Docstoc

_ Printer _

Document Sample
 _ Printer _ Powered By Docstoc
					                                                                    1
เครื่องพิมพ์ ( Printer )
ผู้จัดทา 1. น.ส. ใกล้รุ่ง กุลหอม    2. น.ส. วชิราภรณ์       หงษ์ยนต์
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม


เครื่องพิมพ์ (printer)

      เครื่องพิมพ์ หรือ         printer   เป็นอุปกรณ์ในการแสดงผลอย่างหนึ่ง        เครื่องพิมพ์ปัจจุบันมีหลายแบบ
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์ชนิดหัวเข็ม ชนิดพ่นหมึก      หรือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แต่ละแบบก็มีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างกัน ทั้งนี้
ขึ้นกับการนาไปใช้งาน ตัวอย่างเช่น เครื่องพิมพ์บางรุ่น        จะมีที่ใส่กระดาษได้หลายช่อง (ช่องบนใส่กระดาษหัวจดหมาย
ช่องล่างใส่กระดาษเปล่า ) การติดตั้ง driver ให้ตรงรุ่น จะช่วยให้สามารถสั่งพิมพ์ในช่องเก็บกระดาษได้ตรงตามต้องการ เป็นต้น
เครื่องพิมพ์ เป็นอุปกรณ์ที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยผ่านพอร์ตขนานที่มีขนาด 25 พิน           เพื่อทาหน้าที่แสดงผลที่ได้จากการ
ประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในรูปของอักษร หรือรูปภาพที่จะไปปรากฏอยู่บนกระดาษ เครื่องพิมพ์แบ่งออกเป็น 4
ประเภท
1. เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ (Dot Matrix Printer)
เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์นี้ใช้หลักการสร้างจุด ลงบน กระดาษโดยตรง          หัวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ มีลักษณะเป็น หัวเข็ม (pin)
เมื่อต้องการพิมพ์สิ่งใดลงบนกระดาษ หัวเข็มที่อยู่ในตาแหน่งที่ประกอบกันเป็น             ข้อมูลดังกล่าวจะยื่นลาหน้าหัวเข็มอื่น
               เพื่อไปกระแทกผ่านผ้าหมึก ลงบนกระดาษ              ก็จะทาให้เกิดจุดความคมชัดของข้อมูลบน
               กระดาษขึ้นอยู่กับจานวนจุด        ถ้าจานวนจุดยิ่งมากข้อมูลที่พิมพ์ลงบนกระดาษก็ยิ่งคมชัดมากขึ้น
               เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ เหมาะสาหรับงานที่พิมพ์แบบฟอร์มที่ต้องการซ้อนแผ่นก๊อปปี้ หลาย ๆ ชั้น
               เครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ใช้กระดาษต่อเนื่องในการพิมพ์ เครื่องพิมพ์ชนิดนี้จะยัง คงมีใช้อยู่ตามองค์กรราชการ
               2. เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Ink-Jet Printer)
เครื่องพิมพ์พ่นหมึก สามารถพิมพ์ตัวอักษรที่มีรูปแบบ และขนาดที่แตกต่างกันมาก ๆ              รวมไปถึง
พิมพ์งานกราฟิกที่ให้ผลลัพธ์ คมชัดกว่าเครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์          เทคโนโลยีที่เครื่องพิมพ์พ่นเป็น
การพ่นหมึกหยดเล็ก ๆ ไปที่กระดาษ                           หยดหมึกจะมีขนาดเล็กมาก
แต่ละจุดจะอยู่ในตาแหน่งที่เมื่อประกอบกันแล้วจะเป็นตัวอักษร            หรือรูปภาพตามความต้องการ
การพิมพ์แบบนี้จะพิมพ์แบบซ้อนแผ่นก๊อปปี้ไม่ได้         แต่มีความสามารถพิมพ์ได้รวดเร็วและเสียงไม่ดัง
