Hoso PCCC by nguyenphamhung

VIEWS: 19,964 PAGES: 23

									CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ===================

HỒ SƠ
THEO DÕI CÔNG TÁC PHÕNG CHÁY CHỮA CHÁY

Tên cơ sở : Trung tâm y tế Hoà Vang Thuộc đơn vị : Sở y tế thành phố Đà Nẵng Địa chỉ : Phong Bắc II, Hoà Thọ, Hoà vang, Đà Nẵng

1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ===================

BẢN QUYẾT ĐỊNH
HỒ SƠ THEO DÕI CÔNG TÁC PHÕNG CHÁY CHỮA CHÁY

Cơ sở : Trung tâm y tế Hoà Vang Đơn vị : Sở y tế thành phố Đà Nẵng Tôi : Trần Ngọc Duật Chức vụ : Trƣởng phòng Tổ chức – Hành chính Sau khi đƣợc Đ/c Giám đốc Trung tâm y tế giao nhiệm vụ theo dõi công tác PCCC và qua khảo sát tình hình thực tế của đơn vị Xin đƣợc đồng chí : Giám đốc Trung tâm y tế Hoà Vang Phê duyệt cho phép tôi đƣợc : Lập hồ sơ theo dõi công tác PCCC Hồ sơ loại : C để đăng ký tại Phòng Cảnh sát PCCC, Công an TP Đà Nẵng .

Đồng ý Thủ trƣởng đơn vị

Lãnh đạo Phòng PCCC

Ngày tháng năm 2004 Ngƣời lập ký tên

2

THỐNG KÊ TÀI LIỆU CÓ TRONG HỒ SƠ TT TRÍCH YẾU Từ tờ đến tờ Chuyển dịch tài liệu

3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ===================
Hoà vang, ngày tháng năm 2004

QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP BAN CHỈ HUY PHÕNG CHÁY CHỮA CHÁY
----------------------------------------------------------------------

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HOÀ VANG 1/ Căn cứ vào luật phòng cháy và chữa cháy ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2001 2/ Căn cứ váo nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Phòng cháy và chữa cháy. 3/ Căn cứ Quyết định số 357/QĐ-UB ngày 24 tháng 02 năm 1997 của UBND Thành phố Đà Nẵng V/v thành lập Trung tâm y tế Hòa Vang . 4/ Theo đề nghị của Đ/c Trƣởng phòng Tổ chức QUYẾT ĐỊNH Điều I : Thành lập ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy của Trung tâm y tế Hoà Vang, gồm các ông, bà dƣới đây : 1. Bs. Nguyễn Út - Giám đốc Trung tâm - Trưởng ban 2. Đ/c.Lê Đức Chữ - Phó Giám đốc - Phó ban 3. Bs.Võ Thị Lan Phương - Phó Giám đốc - Ủy viên 4. Bs. Trần Công Thông - Trưởng phòng KHNV - Ủy viên 5. Bs. Trần Ngọc Duật - Trưởng phòng TCHC - Ủy viên 6. CN.Trần Thị Sơn - Trưởng phòng Tài vụ - Ủy viên 7. Phan Phước Tuy - Phó phòng TCHC - Uỷ viên Điều II : Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội quy an toàn PCCC và chỉ huy cứu chữa khi có cháy nổ xảy ra trong phạm vi Trung tâm y tế Hoà Vang . Điều III : Các đồng chí Trƣởng phòng TC-HC, Phòng tài vụ, Phòng KHNV, các Khoa, phòng, trạm, đội có liên quan và các Ông, bà có tên trên căn cứ quyết định thi hành . GIÁM ĐỐC

4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ===================
Hoà vang, ngày tháng năm 2004

QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP ĐỘI PHÕNG CHÁY CHỮA CHÁY
----------------------------------------------------------------------

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HOÀ VANG 1/ Căn cứ vào luật phòng cháy và chữa cháy ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2001 2/ Căn cứ váo nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Phòng cháy và chữa cháy. 3/ Căn cứ Quyết định số 357/QĐ-UB ngày 24 tháng 02 năm 1997 của UBND Thành phố Đà Nẵng V/v thành lập Trung tâm y tế Hòa Vang . 4/ Theo đề nghị của Đ/c Trƣởng phòng Tổ chức QUYẾT ĐỊNH Điều I : Thành lập Đội phòng cháy chữa cháy của Trung tâm y tế Hoà Vang, gồm các ông, bà dƣới đây : ( Có danh sách kèm theo ) Điều II : Các Ông, bà có tên trong Đội phòng cháy chữa cháy có nhiệm vụ tuyên truyền, hƣớng dẫn nghiệp vụ PCCC cho CBCC tại đơn vị và tham gia dập tắt đám cháy, nổ trong đơn vị . Điều III : Các đồng chí Trƣởng phòng TC-HC, Phòng tài vụ, Phòng KHNV, các Khoa, phòng, trạm, đội có liên quan và các Ông, bà có tên trên căn cứ quyết định thi hành . GIÁM ĐỐC

