KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH by csa19005

VIEWS: 0 PAGES: 36

									      KEMENTERIAN PENDIDIKAN
         MALAYSIA


     KURIKULUM BERSEPADU
      SEKOLAH RENDAH

    HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH
          TAHUN 5
          2002     Pusat Perkembangan Kurikulum
         PENDAHULUAN                                 memperoleh kemahiran praktis asas dan
                                               pengetahuan    berasaskan   teknologi
Kemahiran    Kemahiran Hidup merupakan satu mata                     keusahawanan, dan aspek pengurusan diri
Hidup      pelajaran bercorak amali yang diajar dalam                 supaya mereka dapat menjalankan kerja-
         Tahap II Kurikulum Bersepadu Sekolah                    buat-sendiri serta cenderung berusahaniaga
         Rendah. Mata pelajaran ini digubal untuk                  dan mereka cipta
         mengembangkan keupayaan dalam bidang reka
         bentuk dan teknologi serta perniagaan dan         Kemahiran    Kurikulum ini masih menuju ke arah
         keusahawanan. Bidang ini dapat dikuasai          Teknologi,   memperkembangkan kebolehan murid dalam
         melalui  penguasaan  kemahiran  praktis,        Kecenderungan  kemahiran teknologi, kecenderungan mereka
         pengetahuan serta pemupukan sikap yang           Mereka Cipta,  cipta dan semangat keusahawanan. Kemahiran
         positif  berasaskan   teknologi  dan         Semangat    asas yang sedemikian dapat digunakan
         keusahawanan.                       Keusahawanan  sepenuhnya    untuk  membolehkan  murid
                                              berdikari dan yakin diri serta mampu menjalani
         Buku ini disediakan untuk membantu guru                  kehidupan secara produktif dalam dunia
         merancang   dan  melaksanakan    kegiatan             teknologi dan ekonomi yang kompleks dan
         tersebut melalui aktiviti dan projek yang                 sentiasa berubah.    Murid juga digalakkan
         dicadangkan. Kandungannya mendedahkan                   mengambil inisiatif dan merebut peluang yang
         tentang kemahiran asas, pengetahuan yang                  ada secara bijak, kreatif dan inventif. Nilai
         berkaitan serta nilai dan sikap yang perlu                 murni, sikap yang positif dan budaya kerja
         dipupuk seperti berdikari, inovatif, kreatif, tabiat            yang   baik diterapkan semasa menjalankan
         kerja yang baik, dan sikap yang positif.                  aktiviti amali agar kesepaduan dalam mata
                                              pelajaran ini dapat diwujudkan.
         MATLAMAT DALAM EDISI PENYEMAKAN
                                      Perubahan    Dari segi kandungan, beberapa tajuk Kemahiran
Matlamat Tidak  Dalam edisi semakan, matlamat kurikulum          Kandungan    Hidup Sekolah Rendah telah disusun semula
Berubah     Kemahiran Hidup Sekolah Rendah tidak                    untuk mengukuhkan kesinambungan dan
         berubah dan kebanyakan objektif mata                    mengelakkan pertindihan serta mengemaskini
         pelajaran dikekalkan.                           kandungannya. Elemen reka bentuk diberi lebih
                                              fokus, elemen   ‘Kreativiti dan Reka Cipta’
          Mata pelajaran Kemahiran Hidup sekolah                 ditambah. Terdapat dua bidang dalam
          rendah bertujuan membolehkan murid                   Kemahiran Hidup Sekolah Rendah iaitu bidang                                    1
      ‘Reka Bentuk dan Teknologi’ dan ‘Perniagaan             10. Mengenal pasti ciri dan jenis barang yang
      dan Keusahawanan’.                            boleh dijual

