Docstoc

MINISTRSTVO ZA PROMET

Document Sample
MINISTRSTVO ZA PROMET Powered By Docstoc
					                 www.mzp.gov.si, e: gp.mzp@gov.si
                 Langusova 4, 1535 Ljubljana, t: 01 478 82 01, f: 01 478 81 47
             LETALSKA TERMINOLOGIJA
                 GRADIVO ZA DOPOLNJEVANJE
                                                   Verzija: 04.0
                                         Stanje na dan 22. oktobra 2009
                                              Številka: 900-8/2009/30
LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                1
DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
(OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU
in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                            2
DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
(OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU
in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
NAMESTO UVODACilji, namen in vsebina

Letalska terminologija je dokument, ki je nastal v ţelji izdelati delovni pripomoček, ki bo olajšal delo
in razumevanje letalskih predpisov in drugih aktov s področja letalstva, in tako kar najbolje sluţil
strokovni javnosti, pa tudi ljubiteljem letalstva.

Gradivo je pripravil Direktorat za civilno letalstvo (DCL). Upoštevani so pojmi iz dokumentov EU,
Prilog ICAO in iz drugih gradiv, ki so jih posredovali sektorji Direktorata za civilno letalstvo. V
legendi na koncu preglednice je naveden seznam dokumentov, ki so upoštevani.


Sestava, organiziranost in uporaba

Dokument sestavljajo:
  - pregled verzij dokumenta – z navebo oznake verzije, datuma, vsebine in opomb, iz katerih je
   okvirno razvidna stopnja dodelave posamezne verzije gradiva;

   -  preglednica s pojmi in opredelitvijo pomena pojmov – Pojmi so vneseni v gradivo po
     posameznih dokumentih. V prvem stolpcu je pri vsakem pojmu navedena kratica dokumenta,
     iz katerega pojem izhaja; nato sledijo posamezni pojmi z opredelitvijo njihovega pomena - v
     slovenskem in angleškem jeziku (če DCL razpolaga s prevodom glede konkretnega
     dokumenta).
     Pojmi so umeščeni v preglednico, kar omogoča izdelavo različnih pregledov (po pojmih, po
     abecedi, v angleškem ali v slovenskem jeziku, ipd.).
     Izdelan je pregled po dokumentih.
     Če potrebujete določen pojem, ga lahko poiščete s funkcijami »Urejanje« in nato »Najdi«.
     Odvisno od potreb si lahko s funkcijami (»Tabela« in nato »Razvrsti po«) izdelate tudi
     razvrstitev po abecedi za vse pojme (npr. po angleških izrazih in drugo).

   -  legenda – spisek zajetih dokumentov - zajema navedbo dokumentov, iz katerih so zaenkrat
     zajeti posamezni pojmi ter kratico dokumenta, ki je navedena tudi v prvem stolpcu preglednice
     (npr. za Prilogo 1 ICAO je kratica »A1« – kot kratica za: »Annex 1 ICAO«). Upoštevani
     dokumenti so v legendi navedeni po vsebinskih področjih.

Letalska terminologija je »ţiv« dokument, zato so dobrodošli vsi vaši predlogi - glede opredelitve
pomena posameznih pojmov, glede dokumentov, ki bi jih bilo še smiselno vključiti, pa tudi drugi
predlogi za izboljšave in podobno.

Ministrstvo za promet si bo prizadevalo dokument stalno dopolnjevati in obnavljati, kar bo razvidno iz
zaporedne številke objavljene (novelirane) verzije Letalske terminologije in datuma izdaje.
                                          mag. MIRKO KOMAC
                                         GENERALNI DIREKTOR
LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                            3
DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
(OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU
in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
PREGLED VERZIJ DOKUMENTA:

 VERZIJA         DATUM                VSEBINA                                      OPOMBE
  01          25. 09. 2009      Letalska terminologija – delovno gradivo -           -Gradivo za dopolnjevanje – še z opombami;
                         INTERNO                             -poslano naslovnikom v DCL v vednost in morebitne pripombe.

                                                         Dokument: DEFIN_zdruzeno DCL_2009.doc
    02        30. 09. 2009      Letalska terminologija – delovno gradivo -           -Gradivo za dopolnjevanje – še z opombami;
                         INTERNO                             -vneseni popravki po uskladitvah s SLV in SLVO;
                                                         -še z opombami in predlogi za spremembe v več Uredbah ES;
                                                         -poslano naslovnikom v DCL v vednost in morebitne pripombe.

                                                         Dokument: DEFIN_02 kor_zdruzeno DCL_2009.doc
    03        15. 10. 2009      Letalska terminologija – delovno gradivo –           -Gradivo za dopolnjevanje - še z opombami in obdelanimi predlogi za
                         INTERNO                             popravke;
                                                         -vneseni popravki po pripombah SNSZP (legenda);
                                                         -vključene dodatne dopolnitve s predlogi za popravke ob naslednjih
                                                         spremembah Uredbe (ES) 3922/91;
                                                         -vključene dodatne definicije po predlogu SNSZP z dne 13.10.2009 iz več
                                                         aktov ES (Uredbe (ES) 730/2006, 1330/2007, 482/2008, 29/2009, Odločba
                                                         EK, 7.4.2008, Direktiva (ES) 23/2006).

