tai_lieu_on_thi_toan

Document Sample
tai_lieu_on_thi_toan Powered By Docstoc
					  NGUY N ð C TU N
T  ÔN LUY N THI

MÔN TOÁN

   Hà n i, 1 - 2005
                 T ôn luy n thi ñ i h c môn toán

         Chương 1: Phương trình và b t phương trình
        Bài 1: PHƯƠNG TRÌNH B C NH T VÀ B C HAI
I. Cách gi i
    1) Phương trình b c nh t:   ax + b = 0, a,b ∈ IR.
                                   b
      •  N u a ≠ 0 thì phương trình có nghi m duy nh t x = -   .
                                   a
      • N u a = 0, b ≠ 0 thì phương trình vô nghi m.
      • N u a = b = 0 thì phương trình nghi m ñúng v i m i x ∈ IR.
    2) Phương trình b c hai:   ax2 + bx + c = 0, a ≠ 0.
      • N u ∆ = b – 4ac < 0 phương trình vô nghi m.
             2

                                  b
      • N u ∆ = 0 phương trình có nghi m kép x1 = x 2 = -    .
                                 2a
                                    −b± ∆
      • N u ∆ > 0 phương trình có hai nghi m phân bi t x 1, 2 =       .
                                      2a
II. ð nh lí Viét và h qu v d u các nghi m
    1) ð nh lí Viét : N u phương trình ax2 + bx + c = 0, a ≠ 0 có hai nghi m x1 , x 2 thì
                        b         c
                S = x1 + x 2 = -  và P = x1.x 2 = .
                        a         a
    2) H qu : Phương trình b c hai ax2 + bx + c = 0, a ≠ 0 có hai nghi m:
                                 ∆ ≥ 0
                c                 
          Trái d u ⇔   <0        Cùng d u ⇔  c
                a                 a > 0
                                 

                               
                ∆ ≥ 0            ∆ ≥ 0
                               
                c              c
          Cùng dương ⇔  > 0        Cùng âm ⇔  > 0
                a              a
                 b               b
                − a > 0
                               − a < 0
                               

III. ð nh lí v d u c a tam th c b c hai
  Cho tam th c b c hai f(x) = ax2 + bx + c, a ≠ 0 ta có
    1. ð nh lí thu n:
      • N u ∆ = b2 – 4ac < 0 thì a.f(x) > 0 v i ∀ x.
                              b
      • N u ∆ = 0 thì a.f(x) > 0 v i ∀ x ≠ -      .
                             2a
      • N u ∆ > 0 khi ñó f(x) có hai nghi m phân bi t x1 < x2 và
            a.f(x) > 0 v i x ngoài [ x1 ; x 2 ] .
            a.f(x) < 0 v i x1 < x < x 2 .
    2. ð nh lí ñ o: N u t n t i s α sao cho a.f( α ) < 0 thì tam th c có hai nghi m phân bi t
    và s α n m trong kho ng hai nghi m ñó: x1 < α < x 2 .
            Nguy n ð c Tu n l p 44C1 ð i h c Th y l i Hà n i            1
                 T ôn luy n thi ñ i h c môn toán

    IV.   ng d ng
       1. ði u ki n ñ f(x) = ax2 + bx + c không ñ i d u v i m i x
                  a = b = 0                a = b = 0
                                       
         f(x) > 0 v i ∀ x ⇔ c > 0         f(x) ≥ 0 v i ∀ x ⇔ 
                                         c ≥ 0
                  a > 0                  a > 0
                                       
                   ∆ < 0
                                        ∆ ≤ 0
                                        

                  a = b = 0               a = b = 0
                                     
         f(x) < 0 v i ∀ x ⇔ c < 0       f(x) ≤ 0 v i ∀ x ⇔ 
                                       c ≤ 0
                  a < 0                 a < 0
                                     
                   ∆ < 0
                                       ∆ ≤ 0
                                      
       2. So sánh nghi m tam th c b c hai v i s th c α
         •  ði u ki n ñ f(x) có hai nghi m phân bi t và x1 < α < x 2 là: a.f( α ) < 0.
         •  ði u ki n ñ f(x) có hai nghi m phân bi t và α n m ngoài kho ng hai
                             ∆ > 0
           nghi m:               
                             a.f (α) > 0
                                       
                                       ∆ > 0
                                       
            - N u α n m bên ph i hai nghi m: x1 < x 2 < α    ⇒ a.f (α ) > 0
                                       S    b
                                        =−     <a
                                       2    2a
                                      
                                      ∆ > 0
                                      
            - N u α n m bên trái hai nghi m: α < x1 < x 2   ⇒ a.f (α ) > 0
                                      S    b
                                       =−     >a
                                      2    2a
       •  ði u ki n ñ f(x) có hai nghi m phân bi t và m t nghi m n m trong, m t nghi m
         n m ngoài ño n [ α; β ] là: f( α ).f( β ) < 0.

       3. ði u ki n ñ f(x) có nghi m th a mãn x > α :
       • Trư ng h p 1: f(x) có nghi m x1 < α < x 2 ⇔ a.f( α ) < 0.
                              
                              ∆ ≥ 0
                              
      • Trư ng h p 2: f(x) có nghi m α < x1 < x 2 ⇔ a.f (α) > 0
                                 S
                              α <
                                 2
                             f (α ) = 0
                             
      • Trư ng h p 3: f(x) có nghi m α = x1 < x 2 ⇔     S
                             α < 2
                             
          ( Làm tương t v i trư ng h p x < α và khi x y ra d u b ng)
   Ngoài ra ta chú ý thêm ñ nh lí sau: Gi s hàm s y = f(x) liên t c. Khi ñó ñi u ki n ñ
phương trình f(x) = m có nghi m là minf(x) ≤ m ≤ maxf(x).            Nguy n ð c Tu n l p 44C1 ð i h c Th y l i Hà n i            2
                  T ôn luy n thi ñ i h c môn toán

       B ng tóm t t ñ nh lý thu n v d u c a tam th c b c hai


      N u ∆<0               N u ∆=0                 N u ∆>0


    a.f(x) > 0 v i ∀ x                   b      a.f(x) > 0 v i x ngoài [ x1 ; x 2 ]
                    a.f(x) > 0 v i ∀ x ≠ -
                                2a       a.f(x) < 0 v i x1 < x < x 2
      B ng tóm t t so sánh nghi m tam th c b c hai v i s th c α
    ði u ki n ñ f(x) = ax2 + bx + c có hai nghi m phân bi t và

 α n m gi a kho ng hai nghi m             α n m ngoài kho ng hai nghi m
 x1 < α < x 2
                                   ∆ > 0
                                   
                                   a.f (α ) > 0

                        x1 < x 2 < α              x1 < x 2 < α
     a.f( α ) < 0                                
                       ∆ > 0                 ∆ > 0
                                           
                       a.f (α ) > 0              a.f (α ) > 0
                       S    b               S    b
                        =−     <a              =−     >a
                       2    2a               2    2a

