kuliah 4 - peta topografi by ddh19362

VIEWS: 0 PAGES: 29

									Program Peralihan Pembantu Makmal (PPPM)

   WFST1113
ASAS KERJA LAPANGAN

  PETA TOPOGRAFI
PETA TOPOGRAFI
                      1
PETA
Peta ialah satu lakaran
grafik yang mewakili
bahagian di permukaan
bumi, yang dilukis mengikut
skala sebagaimana jika di
lihat daripada atas (tempat
tinggi).
PETA
Warna, simbul dan label digunakan untuk menunjukkan fitur-fitur yang
terdapat atas permukaan bumi.
Ada beberapa perkara yang tidak boleh dilukis mengikut skala, contohnya
jalanraya dan sungai kecil.
                                     2
Peta yang baik membolehkan kita membayangkan apa yang ada di tempat
tersebut; saiz, bentuk, jarak, ketinggian dan lain-lain.
                        Berapa jarak?
                        Berbukit atau tidak?
Peta yang baik membolehkan kita membayangkan apa yang ada di tempat
tersebut; saiz, bentuk, jarak, ketinggian dan lain-lain.
                                    3
Peta yang baik membolehkan kita membayangkan apa yang ada di tempat
tersebut; saiz, bentuk, jarak, ketinggian dan lain-lain.
                            Bentuk bukit
PETA TOPOGRAFI
Peta topografi ialah suatu peta yang menunjukkan maklumat topografi dan
fitur-fitur yang ada di atas permukaan bumi. Bukit, sungai, jalan dan lain-
lain ada ditunjukkan.
                                       4
PETA TOPOGRAFI
Nama-nama tempat, sungai, gunung dan lain-lain dinyatakan dengan jelas.
Seperti peta lain, simbul dan warna digunakan untuk mewakili sesuatu fitur.
TUJUAN PETA
Peta memberi maklumat tentang
kewujudan, kolasi dan jarak di antara fitur
yang ada di permukaan bumi, untuk
membolehkan kita membuat perancangan
perjalanan dan perhubungan.
Peta juga memberi maklumat kepelbagaian
bentuk dan ketinggian muka bumi serta
jenis tumbuhan yang ada.
Sangat penting kepada pihak tentera untuk
mempertahankan negara, menentukan cara
pertahanan, pengangkutan dan logistik yang
perlu ada. Oleh itu, peta jangan sampai
jatuh kepada musuh.
Setiap operasi tentera, penyelamat dan
perancang memerlukan peta yang tepat,
tetapi peta yang baik tidak ada makna jika
kita tidak tahu baca peta.
                                       5
                    Semua maklumat boleh
                    diperolehi daripada peta
                    topografi & kita boleh
                    buat perancangan
                    berdasarkan maklumat
                    yang ada.
BAGAIMANA PETA DIBUAT
Kawasan yang hendak dipetakan
diambil gambar daripada
kapalterbang menggunakan kamera
sepasang khas. Imej ini dipanggil
Gambar Udara (aerial photograph)
Gambar udara diproses
menggunakan alat stereoscopic
projector, bagi membolehkan kita
lihat dalam bentuk 3 dimensi.
Dari sini boleh diketahui ketinggian
kawasan, dan garis kontor, sungai,
jalan dan lain-lain dilukis.
Survey di daratan dilakukan untuk
mendapatkan fitur-fitur di bumi, nama
tempat dan lain-lain.
                                  6
Contoh gambar udara
 DI MANA BOLEH DAPATKAN PETA
 Jabatan Pemetaan Negara adalah badan kerajaan yang dipertanggung
 jawab membina dan menyebarkan peta kepada pihak-pihak yang
 berkelayakan.
 Peta topografi di jual, dan peroses mendapatkan peta mesti melalui
 beberapa syarat keselamatan.
 Untuk UKM, segala pembelian peta topografi dibuat melalui Pihak
 Perpustakaan Tun Sri Lanang.
                                   7
KESELAMATAN PETA

Peta topografi adalah barangan
kawalan, dan tidak boleh jatuh
kepada pihak yang tidak berklayakan
(musuh). Ia boleh membahayakan
keselamatan negara.
Matlumat keselamatan dalam peta
dipadamkan, terutamanya pengkalan
tentera dan lain-lain tempat staregik.
Jika sesuatu peta sudak tidak mahu
digunakan, ia mestikan diserah balik
kepada pihak berkenaan, atau jika
perlu musnahkan peta tersebut.
Cara memusnahkan peta yang paling
mudah ialah bakar atau dikoyak saiz
kecil dan di tabur serata tempat yang
luas.
 PENJAGAAN PETA

