Vai tro cua Dang vien by nguyenphamhung

VIEWS: 1,108 PAGES: 2

									***Vai trß cña ®¶ng viªn vµ chi bé trong viÖc l·ng ®¹o chi bé n©ng cao hiÓu qu¶ cña ho¹t ®éng C«ng ®oµn ,n÷ c«ng t¹i TTYT : -§©y lµ hai tæ chøc quÇn chóng cña TT,Trong thêi gian qua ho¹t ®éng cña hai tæ chøc nµy cßn cã nhiÒu mÆt yÕu,kh«ng ®ång bé, hoÆc khi thùc hiÖn chØ tËp trung vµo 1 sè ng-êi ,mét bé phËn quÇn chóng ch-a yªn t©m c«ng t¸c hoÆc lµm viÖc hÕt giê chÝnh quyÒn hÕt tr¸ch nhiÖm,c¸c ho¹t ®éng kh¸c kh«ng cÇn quan t©m ,®©y lµ 1 vÊn ®Ò mµ mçi ®¶ng viªn cÇn ph¶i suy nghÜ ®Ó x©y dùng c¸c tæ chøc quÇn chóng v÷ng m¹nh toµn diÖn vÒ mäi mÆt vµ gi¸o dôc tinh thÇn lµm chñ tËp thÓ ,v× vËy ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹nh nµy vµ ®Ò ra nh÷ng ph-¬ng ph¸p,nh÷ng nghÞ quyÕt , mçi §¶ng viªn : * CÇn nªu cao tr¸ch nhiÖm cña mçi §¶ng viªn,cña cÊp ñy ®¶ng trong viÖc tæ chøc thùc hiÖn nghÞ quyÕt vµ g-¬ng mÉu thùc hiÖn nghÞ quyÕt,vËn dông s¸ng t¹o vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña TT ,chän kh©u ®ét ph¸ ®Ó chØ ®¹o thùc hiÖn, *Mçi c¸n bé §¶ng viªn tr-íc hÕt lµ c¸n bé chñ chèt ph¶i nªu cao tr¸ch nhiÖm tr-íc §¶ng vÒ tæ chøc thùc hiÖn nghÞ quyÕt “Nãi ph¶i ®i ®«i víi lµm” ph©n c«ng ph©n nhiÖm râ tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n vµ tËp thÓ,tr¸nh t×nh tr¹ng “Cha chung kh«ng ai khãc”Ph¶i thùc hiÖn ®ång bé tõ c«ng t¸c chuyªn m«n ,häc tËp nghiªn cøu , x©y dùng ch-¬ng tr×nh hµnh ®éng ,®Õn c«ng t¸c x©y dùng phong trµo - cã sù chØ ®¹o ®iÒu hµnh,tæ chøc thùc hiÖn kiÓm tra ®«n ®Õn viÖc s¬ tæng kÕt rót kinh nghiÖm V× mçi §¶ng viªn lµ mét c¸n bé chñ chèt , nÕu chóng ta bè trÝ ®óng c¸n bé , ®-îc quÇn chóng tÝn nhiÖm, tin t-ëng ®ång t×nh ñng hé th× nhÊt ®Þnh c«ng viÖc sÏ hoµn thµnh phong trµo sÏ ®i lªn , NhB¸c Hå §· kh¼ng ®Þnh “ C¸n bé lµ gèc cña c«ng viÖc””C«ng viÖc thµnh hay b¹i ®Òu do c¸n bé tèt hay kÐm” *C¸n bé §¶ng viªn ph¶i l¾ng nghe ý kiÕn cña quÇn chóng,dùa vµo quÇn chóng,t×m hiÓu t©m tnguyÖn väng cña quÇn chóng, biÕt kh¬i dËy c¸c phong

trµo thi ®ua,biÕt kh¾c phôc nh÷ng khuyÕt ®iÓm ph¸t huy -u ®iÓm bæ sung thªm nh-ng kinh nghiÖm ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng c«ng ®oµn,n÷ c«ng cña TT *T¨ng c-êng kiÓm tra th-êng xuyªn vµ ®Þnh kú nghÞ quyÕt cña chi bé,thùc hiÖn nghiªm chØnh chÕ ®é b¸o c¸o,kÞp thêi ph¸t hiÖn vµ uÊn n¾n nh÷ng lÖch l¹c trong tæ chøc thùc hiÖn nghÞ quyÕt cña chi bé. Vai trß cña §¶ng viªn vµ chi bé trong viÖc l·nh ®¹o , tæ chøc x©y dùng C«ng ®oµn T T Y T v÷ng m¹nh vÒ mäi mÆt,n©ng cao lËp tr-êng quan ®iÓm phÈm chÊt cña §oµn viªn C«ng ®oµn-X©y dùng BCH C«ng §oµn c¬ së vµ ban n÷ c«ng v÷ng m¹nh cã kh¶ n¨ng tËp h¬p vËn ®éng ®oµn viªn c«ng ®oµn tham gia thùc hiÖn chØ tiªu kÕ ho¹ch,tham gia c¸c phong trµo thi ®ua cña ®¬n vÞ.


								
To top