มีหน่วยวัดความเร็วเป็นในการพิมพ์เป็นหน้าต่อนาที               PPM           (Page      Per     Minute)
ความสามารถของเครื่องพิมพ์ประเภทนี้ถูกพัฒนามาให้มี
ประสิทธ์ขึ้นเลื่อย ๆ     นั้นขึ้นอยู่กับการใช้งาน แต่ต้องมีกระดาษที่ใช้พิมพ์เป็นปัจจัยด้วยเช่นกัน ณ        ปัจจุบัน( 2545 )
ความสามารถของเครื่องพิมพ์เน้นสูงสุดถึง 4800x1200 dpi (Dot per inch)
3. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer)
                                                                    2
เครื่องพิมพ์ชนิดนี้อาศัยเทคโนโลยีไฟฟ้าสถิตย์เบบเดียวกันกับเครื่อง               ถ่ายเอกสารทั่วไปโดยลาแสง
จากไดโอดเลเซอร์จะฉายไปยังกระจกหมุน                            เพื่อสะท้อนไปยังลูกกลิ้งไวแสง
ซึ่งจะปรับตามสัญญาณภาพหรือตัวอักษรที่ได้รับจากคอมพิวเตอร์          และกวาดตามแนวยาวของลูกกลิ้งอย่างรวดเร็ว
สารเคลือบที่อยู่บนลูกกลิ้งจะ ไปทาปฎิกิริยากับแสงแล้วเปลี่ยนเป็นประจุไฟฟ้าสถิตย์ ซึ่งทาให้ผงหมึกเกาะติดกับพื้นที่ที่มีประจุ
เมื่อกระดาษพิมพ์หมุนผ่านลูกกลิ้ง     ความร้อนจะทาให้ผงหมึกหลอมละลาย ติดกับกระดาษได้ภาพหรือตัวอักษร
เนื่องจากลาแสงเลเซอร์ได้รับการควบคุมอย่างถูกต้อง             ทาให้ความละเอียดของจุดภาพบนกระดาษสูงมาก
งานพิมพ์จึงมีคุณภาพสูงทาให้ได้ภาพ และตัวหนังสือที่คมชัดสวยงาม การพิมพ์ของเครื่องพิมพ์เลเซอร์เสียงจะไม่ดัง
4. พล็อตเตอร์ (plotter)
พล็อตเตอร์ เป็นเครื่องพิมพ์ชนิดที่ใช้ปากกาในการ                            เขียนข้อมูลต่างๆ
ลงบนกระดาษที่ทามาเฉพาะงานเหมาะสาหรับงานเกี่ยวกับการเขียนแบบทางวิศวกรรม               และงานตกแต่งภายใน
ใช้สาหรับวิศวกรรมและสถาปนิก         พล็อตเตอร์ทางานโดยใช้วิธีเลื่อนกระดาษ โดยสามารถใช้ปากกาได้    6 - 8 สี
ความเร็วในการทางานของ พล็อตเตอร์มีหน่วยวัดเป็น      นิ้วต่อวินาที   (Inches  Per   Second    :   IPS)
ซึ่งหมายถึงจานวนนิ้วที่พล็อตเตอร์สามารถ เลื่อนปากกาไปบนกระดาษ

Printer การเลือกซื้อเครื่อง พริ้นเตอร์ อย่างไรให้โดนใจ คุณ
   มาทาความรู้จักกันก่อนดีกว่าครับว่า เครื่อง        Printer     พริ้นเตอร์     หรือ     ปริ้นเตอร์   ที่มีขาย
หรือใช้งานกันในปัจจุบันนี้มีเครื่องพรินเอร์แบบใดกันบ้าง เราสามารถแบ่งเครื่อง Printer พริ้นเตอร์ หรือ ปริ้นเตอร์ ได้เป็น
1)               เครื่องดอตเมตริกซ์พริ้นเตอร์                (Dotmatirx              Printer)
2)                  เครื่องฟิล์มพริ้นเตอร์                 ( Film                Printer)
3)                 เครื่องอิงค์เจ็ตพริ้นเตอร์                (Inkjet               Printer)
4)                  เครื่องมินิพริ้นเตอร์                 (Mini                 Printer)
5)                 เครื่องเลเซอร์พริ้นเตอร์                  (Laser               Printer)
6)                  เครื่องไลน์พริเตอร์                  (Line                 Printer)
7)      เครื่องมัลติฟังก์ชัน        (Multifunction     Printer)       หรือ       All-In-One      (AIO)
