kajian tindakan-prasekolah by megurlz81

VIEWS: 16,772 PAGES: 14

									   TING TING MINDA MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBACA PERKATAAN
       GABUNGAN SUKU KATA TERBUKA DAN TERTUTUP
       KV KVK DALAM KALANGAN MURID PEMULIHAN KHAS


                        Oleh:

                   Siti Rosmah Mohamed
                      Saripah Sarif

                Sekolah Kebangsaan Bandar Mas,
                   Kota Tinggi, Johor.


                       ABSTRAK

     Kecerdasan Kinestatik adalah salah satu cabang daripada Teori Kecerdasan
     Pelbagai. Teori ini amat penting kerana berkait rapat dengan dunia pendidikan.
     Setiap murid memiliki pelbagai kecerdasan. Namun, yang membezakan antara
     mereka merupakan cara berfikir, bertindak dan belajar. Aplikasi Teori Pelbagai
     Kecerdasan dalam P & P Bahasa Melayu Pendidikan Pemulihan Khas bertujuan
     untuk menyokong proses pembelajaran bersepadu dan menyeluruh selaras
     dengan keperluan murid dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Justeru, inovasi
     dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru dengan murid cuba
     diketengahkan. Kaedah TING TING MINDA menggabungkan teknik permainan
     untuk meningkatkan kemahiran membaca perkataan KV KVK / KVK KV, dalam
     kalangan 5 orang murid Pendidikan Pemulihan Khas Tahun 3 Arif SK Bandar
     Mas. Permainan kata - perkataan KV KVK dan kad kata perkataan KV KVK
     dalam ‘Ting –Ting Minda’ dapat membantu dalam meningkatkan penguasaan
     membaca perkataan KV KVK / KVK KV dalam kalangan 5 murid Pendidikan
     Pemulihan Khas tahun 3 Arif. Murid-murid ini, telah dirawat dengan Ting Ting
     Minda selama 60 minit setiap sesi rawatan. Rawatan ini telah dijalankan selama
     5 minggu. Kajian ini telah dapat diselesaikan dalam tempoh empat bulan.
     Keputusan Ujian Pos telah menunjukkan peningkatan prestasi penguasaan
     bacaan KV KVK murid. Dapatan daripada soal selidik pula menunjukkan murid
     amat berminat untuk membaca, 5 orang murid tersebut telah memahami dan
     menguasai kemahiran membaca ini sepenuhnya. Mereka amat seronok ketika
     bermain permainan ini. Akhirnya, Ting Ting Minda telah berjaya memupuk minat
     dan mempertingkatkan penguasaan kemahiran membaca pelajar.


1.0 Refleksi Awal Pengajaran dan Pembelajaran

Saya seorang guru Pemulihan Khas di SK Bandar Mas, Kota Tinggi, Johor dari tahun
2002 hingga sekarang. Dalam sesi pengajaran dan pembelajaran kelas Pemulihan Khas
yang dijalankan selama tiga bulan pada tahun 2004, murid-murid dari Tahun 3 Arif
seramai 5 orang telah menjalankan aktiviti membaca buku ‘Bacalah Sayang’ dan
penggunakan kad-kad bacaan berbentuk ayat-ayat mudah berdasarkan sukatan
Pendidikan Pemulihan Khas. Melalui aktiviti pembacaan murid-murid tersebut, didapati
mereka tidak boleh membatangkan perkataan dengan sebutan yang betul mengikut suku
kata terbuka dan tertutup KV KVK yang menyebabkan kemahiran membaca mereka amat
lemah. Oleh itu, saya telah menjalankan proses pemerhatian tidak berstruktur dalam
aktiviti pengajaran dan pembelajaran saya. Saya dapati mereka kurang berminat untuk
membaca, tidak boleh membaca kad perkataan yang diberi dengan lancar dan betul

Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 ---------------------------------------------------------  1
Sekolah Rendah
sebutannya, kurang memberi tumpuan terhadap apa yang dibaca dan suka bermain-main
semasa P & P terutama di kelas biasa. Sekiranya masalah ini tidak diberi perhatian, maka
mereka akan menjadi murid yang tercicir. Sehubungan itu, saya telah menjalankan Kajian
Tindakan ini.

