),
Temubual elit dan Analisis Filem ( narrative content analysis).


Teori yang mendasari kajian
     Kesemua artikel kajian yang dianalisa tidak menyatakan teori yang digunakan
untuk menjadi dasar/panduan kajian. Namun begitu penullis cuba membuat andaian
berdasarkan teori-teori dalam teknologi pendidikan. Berikut merupakan andaian-
andaian yang dibuat :
                 Artikel kajian 1 - Dual-Coding Theory (A. Paivio)
                 Artikel kajian 2 - Dual-Coding Theory (A. Paivio)
                 Artikel kajian 3 - Diffusion of Innovations
                 Artikel kajian 4 - Diffusion of Innovations
                 Artikel kajian 5 - Dual-Coding Theory (A. Paivio)
                 Artikel kajian 6 - Situated Cognition
                 Artikel kajian 7 - Information Processing Theory (G. Miller)
                 Artikel kajian 8 - Lateral Thinking (DeBono)


Rujukan        teori    :   Theories    in    Educational    Technology     -
http://education.ufl.edu/school/edtech/theories.htm


Pembolehubah yang terlibat
Berikut merupakan pemboleh ubah yang terlibat dalam kajian yang dibuat :
           Artikel kajian 1 : PU Bersandar - Pencapaian Pelajar; PU Bebas -
            Perisian Permainan Pendidikan

                                                    7
                              KPT6053 – MOHD AZLI BIN YEOP [M20091001082]
         Artikel kajian 2 : PU Bersandar - Pencapaian Pelajar; PU Bebas - Peta
         intraktif berasaskan Web
         Artikel kajian 3 : PU Bersandar - Kecekapan guru; PU Bebas - sikap
         dan penerimaan
         Artikel kajian 4 : PU Bersandar - kecekapan ICT; PU Bebas - jantina
         Artikel kajian 5 : PU Bersandar - Pencapaian Pelajar; PU Bebas - ICT
         dan bahan bercetak
         Artikel kajian 6 : PU Bersandar - sikap dan kreativiti Pelajar; PU Bebas
         - teknologi
         Artikel kajian 7 : PU Bersandar - Pencapaian Pelajar; PU Bebas -
         Papan tulis elektronik (PTE)
         Artikel kajian 8 : PU Bersandar - media pendidikan; PU Bebas - Filem
         Bukit Kepong


Rumusan Perbandingan di dalam jadual


                     PERSAMAAN                   PERBEZAAN


Isu dan Tujuan   Artikel 1 - 7 secara dasarnya mengkaji isu/perkara  Artikel 8 mengkaji satu isu yang berada di
          yang berkaitan penggunaan elemen ICT dalam      luar konteks proses p&p - analisa filem
          proses pengajaran dan pembelajaran.          samaada mampu digunakan sebagai media
                                     pendidikan.

 Metodologi    Metodologi yang digunakan dalam artikel 1,2,5,6    Artikel kajian 3,4 dan 8 menggunakan reka
          dan   7  adalah  reka  bentuk  penyelidikan  bentuk kajian - kaedah tinjauan.
          eksperimen. (eksperimen benar dan kuasi)

 Persampelan    Kajian yang dijalankan seperti dalam artikel     Artikel 3, berfokus kepada guru.
          1,2,4,5,6 dan 7 berfokus kepada pelajar sendiri    Artikel 8, memilih responden luar konteks
          sebagai responden                   untuk  membuat   pentafsiran   /memberi
                                     pendapat berkaitan isu.

 Instrumen    Artikel 1,2,3,4,5 dan 7 menggunakan ujian pra &    Atikel kajian 6 - menggunakan Soal selidik,
  Kajian     pasca.                        Mathmatik Creativity test dan     Attitude
                                     Inventory Items selain dari ujian pra &
                                     pasca.
                                     Artikel kajian 8 - menggunakan Soal selidik
                                     (Skala Likert), Temubual elit dan Analisis
                                     Filem ( narrative content analysis)                                                        8
                              KPT6053 – MOHD AZLI BIN YEOP [M20091001082]
 Analisis Data   Artikel 1,3,4,5,6,dan 7 menggunakan Ujian-T .    Artikel 2,6 dan 8 menggunakan lebih
                                    daripada satu kaedah analisis data.
                                    Artikel kajian 2 - menggunakan Pearson’s–
                                    R  dan  Analisis    varians  multivariat
                                    (MANOVA).
                                    Artikel kajian 6 - Ujian-T,Ujian-R dan anova
                                    .
                                    Artikel  kajian   8  -  menggunakan
                                    perbandingan peratus dan analisa kontent
                                    filem untuk merumus dapatan.

Pemboleh Ubah   Terdapat pelbagai pemboleh ubah yang terlibat. Perbezaan dan persaman tidak ditunjukkan dalam
 yang terlibat  jadual ini.

  Teori yang   Pecahan teori mengikut andaian penulis. Seperti perbincangan awal penulisan.
mendasari kajian
Penutup
    Daripada analisa perbandingan artikel / jurnal kajian ini, kita dapat melihat
trend dan corak kajian yang kerap dilaksanakan mengikut domain, teori dan
metodologi kajian. Menurut Chua (2006), hasil kajian ditentukan oleh kaedah dan
reka bentuk kajian, dan reka bentuk kajian ditentukan oleh tujuan kajiannya.
    Berdasarkan penyataan berikut, didapati bahawa trend pemilihan metodologi
kebanyakan kajian yang dilakukan adalah berdasarkan tujuan serta persoalan kajian.
Dalam bidang reka bentuk instruksional dan teknologi ini, kebanyakan kajian
menjalankan metodologi kajian berbentuk eksperimental atau tinjauan - kaedah
penyelidikan kuantitatif. Dan amat kurang kajian dalam bidang ini yang menggunakan
reka bentuk kajian berbentuk penyelidikan kualitatif. Trend ini diyakini dipengaruhi
oleh persoalan, tujuan dan objektif kajian dalam bidang ini sendiri. Di mana
keperluan, persoalan dan objektif kajian dengan sendirinya terarah kepada
metodologi kajian berbentuk penyelidikan kuantitatif.
                                                       9

								
To top