      OBJEKTIF KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH                   11. Merancang jualan      dan  menyediakan
      RENDAH TAHUN 5                              barang untuk jualan
                                        12. Menyenaraikan    ciri  bungkusan  yang
Objektif  Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun               menarik
      4 adalah untuk membolehkan murid:
                                        13. Mengira harga jualan dan untung
      1.  Menggunakan bentuk asas untuk menjana
                                        14. Mengamalkan peraturan dan budaya kerja
        idea kreatif dalam penghasilan projek
                                           yang baik dan selamat.
      2.  Menerangkan hubung kait bentuk dengan
        fungsi produk
                                        ORGANISASI KANDUNGAN
      3.  Membuka dan memasang produk untuk                TAHUN LIMA
        mengenal pasti fungsi komponen
                                Dua Bidang   Mata pelajaran ini terbahagi kepada dua bidang
      4.  Menghasilkan sesuatu projek gabungan
                                        iaitu :
        kayu dengan bahan kitar semula bukan
                                            1. Reka Bentuk dan Teknologi
        logam
                                            2. Perniagaan dan Keusahawanan
      5.  Memilih alatan, perkakas, dan bahan serta
        menggunakannya dengan teknik yang        Reka Bentuk   Bidang  Reka   Bentuk   dan   Teknologi
        betul                      dan Teknologi  membekalkan murid Tahun Empat dengan
                                        pengetahuan dan kemahiran teknologi untuk
      6.  Mengenal pasti dan membezakan     di            menghasilkan projek yang berlainan dengan
        antara litar siri dan selari                  menggunakan proses reka bentuk.      Untuk
      7.  Menghasilkan projek elektrik                  tujuan  ini, murid   didedahkan   kepada
                                        pengenalan kreativiti serta turut juga melakukan
      8.  Menyenggaraan alatan tangan     dan            kajian reka bentuk dan kefungsian produk.
        perkakas selepas menggunakannya                 Murid juga menggunakan teknik dan proses
                                        pembuatan yang melibatkan bahan gabungan
      9.  Menghasilkan tanaman hiasan                              2
         kayu dengan bahan kitar semula bukan logam                 untuk menguasai kemahiran praktis yang boleh
         serta penghasilan projek elektrik. Di samping itu,             digunakan   dalam kehidupan   hariannya.
         murid juga menghasilkan tanaman hiasan dan                 Penguasaan kemahiran praktis ini meliputi
         melakukan kerja penyenggaraan alatan yang                 kemahiran :
         telah digunakan. Amalan untuk memastikan                    - membuat lakaran bentuk-bentuk asas
         keselamatan diri dan orang lain semasa                     - mereka bentuk dan penghasilan projek
         melakukan aktiviti turut diberi penekanan.                   - mengenal pasti dan membezakan litar
                                                  elektrik
Perniagaan dan  Bidang    Perniagaan  dan   Keusahawanan                - menyenggara dan membaik pulih alatan
Keusahawanan   membekalkan murid dengan pengetahuan                      - menghasilkan tumbuhan hiasan
         mengenai      amalan   perniagaan    dan               - mengusahaniaga barang
         keusahawanan.      Mereka mengenal pasti
         kumpulan sasaran bagi sesuatu jenis barang                 Murid perlu didedahkan kepada pengetahuan
         dan mengumpul maklumat untuk mendapatkan                  yang berkualiti dengan kemahiran yang hendak
         sumber bekalan. Murid juga merancang                    dikuasai.   Guru    tidak    seharusnya
         penyediaan jualan dengan menerapkan etika                 menyampaikan pengetahuan secara tersendiri
         jualan semasa aktiviti jual beli. Murid turut               atau terasing daripada aktiviti murid.
         didedahkan cara membuat promosi jualan,
         melayan pelanggan dan merekod jual beli                  Mata pelajaran ini juga mementingkan
         dengan lebih sistematik. Amalan untuk                   pemupukan nilai dan sikap seperti berdikari,
         memupuk nilai dan sikap seperti berdikari, yakin              inovatif, kreatif, bekerja tanpa membazir, dan
         diri, inisiatif dan berdaya saing turut ditekankan.            berminat menjalankan kerja-buat-sendiri.
         Murid didedahkan secara tidak langsung
         tentang kaedah mencari dan menggunakan          Kaedah      Pelbagai kaedah seperti tunjuk cara, bercerita,
         peluang perniagaan dengan bijaksana.           Pengajaran dan  kajian, simulasi, sumbang saran, main peranan,
                                      Pembelajaran   permainan, temu bual, tinjuan dan lawatan
         PENEKANAN DAN KAEDAH PENGAJARAN                      boleh digunakan mengikut kesesuaian keadaan.
         DAN PEMBELAJARAN
                                              Pemilihan kaedah bergantung kepada beberapa
Penekanan    Pembelajaran Kemahiran Hidup merupakan                   faktor iaitu objektif pelajaran, kemudahan, saiz
         pembelajaran melalui pengalaman. Murid                   kelas, dan taraf kebolehan murid. Guru
         melakukan sendiri secara aktif pelbagai aktiviti              hendaklah mewujudkan suasana pembelajaran                                    3
       yang terbuka supaya kaedah ini      dapat              1. Membezakan bentuk-bentuk      asas
       digunakan  dengan   berkesan      untuk               dalam pesekitaran
       menggalakan pembelajaran  yang     lebih
       mencabar.                                 2. Menghubung kait bentuk asas dalam
                                              aktiviti membina bentuk produk
Penggunaan  Dalam menjalankan aktiviti atau membuat
Bahan    projek, guru tidak seharusnya bergantung hanya              3. Menjana idea kreatif dan inovatif
Terbuang   pada bahan yang dibeli sahaja. Bahan terbuang
       dan mudah didapati di persekitaran hendaklah               4. Mentafsir lukisan kerja
       dikenal pasti dan digunakan seberapa banyak
       yang boleh. Antara bahan tersebut termasuklah               5. Menjana idea-idea   baru     untuk
       rotan, buluh, kotak, botol plastik, cengkerang,               menyelesaikan    masalah     dan
       reja kayu, reja paip plastik, bahagian atau                 menghasilkan projek
       komponen mesin yang sudah digunakan lagi
                                            6. Membuat keputusan, memilih projek,
       seperti skru, bol dan nat, alas bebola dan roda.
                                             alatan tangan dan bahan   yang
                                             diperlukan
       Penggunaan bahan ini dapat menjimatkan kos
       di samping dapat menanamkan sifat jimat
                                            7. Mengkelaskan jenis tanaman hiasan.
       cermat dan inovatif kepada murid. Dengan ini
       murid akan lebih sedar kepada sumber yang       Kaedah Kajian  Murid   Kemahiran  Hidup  juga   perlu
       ada di sekeililing mereka dan berupaya         Masa Depan   mengembangkan daya berfikir secara kritis dan
       menggunakannya untuk mendapat faedah.                 kreatif ke arah membentuk masa depan yang
                                          lebih sempurna.
Kemahiran  Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif
Berfikir   (KBKK) harus menjadi satu landasan dalam                Unsur penting Kajian Masa Depan harus
       pengajaran dan pembelajaran yang mana daya               diserapkan  dalam    pengajaran  dan
       imaginasi, kreativiti murid perlu dijanakan dan            pembelajaran  Kemahiran   Hidup  untuk
       diperkembangkan.                            merangsang daya intelek dan mengupaya murid
                                          untuk menghasilkan produk yang dapat
       Contoh kemahiran berfikir yang diberi tumpuan             memanfaatkan dan memberi sumbangan ke
       dalam Bidang Pembelajaran "Reka Bentuk dan               arah menentukan hala tuju masa depan.
       Teknologi" termasuk :                                4
       Contohnya dalam proses mereka bentuk, murid      Kerelevanan  Aktiviti amali harus dihubung kait dengan amalan
       mengkaji keadaan yang sedia ada, mencari               dalam kehidupan dan pekerjaan agar sesuatu
       alternatif, membuat pilihan dan akhirnya               pengajaran dan pembelajaraan lebih bermakna,
       menghasilkan produk yang berkenaan Di                 menyeronokkan dan berguna kepada murid.
       samping itu murid juga boleh menjangka dan              Teknik ini boleh menarik minat murid terhadap
       meramalkan kesan atau impak produk baru                sesuatu aktiviti atau tajuk.
       mereka dalam senario masa depan.
                                   Teknologi   Murid perlu digalakkan menggunakan teknologi
Nilai Murni  Nilai murni dan sikap positif serta budaya kerja    Maklumat dan  maklumat dan komunikasi (ICT) dalam
       yang relevan harus merentasi aktiviti yang       Komunikasi   pembelajaran mereka terutamanya dalam
       dikendalikan. Dengan cara ini, nilai murni dan            pengumpulan, pemilihan   dan pemprosesan
       sikap positif   seperti berusaha mencapai              maklumat.   Dengan ini kemahiran ICT murid
       kecemerlangan, berfikiran terbuka, bersedia              juga boleh diperkembangkan seperti melayari
       menimbangkan pelbagai faktor dan berhati-hati             laman web, menggunakan perisian, CD-ROM
       menggunakan sumber dapat dipupuk supaya                dan pengkalan data serta berkomunikasi
       menjadi kebiasaan dalam pengendalian dan               secara elektronik.
       urusan hidup murid. Begitu juga dengan
       kesedaran tentang kos sesuatu projek, harus              PENGENDALIAN AKTIVITI DAN PENILAIAN
       diberi penekanan dalam semua projek yang
       dihasilkan.                      Pengendalian  Selaras dengan penekanan mata pelajaran ini
                                   aktiviti    kepada penguasaan kemahiran, pencapaiannya
       Kemahiran interpersonal seperti menghargai              hendaklah dibuat melalui aktiviti. Kadang kala
       pendapat dan usaha orang lain, berkomunikasi             aktiviti ini dijalankan secara tersendiri. Pada
       dengan   baik,   bersedia   menerima             ketika yang lain gabungan beberapa aktiviti
       kritikan membina, memberi dorongan kepada               dijalankan untuk menghasilkan projek.
       orang lain yang menemui kegagalan, menjalin              Pengendalian aktiviti dicadangkan mengikut
       persahabatan, belajar secara koperatif dan              peringkat berikut:
       bekerja   secara    kumpulan    dan
       memupuk semangat kerjasama dengan rakan                 a. perancangan
       sebaya  perlu  juga  diterapkan semasa
       pengajaran dan pembelajaran.                         -  merancang aktiviti atau projek
                                              -  merancang bahan dan alatan                                 5
    -  merancang kaedah pengajaran          -  dapat diselesaikan dalam dua waktu
                               pengajaran termasuk waktu untuk murid
  b. penyampaian                       mengemas alatan dan tempat kerja ;