Ví d  1. Tìm m ñ phương trình x 2 − 2( m + 4) x + m 2 + 8 = 0 có 2 nghi m dương.
Ví d  2. Xác ñ nh a ñ bi u th c (a + 1) x 2 − 2(a − 1) x + 3a − 3 luôn dương
Ví d  3. Tìm m ñ b t phương trình x 2 + x − 2 ≥ m nghi m ñúng v i m i x.
Ví d  4. Tìm m ñ phương trình x 2 + mx + 2m = 0 có hai nghi m x1 , x 2 th a mãn
                   -1< x1 < x 2
Ví d  5. Tìm m ñ phương trình x − 2mx + 2m 2 − 1 = 0 có nghi m th a mãn
                 2

                    − 2 ≤ x1 ≤ x 2 ≤ 4
Ví d  6. Cho phương trình x + ( m + 2) x + 3m − 2 =0
               2


    Tìm m ñ phương trình có hai nghi m phân bi t nh hơn 2
Ví d  7. Tìm m ñ phương trình x 2 − 2mx + m + 2 = 0 có nghi m l n hơn 1
Ví d  8. Tìm m ñ phương trình x 2 − 6mx + 9m 2 − 2m + 2 = 0 có nghi m x1 ≤ x 2 ≤ 3
             Nguy n ð c Tu n l p 44C1 ð i h c Th y l i Hà n i                 3
                   T ôn luy n thi ñ i h c môn toán

           Bài 2: PHƯƠNG TRÌNH TRÙNG PHƯƠNG VÀ
           PHƯƠNG TRÌNH CH A GIÁ TR TUY T ð I
I. Phương trình trùng phương       ax 4 + bx 2 + c = 0, a ≠ 0 (1)
    ð t t = x ≥ 0 phương trình (1) tr thành: at + bt + c = 0
         2                  2
                                   (2)
    • PT (1) có nghi m khi và ch khi (2) có ít nh t m t nghi m không âm.
    • PT (1) có ñúng hai nghi m phân bi t khi và ch khi (2) có ñúng m t nghi m dương.
    • PT (1) có ñúng 3 nghi m phân bi t khi và ch khi (2) có m t nghi m b ng 0 và m t
      nghi m dương.
    • PT (1) có ñúng 4 nghi m phân bi t khi và ch khi (2) có hai nghi m dương phân
      bi t.

Ví d 1. Cho phương trình: x4 + (1-2m)x2 + m2 – 1 = 0.
        a)Tìm các giá tr c a m ñ phương trình vô nghi m.
        b)Tìm các giá tr c a m ñ phương trrình có 4 nghi m phân bi t.
Ví d 2. Tìm m sao cho ñ th hàm s       y = x4 -2(m+4)x2 + m2 + 8
    c t tr c hoành l n lư t t i 4 ñi m phân bi t A, B, C, D v i AB = BC = CD.
II. Phương trình ch a giá tr tuy t ñ i
    1) Các d ng cơ b n:
             b ≥ 0
      |a|=b ⇔                 | a | = | b | ⇔ a = ±b
             a = ± b
                                   b < 0
              b ≥ 0                  
        |a| ≤ b   ⇔ 2             | a | ≥ b ⇔  b ≥ 0
              a ≤ b
                  2
                                   a 2 ≥ b 2
                                   
        | a | ≥ | b | ⇔ a 2 ≥ b2

Ví d  1. Gi  i phương trình      | x2 – 3x + 2 | - 2x = 1.
Ví d  2. Gi  i b t phương trình    x2 - | 4x – 5 | < 0.
Ví d  3. Gi  i và bi n lu n phương trình    | 2x – m | = x.
Ví d  4. Gi  i phương trình      4|sinx| + 2cos2x = 3.
Ví d  5. Gi  i và bi n lu n b t phương trình | 3x2 -3x – m | ≤ | x2 – 4x + m |.

    2)Phương pháp ñ th :
    a) Cách v ñ th hàm s y = | f(x) | khi ñã bi t ñ th hàm s y = f(x).
        - Chia ñ th hàm s f(x) ra 2 ph n: ph n ñ th n m phía trên tr c hoành (1) và
ph n ñ th n m phía dư i tr c hoành (2).
        - V ph n ñ th ñ i x ng v i ph n ñ th (2) qua tr c hoành ñư c ph n ñ th
    (3).
        - ð th hàm s y = | f(x) | là ñ th g m ph n ñ th (1) và ph n ñ th (3) v a
    v .
    b) ð nh lí: S nghi m c a phương trình g(x) = h(m) là s giao ñi m c a ñư ng th ng
n m ngang y = h(m) v i ñ th hàm s y = g(x). Khi g p phương trình có tham s ta tách riêng
chúng v m t v c a phương trình r i v ñ th hàm s y = g(x) và ñư ng th ng y = h(m) r i áp
d ng ñ nh lí trên ñ bi n lu n.

Ví d 6. Tìm m ñ phương trình | x2 – 1 | = m4 – m2 +1 có 4 nghi m phân bi t.
Ví d 7. Bi n lu n theo m s nghi m c a phương trình | x – 1 | + | x + 2 | = m.
             Nguy n ð c Tu n l p 44C1 ð i h c Th y l i Hà n i        4
                     T ôn luy n thi ñ i h c môn toán

   Bài 3: PHƯƠNG TRÌNH VÀ B T PHƯƠNG TRÌNH VÔ T
I.Các d ng cơ b n
     D ng 1:    2 n +1  f ( x ) = ϕ( x ) , n ∈ N* ⇔ f(x) = [ ϕ( x ) ]2n+1
                             ϕ( x ) ≥ 0
      D ng 2:   2n  f ( x ) = ϕ( x ) , n ∈ N* ⇔ 
                             f ( x ) = [ϕ( x )]
                                       2n


      D ng 3:
                     f ( x ) ≥ 0                     f ( x ) ≥ 0
                                               
           f ( x ) < ϕ( x ) ⇔ ϕ( x ) > 0     ,      f ( x ) ≤ ϕ( x ) ⇔ ϕ( x ) ≥ 0
                     f ( x ) < [ϕ( x )]2                 f ( x ) ≤ [ϕ( x )]2
                                               
      D ng 4:
                     f ( x ) ≥ 0                    f ( x ) < 0
                                               
                      ϕ( x ) < 0                     ϕ( x ) ≥ 0
           f ( x ) > ϕ( x ) ⇔ 
                     ϕ( x ) ≥ 0     ,      f ( x ) ≥ ϕ( x ) ⇔ 
                                               ϕ( x ) ≥ 0
                                               
                     f ( x ) > [ϕ( x )]2
                                               f ( x ) ≥ [ϕ( x )]2
                                               
