Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

LY LICH Trich Ngang

VIEWS: 253 PAGES: 2

									LYÏ LËCH TRÊCH NGANG DANH SAÏCH BCH CÄNG ÂOAÌN CÅ SÅÍ NHIÃÛM KYÌ III * NÀM 2003-2005 Säú TT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Hoü & Tãn Nàm sinh 1962 1962 1954 1965 1970 1964 1967 Quã Quaïn Trçnh âäü vàn hoaï 12/12 12/12 10/10 12/12 12/12 12/12 12/12 Trçnh âäü chuyãn män BS CK I BS CH I BS BS CK I Y SÉ BS Y SÉ Chæïc vuû Âaíng P.Bi thæ Âaíng viãn Âaíng viãn Âaíng viãn Âaíng Viãn / / Chæïc vuû CÂ cæí Chuí tëch P.Chuí tëch Chuí nhiãûm UBKT P.Chuí nhiãûm UBKT Uíy Viãn Uíy viãn Træåíng Ban næî cäng Chæïc vuû chênh quyãön P.Giaïm âäúc Âäüi træåíng Træåíng phoìng Træåíng traûm Træåíng phoìng Træåíng khoa Nhán viãn

Lã Vàn Sé Nguyãùn Phaûm Huìng Phan Thaûch Cáøm Âàûng Thanh Nguyãn Huyình Baï Duîng Nguyãùn Tám Âàûng Thë Myî Dung

Hoaì Ninh-Hoaì Vang Sån tënh-Quaíng Ngaîi Yãn ThaìnhNghãû An Hoaì Phong Hoaì vang Hoaì vang Hoaì Liãn Hoaì Vang Bàõc-Hoaì KhaïnhChiãøu Cháu-Hoaì

TM BCH CÄNG ÂOAÌN TRUNG TÁM Y TÃÚ LIÃN CHIÃØU P.CHUÍ TËCH

NGUYÃÙN PHAÛM HUÌNG

LYÏ LËCH TRÊCH NGANG DANG SAÏCH ÂAÛI BIÃØU DÆÛ ÂAÛI HÄÜI CÄNG ÂOAÌN CÁÚP TRÃN Säú TT 1 2 3 Hoü & Tãn Nàm sinh 1962 1956 1965 Quã Quaïn Trçnh âäü vàn hoaï 12/12 12/12 12/12 Trçnh âäü chuyãn män BS CK I BS CK I BS CK I Chæïc vuû Âaíng P.Bi thæ Uíy viãn Âaíng viãn Chæïc vuû CÂ cæí Chuí tëch / P.Chuí nhiãûm UBKT Chæïc vuû chênh quyãön P.Giaïm âäúc P.Giaïm âäúc Træåíng traûm

Lã Vàn Sé Voî Thaình Trung Âàûng Thanh Nguyãn

Hoaì Ninh-Hoaì Vang Tiãön Phong Quaíng Trë Hoaì Phong Hoaì vang

TM BCH CÄNG ÂOAÌN TRUNG TÁM Y TÃÚ LIÃN CHIÃØU P.CHUÍ TËCH

NGUYÃÙN PHAÛM HUÌNG


								
To top