2.0 Fokus Kajian

Walaupun saya mengesan banyak masalah yang dihadapi oleh murid saya, saya hanya
memfokuskan kajian ini untuk meningkatkan penguasaan kemahiran membaca gabungan
perkataan suku kata terbuka dan tertutup KV KVK

Secara khususnya murid berkenaan menghadapi masalah membaca di peringkat suku
kata dan masalah pengamatan. Untuk mengatasi masalah mereka, satu inovasi berbentuk
permainan telah diketengahkan. Melalui pemerhatian dan kajian, didapati kebolehan guru
menarik minat murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
Pemulihan dengan mengaplikasikan inovasi ‘Ting Ting Minda’ berasaskan Teori
Kecerdasan Kinestastik, merupakan daya pengerak kepada pengukuhan bacaan dan
minat murid. Pengajaran dan Pembelajaran guru dengan murid menjadi lebih seronok dan
guru dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan murid. Akhirnya manipulasi alat dan
bahan digunakan untuk aktiviti pengukuhan seterusnya.

3.0 OBJEKTIF KAJIAN

    3.1 Objektif Am
    Ting Ting Minda meningkatkan penguasaan kemahiran membaca gabungan
    perkataan suku kata terbuka dan tertutup KV KVK dalam kalangan murid
    pemulihan khas melalui Teori Kecerdasan Kinestatik.

    3.2 Objektif Khusus
    3.2.1 Pada akhir kajian, 100% pelajar boleh membatangkan perkataan dengan
       betul.
    3.2.2 Pada akhir kajian, 100% pelajar boleh membaca gabungan perkataan suku
       kata terbuka dan tertutup KV KVK dengan lancar.
    3.2.3 Mengubah persepsi murid terhadap keupayaan diri, meningkatkan jati diri
       dan punya rasa tanggungjawab terhadap diri sendiri.
    3.2.4 Mewujudkan interaksi mesra guru dengan murid, murid dengan guru,dan
       murid dengan murid.

4.0 KUMPULAN SASARAN
Kumpulan sasaran kajian saya terdiri daripada murid pemulihan tahun 3 Arif seramai 5
orang murid. Empat orang lelaki dan seorang perempuan yang tidak menguasai
kemahiran membaca, menulis dan mengira (3 M).

5.0 PELAKSANAAN KAJIAN

    5.1 TINJAUAN MASALAH

    5.1.1 Kaedah Soal selidik
    Dalam pelaksanaan kajian ini, saya telah menjalankan soal selidik tahap
    penguasaan bacaan kepada 5 orang murid tahun 3 Arif berasaskan Ujian IPP3M
    Tahun 3 Mode 3 dibawah Program Pendidikan Pemulihan Khas, dengan
Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 --------------------------------------------------------- 2
Sekolah Rendah
     menggunakan Kad Senarai Semak Baca. Analisa dapatan menunjukkan 100 %
     murid tidak boleh membatangkan perkataan dengan betul dan lancar. Pada
     Tahun 3, mereka sepatutnya telah menguasai kemahiran membaca perkataan KV
     KVK dan ayat-ayat mudah.
     5.1.2 Kaedah Temu Bual
     Saya juga menjalankan temubual bagi mendapatkan bukti kesahihan tanggapan
     saya, bahawa mereka tidak minat membaca. Maka pada 4 Mac 2004, saya telah
     mengadakan temubual secara berstruktur untuk mengetahui punca permasalahan
     dan sikap mereka terhadap bacaan. Dapatan daripada temubual tersebut, saya
     dapati 5 orang murid ini tidak suka membaca. Kesemua mereka mengaku tidak
     pandai membaca, tetapi mereka suka mendengar orang membaca dan berasa
     aktiviti membaca tidak seronok. Oleh itu, mereka tidak suka mengambil ujian
     membaca kerana takut tidak boleh membaca teks ujian yang diberi. Jelas dari
     dapatan ini menunjukkan murid sebenarnya tidak berminat untuk membaca.
     5.1.3 Ujian Pra
     Ujian Pra diberikan kepada kumpulan sasaran untuk mengesan sejauh mana
     kefahaman dan ingatan mereka membatangkan gabungan perkataan suku kata
     terbuka dan tertutup KV KVK. Item Ujian Pra Bacaan berasaskan Kad Ujian
     Diagnostik Pemulihan (bacaan). Hasil daripada ujian tersebut, saya dapati 5
     murid ini tidak dapat membaca 20 suku kata KVK, dan 20 perkataan suku kata
     terbuka dan tertutup KV KVK dengan lancar dan betul sebutannya. Mereka
     mengambil masa yang lama (8 minit) seorang, dan gagal untuk membatangkan
     perkataan yang ditunjukkan. Pada hal masa yang ditetapkan ialah 4 minit
     seorang.