    -  motivasi                    -  aktiviti yang  dirancangkan sebaik-
    -  tunjuk cara kemahiran               baiknya terdiri daripada gabungan
    -  arahan aktiviti                  dengan unit lain. Contohnya unit Reka
    -  pelaksanaan                    Bentuk   dan Penghasilan Projek
    -  penyeliaan dan bimbingan              digabungkan dengan unit Baik Pulih dan
                               Penyenggaraan.
  c. penilaian
                             -  murid  mengadakan    perbincangan
    -  dapatan   dari segi   kemahiran,       tentang cara menggunakan alatan dan
      pengetahuan, dan nilai               bahan serta langkah menjalankan kerja.
    -  hasil kerja
                            Semasa murid menjalankan     kerja,   guru
Aktiviti yang dicadangkan dalam buku ini        hendaklah memastikan murid :
merupakan aktiviti contoh untuk membolehkan
murid menguasai kemahiran. Aktiviti boleh         -  sentiasa  mengamalkan     langkah
dibuat secara individu atau secara kumpulan.         keselamatan diri dan orang lain, alatan,
Murid juga digalakkan mereka cipta projek           dan bahan ;
secara individu atau secara kumpulan dengan
persetujuan guru. Dalam pemilihan aktiviti,        -  memilih alatan dan bahan yang sesuai
beberapa faktor harus diambil kira oleh guru         dan menggunakannya dengan betul dan
seperti jumlah alatan dan bahan, masa,            cermat ;
bilangan murid, dan kebolehan murid. Guru         -  sedar tentang kos alatan dan bahan
hendaklah memastikan bahawa :                 serta menggunakannya secara tidak
                               membazir ;
  -  murid   yang  ditempatkan  dalam
    kumpulan terdiri daripada murid yang        -  menjalankan kerja  mengikut    turutan
    pelbagai kebolehan ;                  yang betul ; dan
  -  aktiviti yang dipilih seboleh-bolehnya       -  menggunakan alatan dan bahan dengan                          6
        -  tidak membiarkannya bersepah-sepah.               Ketiga-tiga cara ini boleh digunakan untuk
                                          menilai projek atau aktiviti yang dijalankan oleh
      Di akhir setiap pelajaran   guru  hendaklah             murid sama ada melalui proses kerja atau hasil
      memastikan murid ;                           kerja murid. Penilaian yang dijalankan
                                          hendaklah    mencakupi   semua   objektif
        -  mengemaskan alatan dan bahan yang
                                          pengajaran dan pembelajaran. Penilaian yang
          telah digunakan ;
                                          dijalankan tidak seharusnya menekankan
        -  membersihkan alatan dan menentukan               konsep lulus atau tidak lulus. Sebaliknya
          bilangannya cukup sebelum disimpan ;              penilaian itu hendaklah menekankan sama ada
          dan                               seseorang murid telah menguasi aspek yang
                                          dinilai itu atau belum. Penilaian juga seharusnya
        -  membersihkan tempat kerja dan diri.               tidak menekankan perbandingan pencapaian
                                          antara seorang murid dengan seorang murid
Penilaian  Penilaian adalah sebahagian proses pengajaran             yang lain.
      dan   pembelajaran.   Pengajaran   dan
      pembelajaran akan lebih berkesan sekiranya               Guru boleh menilai tahap penguasaan dan
      penilaian  dijalankan  secara  berterusan.             pencapaian murid dari segi kemahiran,
      Maklumat daripada penilaian yang berterusan              perlakuan, amalan, pengetahuan, serta nilai dan
      ini akan dapat   membantu guru mengatasi               sikap murid melalui pemerhatian aktiviti dan
      kelemahan pelajar serta mengukuhkan dan                projek yang dijalankan oleh mereka.
      mempertingkatkan lagi proses pengajaran dan
      pembelajaran melalui tindakan susulan yang               Penilaian yang dijalankan oleh guru perlu
      dijalankan oleh guru. Tujuan tindakan susulan             dicatatkan. Guru boleh mencatat dengan cara
      adalah untuk memastikan murid akan terus                mencatat kenyataan, menanda pada kenyataan,
      maju.                                 dan memberi gred. Senarai semak adalah satu
                                          contoh merekod maklumat penilaian. Penilaian
      Penilaian bagi mata   pelajaran  ini  boleh            yang dijalankan hendaklah direkodkan di dalam
      dijalankan melalui :                          buku rekod mengajar dan rekod profil.

        -  pemerhatian                           KESELAMATAN
        -  lisan
        -  penulisan                    Keselamatan Am Peraturan dan langkah keselamatan hendaklah                                7
sentiasa diamal dan dipatuhi setiap kali          Paparkan   poster,  ilustrasi, dan
menjalankan kerja amali. Organisasi bengkel        peringatan tentang keselamatan supaya
dan pengurusan kerja yang mudah boleh           dapat difahami oleh semua murid.
dilakukan secara bergilir-gilir di kalangan murid
bagi memberi mereka pengalaman tambahan         5. Pastikan  penjagaan alatan, bahan,
serta menanamkan semangat bekerjasama,           perkakas, dan  mesin  hendaklah
bertanggungjawab dan berdisilpin.             dilakukan  berterusan   supaya
                              berkeadaan  baik  dan  selamat
Semasa menjalankan kerja praktis, guru           digunakan.
hendaklah memastikan tempat kerja bebas
daripada perkara yang boleh mendatangkan        6. Adakan tempat yang sesuai dan selamat
bahaya. Guru hendaklah mengambil segala          untuk menyimpan alatan dan bahan
langkah  keselamatan  sepanjang masa          yang mudah terbakar, pecah, dan
pengajaran dan pembelajaran                merbahaya.