 Peta adalah cetakan atas kertas,
 dan perlu elakkan daripada terkena
 air, lumpur atau terkoyak.
 Sebaiknya, simpan peta dalam
 kabinet yang dibina khusus untuk
 simpan peta.
 Jika bawa ke lapangan, letak
 dalam bekas kalis air.
                     8
      Maklumat daripada peta topografi

- Tajuk dan nombor siri
- Koordinat;
   - Longgitut dan Latitut
   - UTM’S
- Skala peta
- Garis kontor
- Magnetic Declination
- Simbul atau petunjuk peta
      Maklumat daripada peta topografi

 Tajuk dan nombor siri
Tajuk biasanya
diambil daripada             Nombor siri di
nama tempat               sebelah atas-
yang ada dalam               kanan.
peta tersebut.
                             9
               Peta indek
    Maklumat daripada peta topografi
Koordinat: Longgitut, Latitut
                Kaedah paling biasa untuk tentukan
                tempat (koordinat) atas peta ialah
                longgitut dan latitut.
                Latitut
                - jarak sudut dari garis khatulistiwa,
                 samada ke utara atau selatan.
                - Latitut ktatulistiwa = 0o
                - Latitut kutub utara/selatan = 90o
    Latitut         Longgitut
                - jarak sudut timur-barat daripada garis
                 Meridian (melalui kota London).
         Longgitut
                 1 degree = 70 miles   1 degree = 60’
                 1' = 1.2 miles      1' = 60’’
                 1" = .02 miles
                                      10
Maklumat daripada peta topografi


             Titik A
             40o 30’N, 118o 00’E

             Titik B?
             40o 25’N, 117o 55’E

             Titik C?
             40o 20’N, 117o 50’E

             Titik D?
             40o 27.5’N, 117o 47.5’E

             Titik E?
             40o 17’N, 117o 52.5’E
             40o 17’ 00’’N,
             117o 52’ 30’’E
Maklumat daripada peta topografi


             Titik A
             40o 30’N, 118o 00’W

             Titik B?
             40o 25’N, 117o 55’E

             Titik C?
             40o 20’N, 117o 50’E

             Titik D?
             40o 27.5’N, 117o 47.5’E

             Titik E?
             40o 17’N, 117o 52.5’E
             40o 17’ 00’’N,
             117o 52’ 30’’E
                          11
Maklumat daripada peta topografi


             Titik A
             40o 30’N, 118o 00’W

             Titik B?
             40o 25’N, 117o 55’W

             Titik C?
             40o 20’N, 117o 50’E

             Titik D?
             40o 27.5’N, 117o 47.5’E

             Titik E?
             40o 17’N, 117o 52.5’E
             40o 17’ 00’’N,
             117o 52’ 30’’E
Maklumat daripada peta topografi


             Titik A
             40o 30’N, 118o 00’W

             Titik B?
             40o 25’N, 117o 55’W

             Titik C?
             40o 20’N, 117o 50’W

             Titik D?
             40o 27.5’N, 117o 47.5’E

             Titik E?
             40o 17’N, 117o 52.5’E
             40o 17’ 00’’N,
             117o 52’ 30’’E
                          12
Maklumat daripada peta topografi


             Titik A
             40o 30’N, 118o 00’W

             Titik B?
             40o 25’N, 117o 55’W

             Titik C?
             40o 20’N, 117o 50’W

             Titik D?
             40o 27.5’N, 117o 47.5’W

             Titik E?
             40o 17’N, 117o 52.5’E
             40o 17’ 00’’N,
             117o 52’ 30’’E
Maklumat daripada peta topografi


             Titik A
             40o 30’N, 118o 00’W

             Titik B?
             40o 25’N, 117o 55’W

             Titik C?
             40o 20’N, 117o 50’W

             Titik D?
             40o 27.5’N, 117o 47.5’W

             Titik E?
             40o 17’N, 117o 52.5’W
             40o 17’ 00’’N,
             117o 52’ 30’’E
                          13
    Maklumat daripada peta topografi


                          Titik A
                          40o 30’N, 118o 00’W

                          Titik B?
                          40o 25’N, 117o 55’W

                          Titik C?
                          40o 20’N, 117o 50’W

                          Titik D?
                          40o 27.5’N, 117o 47.5’W

                          Titik E?
                          40o 17’N, 117o 52.5’W
                          40o 17’ 00’’N,
                          117o 52’ 30’’W
    Maklumat daripada peta topografi