     5.2 TINDAKAN YANG DIJALANKAN
     Saya memperkenalkan permainan ‘Ting Ting Minda’, berasaskan Pendekatan
     Kecerdasan Kinestatik, untuk merangsang minat membaca seterusnya dapat
     mempertingkatkan tahap bacaan mereka dalam kemahiran membaca perkataan
     suku kata terbuka dan tertutup KV KVK ke tahap yang optimun (boleh membaca
     20 patah perkataan setiap set yang dikaji dengan sebutan yang betul dalam masa
     kurang 4 minit selepas kaedah rawatan ini dilaksanakan.Saya telah merangka
     lima aktiviti yang dinamakan Ting Ting Minda -1- 4
              Aktiviti 1- Ting Ting Minda 1, saya menjalankan pengukuhan
              sebutan suku kata KV.
              Aktiviti 2-Ting Ting Minda 2 pula, saya menjalankan pengukuhan
              sebutan perkataan KVK sahaja.
              Aktiviti 3- Manakala dalam Ting Ting Minda 3, saya memberikan
              peneguhan dalam bacaan perkataan gabungan daripada suku
              kata terbuka KV + KV.
              Aktiviti 4-Ting Ting Minda 4, saya membuat peneguhan dalam
              membaca perkataan gabungan daripada suku kata tertutup KV +
              KVK

     Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan dalam kajian ini:
           Tapak Ting Ting Minda.
           Buah Dadu Minda.
           Kad-kad perkatan KV berleminate.
           Kad-kad perkataan KVK berleminate.
           Kad perkataan sukukata terbuka dan tertutup berleminate.

Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 ---------------------------------------------------------  3
Sekolah Rendah
             Gambar 1 : Model Tikar Ting – Ting Minda
     Bagi menilai dan memastikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran, alat-
     alat yang disediakan termasuklah;
         •    Kad Minda graf pencapaian kemahiran bacaan murid (responden)
             dari semasa ke semasa
         •    Senarai semak perlakuan murid
         •    Senarai semak pencapaian setiap responden
         •    Kad-kad bacaan ujian pra, bahan-bahan dan aktiviti rawatan dan
             ujian pos.

     Murid–murid ini diberi rawatan klinikal melalui aktiviti Ting Ting Minda selama 5
     minggu pada setiap hari Isnin hingga Rabu dan semasa penyelidik tiada kelas.
     Pada hari Khamis dan Jumaat rawatan terus diadakan, walaupun guru pendidikan
     pemulihan menjalankan tugas pengajaran dan pembelajaran pemulihan pada sesi
     petang. Modul rawatan ini telah dijalankan dari 22 Mac 2004.

     Contoh langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran dalam aktiviti Ting Ting
     Minda ini dapat ditunjukkan seperti di bawah. Berdasarkan pemerhatian guru,
     murid-murid sasaran ini telah mula menunjukkan minat dan menguasai set
     kemahiran kajian. Ini kerana rawatan ini telah dapat meningkatkan harga diri,
     kreativiti dan motivasi melalui pengajaran dan pembelajaran yang
     menyeronokkan.

     Setiap aktiviti yang dijalankan saya akan memberi markah kepada murid-murid
     saya. Berikut adalah kriteria markah yang saya gunakan.
         •    Permakahan diberi secara kutipan bintang. Satu ( * ), satu
             markah.
         •    Dalam setiap pusingan murid melakukan 3 aktiviti mengikut
             kemahiran yang telah ditetapkan, seperti dalam lampiran yang
             diberi.
         •    Mereka yang gagal dalam permainan ini akan diberi latih tubi
             dalam latihan bacaan intensif mengikut tahap kelemahan mereka.Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 ---------------------------------------------------------  4
Sekolah Rendah
         •    Murid yang gagal dalam aktiviti pusingan akan diberi peluang
              untuk meneruskan permainan setelah menjalani latih tubi bacaan
              intensif.
         •    Kriteria permarkahan ini sama dalam keempat-empat aktiviti yang
              berlainan kemahiran bahasa.

