Docstoc

How to find money on Internet Khmer

Document Sample
How to find money on Internet Khmer Powered By Docstoc
					            http://lovekhmernas.wordpress.com/


         ិ ី              ច
        វធរករាក់តាមរយៈ Internet(វគ្គបញ្ប់)
            ដាក់ររកាស ដដាយ ៖ រតនា | ខែ កកកដា 20, 2009
             ំ
         អាវគ្គដបូងមនដងដៅឯណាដេ
               ិ ឹ

          ចង ់បានសាកចូលដៅរកដៅឯ

                       ួល
    http://lovekhmernas.wordpress.com/ដដាយែនឯងដៅ


៥- លក់របស់ខដលលក់មិនដចះអស់ខតេញខតមតងគ្ត់
              ិ

៦- សុីកាលកាក់ពីររព័នធ google និង yahoo ដដាយពុំចា ំបាច់ហត់ដនឿយខតអាចរករាក់បាន

           ល
រហូ ត 400 ដៅ 500 ដុល្លរកនុង ១ខែ និងអាចដរចើន ជាងដនះដរចើនដង ។

៧- រករាក់តាមរយៈ Myspace និង youtube

៨- េេួលយកេំនិញដគ្មកលក់ដដាយពុំចា ំបាច់មានរាក់ 1ដសន
2009
              http://lovekhmernas.wordpress.com/
           ំ
ដៅមានដរចើនដេៀតដហើយរបទាងដនះមនបានតរមូវឲ្យដយើងរតូវបង ់រាក់មួយដសនណាដឡើយ
              ិ
                                         ិ
ប៉ុខនតអី វខដលដយើងរតូវមានដនាះគ្រតូវមាន website ដដាយែនដយើងផ្ទល ់ និងចំដេះដង ែ លះៗពីវធី
               ឺ          ួល   ទ       ឹ

បដងកត website និងការខែរកាវា ។
  ើ

 ើ ំ
ដតទាងអស់ដនះជាការពិតដេ ? គ្ពិតណាស់ ! ដបើដយើងចូលដៅកាន់ website ណាមួយក ៏ដដាយ
             ឺ

ដយើងនឹងដ              ៉   ៍             ំ
       ើ ញមានការផាយពាេជជកមមយ៉ងសមបូរេខបបដៅដសទើររគ្ប់ website ទាងអស់
              ិ

                   ំ
ដហើយដបដគ្រករាក់មនបានពីការផាយពាេជជកមមទាងអស់ដនាះដេ ការររកាសពាេជជកមម
   ើ     ិ       ិ              ិ

 ំ     ម          ំ
ទាងដនាះក ៏គ្មនមុែដៅដលើ Website ទាងដនាះខដរ ។

       ួ              ៉
មានមនុសសមួយចំននមានចមងល ់ថាដតដគ្រករាក់បានយ៉ងដម៉ចដកតដៅ ដហើយគ្តថាដនះ
              ើ          ើ     ិ
         ិ
គ្ជាការដបាករាស់ដៅវញ ប៉ុខនតតាមពិតដៅគ្មកពីពុំបានដងឲ្យបានចាស់ដហើយដចះខត
 ឺ                 ឺ     ឹ

   ា
គ្តសាន កនុងចតតតាមខតនឹកដ
 ិ     ិ                              ា
                ើ ញដដាយមិនបានពិចារណាឲ្យបានដតដល ់ដៅដលើ មូលដាន
                             ិ

ពិតរបស់វា ។

        ំុ ញ       ៉     ុ          ំ
ដៅកនុងអតថបេដនះែបានពាយ៉មដររើពាកយយ៉ងសាមញ្ដ បំផតកនុង ការពនយល ់រពមទាងមាន

 ជ         ិ  ៉      ិ ី
ភ្ជប់មកជាមួយនូវការបរយ៉យយ៉ងលំអិតសតីពី វធជាដរចើនដូចខាងដរកាម :

  ិ ី ិ         ី
- វធេញ Host ដតរតូវដរជើសដរសខបបណា ?
       ើ

- ដតរតូវេញ Host ដៅេណា ?
  ើ  ិ     ី
                   ិ ី
- ដតដយើងអាចបង ់រាក់សំរាប់េញ Host តាមវធណា ?
  ើ           ិ

- ដគ្មលដៅកនុងការបដងកត website សំ រាប់អី វែ លះ ?
          ើ
  ិ ី
- វធដផសងៗកនុងការបដងកត website
          ើ

- បដរងៀន HTML

- បដរងៀន CSS

- បដរងៀន PHP

- បដរងៀន MySQL

- បដរងៀន Photoshop

- បដរងៀនែតរូប ខករូប រចនារូប

  ិ
- វធី upload website

  ិ
- វធី Update contents

 ិ ី               ី             ី
ឯវធជាដរចើនដេៀតទាក់េងដល ់ការដរជើសដរសយកអវីខដលដយើងចង ់ដាក់ ឬ ដរសយកមុែរបរខដ

        ិ ី    ំ                     ន
លដយើងចង ់ដធវើ វធសាស្តសតទាងអស់ដនះនឹងរតូវបានយកមកបកស្រសាយពនយល ់តៗដរៀងគ្មរហូ ត

2009
              http://lovekhmernas.wordpress.com/
អាចយល ់បាន ដធវតាមបាន និងអាចរករាក់បាន ឯរតង ់ថាបានដរចើន ឬតចដនាះគ្ឺ
       ើ                     ិ

                     ោ
អាស្រស័យដៅដលើ ការពាយ៉មអំ េត់របស់ដយើងប៉ុដណាះ កនុងករេខដលដយើងអាចពរងើក
                          ី

បខនថម ដាក់ចតតដាក់កាយចំណាយដពលដវល្លជាមួយវាឲ្យបានដរចើនដនាះដយើងអាចរករាក់
      ិ

                                ំ
បានដរចើនតាមដនាះខដរ ។ ដនះគ្ជាមុែរបមួយមិនមានសំ ដឡង មិនមានកលន មិនរខានដគ្ គ្វា
             ឺ               ិ        ឺ

   ត  ៉ ង        ់ ន
រររពឹតដៅយ៉ងសាត់ដសងៀមដៅកនុងបនទបកុងផទះរបស់ដយើងដដាយពុំចា ំបាច់រតូវចំណាយរាក់

      ល
ដបកហាង ដបកផ្ទក អងគុយរង ់ចា ំដភញៀវចូលមកេញដឡើយ ។
 ើ   ើ               ិ

 ើ ត
ដបសាប់មួយខភលតដៅដ     ើ ញថាគ្ួរឲ្យសរាយ មានបំេងចង ់ដធវខតសូមហាមជាមុនថា
                            ើ

                            ួ
មនខមនសរមាប់អនកដបះដូង ដែាយ ដឡើយពីដរពាះរតូវដធវកចចការមួយចំននមុនដពលដយើងអាច
 ិ                     ើ ិ
       ិ ី           ឹ
រករាក់បាន តាមវធដនះ ទាល ់តតដបះដូង ដយើងរងបុឹងមានការតា ំងចតតពិតរាកដ គ្ដចញពីដបះ
                            ិ      ឺ

ដូងមក ដដមបរករាក់មិនខមនដចញពីដបះដូងដដមបសងារដនាះដេបដធវើ កចចការដនះបាន ។
    ើ ី            ើ ី     ើ   ិ
 ំ ូ
ជពកេ ី 1 : អវី ដៅជា Internet ?

                       ុ
Internet គ្ជាររព័នធ Network ពិភពដល្លកដ ៏ធំបំផតមួយមានដររើ និងអាចដររើបានដៅរគ្ប់
      ឺ

    ំ  ូ ំ
ររដេសទាងអស់េទាងពិភពដល្លក ។ ដគ្អាចេេួលយកដសវា Internet ដនះមកដររើដៅតាម

                       ិ       ៉   ួ
លេ ធភ្ជពនិងដសចកតរតូវការខដលដយើងមាន ចំដពាះតម្មលវញ គ្ដគ្គ្តជាដមាងជាចំនន Kilobyte
        ី                 ឺ  ិ

           ម            ួ
ខដលដយើងដររើ ដររើដដាយគ្មនកំេត់ និងដររើដដាយមានចំននកំេត់ ។

ដៅកនុងររដេសកមពុជា រហូ តមកេល ់ដពលដនះមានដសវា Internet (ឬដៅថា Internet Service

                    ម  ន
Provider = ISP) កាន់តតដរចើនជាងកាលពីប៉ុនានឆ្ន ំមុន ចំតេកតម្មលម្នការជាវដសវាដនាះ គ្ឺ

     ល  ុ                ម
មានតម្មលធ្លក់ចះជាងដពលមុនបនតិចខដរ ខតមនដរចើនប៉ុនានដេ សរមាប់ពលរដាខែ ារដយើងខដល
                  ិ
      ិ                   ា  ម
រស់ដៅឯបរដេសវញ ការដររើរាស់ដសវា Internet មិនសូវជាបញ្ហប៉ុនានដេ ដរពាះមាន

តម្មលដថាកជាង និង stable ជាង ។

                    ំ      ជ          ំ
Internet រតូវបានបដងកតដឡើងកនុងគ្ំនិតខចករតលកចំដេះដងតភ្ជប់រគ្ប់ជាតិ សាសន៍ទាងអស់
          ើ              ឹ

                               ល
រតូវដកតដៅសហគ្មន៍អនតរជាតមួយដរៅពីដនះ Internet រតូវបានដគ្ម្ចៃឲ្យកាយដៅជាកខនលង
   ើ        ិ

បដងកតការងារសរមាប់មនុសស ជាដរចើនរយល្លននាក់ ជាេផារេំនិញ េផារជំនញភ្ជគ្ហ៊ុន និង
  ើ                    ី     ី   ួ

មានដរចើនដេៀតរាប់មិនអស់ ។

សរមាម់ដយើងជាអនកដររើដសវា Internet ដយើងចា ំបាច់រតូវកាន់កខនលងមានផតល ់ដសវា Internet ―

                                  ំ ួ ៉
Internet cafe‖ ខដលជាកខនលងបដរមើ Internet សាធ្លរេៈ ដយើងបង ់រាក់សំរាប់ចននដមាងខដល

                        ទ
ដយើងបានដររើ ។ កនុងករេខដលដយើងចង ់ដររើ Internet ផ្ទល ់ដៅកនុងម្ដរបស់ដយើង រតង ់ដនះដយើង
           ី

               ទ      ជ   ំ        ូ  ទ
មានជដរមើសដរចើន គ្តាមរយៈេូរស័ពម្ដខតមតង ឬភ្ជប់មកកុពយូេ ័រដដាយដររើេរស័ពជា Modem
         ឺ

2009
            http://lovekhmernas.wordpress.com/
                   ទ                      ទ
ដយើងអាចជាវដសវា Internet សំ រាប់ដររើផ្ទល ់ជាមួយ PC (ជា Desktop ឬ Laptop) របស់ដយើងផ្ទល ់

