RENTABILNOST by ijr13051

VIEWS: 0 PAGES: 32

									 RENTABILNOST
ZNAČAJ I ZNAČENJE       Bojana Olujić
    ZNAĈAJ I ZNAĈENJE
     RENTABILNOSTI
 Rentabilnost preduzeća je sposobnost
 preduzeća da sa uloženim sredstvima
 ostvari maksimalan profit.
 Profit je ne samo kljuĉni i sveobuhvatni
 indikator efikasnosti, već i najbolji test
 tržišnog uspeha ili neuspeha preduzeća.
 Profit deluje kao povratna sprega izmeĊu
 preduzeća i tržišta.
    ZNAĈAJ I ZNAĈENJE
     RENTABILNOSTI
 Gubitak je izuzetno pouzdan indikator da
 se resursi, ulozeni u preduzeće, ne koriste
 efikasno i da ih treba preusmeriti ka
 upotrebama gde mogu da ostvare veće
 efekte i zarade veći profit.
 Rentabilnost pokazuje da li je preduzeće
 sposobno da društvene potrebe zadovolji
 na efikasan naĉin.
    ZNAĈAJ I ZNAĈENJE
     RENTABILNOSTI
 Profit i trzište signaliziraju kako resursi
 treba da budu alocirani izmadju razlicitih
 upotreba, i usmeravaju resurse ka
 upotrebama, gde će ostvariti najveće
 efekte.
 Rentabilnost je izraz zaradjivaĉke
 sposobnosti preduzeća zato što se efekti
 ulaganja mere na osnovu toga koliko je sa
 njima ostvareno profita.
   ANALIZA RENTABILNOSTI
  Analiza rentabilnosti bazira se na
  konceptu ekonomskog profita, koji
  predstavlja razliku izmedju ostvarenog
  prihoda i oportunitetnih troškova svih
  uloženih resursa. Ona omogućava da se
  odredi:
     1.kako da se maksimizira profit
     2.kako da se minimiziraju gubici
     3.gde je prelomna taĉka poslovanja
   PRINCIP MAKSIMIZIRANJA
       PROFITA

  Odluka o obimu proizvodnje i prodaje
  donosi se na osnovu o principa
  maksimiziranja profita, zato što je prinos
  na uložena sredstva najveci kada se
  maksimizira profit.
   PRINCIP MINIMIZIRANJA
      GUBITAKA
 Odluka o nastavku ili prestanku poslovanja
 donosi se na osnovu principa
 minimiziranja gubitka i to ako menadžment
 preduzeća ne može da zaradi ekonomski
 ali ni normalan profit.
 Odluka o nastavku poslovanja donosi se,
 ako je poslovanje sa gubitkom rentabilnije
 od nastavka poslovanja.
 Odluka o prestanku poslovanja donosi se
 ako je poslovanje sa gubitkom
 nerentabilnije od nastavka poslovanja.
  PRINCIP PRELOMNE TAĈKE
     POSLOVANJA
 Prelomna taĉka poslovanja, koja se naziva
 prag rentabilnosti oznaĉava obim
 proizvodnje ili prodaje, gde je profit jedmak
 nuli.
 Poslovanje iznad, tj. Preko prelomne
 taĉke, postaje rentabilno.
  MAKSIMIZIRANJE PROFITA
 Odluka o obimu proizvodje ili prodaje
 donosi se sa ciljem da se maksimizira
 profit, zato što je profit dominantan cilj
 preduzeća u tržišnoj privredi.
 Najrentabilniji profit naziva se i profit-
 maksimizirajući obim. On se može odrediti
 na osnovu sledećih pristupa:
    1. ukupni troškovi-ukupni prihod
    2.proseĉni troškovi-proseĉan prihod
  PRISTUP UKUPNI TROŠKOVI-
     UKUPAN PRIHOD