5.3   PELAKSANAAN TINDAKAN /PEMERHATIAN DAN REFLEKSI

     Aktiviti 1 - MODEL TING TING MINDA 1
     •     Minggu 1 kemahiran sebutan suku kata KV.(22 Mac- 24 Mac 2004).
     •     Murid baling buah dadu berlabel huruf konsonan.
     •     Murid sebut dan langkah ke petak 1.
     •     Cari huruf konsonan yang terpapar pada dadu.
     •     Maju setapak ke petak 2 .Pilih huruf vokal dan sebut suku kata yang
          terbina.
     •     Meneruskan lompatan yang ke 3 dan mengambil kad suku kata yang
          terbina.
     •     Murid akan mengambil bintang di petak terakhir sekiranya betul.
     •     Ulang aktiviti kepada murid lain sehingga 5 pusingan.

               Rajah 1 : Model Ting – Ting Minda 1

                       b
                       a
                            Dadu Minda
                       k
           4
                              Bintang minda


           3
                                  Poket huruf vokal (a.i.e,o,u)


                                  Poket huruf konsonan(k,n,d..)

           1                       Poket poket suku kata KV
     Pemerhatian Yang Dijalankan

     Berdasarkan pemerhatian daripada aktiviti Kad Minda 1, ternyata murid - murid
     dapat mengukuhkan penguasaan membaca kemahiran sukukata KV. Keputusan
     pemerhatian ditunjukkan dalam Jadual 1Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 ---------------------------------------------------------  5
Sekolah Rendah
                                          Jumlah
     Bil    Nama     P1    P2     P3     P4    P5    markah
                                           (15)
     1    Pelajar A    *    **     **     **    **      9
                  *
     2    Pelajar B        **     **     **    ***     10

     3    Pelajar C    **    ***    **     *    **      10

     4    Pelajar D    ***   ***    **     **    **      12
                  -    -
     5    Pelajar E              **     **    *      5

  Jadual 1 : Analisa Pemerhatian Kad Minda Aktiviti 1 – (Membaca suku kata KV)
     Refleksi
     Semasa Aktiviti Ting Ting Minda 1 dilaksanakan, saya merasa sangat seronok,
     kerana murid saya menjalankan aktiviti ini dalam suasana yang ceria, Pada
     awalnya mereka terpegun melihat saya menggunakan sekajang tikar dalam
     pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas Pemulihan Sinar Harapan . “Macam
     inilah yang best….,Tak boring.!”. Itulah, kata-kata gembira yang diluahkan oleh
     murid–murid ini. Pencapaian bacaan suku kata KV mereka dalam Aktiviti Ting
     Ting Minda 1 ini membanggakan saya. Jumlah markah mereka dapat dilihat
     daripada jadual kad Minda 1.

     AKTIVITI 2 – MODEL TING TING MINDA 2

                 Rajah 2 : Model Ting – Ting Minda 2                               b

              4
                               k

Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 ---------------------------------------------------------  6
Sekolah Rendah
              3
     Kemahiran suku kata KVK
     •   Murid baling buah dadu berlabel huruf konsonan.
     •   Murid sebut dan langkah ke petak 1.
     •   Cari huruf konsonan yang terpapar pada dadu.
     •   Maju setapak ke petak 2 .Pilih huruf vokal .
     •   Meneruskan lompatan yang ke petak 3 dan mengambil kad huruf
        konsonan.
     •   Murid akan meneruskan lompatan ke petak 4 dan mengambil kad suku
        kata KVK yang sama dengan yang dikumpulkan serta menyebut
        bunyinya.
     •   Mengambil bintang sekiranya betul kad suku kata yang diambil dan betul
        sebutannya.
     •   Ulang aktiviti kepada murid lain sehingga 5 pusingan.