            ិ                 ំ
ក ៏បាន សំ រាប់ការចំណាយវញ សូមដមលតាមតារាងតម្មលរបស់រកុមហ៊ុនទាងអស់ខដលមាន
               ើ

ផតល ់ដសវា Internet ដៅកនុងររដេសកមពុជាដូចមានរាយដៅខាងដរកាមដនះ ។

រកុមហ៊ុនផតល ់ដសវា Internet ដៅកនុងររដេសកមពុជា :

1 – Clicknet

2 – Camnet

3 – Camitel

4 – Online

5 – Qube

6 – Wireless IP

7 – Mekongnet

8 – City Link

9 – Vietel

10 – Telesurf

11 – Mobitel

12 – Camshin

13 – Samart

14 – PPCTV

       ី
ដយើងអាចដរជើសដរសយកដសវាពីរកុមហ៊ុនមួយណាក ៏បាន អាស្រស័យដដាយដសចកតរតូវ និង
                              ី

                       ៌
តរមូវការរបស់ដយើង សូមសាកសួរមតតភកតិ និងររមូលព័តមានឲ្យបានដរចើនតាមខដលអាច
              ិ

ដធវដៅបាន សំ រាប់រកុមហ៊ុននិមួយៗ ។
  ើ

អវីរតូវដង :
    ឹ

- ដលបឿន

- ភ្ជពមិនរអាក់រអួល

- េុកចតតបាន
   ិ

  ម      ំ ួ
- គ្មនការដកងបនលំចននដររើរាស់

- តម្មលម្នការដររើរាស់

  ា     ជ  ត
- សមារៈសរមាប់ភ្ជប់បណាញ

2009
              http://lovekhmernas.wordpress.com/
- រាក់កក់ …។

 ទ        ៌  ំ
បនាប់ពីដយើងររមូលព័តមានទាងដនះបានរគ្ប់សពវដហើយដយើងអាចដធវការសដរមចចតតដដាយ
                           ើ    ិ

 ួល           ី
ែនឯង ដហើយថាដតរតូវដរជើសដរសយករកុមហ៊ុនណាមួយសរមាប់ជាអនកផតល ់ដសវា Internet ឲ្យ
       ើ

ដយើង ។

                          ំ            ំ
សរមាប់ការដររើរាស់ Internet ដយើងមិនចា ំបាច់រតូវមានកុពយូេ ័រេំដនើបដនាះដឡើយ កុពយូេ ័រររដភេ

     ជ
ណាក ៏អាចភ្ជប់ដៅកាន់ Internet បានខដរ អវី ជាររការសំ ខាន់ជាងដគ្ដនាះគ្ឺ Computer ខដល

                                    ទ    ូ
ដយើងរតូវមានគ្ួរអាចដររើររូរកាមដូចជា Photoshop frontpage 2003 និងររូរកាមបនាប់បនសំតចៗ

   ួ     ោ  ំ
មួយចំននដេៀតប៉ុដណាះ កុពយូេ ័រដនាះគ្ួរមានសមតថភ្ជពអាចដររើ windows XP pro និង service

pack 2 or 3 បាន ដហើយមានដលបឿនដលឿនលាមអាចដររើការបាន គ្រគ្ប់រគ្មន់ដហើយ ។
                          ឺ

   ំ                  ទ
មានកុពយូេ ័រដៅកនុងម្ដ មានដសវា Internet ផ្ទល ់ដៅកនុងម្ដដយើងអាចចាប់ដផតើមខសវងយល ់ពី

         ិ
ពិភពដល្លកខដលដៅជុំវញែនដយើងបានរគ្ប់ដពលរគ្ប់ដវល្ល ខតដទាះបយ៉ងណាក ៏ដដាយ
          ួល                ី ៉

                              ុ
ដបសិនដល្លកអនកនាងអាចចូលមកអានអតថបេដៅកនុង website ដនះបានគ្ចាត់េកថាដល្លក
 ើ                          ឺ

                   ើ ៉
អនកបានយល ់ែ លះដហើយពីដរឿងដនះ ថារតូវដធវយ៉ងណា ។

ជំពកេ ី ២ : ដរៀបចំកពយូេ ័រ និងអវីខដលដយើងរតូវការចា ំបាច់
  ូ        ុំ

               ៉
ដយើងពុំចា ំបាច់រតូវមានតុខដកយ៉ងហុឺ ហា ឬតុដបងដ ៏ម្ែលដដមបដធវដរឿងដនះដឡើយរតឹមខតជាតុ
                          ើ ី ើ

   ច                     ម          ើៃ
ដឈើកញ្ហស់មួយគ្រគ្ប់រគ្មន់ណាស់ដៅដហើយ ដទាះបីដៅអីគ្មនពូកក ៏ដយើងអាចដររើដែយ
       ឺ

  ច                   ន
កញ្ហស់មួយដាក់រទាប់ដររើសរមាប់អងគុយបានដូចគ្ម ។

    ំ
ដៅដលើកុពយូេ ័រដយើង, ដយើងរតូវតដមលង Ms windows xp (Installing Ms-windows xp) សូមចុចេដនះ
                ើ                         ី
      ិ ី
ដដមបដមើលពីវធតដមលើង Ms windows xp ។
 ើ ី

 ទ                                    ំ
បនាប់ពីបានតដមលង Ms windows xp រួចដហើយ សូម install Ms office 2003 ដដាយរួមទាង
       ើ

Frontpage 2003 ផងខដរ ជាចុងដរកាយដគ្គ្ដយើងរតូវការ Photoashop CS3 ដដមបរចនា website
                  ឺ              ើ ី

និងរូបភ្ជពដផសងៗសំ រាប់ website របស់ដយើង ។

 ទ                                ួ
បនាប់ពីអវីៗបាន install ចូលរគ្ប់សពវអស់ដហើយ ដយើងរតូវគ្តដល ់ដរឿងមួយចំននដូច
                          ិ

ខាងដរកាម :

            ួល
1- ដធវើ website ដនះដដាយែនឯង

                    ួល
2- ជួលដគ្ឲ្យដធវឲ្យ រួចយកមករគ្ប់រគ្ងដដាយែនឯង
        ើ

3- ជួលដគ្ឲ្យដធវើ រួចឲ្យដគ្រគ្ប់រគ្ងឲ្យបនត2009
             http://lovekhmernas.wordpress.com/
 ំ ី          ុ
ជដរសេ ី ១ គ្លអជាងដគ្បំផត ប៉ុខនតដយើងរតូវដចះ HTML code, CSS, (PHP, MySQL កនុងករេែ លះ)
      ឺ                                 ី

ដរៅពីដនះដយើងរតូវដចះ Photoshop ខែមដេៀតដនាះដេបរគ្ប់រគ្មន់ ។
                      ើ

ចំតេកជំដរសេ ី ២ និង េ ី ៣ មនសូវជាលអណាស់ណាដេ ដលើកខលងខតដយើងមានរាក់
     ី         ិ

    ំ                       ន
សរមាប់ចណាយ និងមានដគ្មលដៅធំ ពីដរពាះរតូវចំណាយដរចើនណាស់កុង១ខែៗ

 ៉
យ៉ងដហាចណាស់រតូវមានរាក់ចាប់ពី $ 100,000 ដឡើងដៅ ដនាះដបើដយើងមានគ្ដរមាងធំរតូវដធវើ

។

ដរៀន HTML code មនជាពិបាកណាស់ណាដេ ដបដយើងពាយ៉មដយើងអាចដររើដពលរតឹម ៣ខែ
        ិ         ើ

               ុ
ឬតចជាងដនះដដមបឲ្យអាចដធវបានតចបំផតក ៏រតូវការដពល ១ខែខដរ ដដមបឲ្យយល ់បានែ លះពី
 ិ    ើ ី    ើ  ិ              ើ ី

                 ួ
ឫសខកវរបស់ HTML ។ មានររូរកាមមួយចំននអាចឲ្យដយើងបដងកត website ដដាយមិនចា ំបាច់ឲ្យ
                        ើ

ដយើងដចះ HTML ដឡើយប៉ុខនតដៅដពលដយើងចង ់បដងកតអវី មួយខរលកពីររូរកាមអាចដធវបានដនាះវា
                    ើ             ើ

ចា ំបាច់ណាស់ខដលដយើងរតូវដរៀន HTML code ។

                  ួល
សូមចុចេដនះដដមបដរៀនពី HTML Code ដដាយែនឯង ។
    ី  ើ ី

                             ៍
អានមកដល ់រតឹមដនះដល្លកអនកនាងរតូវគ្តសិនថាដៅមានការចាប់អារមមេ ដៅដឡើយដេ ?
                 ិ

             ៍
ដបើសិនជាដៅមានការចាប់អារមមេ សូមបនតអានដៅមុែដេៀត ។ ដូចបានជរមាបខាងដដម
                                ើ

ស្រសាប់ មុែរបដនះមនសរមាប់អនកដបះដូងដែាយដឡើយ ។
         ិ
 ំ ូ
ជពកេ ី ៣ : ដគ្មលបំេង និង ដគ្មលដៅរបស់ website

ដៅដពលដយើងបដងកត website ដយើងរតូវគ្តឲ្យដល ់សិនចំដពាះបំេងរបស់ website ដយើង ដតរតូវ
       ើ          ិ                    ើ

តំរង ់ចំដពាះអវី ដៅ :

- ដតវាសរមាប់ភ្ជសាបរដេស ?
  ើ

- ដតវាសរមាប់ភ្ជសាខែ ារ
  ើ

* ដបសិន website ដយើងដធវជាភ្ជសាខែ ារ និងសរមាប់ពលរដាខែ ារដនាះមានន័យថាដយើងនឹងពុំអាច
  ើ         ើ

រករាក់បានតាមរយៈ Internet ដនាះបានដឡើយ ដដាយដហតុថាដយើងបានតរមង ់េសរបស់ដយើង
                               ិ

           ោ            ន
សរមាប់ខតមួយខផៃកប៉ុដណាះ មនខមនសរមាប់មនុសសរគ្ប់គ្មដឡើយ ។ ដហតុដនះ
            ិ

     ូ      គ
ភ្ជពេូលំេល្លយម្នការសាល ់ website ដយើងគ្មានខតមួយចំតេកតូចកនុងសហគ្មខែ ារដយើងខត
                    ឺ

   ោ
ប៉ុដណាះ ពីដរពាះភ្ជសាខែ ារខដលដយើងបានដាក់គ្សរមាប់ខតអនកដចះអានភ្ជសាខែ ារ ដេបដគ្
                     ឺ               ើ

ចូលមក website របស់ដយើង ។

* កនុងន័យមួយដេៀតដបសិនជា wesite ដយើងដធវជាភ្ជសាអង ់ដគ្លសដតដយើងមានលេ ធភ្ជពនិពនធ
         ើ          ើ         ើ

ពាកយដពរជកនុង website ដយើងជាភ្ជសាអង ់ដគ្លសបានខដរឬដេ ? ដហើយដគ្មលដៅរបស់ website

2009
            http://lovekhmernas.wordpress.com/
                            ំ  ស      ដូ
ដយើងដនាះចង ់និយ៉យពីអវី ខដរ សំ រាប់បដរងៀនដគ្ សំ រាប់លក់េនិញ � រមាប់អី វ ?� ចដនះដយើង