                            7. Labelkan semua alatan dan bahan.
Perkara yang perlu diberi perhatian ialah :
                            8. Pastikan projek yang dijalankan tidak
  1. Tunjukkan teladan kerja yang selamat         menggunakan kuasa elektrik arus ulang
   kepada murid                     alik.
  2. Pastikan    peraturan  keselamatan      9. Jangan menggunakan bekas bahan
   dipatuhi oleh semua pihak dan tanamkan        beracun, bahan kimia, dan bahan yang
   rasa    tanggungjawab     terhadap      mudah terbakar ;
   keselamatan diri dan orang lain.
                            10. Sediakan kit pertolongan cemas serta
  3. Bimbing murid mengenal pasti perkara         alat memadam api;
   yang boleh mendatangkan bahaya
                            11. Ambil tindakan keselamatan  apabila
  4. Pastikan  keadaan   tempat   kerja        berlaku kemalangan; dan
   mempunyai  cahaya   yang  cukup,
   pengudaraan yang baik, dan lantai tidak      12. Sediakan buku log untuk   mencatat
   licin                         kemalangan yang berlaku.                          8
Keselamatan  Perkara berikut hendaklah diambil perhatian     untuk pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah
Diri     untuk menjaga keselamatan diri semasa        Rendah ialah dua waktu seminggu dan minit
       menjalankan kerja praktis :             dalam sewaktu ialah tiga puluh minit.

         1. Patuhi peraturan keselamatan sepanjang
          masa.

         2. Pakailah pakaian yang sesuai     dan
          kemas serta kasut yang bertutup.

         3. Ikat rambut yang panjang dengan kemas
          atau ikat hujung tudung bagi murid dan
          guru perempuan.

         4. Elakkan bermain  atau  bergurau  di
          tempat kerja.

         5. Gunakan alatan dan bahan dengan betul
          dan selamat

         6. Gunakan air dan sabun untuk mencuci
          tangan selepas bekerja.


       PEMETAAN    DAN   KESINAMBUNGAN
       KANDUNGAN

Pemetaan   Susunan kandungan dalam Sukatan Pelajaran
Kandungan   Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun
Tahun Empat  Empat ada ditunjukkan dalam jadual Pemetaan.
       Kandungan Sukatan Pelajaran seperti berikut.
       Peruntukan masa yang dinyatakan merupakan
       cadangan untuk membantu guru dalam
       penyediaan perancangan pengajaran. Masa


                                9
        FORMAT HURAIAN                     Cadangan    Lajur   ketiga,  iaitu  Cadangan  Aktiviti
                                    Aktiviti    Pembelajaran    bertujuan membantu guru
Tiga Lajur   Huraian kurikulum ini diperincikan dalam tiga      Pembelajaran  merancang dan membekalkan pengalaman
        lajur iaitu Bidang / Unit / Tajuk Pembelajaran;            pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan
        Hasil Pembelajaran; dan Cadangan Aktiviti               bermakna kepada murid.       Guru boleh
        Pembelajaran.                             mengubahsuai cadangan ini dan mereka bentuk
                                           aktiviti tambahan yang bersesuaian   dengan
Bidang, Unit  Dalam lajur pertama, bidang pembelajaran, unit             kebolehan    murid   dan keadaan sekeliling
dan Hasil   pembelajaran dan tajuk berkenaan dinyatakan.              mereka.
Pembelajaran  Dalam lajur dua dinyatakan mengenai hasil
        pembelajaran, keluasan dan kedalaman skop               Huraian untuk   Tahun  Empat  diperincikan
        setiap unit pembelajaran dihuraikan dalam               seperti berikut.
        bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur.
        Hasil pembelajaran dibahagikan kepada tiga
        aras.  Pemeringkatan    kemahiran   dan
        pengetahuan kepada aras tertentu bertujuan
        untuk  membantu    guru  menyampaikan
        pengajaran dan pembelajaran yang lebih
        berkesan dengan mengambil kira kadar
        pembelajaran dan keupayaan murid.

Aras      Aras 1 merupakan aras asas yang mesti
        dikuasai oleh semua murid sebelum mereka
        meneruskan pembelajaran ke Aras 2. Aras 2
        merangkumi kandungan yang perlu dipelajari
        oleh semua murid selepas mereka menguasai
        kandungan Aras 1.
        Aras 3 merupakan aras pengayaan untuk murid
        yang berupaya melepasi pembelajaran Aras 1
        dan 2. Dengan ini kekompleksian pembelajaran
        meningkat dari Aras 1 ke Aras 3.                                 10
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                               Tahun Lima    BIDANG / UNIT / TAJUK
                   HASIL PEMBELAJARAN             CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
     PEMBELAJARAN

 Bidang Pembelajaran :
 1. Reka Bentuk dan Teknologi
                   Aras 1
 1.2   Kreativiti dan Reka Cipta
                       Mengenal pasti alatan tangan  Alatan tangan yang digunakan seperti gandin
     ( Cadangan peruntukan                        plastik, tukul kecil dan set pemutar skru kecil.
     masa ialah 7 minggu )
                       Membuka dan mengenal pasti   Membaca dan memahami manual
    b. Kajian reka bentuk dan       komponen
     kefungsian produk
                       Menyatakan fungsi komponen
     ( Cadangan peruntukan        Memasang semula kit model
     masa ialah 3 minggu )                        Menyimpan kit model secara tersusun dan
                                       selamat.
     iv. Membuka dan                           Contoh kit model ialah kit model robot, jentolak,
       memasang kit                          kereta, motosikal, dan kereta kabel
       model         Aras 2

                       Menerangkan kefungsian sistem
                       pergerakan kit model
                                  1
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                            Tahun Lima   BIDANG / UNIT / TAJUK
                 HASIL PEMBELAJARAN             CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
    PEMBELAJARAN

                 Aras 3

                      Membuka dan memasang kit
                      model untuk menerangkan
                      kefungsian produk yang lebih
                      mencabar

                      Mengkaji reka bentuk kit model  Contoh kit model ialah robot berkaki 6, kereta
                                      kawalan jauh