 Jadual 2 : Analisa Pemerhatian Kad Minda Aktiviti 2 – (Membaca suku kata KVK)
    Bil      Nama        P1    P2    P3    P4   P5    Jumlah
    1      Pelajar A       -    -    *    **    **     5
    2      Pelajar B       *    **   **    ***   ***     11
    3      Pelajar C       *    **   ***   ***   ***     12
    4      Pelajar D       **   ***   ***   ***   ***     14
    5      Pelajar E       -    -    *    *    **     4

     Pemerhatian Yang Dijalankan
     Berdasarkan pemerhatian daripada kad Minda 2, ternyata aktiviti ini dapat
     mengukuhkan penguasaan membaca kemahiran suku kata KVK. Analisis
     pemerhatian ditunjukkan dalam Jadual 2.

     Refleksi
     Semasa Aktiviti Ting Ting Minda 2 dilaksanakan, saya berasa sangat gembira,
     kerana murid saya menjalankan aktiviti ini dalam suasana yang sentiasa ceria.
     Mereka telah menunjukkan minat untuk membaca kad-kad bacaan dan tidak
     sabar-sabar untuk bermain. “Hari ini, aku nak dapat bintang banyak, nanti dapat

Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 ---------------------------------------------------------  7
Sekolah Rendah
     pensel warna..!”, Itulah, harapan mereka ketika menjalankan aktiviti ini. Walaupun,
     aktiviti Minda 2 ini lebih tinggi aras kemahirannya berbanding aktiviti Minda 1,
     pencapaian bacaan tiga orang murid ini semakin meningkat. Ini membanggakan
     saya. Jumlah markah mereka dapat dilihat daripada jadual kad Minda 2. Tiga
     orang daripada mereka telah mencatatkan peningkatan yang membanggakan
     daripada pencapaian Aktiviti Minda 1. Manakala dua orang murid lain walaupun
     mereka mendapat markah 4 dan 5 semasa aktiviti ini, namun pencapaian mereka
     memuaskan sebab murid ini adalah dalam kategori yang amat lemah dan salah
     seorang daripada mereka baru sahaja memulakan persekolahan setelah 2 tahun
     tidak bersekolah.

     AKTIVITI 3 - MODEL TING TING MINDA 3
     •   Murid baling buah dadu berlabel suku kata KV.
     •   Murid sebut dan langkah ke petak 1.
        Cari suku kata yang dipaparkan pada dadu.
     •   Maju setapak ke petak 2 .Pilih suku kata KV dan baca perkataan yang
        dibina.
     •   Meneruskan lompatan yang ke petak 3 dan mengambil kad perkataan
        yang terbina.Murid membatangkan perkataan yang diambil.
     •   Murid akan meneruskan lompatan ke petak 4 dan mengambil bintang
        sekiranya betul sebutannya.
     •   Ulang aktiviti kepada murid lain sehingga 5 pusingan.

               Rajah 3 : Model Ting – Ting Minda 3
                            ba

             4
                           ku        Dadu Minda
             3


                                   Bintang minda


             2
                            Poket suku kata KV (la,gu,…

                           Poket huruf konsonan (k,n,d...)
             1
                           Poket perkataan KV KV (vila,     Pemerhatian Yang Dijalankan


Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 ---------------------------------------------------------  8
Sekolah Rendah
     Berdasarkan pemerhatian daripada kad Minda 3, ternyata aktiviti ini dapat
     mengukuhkan penguasaan membaca kemahiran suku kata KV KV.

     Jadual 3 : Analisa Pemerhatian Kad Minda Aktiviti 3 (Kemahiran KV+KV)
  Bil       Nama        P1     P2    P3     P4     P5    Jum
   1       Pelajar A       ***    ***    ***    ***    ***    15
   2       Pelajar B       ***    ***    ***    ***    ***    15
   3       Pelajar C       ***    ***    ***    ***    ***    15
   4       Pelajar D       ***    ***    ***    ***    ***    15
   5       Pelajar E       -     ***    ***    ***    ***    12