8) เครื่องพล็อตเตอร์ (Plotter)
ในการเลือกซื้อ     Printer       ้
                    พรินเตอร์     หรือ  ปริ้นเตอร์      ต้องคานึงถึงองค์ประกอบหลายๆอย่างประกอบกัน
ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบนั้นมีความสาคัญไม่แพ้กัน ในการเลือกซื้อ                   ตรงนี้จะทาให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์สูงสุด
คือเกิดความคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปแต่ที่แน่ ๆ สิ่งแรกควรพิจารณาจากการใช้งานเป็นหลักว่า ผู้ ใช้ต้องการPrinter พริ้นเตอร์ หรือ
ปริ้นเตอร์                                               ไปใช้งานประเภทใดเป็นส่วนใหญ่
เพราะพริ้นเตอร์แต่ละรุ่นเน้นการทางานที่ต่างกันในตลาดเมืองไทยของเรามีพริ้นเตอร์ให้เลือกซื้ออยู่มากมายหลายรุ่น            หลาก
หลายประเภทโดยแต่ละรุ่นก็มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคา การใช้งาน ส่วนในประเภทของ Printer พริ้นเตอร์ หรือ
ปริ้นเตอร์ นั้นที่เห็นอย่างชัดเจนในปัจจุบัน มีอยู่ ด้วยกันถึง    4 ประเภท เนื่องจาก Printer พริ้นเตอร์ หรือ ปริ้นเตอร์
                                                                   3
มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ มีการเพิ่มเติมเทคโนโลยีต่างๆ     เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทางานสูงขึ้น การใช้งานมีความ
หลากหลายมากขึ้นจนตอนนี้เครื่อง Printer พริ้นเตอร์ หรือ ปริ้นเตอร์ ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องพิมพ์ธรรมดาไปเสียแล้ว เช่น
ในบ้างรุ่นสามารถพิมพ์งานด้านกราฟิกที่มีความละเอียดสูงๆ พิมพ์ภาพถ่ายได้แล้ว
จากประเภทของพริ้นเตอร์ที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนั้นแบ่งได้ดังนี้
เครื่องดอตเมตริกซ์พริ้นเตอร์          (Dotmatix          Printer)          เหมาะสมสาหรับห้างร้าน
ผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางหรือผู้ใช้ที่ต้องการเครื่อง Printer พริ้นเตอร์ หรือ ปริ้นเตอร์ ที่สามารถ ทาสาเนาได้
ต่อมาเป็นจานวนที่สาเนาที่เครื่องสามารถทาได้ เช่น 1 ต้นฉบับ 3 สาเนา, 1 ต้นฉบับ 4 สาเนา ไปจนถึง 1 ต้นฉบับ สาเนา
ส่วนนี้แล้วแต่ความ ต้องการของผู้ใช้ครับ            กระดาษก็เป็นเรื่องสาคัญครับแต่ในพริ้นเตอร์          Dotmatrix
แล้วจะใช้กระดาษต่อเนื่องที่เป็นทาเป็นสาเนา ความกว้างของกระดาษ ก็เป็น                   ส่วนหนึ่งที่ต้องคานึงถึงครับ
ถ้าเครื่องพิมพ์มีความกว้างของกระดาษไม่พอ              ก็ทาให้ไม่สามารถพิมพ์งานได้ครับ ในส่วนอื่นๆ
ก็เหมือนๆกันไม่ได้แตกต่างกันมากช่องต่อพอร์ต เป็น          Parallel โดยส่วนใหญ่ มีไม่กี่รุ่นที่ต่อพอร์ต     USB ได้ด้วย
ที่น่าพิจารณาก็อยู่ตรงที่หน่วยความจา บัฟเฟอร์ยิ่งมาก        ยิ่งดีครับเพราะเครื่องจะ    มีความยืดหยุ่นในการทางานสูงขึ้น
และเรื่องของราคาเครื่อง        Printer    พริ้นเตอร์ หรือ ปริ้นเตอร์       ประเภทนี้มีราคาค่อนข้างสูงอยู่พอสมควร
