Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Nang luong truoc thoi han

VIEWS: 3,033 PAGES: 2

  • pg 1
									CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRÍCH BIÊN BẢN “V/v đề xuất xet nâng lương trước thời hạn”

Theo tinh thần công văn số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 về việc hướng dẫn nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức Theo thông báo của Trung tâm y tế Liên Chiểu về việc nâng lương trước thời hạn năm 2007. Khoa sản đã tiền hành họp bình xét và thống nhât đề nghị xét nâng lương trước thời hạn đối với các can bộ công chức,viên chức của khoa co đủ điều kiện gồm: 1/Bs.Nguyễn Phạm Hùng -Công tác tại Khoa sản Trung Tâm Y Tế Liên Chiểu -Thời gian nâng lương theo qui định >24 tháng. -Thành tích đạt được: +Lao động giỏi 10 năm. +Chiến sĩ thi đua năm 2006 +Kỷ niệm chương vì sự nghiệp sức khoẻ nhân dân +Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công đoàn ngành y tế +Bằng khen của Công đoang ngành y tế Việt Nam. 1/NHS.Nguyễn Thị Khôi -Công tác tại Khoa sản Trung Tâm Y Tế Liên Chiểu -Thời gian nâng lương theo qui định >12 tháng. -Thành tích đạt được: +Lao động giỏi 10 năm. +Chiến sĩ thi đua năm 2006 +Kỷ niệm chương vì sự nghiệp sức khoẻ nhân dân Vậy Khoa sản đề nghị Hội đồng xét nâng lương của Trung Tâm xem xét đề nghị của Khoa. Liên Chiểu;Ngày 17 tháng 10 năm 2007 Thư Ký

Trưởng Khoa

Bs.Nguyễn Ngọc Thanh

NHS.Nguyễn Lê Nguyên Phương


								
To top