Ví d 1. Gi i phương trình            x 2 − 2x + 3 = 2x + 1
Ví d 2. Gi i b t phương trình          x 2 − x − 12 < x
Ví d 3. Gi i b t phương trình          2 x 2 + 5x − 6 > 2 − x
Ví d 4. Tìm m ñ phương trình có nghi m x − m = 2 x 2 + mx − 3
II. Các phương pháp gi i phương trình, b t phương trình vô t không cơ b n
    1) Phương pháp lũy th a hai v :
    - ð t ñi u ki n trư c khi bi n ñ i
    - Ch ñư c bình phương hai v c a m t phương trình ñ ñư c phương trình tương ñương
(hay bình phương hai v c a m t b t phương trình và gi nguyên chi u) n u hai v c a chúng
không âm.
    - Chú ý các phép bi n ñ i căn th c       A2 = A .
Ví d 5. Gi i phương trình   x +1 = 3 − x + 4
Ví d 6. Gi i b t phương trình    x + 3 ≥ 2x − 8 + 7 − x
Ví d 7. Gi i b t phương trình   3 x − 5x + 5 > 1
Ví d 8. Gi i b t phương trình    x + 2 − x +1 ≤ x
Ví d 9.Gi i phương trình        2 x 2 + 8x + 6 + x 2 − 1 = 2 x + 2
Ví d 10.Gi i b t phương trình x 2 − 4x + 3 − 2 x 2 − 3x + 1 ≥ x − 1
   2)Phương pháp ñ t n ph :
    - Nh ng bài toán có tham s khi ñ t n ph ph i tìm t p xác ñ nh c a n m i.
    - Chú ý các h ng ñ ng th c (a ± b) 2 = a 2 ± 2ab + b 2 , a 2 − b 2 = (a + b)(a − b) , …
Ví d 11.Gi i b t phương trình          5x 2 + 10 x + 1 ≥ 7 − x 2 − 2 x
Ví d 12.i i phương trình        x + 8 + 2 x + 7 + x +1− x + 7 = 4
Ví d 13.Gi i phương trình       x + 2 + x − 2 = 4 x − 15 + 4 x 2 − 4
                         4  3x 2 + 2 x − 2
Ví d 14.Gi i phương trình       9x 2 +   =
                        x2     x
                            5       1
Ví d 15.Gi i b t phương trình          5 x+    < 2x +   +4
                           2 x      2x

            Nguy n ð c Tu n l p 44C1 ð i h c Th y l i Hà n i                       5
                T ôn luy n thi ñ i h c môn toán

          Bài 4: H PHƯƠNG TRÌNH ð I X NG
I. H phương trình ñ i x ng lo i 1
   1)Khái ni m: Là h mà m i phương trình không ñ i khi ta thay x b i y và thay y b i x.
   2)Tính ch t: N u (xo, yo) là m t nghi m c a h thì (yo, xo) cũng là nghi m c a h .
   3)Cách gi i:
                             x + y = S
     Bi n ñ i h phương trình v d ng: H ñã cho ⇔           (1)
                             x.y = P
      Khi ñó x, y là nghi m c a phương trình: t 2 − St + P = 0 (2)
N u ∆ = S – 4P > 0 thì phương trình (2) có hai nghi m t1 ≠ t2 nên h phương trình (1) có hai
     2

nghi m phân bi t (t1, t2), (t2, t1).
N u ∆ = 0 thì phương trình (2) có nghi m kép t1 = t2 nên h (1) có nghi m duy nh t (t1, t2).
ði u ki n ñ h (1) có ít nh t m t c p nghi m (x, y) th a mãn x ≥ 0, y ≥ 0
                 ∆ = S 2 − 4 P ≥ 0
                 
                 S ≥ 0
                 P ≥ 0
                 
              x + y = 2   x y + y x = 30
                               x − y − xy = 3
Ví d 1.Gi i h phương trình  3                 2
              x + y = 26  x x + y y = 35   x + y + xy = 1
                 3                  2
                     
                 x + 1 + y −1 = m
                           xy( x + 2)( y + 2) = 5m − 6
Ví d 2.Tìm m ñ h sau có nghi m             2
                x + y = m 2 − 4m + 6  x + y + 2( x + y ) = 2 m
                               2
                

II. H phương trình ñ i x ng lo i 2
    1)Khái ni m: Là h phương trình mà trong h phương trình ta ñ i vai trò x, y cho nhau
thì phương trình n tr thành phương trình kia.
    2)Tính ch t: N u (xo, yo) là m t nghi m c a h thì (yo, xo) cũng là nghi m c a h .
    3)Cách gi i:
        Tr v v i v hai phương trình c a h ta ñư c phương trình có d ng:
           (x – y).f(x,y) = 0 ⇔ x – y = 0 ho c f(x,y) = 0.
                                      2     1
                                      2x = y +
                 x 3 + xy 2 = 40 y
                           x 2 y − 4 = y 2 
                                           y
Ví d 3.Gi i các h phương trình  3            2        
                  y + x y = 40 x
                 
                     2
                            xy − 4 = x
                            
                                    2
                                     2 y 2 = x + 1
                                     
                                           x
                   2 x + y − 1 = m
                              x = y − y + m
                               
                                   2

Ví d 4.Tìm m ñ h sau có nghi m:               
                   2 y + x − 1 = m
                              y = x 2 − x + m
                               
           Nguy n ð c Tu n l p 44C1 ð i h c Th y l i Hà n i            6
                T ôn luy n thi ñ i h c môn toán

      Bài 5: M T S H PHƯƠNG TRÌNH D NG KHÁC
I. H vô t

                x 2 + y 2 + 2 xy = 8 2
               
Ví d 1. Gi i h phương trình 
                x+ y =4
               
             x + y + xy = a
             
Ví d 2. Gi i và bi n lu n 
             x − y = a
             
                x+ y + x− y =2
               
Ví d 3. Gi i h phương trình 
                y + x − y − x =1
               
                x − 2−y = 2
               
Ví d 4. Gi i h phương trình 
                2−x + y = 2
               
                  x +1 + y = m
                 
Ví d 5. Tìm m ñ h có nghi m 
                  y +1 + x = 1
                 
II. H h u t
                  3     2y
                x 2 + y2 −1 + x = 1
               
Ví d 6. Gi i h phương trình 
               x 2 + y 2 + 4 x = 22
               
                      y
              x 3 − y 3 = 7
Ví d 7. Gi i h phương trình 
              xy( x − y) = 2
              x + 4 y = y + 16 x
               3      3

Ví d 8. Gi i h phương trình 
              1 + y 2 = 5(1 + x 2 )
              
               x − y = a (1 + xy)
Ví d 9. Tìm a ñ h có nghi m 
               xy + x + y + 2 = 0
                 2 y ( x 2 − y 2 ) = 3x
                
Ví d  10. Gi i h phương trình 
                x ( x 2 + y 2 ) = 10 y
                
                           x + y = m
Ví d  11.Tìm m ñ h có hai nghi m phân bi t:  2
                           x − y + 2x = 2
                              2


                x − xy − y = −11
                 2       2

Ví d  12. Gi i h phương trình  2
                ( x − y 2 ) xy = 180
                
                 x 3 − y 3 = 19( x − y)
                 
Ví d  13. Gi i h phương trình  3
                 x + y 3 = 7( x + y)
                 
    ==========================================================
           Nguy n ð c Tu n l p 44C1 ð i h c Th y l i Hà n i  7
                T ôn luy n thi ñ i h c môn toán

          Chương 2: Phương trình lư ng giác, mũ, logarit

          Bài 1: PHƯƠNG TRÌNH LƯ NG GIÁC
I. Phương trình lư ng giác cơ b n
    Khi gi i các phương trình lư ng giác cu i cùng d n ñ n phép gi i các phương trình
lư ng giác cơ b n. Ta c n ghi nh b ng sau ñây:

