Docstoc

BAOCAOTHANHTICHNAM2004

Document Sample
BAOCAOTHANHTICHNAM2004 Powered By Docstoc
					CÄNG ÂOAÌN Së Y TÕ tp §µ N½NG NGHÜA VIÖT NAM CÄNG ÂOAÌN CS t t Y TÕ LI£N CHIÓU H¹nh phóc

CéNG

HOµ

X·

HéI

CHñ

§éc lËp - Tù do -


Säú......../QC-CÂYT


Liãn Chiãøu;Ngaìy

14 thaïng 12 nàm 2004 BÁO CÁO THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM Y TẾ LIÊN CHIỂU 2004

Thực hiện phương hướng kế hoạch hoạt động công đoàn của Công đoàn Trung tâm y tế Liên Chiểu nhiệm kỳ 2003-2005.Trong năm qua Công đoàn Trung tâm y tế Liên Chiểu hoạt động đẫ đạt được những kết quả sau:

I/Những nhiệm vụ chủ yếu của Công đoàn Trung tâm y tế Liên :
1*Đẩy mạnh , đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao năng lực làm chủ của CBCNVCLĐ: Tổ chức cho CBCNVCLĐ học tập đường lối chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước nâng cao giác ngộ mục tiêu lý tưởng của Đảng và Bác Hồ"Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội". Vận động CBCNVCLĐ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Tuyên truyền sâu rộng cho CBCNVCLĐ các chỉ thị nghị quyết của Công đoàn cấp trên làm cho Đoàn viên Công đoàn hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ đối với tổ chức Công đoàn 2*Động viên CBCNVCLĐ phát huy tính năng động,trong phong trào hành động cách mạng của quần chúng tham gia quản lý cơ quan: CBCNVCLĐ phát huy tính năng động sáng tạo trong công tác khám bệnh điều trị, chăm sóc bệnh nhân, trong công tác phòng chống bệnh, thực hiện các chương trình y tế chăm sóc sức khoẻ ban đầu. Tham gia cùng chính quyền xây dựng các phương án,kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ,quản lý tốt tài sản tài chính của đơn vị. Trên 95% cán bộ công nhân viên đạt "Lao động giỏi" , hoàn tốt nhiệm vụ của đơn vị ,trong đó bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị. Xây dựng bệnh viện đạt chuẩn của bộ y tế , các trạm y tế phường đạt một số chuẩn quốc gia, 85% tổ đạt tổ lao động xuất sắc. Thực hiện tốt mục tiêu người cán bộ,CC-VC trung thành,sáng tạo,tận tuỵ gương mẫu. CBCNVCLĐ tham gia các hoạt động xã hội, đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt các chính sách DS-KHHGĐ.Không có ngưòi sinh con thứ 3 trong 7 năm liên tục (Kể từ khi thành lập Trung Tâm đến nay)

1

3* Các hoạt động xã hội, các phong trào thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ
được duy trì thường xuyên, giám sát thực hiện chế độ chính sách, pháp luật, chăm lo lợi ích chíng đáng của người lao động: - Phối hợp cùng với chính quyền tổ chức thành công hội nghị cán bộ công chức trong năm. - Tham gia cùng chính quyền bảo đảm chế độ ngày, giờ công lao động, chế độ nâng lương , chế độ trực, chế độ nghỉ phép, chế độ nghỉ bù, chế độ bồi dưỡng độc hại, trách nhiệm đặc thù ... đảm bảo cho cán bộ CNV làm chủ trong thực hiện các chế độ chính sách nói trên, bằng biện pháp công khai hoá, thực hiện công bằng hợp lý, hàng tháng CBCNV có thu nhập ngoài lương trung bình > 250.000đ/ tháng.(Thực hiện nghị định 10 CP) Phong trào " Lao động giỏi, phụ nữ hai giỏi", thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của đơn vị. - Học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, rèn luyện phẩm chất đạo đức , thực hiện tốt các qui định về y đức. - Tiết kiệm, quản lý cơ sở vật chất của đơn vị, sử dụng có hiệu quả cao nhất các trang thiết bị của đơn vị. - Nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ, nâng cao chất lượng công tác.Trong năm đã có 6 đề tài nghiên cứu khoa học. - Xây dựng đơn vị: " xanh - sạch - đẹp" theo tiêu chuẩn của công đoàn. - Thực hiện tốt: "Nếp sống văn hoá của cán bộ ngành y tế", phong trào " An toàn vệ sinh lao động". - Các hoạt động các dịch vụ, đời sống tinh thần và vật chất của CBCNV được nâng cao.

4* Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh:
- Tổ chức cho đoàn viên công đoàn, lao dộng học tập điều lệ công đoàn mới, kết nạp 100 % CBCCVCLĐ vào công đoàn. - Cử cán bộ tổ, BCH tham gia tập huấn ở công đoàn cấp trên. - Duy trì hoạt động tổ công đoàn, nâng cao nội dung , chất lượng sinh hoạt, xây dựng tổ công đoàn vững mạnh, không có tổ công đoàn yếu kém, 98% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên tích cực. - Thay đổi phương thức hoạt động của BCH công đoàn, có phương án xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. - Thực hiện tốt qui chế làm việc giữa BCH công đoàn với chíng quyền. - Kết quả kiểm tra Công đoàn cuối năm đã đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc.Ban nữ công xuất sắc.

5* Tham gia xây dựng Đảng: Trong năm qua Công Đoàn đã giới thiệu 4 đoàn viên tích cực được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng
Tổ chức tốt các hoạt động tham gia đóng góp ý kiến cho Đảng viên, chi bộ và triễn khai thực hiện tốt các nghị quyết của chi bộ
2

TM.BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN Phó chủ tịch

3


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:12/7/2008
language:English
pages:3