; Baocao Tongket5nam
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Baocao Tongket5nam

VIEWS: 103 PAGES: 6

  • pg 1
									SỞ Y TẾ TP ĐÀ NẴNG TTYT LIÊN CHIỂU ---------Số: ......./ BC-YT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  Liên Chiểu, ngày tháng năm 2003

BÁO CÁO TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA ĐƠN VỊ: Trung tâm y tế Quận Liên Chiểu được thành lập từ ngày 27/02/1997, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị còn nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ y tế ngay trong những ngày đầu mới thành lập là: được điều động từ các nơi về vừa thiếu, vừa yếu và không cân đối, việc am hiểu chính sách, chế độ pháp luật Nhà nước và của ngành còn hạn chế. Chính vì vậy việc quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành là nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng tổ chức bộ máy của Trung tâm vững mạnh và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị, đặc biệt từ khi có chỉ thị 30-CT/TW của Bộ chính trị ( khoá VIII) nghị định số 71/1988/ NĐ-CP Ban hành qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trung tâm y tế Liên Chiểu đã tổ chức quán triệt triển khai đầy đủ những nội dung của các văn bantreen trong hoạt động của đơn vị nhằm thực hiện tốt cá mối quan hệ trong cơ quan, giữa cơ quan với bệnh nhân và người nhà, nhằm phát huy dân chủ, tạo sức mạnh tổng hợp trong hoàn thnàh nhiệm vụ của đơn vị. II/ NỘI DUNG KIỂM TRA QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TẠI TTYT QUẬN LIÊN CHIỂU: Ngay từ khi mới triển khâi tập thể Chi uỷ, Ban giám đốc, BCH Công đoàn TTYT Quận xác định thực hiện các chỉ thị của Đảng, Nghị định của chính phủ, quy chế của ngành và quyết định của thành phố về triển khai thực hiện quy chế ở cơ sở là một trong những chủ trương lớn, lâu dài của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện dân chủ trong sinh hoạt cơ quan nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức góp phần xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có phẩm chất và năng lực, làm việc có hiệu quả đáp ứng được yêu cầu phục vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong địa bàn và khu vực. Để thực hiện mục đích trên, lãnh đạo TTYT Liên Chiểu đã triển khai chỉ thị của TW Đảng, Chính phủ, quy chế của ngành, quyết định của UBND thành phố và đã có kế hoạch cụ thể trong hoạt động của Trung tâm để triển khai việc thực hiện quy chế dân chủ. Thực hiện dan chủ trong nội bộ bệnh viện: * Thực hiện dân chủ trong lãnh đạo - Giaïm âäúc âaî phán cäng traïch nhiãûm vaì quyãön haûn cuû thãø cho Phoï giaïm âäúc vaì Thuí træåíng caïc âån vë thuäüc Trung tám, chëu traïch nhiãûm træåïc Giaïm âäúc vãö caïc cäng viãûc âaî âæåüc giao, âaím baío khäng chäöng cheïo, âuïng quy âënh vãö chæïc nàng vaì nhiãûm vuû âaî âæåüc quy âënh. - Phäúi håüp våïi Cäng âoaìn täø chæïc häüi nghë CBCC ngay tæì âáöu nàm âuïng theo tinh tháön hæåïng dáùn cuía thäng tæ liãn tëch 09/ 1998/ TTLT-TCCP-TLÂLÂ ngaìy 04/ 12/ 1998, âäöng thåìi thæûc hiãûn âuïng quy chãú phäúi håüp âaî âãö ra.