Koordinat UTM’S
          UTM Stands for Universal Transverse Mercator. It is another grid
          system that can be used to find your position. It is most commonly
          used in the military and for research as well as survey purposes. The
          UTM system divides the surface of the earth up into a grid. Each grid is
          identified by a number across the top called the zone number and a
          letter down the right hand side called the zone designator. For example,
          Phoenix Arizona is in UTM grid 12 S.
          Every spot within a zone can be defined by a coordinate system that
          uses meters. Your vertical position is defined in terms of meters north
          and your horizontal position is given as meters east. They are
          sometimes referred to as your northing and easting. In the following
          picture you can see the northing and easting coordinates on the
          boarder of the topo map. They are the small bold black numbers. Along
          the edge of the map the first UTM shown is 3901000 meters north. On a
          regular topo map the dash above that number would be blue. As you go
          up the right hand side of the map, the next UTM is 3902000 meters
          north. As you go up the right hand side of the map every time you pass
          a the small blue dash you have gone up 1000 meters (one meter = 3.281
          feet). The same applies with the UTM's across the bottom of the map.
                                               14
     Maklumat daripada peta topografi

Skala peta

Skala peta dinyatakan dalam
bentuk
- nisbah,
- bar-scale
Biasanya satu kotak dalam
peta menggambarkan unit
1km/orng.
     Maklumat daripada peta topografi

Garis kontor

               Kita boleh bayangkan sesuatu
               kawasan secara 3 dimensi
               (tinggi-rendah, besar-kecil,
               luas-sempit all) kerana peta
               topografi mempunyai garis
               kontor.
               Garis kontor mewakili
               kawasan yang mempunyai
               ketinggian sama.
               Beza ketinggian antara satu
               garis dengan garis kontor
               bersebelahan adalah sama –
               dipanggil sela kontor.
                               15
 Garis kontor

Nilai garis kontor adalah
menggambarkan
ketinggian.
Garis kontor bernilai 0
(kosong) adalah terletak di
paras air laut, iaitu garisan
di mana air laut bertmu
daratan.
Garis kontor boleh ada nilai
negetif, iaitu terletak lebih
rendah daripada paras air
laut.
 Garis kontor
                16
Garis kontor

Garis kontor tidak boleh
bersilang.
Jika permukaan bumi
(bukit) tegak, garis kontor
akan bersentuhan.
Garis kontor – sela kontor
               Sela kontor adalah
               beza ketinggian 2
               garis kontor
               bersebelahan.
               Sela kontor boleh
               dicari daripada peta,
               dengan melihat 2
               garis kontor
               bersebelahan yang
               ada nilai, dan
               membilang berapa
               garis kontor di
               antaranya yang
               tiada nilai.
                           17
 Garis kontor – ketinggian
Berdasarkan garis kontor, kita boleh tahu ketinggian sesuatu tempat yang
ada di permukaan bumi.


                            Tinggi titik A?
                            0m
                            Tinggi titik B?
                            10 m

                            Tinggi titik C?
                            15 m

                            Tinggi titik D?
                            25 m

                            Tinggi titik E?
                            8m
 Garis kontor – ketinggian
Berdasarkan garis kontor, kita boleh tahu ketinggian sesuatu tempat yang
ada di permukaan bumi.


                            Tinggi titik A?
                            0m
                            Tinggi titik B?
                            10 m

                            Tinggi titik C?
                            15 m

                            Tinggi titik D?
                            25 m

                            Tinggi titik E?
                            8m
                                      18
 Garis kontor – ketinggian
Berdasarkan garis kontor, kita boleh tahu ketinggian sesuatu tempat yang
ada di permukaan bumi.


                            Tinggi titik A?
                            0m
                            Tinggi titik B?
                            10 m

                            Tinggi titik C?
                            15 m

                            Tinggi titik D?
                            25 m

                            Tinggi titik E?
                            8m
 Garis kontor – ketinggian
Berdasarkan garis kontor, kita boleh tahu ketinggian sesuatu tempat yang
ada di permukaan bumi.


                            Tinggi titik A?
                            0m
                            Tinggi titik B?
                            10 m

                            Tinggi titik C?
                            15 m

                            Tinggi titik D?
                            25 m

                            Tinggi titik E?
                            8m
                                      19
 Garis kontor – ketinggian
Berdasarkan garis kontor, kita boleh tahu ketinggian sesuatu tempat yang
ada di permukaan bumi.