                                      Kajian reka bentuk dari aspek bahan, warna,
                                      binaan dan keupayaan.
                                2
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                         Tahun Lima   BIDANG / UNIT / TAJUK
                  HASIL PEMBELAJARAN          CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
    PEMBELAJARAN

  c.  Penyelesaian masalah

     ( Cadangan peruntukan
     masa ialah 3 minggu )

     i.   Pencetusan dan   Aras 1
        penjanaan idea
        kreatif melalui    Mengenal pasti masalah     Contoh projek eksperimenal ialah :
        projek                        - Menarik bata dengan tisu
        eksperimental     Menjana idea kreatif bagi    - Membuat jambatan menggunakan straw
                   menyelesaikan masalah       minuman yang boleh menampung beban
                                   - Menjatuhkan telur tanpa pecah pada
                   Membuat catatan dan lakaran    ketinggian tertentu

     ii. Menterjemah idea   Aras 1
       kepada bentuk 3D
                                   Projek eksperimental boleh juga merujuk
                   Memilih lakaran akhir projek  kepada pengalaman murid pelajar seperti
                   eksperimental          menaikkan layang-layang.
                   Merancang pembinaan projek
                                   Projek ekperimental menggunakan bahan yang
     iii.   Membina dan   Aras 1               mudah diperoleh
          mempersembah
          kan projek    Membina projek eksperimental   Murid mencatat idea-idea baru daripada
          eksperimental
                                   persembahan.
                                 3
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                        Tahun Lima   BIDANG / UNIT / TAJUK
                 HASIL PEMBELAJARAN           CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
    PEMBELAJARAN

   iv.   Membina dan     Aras 1
       mempersembahkan
       projek         Membuat persembahan hasil binaan  Menyimpan maklumat dalam buku idea
                   secara lisan
  e.   Pendokumentasian    Aras 1

  ( Cadangan peruntukan masa    Menyatakan keperluan
 ialah 1 minggu )          pendokumentasian dalam buku idea

                   Mengumpul dan merekod maklumat

                   Membuat buku idea
                              4
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                           Tahun Lima   BIDANG / UNIT / TAJUK
                 HASIL PEMBELAJARAN             CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
    PEMBELAJARAN

  1.3 Reka  Bentuk   dan
    Penghasilan Projek

     ( Cadangan peruntukan
     masa ialah 5 minggu )

   b. Mereka bentuk dan Aras 1
    menghasilkan   projek
    berasaskan logam dan  Menentukan projek berpandukan kad     Lukisan projek dan langkah kerja disediakan
    bahan kitar semula   kerja                   dengan jelas dalam kad kerja

                   Membaca lukisan projek        Penerangan nama dan fungsi alatan tangan
                                      yang berkaitan.
                   Mengenal pasti alatan tangan
                                      Contoh bahan kitar semula logam tin aluminium,
                                      zink, dan wayar.
                   Menentukan jenis bahan dan kuantiti
                                      Membuat projek berpandukan kad kerja yang
                                      disediakan.
                   Mengukur, menanda dan memotong
                   bahan projek             Tunjuk cara memaku dan memasang skru.
                   Memasang komponen projek
                                      Cadangan bahan kemasan seperti cat sembur
                                      dan pelekat bergambar
                   Membuat kemasan
                                      Contoh projek :

                                      Bekas serbaguna
                                      Penyangkut serbaguna


                               5
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                         Tahun Lima   BIDANG / UNIT / TAJUK
                 HASIL PEMBELAJARAN           CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
    PEMBELAJARAN

                                    Perbincangan atau sumbangsaran tentang cara
                                    perlupusan sisa yang betul

                 Aras 2

                   Mereka bentuk dan membuat projek  Penerangan penggunaan bahan kitar semula
                   berdasarkan minat         adalah  bertujuan untuk  mengelakkan
                                    pembaziran, mengurangkan kos, mesra alam
                                    dan mengekalkan sumber alam

                                    Perbincangan tentang faktor kesihatan dan
                                    keselamatan semasa memilih bahan dan
                                    membina projek
                              6
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                             Tahun Lima   BIDANG / UNIT / TAJUK
                  HASIL PEMBELAJARAN             CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
    PEMBELAJARAN

  1.4  Elektrik dan Elektronik

     (Cadangan  peruntukan
     masa ialah 4 minggu )
                  Aras 1
   b. Penghasilan projek
    elektronik           Mengenal pasti nama, fungsi dan   Komponen yang digunakan adalah seperti LED,
                    simbol komponen elektronik      perintang tetap, perintang boleh laras dan motor
                                      arus terus
                    Membaca dan memahami litar
                    skematik

                    Membuat litar penyambungan litar

                  Aras 2

                    Membaca dan menterjemah litar    Bahan tambahan yang digunakan ialah bongkah
                    projek                penyambung

                                      Catatan :
                    Memilih alatan, bahan dan komponen
                                      LED 1 dan LED 2 boleh digantikan dengan
                                      motor arus terus
                    Mengukur, memotong dan menjalur
                    wayar                Memerhati kecerahan LED atau kelajuan
                                      pusingan motor yang dihubungkaitkan dengan
                    Memasang komponen mengikut litar   perintang boleh laras
                    projek
                                      Penggunaan alatan tangan yang betul dan
                    Menguji litar projek dan membuat   selamat perlu diberi penekanan
                    pembaikan                                7
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                          Tahun Lima   BIDANG / UNIT / TAJUK
                 HASIL PEMBELAJARAN           CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
    PEMBELAJARAN

  1.5  Baik pulih dan
     Penyelenggaraan

     ( Cadangan peruntukan
     masa ialah 1 minggu )
                 Aras 1
     b.  Penyenggaraan
        bahagian       Mengenal pasti bahagian bangunan  Contoh bahagian yang perlu disenggara ialah
        bangunan       yang perlu disenggara       seperti engsel pintu dan kerangka tingkap

                   Memilih bahan pembersih      Bahan pembersih yang terlibat seperti kertas
                                    las, bulu keluli, berus dawai dan minyak.
                                    Cara menyimpan baki bahan pembersih perlu
                                    diberi penekanan

                   Membersih dan meminyak bahagian
                   bergerak pada pintu dan tingkap
                                8
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                             Tahun Lima   BIDANG / UNIT / TAJUK
                 HASIL PEMBELAJARAN             CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
    PEMBELAJARAN

 1.6 Jahitan
    ( Cadangan peruntukan
    masa ialah 2 minggu )
                 Aras 1
     a.  Membaiki pakaian
                   Mengenal pasti alatan dan bahan   Guru mengenalkan alat dan bahan jahitan
                   jahitan               seperti jarum tangan (no.7 – 9), gunting fabrik
                                     (saiz 20cm), benang (no 40/50), penetas jahitan,
                                     jarum peniti dan pita ukur.