- Haìng thaïng, quyï, nàm täø chæïc âaïnh giaï hoaût âäüng cuía Trung tám, thaío luáûn vaì âãö ra caïc giaíi phaïp nhàòm phaït huy quyãön laìm chuí cuía CBCC, khàõc phuûc nhæîng yãúu keïm trong viãûc thæûc hiãûn nhiãûm vuû chênh trë, caïc chãú âäü chênh saïch, näüi quy, quy chãú âäöng thåìi dán chuí baìn baûc, làõng nghe, giaíi quyãút caïc yï kiãún phaín aïnh, phã bçnh cuía CBCC, gia âçnh vaì baín thán ngæåìi bãûnh. - Täø chæïc phong traìo thi âua, khen thæåíng nhæîng caï nhán, táûp thãø coï thaình têch, âäöng thåìi baìn biãûn phaïp caíi tiãún âiãöu kiãûn laìm viãûc, náng cao âåìi säúng CBCC. - Täø chæïc hoüc táûp chênh trë, phäø biãún këp thåìi caïc vàn baín cuía Âaíng, Nhaì næåïc; cäng khai caïc kãú hoaûch tuáön, thaïng, quyï, nàm; caïc chãú âäü, chênh saïch, kinh phê, náng læång, khen thæåíng, kyí luáût, âãö baût, bäø nhiãûm CB, këp thåìi giaíi quyãút caïc khiãúu naûi, täú caïo cuía Bãûnh nhán vaì nhán viãn; âäöng thåìi cäng khai caïc näüi quy, chãú âäü giao tiãúp, quy trçnh ra vaìo viãûn âãø Bãûnh nhán vaì gia âçnh ngæåìi bãûnh thæûc hiãûn. - Càn cæï quy âënh hiãûn haình, Trung tám âaî coï quy âënh cuû thãø chãú âäü mua sàõm, sæí duûng Taìi saín, Taìi chênh, baío âaím coï hiãûu quaí, chäúng tháút thoaït, laíng phê. - Trung tám âaî thaình láûp Ban chè âaûo caíi caïch thuí tuûc haình chênh theo mä hçnh ”Mäüt cæía” vaì coï âãö aïn thæûc hiãûn caíi caïch thuí tuûc haình chênh theo mä hçnh mäüt cæía. - Täø chæïc cho CBCC hoüc táûp, quaïn triãût nhiãûm vuû, chæïc traïch; nghéa vuû, quyãön låüi vaì nhæîng viãûc khäng âæåüc laìm theo Phaïp lãûnh cäng chæïc. - Âaïnh giaï caïn bäü, cäng chæïc, viãn chæïc theo âuïng quy âënh. * Dân chủ trong quan hệ với người bệnh và gia đình người bệnh: - Thủ trưởng bệnh viện có trách nhiệm tổ chức tập trung tất cả nguồn lực, khả năng của bệnh viện để thực hiện việc chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh với điều kiện và hiệu quả cao nhất. - Thầy thuốc và y tá (điều dưỡng viên) có trách nhiệm giải thích cho người bệnh và gia đình người bệnh rõ về nội quy bệnh viện, về tình trạng bệnh tật, sức khoẻ, về việc sử dụng thuốc và cách tự chăm sóc sức khoẻ, phòng bệnh nâng cao sức khoẻ. Trưởng khoa và y tá các Trưởng phó khoa, Y tá trưởng bệng viện có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của người bệnh và gia đình người bệnh để phản ánh lại với thủ trưởng bệnh viện đẻ tiếp thu, giải quyết. Thủ trưởng bệnh viện, trưởng khoa điều trị phải trực tiếp II/ NỘI DUNG TRIỂN KHAI QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TẠI TTYT QUẬN LIÊN CHIỂU:

Ngay từ khi có kế hoạch triển khai thực hiện quy chế dân chủ; tập thể Chi uỷ, Ban giám đốc, BCH Công đoàn TTYT Quận xác định việc thực hiện các Chỉ thị của Đảng, Nghị định của Chính phủ, Quy chế của ngành và Quyết định của thành phố về triển khai thực hiện quy chế ở cơ sở là một trong những chủ trương lớn, lâu dài của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện dân chủ trong sinh hoạt cơ quan nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức góp phần xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có phẩm chất và năng lực, làm việc có hiệu quả đáp ứng được yêu cầu phục vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong địa bàn và khu vực. Để thực hiện mục đích trên, lãnh đạo TTYT Liên Chiểu đã triển khai chỉ thị của TW Đảng, Chính phủ, quy chế của ngành, quyết định của UBND thành phố và đã có kế hoạch cụ thể để triển khai việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Trung tâm các nội dung cụ thể như sau: 1) Thực hiện dân chủ trong nội bộ bệnh viện: a. Thực hiện dân chủ trong lãnh đạo: - Giaïm âäúc âaî phán cäng traïch nhiãûm vaì quyãön haûn cuû thãø cho Phoï giaïm âäúc vaì Thuí træåíng caïc âån vë thuäüc Trung tám, chëu traïch nhiãûm træåïc Giaïm âäúc vãö caïc cäng viãûc âaî âæåüc giao, âaím baío khäng chäöng cheïo, âuïng quy âënh vãö chæïc nàng vaì nhiãûm vuû âaî âæåüc quy âënh. - Phäúi håüp våïi Cäng âoaìn täø chæïc häüi nghë CBCC ngay tæì âáöu nàm âuïng theo tinh tháön hæåïng dáùn cuía thäng tæ liãn tëch 09/ 1998/ TTLT-TCCP-TLÂLÂ ngaìy 04/ 12/ 1998, âäöng thåìi thæûc hiãûn âuïng quy chãú phäúi håüp âaî âãö ra. - Haìng thaïng, quyï, nàm täø chæïc âaïnh giaï hoaût âäüng cuía Trung tám, thaío luáûn vaì âãö ra caïc giaíi phaïp nhàòm phaït huy quyãön laìm chuí cuía CBCC, khàõc phuûc nhæîng yãúu keïm trong viãûc thæûc hiãûn nhiãûm vuû chênh trë, caïc chãú âäü chênh saïch, näüi quy, quy chãú âäöng thåìi dán chuí baìn baûc, làõng nghe, giaíi quyãút caïc yï kiãún phaín aïnh, phã bçnh cuía CBCC, gia âçnh vaì baín thán ngæåìi bãûnh. - Täø chæïc phong traìo thi âua, khen thæåíng nhæîng caï nhán, táûp thãø coï thaình têch, âäöng thåìi baìn biãûn phaïp caíi tiãún âiãöu kiãûn laìm viãûc, náng cao âåìi säúng CBCC. - Täø chæïc hoüc táûp chênh trë, phäø biãún këp thåìi caïc vàn baín cuía Âaíng, Nhaì næåïc; cäng khai caïc kãú hoaûch tuáön, thaïng, quyï, nàm; caïc chãú âäü, chênh saïch, kinh phê, náng læång, khen thæåíng, kyí luáût, âãö baût, bäø nhiãûm CB, këp thåìi giaíi quyãút caïc khiãúu naûi, täú caïo cuía Bãûnh nhán vaì nhán viãn; âäöng thåìi cäng khai caïc näüi quy, chãú âäü giao tiãúp, quy trçnh ra vaìo viãûn âãø Bãûnh nhán vaì gia âçnh ngæåìi bãûnh thæûc hiãûn. - Càn cæï quy âënh hiãûn haình, Trung tám âaî coï quy âënh cuû thãø chãú âäü mua sàõm, sæí duûng Taìi saín, Taìi

