0013141 10.2 PICASSO by vts15196

VIEWS: 8 PAGES: 2

									Publicació periòdica de l'Oficina de Marques del Principat d'Andorra (OMPA)                  Gaseta de Marques - Any 3, Núm. 9/ 1999
 NÚMERO DEL REGISTRE DE MARCA
 (NÚMERO DEL REGISTRO DE MARCA / TRADEMARK REGISTRATION NUMBER / NUMÉRO D'ENREGISTREMENT)
      13141

 1 REPRODUCCIÓ DE LA MARCA
   (REPRODUCCIÓN DE LA MARCA / REPRODUCTION OF TRADEMARK / REPRODUCTION DE LA MARQUE)
                                  PICASSO

 2 DATA DE REGISTRE
   (FECHA DE REGISTRO / DATE OF REGISTRATION / DATE D'ENREGISTREMENT)    25/05/1999    15:23 3 DATA DE VENCIMENT DEL REGISTRE
   (FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO / DATE OF EXPIRATION OF REGISTRATION / DATE D'ÉCHÉANCE DE L'ENREGISTREMENT)    25/05/2019 4 NOM DEL TITULAR
   (NOMBRE DEL TITULAR / NAME OF OWNER / NOM DU TITULAIRE)


   Denominació social (Denominación social / Name of company / Dénomination officielle complète):
   INDIVISION PICASSO COMPOSÉE DE PALOMA RUIZ-PICASSO, MAYA WIDMAIER-PICASSO, MARINA RUIZ-PICASSO, BERN
   Forma jurídica (Forma jurídica / Legal form of constitution / Forme juridique)
   INDIVISIÓ DE DRET FRANCÉS


 5 ADREÇA DEL TITULAR
   (DIRECCIÓN DEL TITULAR / ADDRESS OF OWNER / ADRESSE DU TITULAIRE)


   7, PLACE VENDÔME
   75001 PARIS
   FRANCE 6 NÚMERO D'ACREDITACIÓ DEL MANDATARI ACREDITAT
    (NÚMERO DE ACREDITACIÓN DEL MANDATARIO ACREDITADO / LICENSE NUMBER OF LICENSED REPRESENTATIVE / NUMÉRO D’ACCRÉDITATION DU MANDATAIRE AGRÉÉ)


    960106
Publicació periòdica de l'Oficina de Marques del Principat d'Andorra (OMPA)                   Gaseta de Marques - Any 3, Núm. 9/ 1999
 7 NOM DELS PRODUCTES I/O SERVEIS PER ALS QUALS ES REGISTRA LA MARCA
    (NOMBRE DE LOS PRODUCTOS Y/O DE LOS SERVICIOS PARA LOS CUALES SE REGISTRA LA MARCA / NAME OF GOODS AND SERVICES FOR WHICH TRADEMARK
    REGISTRATION IS SOUGHT / NOM DES PRODUITS ET/OU DES SERVICES POUR LESQUELS LA MARQUE EST ENREGISTRÉE)


    Classe número (Clase número / Class number / Classe numéro) : 12
    Productes i/o serveis (Productos y/o servicios / Goods and/or services / Produits et/ou services) :
    GEN1202     APARELLS DE LOCOMOCIÓ TERRESTRE, AÈRIA O MARÍTIMA;

    GEN1201     VEHICLES;

    120018     AUTOBUSOS;

    120125     CAMIONETES;

    120022     CAMIONS;

    120056     CARAVANES;

    120199     COTXES;

    120057     REMOLCS (VEHICLES);


 16 ALTRES INSCRIPCIONS AL REGISTRE DE MARQUES
    (OTRAS INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE MARCAS / OTHER ENTRIES IN THE TRADEMARK REGISTER / AUTRES INSCRIPTIONS AU REGISTRE DES MARQUES)


    Aquest registre ha estat objecte de (Este registro ha sido objeto de / This registration has been subjected to / Cet enregistrement a fait l'objet de):

     28/04/2009    : renovació
             : renovación
             : renewal
             : rénovation

								
To top