5

DANH SÁCH ĐỘI PHÕNG CHÁY CHỮA CHÁY
TT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Họ và tên
Trần Ngọc Duật Trần Công Thông Nguyễn Ngọc Tửu Nguyễn Đông Nhựt Đặng Văn Hào Trần Thiện Hùng Phạm Thị Liên Ngô Chút Phạm Thị Xuyến Nguyễn Tấn Hiệp Nguyễn Thanh Đông Võ Phúc Phan Phƣơc Tuy Lê Khôi Phạm Ngọc Tuấn Nguyễn Hữu Lan Đặng Phƣớc Xứng Lê Kim Chúng Ngô Văn Hằng

Ngày, tháng năm sinh 15/7/1965 29/7/1963 01/01/1964 15/9/1964 01/01/1966 18/7/1964 25/01/1951 01/4/1957 11/7/1962 30/10/1964 10/10/1957 15/9/1964 20/11/1952 10/8/1960 8/7/1974 01/01/1943 9/4/1956 22/4/1953 11/9/1971

Nghề nghiệp Bác sỹ Bác sỹ Bác sỹ Bác sỹ Bác sỹ Bác sỹ Bác sỹ Bác sỹ Điều dƣỡng Bác sỹ Y sỹ Kỹ thuật viên Dƣợc sỹ Lái xe Lái xe Bảo vệ Bảo vệ Nhân viên Bảo vệ

Ghi chú

6

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÕNG CHÁY CHỮA CHÁY
TT Ngày tháng năm Hình thức tuyên truyền Đối tƣợng Thời gian Kết quả

7

CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN PHÕNG CHÁY CHỮA CHÁY
TT Ngày tháng Hình thức tuyên truyền năm Đối tƣợng Thời gian Ngƣời hƣớng dẫn Kết quả

8

GHI CHÉP BỔ SUNG VÀO PHƢƠNG ÁN CHỮA CHÁY
Lực lƣợng tham gia Thời gian học TT tập và thực tập Chuyên Cơ nghiệp sở Ngƣời hƣớng dẫn Kết quả học tập Thủ trƣởng ĐV xác nhận

Tình huống

9

THỐNG KÊ PHƢƠNG TIỆN, DỤNG CỤ CHỮA CHÁY
TT Phƣơng tiện dụng cụ chữa cháy số lƣợng Chất lƣợng Ghi chú

1 2 3 4 5

Bình chữa cháy khí co2 Bình chữa cháy bột khô MFZ Thang Phuy xẻng

20 02 02 04 04

Tốt Tốt Tốt Tốt tốt

10

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

===============

PHƢƠNG ÁN CHỮA CHÁY
Tên cơ sở : BỆNH VIỆN HOÀ VANG Đơn vị : Trung tâm y tế Hoà Vang Điện thoại : 0511.672477 Địa chỉ : Thôn Phong Bắc II –Xã Hoà Thọ - Huyện Hoà Vang – TPĐN I.ĐỊA DƢ DIỆN TÍCH -Diện tích : 13.000.000 m2 -Vị trí : Nằm phía tây nam thành phố Đà Nẵng + Phía đông giáp khu quy hoạch dân cƣ + Phía tây giáp nhà dân + Phía bắc giáp đƣờng ngang nối quốc lộ IA-CMT8 +Phía nam giáp khu quy hoạch dân cƣ . II. ĐẶC ĐIỂM CƠ SỞ 1.Đặc điểm kiến trúc xây dựng : Cơ sở gồm : 6 dãy nhà, trong đó có 4 dãy nhà 2 tầng và 02 dãy nhà trệt a/ Dãy nhà Hành chính – Phòng khám cấp cứu : - Tầng I : Tƣờng xây, trần bê tông, cửa sắt - Tầng II : Tƣờng xây, laphông gỗ, mái tôn, cửa sắt . Nhà có 2 cầu thang bộ b/Dãy nhà Ngoại- Sản: - Tầng I : Tƣờng xây, trần bê tông, cửa sắt Tầng II : Tƣờng xây, laphông gỗ, mái tôn, cửa sắt . Nhà có 1 cầu thang bộ c/Dãy nhà Nội – Nhi : - Tầng I : Tƣờng xây, trần bê tông, cửa sắt - Tầng II : Tƣờng xây, laphông gỗ, mái tôn, cửa sắt . Nhà có 1 cầu thang bộ d/Dãy nhà Dƣợc - Giặt là – Dinh dƣỡng : -Tầng I : Tƣờng xây , trần bê tông, cửa sắt 11