  Phương trình    ði u ki n có nghi m    ðưa v d ng        Nghi m
   sinx = m       −1 ≤ m ≤ 1       sinx = sin α     x = α + k 2π
                                     x = π − α + k 2π
                                    
   cosx = m        −1 ≤ m ≤ 1      cosx = cos α       ± α + k2 π
   tgx = m        m im         tgx = tg α        α + kπ
   cotgx = m        m im        cotgx = cotg α       α + kπ

     b ng trên k nh n m i giá tr nguyên ( k ∈ Z ) . ðơn v góc thư ng dùng là radian.
ð thu n l i cho vi c ch n α ta c n nh giá tr c a hàm lư ng giác t i các góc ñ c bi t. ðư ng
tròn lư ng giác s giúp ta nh m t cách rõ ràng hơn.
           Nguy n ð c Tu n l p 44C1 ð i h c Th y l i Hà n i            8
                 T ôn luy n thi ñ i h c môn toán

Ví d 1. Gi i phương trình:
              2             π
        a) sin3x =  ;     b) sin(2x -   ) = 1;    c) sin( xπ ) = 0.
             2             5
Ví d 2. Gi i phương trình:
               π            π       π          π
       a) cos2x = cos ;     b) cos(3x -   ) = cos(x + ); c) cosx = sin(2x + ).
               5            3       2          4
                       π     8π
Ví d 3. Gi i phương trình:       cos 2 ( cos x − ) = 0 .
                       3      3
Ví d 4. Gi i phương trình:       cos(π sin x ) = cos(3π sin x )
Ví d 5. Gi i phương trình:       cos 2 x − sin 2 ( 2 x ) = 1

II. Phương trình b c nh t ñ i v i sinx và cosx: asinx + bcosx = c (1) , a 2 + b 2 ≠ 0
        Chia hai v c a phương trình (1) cho a 2 + b 2 , ta ñư c:
                  a          b         c
           (1) ⇔        sin x +      cos x =       (2)
                 a +b
                 2   2
                          a +b
                           2  2
                                    a + b2
                                     2

             a              b
        ð t      = sin ϕ ;          = cos ϕ .
           a +b
            2  2
                         a + b2
                          2

                                           c
        Khi ñó phương trình lư ng giác có d ng:      cos(x - ϕ ) =      (3)
                                         a + b2
                                          2


                                 c
        Phương trình có nghi m khi và ch khi:          ≤ 1 ⇔ a 2 +b2 ≥ c2
                               a +b
                                2  2        Khi ñó t n t i α ∈ [0; π] sao cho cos α =
                                 c
                                    nên ta có:
                               a + b2
                                2

           (1) ⇔ cos( x − ϕ) = cos α ⇔ x = ϕ ± α + k 2π ; k ∈ Z

Ví d 6. Gi i phương trình: 2sin4x + 3 sinx = cosx.
Ví d 7. Cho phương trình: sinx + mcosx = 1
          a) Gi i phương trình v i m = - 3 .
          b) Tìm m ñ phương trình vô nghi m.
Ví d 8. Gi i phương trình: cos 2 x + 2 3 sin x cos x + 3 sin 2 x = 1
Ví d 9. Tìm α ñ phương trình sau có nghi m x ∈ IR:
               3 cos x + sin( x + α) = 2
Ví d 10. Gi i phương trình:     sin 8x − cos 6 x = 3 (sin 6 x + cos 8x ).
                             π
Ví d 11. Tìm m ñ phương trình sau có nghi m x ∈ 0;  :
                             2
              cos2x – msin2x = 2m – 1
Ví d 12. Gi i phương trình: sin8x – cos6x = 3 (sin6x + cos8x).
                                 1
Ví d 13. Gi i phương trình: cos 2 4 x − cos x. cos 4 x − sin 2 x + = 0
                                 4
            Nguy n ð c Tu n l p 44C1 ð i h c Th y l i Hà n i             9
                 T ôn luy n thi ñ i h c môn toán

III. Phương trình ñ ng c p, phương trình ñ i x ng ñ i v i sinx và cosx

    1) Phương trình ñ ng c p b c cao ñ i v i sinx và cosx:

        Khái ni m: M t phương trình sau khi bi n ñ i v cosx, sinx mà t t c các s
    h ng có t ng s mũ c a cosx và c a sinx ho c ñ u là s t nhiên ch n ho c ñ u là s t
    nhiên l thì phương trình ñó ñư c g i là “ ñ ng c p” ñ i v i cosx và sinx. G i k là s l n
    nh t trong các t ng s mũ nói trên ñư c g i là b c c a phương trình.
        Cách gi i: - Xét trư ng h p cosx = 0 th vào phương trình
             - Khi cos x ≠ 0 chia hai v phương trình cho coskx    sau ñó ñ t
                n ph t = tgx.

Ví d 14. Gi i phương trình:   2sin3x = cosx
                       π
Ví d 15. Gi i phương trình:    sin 3 ( x + ) = 2 sin x
                       4
Ví d 16. Tìm m ñ phương trình có nghi m:
          msin2x + cos2x + sin2x +m = 0.
                                           π π
Ví d 17: Tìm m ñ phương trình sau có ñúng hai nghi m x n m trong kho ng       − ; :
                                           2 2
        3sin4x – 2(m+2)sin2x.cos2x + (1 – m2 )cos4x = 0.

    2) Phương trình ñ i x ng sinx và cosx:

       Khái ni m: M t phương trình sau khi bi n ñ i v cosx, sinx mà các s h ng có
    ch a t ng (cosx ± sinx ) ho c ch a tích cosx.sinx ñư c g i là phương trình ñ i x ng ñ i
    v i cosx và sinx. Ví d phương trình: a (cos x ± sin x ) + b cos x. sin x + c = 0 .
                                          t 2 −1
        Cách gi i: ð t t = sinx + cosx, ta có t ≤ 2 . Khi ñó: sinx.cosx =
                                            2
                                      1− t2
        N u ñ t t = sinx - cosx, ta có t ≤ 2 . Khi ñó: sinx.cosx =
                                       2
Ví d 18. Cho phương trình:      sinx.cosx = 6 ( sinx + cosx + m).
          a) Gi i h phương trình v i m = - 1.
          b) Tìm m ñ phương trình có nghi m.
                           3
Ví d 19. Gi i phương trình: 1 + sin 3 x + cos3 x = sin 2 x
                           2
                            3
Ví d 20. Gi i phương trình: 1 + sin 3 2 x + cos 3 2x = sin 4x
                            2
                              π 3π 
Ví d 21. Tìm m ñ phương trình sau có nghi m       x∈ , :
                             4 4 
               cos x + sin x = m.
                 3     3
           Nguy n ð c Tu n l p 44C1 ð i h c Th y l i Hà n i            10
                  T ôn luy n thi ñ i h c môn toán