                            Tinggi titik A?
                            0m
                            Tinggi titik B?
                            10 m

                            Tinggi titik C?
                            15 m

                            Tinggi titik D?
                            25 m

                            Tinggi titik E?
                            8m
 Garis kontor – ketinggian
Berdasarkan garis kontor, kita boleh tahu ketinggian sesuatu tempat yang
ada di permukaan bumi.


                            Tinggi titik A?
                            0m
                            Tinggi titik B?
                            10 m

                            Tinggi titik C?
                            15 m

                            Tinggi titik D?
                            25 m

                            Tinggi titik E?
                            8m
                                      20
         Tentukan ketinggian titik dalam peta:
  Garis kontor – kecerunan

Berdasarkan kedudukan
garis kontor, kita boleh
tentukan kecerunan
sesuatu kawasan.
Garis kontor rapat
bermakna kawasan
curam.
Garis kontor jauh
bermakna kawasan
landai.
                             21
Apa itu UTARA?                   utara
                         TL                BL
            barat
                            timur
                          a ra
                         gg
                BD                         n
                        te
                   selatan
Apa itu UTARA?
Utara ada dua arah / jenis:
Utara geografi atau utara sebenar
- tempat dimana semua garisan
longgitut bertemu atau tempat
paksi bumi berputar.
                                22
Apa itu UTARA?
Utara ada dua arah:
Utara magnet
- Bayangkan bumi sebagi satu
magnet yang besar, dan mempunyai
kutub utara dan selatan.
- Kutub utara magnet ini tidak sama
dengan paksi bumi berputar, iaitu
berbeza sebanyak 11o.
- Utara magnet sentiasa berubah.
Apa itu UTARA?
Utara ada dua arah:
Utara magnet


Utara geografi
atau utara sebenar          Utara Sebenar
           Utara Magnet
                           23
Apa itu UTARA?
Ini bermakna jarum kompas menunjukkan arah utara magnet, bukannya
utara sebenar. Perbezaan sudut antara utara sebenar dengan utara
magnet dipanggil “Magnetic Declination”.

          Declination or Degrees  Error Off Target after
             Off Course      Walking 10 Miles

               1°        920 feet (280meters)

               5°       4,600 feet (1,402 meters)

               10°      9,170 feet (2,795 meters)            UTARA mana yang kita nak guna?
       Maklumat daripada peta topografi
Magnetic Declination
Di bahagian bawah peta ada
petunjuk “magnetic Declination”.
U. Grid – Arah utara dalam peta
(utara bagi peta).
U. Magnet – Kompas akan tunjuk
arah ini (utara bagi kompas)
U. Benar – ini adalah arah utara
yang sebenar.
Di sebabkan jarum magnet tidak
tunjuk ke arah utara peta, maka
pembetulan perlu dibuat, samada
tambah atau tolak nilai magnetic
declination ini.
Untuk Malaysia, nilai ini terlalu kecil
dan selalunya diabaikan, kecuali
urusan yang terperinci.
                                    24
      Maklumat daripada peta topografi
Magnetic Declination
Ada tempat yang pembetulan arah utara terpaksa dibuat kerana arah utara
kompas berbeza sangat besar.
      Maklumat daripada peta topografi

Kita boleh tentukan nombor
siri peta-peta bersebelahan
dengan peta yang dikaji.
                                     25
    Maklumat daripada peta topografi
Simbul atau petunjuk peta
    Bagaimana menentukan arah (bearing)
       menggunakan peta?


      Arah (bearing) sesuatu tempat ialah sudut
      dari UTARA peta ikut arah pergerakan jam.
                            26
Berapa arah Bt. Pak Sagor
dari Bukit Charas?

50o
Berapa arah Bt. Charas dari
Bt. Pak Sagor?

130o
Berapa arah Bt. Pak Sagor
dari Bukit Charas?

50o
Berapa arah Bt. Charas dari
Bt. Pak Sagor?

130o
               27
50o
       Berapa arah Bt. Pak Sagor
       dari Bukit Charas?

       50o
       Berapa arah Bt. Charas dari
       Bt. Pak Sagor?

       130o
   230o
       Berapa arah Bt. Pak Sagor
       dari Bukit Charas?

       50o
       Berapa arah Bt. Charas dari
       Bt. Pak Sagor?

       230o
                      28
SEKIAN
     29

								
To top