แต่ถ้าคิดถึงโดยรวมแล้วคุ้มครับเนื่องจากผู้ใช้ ไม่ต้องเสียเวลา ซื้อน้าหมึกมาเติมอยู่บ่อยๆเหมือนเครื่อง Printer พริ้นเตอร์ หรือ
ปริ้นเตอร์       ประเภทอื่นส่วนราคาผ้าหมึกเวลาซื้อเปลื่ยนก็ไม่แพงมาก         ถ้าหากกาลังมองหาพริ้นเตอร์ประเภทนี้อยู่
ก็คงต้องพิจารณาให้ดี
  เครื่องอิงค์เจ็ตพริ้นเตอร์ (Inkjet Printer) เหมาะสมสาหรับการใช้งานโดยรวม สามารถพิมพ์เอกสาร รูปภาพที่เป็นขาว-ดา และ สีได้
ค่าความละเอียดของตัวเครื่องให้เลือกที่ความเหมาะสมดูไปแล้ว          เมื่อเทียบกับในปัจจุบันคงต้องเลือกค่าความละเอียดไม่ต่ากว่า
1200x1200        จุดต่อตารางนิ้ว สาหรับผู้ที่ใช้งานปกติ             ตรงนี้ไม่ใช่ว่าความละเอียดต่ากว่านี้จะไม่ดีนะครับ
แต่เพื่อการทางานในอนาคตและราคาก็แตกต่างกัน เล็กน้อย สาหรับผู้ที่ทางานกราฟิก ออกแบบน่าจะเลือกความละเอียดประมาณ
4,800 x 1,200 จุดต่อตารางนิ้ว ขนาดช่องใส่กระดาษก็ปกติ A4 หากมีทุนหน่อยก็ เลือกเครื่องที่ใส่กระดาษขนาด A3 ได้ไปเลย
ส่วนช่องพอร์ตจะมีตั้งแต่ Parallel, USB 1.1/2.0 ให้เลือกที่เป็น USB ครับเพราะการรับส่งข้อมูลจะเร็วกว่า แบบ Parallel
เรื่องราคาอยู่ที่ความพอใจเลยครับ     ราคาถูกประสิทธิภาพการทางานต่างก็ลดลงเช่นกัน ถ้าต้องการเครื่องที่มีประสิทธิภาพ
ในการทางานสูงก็ลง ทุนหน่อยนะครับ สาปัจจุ         บันนี้เครื่อง Printer พริ้นเตอร์ หรือ ปริ้นเตอร์ แบบ Inkjet
สามารถจะพิมพ์รูปภาพจากกล้องดิจิตอลโดยตรงได้โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์                       หรือ
สามารถอ่านสื่อบันทึกข้อมูลแบบ Memory Stick, MulitMedia Card(MMC), Secure Disk(SD), CompactFlash (CF) และ XD เหมาะสาหรับ
หรับผู้ใช้ที่มีกล้องดิจิตอลอยู่แล้วต้องการเครื่อง    Printer    พริ้นเตอร์    หรือ    ปริ้นเตอร์  ที่สามารถพิมพ์ภาพได้
บางรุ่นก็มีหน้าจอบนตัวเครื่องทาให้สามารถเลือกดูภาพจากตัวเครื่อง Printer พริ้นเตอร์ หรือ ปริ้นเตอร์ ได้ก่อนที่จะพิมพ์
                                                                     4
บางรุ่นก็ไม่มีแต่ก็สามารถดูภาพที่ตัวกล้องแทนได้ ในส่วนกระดาษที่ใช้ถ้าเป็นการพิมพ์เอกสารธรรมดาประเภท Word, Excel
ควรจะใช้             กระดาษที่ใช้ควรจะเป็นกระดาษที่มีความหนา              80          แกรมขึ้นไปครับ
เพราะความหนาของกระดาษจะช่วยให้ตัวอักษรที่พิมพ์ออกมาอีกความคมชัดด้วย ถ้าเป็นการ                        พิมพ์รูปภาพ
ควรจะใช้กระดาษโฟโต้เหมาะที่สุดครับ
คุณภาพในด้านสีและความละเอียดที่ออกมาจะทาให้สามารถแสดงสีได้ไม่ผิดเพี้ยนมากเกินไป
เครื่องอิงค์เจ็ตพริ้นเตอร์ในปัจจุบันมีความสามารถที่แตกกต่างกันมากมาย           ทางด้านผู้ผลิตที่คิดค้น และค้นคว้าจุดเด่น
หรือข้อดีของแต่ละผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแข่งขันกัน ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการอ่านสื่อบันทึกข้อมุลต่างๆ ได้ เช่น Compact Flash,
MultiMedia Card, Secure Disk, XD Card, Memory Stick ในแบบต่างๆ และการติดตั้งพอร์ตเชื่อมต่อแบบ PicBridge หรือบางผู้ผลิตเรียกว่า