រតូវគ្តពីសមតថភ្ជពនិងអវីខដលដយើងអាចដធវបានសិន ដរពាះកនុងដនះដគ្មលបំេងសំ ខាន់របស់
   ិ               ើ

ដយើងគ្ដដមបរករាក់ ។
   ឺ ើ ី

         ា        ំុ ញ ូ  ត   ួ
ដដមបខសវងយល ់ពីបញ្ហដនះឲ្យបានចាស់ ែសមដលើកយកកតាមួយចំននខដលទាក់េងដល ់
 ើ ី

ការរករាក់ដនះមកបកស្រសាយដូចខាងដរកាម :

                       ៉ ំ
ដៅកនុងររព័នធ Internet ដយើងអាចរកអវីៗបានរគ្ប់យ៉ងទាងសរមាប់ការសិកា សរមាប់រករាក់

    ំ
សំ រាប់កសានត សំ រាប់េញ សំ រាប់លក់ ៘ និង ៘
           ិ

         ៉
មានររធ្លនបេរគ្ប់យ៉ងខដលដយើងអាចដលើកយកមកនិយ៉យ មានវតថុរាប់ល្លនមុែខដលដយើង

                                ោ
អាចយកមកលក់ មានដមដរៀនរាប់ល្លនសនលឹក ខដលដយើងអាចយកមកសិកា មិនខតប៉ុដណាះ

    ី
ដៅមាន វឌីអូ អូឌីអូ រូបភ្ជព និងអវីៗដរចើនដេៀត ។

   ៍          ី
ឧទាហរេ : ដយើងរតូវសដរមចចតតដរសយកមួយ ឬដរចើនដៅតាមការចង ់បានរបស់ដយើង
            ិ

                                 ន
សពវម្ែងដនះមានមនុសសជាដរចើនរតូវការការងារដធវើ រតូវការរាក់ ដទាះបី១០០ឆ្ន ំ ដៅមុែដេៀតក ៏

                 ិ ី      ុ       ៉   ុ
មនុសសដយើងដៅរតូវការរាក់ខដរ ដហតុដនះវធរករាក់គ្ជាចំេចចាប់ដផតើមមួយយ៉ងលអបំផត
                      ឺ

ខដលដយើងរតូវដលើកយកមកនិយ៉យ ។

         ់                         ិ ី
ដូចដនះដយើងសូមសនមតថា website របស់ដយើងគ្ជា website ខដលពនយល ់រាប់ដគ្ពីវធរករាក់
                   ឺ

                                     ា
។ ដូចដនះដៅកនុងអតថបេរបស់ដយើង, ដយើងរតូវបកស្រសាយពីគ្នលឹះ ចំដណាះស្រសាយ និង បញ្ហ

   ួ                 ៍
មួយចំននខដលអនកអានគ្មត់អាចមានការចាប់អារមមេដហើយចង ់ដធវតាម អវី ខដលដយើងបាន
                          ើ

និយ៉យកនុង website ដយើង ។

                   ន
ដយើងអាចេេួលយក ads ពី google មកដាក់កុ ង website ដយើង ដយើងអាចដាក់ Banner របស់

                                 ន
រកុមហ៊ុនដផសងៗ ដដមបយកកាលកាក់ ដយើងអាចផាយពាេជជកមមលក់អី វមួយឲ្យអនកណាមាក់
        ើ ី           ិ

 ំ
ទាងដនះគ្ជាអវី ខដលដយើងអាចរកបាន ។
    ឺ

                                     ន  ួ
កនុង website មួយដយើងអាចរកបាន 100-200 ដូចដនះ ដបើដយើងមាន website ស្រសដដៀងៗគ្មចំនន

                   ម     ំ
ដរចើន គ្តថា ៥ចុះ ដនាះដយើងអាចរកបានប៉ុនាន ? សូមកុទាន់និយ៉យ៉ដល ់រកបានរាក់មុន ឬ
    ិ                                ឺ

រាក់ខសនសូមរករតឹមរយ និងពាន់សិនបានដហើយ រហូ តដយើងយល ់ពីវាបានដរចើនដហើយ ដេប
                                   ើ

ពរងើកវាជាដរកាយក ៏មនយឺតដពលខដរ ។
         ិ

       ៌                      ួ
ពាយ៉មររមូលព័តមានសតីពីការរករាក់ឲ្យបានដរចើនយកមកកត់ បដងកនចំននអតថបេ បងករ
                           ើ

       ៍                          ិ
ការចាប់អារមមេរបស់អនកអានឲ្យបានដរចើន តាមខដលដយើងអាចដធវដៅបានដទាះដដាយវធី
                          ើ

        ើ ៉
ណាក ៏ដដាយចុះ ដធវយ៉ងណាឲ្យអនកចូលគ្មត់គ្តថា website របស់ដយើងគ្ជាកខនលងខដលគ្មត់
                   ិ           ឺ

2009
                http://lovekhmernas.wordpress.com/
              ៌            ំ  ៌
អាចេុកចតតបាន អាចេេួលយកនូវព័តមានខដលគ្មត់រតូវការ រួមទាងព័តមានខដលគ្ួរឲ្យគ្មត់
    ិ

     ៍
ចាប់អារមមេបខនថម ។

 ំ ូ
ជពកេ ី ៤ : Affiliate Program

ការេេួលយកពាេជជកមមពីរកុមហ៊ុនដផសងៗមកដាក់ផាយដៅដលើ website របស់ដយើងគ្ជា
      ិ                          ឺ

        ុ
ដរឿងចា ំបាច់បំផតខដលពុំអាចែ វះបានដឡើយ ។

   ល
ដយើងធ្លប់បានដ                 ួ ៉
         ើ ញដហើយថាដៅដលើ website មួយចំននយ៉ងធំមានដាក់ផាយពាេជជកមម
                                 ិ

    ៉   ៍      ន             ួ   ោ
ដផសងៗ យ៉ងសមបូរេខបប ប៉ុខនតកុងដនាះគ្មានខត website មួយចំននប៉ុដណាះខដលបានដងពី
                 ឺ                 ឹ

     ន
ដរឿងម្ផទកុងែ លះៗម្នការដាក់ផាយពាេជជកមមដនះ ដហើយអាចឲ្យដគ្រករាក់បានដរចើន ដយើងនឹង
                ិ

                   ំុ ញ ូ   ិ ី   ំ
និយ៉យពីដរឿងដនះដៅខផៃកដរកាយដេៀតខតដពលដនះែសមដលើកយកពីវធម្នការដដេរការ
                              ើ

របស់ google មកនិយ៉យសិន ។

           គ   ំ
* google រតូវបានដគ្សាល ់េូទាងពិភពដល្លកថាជា website search engine សរមាប់ឲ្យដយើង

ខសវងរក (Search) អវី មួយខដលដយើងរតូវការដទាះជាពាកយអវីក ៏ដដាយ ក ៏ google អាចរកដ     ើ ញខដរ

        ា
ដទាះវាមនខមនជាដមះ wesite ខតជាពាកយ Keywords ក ៏ google រកដ
    ិ                              ើ ញ ។ ដរៅពី google

ដៅមាន yahoo, live, ask, AOL និង search engine ដរចើនដេៀតរាប់មិនអស់ខដលរតូវបានដគ្

    ំ                 ន
ដាក់ឲ្យដដេរការដៅដលើររព័នធ Internet ប៉ុខនតកុងចំដណាមដនាះគ្មានខត google និង yahoo
     ើ                       ឺ

   ោ
ប៉ុដណាះខដលេេួលបានដជាគ្ជ ័យជាងដគ្ ។

* ដហតុអី វ ?

              ំ
ដនាះក ៏មកពី search engine ទាងពីរដនះបានចញ្ឹច មមនុសសរាប់ល្លននាក់ដៅដលើពិភពដល្លក
                    ិ
   ិ ី
ដដាយវធណា ?

       ុ
គ្ងាយស្រសួលបំផត !
 ឺ

   ុ
ដផញើលយឲ្យរាល ់ខែ !

ដហតុអី វ ?

គ្ការផាយពាេជជកមម !
 ឺ    ិ

          ៏
google និងមិនលបដហើយកមិនមានមុែរហូ តមកដល ់សពវម្ែងដនះដេដបើសិនជាដគ្មិនអាចបាន
        ី

េេួលររដយ៉ជន៍ពីេដនាះ ។
        ី

             ៏  ុ                ួល
កនុងនាមជា search engine ដធំបំផតជាងដគ្ សពវម្ែង google មានតម្មលែនរហូ តដល ់ 138 ពាន់

    ល                    ិ ី           ោ
ល្លនដុល្លរ ។ google មនរតឹមខតជាអនកផតល ់ឲ្យដយើងនូវវធរកពាកយ ឬ website ប៉ុដណាះដេ ប៉ុខនត
           ិ
                                       ិ
google បានផតល ់ឱកាសឲ្យ website និង blog ជាដរចើនអាចរករាក់បានសរមាប់ចញ្ឹច មដដាយវធី
                                 ិ

2009
            http://lovekhmernas.wordpress.com/
            ុ
ងាយស្រសួល និងសាមញ្ដ បំផត ខដលអនកណាក ៏ដដាយឲ្យខតដចះដររើ Internet អាចរករាក់បានពី

 ិ ី                           ូ
វធដ ៏ងាយដនាះ រហូ តមានមនុសសរាប់ពាន់នាក់ពឹងអាស្រស័យដៅដលើចំេលបានមកពី google

                            ំ  ា
អនកណាក ៏អាចដធវបាន អនកណាក ៏អាចរកបានមនថាខែ ារ ចាម ចន បារាង ដម ស លអ អារកក់
       ើ          ិ       ិ

ដឡើយ ។

                  ធ           ដ
ជាការពិត google បានបដងកតឲ្យមានររព័នផាយពាេជជកមមមួយខដលអនុញ្ហតឲ្យ website
            ើ         ិ

                    ច
blog អាចយកពាេជជកមមដនាះមកដាក់ផាយ ដយើងជាមាស់ website អាចេេួលយក ads មក
       ិ
                                 ិ
ផាយរួចេេួលបានកម្រមពីការផាយដនាះ ។ ដតើដយើងេេួលកម្រមពីការផាយដនាះដដាយវធី

ណា ?

