BCThuc Hien Qui Che Danchu by nguyenphamhung

VIEWS: 151 PAGES: 2

									SỞ Y TẾ TP ĐÀ NẴNG TTYT LIÊN CHIỂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do – Hạnh Phúc

-------Liên chiểu, ngày 15 tháng 01 năm2004

BÁO CÁO THỰC HIỆN QUI CHẾ DÂN CHỦ Ở TRUNG TÂM Y TẾ LIÊN CHIỂU
Thực hiện nghị định 71/1998/NĐCP ngày 8/9/1998 của Chính phủ ban hành quy chế thực hiện dân chủ của cơ quan và chỉ thị số 38/1998CT-TTG ngày 11/11/1998 của Thủ tướng chính phủ “ Về việc triển khai quy chế thực hiện dânc chủ trong hoạt động của cơ quan”. Căn cứ quyết định số 3649/1999 QĐ-BYT của Bộ y tế “Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của bệnh viện”. Căn cứ hướng dẫn số 3250 HĐ- BCĐ của ban chỉ đạo triển khai quy chế dân chủ ở cơ sở thuộc UBND thành phố Đà Nẵng. Năm 2004 Trung tâm y tế Liên Chiểu đã triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Trung tâm như sau: 1) THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG LÃNH ĐẠO: - Giám đốc đã phân công trách nhiệm và quyền hạn cụ thể cho Phó giám đốc và thủ trưởng đơn vị Thuộc Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các công việc đã được giao, bảo đảm không chồng chéo, đúng quy định về chức năng và nhiệm vụ đã được quy định. - Phối hợp các công đoàn tổ chức hội nghị CBCC ngay từ đầu năm đúng theo tinh thần hướng dẫn của thông tư liên tịch ngày 9/1989/TTLT-TCP-TLĐLT ngày 4/12/1998 đồng thời thực hiện đúng quy chế phối hợp đã đề ra. - Hàng tháng, quý, năm tổ chức đánh giá hoạt động của trung tâm, thảo luận và đề ra các giải pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của CBCC, khắc phục những yếu kém trong công việc thực hiện nhiệm vụ chính trị các chế độ chính sách, nội quy, quy chế đồng thời dân chủ bàn bạc, lắng nghe, giải quyết phản ánh, phê bình của CBCC, gia đình và bản thân người bệnh. - Tổ chức phong trào thi đua khen thưởng và những cá nhân, tập thể có thành tích, đồng thời bàn biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống CBCC. - Tổ chức học tập chính trị, phổ biến kịp thời các văn bản của Đảng, Nhà nước công khai các kế hoạch tuần, tháng, quý, năm, các chế độ chính sách, kinh phí, nâng lương khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm CB, kịp thời giải quyết các khiếu nại, tố cáo của bệnh nhân và nhân viên, đồng htời công khai các nội quy chế độ giao tiếp, quy trình ra vào viện để bệnh nhân và gia đình người bệnh thực hiện. - Căn cứ quyết định điều hành, trung tâm đã có quy định cụ thể chế độ mua sắm, sử dụng tài sản, tài chính, bảo đảm có hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí.

- Trung tâm đã thành lập ban chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “ một cửa” và các đề án thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo mô hình - Tổ chức cho CBCC học tập, quán triệt nhiệm vụ, chức trách, nghĩa vụ, quyền lợi và những việc không được làm theo pháp lệnh công chức. - Đánh giá CBCC, viên chức theo đúng quy định. 2/ KẾT QUẢ VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ: - Sau 1 năm thực hiện quy chế dân chủ nhận chức và dân chủ của Trung tâm, của cán bộ, viên chức được nâng lên 1 bước, đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ và nghĩa vụ của mình, đoàn kết trên tinh thần đấu tranh xây dựng trung tâm, không có hành vi tiêu cực, tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân được nâng lên trong năm, không có đơn thư khiếu nại, được bệnh nhân và gia đình người bệnh tin yêu. - Mối quan hệ giữa cấp ủy, ban giám đốc, công đoàn và thanh tra nhân dân được kiện toàn, củng cố, tạo mối đoàn kết thống nhất trong nội bộ góp phần quyết định trong việc xây dưng Chi bộ và các tổ chứcd doàn thể vững mạnh, hoang thành nhiệm vụ cấp trên giao. - Thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, mỗi cán bộ công chức, viên chức, nhân viên, các đối tượng lao động khác thuộc trung tâm đã nhận rõ trách nhiệm, quyền hạn của mình từ đó phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, học tập để hoàn thành nhiệm vụ. Người bệnh và gia đình bệnh nhân nhận thức được trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi trong việc khám chữa bệnh, xây dựng bệnh viện và tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu. - Thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ đã tạo mối quan hệ đồng bộ trong cấp cứu, điều trị, giảm phiền hà cho bệnh nhân và CBCC trong trung tâm, tạo niềm tin, phấn khởi trong CBCC. Trên đây là những việc làm được trong năm 2004 tuy nhiên vẫn còn những tồn tại cần khắc phục đó là vai trò của CBCC trong việc thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện quy chế về mối quan hệ phối hợp giữa ban giám đốc và ban chấp hành Công đoàn cơsở. Những tồn tại trên Trung tâm sẽ cố gắng khắc phục để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện vào các năm sau. TM. BAN GIÁM ĐỐC


								
To top