     Refleksi
     Semasa Aktiviti Ting Ting Minda 3 dilaksanakan, saya berasa sangat gembira dan
     terharu kerana murid saya menjalankan aktiviti ini dengan penuh keyakinan.
     Mereka telah menunjukkan minat untuk membaca kad-kad bacaan dan bertolak
     ansur semasa bermain.”Cikgu, boleh tak kalau saya belajar kat kelas ni aje, saya
     nak baca buku cerita”. Itulah kata-kata daripada tiga orang daripada mereka yang
     mengusik naluri saya,sungguh tersentuh hati ini, kerana rupa-rupanya saya telah
     berjaya memupuk minat untuk membaca pada aras kemahiran yang tinggi, di luar
     aras kemahiran yang saya kaji ini membanggakan saya. Berdasarkan jadual Kad
     Minda 3, 4 orang daripada mereka telah mencatatkan markah 100% dalam
     bacaan perkataan KV KV dalam permainan Ting Ting Minda 3 ini.

     AKTIVITI 4 : MODEL TING TING MINDA 4 dan 5

     •    Murid baling buah dadu berlabel suku kata KV.
     •    Murid sebut dan langkah ke petak 1.
     •    Cari suku kata yang dipaparkan pada dadu.
     •    Maju setapak ke petak 2 .Pilih suku kata KVK dan baca perkataan yang
         dibina terbina. Contoh : Murid meneruskan lompatan yang ke petak 3 dan
         mengambil kad perkataan yang terbina.
     •    Murid membatangkan perkataan yang diambil.
     •    Murid akan meneruskan lompatan ke petak 4 dan mengambil bintang
         sekiranya betul sebutannya.
     •    Ulang aktiviti kepada murid lain sehingga 5 pusingan


              Rajah 4 : Model Ting Ting Minda 4 & 5                             b
                                    Dadu Minda
                             k
                4
                                   Bintang minda


Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 ---------------------------------------------------------
              3                                     9
Sekolah Rendah
     Pemerhatian Yang Dijalankan
     Berdasarkan pemerhatian daripada kad Minda 4, ternyata aktiviti ini dapat
     mengukuhkan penguasaan membaca gabungan perkataan suku kata terbuka dan
     tertutup KV+KVK pada tahap yang amat membanggakan.

          Jadual 4: Analisis Kad Minda (Kemahiran KV+KVK)

     Bil    Nama      P1     P2    P3    P4     P5    Jum

     1    Pelajar A     **     **    ***    **     **    11
     2    Pelajar B    ***    ***    ***    ***    ***    15
     3    Pelajar c    ***    ***    ***    ***    ***    15
     4    Pelajar D     ***    ***    ***    ***    ***    15
     5    Pelajar E     *     *     *     **     **     7

     REFLEKSI
     Semasa Aktiviti Ting Ting Minda 4 dilaksanakan,saya berasa sangat gembira ,
     terharu dan bangga, di atas catatan pencapaian yang tinggi yang telah diperolehi
     oleh 5 orang murid sasaran kajian saya. Walaupun aktiviti 4 adalah aktiviti yang
     tertinggi aras kemahiran bacaannya tetapi atas minat, keyakinan yang lahir kesan
     daripada permainan ini, telah menyebabkan tiga daripada mereka mencatatkan
     keputusan 100%. Dua orang daripadanya yang amat lemah bacaan mereka pun
     telah mencatatkan keputusan yang membanggakan. Salah seorang murid yang
     baru sahaja meneruskan persekolahan setelah dua tahun tidak bersekolah juga
     telah menunjukkan minat untuk datang ke sekolah dan mengikuti pengajaran dan
     pembelajaran di kelas saya serta boleh membaca perkataan suku kata terbuka
     dan tertutup KV+KVK walaupun pada awalnya tidak mengenal huruf a – z. Murid
     telah berjaya mengecam dan membetulkan kesalahan yang sengaja guru lakukan
     untuk menguji penguasaan bacaan mereka.