                               ច
ដរៅពី google ដៅមានរកុមហ៊ុនជាដរចើនដេៀតខដលបានផតល ់កម្រមឲ្យដល ់មាស់ website

ណាមួយខដលបានយល ់រពមេេួលយកពាេជជកមមរបស់ដគ្មកដាក់ដៅកនុង website របស់ដយើង
              ិ

       ច
។ សូមចា ំថា មាស់របស់ពាេជជកមមគ្ជាអនកកំេត់តម្មលខដលដគ្កំេត់គ្មានចាប់ពី $0.01 (1
            ិ   ឺ              ឺ

               ុ ល
ដសន) ដឡើងដៅរហូ តដល ់រាប់ពាន់ដល្លរ ដបសិនជាមានដគ្កលក (click) ចូលពាេជជកមមដនាះ
                  ើ      ី        ិ

                ំ
ប៉ុខនតពាេជជកមមខដលមានតម្មលម្ែលៗទាងដនាះមនខដលបានមកដល ់ដយើងដឡើយ ពុំដងជាដគ្ឲ្យ
     ិ              ិ             ឹ

ខាងណាជាអនកផាយដេ ឯចំតេកពាេជជកមមខដលមានតម្មលដថាកៗ រតឹមចាប់ពី ៥ដសន
             ិ

                        ូ
ចុះដរកាមកនុង 1 click គ្មានដៅសល ់ដរចើន ដូចដនះចំេលខដលដយើងអាចេេួលបានពី
            ឺ

               ម      ូ              ៍
ការផាយពាេជជកមម គ្ឺមនដរចើនប៉ុនានដេ ប៉ុខនតចរររមូលយកឲ្យបានដរចើន ។ ឧទាហរេ : ដបើ
     ិ     ិ

ដយើងមានេេួលពាេជជកមមយកចុះផាយជាមួយ website ដយើង 1 click ដយើងេេួលបាន 7 ដសន
       ិ

                  ន
(ដៅដពលដយើ ងដាក់ពាេជជកមមដហើយមានអនកណាមាក់ដគ្ click ដលើពាេជជកមមដនាះដដមបចង ់
         ិ                  ិ     ើ ី

         ររកាស�
ដងចង ់យល ់បខនថមពី �
 ឹ                   ច
            ដនាះ) ដនាះដយើងជាមាស់ website និងេេួលបាន 2 ដសន ដហើយ

                      ួ
ដបមានអនកណាដផសងដេៀតចុចដមលដេៀតដនាះមានន័យថាចំននេកលុយរបស់ដយើងនឹងដកន
 ើ          ើ           ឹ        ើ

តាមដនាះខដរ ។

               ួ     ូ
ដបសិនដយើងមានបដងកត website ចំននដរចើន ចំេលរបស់ដយើងអាចដរចើនតាមដនាះខដរ ។
 ើ       ើ

               ន
website រតូវមានររធ្លនបេែុសៗគ្ម ដហើយសដងកតដមលថាដតើ website ណាមួយេេួលបាន
                     ើ

                         ន      ួ
ដរចើនជាងដគ្ ដូចដនះដយើងរតូវបដងកត website ស្រសដដៀងគ្មដនាះកនុងចំននដរចើនខែមដេៀត ។
               ើ

* google មានគ្ំនិតដនះ

                      ំ
- search engine : េ ី ១ គ្សរមាប់ឲ្យអនកចូលទាងអស់ខសវងរកអវីតដលដគ្រតូវការ ដពលរកដ
             ឺ                           ើ ញ,

    ា
វានឹងបងាញពីលេ ធផលខដលបានរកដ    ើ ញដដាយចំ និងដដាយររហាក់ររខហល ។ google យល ់

      ួល   ច
ថាដបើសិនជាែនអាចឲ្យមាស់ website ដផសងៗអាចរករាក់បានពីការេេួលយល ់រពមយក

2009
              http://lovekhmernas.wordpress.com/
       ួល
ពាេជជកមមរបស់ែនដៅចុះផាយរួចេេួលបានរាក់កម្រម ដូចដនះដសចកតរតូវការដដមបដររើ
  ិ                        ី     ើ ី

google នឹងដៅខតមានតម្មល ដហើយមនុសសដរចើនដឡើងនិងចូលចតត google website កាន់តតដរចើន
                        ិ

                           ួល     ៉
ដឡើងនឹងចង ់បាន ads របស់ google យកមកដាក់ជាមួយ website ែន ដទាះបថាយ៉ងដូដចៃះកតី ក ៏
                               ី

ដៅមានរកុមហ៊ុនដផសងៗដេៀត ខដលមិនមាន search engin ដូច google ប៉ុខនតដគ្បានបដងកត
                                     ើ

   ធ
ររព័នផាយពាេជជកមមខបបេំដនើបមួយមានលកខេៈររដសើរជាង google adsense ដរចើនដង ឲ្យ
      ិ
                        ិ
កម្រមម្នកាចុះផាយែ ពស់ជាង google ឯចំតេកពាេជជកមមវញដេៀតដសាតក ៏មានលកខេៈជា
                     ិ

                 ៍
ពាេជជកមមពិតៗ គ្ួរឲ្យទាក់ទាញអារមមេជាង google adsense ខដលមានសុេ ធខតអកសរមនសូវ
  ិ                                 ិ

        ៍
មានការចាប់អារមមេ ។

        ត       ំ
រកុមហ៊ុនគ្ួកដជបណាញផាយពាេជជកមមទាងដនាះ ពាយ៉មររឹងខររងររកួតជាមួយ google
            ិ

     ៉    ង         វ    ច            ំ
adsense យ៉ងដសងៀមសាត់ ដហើយេេួលបានការសាគ្មន៍ពីមាស់ website រគ្ប់េកខនលងទាងអស់
                                ី

           ំ
ប៉ុខនតដដមបរករកុមហ៊ុនទាងដនាះនិងេេួលបានពាេជជកមមមកចុះដៅដលើ website របស់ដយើង
    ើ ី               ិ

                             ំ
មនខមនជាដរឿងមួយងាយស្រសួលដឡើយ ពីដរពាះខតដយើងមនដងថារកុមហ៊ុនទាងដនាះដៅេណា
 ិ                    ិ ឹ          ី

 ា           ិ ី ើ             ា  ំុ ញ
ដមះអវី ដហើយមានេរមង ់ម្នវធដធវដនាះខបបណា ដដមប សរមួលដល ់បញ្ហដនះែបានចងរកងជា
                    ើ ី

        ំ
បញ្ីជ មួយ រួមទាងដសចកតពនយល ់ និង លកខេដផសងៗខដលដយើងរតូវដងជាមុន (មានរកុមហ៊ុនែ លះ
          ី                ឹ

  ុ ិ                              ៍
ពុំសចរតមានការដបាករាស់ ដបសិនជាដយើងពុំបានដងពីររវតតនិងរដបៀបររតតបតតការេរបស់
            ើ        ឹ   ិ      ិ

             ល
ដគ្ដេដនាះ website ដយើងនឹងកាយដៅជាកខនលងសរមាប់ដផទរ Traffic ឲ្យដគ្ជាមនខាន) ឲ្យបាន
                                 ិ

សពវរគ្ប់ពីរកុមហ៊ុននិមួយៗមុនដពលដយើងេេួលយល ់រពមរកសុីជាមួយដគ្ ។

-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-

ដដាយខឡក

-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-

Google Ads Sense ជាអវី ?

                ិ ី      ៉
Gogle adsensen (Ads Sense) គ្ជាវធផាយពាេជជកមមមាង បដងកតដឡើងដដាយរកុមហ៊ុន
               ឺ     ិ      ើ

                  ំ ូ        ល
google ។ រកុមហ៊ុន google អាចរករាក់ចេលបានរាប់រយល្លនដុល្លរកនុង 1ខែៗ ដដាយ

   ដ        ំ
អនុញ្ហតឲ្យ website ទាងឡាយេេួលយកការផាយពាេជជកមមពី google ដៅចុះផាយដលើ
                    ិ

     ំ    ិ ី
website ទាងដនាះ ។ វធចុះផាយពាេជជកមមដនះ google ដៅវាថា ― AdWords‖ ។
               ិ

                                  ន
រកុមហ៊ុនណាមួយ website ណាមួយ ដទាះបជារកុមហ៊ុនធំ រកុមហ៊ុនតូច ឬជាអនកណាមាក់
                 ី
             ំ               ក  ិ
ក ៏ដដាយចុះខដលមាន website ដដេរការ (មានសកមមភ្ជព) អាចេេួលយក �មមវធី
              ើ

      របស់ google មកដាក់ផាយដៅដលើ website របស់ដយើងបាន ដហើយ
ផាយពាេជជកមម�
   ិ

2009
             http://lovekhmernas.wordpress.com/
េេួលបានកម្រមពីការេេួលយល ់រពមដាក់ផាយពាេជជកមមដនាះ ។កនុងន័យមួយដេៀតគ្ដយើង
                   ិ             ឺ

េេួលជួយផាយពាេជជកមមឲ្យរកុមហ៊ុន google ដហើយេេួលបានកម្រមពីរកុមហ៊ុនដនះ ។
       ិ

រដបៀបម្នការបង ់កម្រមឲ្យដយើងគ្គ្តជាភ្ជគ្រយ ររហាក់ររខហល 2 ដសន កនុង 1 click (មានន័យ
               ឺ ិ

                             ន
ថា : ដបពាេជជកមមខដលបានដាក់ផាយកនុង website ដយើងរតូវបានអនកណាមាក់ (អនកចូល
    ើ ិ

                                    ជ
website ដយើង) click (ចុច) ដៅដលើ Ads ដនាះ (ពាេជជកមមដនាះ) ដដមប ី Link (ភ្ជប់) ដៅកាន់
                       ិ      ើ

       ច                   ួ
website របស់មាស់ពាេជជកមម ដនាះដយើងនឹងេេួលបានកម្រមចំនន 2 ដសន ពី google ។
          ិ
    ិ ី
តាមរយៈវធផាយពាេជជកមមខបបដនះ ដយើងររខហលជាគ្តថាដបើដយើងអងគុយចុចដបក (click)
       ិ            ិ          ើ

           ួល
ដលើពាេជជកមមដនាះ ដដាយែនឯងឲ្យបានដរចើនដងររខហលជា google មនដងដេ ! ការគ្ត
   ិ                       ិ ឹ     ិ

                     ូជ
ខបបដនះគ្ែុសស្រសឡៈ រតូវចា ំថា google មានបញ្ន spider និង Grawler ដៅរគ្ប់ website
    ឺ

 ំ      ំ      ម                ំ
ទាងអស់ដនាះេូទាងពិភពដល្លកគ្មនសល ់ website ណាមួយដេ website ទាងអស់ដនាះមាន

              ំ                ៉
សកមមភ្ជពអវី ែ លះ Google ដងទាងអស់ website ដនាះមានមនុសសចូលដមលដមាងណា នាេណា
             ឹ                ើ     ី

            ំ                       ដេ�
មកពីររដេសណា google ដងទាងអស់ ដតដយើងគ្តថាអាចកុហក google បានដេ ចដមលយគ្ឺ �
          ឹ     ើ   ិ             ើ

    ៊
ដបដយើងហានដធវដូដចៃះ google នឹងបញ្ឈប់ដយើងខលងឲ្យយកពាេជជកមមមកចុះផាយដេៀតជា
 ើ     ើ                   ិ

 ័             ដ
សវយររវតតិ ដហើយខលងរតូវបានអនុញ្ហតឲ្យផាយជាដរៀងរហូ ត website ដយើងដេៀតដសាតក ៏

រតូវបាន google ពិចារណា ! អាចចាត់េកចូលកនុងជំពក website មនដសាះរតង ់ ឬ ខលងអាចឲ្យ
                 ុ     ូ     ិ  ា

