Docstoc

Gia tri cua toi tuoi

Document Sample
Gia tri cua toi tuoi Powered By Docstoc
					N

h÷ng kinh nghiÖm y häc cho thÊy mçi b÷a ¨n 1-2 tÐp tái(5-10g) hoÆc uèng 1-2 viªn tái ngµy 2-3 lÇn,cã t¸c dông ngõa nhiÔm trïng ®-êng ruét,®-êng h« hÊp,hç trî trong ®iÒu trÞ cao huyÕt ¸p ,cholesterol m¸u cao,®¸i th¸o ®-êng...NhiÒu thÝ nghiÖm khoa häc gÇn ®©y ®· chøng minh:TrÝch tinh tái cã hîp chÊt ajoen,cã tÝnh kh¸ng khuÈn rÊt m¹nh;TrÝch tinh n-íc cña tái vµ hµnh ®Òu cã tÝnh øc chÕ vi khuÈn Gram ©m.T¸c dông cña tái m¹nh h¬n hµnh.ThÝ nghiÖm trªn c¸c tÕ bµo néi b× cña ®éng m¹ch phæi bß bÞ oxy ho¸ bëi n-íc oxy giµ,cho thÊy tinh chÊt tái cã tÝnh oxy ho¸,ngõa ung th-,ngõa x¬ cøng ®éng m¹ch vµ lµm

chËm qu¸ tr×nh oxy ho¸. ThÝ nghiÖm trªn chuét cho thÊy trÝch tinh tái giµ cã kh¶ n¨ng lµm chËm qu¸ tr×nh l·o ho¸ vµ gióp duy tr× trÝ nhí cho chuét ®· sèng nhiÒu n¨m.Mét thÝ nhiÖm kh¸c còng cho thÊy chuét bÞ ®Èy nhanh qu¸ tr×nh l·o ho¸ dïng thøc ¨n cã trén bét tái sÏ duy tr× kh¶ n¨ng häc hái vµ lµm ch©m qu¸ tr×nh l·o ho¸. NhiÒu thÝ nghiÖm cho thÊy tái giµ cã kh¶ n¨ng kh¸ng siªu vi rót cóm,vi rót g©y tiªu ch¶y,virus g©y bÖnh ë bé phËn sinh dôc,kÓ c¶ ung th- cæ tö cung vµ nhÊt kh¸ng HIV.ThÝ nghiÖm trªn bÖnh nh©n cao huyÕt ¸p dïng 5 tÐp tái cho thÊy huyÕt ¸p t©m thu râ rÖt sau 5 giê vµ h¹ huyÕt ¸p t©m tr-¬ng sau 5-14 giê

D:\Docstoc\Working\pdf\5076e480-a191-4a47-9b60-8a69fc2e7a00.doc

dïng tái,nÕu ¨n 1 tÐp tái (5g)/ngµy trong 110 ngµy liÒn cho thÊy h¹ 20% cholesterol vµ h¹ 80% chÊt g©y côc m¸u ®«ng.

VÒ liÒu l-îng ¨n mçi lÇn 1-2 tÐp tái t-¬i (5-10g) nhai kü,ngµy 1-2 lÇn trong b÷a ¨n suèt trong cuéc ®êi ®Òu kh«ng cã t¸c dông phô.
BS.NguyÔn Ph¹m Hïng (Pharmaceutical Newsweek)

D:\Docstoc\Working\pdf\5076e480-a191-4a47-9b60-8a69fc2e7a00.doc


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:33
posted:12/7/2008
language:Vietnamese
pages:2