                                     Bahan dan alatan jahitan disediakan oleh guru.

                   Menyatakan kegunaan alatan jahitan  Guru menerangkan kegunaan alatan jahitan.

                   Menyatakan kegunaan jahitan asas   Mata jahitan asas ini boleh digunakan untuk
                                     membaiki pakaian.

                   Mengenal pasti mata jahitan asas   Mata jahitan asas seperti jelujur halus, jahit kia,
                                     jahit sembat dan jahit lilit.

                                     Tunjuk cara menjahit mata jahitan asas .

                                     Murid menjahit contoh mata jahitan asas pada
                                     perca fabrik.

                                     Guru boleh menggunakan carta jahitan asas
                                     sebagai panduan
                               9
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                            Tahun Lima   BIDANG / UNIT / TAJUK
                 HASIL PEMBELAJARAN             CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
    PEMBELAJARAN

                   Menyatakan kegunaan kancing      Kancing digunakan untuk merapatkan belah
                                      pada pakaian dan dijahit pada dua lapisan
                                      fabrik.

                   Mengenal pasti jenis kancing     Guru mengenalkan jenis kancing seperti butang,
                                      cangkuk dan palang.

                   Mengenal pasti mata jahitan untuk   Mata jahitan untuk menjahit kancing seperti jahit
                   menjahit kancing           lilit kemas dan jahit lubang butang.

                                      Mempamerkan contoh mata jahitan untuk
                                      menjahit kancing.

                   Menjahit butang, cangkuk dan palang  Tunjuk cara menjahit butang, cangkuk dan
                   yang tertanggal pada pakaian     palang yang tertanggal.

                                      Murid menjahit butang, cangkuk dan palang
                                      pada pakaian.
                 Aras 2

                   Menyatakan maksud kelim        Kelim adalah cantuman dua atau lebih kepingan
                                      fabrik yang dijahit dengan jahitan tangan atau
                                      mesin
                   Mengenal pasti bahagian pakaian
                   yang meretas pada kelim        Kelim biasanya terdapat di bahagian rusuk,
                                      bahu dan tepi seluar atau kain sarung

                                      Murid mengenal pasti bahagian pakaian yang
                                      merentas
                   Memilih mata jahitan untuk membaiki
                   kelim yang meretas          Murid memilih mata jahitan asas yang sesuai
                                      untuk membaiki kelim yang meretas.
                               10
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                             Tahun Lima   BIDANG / UNIT / TAJUK
                 HASIL PEMBELAJARAN              CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
    PEMBELAJARAN

                                      Mempamerkan contoh mata jahitan untuk
                                      membaiki kelim yang merentas.

                     Menjahit kelim yang meretas pada  Tunjuk cara menjahit kelim yang meretas pada
                     pakaian              rusuk, bahu, tepi seluar atau sarung
                                      menggunakan mata jahitan jelujur halus atau
                                      jahit kia.
                                      Murid menjahit kelim yang meretas pada rusuk,
                                      bahu, tepi seluar atau sarung.

                                      Kelepet adalah penyudah tepi yang dibuat untuk
                     Menyatakan maksud kelepet     mengemas tepi lurus atau tepi melengkung
                                      pada pakaian atau artikel.
                                      Kelepet biasanya terdapat di hujung kaki seluar,
                                      hujung lengan, bawah blaus dan tepi artikel.
                     Mengenal pasti bahagian kelepet
                     yang meretas pada pakaian     Murid mengenal pasti bahagian kelepet yang
                                      merentas
                                      Murid memilih mata jahitan yang sesuai untuk
                                      membaiki kelepet yang meretas

                     Memilih mata jahitan untuk     Mempamerkan contoh jahitan yang biasa
                     membaiki kelepet yang meretas   digunakan untuk membaiki kelepet seperti
                     pada pakaian            silang pangkah dan sembat susup

                     Menjahit kelepet yang meretas   Tunjuk cara menjahit kelepet yang meretas
                     pada pakaian            menggunakan mata jahitan silang pengkah dan
                                      sembat susup

                                      Murid menjahit kelepet yang meretas


                               11
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                           Tahun Lima   BIDANG / UNIT / TAJUK
                 HASIL PEMBELAJARAN             CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
    PEMBELAJARAN

  1.7 Ikan Hiasan

     ( Cadangan peruntukan
     masa ialah 8 minggu )  Aras 1

     a.  Pengenalan       Mengenal dan melabel bahagian luar  Murid menyebut dan melabelkan bahagian luar
                   ikan                 ikan hiasan.

                                     Mempamerkan beberapa spesies ikan hiasan
                                     menggunakan gambar foto atau spesimen
                                     sebenar.

                   Menyenarai spesies ikan hiasan    Beberapa spesies ikan hiasan tropika yang
                   tropika               biasa dipelihara dan mudah didapati ialah
                                     Guppy, Swordtail, Discus, Angerfish, Tiger Barb,
                                     Molly, Gourami, Ikan pelaga, Cichlid, Oscar,
                                     Kaloi, Kelisa, Belida, Tetra, Mas, dan Koi Kap.

                 Aras 2

                   Menyatakan sebab dan tujuan     Ikan hiasan ialah ikan yang dipelihara dalam
                   memelihara ikan hiasan.       bekas atau kolam untuk mengindahkan ruang,
                                     memberi ketenangan dan menghayati alam
                                     akuatik.
                 Aras 3

                   Menyenaraikan beberapa ciri     Ciri istimewa pada ikan hiasan ialah pada
                   istimewa pada ikan hiasan      warna, sisik, saiz, pergerakan, bentuk badan,
                                     sirip, cara makan, jantina dan cara pembiakan.
                               12
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                             Tahun Lima   BIDANG / UNIT / TAJUK
                 HASIL PEMBELAJARAN              CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
    PEMBELAJARAN

                 Aras 1

                   Memilih ikan hiasan untuk dipelihara  Faktor pemilihan ikan hiasan untuk dipelihara;

                                      - kesesuaian bekas
                                      - habitat dan sifat ikan
                                      - mudah dipelihara
                                      - boleh bercampur dengan jenis ikan lain (untuk
                                        pemilihan campuran)
                                      - tahan terhadap perubahan mutu air
                                      - tahan terhadap serangan penyakit

