Docstoc

4 ngon nen

Document Sample
4 ngon nen Powered By Docstoc
					CAÂU CHUYEÄN VEÀ BOÁN NGOÏN NEÁN

Trong phoøng toái, coù 4 ngoïn neán ñang chaùy

Xung quanh thaät yeân tónh, ñeán möùc chuùng ta coù theå nghe thaáy tieáng thì thaàm cuûa chuùng

Ngoïn neán thöù nhaát noùi:

TOÂI LAØ HIEÄN THAÂN CUÛA HOØA BÌNH
Cuoäc ñôøi seõ nhö theá naøo neáu khoâng coù toâi Toâi thöïc söï quan troïng cho moïi ngöôøi

Ngoïn neán thöù hai leân tieáng: COØN TOÂI LAØ HIEÄN THAÂN CUÛA LOØNG TRUNG THAØNH Hôn taát caû, moïi ngöôøi ñeàu phaûi caàn ñeán toâi

Ñeán löôït mình, ngoïn neán thöù ba:

TOÂI LAØ HIEÄN THAÂN CUÛA TÌNH YEÂU
Toâi môùi thöïc söï quan troïng Haõy thöû xem cuoäc soáng seõ nhö theá naøo neáu nhö thieáu ñi tình yeâu

Ñoät nhieân,
Caùnh cöûa chôït môû tung, moät caäu beù chaïy vaøo phoøng. Moät côn gioù uøa vaøo laøm taét caû ba ngoïn neán.

“Taïi sao caû ba ngoïn neán laïi taét ?” Caäu beù söûng soát noùi. Ñeán ñaây, caäu beù oøa leân khoùc.

Luùc naøy ngoïn neán thöù tö môùi leân tieáng: Ñöøng lo laéng caäu beù. Khi toâi vaãn coøn chaùy thì vaãn coù theå thaép saùng laïi caû ba ngoïn neán kia. Bôûi vì

TOÂI CHÍNH LAØ NIEÀM HY VOÏNG

Lau nhöõng gioït nöôùc maét coøn ñoïng laïi, caäu beù laàn löôït thaép saùng laïi nhöõng ngoïn neán vöøa taét.

Ngoïn löûa cuûa

HY VOÏNG
seõ luoân ñi cuøng caùc baïn theo suoát cuoäc ñôøi

…Khi giöõ ñöôïc

HY VOÏNG
chuùng ta coù theå thaép saéng laïi ngoïn löûa cuûa hoøa bình, loøng trung thaønh vaø tình yeâu !!!

ÑÖØNG TÖØ BOÛ CON ÑÖÔØNG ÑAÕ CHOÏN

NGUYEÂN TAÉC ÑEÅ THAØNH COÂNG
1. Suy nghó Tích cöïc 2. Caûm nhaän Say meâ

3. Haønh ñoäng Kieân trì
Thaønh coâng seõ ñeán

Chuùc caùc baïn thaønh coâng vaø haïnh phuùc ...

Haõy thaép saùng ngoïn löûa HY VOÏNG cuûa mình vaø nhöõng ngöôøi xung quanh baïn


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:92
posted:12/7/2008
language:Vietnamese
pages:14