 Najlakši i najdirektniji naĉin da se odredi
 nejrentabiliniji obim je poredjenje ukupnih
 prihoda i ukupnih troškova.
 Ukupan profit se maksimizira kada je
 razlika izmedju ukupnog prihoda i ukupnih
 troškova najveća.
PROFIT-MAKSIMIZIRAJUĆI OBIM
  KADA JE CENA DATA
   UT      UT
   UPd        UPd
       Q1
          π  Q
PROFIT-MAKSIMIZIRAJUĆI OBIM,
  KADA CENA NIJE DATA
   UT        UT

   UPd
                UPd
       Q1
          π    Q
UKUPAN PROFIT PREMA PRISTUPU
UKUPNI TROŠKOVI-UKUPAN PRIHOD
OBIM  UKUPAN  UKUPNI  UKUPAN
    PRIHOD  TROŠKOVI PROFIT
0   0    12   -12
1   10    14   -4
2   20    15   5
3   30    17   13
4   40    20   20
5   50    25   25
6   60    35   25
7   70    50   20
8   80    81   -1
PRISTUP PROSEĈNI TROŠKOVI-
   PROSEĈNI PRIHOD

  Prema ovom pristupu profit-
  maksimizirajući obim odredjuje se na
  osnovu proseĉnih ukupnih troškova,
  marginalnih troškova i cene proizvoda.
PROFIT-MAKSIMIZIRAJUĆI OBIM
  KADA JE CENA DATA
   PUT         MT  PUT            C=MPd
       Q2  Q1    Q
PROFIT-MAKSIMIZIRAJUĆI OBIM
  KADA JE CENA DATA
 Ako je MPd>MT ukupan profit može da se
 poveća ako se poveća obim
 Ako je MPd<MT ukupan profit može da se
 poveća, ako se smanji obim.
 Ako je MPd=MT ukupan profit ne može da
 se poveća ni povećanjem ni smanjenjem
 obima, zato što je ostvaren najrentabilniji,
 tj. Profit-maksimizirajući obim.
  UKUPAN PROFIT PREMA PRISTUPU
  PROSEĈNI TROŠKOVI- PROSEĈAN
        PRIHOD
OBIM  MARGINALNI  MARGINALNI  UKUPAN
    PRIHOD    TROŠKOVI   PROFIT
1    10      2      -4
2    10      1      5
3    10      2      13
4    10      3      20
5    10      5      25
6    10      10      25
7    10      15      20
8    10      31      -1
   MAKSIMALAN PROFIT PO
      JEDINICI
 Na osnovu pristupa proseĉni troškovi-
 proseĉan prihod može se odrediti i obim
 proizvodje i prodaje gde se maksimizira
 profit po jedinici proizvoda
 Profit po jedinici nije najveći na istom
 nivou obima, gde je ukupan profit
 maksimalan, ova dva obima se ne
 podudaraju.
 Profit po jedinici je razlika izmadju cene i
 proseĉnih ukupnih troškova
   MAKSIMALAN PROFIT PO
      JEDINICI