IV. Phương trình ñưa v d ng tích
    Các phương trình lư ng giác không có d ng như nh ng phương trình ñã trình bày các
m c trư c, ngư i ta thư ng nghĩ t i phân tích chúng thành nh ng phương trình cơ b n.
    Vi c phân tích thành tích th c ch t là ñi tìm th a s chung c a các s h ng có trong
phương trình. ð làm ñư c ñi u ñó, chúng ta c n ph i thành th o các công th c lư ng giác, các
h ng ñ ng th c ñ i s ñáng nh và cũng c n ph i có kinh nghi m nhìn nh n m i quan h gi a
các s h ng có trong phương trình.
                                     1              1
      • Th các nghi m ñ c bi t như sin x = ±1 , sin x = ± , cos x = ±1 , cos x = ±
                                     2               2
        và phương trình có ch a th a s (cosx ± sinx). S d ng ñ ng th c sin x + cos x  2    2

        = 1.
      • Dùng các công th c bi n ñ i như h b c, bi n ñ i t ng thành tích , bi n ñ i tích
        thành t ng, hàm s lư ng giác c a hai góc có liên quan ñ c bi t. Chú thêm m t
        s bi n ñ i sau ñây:
                     2                             1
            cot gx + tgx =     , cot gx − tgx = 2 cot g 2 x , cot gx − cot g 2x =
                   sin 2 x                          sin 2 x
      • ð t các nhân t chung (nhân t chung suy ra t nghi m ñã th ñư c).
       Tham kh o thêm b ng h các bi u th c có nhân t chung.

         f(x)           Bi u th c ch a th a s f(x)
         sinx              sin2x, tgx, tg2x, ...
         cosx             sin2x, tg2x, cotgx, ...
         1+cosx              x     x
                      cos 2 , cot g 2 , sin2x, tg2x
                         2     2
         1-cosx              x   x
                       sin 2 , tg 2 , sin2x, tg2x
                          2   2
         1+sinx                   π x      π x
                  cos2x, cotg2x, cos 2 ( − ) , sin 2 ( + )
                              4 2      4 2
         1-sinx                   π x      π x
                  cos2x, cotg2x, cos 2 ( + ) , sin 2 ( − )
                              4 2      4 2
        sinx+cosx    cos2x, cotg2x, 1+ sin2x, 1+ tgx, 1+ cotgx, tgx - cotgx
        sinx-cosx    cos2x, cotg2x, 1 - sin2x, 1 - tgx, 1 - cotgx, tgx - cotgx

Ví d 1.Gi i phương trình: cos3x – 2cos2x + cosx = 0 .
                          3
Ví d 2.Gi i phương trình: sin2x + sin22x + sin23x =
                          2
                               1
Ví d 3.Gi i phương trình: cos3x.cos4x + sin2x.sin5x =     ( cos2x + cos4x).
                               2
Ví d 4.Gi i phương trình:  2sin3x + cos2x + cosx = 0
Ví d 5.Gi i phương trình:  sin4x – cos4x = 1 + 4(sinx – cosx)
              1 + tgx
Ví d 6.Gi i phương trình:       = 1 + sin 2 x
              1 − tgx
                               π x
Ví d 7.Gi i phương trình sin x. cos 4 x − sin 2 2 x = 4 sin 2  −  .
                               4 2
            Nguy n ð c Tu n l p 44C1 ð i h c Th y l i Hà n i               11
                T ôn luy n thi ñ i h c môn toán

  Bài 2: PHƯƠNG TRÌNH, H PHƯƠNG TRÌNH MŨ, LOGARIT
I. Các k t qu cơ b n
    1) Hàm s mũ:      y = ax, 0 < a ≠ 1.
       • T p xác ñ nh: IR.
       • T p giá tr : IR+. (ñ th luôn n m phía trên tr c hoành)
       • Khi a > 1 hàm s ñ ng bi n.
           Khi 0 < a < 1 hàm s ngh ch bi n.
      • D ng ñ th :
    2) Hàm s logarit:   y = logax , 0 < a ≠ 1.
       a) Các tính ch t:
      • T p xác ñ nh: IR* (x > 0 ).
      • T p giá tr : IR
      • Khi a > 1 hàm s ñ ng bi n.
           Khi 0 < a < 1 hàm s ngh ch bi n.
      • D ng ñ th :
            Chú ý: Trong các b t phương trình mũ, logarit, cơ s a l n hơn hay bé
hơn 1 quy t ñ nh chi u c a b t phương trình. Vì v y ph i chú ý ñ n chi u c a b t phương trình
trong quá trình bi n ñ i.
           Nguy n ð c Tu n l p 44C1 ð i h c Th y l i Hà n i           12
                      T ôn luy n thi ñ i h c môn toán

        b)Các công th c chú ý:
                       b > 0
     •        log a b có nghĩa ⇔ 
                       0 < a ≠ 1
              log c b
     •   log a b =            ( Công th c ñ i cơ s v i b > 0 , 0 < a ≠ 1 , 0 < c ≠ 1 ).
              log c a

                m
     •   log a n b m =   log a b ( V i b > 0 và 0 < a ≠ 1 )
                n
     •   log a b 2 k = 2k. log a | b |       v i k∈Z.

II. Các phương trình, b t phương trình có d ng cơ b n
   1) Phương trình mũ:
     Cho 0 < a ≠ 1.
                 b > 0
     D ng 1: a f ( x ) = b ⇔ 
                 f ( x ) = log a b

                        a > 1
                        
                         f ( x ) < log a b
     D ng 2: a f ( x )  < b (v i b > 0) ⇔ 
                        0 < a < 1
                        
                        f ( x ) > log a b
                        
     D ng 3: a f ( x ) > b
          -   N u b ≤ 0 b t phương trình nghi m ñúng v i m i x thu c t p xác ñ nh
             c a b t phương trình.
                                       a > 1
                                       
                                        f ( x ) > log a b
          -   N u b > 0, khi ñó b t phương trình tương ñương v i: 
                                       0 < a < 1
                                       
                                       f ( x ) < log a b
                                       
                     a > 1
                     
                      f ( x ) < g ( x )
     D ng 4: a f ( x ) < a g ( x )  ⇔
                     0 < a < 1
                     
                     f ( x ) > g ( x )
                     
             Nguy n ð c Tu n l p 44C1 ð i h c Th y l i Hà n i                 13
                   T ôn luy n thi ñ i h c môn toán

    2)Phương trình logarit
       D ng 1: log a f ( x ) = b ⇔ f ( x ) = a b .

                     a > 1
                     
                     0 < f ( x ) < a
                              b

       D ng 2: log a f ( x ) < b ⇔ 
                       0 < a <1
                     
                     f ( x ) > a b
                     
                      a > 1
                     
                      f ( x ) > a
                             b

       D ng 3: log a f ( x ) > b ⇔ 
                       0 < a <1
                     
                      0 < f ( x ) < a b
                     
                           a > 1
                           
                            0 < f ( x ) < g ( x )
       D ng 4: log a f ( x ) < log a g ( x ) ⇔ 
                           0 < a < 1
                           
                           0 < g ( x ) < f ( x )
                           
                  x 2 −4 x +3
             1
Ví d 1. Cho phương trình:             = m4 − m2 + 1
             5
    a)Gi i phương trình khi m = 1.
    b)Tìm m ñ phương trình có 4 nghi m phân bi t.
Ví d 2. Gi i b t phương trình:        log x (5x 2 − 8x + 3) > 2

