De nghi xu phat hanh chi ba Bay1

Document Sample
De nghi xu phat hanh chi ba Bay1 Powered By Docstoc
					COÂNG TY COÅ PHAÀN COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM XAÂY DÖÏNG VAØ K.DOANH NHAØ Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc BÌNH THUAÄN Soá:…………/XD-KDN
“V/v: Xaây döïng nhaø traùi pheùp cuûa hoä baø Phaïm Thò Baûy taïi KCD Tam Bieân”. Phan Thieát, ngaøy 13 thaùng 4 naêm 2006

Kính göûi: UBND Thaønh phoá Phan Thieát Ngaøy 28/3/2006 Coâng ty coå phaàn Xaây döïng & Kinh doanh nhaø Bình Thuaän coù nhaän ñöôïc vaên baûn soá 75/VB-TTr ngaøy 24/3/2006 cuûa Thanh tra Sôû xaây döïng Bình Thuaän V/v: kieåm tra xaây döïng nhaø cuûa baø Phaïm Thò Baûy. Cho ñeán nay 10/4/2006 qua kieåm tra thì hoä baø Phaïm Thò Baûy chöa ñaäp phaù thaùo dôõ phaàn nhaø xaây 04 caên traùi pheùp treân .Vaäy Coâng ty coå phaàn Xaây döïng & Kinh doanh nhaø Bình Thuaän kính ñeà nghò UBND thaønh phoá Phan Thieát ban haønh quyeát ñònh xöû phaït vi phaïm haønh chính ñoái vôùi hoä baø Phaïm Thò Baûy vaø buoäc phaûi thaùo dôõ toaøn boä phaàn dieän tích ñaõ xaây döïng traùi pheùp ./. Kính ñeà nghò UBND thaønh phoá quan taâm giaûi quyeát.

GIAÙM ÑOÁC
Nôi nhaän :

- Nhö treân - Thanh tra Sôû xaây döïng - Phoøng quaûn lyù ñoâ thò TP Phan Thieát - Löu KH-TH


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:13
posted:12/4/2008
language:
pages:1