ដគ្រកដ           ន  ន
     ើ ញ និងមនមានចំណាត់ថាក់កុង search engine ដឡើយ ។
         ិ

ដទាះបជាការរពមេេួលយកពាេជជកមម (adsense) ពី google មកចុះផាយដៅដលើ website របស់
   ី        ិ

ដយើងេេួលបានរាក់កម្រមតចតួចក ៏ពិតខមន ប៉ុខនតវាអាចជួយសរមាលការចំណាយដៅដលើ
           ិ

                                   ា
ការបង ់ម្ែល Host របស់ website ដយើង ដលើសពីដនះដៅដេៀត ដបើដយើងយល ់ដងពីបញ្ហដនះដរចើន
                                ឹ

                         ី ិ  ៉
និងបានដងសុីជដរៅជាងដនះដេៀត ដបើដយើងអាចរករាក់ចញ្ឹច មជវតបានយ៉ងស្រសួល ដទាះដយើង
    ឹ                  ិ

                      ល
មនមានដធវការអវីក ៏ដដាយ (រតឹម 500 ដៅ 5000 ដុល្លរ កនុង 1ខែ គ្អាចរកបានដដាយងាយ) ។ (
 ិ   ើ                         ឺ
         ិ ី                   ំុ ញ
ដដមបរករាក់បានតាមវធដនះ សូមរង ់ចា ំអានដសៀវដៅដអឡិចរតូនិច ខដលែនិងដចញផាយ
 ើ ី

ដៅដពលដ ៏ឆ្នប់ខាងមុែដនះ) ។

  ិ ី                  វ
កមមវធផាយពាេជជកមមរបស់ google ដនះេេួលបានការសាគ្មន៍រគ្ប់េកខនលងផតល ់ការងារ ផតល ់
      ិ                     ី

កម្រមសំ រាប់ចញ្ឹច មមនុសសជាដរចើនល្លននាក់រាល ់ម្ែង ។
       ិ

កម្រមខដលដយើងេេួលបានគ្ជាដរៀងរាល ់តែ ដទាះដយើងដៅេណាក ៏ដដាយចុះក ៏ google ដផញើឲ្យ
           ឺ            ី

                    ី ឺ ម   ា
ដយើងបានខដរ ដទាះជាដៅកនុងររដេសកមពុជាដយើងកតគ្គ្មនបញ្ហដេ អវីខដលដយើងរតូវដធវដនាះគ្ឺ
                                   ើ2009
            http://lovekhmernas.wordpress.com/
     ា
មានអាស័យដានមួយរតឹមរតូវចាស់ល្លស់ ឬមានដបកគ្េដនយយដៅធនាគ្មរដដមបេេួលយក
                   ើ         ើ ី

លុយកម្រមដនះ ។

       ំ ិ ី
ដយើងមនគ្ួរដមលរលងវធរករាក់ខបបដនះដឡើយ ពីដរពាះដយើងរគ្មន់តតដធវវាដចាលដហើយរង ់ចា ំ
   ិ   ើ                      ើ

      ៉ ោ
េេួលយករាក់បុដណាះ ដបើដយើងអាចបដងកត website ដរចើន (100 ឬ 500) ដចញពីកនុង Host
                ើ

                                ទ
ខតមួយ បង ់ខត $5 – $10 កនុង ១ខែ ដហើយចំណាយដពលែ លះបដងកត website បនាប់ពីដនាះដដក
                          ើ

                              វ
រង ់ចា ំេេួលយករាក់ វានិងដសាើពាកយថាដដករង ់ចា ំលុយដហាះចូលតាមទារ តាមបងអួច ខដល

      ល
ពាកយដនះបានកាយជាការពិតដៅដហើយនាដពលបចចុរបននដនះ អវី ខដលដយើងរតូវការសំ ខាន់ជាង

    ភ្ជ                                វាដសាើនិង
ដគ្គ្ឺ � សាអង ់ដគ្លស និង ចំដេះដងខផៃក website និងគ្ំនិត និង ការអំ នត់ពាយ៉ម�
                ឹ

        វ   គ្ឺ             អ  ូ
លុយដហាះចូល តាមទារបងអួច �វាខលងជាពាកយនិយ៉យដលង ឬបនថុះបងាប់ដចមុនដេៀតដហើយ�

។

           ិ ី          ិ ី     ិ
ឥឡូវដនះដយើងរតឡប់បកមកវធខដល google រករាក់និងវធផាយពាេជជកមមវញមតង ។
                         ិ

   ន
អនកណាមាក់ខដលមានបំេងផាយពាេជជកមម (មានពាេជជកមមរាប់រយល្លនកនុង ១ម្ែងៗ)
             ិ      ិ

                     ំ
ជាមួយ google អនកដនាះរតូវកំេត់េករាក់សរមាប់ចណាយដដមបផាយពាេជជកមមដនាះ ។
               ឹ        ើ ី   ិ

   ៍           ល
ឧទាហរេថាគ្មត់នឹងចំណាយ 500ដុល្លរកនុងមួយខែដដមបផាយពាេជជកមមរបស់គ្មត់ google
                     ើ ី   ិ

     ច      ំ            ច               ម
តរមូវឲ្យមាស់ពាេជជកមមកេត់តម្មល click ដតដយើងជាមាស់ពាេជជកមម និងផតល ់ឲ្យដគ្ប៉ុនាន
        ិ           ើ      ិ

                 ន  ុ              ច
កនុង 1click (1 click គ្ដសាើអនកណាមាក់ចចដៅដលើពាេជជកមមដនាះ) ដបដយើងជាមាស់យល ់រពម
            ឺ           ិ      ើ

              ៉
ឲ្យដគ្ 1 click 3ដសន 2ដសន (យ៉ងតច) ឬដរចើនជាងដនះ ខតមនតចជាង 2ដសនដឡើ យ ដូដចៃះ
               ិ         ិ ិ

ពាេជជកមមដនាះនឹងរតូវបាន google តរមង ់ដៅរក website ណាមួយខដលរតូវជាមួយ Keywords
  ិ

របស់ពាេជជកមម (Keywords គ្ជាពាកយគ្នលឹះសំ ដៅសំ គ្មល ់ន័យរបស់ពាេជជកមម) ។ ដរៅពីរតូវ
    ិ         ឺ                  ិ

       ួ
បង ់រាក់តាមចំននដយើងរតូវបង ់កម្រមឲ្យ google កនុងការដរៀបចំចាត់តចងពាេជជកមមដយើង
                                 ិ

                    ម
សរមាប់ផាយកនុង ១ ដលើក google យកពីដយើងប៉ុនានអាស្រស័យដៅដលើ ការកំេត់របស់ google

 ច              ា           ទ
មាស់ពាេជជកមមរតូវខសវងយល ់ពីបញ្ហដនះជាមួយ google ដដាយផ្ទល ់ ។ រាក់ខដលដយើងបង ់
    ិ

                   ូ
សរមាប់ផាយពាេជជកមមរតូវបាន google ដាក់ចលធនាគ្មរយកការរាក់ ឯចំតេកម្ែលកម្រម
      ិ

             ន
google យកដាក់ធនាគ្មរដូចគ្ម ដូដចៃះ google អាចរករាក់បានពីរមុែរពួញគ្ការរាក់និងម្ែល
                                 ឺ

             ំ
កម្រម ឯចំតេកេករាក់សំរាប់ចណាយម្ែលផាយគ្បានមកដយើង ឬ website ណាខដលយក
       ឹ            ឺ

               ច                ំ ួ
ពាេជជកមមមកចុះផាយ ។ េករាក់របស់មាស់ពាេជជកមម នឹងរតូវអស់ដៅដពលរគ្ប់ចននេក
  ិ        ឹ        ិ               ឹ

      ល    ច                    ួល
លុយ 500 ដុល្លរដនាះ មាស់ពាេជជកមមអាចបនត ឬអាចឈប់តាមចតតចង ់របស់ែន ។
             ិ           ិ2009
              http://lovekhmernas.wordpress.com/
ដយើងដ                  ល       ច
    ើ ញដហើយថាេករាក់ជាដរចើនរយល្លនដុល្លររតូវចំណាយឲ្យមាស់ website ខដលេេួល
         ឹ

យកពាេជជកមមដៅផាយជាដរៀងរាល ់ម្ែង ។ េករាក់ខដលដយើងេេួលបាន google មនខដល
   ិ              ឹ              ិ

                                 ំ ួ
ដកងបនលំពីដយើងដឡើយ ដហើយ google និងដផញើឲ្យដយើងដៅដពលេករាក់ដនាះរគ្ប់ចនន 100
                         ឹ

  ល
ដុល្លរ ឬដលើសពីដនះ ដតដយើងអាចេេួលយកចំតេកម្នេករាក់ដនះដេ ? គ្ពិតជាអាចអវី តដល
          ើ           ឹ       ឺ

    ល ំ                           ួល
ទាមទារខាងជាងដគ្ដនាះគ្ឺ ភ្ជសាអង ់ដគ្លស និងដចះបដងកត website ដដាយែនឯង, website មួយ
                        ើ

     ័
មាន 15 េំពរដឡើងដេប google រាប់ដយើងជាមតត តចជាងដនះ google មនសរាយចតតយកដយើង
         ើ          ិ  ិ        ិ   ិ

ជាមតតដឡើយ ។
  ិ

website របស់ដយើងរតូវបដងកតជាភ្ជសាអង ់ដគ្លសមានេសដៅសំ រាប់អី វមួយ (ដទាះនិ យ៉យពីអវី
            ើ          ិ

        ើ ៉
ក ៏ដដាយ) ម្លដធវយ៉ងណាឲ្យដគ្ឆងល ់ ឲ្យដគ្ចូលដរចើន ឲ្យដគ្ចង ់ដង—មិនដចះដរៀបពាកយអង ់ដគ្លស
                             ឹ

 ម  ា               ន     ំ
គ្មនបញ្ហ ! Copy របស់ផស់ដគ្មកដាក់ល្លយគ្ម និងដររើគ្និតបនតិចគ្ជាការដស្រសច (សូមរង ់ចា ំ
                              ឺ
  ិ ី        ិ ី
អានវធបដងកត website និងវធដាក់អតថបេខដលនឹងមានដចញផាយឆ្នប់ៗដនះ)
     ើ

រអូនៗខដលជានិសសតសិកាខផៃក IT ឬ website ដហើយដចះ HTML, PHP, MySQL គ្ចា ំបាច់ជាងដគ្
       ិ                         ឺ

       ឹ      ុ      ូ ទ
ដបដចះ Java ផងរតខតររដសើរបំផត ដបសិនជាពុំសវសាត់ដេគ្ួរដរៀនបដងកត website ដរៀន HTML,
 ើ              ើ              ើ

