Docstoc

The le bau cu

Document Sample
The le bau cu Powered By Docstoc
					CĐ NGÀNH Y TẾ -TP ĐÀ NẴNG
CĐ TRUNG TÂM Y TẾ LIÊN CHIỂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Liên Chiểu,Ngày 30 tháng 7 năm 2008

Nguyên tắc, thể lệ bầu cử Và điều kiện trúng cử
Kính thưa Đại hội! Thay mặt tổ bầu cử tôi xin báo cáo với Đại hội về nguyên tắc, thể lệ bầu cử và điều kiện trúng cử. 1. Nguyên tắc, thể lệ bầu cử: - Bầu BCH Công đoàn Trung tâm y tế Liên Chiểu khoá V nhiệm kỳ 2008 – 2010 được tiến hành bằng cách bỏ phiếu kín. - Phiếu bầu là phiếu in sẵn danh sách bầu cử do Đại hội Công đoàn Trung tâm y tế Liên lần thứ V thông qua, in theo thứ tự vần chữ cái a, b, c … Bên phía góc trái của phiếu bầu có đóng dấu treo của BCH Công đoàn Trung tâm y tế Liên . - Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thừa so với số lượng Đại hội quyết định, phiếu trắng là phiếu không bầu ai, phiếu xoá giữa 2 dòng họ và tên người trong phiếu, không rõ để ai, bầu ai, phiếu viết tên riêng, phiếu ký tên người bầu, phiếu không có dấu của BCH Công đoàn Trung tâm y tế Liên .
b. Veà caùch baàu.

- Nhaän phieáu baàu töø Ban kieåm phieáu. - Caên cöù vaøo danh saùch öùng cöû vieân ñaõ ñöôïc ñaïi hoäi thoâng qua (bao goàm 08 ñoàng chí) thì mỗi phiếu ñöôïc baàu choïn laø 07 ñoàng chí treân toång soá öùng cöû vieân. - Khoâng tín nhieäm ai thì gaïch ngang Teân ngöôøi ñoù, khoâng ñaùnh daáu giöõa 2 oâ hoaëc baát cöù daáu hieäu naøo khaùc. Tuyeät ñoái khoâng ñöôïc kyù teân hoaëc ñaùnh kyù hieäu rieâng vaøo phieáu baàu. - Khi baàu xong, ÑV töï boû phieáu cuûa mình vaøo thuøng phieáu ñöôïc ñaët taïi vò trí quy ñònh trong hoäi tröôøng. - ÑV baàu xong phaûi chôø nghe keát quaû kieåm phieáu. 2. Vể điều kiện trúng cử: - Người được bầu trúng cử khi có quá ½ số phiếu bầu đồng ý (số phiếu bầu là số phiếu thu về cả hợp lệ và không hợp lệ).

1

- Trường hợp bầu lần thứ nhất chưa đủ số lượng , thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội quyết định, nếu tiếp tục bầu lần 2 nhưng chưa đủ thì không tiến hành bầu nữa. - Nếu số người được quá nửa số phiếu bầu nhiều hơn số lượng người được bầu thì chỉ lấy đủ số lượng và lấy từ người có số phiếu bầu cao nhất trở xuống. - Trường hợp số cuối cùng của số lượng định bầu có 2 người trở lên có số phiếu bằng nhau và đều quá nửa số phiếu bầu, thì phải tổ chức bầu lại trong số những người đó để chọn lấy người cao phiếu hơn. - Trường hợp bầu nhiều lần mà vẫn thiếu số lượng định bầu thì không tiến hành bầu tiếp nữa. Trên đây là nguyên tắc, thể lệ bầu cử và điều kiện trúng cử ban kiểm phiếu xin thông báo trước Đại hội. Xin cảm ơn Đại hội!

TM.Tổ Kiểm Phiếu

2


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9902
posted:12/7/2008
language:Vietnamese
pages:2