Print Direct ก็ยังสามารถช่ว ยให้การใช้งานนั้นง่ายยิ่งขึ้น เพียงแต่ผู้ใช้มีกล้องดิจิตอลที่รองรับเทคโนโลยี PicBridge และเครื่อง Printer
พริ้นเตอร์ หรือ ปริ้นเตอร์ ที่รองรับเทคโนโลยีนี้เหมือนกัน เท่านี้ก็สามารถใช้งานสั่งพิมพ์รูปภาพผ่านทางกล้องดิจิตอลได้แล้วครับ
ในส่วนความสามารถในการพิมพ์ รูปภาพหรือข้อความลงบนแผ่น CD หรือ DVD นั้นกาลังเริ่มนิยมขึ้นเรื่อยๆ ครับ หลายๆ
ผู้ผลิตก็ทยอยออกสินค้ารุ่นใหม่ๆ ของตนที่มีความสามารถในการพิมพ์รูปภาพ หรือข้อความลงบนแผ่น CD หรือ DVD ได้ออกมา
สาหรับโปรแกรมที่ใช้งานกับเครื่องอิงค์เจ็ตพริ้นเตอร์นั้น แต่ละผู้ผลิ ตก็ได้พัฒนา Software ของตนขึ้นมาเพื่อรองรับการทางาน
และประสานการทางานระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้ และเครื่อง               Printer   พริ้นเตอร์   หรือ   ปริ้นเตอร์
ให้สามรถใช้งานได้อย่างง่ายดาย
เครื่องเลเซอร์พริ้นเตอร์ (Laser Printer) เหมาะสมกับการใช้งานร่วมกันในผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการความละเอียด สานักงานขนาดเล็ก
ไปจนถึงขนาดใหญ่ที่มี งานเอกสารปริมาณที่มาก
เครื่องเลเซอร์พริ้นเตอร์                            (Laser                        Printer)
นับว่ามีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยในตลาดบ้านเราเมื่อเทียบกับการทางานทั่วไปของพริ้นเตอร์ประเภทนี้กับ เครื่อง Printer
พริ้นเตอร์              หรือ             ปริ้นเตอร์            ประเภท              Inkjet
จุดแตกต่างที่เห็นกันอย่างชัดเจนคงต้องเป็นในเรื่องของปริมาณการพิมพ์ที่พริ้นเตอร์ประเภทเลเซอร์             สามารถพิมพ์ได้จานวน
มากกว่า ใส่กระดาษได้มาก รวดเร็วกว่าในการพิมพ์ในจานวนมากๆ                             มีความคมชัดสูงทั้งพิมพ์สี
ขาวดาและยังสามารถแชร์การทางานกับผู้ใช้หลายคนได้อย่างมี                          ประสิทธิภาพมากกว่าประเภทอื่น
ในปัจจุบันนี้เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์พริ้นเตอร์ได้มีการนาออกมาวางจาหน่ายกันมากมายหลายรุ่น                โดยในแต่ละรุ่นก็จะมี
ประสิทธิภาพและฟังก์ชันในการทางานที่แตกต่างกันไป
ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อเลเซอร์พริ้ นเตอร์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานและปริมาณงานในองค์กร           ของตนให้มากที่สุด
ส่วนในเรื่องของราคานั้นอาจจะมีราคาสูงนิดหน่อย แต่ก็คุ้มค่าครับ           กับประสิทธิภาพที่ดีกว่ามีความยืดหยุ่นในการทางานสูง
ส่วนในการเลือก                         ซื้อควรดูที่ฟังก์ชันการทางานเป็นหลักว่าเหมาะสมกับงานของเราหรือเปล่า
ถ้ามีฟังก์ชันมากก็จะทาให้ผู้ใช้สะดวกมากขึ้น สาหรับในการทางานร่วมกันหลายคน
เครื่องเลเซอร์พริ้นเตอร์ยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ เครื่องเลเซอร์พริ้นเตอร์ขาว-ดา (Monochome Laser Printer)
และเครื่องเลเซอร์พริ้นเตอร์สี (Color Laser Printer)
ในด้านความละเอียดของตัวเครื่องก็ดูที่ความเหมาะสมกับงาน
แนะนาว่าพริ้นเตอร์เลเซอร์เหมาะมากครับสาหรับการใช้งานในสานักงาน ดูจะไม่
                                                                     5