PHP និង MySQL រួមនិង Java ពីដរពាះដយើងរតូវដររើ Programming Language script ដនះ

                  ៉ ម
ដរចើនជាងដគ្ ដរៅពីដនះមនសូវជាសំ ខាន់បុនានដេសរមាប់ខផៃក website ។
           ិ

                           គ្ ក ិ
ពាយ៉មបដងកនភ្ជសាអង ់ដគ្លសឲ្យបានដរចើន ដចះនិយ៉យអង ់ដគ្លស �� ៏មនអីខដរ (ដចះសរដសរ)
     ើ

     ម   ិ              ទ
ពីដរពាះគ្មនអាដមរកា ំងណាមួយមកសួរដដញដដាលដយើងផ្ទល ់មាត់ដឡើយ ។ ដបដយើងបដងកត
                               ើ    ើ

                                   ា
website ជាភ្ជសាខែ ារគ្មានការពិបាកដរចើនណាស់ ដលើកខលងខតរអូនៗដចះដងខផៃកបញ្ហរបស់
           ឺ                   ឹ

        ៉ ិ
Unicode ដរចើន មាងវញដេៀត google មិនសូវចូលចតត website រអូនដរចើនខដរ ពីដរពាះខែ ារ
                     ិ

        ួ
ភ្ជគ្ដរចើនមានចំននតចណាស់ខដលដររើ Internet រអូនមនអាចបដងកត website ដូច CEN ដនះបាន
         ិ             ិ    ើ

                              គ
ដឡើយ ពីដរពាះវារតូវការអនកមានបដចចកដេសែ ពស់ណាស់ និងរតូវការបុគ្លិកដរចើន ចំណាយ

         ល
រាក់ជាដរចើនមុនដុល្លរដេបអាចដធវបាន សូមពាយ៉មបដងកតជាភ្ជសាអង ់ដគ្លសររដសើរជាង ។
       ឺ    ើ   ើ        ើ

                       ៉
ដបសិនជារអូនដធវបានរអូននឹងេេួលបានររដយ៉ជន៍ដរចើនយ៉ងណាស់គ្ឺ :
 ើ      ើ
         ិ
- រករាក់ចញ្ឹច មជីវតបាន
     ិ

- សំ រាប់បង ់ម្ែលសិកាបានរគ្ប់រគ្មន់

- បដងកនបេពិដសាធន៍
   ើ

- បានដរៀនបខនថមបដចចកដេសែមីៗ

- ងាយរកការងារដធវើ

2009
             http://lovekhmernas.wordpress.com/
- អាចរស់បានដទាះរអូនរកការងារដធវមនបានក ៏ដដាយ រស់បានដដាយរគ្ប់រគ្មន់
               ើ ិ

                          ោ
កនុង website មួយដយើងអាចេេួលរាក់រតឹមខត $10-$15 ប៉ុដណាះកនុងមួយខែ ពីការផាយ

ពាេជជកមមរបស់ google រតូវពាយ៉មបដងកត website ឲ្យបានដរចើនតាមខដលអាចដធវដៅបាន
  ិ               ើ                ើ

ដទាះដល ់ 100 ឬ ដលើសដនះក ៏ដដាយតាមខដលអាចដធវដៅបាន ។
                     ើ

                    ដ                ម
បចចុរបននដនះមាន Host server ជាដរចើនអនុញ្ហតតឲ្យរអូនៗអាចដាក់ domain ដដាយគ្មនកំេត់

(Unlimited) ដូចដនះរអូនអាច Host ដចញពី server ខតមួយប៉ុខនតអាចដាក់ Domain បានដរចើន វា

           អ     ុ
ជួយបនថយការចំណាយរបស់រូ នឲ្យដៅតចបំផតបាន ។ ចង ់ដងថា Host ណាែ លះខដលរអូនរតូវ
               ិ        ឹ

េញដេ សូមអានអតថបេដនះ ដនាះរអូននឹងបានដងជាក់ជាពុំខានដឡើយ ។
 ិ                 ឹ

  ំុ ញ
ដូចែបាននិយ៉យបនតិចមកពីខាងដដមរួចមកដហើយថា េេួលយកការផាយពី google ―
             ើ

                          ិ ី
Adsense‖ អាចឲ្យរអូនរករាក់បាន ដតអាចដៅរួចដេ រករាក់តាមវធដនះគ្ពិតណាស់ 100
                ើ             ឺ

ភ្ជគ្រយ ដនះគ្ជាការពិត ដបើរអូនដបក website ណាមួយរអូននិងដ
       ឺ         ើ               ើ ញ ads by google រួចដ  ើញ

                   ុ
មាននិយ៉យពីអវីៗស្រសដដៀងនិងអវីខដលរអូនកំពងរក (search) ដនាះដហើយគ្ជាលុយ ដបើ website
                               ឺ

 ំ             ម
ទាងដនាះមនអាចរករាក់បានដេ ក ៏គ្មន ads by google ដៅដលើ website ដនាះខដរ សូម
    ិ

ពាយ៉យមរកពាកយ ― ads by google‖ ដនះដៅដលើ website ណាមួយក ៏បាន មានន័យថា 1000

website គ្មាន ads by google 999 កនុងដនាះ ដតចា ំអីដេៀត ដទាះដយើងជាខែ ារក ៏ដយើងអាចដធវើបាន
     ឺ                ើ

ខដរ ។

   ំ ើ                   ល ួល
សូមកុដធវរតឹមជាអនកចូលដលង Internet ខតសូមរអូនខររកាយែនមកជាអនករករាក់តាមរយៈ

     ិ
Internet វញមតង ដនាះរអូននឹងដងថាវាងាយស្រសួលខបបណា កចចការដនះរអូនមនចា ំបាច់បង ់លុយ
              ឹ          ិ      ិ

     ន     ឺ ៉    ុ
ឲ្យអនកណាមាក់ដឡើយ គ្យ៉ងដរចើនបំផតរតូវចំណាយរាក់តចតួចេញឯកសារសរមាប់អាន
                       ិ  ិ
      ិ ី          ោ      ៌
ខសវងយល ់ពីវធរករាក់ដនាះបនតិចប៉ុដណាះ ចង ់រជាបព័តមានបខនថម ?

         ួ   ួ
ខាងដរកាមដនះមានសំ នរមួយចំននខដលរអូនរតូវដឆលយជាមុនសិន ដបើរអូនអាចដឆលយបាន
                    ើ           ើ

 ំ                 ិ ី
ទាងអស់គ្រអូនមានលេ ធភ្ជពអាចរករាក់តាមវធដនះបានដហើយ :
    ឺ

1- ដតរអូនអាចអាន និង ដចះភ្ជសាអង ់ដគ្លសដរចើនប៉ុនណា
   ើ

- អានដសៀវដៅអង ់ដគ្លសយល ់ដសចកតី ?

- អានអតថបេដលើ website យល ់ដសចកតី ?

               ល
2- ដតរអូនមានរាក់រតឹម 350 ដុល្លរដេ ! (ឬ 500)
   ើ

     ល
- 150 ដុល្លរសំ រាប់េញ Host (ដបក website)
          ិ     ើ

     ល
- 50 ដុល្លរសរមាប់ការដររើ Internet

2009
                http://lovekhmernas.wordpress.com/
- 150 សំ រាប់ដាក់ធនាគ្មរយក VISA Card (Credit Card) មកដររើ

   ជ
* បញ្ហក់ : តាមពិតរអូនរតូវដាក់ 300 កនុងដពលសុំ VISA Card សរមាប់ការចំណាយដផសងៗ រួម

 ំ ិ
ទាងេញ Host

          ៉
3- ដពលដវល្លរតឹម ២ដមាង កនុងមួយម្ែង (ដពលណាក ៏បាន)

         ូ
4- មានចតតអំេត់ តស៊ពាយ៉ម
    ិ

5- មានការតា ំងចតតពិតរាកដ
        ិ

                   ិ
6- ដចះ HTML (ដបើដចះ PHP និង MySQL ផងរតខតររដសើរ)

        ួ                           ិ
ដបរអូនគ្តថាសំ នរខាងដលើរអូនអាចដធវដៅបាន ដនាះមានន័យថារអូនអាចរករាក់បានតាមវធី
 ើ   ិ            ើ

ដរចើនដេៀតរាប់មិនអស់ខដលរអូនអាចដធវដៅបាន ។
                ើ

      ើ ៉
* ដតរតូវដធវយ៉ងណាែ លះ ?
  ើ

            ា
អតថបេដនះមានលកខេៈសាុរគ្សាញបនតិច គ្មនបានដៅតាមលំដាប់លំដដាយដេ ប៉ុខនតបាន
                 ឺ ិ

                 ោ         ំ
ដចាះយកខតដសចកតសំ ខាន់ៗមកសរដសរប៉ុដណាះ ដបើនឹងដរៀបរាប់ទាងអស់ដនាះដ
      ី                               ើ ញថាវា

                    ល៉   ំុ ញ
ដរចើនហួ ស រតូវចំណាយដពលដរចើនសំ រាប់អាន ដមាះដហើយែពាយ៉មសដងខបវាឲ្យដៅសល ់តច
                                   ិ

                 ួល
ខតសូមរអូនពាយ៉មអានដហើយខសវងយល ់ដដាយែនឯងជាបខនថមផងដេបយល ់ដសចកតបខនថម
                        ើ    ី

បាន ។

ខាងដរកាមដនះគ្អវីខដលរអូនរតូវដធវើ :
       ឺ

- រតូវមាន credit card (visa card) កនុងេករាក់ររមាេ 300 ដឡើងដៅ ធនាគ្មរអាចឲ្យរអូនសុំ visa
                    ឹ

                ល    ោ
card បានដដាយមានរាក់រតឹម 100 ដុល្លរប៉ុដណាះ (ធនាគ្មរ SBC … ជាដដម)
                               ើ

- ដចះអង ់ដគ្លសបងគួរ

- ដចះ HTML ដដមបបដងកត website
       ើ ី  ើ

                        ី ិ
- បដងកត website និយ៉យពីអវីក ៏បាន សុែភ្ជព អាហារ ជវត បដចចកដេសបដរងៀនដធវអវីមួយ
   ើ                               ើ

ដស្រសចខតរអូននឹកដ   ើ ញ …។
                                  ិ ី   ី
- បដងកត website បានដហើយរតូវេញ Host ដគ្ (ចុចរតង ់ដនះ) ដដមបខសវងយល ់ពីវធដរជើសដរស
   ើ           ិ             ើ ី

Host ខដលរអូនរតូវការ ។

- Upload website ខដលបានដធវដនាះ ឲ្យដគ្អាចចូលដមលបាន
             ើ         ើ
   ិ ី                                    ុ
- រកវធបដងកត traffic (បដងកន ឬ បដងកតឲ្យមានអនកចូលមកកាន់ website ដយើងឲ្យបានដរចើនបំផត
     ើ       ើ    ើ

តាមខដលអាចដធវដៅបាន កនុងករេែ លះរតូវចំណាយរាក់) ។
      ើ      ី

    ា
- ចុះដមះជាមួយ google ដដមបេេួលយក Ads មកចុះផាយជាមួយ website របស់ដយើង
            ើ ី

2009
             http://lovekhmernas.wordpress.com/
   ជ
* បញ្ហក់ : រអូនរតូវដបកគ្េដនយយមួយដដមបេេួលយករាក់ពី google និងពីររភពដផសងៗដេៀត
           ើ      ើ ី

