BB xet nang luong quiII by nguyenphamhung

VIEWS: 879 PAGES: 1

									SỞ Y TẾ TP ĐÀ NẴNG TTYT LIÊN CHIỂU ------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP XÉT DUYỆT NÂNG LƯƠNG Hôm nay, ngày 16 tháng 04 năm 2007. Tại Trung tâm y tế Liên Chiểu chúng tôi tiến hành họp xét nâng lương quí II năm 2007 * Thành phần tham dự : Bs. Hoàng Văn Đẩu : Chủ tịch hội đồng - Chủ trì Bs. Nguyễn Phạm Hùng : Phó Chủ tịch Công đoàn Ys. Huỳnh Bá Dũng : Trưởng phòng HCQT-TCCB Thư ký - Căn cứ thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội Vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCCVC và thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/08/2005 của Bộ Nội Vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức. - Căn cứ chức năng và quyền hạn của Hội đồng nâng lương Trung tâm y tế Quận. - Xét quá trình công tác của CBCC. - Hội đồng, đồng ý xét duyệt danh sách và kết quả nâng bậc lương quí II năm 2007; diện biên chế 2a 04 CB; diện sinh viên khá giỏi 01CB có danh sách đính kèm. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN THƯ KÝ

Bs. Hoàng Văn Đẩu

Bs. Nguyễn Phạm Hùng

Ys. Huỳnh Bá Dũng


								
To top