5.4   REFLEKSI KESELURUHAN KAJIAN


Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 ---------------------------------------------------------  10
Sekolah Rendah
       Jadual 5 : Analisa Data Temu Bual sebelum dan selepas kajian
                                  Analisa sikap
                             Bil sebelum     Bil selepas
                              Kajian       kajian
                             %     %    %     %
   Sikap terhadap bacaan               Ya    tidak   Ya    tidak
   Sukakah kamu membaca                    5/5   5/5
                                 100   100
   Adakah membaca itu seronok                 5/5   5/5
                                 100   100
   Adakah pelajaran bacaan paling kamu             5/5   5/5
   minat                            100   100
   Adakah kamu pandai membaca                 5/5   5/5
                                 100   100
   Sukakah kamu mendengar orang           5/5        5/5
   membaca                      100        100


      Jadual 6 : Analisa Data Soal selidik sebelum dan selepas kajian

                              Analisis sikap terhadap bacaan

 Sikap terhadap bacaan                 Sebelum Kajian     Selepas kajian
                              Bil   Bil     %     %
                              %    %      Ya   tidak
                             Ya   tidak
                             2/5          5/5
 Tidak berminat
                              40          100
                             2/5          5/5
 Tidak suka mata pelajaran Bahasa Melayu
                              40          100
                             5/5          5/5
 Tiada keyakinan diri
                             100          100
                             5/5          5/5
 Tidak berminat untuk membaca
                             100          100

Peningkatan minat membaca ini dapat dibuktikan berdasarkan daripada ke dua-dua jadual
di atas. Sebelum kajian 100% murid hanya suka mendengar orang membaca manakala
100% murid tidak berminat untuk membaca. Walau bagaimanapun, selepas kajian 100 %
murid suka membaca dan menyatakan aktiviti membaca itu sesuatu yang
menyeronokkan. Inilah salah satu luahan kata yang telah diungkapkan oleh salah seorang
murid kajian, “Cikgu dulu saya takut nak baca, tetapi sekarang saya suka baca”.
Pengaplikasian Ting Ting Minda dalam P&P telah meningkatkan motivasi, menghilangkan
rasa rendah diri, meningkatkan tahap kepuasan murid dan semangat untuk terus belajar.
Hal demikian   kerana mereka telah berjaya melepasi “halangan” iaitu kegagalan
menguasai kemahiran membaca. Tidak dapat dinafikan bahawa bahasa merentas
kurikulum. Sesungguhnya situasi yang memberi sinar harapan ini disumbangkan oleh
keistimewaan-keistimewaan yang terdapat dalam kaedah rawatan menggunakan teknik
Ting Ting Minda.

           Jadual 7 : Data Analisa Ujian Pra dan ujian Post

Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 ---------------------------------------------------------  11
Sekolah Rendah
               (Catatan Ting Ting Minda 1 hingga 4)


                      (22/3/04 hingga 5/5/04)
       PRA                                        POS
                 RAWATAN KLINIKAL TING TING MINDA
 NAMA
              M1     M2      M3      M4       M5
       5/3/04                                      10/5/04
             (KV)    (KVK)    (KV+KV)   (KV+KVK)    (KV+KVK)
        %      %      %      %       %       100      %
Pelajar A   38     67      80     100      40       80      80
Pelajar B   50     100     100     100      100       100      100
Pelajar C   50     100     100     100      100       100      100
Pelajar D   50     100     100     100      100       100      100
Pelajar E    0     60      40      80      20       40      50