chênh, baío âaím coï hiãûu quaí, chäúng tháút thoaït, laíng phê. - Trung tám âaî thaình láûp Ban chè âaûo caíi caïch thuí tuûc haình chênh theo mä hçnh ”Mäüt cæía” vaì coï âãö aïn thæûc hiãûn caíi caïch thuí tuûc haình chênh theo mä hçnh mäüt cæía. - Täø chæïc cho CBCC hoüc táûp, quaïn triãût nhiãûm vuû, chæïc traïch; nghéa vuû, quyãön låüi vaì nhæîng viãûc khäng âæåüc laìm theo Phaïp lãûnh cäng chæïc. - Âaïnh giaï caïn bäü, cäng chæïc, viãn chæïc theo âuïng quy âënh. b. Chế độ trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức: - Đã quán triệt cho cán bộ công chức về trách nhiệm nghĩa vụ của mình theo pháp lệnh CBCC và đã triển khai cụ thể những nội dung 7 việc CBCC được biết, 8 việc việc CBCC được tham gia ý kiến, thủ trưởng quyết định, 5 việc CBCC giám sát, kiểm tra và việc thực hiện dân chủ trong quan hệ công tác, trong việc phát huy quyền làm chủ trực tiếp của CBCC và các nội dung theo quy chế dân chủ trong bệnh viện c. Dân chủ trong quan hệ với người bệnh và gia đình người bệnh: - Trong điều kiện của bệnh viện lãnh đạo bệnh viện đã thực hiện trách nhiệm tổ chức tập trung tất cả nguồn lực, khả năng của bệnh viện để thực hiện việc chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh với khả năng tốt nhất của mình. - Đã thực hiện tốt công tác tiếp đón người bệnh trong bệnh viện, tổ chức tốt công tác tiếp dân và họp bệnh nhân, đã công khai đầy đủ cho người bệnh về những nội dung như: 1) Các quy chế về khám, chữa bệnh 2) Sơ đồ chỉ dẫn khám, chữa bệnh tại bệnh viện 3) Cách điều trị, xử trí, phẫu thuật cho người bệnh. 4) Thuốc điều trị cho người bệnh 5) Chế độ chăm sóc, ăn uống theo bệnh lý 6) Đối tượng được miễn, giảm hoặc phải thu viện phí 7) Biểu giá viện phí theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 8) Nội quy bệnh viện, buồng bệnh 9) Chế độ trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong bệnh viện 10) quyền và trách nhiệm của người bệnh, gia đình người bệnh. - Bằng các hình thức: 1) Niêm yết tại bệnh viện 2) Thông báo cho người bệnh và gia đình người bệnh khi tiếp nhận người bệnh điều trị tại bệnh viện 3) Thông báo trong các cuộc họp Hội đồng người bệnh 4) Thông báo cho người phụ trách các khoa, phòng trong bệnh viện và yêu cầu họ thông báo đến người bệnh và gia đình người bệnh. */ Đã thực hiện tốt các quan hệ với công dân, cơ quan, tổ chức theo quy định. d. Đánh giá và rút ra bài học kinh nghiệm: - Sau 5 nàm thæûc hiãûn Quy chãú dán chuí cå såí, nháûn thæïc vãö dán chuí trong hoaût âäüng cuía Trung tám cuía caïn bäü, viãn chæïc âæåüc náng lãn mäüt bæåïc, âaî thæûc hiãûn nghiãm tuïc traïch nhiãûm vaì nghéa vuû cuía mçnh,

