INSTITUT INTEGRITI NEGERI PULAU PINANG (750275-X) No. 15, Jalan by axu10828

VIEWS: 0 PAGES: 3

									                                                      BORANG IINPPi/2009
                  INSTITUT INTEGRITI NEGERI PULAU PINANG (750275-X)
                  No. 15, Jalan Scotland, 10450 Georgetown, Pulau Pinang
                    Tel. : 04 - 226 7448 / 7449 Faks : 04 - 226 6449
                         E-Mel : admin@iinppi.com.my
                        Laman Web : www.iinppi.com.my


                        PERMOHONAN JAWATAN                     Gambar


1.   JAWATAN YANG DIMOHON
2.   MAKLUMAT PEMOHON

Nama

No. Kad Pengenalan                    Tarikh Lahir               Umur

Tempat Lahir                       Alamat

Taraf Perkahwinan

E-Mel

Kewarganegaraan                     No. Telefon

Bangsa                          Agama                  Jantina

Pengetahuan Bahasa

Kelulusan Khas


3.   MAKLUMAT SUAMI/ ISTERI

Nama Suami/ Isteri

No. Kad Pengenalan

Pekerjaan

Bil Tanggungan


4.   MAKLUMAT IBUBAPA

Nama Bapa                            Nama Ibu

No. Kad Pengenalan                       No. Kad Pengenalan

Tempat Lahir                          Tempat Lahir

Pekerjaan                            Pekerjaan


5.   KELULUSAN IJAZAH/ DIPLOMA

       Institusi Pengajian      Tahun          Kelulusan/ Bidang Pengajian       Pencapaian
6.   KELULUSAN PERINGKAT MENENGAH

   Peringkat      Pencapaian    Tahun  B. Melayu     B. Inggeris   Matematik  Sastera  Pengajian Am

   STPM

    SPM

   SRP/PMR
                                1
                                                            BORANG IINPPi/2009
7.   PENGALAMAN KERJA

Bil.            Jawatan                  Majikan           Gaji (RM)       Tempoh
8.   KEGIATAN SUKAN/SOSIAL/KESATUAN/KESENIAN

            Jenis               Taraf Perwakilan/ Jawatan               Tempoh
9.   KERTAS PENYELIDIKAN ILMIAH YANG TELAH DIHASILKAN (Tajuk Kertas/Kajian)
10. BIASISWA/ PINJAMAN

    Biasiswa/ Pinjaman       Tahun Diluluskan      Tempoh Ikatan/ Bayaran Balik (Tahun)       Tarikh Tamat
11. KEMAHIRAN KOMPUTER (Sila tandakan (x) )

Microsoft Word             Adobe Page Maker                Accounting System

Microsoft Excel             Adobe Streamline                Adobe Flash Player

Microsoft Powerpoint          Macromedia Director Dream Weaver        Adobe Illustrator

Adobe Photoshop             Corel Draw                   Internet Explorer

Lain-lain perisian (sila nyatakan) : _________________________________________________________________________________________


12. KEMAHIRAN DAN KETERANGAN LAIN BERKAITAN DENGAN JAWATAN YANG DIMOHON
13. PERUJUK DIRI
  (Sila nyatakan seorang yang bukan saudara yang dapat memberi akuan tentang kelulusan dan pengalaman akademik/ikhtisas anda)

Nama

Alamat

No. Kad Pengenalan                                  Hubungan

Pekerjaan

No. Telefon                                      E-Mel
                                 2
                                                                                                 BORANG IINPPi/2009
14. PENGAKUAN PEMOHON

Saya mengaku bahawa semua maklumat yang diberikan adalah benar. Sekiranya maklumat tersebut didapati palsu, permohonan saya akan
terbatal dan jika saya telah ditawarkan jawatan, saya bersetuju perkhidmatan saya ditamatkan dengan serta-merta.
Tarikh : ..................................                                                        .........................................
                                                                              Tandatangan Pemohon15. AKUAN KETUA JABATAN
  (Sekiranya pemohon terdiri daripada pegawai Kerajaan/Badan Berkanun/Pihak Berkuasa Tempatan)

Saya mengesahkan bahawa Encik/ Puan ...........................................................................................................................................................................
adalah staf di Jabatan ini dan berjawatan .........................................................................................................................................................................
Saya *menyokong/ tidak menyokong permohonan pegawai ini.


Tarikh: ...................................                                                    .................................................
                                                                          Tandatangan Ketua Jabatan


                                                                          ................................................
                                                                                 Nama Penuh

                                                                           Cop Rasmi Ketua Jabatan
* Potong yang tidak berkenaan
15. KETERANGAN TAMBAHAN


1. Setiap borang hanya untuk satu jawatan yang dimohon sahaja.
2. Pegawai Kerajaan yang sedang berkhidmat mestilah membuat permohonan melalui Ketua Jabatan mengikut Perintah Am Bab A dan
  melampirkan salinan Kenyataan Perkhidmatan yang kemas kini serta Laporan Penilaian Prestasi yang terbaru.
3. Tarikh tutup permohonan ialah pada 20 MAC 2009.
4. Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar bersama-sama salinan Kad Pengenalan pemohon, salinan Sijil Kelahiran
  pemohon, salinan Kad Pengenalan Ibubapa, Suami/ Isteri, salinan Ijazah/ Diploma/ STPM/ SPM/ SRP/ PMR dan sijil-sijil yang disahkan bagi
  kelayakan yang disyaratkan kepada KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF, INSTITUT INTEGRITI NEGERI PULAU PINANG, NO.15, JALAN
  SCOTLAND, 10450 PULAU PINANG.
5. Permohonan yang tidak lengkap akan DITOLAK.
6. Institut Integriti Negeri Pulau Pinang tidak akan membiayai sebarang perbelanjaan yang berkaitan dengan permohonan dan temuduga bagi
  jawatan yang dimohon.
7. Pemohon akan diminta mengambil satu ujian yang akan ditetapkan (jika perlu).
8. Hanya permohonan yang layak akan dipanggil untuk ditemuduga.
9. Pemohon yang tidak menerima apa-apa jawapan selepas 3 bulan dari tarikh iklan ditutup/ tarikh borang diterima oleh IINPPi, hendaklah
  menganggap permohonan mereka tidak berjaya.
10. Sebarang pertanyaan boleh dibuat melalui e-mel: admin@iinppi.com.my atau ke talian 04 – 2267448/ 7449.
                                                     3

								
To top