-Tầng II : Tƣờng xây, laphông gỗ, mái tôn, cửa sắt . Nhà có 1 cầu thang bộ e/Dãy nhà kỹ thuật : Tƣờng xây, laphông gỗ, mái tôn, cửa sắt và nhôm . f/Dãy nhà nội B: Tƣờng xây, laphông gỗ, mái tôn, cửa sắt . 2.Đặc điểm giao thông - nguồn nƣớc : a/ Đặc điểm giao thông : Trong cơ sở có đƣờng giao thông nội bộ chạy quanh cơ sở , đƣờng rộng 3 m b/Đặc điểm nguồn nƣớc : Có 4 bể nƣớc ngầm, mỗi bể 5 khối, nằm các khu nhà 2 tầng. 3.Tổng số CBCNV : 147 CBCNV 4.Tính chất sản xuất : Khám chữa bệnh cho nhân dân a/ Nhiệm vụ sản xuất : Không b/Quy trình sản xuất : Không c/Vật tƣ hàng hoá sử dụng và quản lý : -Các trang thiết bị y tế : các máy hấp dụng cụ, máy X quang, siêu âm, máy xét nghiệm …. - Các kho lƣu trữ hồ sơ bệnh án, kho thuốc chữa bệnh - Nệm giƣờng bệnh nhân. d/Tính chất nguy hiểm cháy nổ, độc : -Các bình ô xy -Các máy hấp dụng cụ y tế .

12

5.Lực lƣợng phƣơng tiện chữa cháy : a/Lực lƣợng chữa cháy : Gồm 19 ngƣời b/Phƣơng tiện chữa cháy : - Thang: 2 cái - Bình chữa cháy loại CO2 : 20 bình - Bình chữa cháy loại bột khô MFZ : 02 bình - Phuy : 04 cái - Xẻng : 04 cái III.BIỆN PHÁP PHÕNG CHÁY CHỦ YẾU -Tuyên tuyền công tác phòng cháy chữa cháy đến toàn thể CBCNV trong đơn vị 6 tháng / 1 lần -Thành lập BCH phòng cháy, chữa cháy -Thành lập đội PCCC -Trang bị các dụng cụ, phƣơng tiện PCCC theo quy định -Thƣờng xuyên kiểm tra công tác PCCC ( Tự kiểm tra và kiểm tra phối hợp với Công an PCCC ) -Đặt các biển báo Cấm lửa, cấm hút thuốc, bản nội quy PCCC một số nơi nguy hiểm, dễ cháy nổ. -Bảo đảm an toàn hệ thông điện, thƣờng xuyên theo dõi hệ thống điện. IV.NGUYÊN TẮC CHỮA CHÁY -Khi có cháy xảy ra nhanh chóng tắt nguồn điện -Tập trung cứu ngƣời trƣớc, chú ý tập trung lực lƣợng cứu chữa những nơi để tài liệu quý, những nơi có khả năng gây cháy lan sang phạm vi rộng. -Triển khai kịp thời lực lƣợng và phƣơng tiện chữa cháy, dập tắt điểm cháy ngay từ ban đầu và ngăn chặn cháy lan. Nắm chắc số ngƣời có mặt trong đám cháy trong suốt quá trình tổ chức chữa cháy đến khi đám cháy đƣợc dập tắt hoàn toàn. -Điểm cháy khi dập tắt tiếp tục làm mát, không để xảy ra cháy lại và giữ nguyên hiện trƣờng cháy. -Nếu đám cháy phát triển lớn phải điện báo cho lực lƣợng chữa cháy chuyên nghiệp theo số máy 114 để đƣợc ứng cứu kịp thời.

