mau hop dong giao khoan nhan cong by tangvanphuong

VIEWS: 30,523 PAGES: 2

									COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc Laäp –Töï Do –Haïnh Phuùc

HÔÏP ÑOÀNG GIAO KHOÙAN NHAÂN COÂNG
TEÂN COÂNG TRÌNH : nhaø ôû :………………………………………………………………… gia ñình oâng, baø

Hoâm nay, ngaøy thaùng 10 naêm 2007. Taïi Thuû Ñöùc, thaønh phoá Hoà Chí Minh . Chuùng toâi goàm : ÑAÏI DIEÄN BEÂN A : Oâng, baø:…………………………………………………………………………………… ….. Ñòa chæ : soá ñöôøng …………………………………………………………………..,quaän Thuû Ñöùc, thaønh phoá Hoà Chí Minh. ÑAÏI DIEÄN BEÂN B : OÂng :…………………………………………………………………………. chöùc vuï : toå thi coâng Ñòa chæ :………………………………………………………………………………………… …………………………………….. ……..…………………………………………………………………………… ………………………………………….. Soá giaáy CMND…………………………………..caáp ngaøy………../………./…………………………………….. Taïi…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. Sau khi trao ñoåi, hai beân A – B thoáng nhaát kyù keát hôïp ñoàng giao khoaùn phaàn nhaân coâng bao goàm caùc ñieàu khoaûn sau : ÑIEÀU I : Khoái löôïng , chaát löôïng, , An toaøn lao ñoäng 1. Khoái löôïng : + Taàng treät ( 17,70m x 4,0m ) + ( 15,80m x 4,5m ) = 141,90 m2 + Taàng 1: (18,90m x4,0m ) + ( 17,00m x 4,5 m ) = 152,10 m2 + Saân thöôïng: ( 8,00m x4,00m ) + ( 5,20m x 6,00m ) = 63,20 m2 Coäng : 357,20 2 m 2.Chaát löôïng : Yeâu caàu toå thi coâng phaûi ñaûm baûo yeâu caàu kyõ, myõ thuaät vaø chaàt löôïng coâng trình nhö hoà sô thieát keá maø beân A ñaõ giao.

3. An toaøn lao ñoäng : Toå thi coâng phaûi thöïc hieän nghieâm tuùc coâng taùc an toaøn lao ñoäng ,veä sinh moâi tröôøng , an ninh traät töï trong quaù trình thi coâng vaø phaûi chòu traùch nhieäm hoøan toøan nhöõng gì xaåy ra treân coâng tröôøng veà coâng taùc an toøan lao ñoäng.. ÑIEÀU II : Thôøi gian + Khôûi coâng : 01/11/2007 + Hoaøn Thaønh : / / 2008 ÑIEÀU III : Ñôn giaù , Hình thöùc thanh toaùn , Thôøi gian thanh toaùn . 1.Ñôn giaù : 460.000 ñoàng/ m2 ( xaây döïng ) - Giaù trò hôïp ñoàng : 164 .312.000 ñoàng ( moät traêm saùu boán trieäu ba traêm naêm möôøi hai ngaøn ñoàng chaün ). Ñôn giaù treân bao goàm caùc coâng vieäc sau: + Toøan boä coâng taùc neà, coát theùp, beâ toâng.( tröø oáp ñaù Graníc, caåm thaïch ) + Toøan boä coâng taùc laép ñaët thieát bò ñieän trong nhaø. + Toøan boä coâng taùc laép ñaët thieát bò caáp, thoùat nöôùc trong nhaø. + Sôn nöôùc trong vaø ngoøai nhaø. + Ñoùng traàn nhöïa luøa ( neáu coù ). + Heä thoáng maùi xaây thu hoài lôïp maùi ngoùi ( neáu maùi coù keát caáu ñoå beâ toâng coát theùp sau ñoù lôïp maùi thì toøan boä dieän tích maùi phaûi coäng theâm ½ ñôn giaù treân, neáu heä thoáng keát caáu xaø goà, caàu phong, li toâ baèng theùp thì seõ thoûa thuaän rieâng ). + Toøan boä heä thoáng caây vaùn, coáp pha, daøn giaùo thi coâng cuõng trang thieát bò maùy moùc thi coâng do beân B lo. Ñôn giaù treân khoâng bao goàm caùc loïai thueá vaø leä phí ( neáu coù ) thueá xaây döïng do beân A chòu. Beân A coù traùch nhieäm cung caáp nguoàn ñieän, nöôùc phuïc vuï cho coâng taùc thi coâng coâng trìonh. 2. Thanh toaùn baèng hình thöùc : Tieàn maët 3.Thôøi gian thanh toaùn : 02 tuaàn / laàn ( theo khoái löôïng thi coâng thöïc teá ),sau khi coâng trình hoøan thaønh baøn giao thì thanh toùan heát soá tieàn theo hôïp ñoàng maø hai beân ñaõ kyù keát. ÑIEÀU IV : Cam keát . Hai beân A – B cam keát thöïc hieän ñuùng caùc ñieàu khoaûn ñaõ ghi trong baûng hôïp ñoàng naøy, trong quùa trình thöïc hieän neáu coù vöôùng maéc hai beân cuøng thöông löôïng cuøng nhau giaûi quyeát. Neáu beân naøo vi phaïm phaûi chòu boài thöôøng cho beân kia theo qui ñònh phaùp luaät. Hôïp ñoàng ñöôïc laäp thaønh 02 baûn beân A giöõ 01 baûn beân B giöõ 01 baûn coù gía trò ngang nhau vaø coù hieäu löïc keå töø ngaøy kyù .
ÑAÏI DIEÄN BEÂN B ÑAÏI DIEÄN BEÂN A


								
To top