 Manakala Jadual 7 di atas menunjukkan peningkatan yang amat ketara murid dalam Ujian
 Pra dan Pos, iaitu peningkatan purata sebanyak 69/80 dalam Ujian Pos. 3 orang daripada
 mereka mencatatkan pencapaian 100%, seorang mencatatkan markah 64/80 manakala
 seorang lagi yang baru hadir ke sekolah setelah 2 tahun tidak bersekolah telah
 mencatatkan markah 50%. Kebolehan mereka membaca 4 set bacaan perkataan suku
 kata terbuka dan tertutup KV+KVK dengan cepat dan lancar dalam permainan ini amat di
 luar dugaan dan membanggakan saya. Lebih membanggakan saya ialah, 4 orang
 daripada mereka telah berjaya ‘dikembalikan’ semula ke kelas biasa.
 Saya dapat merangka rancangan pengajaran yang menarik minat murid kepada mata
 pelajaran Bahasa Melayu dan dapat meningkatkan keyakinan diri sendiri. Selain daripada
 itu kaedah ini juga menjadi daya penggerak kepada pengukuhan bacaan murid.
 Pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih seronok, guru dapat mengetahui kekuatan
 dan kelemahan murid. Maklum balas ini penting untuk tindakan susulan yang selanjutnya.
 Aktiviti secara permainan ini dapat mengeratkan lagi hubungan mesra guru dan murid.
 Murid tidak lagi berasa takut untuk menyebut perkataan sambil bermain. Perasaan ini
 perlu terus dipupuk pada kemahiran bacaan yang lebih tinggi, seperti dalam mengajar
 membaca perkataan yang mengandungi diftong dan diagraf berganding, serta membaca
 ayat. Dengan ini saya telah dapat menanamkan keyakinan diri dan mereka berasa benar-
 benar berguna dan dihargai. Sesungguhnya aktiviti yang tidak membosankan ini telah
 menggalakkan murid untuk mencuba dan terus mencuba, untuk terus menghabiskan
 permainan dan memperoleh ganjaran sama ada dalam bentuk material atau non material
 (pujian dan sanjungan). Rumusannya, aplikasi Ting Ting Minda dalam P&P Bahasa
 Melayu Pendidikan Pemulihan Khas secara tidak langsung telah membantu murid untuk
 menguasai 3M seiring dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, untuk
 melahirkan insan yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. 6.0 CADANGAN UNTUK KAJIAN SETERUSNYA

 Hasil daripada penyelidikan yang dijalankan, saya dapati terdapat perubahan yang positif
 dari segi amalan pengajaran guru dan amalan pembelajaran murid. Saya mencadangkan
 untuk mengguna pakai Teknik Permainan ini untuk mengajar kemahiran membaca pantun
 dan simpulan bahasa. Teknik ini juga boleh digunakan untuk mempertingkatkan
 kemahiran menulis perkataan berasaskan latih tubi membaca. Saya juga berhasrat untuk
 membina model-model Ting Ting Minda lain dengan melengkapkan lagi model ini dengan
 Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 --------------------------------------------------------- 12
 Sekolah Rendah
unsur-unsur visual dan grafik yang lebih menarik, serta melengkapkannya dengan soalan-
soalan serta kaedah yang lebih mencabar dan kreatif. Semoga hasil kajian saya ini dapat
dimanfaatkan dan menjadikan proses P&P lebih menarik, berkesan dan menyeronokkan.
Akhir kata, “guru yang kreatif, akan melahirkan pelajar yang dedikasi, kalau seorang guru
mengajar tanpa alat ,murid belajar dengan ralat”.BIBLIOGRAFI
Buku panduan, Pelaksanaan Program Pendidikan Pemulihan Khas (masalah penguasaan
3M) (1998) Jabatan Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Majid Konting, (1994) Kaedah Penyelidikan Pendidikan, DBP Kuala Lumpur.

Manual IPP3M tahun3,(bagi kegunaan program pemulihan khas Kementerian Pendidikan
Malaysia), Jabatan Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia.

Nik Safiah Karim,Farid M.Onn, Hashim Hj. Musa, (2000).Tatabahasa         Dewan   Jilid  2:
Perkataan; Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd.

Puan Hajah Juliani bt. Abdullah, Kaedah Cepat Membaca, Bacalah Sayang, Gabungan
Majlis Guru Besar

Pusat Perkembangan Kurikulum: Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran
& Pembelajaran ,Kementerian Pendidikan Malaysia.

Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia, Belajar Cara Belajar.
Kementerian Pendidikan Malaysia.

Raminah Hj. Sabran, Rahim Syam, Kaedah Pengajaran            Bahasa Malaysia, Kursus
Bahasa Fajar Bakti

Selan Osni, Bahasa Melayu Tahun Satu (transisi) Asas Bacaan Fahaman dan Tulisan.

Sharifah Alwiah Alsagoff, Ilmu Pendidikan: Pedagogi, Heineman Asia.

Sharida Sharudin, Bacalah Sayang, Associated Educational Distributors (m) Sdn. Bhd.
Sek. Rendah Malaysia, Kreatif Kembara Sdn. Bhd.

Wan Mohd. Zahid Mohd. Noordin, Wawasan Pendidikan Agenda Pengisian, Nurin
Enterprise
Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 ---------------------------------------------------------  13
Sekolah Rendah
Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 ---------------------------------------------------------  14
Sekolah Rendah

								
To top