Ví d 3. Tìm m ñ phương trình sau có hai nghi m phân bi t:            log 2 (9 x + 9m 3 ) = x
Ví d 4. Gi i phương trình:
            log x (cos x − sin x ) + log 1 (cos x + cos 2 x ) = 0
                              x


Ví d 5. Gi i b t phương trình:             [      ]
                       log x log 3 (9 x − 72) ≤ 1

Ví d 6. Gi i b t phương trình:        log 1 ( 5 − x ) < log 1 (3 − x )
                          3        3
            Nguy n ð c Tu n l p 44C1 ð i h c Th y l i Hà n i                  14
                   T ôn luy n thi ñ i h c môn toán

III. Các phương trình, b t phương trình không cơ b n
         •  Ph i ñ t ñi u ki n.
         •  Nh ng bài toán có tham s , ñ t n ph ph i tìm t p xác ñ nh c a n m i.
         •  Nh ng bài toán phương trình, b t phương trình mũ, logarit mà n x v a           s
           mũ c a lũy th a, v a      h s , thư ng chuy n v vi c phân tích thành th a s ,
           nh m nghi m và ch ng minh nghi m duy nh t ñ i v i phương trình; xét d u
           c a tích ñ i v i b t phương trình.
         •  Khi bài toán ph c t p, có nh ng ph n t gi ng nhau hay nhân t gi ng nhau
           ta có th ñ t n ph ñ ñưa bài toán tr lên ñơn gi n hơn.
                          1          1
Ví d 7. Gi i phương trình:         3.4 x + 9 x + 2 = 6.4 x +1 − 9 x +1
                          3          4
Ví d 8. Gi i phương trình:         8.3x + 3.2 x = 24 + 6 x
                       log a (35 − x 3 )
Ví d 9. Gi i b t phương trình:                 > 3 (v i 0 < a ≠ 1 ).
                       log a (5 − x )

                                x −1
Ví d 10. Gi i phương trình: log 27 ( x 2 − 5x + 6) 3 = log 3     + log 9 ( x − 3)
                                           2

                                2 
Ví d 11. Gi i phương trình:         lg(lg x ) + lg(lg x 3 − 2) = 0
Ví d 12. Gi i phương trình:

         x 2 . log 6 5x 2 − 2 x − 3 − x. log 1 (5x 2 − 2 x − 3) = x 2 + 2 x
                           6

                                              1
Ví d 13. Gi i b t phương trình:       log 3 x 2 − 5x + 6 + log 1 x − 2 >        log 1 ( x + 3)
                                      3        2   3


Ví d 14. Gi i phương trình:         log 1 ( x − 1) + log 1 ( x + 1) − log  1  (7 − x ) = 1
                         2        2         2


Ví d 15. Gi i phương trình:         lg 4 ( x − 1) 2 + lg 2 ( x − 1)3 = 25

Ví d 16. Gi i phương trình:     log 3x + 7 (9 + 12 x + 4 x 2 ) + log 2 x + 3 (6 x 2 + 23x + 21) = 4
Ví d 17. Tìm m ñ phương trình sau ñây có hai nghi m trái d u:
             (m + 3)16 x + (2m − 4)4 x + m + 1 = 0
             Nguy n ð c Tu n l p 44C1 ð i h c Th y l i Hà n i                   15
                  T ôn luy n thi ñ i h c môn toán

    Chương 3: Kh o sát hàm s và các bài toán liên quan
          Bài 1: KH O SÁT HÀM S
Sơ ñ kh o sát hàm s
   1) Tìm t p xác ñ nh c a hàm s      (Xét tính ch n l , tính tu n hoàn (n u có)).
   2) Kh o sát s bi n thiên hàm s
       a) Xét chi u bi n thiên c a hàm s
         •  Tính ñ o hàm
         •  Tìm các ñi m t i h n
           (ði m t i h n thu c TXð và t i ñó f ′( x ) không xác ñ nh ho c b ng 0)
         •  Xét d u c a ñ o hàm trong các kho ng xác ñ nh b i các ñi m t i h n.
           (Gi a hai ñi m t i h n k nhau thì f ′( x ) gi nguyên m t d u)
         •  Suy ra chi u bi n thiên hàm s trong m i kho ng
           (ð ng bi n n u f ′( x ) >0, ngh ch bi n n u f ′( x ) <0).
       b) Tính các c c tr (suy ra ngay t ph n xét chi u bi n thiên)
       c) Tìm các gi i h n c a hàm s
         •  Khi x d n t i vô c c ( x → +∞ và x → −∞ )
         •  Khi x d n t i bên trái và bên ph i, các giá tr c a x t i ñó hàm s không
           xác ñ nh ( x → + x o , x → − x o )

         •  Tìm ti m c n (n u là hàm s phân th c)
           - N u lim f ( x ) = ∞ thì x = xo là m t ti m c n ñ ng c a hàm s
               x →∞


                                     f (x)
           - Ti m c n xiên: y = ax + b . Trong ñó a = lim       ; b = lim[f ( x ) − ax ]
                                   x →∞ x     x →∞


        (khi x → +∞ ( x → −∞ ), x → + x o ( x → − x o ) thì ñó là ti m c n bên ph i (trái))
       d) Xét tính l i, lõm và tìm ñi m u n c a ñ th hàm s (n u là hàm s ña th c)
         •  Tính ñ o hàm c p 2
         •  Xét d u c a ñ o hàm c p 2
         •  Suy ra tính l i, lõm và ñi m u n c a ñ th (l p b ng l i lõm)
         ( n u f ′′( x ) < 0 v i ∀x ∈ (a; b) thì ñ th hàm s l i trên kho ng ñó)
       e) L p b ng bi n thiên     (ghi t t c các k t qu tìm ñư c vào b ng bi n thiên)
   3)V ñ th
         •  Chính xác hóa ñ th (tìm giao ñi m c a ñ th v i các tr c t a ñ và nên
         l y thêm m t s ñi m c a ñ th , nên v ti p tuy n       m t s ñi m ñ c bi t)
         •  V ñ th (ñ c l i các ví d m u SGK t trang 80 ñ n trang 97).

           Nguy n ð c Tu n l p 44C1 ð i h c Th y l i Hà n i                   16
                   T ôn luy n thi ñ i h c môn toán