13

V.BIỆN PHÁP CHỮA CHÁY TÌNH HUỐNG: 1.Giả định tình huống cháy : -Điểm cháy : Khoa phòng khám HSCC -Thời gian cháy : 13 giờ 30 phút -Nguyên nhân cháy : chƣa rõ 2.Kế hoạch chữa cháy: -Khi phát hiện cháy tại khu vực khoa phòng khám HSCC, ngƣời phát hiện đầu tiên phải hô to CHÁY ! CHÁY! CHÁY!, hoặc dùng kẻng báo động cho mọi ngƣời trong khu vực cháy biết, nhanh chóng cắt cầu dao điện nơi xảy ra cháy, đồng thời sử dụng những trang thiết bị chữa cháy có tại hiện trƣờng khống chế, dập tắt đám cháy. -Chỉ huy chữa cháy cơ sở khi nhận đƣợc thông tin báo cháy nhanh chóng đến hiện trƣờng cho đình chỉ mọi hoạt động và chỉ huy lực lƣợng của mình tiến hành thực hiện các nhiệm vụ đã đƣợc phân công, đồng thời điện báo cho lực lƣợng chữa cháy chuyên nghiệp qua số điện 114 đến ứng cứu và điện báo cho các cơ quan đơn vị xung quanh biết để chủ động phòng ngừa và hỗ trợ công tác chữa cháy. -Bộ phận lái xe khẩn trƣơng di dời bệnh nhân, tài sản trong khu vực cháy ra ngoài, đồng thời sử dụng những dụng cụ để phá dỡ các cửa phòng bị cháy tạo khoảng cách ngăn cháy và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chữa cháy. -Bộ phận bảo vệ cắt cử ngƣời phối hợp với các lực lƣợng tiến hành bảo vệ khu vực trong và ngoài cơ sở không cho bất kỳ ai không có nhiệm vụ ra vào trong khu vực cháy, bảo vệ hiện trƣờng để thuận lợi việc điều tra sau cháy. -Lực lƣợng CBCNV còn lại phối hợp chữa cháy cùng lực lƣợng chữa cháy chuyên nghiệp. VI-NHỮNG GHI CHÉP BỔ SUNG 1.Định kỳ thực tập phƣơng án chữa cháy: *Tập huấn định kỳ -Tự tập huấn : 6 tháng /1 lần -Kết hợp với công an PCCC : 1 lần trong năm

14

VII-SƠ ĐỒ GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG CHÁY Tình huống I

Phòng khám HSCC

15

Tình huống 2 -Điểm cháy : Phòng cấp cứu Ngoại -Thời gian cháy : 15 giờ -Nguyên nhân cháy : Chập điện gây cháy -Kế hoạch cứu chữa : -Khi phát hiện cháy tại phòng cấp cứu ngoại, ngƣời trực hô to :CHÁY! CHÁY! CHÁY! Và nhanh chóng tắt cầu dao điện nơi xảy ra cháy, đồng thời sử dụng những trang thiết bị chữa cháy có tại hiện trƣờng khống chế, dập tắt đám cháy. -Gọi lực lƣợng chữa cháy chuyên nghiệp theo số máy 114 để ứng cứu chữa cháy kịp thời . -Gọi điện báo cáo Ban giám đốc Trung tâm , công an xã Hoà Thọ biết và phối hợp cùng giải quyết. Đồng thời gọi huy động số CBCNV tại bệnh viện và ngƣời dân lân cận kịp thời chữa cháy . -Bố trí ngƣời hƣớng dẫn đội xe chuyên nghiệp của công an thao tác chữa cháy tại điểm xảy ra cháy đƣợc nhanh chóng kịp thời .

16

3.SƠ ĐỒ GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG CHÁY : Tình huống II