គ្ួរដបកវាជាមួយធនារគ្មរខដលរអូនសុំ credit card ដេបជាការលអ ។
   ើ                    ើ

- បដងកនអតថបេកនុង website រអូនឲ្យបានដរចើន upload ឲ្យបានញឹកញាប់
   ើ

- បដងកត website បខនថមនិយ៉យពីអវីដផសងៗដរៅពី website េ ី 1
   ើ

        ួ
- ពាយ៉មបដងកនចំនន website ឲ្យបានដរចើន តាមខដលអាចដធវដៅបាន ខតឲ្យសថិតកនុង Host ខត
      ើ                   ើ

មួយបានដហើយ ។

- ចូលរួមជាមួយ My Space, youtube, space Book ៘ ដដមបរាប់ដគ្ឲ្យដងពី website ដយើង
                        ើ ី     ឹ

   ិ ី   ៉
- រកវធរគ្ប់យ៉ងដធវឲ្យ website ដយើងជាេខដលដគ្ចូលចតតចង ់មកដហើយមកដេៀត ដនាះដេបជា
         ើ         ី     ិ            ើ

ការររដសើរ ។

     ា                   ំុ ញ
- ការចុះដមះជាមួយ google ដដមបេេួលយក ads មកចុះផាយែនិងសរដសរពនយល ់នាដពល
             ើ ី

    ៏ ីល
ខាងមុែដែដនះ

   ិ ី                   ទ
ចំតេកវធរកលុយតាមរយៈដផសងៗដេៀត និងមានចុះផាយជាបនតបនាប់

អតថបេដចញដពលដរកាយដនះ :

       ា                    ល
+ ដបើកហាងលក់សមារៈរាប់មុឺនមុែដូច Amazon ចំណាយខតសូនយដុល្លរ

    ៉
+ លក់ឥវាន់ដៅដលើ eBay

+ យក youtube ដធវជាកខនលងផាយ website ដយើងនិងរកលុយតាមរយៈ youtube
        ើ

          ល
+ រកលុយ១ខែ 500 ដុល្លរតាមរយៈ My Space

  ិ ី
+ វធបដងកត Blog ដដមបរករាក់
    ើ    ើ ី

-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-

― Adsense‖ ជាជំនញបេមុែសរមាប់មនុសសរគ្ប់គ្ម !
        ួ ិ           ន

-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-

* អនកណាក ៏ចង ់បានរាក់ !

* អនកណាក ៏ចង ់បានការងាររករាក់បានដរចើនដធវើ !

          ន  ិ
* អនកណាក ៏ចង ់រស់កុងជីវតមួយមានអវីៗរគ្ប់សពវ !

      ន ឹ    ម      ៉
ដយើងរគ្ប់គ្មដងដហើយថាគ្មនអវី រគ្ប់យ៉ងបានមកដដាយេដេៗរគ្ប់សពវដនាះដឡើយ គ្ដយើងរតូវ
                                  ឺ

    ៉      ៉      ៉
ដធវអវីមាង លំបាកខបបមាង, ដដមបបដងកតមាសុីនផលិតលុយឲ្យដយើង ។ កចចការែ លះដយើងរតូវដៅ
  ើ           ើ ី  ើ            ិ

ដធវេេកម្ដ េេកដជើងដេបបានរាក់ កចចការែ លះរតូវដររើបញ្ហ ដររើចដេះនិងជំនាញខដលមាន
  ើ ឹ   ឹ   ើ     ិ          ដ   ំ2009
            http://lovekhmernas.wordpress.com/
                          ទ
ដដមបបានរាក់ ឯកចចការែ លះដយើងបដងកតឲ្យវាដចញជារូបរាង បនាប់មកវានិងផលិតរាក់ឲ្យ
 ើ ី     ិ        ើ

      ទ
ដយើងជាបនតបនាប់ ។

      ន      ធ
ដយើងរគ្ប់គ្មចង ់បានររព័នរករាក់មួយខដលអាចរករាក់ឲ្យដយើងបានដដាយមនដចះឈប់
                              ិ

                   ោ   ិ ី             ម
រគ្មន់តតចំណាយែ លះដដមបរគ្ប់រគ្ងវាប៉ុដណាះ ដហើយវធរករាក់ខបបដនះមានមិនដរចើនប៉ុនាន
          ើ ី

       ូ                      ន    ួ
ដេ ដហើយក ៏ពុំសវមានដគ្ដងដរចើនខដរ ពីដរពាះវាជាគ្ំនិតរបស់អនកណាមាក់ ដររើែរកាលគ្ត
           ឹ                          ិ

                             ា ី ិ
ដដមបបដងកតវាឲ្យដចញជារូបរាងដឡើងមក កនុងបំេងដដមបដដាះស្រសាយបញ្ហជវតរបស់ដគ្
 ើ ី  ើ                 ើ ី

   ទ         ច
ដដាយផ្ទល ់ ដគ្ករមនិងបដញ្ញវារាប់ដៅអនកដម្េ ឬផសពវផាយឲ្យដគ្ដងណាស់ ។
                            ឹ

            ិ      ធ
ដដាយខឡកសំ រាប់ Adsense វញវាគ្ជាររព័នរករាក់មួយខដលមនដចញមុែ ប៉ុខនតមានមនុសស
               ឺ          ិ

        ំ ុ                    ិ
ជាដរចើនល្លននាក់កពងពឹងអាស្រស័យដៅដលើវា និង បានរាក់ចញ្ឹច មជីវតពីវា រស់ដដាយសារវា
                         ិ

                                ម
ដធវមានដធវបានដដាយសារវាជាដរៀងរាល ់ម្ែង ប៉ុខនតមានមនុសសមិនដរចើនប៉ុនានដេខដលបានដងពី
  ើ   ើ                                ឹ

   ំ                              ួល
អាែ៌កបា ំងម្នការរករាក់ពីវាឲ្យបានដរចើន និងសុីជដរៅ ។ សូមប ី google ែនឯងក ៏មនខដលបាន
                                     ិ

             ៉               ុ
ររកាសជាចំហរថា google គ្ជាមាសុីនរករាក់ដ ៏មានររសិេ ធភ្ជពបំផតដនាះក ៏ដេខដរ ដយើង
            ឺ

    ន                         ោ
រគ្ប់គ្មដមលដៅ google ថារគ្មន់តតជា search engine មួយប៉ុដណាះ ដទាះបីរហូ តមកេល ់ម្ែងដនះ
     ើ

កតី ។

           ិ             ា
សំ រាប់ពលរដាខែ ារដយើងវញ គ្សឹងខតពុំបានដងដសាះពីបញ្ហដនះ គ្មត់មនខដលគ្តដសាះថាអាច
             ឺ      ឹ          ិ   ិ
     ិ ី
រករាក់តាមវធដនះបាន ។

េរមង ់ែ លះៗម្នការរករាក់ជាមួយ google កនុងជំពកដនះនឹងពនយល ់ពីកតាែ លះខដលដយើងរតូវដងមុន
                      ូ        ត        ឹ

ដពលដយើងចាប់ដផតើម លូកម្ដចូលចាប់យកមុែរបរដនះ ។

                    ល   ត   ៉     ល
ដៅកនុងរវាងររខហលជាបីបួនខែែមីៗដនះមានការផ្ទស់រូ រមួយយ៉ងធំខដលពុំធ្លប់មានមកពីមុន

      ល  ុ                             ន
ដសាះ គ្ការធ្លក់ចះម្នតម្មលសរមាប់ Host website គ្អាចនិយ៉យបានថាតា ំងពីដរចើនឆ្ន ំ
    ឺ                    ឺ

មកដហើយ តម្មល Host website ខដលមានអវីៗរគ្ប់សពវនិង Unlimited space (េំហំ Hard Disk មន
                                         ិ

                              ំ ូជ     ម
កំេត់) Unlimited Bandwidth (េំហំម្នចរាចរចូលមកកាន់ website ទាងបញ្ននិងេេួលគ្មន

      ល                          ា
កំេត់) បានធ្លក់ពីមួយខែ $29.99 – $75 មកដៅរតឹម $10 វាគ្ជាដរឿងមួយសានមនដល ់, ដនះ
                           ឺ      ិ

   ត    ត  ៉      ួ
អាចបណាលមកពីកតា ២យ៉ង េមួយ គ្ចំននអនកជាវ Host បានដកនដឡើងដរចើនជរមុញឲ្យ
           ី   ឺ          ើ

    ល  ុ  ត ី    ត                         ន
តម្មលធ្លក់ចះ កតាេពីរ គ្បណាលមកពីែ វះអនកជាវដូដចៃះ វាបដងកតឲ្យមានការររកួតររខជងគ្ម
            ឺ               ើ

           ល  ុ
ដរចើន ដេបដធវឲ្យតម្មលធ្លក់ចះខបបដនះ ។
    ើ  ើ
2009
             http://lovekhmernas.wordpress.com/
                               ំុ ញ      ា
ដូដចៃះដយើងនឹងរតូវចំណាយតចជាងមុនដដមប ី Host website របស់ដយើង ។ ែនិងដាក់បញ្ីជ ដមះ
            ិ    ើ

         ួ            ន     ៉
web hosting មួយចំននខដលដយើងអាចជាវយកមកដររើកុ ងតម្មលមួយយ៉ងដថាកដហើយមានអវីៗ

រគ្ប់សពវតាមដសចកតរតូវការរបស់ដយើង ខដលមានដៅកនុងអតថបេខាងមុែដនះ ។
        ី

   ូ
* ចំេលបានពី Adsense :

                        ន
តម្មលខដលដយើងេេួលបានដៅដពលដយើងយក adwords មកដាក់កុ ង website ដយើង គ្បានពុំ
                                 ឺ

   ន                ួ                ច
ដូចគ្មដេ (តម្មលរតូវេេួលបានគ្គ្តតាមចំនន click ដៅដលើ ads ដនាះ) ដហតុដនះមាស់ website
              ឺ ិ
        ិ ី    ៉
ភ្ជគ្ដរចើនខតងរកវធរគ្ប់តបបយ៉ងដដមបខសវងរក ads ណាខដលមានតម្មល click ម្ែល ប៉ុខនតររការ
               ើ ី

ដនះពុំតមនជាដរឿងងាយស្រសួលដឡើយ ។ ដគ្រតូវខសវងរក Keywords (Keywords មានន័យ ថាពាកយ

ណាខដលដគ្ស្ខ វងរកដរចើនជាងដគ្ដៅកនុង google search engine) ។ ដៅដពលដយើងដងថា
                                  ឹ

ពាកយណាខដលដគ្ខសវងរកដរចើនជាងដគ្បានដហើយ ដយើងនឹងចាប់ដផតើមបដងកត website របស់
                             ើ

ដយើងតរមូវតាម keywords ដនាះ ។ ដហតុអី វដយើងចា ំបាច់រតូវដធវដូដចៃះ ?
                            ើ

    ំ
មូលដហតុចបងរបស់វាគ្ឺ :

