Docstoc

qui 2

Document Sample
qui 2 Powered By Docstoc
					SỞ Y TẾ TP ĐÀ NẴNG TTYT LIÊN CHIỂU ------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BIÊN BẢN HỌP XÉT DUYỆT NÂNG LƯƠNG
Hôm nay, ngày 24 tháng 02 năm 2006. Tại Trung tâm y tế Liên Chiểu chúng tôi tiến hành họp xét nâng lương quí I năm 2006 * Thành phần tham dự : Bs. Hoàng Văn Đẩu : Chủ tịch hội đồng - Chủ trì Bs. Lê Văn sỹ : Chủ tịch Công đoàn Bs. Nguyễn Phạm Hùng : Phó Chủ tịch Công đoàn Ys. Huỳnh Bá Dũng : Trưởng phòng TC-HC - Thư ký - Căn cứ thông tư số 45/TCCP-BCTL, ngày 11/03/1996 của Ban tổ chức Cán bộ Chính phủ hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên hằng năm đối với cán bộ, công chức khu vực hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể. - Căn cứ chức năng và quyền hạn của Hội đồng nâng lương Trung tâm y tế Quận. - Xét quá trình công tác của CBCC. - Hội đồng, đồng ý xét duyệt danh sách và kết quả nâng bậc lương quí I năm 2006; diện biên chế 2a có 12 CB, diện hợp đồng 58 có 4 CB, Hợp đồng thành phố23 CB, có danh sách đính kèm.

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Bs. Lê Văn Sỹ PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Bs. Hoàng Văn Đẩu THƯ KÝ

Bs.Nguyễn Phạm Hùng

Ys. Huỳnh Bá Dũng

SỞ Y TẾ TP ĐÀ NẴNG TTYT LIÊN CHIỂU ------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG LƯƠNG
Trung tâm Y tế Liên Chiểu Hôm nay, ngày 17 tháng 05 năm 2005. Tại Trung tâm y tế Liên Chiểu chúng tôi tiến hành họp Hội đồng lương để đề nghị chuyển ngạch cho cử nhân Lê Văn Khế. * Thành phần tham dự : Bs. Hoàng Văn Đẩu : Chủ tịch hội đồng - Chủ trì Bs. Lê Văn sỹ : Chủ tịch Công đoàn Bs. Nguyễn Phạm Hùng : Phó Chủ tịch Công đoàn Ys. Huỳnh Bá Dũng : Trưởng phòng TC-HC - Thư ký - Căn cứ thông tư số 45/TCCP-BCTL, ngày 11/03/1996 của Ban tổ chức Cán bộ Chính phủ hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên hằng năm đối với cán bộ, công chức khu vực hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể. - Căn cứ chức năng và quyền hạn của Hội đồng nâng lương Trung tâm y tế Quận. - Xét quá trình công tác của CBCC. - Hội đồng, đồng ý xét duyệt danh sách và kết quả nâng bậc lương quí Inăm 2005 biên chế 2a gồm có: 06 CBCC có danh sách đính kèm.

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Bs. Lê Văn Sỹ PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Bs. Hoàng Văn Đẩu THƯ KÝ

Bs. Nguyễn Phạm Hùng

Ys. Huỳnh Bá Dũng


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:131
posted:12/7/2008
language:French
pages:2