 Profit po jedinici je najveći na nivou obima
 gde razlika izmedju cene proizvoda i
 proseĉnih ukupnih troškova najveća.
 Ova razlika najveća je u preseku krive
 proseĉnih ukupnih i marginalnih troškova.
PROFIT-MAKSIMIZIRAJUĆI OBIM
  KADA CENA NIJE DATA
 Kada preduzeće ima kontrolu nad cenom
 kriva proseĉnog prihoda je opadajuća
 kriva, što znaĉi da preduzeće može da
 poveća obim ako smanji cenu, odnosno
 ako poveća cenu mora da smanji obim.
 Kada kriva proseĉnog prihoda opada kriva
 marginalnog prihoda se nalazi ispod nje, u
 skladu sa pravilom o odnosu proseĉnih i
 marginalnih veliĉina.
PROFIT-MAKSIMIZIRAJUĆI OBIM
  KADA CENA NIJE DATA
   PUT
             PUT
         MT             C=PPd
       Q1        Q
            MPd
   MINIMIZIRANJE GUBITKA
  Preduzeće posluje sa gubitkom ako je na
  svakom nivou obima, ukupan prihod manji od
  ukupnih troškova, odnosno ako je tržišna cena
  ispod proseĉnih ukupnih troškova.
  Odluka preduzeća o nastavku ili prestanku
  poslovanja zavisi od toga da li je tržišna cena
  veća, jednaka ili manja od proseĉnih varijabilnih
  troškova, odnosno da li je ukupan prihod veći,
  jednak ili manji od ukupnih varijabilnih troškova i
  donosi se na osnovu kontribucionog profita.
   KONTRIBUCIONI PROFIT
  Razlikuju se kontribucioni profit po jedinici i
  ukupan kontribucioni profit.
  Kontribucioni profit po jedinici je razlika izmedju
  cene proizvoda i proseĉnih varijabilnih troškova.
  Kontribucioni profit po jedinici je doprinos fiksnim
  troškovima po jedinici proizvoda.
  Ako je kontribucioni profit po jedinici pozitivan,
  preduzeće treba da posluje sa gubitkom jer
  može da pokrije deo fiksnih troškova po jedinici.
  KONTRIBUCIONI PROFIT
 Ukupan kontribucioni profit je doprinos
 ukupnim fiksnim troškovima i predstavlja
 razliku izmedju ukupnog prihodai ukupnih
 varijabilnih troškova.
 Ako je ukupan kontribucioni profit pozitivan
 preduzeće treba da posluje sa gubitkom
 jer može da pokrije deo ukupnih fiksnih
 troškova.
  KONTRIBUCIONI PROFIT
 Ako preduzeće donese odluku o nastavku
 poslovanja sa gubitkom treba da odredi
 obim proizvodnje i prodaje na kome je
 gubitak minimalan.
 Cilj preduzeća je da ostvari što je veći
 mogući kontribucioni profit da bi doprinos
 fiksnim troškovima bio veći a gubitak
 manji.
   KONTRIBUCIONI PROFIT
  Preduzeće minimizira gubitke na onom
  nivou obima, gde ukupan kontrubucioni
  profit najveći. Ukupana kontribucioni profit
  je najveći na nivou obima, gde je razlika
  izmeĊu ukupnih troškova i ukupnog
  prihoda najmanja.
   KONTRIBUCIONI PROFIT
  Kada je cena jednaka proseĉnim varijabilnim
  troškovima a ukupan prihod jednak ukupnim
  varijabilnim troškovima, proseĉan i ukupan
  kontribucioni profit jednaki su nuli. Iz prihoda
  mogu da se pokriju samo varijabilni troškovi, a
  gubitak preduzeća jednak je fiksinim troškovima.
  Preduzeće je indiferentno u pogledu toga da li
  da nastavi da posluje sa gubitkom ili da
  privremeno zatvori fabriku.
   KONTRIBUCIONI PROFIT
  Kada je cena manja od proseĉnih
  varijabilnih troškova preduzeće treba da
  donese odluku o prestanku poslovanja jer
  ako bi preduzeće nastavilo da posluje sa
  gubitkom ukupan gubitak bi na svakom
  nivou obima iznad nule bio veći nego na
  nuli.
  KONTRIBUCIONI PROFIT
 I ukupan kontribucioni profit i kontribucioni
 profit po jedinici su negativni jer je na
 svakom nivou obima, iznad nule, gubitak
 veći, nego za obim, koji je jednak nuli.
 Gubitak se minimizira samo ako se
 donese odluka o prestanku poslovanja,
 odnosno zatvaranju, jer onda je gubitak
 jednak fiksnim troškovima.
   PRAG RENTABILNOSTI
 Prag rentabilnosti je obim proizvodnje ili
 prodaje gde se ukupan prihod izjednaĉava
 sa ukupnim troškovima, tj. gde je cena
 jednaka proseĉnim ukupnim troškovima.
 Prag rentabilnosti je obim proizvodnje ili
 prodaje gde je profit jednak nuli i naziva se
 još i prelomna taĉka poslovanja ili taĉka
 apsolutnog rentabiliteta.
PRAG RENTABILNOSTI PREMA
  PRISTUPU UT-UPd
   UT     UT
   UPd          UPd
      Q1    Q2  Q
PRAG RENTABILNOSTI PREMA
  PRISTUPU PT-PPd
   PUT
      PUT

           C=MPd
      Q1  Q2   Q

								
To top