เหมาะเท่าไรนักถ้าจะซื้อมาใช้งานส่วนตัวเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเครื่องประเภทนี้เน้นสนับสนุนระบบเน็ทเวิร์กเป็นหลักครับ Laser
พริ้นเตอร์ก็ยังไม่ทั้งขาว-ดา และสี ในด้านความละเอียดของเครื่อง Laser มีความละเอียดทั้งแต่ 600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว ไปจนถึง
1,200 x 1,200 จุดต่อตารางนิ้ว ความเร็วในการ พิมพ์ก็มีส่วนสาคัญครับ                ความเร็วในการพิมพ์ของเครื่อง Laser
ก็สามารถพิมพ์ในโหมดขาว -         ดาได้ตั้งแต่ 10 แผ่นต่อนาทีขึ้นไป ส่วนโหมดสีตั้งแต่         6 แผ่นต่อ นาทีขึ้นไป
ต่อมาก็มาดูที่หน่วยความจาของเครื่อง Printer พริ้นเตอร์ หรือ ปริ้นเตอร์ ส่วนใหญ่ใน Laser พริ้นเตอร์จะติดตั้งหน่วยความจาตั้งแต่ 8
MB,      16      MB,      32     MB       ไปจนถึง     96     MB      แต่ก็สามารถเพิ่มเติมได้อีก
ยิ่งมีหน่วยความจามากเท่าไหร่ก็จะทาให้เครื่องพิมพ์สามารถประมวลผล และรับงานในปริมาณที่มาก ล้วพิมพ์งานออกมาได้
รวดเร็วขึ้น ลาดับต่อมาเป็นการเชื่อมต่อมีตั้งแต่         Parallel,  USB    1.1/2.0,   Ethernet   ในส่วนนี้แล้วแต่ผู้ใช้ครับ
แต่ขอแนะนาให้เลือกใช้ที่เป็นการเชื่อมต่อแบบ USB 1.1/2.0 ดีกว่าครับ เพราะจะทาให้การส่งข้อมูลมีความรวดเร็วกว่าแบบอื่น
และถ้าต้องการใช้งานในระบบเครือข่าย (LAN) ขั้นก็ควรจะมีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ Ethernet 10/100 Base-T/TX ด้วยครับ
แต่เราจะใช้การเชื่อมต่อแบบ USB 1.1/2.0 เพื่อให้เครื่องเลเซอร์พริ้นเตอร์ของเราเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหึง
แล้วทางานแชร์ทรัพยากรเครื่อง ให้เครื่องลูกข่าย (Client) ให้สามารถใช้งานเครื่อง Printer พริ้นเตอร์ หรือ ปริ้นเตอร์ ตัวนั้นก็ได้ครับ
ซึ่งมีข้อเสียคือในการทางานจาเป็นทีจะต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครื่อง Printer พริ้นเตอร์ หรือ ปริ้นเตอร์ ไว้ตลอดเวลา
จึงจะสามารถสั่งพิมพ์งานได้ แต่ถ้าเป็นการเชื่อมต่อแบบ Ethernet ผู้ใช้ไม่จาเป็นต้องนาเครื่อง Printer พริ้นเตอร์ หรือ ปริ้นเตอร์
มาเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่สามารถนาเครื่อง Printer พริ้นเตอร์ หรือ ปริ้นเตอร์ เครื่องที่มีมาตรฐานการเชื่อมต่อแบบ Ethernet
นั้นไปเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายด้วยสาย LAN ได้ทันที เสมือนการทางานว่าเครื่อง Printer พริ้นเตอร์ หรือ ปริ้นเตอร์
เครื่องนั้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนั่นเองครับ                    ในการทางานก็สามารถสั่งพิมพ์งานได้ทันที
สะดวกและรวดเร็วประหยัดพลังงานมากกว่าแบบแรกครับ
โทนเนอร์ก็มีส่วนสาคัญครับ ถ้าราคาโทนเนอร์แพงก็ไม่คุ้มค่าที่จะใช้งานต้องระมัดระวังในส่วนนี้ด้วย กระดาษที่ใช้กับเครื่อง Laser
สามารถใช้ กระดาษขนาด          A4 บางรุ่นก็สามารถพิมพ์กระดาษขนาด          A3 ได้ ส่วนถาดใส่กระดาษใน         Laser
บางรุ่นสามารถเพิ่มถาดกระดาษได้ เหมาะสาหรับงานที่มี ปริมาณเอกสารมาก                ไม่ต้องกังวลว่าปริมาณกระดาษจะพอไหม