                                      Teknik memasukan ikan hiasan ke dalam
                                      bekas/kolam
                                      - letakkan beg ikan hiasan ke dalam
                                       akuarium/kolam selama 20 hingga 30 minit
                                      - masukkan sedikit air akuarium/kolam ke
                                       dalam beg plastik
                                      - biarkan ikan keluar bersama air daripada beg
                                       plastik

     b. Penyediaan bekas   Aras 2

                   Mengenal dan memilih tumbuhan     Pemilihan aksesori bergantung kepada spesis
                   akuatik atau tiruan          ikan yang hendak dipelihara. Aksesori akuarium
                                      asas ialah pam, dan penapis.
                   Menanam tumbuhan akuartik dalam    Aksesori tambahan ; batu, pasir, tumbuhan
                   akurium                akuatik, kayu buruk, poster, model dan lampu
                                      akuarium
                               13
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                          Tahun Lima   BIDANG / UNIT / TAJUK
                 HASIL PEMBELAJARAN           CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
    PEMBELAJARAN

                   Memilih akuarium/ bekas dan    Panduan menyedia dan menghias akuarium
                   aksesori             - letakkan akuarium di lokasi pilihan, pastikan
                                     ada pendawaian elektrik dan bekalan air.
                   Menyedia dan menghias akuarium  - membersih dan bilas bahan hiasan seperti
                                     kayu, pasir dan batu.
                   Memasukkan ikan hiasan ke dalam  - letakkan arang diaktifkan dan gegelang bio di
                   akuarium/bekas            dasar akuarium
                                    - masukkan batu, pasir dan kayu buruk
                                    - tanamkan tumbuhan akuatik/tiruan
                                    - masukkan penapis dalaman dan lekatkan
                                     pada dinding tangki akuarium
                                    - masukkan air yang telah dinyah klorin ke
                                     dalam akuarium
                                    - hidukan penapisan dalaman dan nyalakan
                                     lampu
                                    - masukkan ikan
                              14
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                            Tahun Lima   BIDANG / UNIT / TAJUK
                 HASIL PEMBELAJARAN             CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
    PEMBELAJARAN

     c. Pengurusan      Aras 1

                   Mengenal dan memilih jenis makanan  Mempamerkan contoh makanan ikan hiasan
                   ikan hiasan             Jenis makanan ikan hiasan yang terdapat dalam
                                     pasaran iaitu makanan hidup (plankton,
                                     rumpair, Moina, Artemia, Udang gantung, ikan
                                     peacock, larva, serangga, dan cacing).

                   Mengenal pasti jenis makanan yang  Makanan kering (kepingan/emping, pallet,
                   sesuai mengikut spesis ikan     tablet) dan makanan ramuan khas( mengikut
                                     jenis ikan).

                   Menyatakan kekerapan dan memberi   Ikan hiasan diberi makan 3 kali sehari ( pagi,
                   makanan ikan hiasan         tengah hari, lewat petang) dengan kadar yang
                                     disyorkan.
                              15
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                            Tahun Lima   BIDANG / UNIT / TAJUK
                 HASIL PEMBELAJARAN             CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
    PEMBELAJARAN

                   Mengenal pasti kandungan mutu air.  Mengukur kualiti air seperti nilai pH, Amonia,
                                     Oksigen terlarut dan Karbon dioksida.

                   Melakukan kerja pembersihan bekas,  Pelbagaikan jenis makanan, elakkan memberi
                   menukar air dan menyuci penapis   makanan yang berlebihan dan tercemar.

                   Mengenal pasti simpton penyakit   Mengasingkan ikan berpenyakit dan
                   biasa pada ikan hiasan        mengamalkan langkah kebersihan

                   Mencegah dan merawat penyakit ikan  Aktiviti pencegahan dan rawatan penyakit ikan
                   hiasan                seperti memasukkan garam atau larutan
                                     berubat.
                                     Lihat lampiran – penyakit biasa ikan hiasan dan
                                     rawatan.
                 Aras 2

                   Menjaga tumbuhan akuatik dalam    Peralatan untuk bekalan karbon dioksida
                   akurium               khusus untuk penggunaan di dalam akuarium
                                     adalah seperti;
                   Memberi bekalan karbon dioksida   tangki silinder gas karbon dioksida, alat
                   kepada tumbuhan akuatik dalam    penyukat tekanan dan alat mengawal
                   akuarium               pengeluaran karbon dioksida.

                                     Nota:
                                     Murid memelihara ikan hiasan dalam kumpulan.
                                     Memadai dengan 2-3 kumpulan untuk satu
                                     kelas.
                                     Menyediakan jadual kerja penjagaan dan
                               16
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                      Tahun Lima   BIDANG / UNIT / TAJUK
                 HASIL PEMBELAJARAN       CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
    PEMBELAJARAN

                                penyelenggaraan sepanjang tahun untuk
                                pelajar.
                                Panduan menteranak Ikan Hiasan boleh
                                didapati daripada Pusat Penyelidikan Perikanan
                                Air Tawar, Jabatan Perikanan Malaysia.
                              17
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                          Tahun Lima   BIDANG / UNIT / TAJUK
                 HASIL PEMBELAJARAN            CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
     PEMBELAJARAN

 2.  Perniagaan dan
   keusahawanan

   2.2 Merancang dan
     Menyediakan Jualan

     ( Cadangan peruntukan
     masa ialah 2 minggu )

     a. Membuat
      rancangan jualan   Aras 1

                   Mengenal pasti cara menghasilkan  Menetapkan cara menghasilkan barang jualan
                   barang yang akan dijual

                   Menentukan barang jualan      Membuat rancangan jualan dan jadual kerja

                   Merancang cara menjual       Cara menjual:
                                    Berjaja, bergerai, berkedai

                   Membuat rancangan jualan      Sediakan borang rancangan jualan

                   Menyediakan jadual kerja
     b. Menyediakan
       barang jualan    Aras 1

                   Menghasilkan barang yang hendak  Membuat barang jualan
                   dijual               Contoh : beg kertas, penanda buku, popia,
                                    rojak buah dan air minuman                                18
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                        Tahun Lima   BIDANG / UNIT / TAJUK
                 HASIL PEMBELAJARAN           CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
    PEMBELAJARAN

                 Aras 2

                   Mengubah suai barang yang hendak  Menghasilkan dan mengubahsuai barang
                   dijual
                                    Contoh :  pisang  pisang goreng,
                                          roti sandwic
                              19
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                            Tahun Lima   BIDANG / UNIT / TAJUK
                 HASIL PEMBELAJARAN             CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
    PEMBELAJARAN