េ ី 1) website ដយើង ដបើបានបដងកតស្រសបតាមន័យរបស់ keywords វានឹងផតល ់ឲ្យដយើងនូវផលលអ
               ើ

ដរចើន គ្ឺ search engine អាចររមូលយក website ណាខដលមានពាកយដៅកនុង Meta tag

ស្រសបតាម keywords ដនាះ ដធវឲ្យ website ដយើងមានវាសនាដរចើនរតូវបាន google ដាក់ចូលមក
             ើ

         ៉ ិ
ជាមួយដគ្ឯងខដរ ឯមាងវញដេៀតដនាះ គ្វាជួយបដងកន Traffic ឲ្យ website ដយើងបានដរចើនជាង
                ឺ    ើ

ការខដលដយើងដចះខតដធវៗដៅមនបានគ្តដល ់អវីខដលដគ្រតូវការរកដរចើន ។
         ើ  ិ   ិ

            ូ
េ ី 2) វាអាចជួយបដងកនចំេលឲ្យដយើងបានដរចើន ដដាយដហតុថា ដបសិនជាដគ្រកពាកយ ― life
          ើ                 ើ

           ៉    ិ
insurance‖ (ការធ្លនារាប់រងជីវត) ដរចើន ដហើយ website ដយើងរតូវបានបដងកតដឡើងសរមាប់
                                 ើ

              ី                ី ិ
ពនយល ់ខេនា ំដគ្ពីដរឿងដរជើសដរសយក life insurance ណាលអ និយ៉យពីជវតជនចាស់ជរា

និយ៉យពីសុែភ្ជពមនុសសចាស់, ដនាះដគ្ (អនកចូល website ដយើង) នឹងមានការចាប់អារមមេ៍

ដរចើនមនខាន ដបើ website ដយើងមានដាក់ adsense ផាយលក់ life insurance ដៅដលើដនាះ អនក
   ិ

ចូលរាកដជាចង ់ដងថាដតរកុមហ៊ុនណាផតល ់តម្មលបង ់ដថាកជាងដគ្ និងឲ្យរាក់ធ្លនាែ ពស់
       ឹ  ើ

                 ូ       ោ
ជាងដគ្ រតង ់ដនះដយើងមិនរតឹមខតបានចំេលមួយផលូវប៉ុដណាះដេ ខតអាចបានដល ់ដៅពីរផលូវ គ្ឺ

ដយើងរតូវេេួលយក affiliate partner ឬ affiliate program ពីរកុមហ៊ុនដនាះ មកជាបខនថមដេៀតមក

    ន                            ៉
ដាក់កុ ង website ដយើង ដដាយការនិយ៉យខេនា ំដគ្ែ លះពីរកុមហ៊ុនធ្លនារាប់រងដនាះអមជាមួយ

ផង វានឹងជរមុញឲ្យដគ្ click ដលើ ads ដនាះមនខានដឡើយ ។
                    ិ2009
              http://lovekhmernas.wordpress.com/
             ិ ី
ដដាយដហតុថា affiliate គ្ជាវធរករាក់មួយដេៀត ដបើនិយ៉យឲ្យស្រសួលយល ់គ្ដយើងជាអនកជួយ �
            ឺ                    ឺ

   ឲ្យរកុមហ៊ុនដនាះ ។ កនុងចំដណាមអនកចូល website ដយើង ដបមានអនកណាមាក់គ្មត់
គ្ួកដជ�                         ើ    ន

          ៉    ិ                 ូ
សដរមចចតតេញការធ្លនារាប់រងជីវតពីរកុមហ៊ុនដនាះ, ដនាះដយើងបានេេួលចំេលបខនថម
   ិ ិ

                               ៍
ដេៀត (រតង ់ដនះគ្អាស្រស័យដៅដលើ ការកំេត់របស់របស់រកុមហ៊ុន) ឧទាហរេ : ដបើដគ្ឲ្យដយើង
        ឺ

 ន            ន   ន                 ន
មាក់ $25 ដូដចៃះ (សមាជកែមីមាក់) មាក់ខដលបានេញការធ្លនាដនាះ គ្ជាមនុសសមាក់រក
           ិ          ិ        ឺ

  ូ            ួ
ចំេលឲ្យដយើង $25 បូកជាមួយចំនន click ខដលដយើងេេួលបានពី google បខនថមដេៀតគ្ដយើង
                                   ឺ

ចំដេញពីរផលូវ ។

                               ំ
Keywords លអៗមានតម្មលម្ែលៗ មនដងថាបានដៅអនកណា ដរឿងដនះគ្ដៅជាអាែ៌កបា ំងដខដល
              ិ ឹ           ឺ

google ក ៏មិនខដលរាប់ឲ្យដង វាដៅជាដរឿងកនុងេងងតដខដល ។ 1 click បាន 1 ដសន រហូ ត 5
            ឹ        ី ឹ

ដសន គ្មានដរចើន ខតដរចើនជាងដនះគ្ពិបាករក (ពិ បាកេេួលបានណាស់) រតង ់ដនះមាន
   ឺ            ឺ

                    ៊
មដធាបាយអាចឲ្យដយើងរកបាន ប៉ុខនតដយើងរតូវហានចំណាយលុយដដមបេញវា កនុងតម្មលមួយ
                         ើ ី ិ

 ៉              ើ ិ ី
យ៉ងម្ែល (មានរកុមហ៊ុនែ លះបានបដងកតវធរកពាកយខដល click បានម្ែលជាងដគ្មកលក់ឲ្យដយើង

ដដាយគ្តជាខែ គ្ដយើងរតូវបង ់ឲ្យដគ្រាល ់ខែ) ។
   ិ    ឺ

    ន                                ល
ប៉ុខនតកុងដនះក ៏មាន website មួយខដរ ខដលផតល ់ឲ្យដយើង free នូវបញ្ីជ ពាកយ, ឃ្ល ខដលដគ្រកដៅ

ដលើ Internet ដរចើនជាងដគ្គ្ឺ http://www.cwire.org

Website អាចរាប់ឲ្យដយើងដងថាពាកយណាបានម្ែលជាងដគ្កនុង 1 click ដហើយពាកយណាខដលដគ្
            ឹ

           ុ
search ដរចើនជាងដគ្បំផតដនាះ ។

     ា         ល
ឈរដលើមូលដានដនះដយើងអាចដងបានភ្ជមថាដតដយើងរតូវបដងកត website របស់ដយើងនិយ៉យពី
           ឹ      ើ      ើ

អវីដដមបេេួលបានកម្រមដរចើន ។
   ើ ី

ដយើងចងផតុំចននពាកយខដលដគ្រកដរចើនជាងដគ្ភ្ជប់ជាមួយចំនន click បានម្ែល ដនាះដយើងនឹង
      ំ ួ            ជ     ួ

មានសំ ណាងដរចើនជាងការដធវដដាយរពាវៗតាមខតការនឹកដ
            ើ                 ើញ ។

ដរៅពីដនះក ៏ដៅមាន affiliate ខដលបង ់ម្ែលឲ្យដយើងម្ែលៗរតូវបានដគ្យកមកចុះដាក់ដៅេដនះខដរ
                                     ី

។

   ត                  ំ
វាជាកតាមួយសំ ខាន់ណាស់ខដលដយើងរតូវយល ់ពីអាែ៌កបា ំងដនះដដមប ី ររកួតជាមួយ website
                           ើ

                             តើ
ដផសងៗដេៀត ដទាះបីដយើងមនអាចយកឈៃះដគ្បានក ៏ដដាយចុះខតគ្ួរខតដដេមឲ្យបានរាក់
           ិ

    ួ                 ី ិ
កនុងចំននណាមួយលាមរគ្ប់រគ្មន់សរមាប់ចញ្ឹច មជវតបាន ។
                 ិ

      ូច ន
ដបដយើងបូកបញ្លគ្ម :
 ើ

- បដងកត website និយ៉យពីអវីខដលទាក់េងដល ់ពាកយដគ្រកដរចើនជាងដគ្
   ើ

2009
            http://lovekhmernas.wordpress.com/
                                   ម
- បូកជាមួយពាកយដគ្បង ់ឲ្យដយើងបានម្ែល (មនខមនម្ែលជាងដគ្ដេ ដគ្យកអស់ដហើយគ្មនសល ់ដេ
                   ិ

)

- បូកជាមួយ affiliate បានកម្រមជាងដគ្ ដនាះសំ ណាងរបស់ដយើងគ្មានដរចើន សងឃមដរចើន
                            ឺ      ឹ

                      ំ
*** រតូវចា ំថាមិនខមនបដងកត website មួយនិយ៉យទាងអស់ដនះបានដឡើយ គ្រតូវបដងកត website
            ើ                  ឺ    ើ
                                  ិ ី
ដរចើនបងគួរខដរ ដដមប ទាញយកររដយ៉ជន៍ដនះ លុយដៅនឹងមុែដយើងដហើយ ដយើងរតូវរកវធយក
        ើ ី

   ិ ី
វា ឯវធម្នការយកវាដនាះគ្ដយើងរតូវពឹងដៅដលើ website ខដលដយើងបានបដងកតដនាះដហើយ ។
           ឺ                   ើ

                          ៌
ដរៅពី cwire.org ពុំមាន website ណាមួយដផសងខដលផតល ់ព័តមានឲ្យដយើងបានរតឹមរតូវដឡើយ,

cwire រតូវបានអនករករាក់តាមរយៈ google កតី yahoo កតេុកចតតថាអាចយកជាការបាន ដហើយ
                        ី  ិ

 ម            ៌
គ្មនរតូវចំណាយលុយដដមបេេួលព័តមានដនាះក ៏ដេខដរ វារតូវបានផតល ់ឲ្យដដាយ ― free‖ ។
         ើ ី

      ំុ ញ    ិ ី  ួ   ុ          ា
ខាងដរកាមដនះែនឹងដលើកយកពីវធមួយចំនននឹងចំេចសំ ខាន់ែ លះៗដដមបបងាញឲ្យដងពី
                           ើ ី    ឹ

  ុ
ចំេចសំ ខាន់ៗរបស់ adsense មកបកស្រសាយេុកដធវជាដគ្មលសំ រាប់ពិចារណា ។
                     ើ

បំ                          ួល     ា
� េងលអ : ដៅដពលដយើងបដងកត website មនរតូវររកាសឲ្យដគ្ដងពីែនដយើង អាស័យដាន
           ើ     ិ        ឹ

       ទ                        ជ ិ
ដយើង ដលែេូរស័ពដយើងដឡើយ ដហើយចា ំបាច់ណាស់ដៅដេៀតដនាះ គ្ដយើងមានសញ្ហតអវី ក ៏មន
                          ឺ          ិ

          ា                     ា   ល
រតូវឲ្យដគ្ដង ដយើងដមះអវីក ៏មិនរតូវរាប់ឲ្យដគ្ដងខដរ សូមដររើរតឹមដមះខកលងកាយបាន
      ឹ                ឹ

ដហើយ ។ �
2009

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:307
posted:3/10/2010
language:Khmer
pages:20