ในส่วนการใช้งาน Laser พริ้นเตอร์แบบขาว- ดาเหมาะสาหรับผู้ใช้ที่เน้นงานเอกสารเป็นหลัก ไม่ต้องการพิมพ์รูปภาพ
หรือข้อความที่เป็นสี ทาให้ได้ตัวอักษรที่คมชัดกว่าเครื่อง Printer พริ้นเตอร์ หรือ ปริ้นเตอร์ Inkjet หลายเท่า ส่วน Laser
พริ้นเตอร์แบบสีเหมาะสาหรับผู้ใช้ ที่เน้นงานด้านรูปภาพ แต่ก็มีงานด้านเอกสารด้วย
เครื่องมัลติฟังก์ชัน ( Multifunction) หรือ All-In-One (AIO) น้องใหม่ที่ออกมาพร้อมอุปกรณ์ทางานที่ครบเครื่องทั้ง พิมพ์ สแกน ก๊อปปี้
และส่งแฟกซ์ คุ้มค่ากับราคาที่น่าลอง ก่อนอื่นเรามาเริ่มทาความรู้จักกับอุปกรณ์นี้กันก่อน
สาหรับเครื่องมัลติฟังก์ชันหรือออลอินวั นจะเป็นการนาเอาความสามารถและฟังก์ชันการทางานของ อุปกรณ์ต่อพ่วงหลัก ๆ
มารวมเข้าไว้ด้วยกันอย่างครบชุด ซึ่งประกอบไปด้วย เครื่อง Printer พริ้นเตอร์ หรือ ปริ้นเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร
และเครื่องแฟกซ์ แต่สาหรับ         เครื่องมัลติฟังก์ชั่นในบางรุ่นอาจจะไม่ได้รวมเอาเครื่องแฟกซ์มาด้วยก็ได้ แต่หลัก ๆ
อย่างไรก็สามารถพิมพ์งาน สแกน และถ่ายเอกสารได้ครับ
ส่วนการทางานของเครื่องมัลติฟังก์ชันมีการพัฒนาในเรื่องของการทางานให้มีการทางานร่วมกันได้อย่างเต็มที่มากขึ้น
อย่างที่เราจะเห็นได้จาก
ฟังก์ชันในการถ่ายเอกสารนั่นเองซึ่งจะเป็นการประสานงานในการทางานร่วมกันระหว่างเครื่องสแกนเนอร์กับพริ้นเตอร์
นอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มฟังก์ชัน       ในการสั่งงานบางอย่างที่จะช่วยให้การถ่ายเอกสารทางานได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นด้วย
อย่างเช่น การย่อหรือขยายเอกสาร การทาสาเนา หรือจะเป็นการปรับ เลือกโหมดการถ่ายเอกสารสีหรือการถ่ายเอกสารขาว- ดาได้
เป็นต้น      ส่วนเครื่องมัลติฟังก์ชันที่มีแฟกซ์ในตัวเราจะสังเกตได้จากแผงควบคุมที่จะมีปุ่มสาหรับกดเลขหมายโทรศัพท์ได้ครับ
สาหรับกลุ่มผู้ใช้ที่เหมาะสาหรับ เครื่องมัลติฟังก์ชันนี้จะมีทั้ง      กลุ่มธุรกิจองค์กรทั้งขนาดเล็ กและขนาดกลาง โฮมออฟฟิศ
และกลุ่มผู้ใช้งานตามบ้าน       ซึ่งสาหรับกลุ่มผู้ใช้งานตามบ้านนั้นในตอนนี้ กาลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ
                                                             6
เพราะทางผู้ผลิตทั้งหลายต่างก็ได้ส่งเครื่องมัลติฟังก์ชันราคาประหยัดลงมาทาตลาดกัน      ซึ่งจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ
สี่พันกว่าบาทเท่านั้น   และเมื่อลองเทียบกันกับการซื้อ พริ้นเตอร์และสแกนเนอร์แบบแยกชิ้นแล้ว
จะเห็นได้ว่ามีราคาต่างกันไม่มาก แต่เมื่อดูถึงจุดเด่นของมัลติ           ฟังก์ชันที่ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งกว่า
และสามารถถ่ายเอกสารทั้งสีทั้งขาว-ดาได้แล้วถือว่าเป็นตัวเลือกใหม่ที่น่าสนใจทีเดียว
ที่มา : http:// www.google.com
    http://www.it-guides.com/free/driver_printer.html
    http://www.bcoms.net/hardware/printer.asp
    http://www.buycoms.com/buyers-guide/printer/index.asp
    http://www.epson.co.th/innovations/InksDurable.shtml

				
DOCUMENT INFO