Chuong trinh hôi nghi by nguyenphamhung

VIEWS: 117 PAGES: 1

									CHƢƠNG TRÌNH
***** 1. Chào cờ tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu 2. Báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2005 3. Phƣơng hƣớng kế hoạch năm 2006. 4.Ý kiến nhận xét và đánh giá 5. Đại biểu phát biểu ý kiến


								
To top