Che Do by nguyenphamhung

VIEWS: 14 PAGES: 3

									CÄNG VIÖT CÄNG do -

ÂOAÌN Së Y TÕ tp §µ N½NG NAM ÂOAÌN t t Y TÕ LI£N CHIÓU H¹nh phóc 

CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA §éc lËp - Tù 

MéT Sè QUI §ÞNH VÒ THU CHI

QUÜ C«NG §OµN

- Thùc hiÖn nghÞ quyÕt sè 4a/NQ-TL§ ngµy 14/3/2000 cña Ban ch¸p hµnh Tæng liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam mét sè vÊn ®Ò trong c«ng t¸c tµi chÝnh vÒ ho¹t ®éng kinh tÕ c«ng ®oµn. - C¨n cø ®iÒu 154-155 Bé lu©t lao ®éng ngµy 23/6/1994. - C¨n cø ®iÒu 35-36-37 §iÒu lÖ c«ng ®oµn ngµy 13/10/2003. - C¨n cø cuéc häp th¸ng 6/2004 cña Ban ChÊp Hµnh C«ng §oµn Trung T©m Y TÕ Liªn ChiÓu ,qui ®Þnh mét qui ®Þnh vÒ thu chi tµi chÝnh C«ng ®oµn . BAN CHÊP HµNH C¤NG §OµN QUI §ÞNH Qui ®Þnh chung 1 / Qòi C«ng ®oµn lµ nguån tµi chÝnh cho c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ®oµn c¬ së nh»m ®Èy m¹ch c¸c phong trµo ho¹t ®éng cña c¸n bé c«ng chøc ,vµ x©y dùng c«ng ®oµn c¬ së v÷ng m¹nh ,gãp phÇn thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña ®¬n vÞ. 2 / Møc sö dông kinh phÝ nh- sau : * Phô cÊp c¸n bé kh«ng chuyªn tr¸ch: 15%. * Chi hµnh chÝnh : 10%. * Chi th¨m hái c¸n bé ®oµn viªn : 20%. * Chi ho¹t ®éng phong trµo : 55%. Néi dung thu chi 1 / Thu ®oµn phÝ c«ng ®oµn : §èi víi c«ng ®oµn c¬ së thu 1% tiÒn l-¬ng bao gåm l-¬ng ,Phô cÊp chøc vô,Phô cÊp tr¸ch nhiÖm.Trong ®ã C«ng ®oµn c¬ së gi÷ l¹i 70% ®Ó häat ®éng vµ nép lªn C«ng ®oµn cÊp trªn 30%. 2 / Thu kh¸c theo sù ph©n bæ cña C«ng ®oµn cÊp trªn vµ héi nghÞ c¸n bé c«ng chøc tæ chøc hµng n¨m. 3 / Chi theo sù ph©n bæ nªu trªn . Mét sè qui ®Þnh

Trong n¨m qua viÖc thu kinh phÝ c«ng ®oµn phÇn lín lµ thu tõ ®oµn phÝ c«ng ®oµn, chÝnh v× vËy viÖc ph©n bæ kinh phÝ cho ho¹t ®éng cña c«ng ®oµn c¬ së gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ phÇn lín sè kinh phÝ chi cho viÖc th¨m èm ®au cña c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ chÝnh, ®Ó ®iÒu hßa møc kinh phÝ thu chi Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn thèng nhÊt mét sè qui ®inh sau : * Thăm ốm âau : - Âäúi våïi CBCNV khi äúm âau nghè tæì 3 ngaìy tråí nãn, (Lµ ®au èm thùc sù, tæ c«ng ®oµn ph¶i x¸c nhËn vµ chiÖu tr¸ch nhiÖm) thç chãú âäü âi â thàm laì 30.000 /Ngæåìi . Nãúu trãn 10 ngaìy thç thàm láön 2 , nãúu quaï nàûng thç chuyãøn qua tråü cáúp khoï khàn âäüt xuáút . - Âäúi våïi ngæåìi nhaì nhán viãn (Tæï thán phuû máùu + Vî chång, caïc con) khi äúm âau coï nàòm âiãöu trë taûi BÖnh viÖn (Do kinh phÝ c«ng ®oµn cßn h¹n hÑp th× chØ th¨m trong nh÷ng tr-êng hîp nÆng ): - Chãú âäü thàm äúm : .Nãúu nàûng mæïc thàm äúm âau laì 50.000 â /Ngæåìi . * Ma chay : Theo chãú âäü : Mäüt voìng hoa + Hæång âeìn / 1 Âaïm. Khi coï âaïm tang cuía ngæåìi nhµ (Tæï thán phuû máùu + Vî chång, caïc con) cña nhán viãn trong cå quan thç mäùi caïn bäü nhán viãn âoïng goïp : 5.000 â /Ngæåìi (vaì âæåüc træì trong tiãön læång thaïng âoï do c¸c tæ c«ng ®oµn thu-Coìn laûi caïc khoa phoìng täø chæïc tham gia tuìy theo khoa phoìng). (Âãö nghë caïc täø cäng âoaìn thäng baïo ngay cho BCH Cäng Âoaìn Khi coï âaïm tang cuía ngæåìi nhaì mäüt nhán viãn trong âån vë mçnh) * Cæåïi : Theo chãú âäü Laì phÇn quµ trÞ gi¸ kho¶ng: 100.000 â /Ngæåìi (Coï giáúy måìi BCH cäng âoaìn-Ngoaìi giáúy måìi caï nhán.) *Tråü cáúp khoï khàn âäüt xuáút: Theo chãú âäü : 100.000 â /Ngæåìi ( Caïc træåìng håüp khoï khàn nhiãöu thç mæïc tråü cáúp khoï khàn âäüt xuáút seî âæåüc BCH xem xeït âãø thäúng nháút coï mæïc tråü cáúp khoï khàn nhæng khäng quaï 200.000 â/ngæåìi/láön ) §Ó gi¸m s¸t vµ theo dâi s¸t c¸c kho¶n chi trong viÖc th¨m hái BCHC§ qui ®Þnh c¸c thµnh viªn sau cã quyÒn ký c¸c phiÕu chi:

Bs.Lª V¨n SÜ Chñ tÞch C«ng ®oµn Bs.NguyÔn Ph¹m Hïng Phã chñ tÞch C«ng ®oµn Ys.Huúnh B¸ Dòng Th-êng trùc C«ng §oµn Trong n¨m qua ®oµn phÝ c«ng ®oµn thu ®-îc 10.000.000 ® nh-ng møc chi lµ trªn 11.000.000 ® ®Ó ®¸p øng cho c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ®oµn trong n¨m tíi BCH C§ dù to¸n : Qu¶n lý hµnh chÝnh : 2.500.000 ® Ho¹t ®éng phong trµo : 10.000.000 ® Th¨m hái ®oµn viªn : 3.500.000 ® Chi kh¸c Tæng céng : 2.000.000 ® : 18.000.000 ®

Trªn ®©y lµ mét sè qui ®Þnh vÒ viÖc thu chi vµ c¸c môc dù to¸n trong thêi gian tíi nh÷ng qui ®Þnh tr-íc ®©y kh«ng phï hîp víi qui ®Þnh nµy ®Òu b·i bá.
TM.BAN CHÊP HµNH C¤NG §OµN


								
To top