 BÀI 2: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ð N KH O SÁT HÀM S
I. Tìm giao ñi m c a hai ñư ng
    Gi s hàm s     y = f ( x ) có ñ th là (C) và hàm s     y = g ( x ) có ñ th là (C1 ) . Rõ ràng
M o ( x o ; y o ) là giao ñi m c a (C) và (C1 ) khi và ch khi ( x o ; y o ) là nghi m c a h phương trình

                       y = f (x )
                       
                       y = g(x
Do ñó ñ tìm hoành ñ các giao ñi m c a (C) và (C1 ) ta gi i phương trình: f ( x ) = g( x )        (1)
S nghi m c a phương trình chính là s giao ñi m c a hai ñ th (C) và (C1 ) .
    N u x o , x1 ,... là các nghi m c a (1) thì các ñi m M o ( x o ; f ( x o )), M1 ( x1 ; f ( x1 ))... là các

giao ñi m c a (C) và (C1 ) .
Bài toán: Tìm m ñ ñ th hàm s c t ñư ng th ng t i m t s ñi m th a mãn yêu c u bài toán.
Ví d 1. Bi n lu n theo m s giao ñi m c a ñ th các hàm s
               x 2 − 6x + 3
             y=             và   y = x−m
                 x+2
Ví d 2. Bi n lu n s nghi m c a phương trình         x 3 + 3x 2 − 2 = m
                                                 x 2 + x −1
Ví d 3. V i giá tr nào c a k thì ñư ng th ng y = kx − k + 2 c t ñ th hàm s y =
                                                  x −1
     t i hai ñi m phân bi t.
                                 x 2 + 4x + 3
Ví d 4. Tìm k ñ ñư ng th ng y = kx + 1 c t ñ th y =              t i hai ñi m phân bi t
                                   x+2
                                  x2 + x −1
Ví d 5. Tìm m ñ ñư ng th ng y = − x + m c t ñ th y =             t i hai ñi m phân bi t
                                   x −1
                       mx 2 + x + m
Ví d 6. Tìm m ñ ñ th hàm s y =              c t tr c hoành t i 2 ñi m phân bi t có hoành
                         x −1
    ñ dương.
                                   − x 2 + 3x − 3
Ví d 7. Tìm m ñ ñư ng th ng y = m c t ñ th hàm s y =                 t i hai ñi m A và B
                                     2( x − 1)
sao cho ñ dài ño n AB = 1.
Ví d 8. Tìm m ñ ñ th y = x 3 + 3x 2 + mx + 1 c t ñư ng th ng y = 1 t i 3 ñi m phân bi t.
             1          2
Ví d 9 . Tìm m ñ ñ th y = x 3 − mx 2 − x + m + c t tr c hoành t i 3 ñi m phân bi t.
             3          3
                                             1
Ví d 10. Tìm a ñ ñư ng th ng y = a ( x + 1) + 1 c t ñ th hàm s y = x + 1 +          t i hai ñi m
                                             x+2
có hoành ñ trái d u.

            Nguy n ð c Tu n l p 44C1 ð i h c Th y l i Hà n i                   17
                   T ôn luy n thi ñ i h c môn toán

II. Vi t phương trình ti p tuy n
    Cho hàm s y = f(x) có ñ th (C)
    a) Phương trình ti p tuy n c a ñư ng cong (C) t i ñi m M o ( x o ; f ( x o ))

                 y − y o = f ′( x o )( x − x o )

    b) Phương trình ñư ng th ng ñi qua ñi m M1 ( x1 ; y1 ) và ti p xúc v i (C)
ðư ng th ng d ñi qua M1 ( x1 ; y1 ) có d ng y − y1 = k ( x − x1 ) ⇔ y = k ( x − x1 ) + y1
ð cho ñư ng th ng d ti p xúc v i (C), h phương trình sau ph i có nghi m:

                  y = k ( x − x1 ) + y1
                 
                 f ′( x ) = k
H phương trình này cho phép xác ñ nh hoành ñ x o c a ti p ñi m và h s góc k = f ′( x )

    Chú ý: Hai ñ th hàm s y = f ( x ) và y = g ( x ) ti p xúc v i nhau n u và ch n u h
phương trình sau ñây có nghi m:
                 f ( x ) = g ( x )
                 
                 f ′( x ) = g′( x )
    c) Phương trình ñư ng th ng có h s góc k và ti p xúc (C).
Phương trình ñư ng th ng có h s góc k có d ng y = kx + b ti p xúc v i ñ th (C), ta gi i

phương trình f ′( x ) = k tìm ñư c hoành ñ các ti p ñi m x o , x1 , x 2 ,... T ñó suy ra phương
trình các ti p tuy n ph i tìm:
             y − y i = k ( x − x i ) ( i = 0, 1, ...)
Bài toán : Vi t phương trình ti p tuy n c a hàm s khi bi t phương c a ti p tuy n ho c ñi qua
m t ñi m cho trư c nào ñó.


Ví d 1. Vi t phương trình ti p tuy n c a ñ th (C) c a hàm s          y = (2 − x 2 ) 2 bi t ti p
tuy n ñó ñi qua ñi m A(0 ; 4)
                                             1
Ví d 2. Vi t phương trình các ñư ng th ng vuông góc v i ñư ng th ng y =          x + 3 và ti p xúc
                                             4
    v i ñ th hàm s      y = f ( x ) = − x 3 + 3x 2 − 4 x + 2

Ví d 3. Vi t phương trình ti p tuy n c a ñ th (C) c a hàm s y = − x 3 + 3x + 1 bi t ti p tuy n
    ñó song song v i ñư ng th ng y = −9 x + 1
Ví d 4. T g c t a ñ có th k ñư c bao nhiêu ti p tuy n c a ñ th hàm s
             y = x 3 + 3x 2 + 1       Vi t phương trình các ti p tuy n ñó.
            Nguy n ð c Tu n l p 44C1 ð i h c Th y l i Hà n i                  18
                 T ôn luy n thi ñ i h c môn toán

            1      3
Ví d 5. Cho hàm s y = − x 4 − 3x 2 + có ñ th là (C)
            2      2
    a) Vi t phương trình ti p tuy n c a ñ th (C) t i các ñi m u n.
                         3
    b) Tìm ti p tuy n c a (C) ñi qua ñi m A (0; )
                         2
Ví d 6. Cho hàm s
                  3x + 2
                y=     có ñ th là (C).
                   x+2
Ch ng minh r ng, không có ti p tuy n nào c a ñ th (C) ñi qua giao ñi m c a hai ti m c n c a
ñ th ñó.
Ví d 7. Cho hàm s
                     1
                y=x−     có ñ th là (C)
                    x +1
Ch ng minh r ng trên (C) t n t i nh ng c p ñi m mà ti p tuy n t i ñó song song v i nhau.
Ví d 8. Cho hàm s
                  x 2 + mx − 2m − 4
                y=           có ñ th (C)
                      x+2
    Gi s ti p tuy n t i M ∈ (C) c t hai ti m c n t i P và Q. Ch ng minh r ng MP=MQ

                                 x 2 − 4x + 5
Ví d 9. Vi t phương trình ti p tuy n v i ñ th hàm s y =            bi t r ng ti p tuy n ñi
                                   x−2
qua ñi m A(1;1).
                              x 2 − x −1
Ví d 10. Vi t phương trình ti p tuy n c a ñ th y =           bi t ti p tuy n song song v i
                                x +1
ñư ng th ng y = − x .
              x 2 − x −1
Ví d 11. Cho hàm s y =         có ñ th là (C)
                x +1
    Tìm t t c các ñi m trên tr c tung mà t ñó có th k ñư c 2 ti p tuy n v i ñ th (C)
                x 2 + 3x + a
Ví d 12. Tìm a ñ ñ th y =          có ti p tuy n vông góc v i ñư ng th ng y = x.
                  x +1
Ví d 13. Tìm m ñ ñ th y = 2mx 3 − ( 4m 2 + 1) x 2 + 4m 2 ti p xúc v i tr c hoành.

                 mx 2 + 3mx + 2m + 1
Ví d 14. Tìm m ñ ñ th y =              ti p xúc v i ñư ng th ng y = m.
                     x+2
Ví d 15. Tìm a ñ ti m c n xiên c a ñ th
                  2 x 2 + (a + 1) x − 3
                y=
                      x+a
    ti p xúc v i parabôn y = x 2 + 5 .