  2.3  Mempromosi
     Jualan

 ( Cadangan peruntukan masa 2
    minggu )

     a. Promosi melalui   Aras 1
       poster
                   Mengenal pasti maklumat yang perlu   Maklumat yang perlu ada dalam poster ialah
                   ada dalam poster            barangan, tempat, tarikh, masa dan harga

                   Mengenal pasti ciri poster yang baik  Ciri poster yang baik :
                                      Reka bentuk yang menarik dan kreatif dari segi
                                      pemilihan perkataan, warna dan saiz huruf yang
                                      sesuai
                 Aras 2

                   Menghasilkan poster untuk       Membuat poster berpandukan barang yang
                   mempromosi barang           dihasilkan dan tempat poster dipamerkan
                               20
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                        Tahun Lima   BIDANG / UNIT / TAJUK
                 HASIL PEMBELAJARAN          CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
    PEMBELAJARAN

  2.4 Mengurus Jualan

    ( Cadangan peruntukan
     masa 2 minggu )

     b.  Mendapatkan
       pesanan       Aras 1
                                   Aktiviti sumbangsaran cara mendapatkan
                   Menyenaraikan cara untuk     pesananContoh : cara mendapatkan pasaran
                   mendapatkan pesanan       melalui
                                   telefon, e-mel, borang pesanan dan majalah
                                   perniagaan                   Memilih cara yang sesuai untuk
                   mendapatkan pesanan       Cara mendapatkan pesanan hendaklah sesuai
                                   dengan barang, tempat, masa dan kemudahan
                 Aras 2               yang ada

                   Mendapatkan pesanan       Mengambil bahagian dalam projek sebenar di
                                   sekolah seperti hari kantin dan sukan
                               21
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                          Tahun Lima   BIDANG / UNIT / TAJUK
                 HASIL PEMBELAJARAN            CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
     PEMBELAJARAN

2.6  Mengurus
     Perbelanjaan Diri

     ( Cadangan peruntukan
     masa ialah 2 minggu )

     a. Merekod
      pendapatan dan    Aras 1
      perbelanjaan                         Perbincangan mengenai sumber pendapatan
                      Mengenal pasti sumber
                      pendapatan           Sumber pendapatan boleh diperoleh daripada
                                     pemberian wang saku, mengambil upah,
                                     menjual barang terpakai, menghasil dan
                      Menyediakan rekod pendapatan
                                     menjual barang, mengubahsuai dan menambah
                      dan perbelanjaan
                                     nilai serta menjual barang                                     Membuat pilihan perbelanjaan
     b. Merancang       Aras 1
      perbelanjaan                         Membuat senarai belanjawan diri
                   Menentukan cara berbelanja      Merekod dalam borang yang disediakan

                      Membuat belanjawan diri    Cara menabung :
                                     Menyimpan dalam tabung
                      Menentukan cara menabung    Menyimpan dalam bank

                                     Latihan mengisi borang simpanan bank
                                22
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                Tahun Lima
                           PEMETAAN
                    BIDANG / UNIT/ TAJUK PEMBELAJARAN
                      DALAM SUKATAN PELAJARAN
                    KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH

     BIDANG/ UNIT/ TAJUK PEMBELAJARAN            TAHUN 4  TAHUN 5  TAHUN 6
1. Reka Bentuk dan Teknologi                    27     27    27
  1.1 Keselamatan Dan Organisasi Bengkel              1
    a. Peraturan keselamatan
    b. Organisasi bengkel
  1.2 Kreativiti dan Reka Cipta                  8     7     7
    a. Pengenalan kreativiti
    b. Kajian reka bentuk dan kefungsian produk
    c. Penyelesaian masalah
    d. Penghasilan projek reka cipta
    e. Pendokumentasian
  1.3 Reka Bentuk dan Penghasilan Projek              5     5
    a. Mereka bentuk dan menghasilkan projek gabungan
      kayu dengan bahan kitar semula bukan logam
    b. Mereka bentuk dan menghasilkan projek
      berasaskan logam dan bahan kitar semula
  1.4 Elektrik dan Elektronik                   4     4     5
    a. Penghasilan projek elektrik
     b. Penghasilan projek elektronik
  1.5 Baik Pulih dan Penyenggaraan                 1     1     5
    a. Penyenggaraan alatan tangan
    b. Penyenggaraan bahagian bangunan
    c. Penyenggaraan dan membaiki
      kerosakan pada mesin mudah
                              23
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah               Tahun Lima


     BIDANG/ UNIT/ TAJUK PEMBELAJARAN           TAHUN 4  TAHUN 5  TAHUN 6
    d. Penyenggaraan dan membaiki kerosakan pada
      perabot
 1.6 Jahitan                                2     2
    a. Membaiki pakaian
    b. Penghasilan artikel
 1.7 Tanaman Hiasan                        8
   a. Pengenalan
    b. Pemilihan biji benih
   c. Penanaman
   d. Penjagaan
 1.8 Ikan Hiasan                              8
    a. Pengenalan
    b. Penyediaan bekas
   c. Pengurusan
 1.9 Tanaman Sayuran                                 8
   a. Penyediaan tapak
   b. Penanaman dan penjagaan
   c. Pemungutan hasil
2. Perniagaan dan keusahawanan                   8     8     8
 2.1 Barang Jualan                        2
    a. Kumpulan sasaran
    b. Jenis barang yang sesuai dijual
    c. Sumber bekalan
 2.2 Merancang dan Menyediakan Jualan               2     2     2
   a. Membuat rancangan jualan
    b. Menyediakan barang jualan
 2.3 Mempromosi Jualan                      1     2     2
   a. Promosi melalui pembungkusan
   b. Promosi melalui poster
   c. Promosi melalui katalog
 2.4 Mengurus Jualan                       1     2     1
   a. Melayan pelanggan
   b. Mendapatkan pesanan

                              12
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah               Tahun Lima


     BIDANG/ UNIT/ TAJUK PEMBELAJARAN            TAHUN 4  TAHUN 5  TAHUN 6
   c. Menyusun atur barang
 2.5 Merekod Jualan                        2
   a. Merekod barang
    b. Merekod pendapatan dan perbelanjaan
    c. Mengira untung atau rugi
 2.6 Mengurus Perbelanjaan Diri                       2
    a. Merekod pendapatan dan
     perbelanjaan
    b. Merancang perbelanjaan
 2.7 Risiko Dalam Perniagaan                             1
    a. Risiko dan cara mengurangkannya
 2.8 Sikap Pengguna Yang Bijak                            2
    a. Mendapatkan maklumat barang
    b. Etika perniagaan dan hak pengguna
JUMLAH                              35    35    35
                              13

								
To top