âoaìn kãút trãn tinh tháön âáúu tranh xáy dæûng trung tám, khäng coï haình vi tiãu cæûc, tinh tháön thaïi âäü phuûc vuû bãûnh nhán âæåüc náng lãn, âæåüc bãûnh nhán vaì gia âçnh ngæåìi bãûnh tin yãu. - Mäúi quan hãû giæîa Cáúp uyí, Ban giaïm âäúc, Cäng âoaìn vaì Thanh tra nhán dán âæåüc kiãûn toaìn, củng cäú, taûo mäúi âoaìn kãút thäúng nháút trong näüi bäü goïp pháön quyãút âënh trong viãûc xáy dæûng Chi bäü vaì caïc täø chæïc Âoaìn thãø væîng maûnh, hoaìn thaình nhiãûm vuû cáúp trãn giao - Thäng qua viãûc thæûc hiãûn Quy chãú dán chuí cå såí; mäùi caïn bäü, cäng chæïc, viãn chæïc, nhán viãn, caïc âäúi tæåüng lao âäüng khaïc thuäüc Trung tám âaî nháûn roî traïch nhiãûm, quyãön haûn cuía mçnh tæì âoï pháún âáúu tu dæåîng, reìn luyãûn, hoüc táûp âãø hoaìn thaình nhiãûm vuû. Ngæåìi bãûnh vaì gia âçnh bãûnh nhán nháûn thæïc âæåüc traïch nhiãûm, nghéa vuû vaì quyãön låüi trong viãûc khaïm chæîa bãûnh, xáy dæûng bãûnh viãûn vaì tham gia chàm soïc sæïc khoeí ban âáöu. - Thäng qua viãûc thæûc hiãûn Quy chãú dán chuí âaî taûo mäúi quan hãû phäúi håüp âäöng bäü trong cáúp cæïu, âiãöu trë, giaím phiãön haì cho bãûnh nhán vaì CBCC trong Trung tám, taûo niãöm tin, pháún khåíi trong caïn bäü cäng chæïc. Tuy nhiãn váùn coìn nhæîng täön taûi cáön khàõc phuûc âoï laì ý thức của một bộ phận cuía CBCC trong viãûc thæûc hiãûn Quy chãú dán chuí, thæûc hiãûn pháp lệnh CBCC chưa cao, vẫn còn những đơn thư nặc danh gởi lên cấp trên, ý thức đóng góp xây dựng đơn vị CBCC còn kém. Quy chãú vãö mäúi quan hãû phäúi håüp giæîa BGÂ vaì BCH Cäng âoaìn cå såí có những mặt chưa đồng bộ cần phải khắc phục, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân còn hạn chế. Nhæîng täön taûi trãn, Trung tám seî cäú gàõng khàõc phuûc âãø xáy dæûng âån vë væîng maûnh toaìn diãûn vaìo caïc nàm sau. e. Thực hiện quy chế dân chủ trong thời gian tới: * Định hướng chung: - Tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 30-CT/TW của Bộ chính trị (khoá VIII) nghị định số 71/1988/ NĐ-CP của Thủ tưởng chính phủ ban hành qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan và Quyết định số 6853/1998/QĐ-UB của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành kế hoạch triển khai quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động bệnh viện của Bộ y tế, nhằm phát huy quyền làm chủ của CBCC, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ CBCC là công bộc của nhân dân, có phẩm chất, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước, ngăn chặn và chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân. * Các nhiệm vụ cụ thể:

- Thực hiện đầy đủ các nội dung quy chế dân chủ trong bệnh viện do Bộ y tế ban hành. - Các giải pháp nhằm tiếp tục phát huy quyền làm chủ tập thể, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị: Tổ chức tốt các Hội nghị CBCC hàng năm, thường xuyên tiếp thu các ý kiến đóng góp của CBCC trong đơn vị, của bệnh nhân và người nhà, của nhân dân và các cơ quan để tổ chức tốt hoạt động của đơn vị, định kỳ sơ kết tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị. * Các kiến nghị: Đề nghị làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân ở cấp cơ sở, để Ban thanh tra nhân dân có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của mình TRUNG TÂM Y TẾ LIÊN CHIỂU GIÁM ĐỐC


								
To top