Phòng cấp cứu Khoa Ngoại

17

NHỮNG QUY ĐỊNH VÀ NỘI QUY AN TOÀN PCCC QUY ĐỊNH Nhằm thực hiện tốt việc phòng cháy, chữa cháy trong đơn vị, Ban giám đốc Trung tâm y tế Hoà Vang đề nghị cán bộ công chức - lao động các khoa phòng trong toàn đơn vị phải nghiêm túc thực hiện đúng theo các nội quy, quy trình sử dụng máy móc trang thiết bị, kho tàn và quán triệt nội quy phòng cháy chữa cháy. Khi có sự cố xảy ra cháy tại ra tại các khoa phòng CBCC-LĐ phải nhanh chóng thực hiện 4 tiêu lệnh: 1/ Khi xảy ra cháy phải báo động gấp. 2/ Cắt cầu dao điện nơi xảy ra cháy. 3/ Dùng bình chữa cháy, cát và nƣớc để dập đám cháy. 4/ Điện thoại số 114 đội chữa cháy chuyên nghiệp thành phố Đà Nẵng Khi xảy ra cháy toàn thể CBCC - LĐ có mặt trƣớc mắt đều phải tham gia chữa cháy, đồng thời báo đội chữa cháy của cơ quan và đội chữa cháy chuyên nghiệp của thành phố Đà Nẵng. Các phƣơng tiện chữa cháy nhƣ bình khí CO2 đã đƣợc trang bị tại các khoa, các phƣơng tiện còn lại nhƣ thang, cát, xẻng, xô, dây dẫn nƣớc do trực lái xe, bảo vệ giữ tại kho nhanh chóng đem ra sử dụng, trƣờng hợp phải dùng đến nƣớc để tiện việc kịp thời chữa cháy khoa nào dùng nƣớc tại khoa nấy, nếu nƣớc bị cắt dùng nƣớc tại bể chứa nƣớc nhà giặt, cắt cầu dao điện tại khoa, cầu dao tổng trực bảo vệ cắt. Ban giám đốc Trung tâm y tế Hoà Vang đề nghị các khoa phòng phổ biến đến toàn thể CBCC-LĐ thực hiện tốt việc phòng cháy, chữa cháy.

18

NỘI QUY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY Để bảo vệ tài sản của Nhà nƣớc, tính mạng và tài sản của nhân dân, bảo vệ sản xuất và trật tự chung. Nay quy định về phòng cháy và chữa cháy nhƣ sau: Điều I : Việc phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ của công dân. Điều II : Mỗi công dân phải tích cực đề phòng không để nạn cháy xảy ra, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng về lực lƣợng, phƣơng tiện để khi cần chữa cháy kịp thời và có hiệu quả. Điều III : Phải thận trọng trong việc sử dụng lửa, các nguồn nhiệt, hoá chất và các chất dễ cháy nổ độc hại, phóng xạ. Triệt để tuân theo các quy định phòng cháy, chữa cháy. Điều IV: Cấm câu mắc, sử dụng điện tuỳ tiện, sau giờ làm việc phải kiểm tra lại các loại thiết bị tiêu thụ điện. Chú ý đến đèn, quạt, bếp, điện trƣớc lúc ra về, không để hàng hoá, vật tƣ áp sát vào hông đèn, dây điện. Phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về kỹ thuật an toàn trong sử dụng điện. Điều V : Vật tƣ, hàng hoá phải xếp gọn gàng, bảo đảm khoản cách an toàn phòng cháy, chữa cháy tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo vệ kiểm tra và cứu chữa khi cần thiết. Không dùng khoá mở nắp phuy xăng và các dung môi dễ cháy bằng sắt, thép. Điều VI : Khi giao nhận hàng, xe không đƣợc nổ máy trong kho, nơi chứa nhiều chất dễ cháy và khi đậu phải hƣớng đầu xe ra ngoài. Điều VII : Trên các lối đi lại, nhất là ở các lối thoát hiểm không để các chƣớng ngại vật. Điều VIII : Đơn vị hoặc cá nhân có thành tích phòng cháy, chữa cháy sẽ đƣợc khen thƣởng. Ngƣời nào vi phạm các quy định trên tuỳ trách nhiệm nặng nhẹ mà bị xử lý từ thi hành kỷ luật hành chính đến truy tố theo pháp luật hiện hành. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Ngày 30 tháng 4 năm 2003

19

PHẦN GHI CHÉP NỘI DUNG CÁC LẦN KIỂM TRA PCCC T T Ngày, tháng, năm NỘI DUNG KIỂM TRA GHI CHÚ

20

T T

Ngày, tháng, năm

NỘI DUNG KIỂM TRA

GHI CHÚ

21

CÁC KÝ HIỆU VẼ SƠ ĐỒ PHƢƠNG ÁN CHỮA CHÁY NỘI DUNG KÝ HIỆU Điểm cháy đầu tiên Diện tích cháy Hƣớng đám cháy phát triển Hƣớng tấn công chính Ban chỉ huy chữa cháy Hƣớng gió Nhà lá Nhà ngói Nhà 1 tầng Nhà 2 tầng Bến nƣớc Giếng nƣớc Máy bơm chữa cháy Xe chữa cháy Ao, hồ nƣớc chữa cháy KÝ HIỆU

TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

22

23


								
To top