            Nguy n ð c Tu n l p 44C1 ð i h c Th y l i Hà n i             19
                 T ôn luy n thi ñ i h c môn toán

III. S ñ ng bi n, ngh ch bi n c a hàm s
    Cho hàm s y = f(x) có ñ o hàm trên kho ng (a;b)
    a) Hàm s f(x) ñ ng bi n trên (a;b) ⇔ f ′( x ) ≥ 0 v i ∀x ∈ (a; b)
    b) Hàm s f(x) ngh ch bi n trên (a;b) ⇔ f ′( x ) ≤ 0 v i ∀x ∈ (a; b)


Bài toán : Yêu c u tìm m ñ cho hàm s ñ ng bi n, ngh ch bi n trong m t kho ng nào ñó
Chú ý: C n n m v ng các ñ nh lý v d u c a tam th c b c hai


Ví d 1. Cho hàm s y = x 3 − 3mx 2 + 3( 2m − 1) x + 1
    Xác ñ nh m sao cho hàm s ñ ng bi n trên t p xác ñ nh.
Ví d 2. Cho hàm s y = 2 x 2 + 2mx + m − 1
    Xác ñ nh m sao cho hàm s ñ ng bi n trong kho ng ( −1;+∞)

Ví d 3. Cho hàm s y = x 3 + 3x 2 + ( m + 1) x + 4m
    Tìm m ñ hàm s ngh ch bi n trên (-1,1)
             x 2 + 2( m + 1) x + 2
Ví d 4. Cho hàm s y =
                 x +1
    Tìm m ñ hàm s ñ ng bi n trong kho ng (0;+∞)
           1
Ví d 5. Cho hàm s y = x 3 − mx 2 + (2m − 1) x − m + 2
           3
    Tìm m ñ hàm s ngh ch bi n trên (-2;0).
             2 x 2 − 3x + m
Ví d 6. Cho hàm s y =
                x −1
    Tìm m ñ hàm s ñ ng bi n trên (3,+∞)

Ví d 7. Cho hàm s y = x 3 − 3( m − 1) x 2 + 3m( m − 2) x + 1

    Tìm m ñ hàm s ñ ng bi n trên t p h p các giá tr c a x sao cho 1 ≤ x ≤ 2
           Nguy n ð c Tu n l p 44C1 ð i h c Th y l i Hà n i        20
                  T ôn luy n thi ñ i h c môn toán

IV.C c ñ i và c c ti u
    Cho hàm s y = f(x) , xo thu c t p xác ñ nh c a hàm s . N u khi x ñi qua xo ñ o hàm ñ i
d u thì xo là m t ñi m c c tr c a hàm s .
          o N u ñ i d u t + sang – thì xo là ñi m c c ñ i c a hàm s .
          o N u ñ i d u t - sang + thì xo là ñi m c c ti u c a hàm s .
    ð tìm các ñi m c c tr c a hàm s ta có hai quy t c:
          o Tìm các ñi m t i h n sau ñó xét d u c a ñ o hàm f ′( x )
          o Gi i phương trình f ′( x ) = 0. G i x i là các nghi m. Xét d u c a f ′′( x )
Bài toán : Tìm m ñ hàm s y = f(x) có c c tr và các ñi m c c tr th a mãn ñi u ki n nào ñó.
    - Tìm ñi u ki n m ñ cho ñ o hàm c a hàm s có ñ i d u (s l n ñ i d u b ng s c c tr )
    - Tìm t a ñ c a các ñi m c c tr r i ñ t ti p ñi u ki n c a m ñ th a mãn ñi u ki n mà
bài toán yêu c u.


             x 2 + mx + 1
Ví d 1. Tìm m ñ hàm s y =       ñ t c c ñ i t i x = 2.
               x+m
Ví d 2. Cho hàm s    y = ( m + 2) x 3 + 3x 2 + mx + m
    V i giá tr nào c a m, hàm s có c c ñ i và c c ti u.
                     x 2 + 2x + m
Ví d 3. Ch ng minh r ng hàm s y =           luôn có m t c c ñ i và m t c c ti u.
                       x2 + 2
Ví d 4. Cho hàm s y = x 3 − 3mx 2 + 3( 2m − 1) x + 1
    Xác ñ nh m sao cho hàm s có m t c c ñ i và m t c c ti u. Tính t a ñ c a ñi m c c
ti u.
Ví d 5. Cho hàm s y = − x 4 + 2mx 2 − 2m + 1
    Bi n luân theo m s c c tr c a hàm s .
              x 2 + mx + 2m + 1
Ví d 6. Cho hàm s y =
                 mx + 1
    Xác ñ nh m sao cho hàm s có c c tr và ti m c n xiên c a ñ th ñi qua g c t a ñ .
           x 2 + mx − 2m − 4
Ví d 7. Cho hàm s y =
               x+2
    Xác ñ nh m ñ hàm s có hai c c tr .
Ví d 8. Tìm a và b ñ các c c tr c a hàm s
              5
            y = a 2 x 3 + 2ax 2 − 9 x + b
              3
                      5
    ñ u là nh ng s dương và x o = −    là ñi m c c ñ i.
                      9

            Nguy n ð c Tu n l p 44C1 ð i h c Th y l i Hà n i               21
                 T ôn luy n thi ñ i h c môn toán

Ví d 9. Cho hàm s   y = 2 x 2 + 2mx + m − 1
    Xác ñ nh m sao cho hàm s có c c tr trong kho ng ( −1,+∞)
Ví d 10. Xác ñ nh m sao cho hàm s
              mx 2 + (2 − 4m) x + 4m − 1
           y=
                   x −1
    Có c c tr trong mi n x > 0.
              mx 2 + x + m
Ví d 11. Cho hàm s y =          .
                x+m
    Tìm m ñ hàm s không có c c tr .
Ví d 12. Cho hàm s y = x 3 − 3mx 2 + (m 2 + 2m − 3) x + 4 .
    Tìm m ñ ñ th hàm s có c c ñ i, c c ti u n m     hai phía tr c tung.
              x2 + x + m
Ví d 13. Cho hàm s y =         .
                x +1
    Tìm m ñ ñ th hàm s có c c ñ i, c c ti u n m     hai phía tr c tung
                                 x 2 + (2m + 3) x + m 2 +4m
Ví d 14. Tìm t t c các giá tr c a tham s m ñ hàm s      y=              có hai
                                      x+m
c c tr và giá tr c a ñi m c c tr tương ng trái d u nhau.
              x 2 + (m + 1) x − m + 1
Ví d 15. Cho hàm s y =               có hai c c tr và giá tr c a ñi m c c tr tương
                  x−m
 ng cùng d u nhau.
           Nguy n ð c Tu n l p 44C1 ð i h c Th y l i Hà n i             22
     T ôn luy n thi ñ i h c môn toán
Nguy n ð c Tu n l p 44C1 ð i h c Th y l i Hà n i  23

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:160
posted:3/11/2010
language:Vietnamese
pages:24