BB Kiem Phieu Bau Ban chap Hanh by nguyenphamhung

VIEWS: 3,427 PAGES: 2

									Đại hội Công đoàn

CĐ NGÀNH Y TẾ TP - ĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐ TTYT LIÊN CHIỂU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu Ban chấp hành Trung tâm Y tế Liên Chiểu nhiệm kỳ V (2008-2010)

Hôm nay vào lúc : 15 giờ 00 phút ngày 31/7/2008 Tại Hội Trường Trung Tâm Y Tế Liên Chiểu đã tiến hành đại hội toàn thể, bầu ban chấp hành Công đoàn TTYT Liên Chiểu Lần thứ V nhiệm kỳ: 2008-2010 1/ Đại hội Công đoàn Trung tâm Y tế Liên Chiểu nhiệm kỳ V (20082010) tiến hành đại hội theo quy định của Điều lệ Công đoàn. 2/Danh sách bầu cử gồm các đồng chí có tên sau đây: STT 1 2 3 4 5 6 7 8 Họ và Tên Phạm Chải Đặng Thị Mỹ Dung Huỳnh Bá Dũng Nguyễn Phạm Hùng Lê Văn Hỷ Lê Văn Khế Phan Thị Nghiệp Nguyễn Tâm

4/ Đại hội Công đoàn Trung tâm Y tế Liên Chiểu đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 03 đồng chí: - Đồng chí Trần Viết Tiến - Đồng chí Mai Thị Năm - Đồng chí Hoàng Tâm Trưởng ban Thành Viên Thành Viên Đoàn Viên Đoàn Viên Đoàn Viên

5/ Tổng số Đoàn viên : 154 -Tổng số Đoàn viên Công đoàn có mặt -Tổng số Đoàn viên Công đoàn vắng mặt -Tổng số Đoàn viên Công đoàn bầu cử

: : :

129 25 129

Công đoàn trung tâm y tế Liên Chiểu-TP.Đà Nẵng

1

Đại hội Công đoàn

6/ Tổng số phiếu phát ra - Số phiếu thu về - Số phiếu hợp lệ - Số phiếu không hợp lệ

: : : :

129 phiếu 129 phiếu 128 phiếu 01 phiếu

7/ Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau: (xếp theo thứ tự A,B,C) STT 1 2 3 4 5 6 7 8 Họ và Tên Phạm Chải Đặng Thị Mỹ Dung Huỳnh Bá Dũng Nguyễn Phạm Hùng Lê Văn Hỷ Lê Văn Khế Phan Thị Nghiệp Nguyễn Tâm Số phiếu 124/129 105/129 113/129 111/129 83/129 102/129 123/129 128/129 Tỉ lệ phần trăm 96.1% 81.3% 87.5% 86.0% 64.3% 79.0% 95.3% 99.2%

8/ Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các đồng chí sau đây đã trúng cử vào Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm Y tế Liên Chiểu nhiệm kỳ V (20082010) (xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp): STT 1 2 3 4 5 6 7 Họ và Tên Nguyễn Tâm Phạm Chải Phan Thị Nghiệp Huỳnh Bá Dũng Nguyễn Phạm Hùng Đặng Thị Mỹ Dung Lê Văn Khế Số phiếu 128/129 124/129 123/129 113/129 111/129 105/129 102/129 Tỉ lệ phần trăm 99.2% 96.1% 95.3% 87.5% 86.0% 81.3% 79.0%

9/ Biên bản này được lập làm 2 bản, thông qua Đại hội vào hồi 16 giờ 00 phút ngày 31 tháng 7 năm 2008. T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH T/M BAN KIỂM PHIẾU

Công đoàn trung tâm y tế Liên Chiểu-TP.Đà Nẵng

2


								
To top