                                                         Dokument: DEFIN_03 kor_zdruzeno DCL_2009
   03.01        22. 10. 2009      Pojmi za popravke –                       -izdelan dodaten poseben dokument s pojmi, glede katerih se predlaga
                         Letalska terminologija –                    nadaljnje popravke - npr. ob naslednjih spremembah aktov (ES);
                         gradivo za dopolnjevanje                    -vneseni dodatni popravki po zbranih pripombah DCL in drugi popravki;

                                                         Dokument: DEFIN_izverzije03_za popr_221009
   04.0        22. 10. 2009      Letalska terminologija – gradivo za               -delovno gradivo - verzija 03 z dne 15. 10. 2009, ki je še dodelano in
                         dopolnjevanje                          popravljeno ter brez opomb in predlogov za popravke pri posameznih pojmih
                                                         -posamezni pojmi so delno podčrtani ali prečrtani in delno v rdečem ali
                                                         modrem tisku – gre za oznako pojmov, glede katerih bodo predlagani
                                                         popravki ob naslednji spremembi dokumenta, v katerem so uporabljeni.

                                                         Dokument: DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009

LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                  4
DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
(OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                    5
DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
(OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
                                            NAMENOMA PRAZNO
LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                    6
DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
(OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


1008/2008/ES        operativna licenca         pomeni dovoljenje, ki ga organ, pristojen za operating licence                means an authorisation granted by the
                                izdajo licenc, izda podjetju in mu dovoljuje                         competent licensing authority to an
                                opravljanje zračnih prevozov, kot je                             undertaking, permitting it to provide air
                                navedeno v operativni licenci.                                services as stated in the operating licence.

1008/2008/ES        organ, pristojen za         pomeni organ drţave članice, ki je pristojen competent licensing               means an authority of a Member State entitled
              izdajo licenc            za izdajo, zavrnitev, preklic ali začasni authority                     to grant, refuse, revoke or suspend an
                                odvzem operativne licence v skladu s                             operating licence in accordance with Chapter
                                poglavjem II.                                        II.

1008/2008/ES        podjetje              pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ne undertaking                    means any natural or legal person, whether
                                glede na to, ali ustvarja dobiček ali ne, ali                        profit-making or not, or any official body
                                vsako uradno telo, ne glede na to, ali ima                          whether having its own legal personality or
                                pravno osebnost ali ne.                                   not.

1008/2008/ES        zračni prevoz            pomeni let ali serijo letov za prevoz air service                      means a flight or a series of flights carrying
                                potnikov, tovora in/ali poštnih pošiljk proti                        passengers, cargo and/or mail for remuneration
                                plačilu in/ali najemnini.                                  and/or hire.

1008/2008/ES        let                 pomeni odhod z določenega letališča proti flight                       means a departure from a specified airport
                                določenemu letališču.                                    towards a specified destination airport.

1008/2008/ES        lokalni let             pomeni let, ki ne vključuje prevoza potnikov, local flight                  means a flight not involving carriage of
                                pošte in/ali tovora med različnimi letališči ali                       passengers, mail and/or cargo between
                                ostalimi dovoljenimi točkami pristanka.                           different airports or other authorised landing
                                                                               points.
1008/2008/ES        letališče              pomeni vsako območje v drţavi članici, ki je airport                     means any area in a Member State especially
                                posebej prilagojeno za zračne prevoze.                            adapted for air services.

1008/2008/ES        spričevalo letalskega        pomeni spričevalo, izdano podjetju, s air operator                      means a certificate delivered to an undertaking
              prevoznika (AOC)          katerim se potrjuje, da je prevoznik certificate (AOC)                    confirming that the operator has the
                                strokovno usposobljen in organiziran, da                           professional ability and organisation to ensure
                                lahko zagotovi varnost dejavnosti, ki so                           the safety of operations specified in the


  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       7
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                 DEFINITION


                                navedene v spričevalu, kot določajo zadevne                         certificate, as provided in the relevant
                                določbe zakonodaje Skupnosti ali nacionalne                         provisions of Community or national law, as
                                zakonodaje.                                         applicable.

1008/2008/ES        dejanski nadzor           pomeni odnos, vzpostavljen s pravicami, effective control                  means a relationship constituted by rights,
                                pogodbami ali drugimi sredstvi, ki                              contracts or any other means which, either
                                posamezno ali skupaj ob upoštevanju dejstev                         separately or jointly and having regard to the
                                ali zakonov dajejo moţnost za izvajanje                           considerations of fact or law involved, confer
                                neposrednega ali posrednega odločilnega                           the possibility of directly or indirectly
                                vpliva na podjetje, zlasti s:                                exercising a decisive influence on an
                                                                               undertaking, in particular by:

                                 a) pravico do uporabe celotnega premoţenja                         (a) the right to use all or part of the assets of an
                                ali dela premoţenja podjetja.                                undertaking.

                                b) pravicami ali pogodbami, ki zagotavljajo                         (b) rights or contracts which confer a decisive
                                odločilen vpliv na sestavo, glasovanje ali                          influence on the composition, voting or
                                odločitve organov podjetja ali kako drugače                         decisions of the bodies of an undertaking or
                                zagotavljajo odločilen vpliv na vodenje                           otherwise confer a decisive influence on the
                                poslovanja podjetja.                                     running of the business of the undertaking.

1008/2008/ES        letalski prevoznik         pomeni podjetje za opravljanje zračnega air carrier                     means an undertaking with a valid operating
                                prevoza z veljavno operativno licenco ali                          licence or equivalent.
                                enakovrednim dovoljenjem.

1008/2008/ES        letalski prevoznik         pomeni letalskega prevoznika z veljavno Community air                    means an air carrier with a valid operating
              Skupnosti              operativno licenco, ki jo je izdal organ, carrier                      licence granted by a competent licensing
                                pristojen za izdajo licenc, v skladu s                            authority in accordance with Chapter II.
                                poglavjem II.
                                                                               (see Regulation 1008/2008/ES, Chapter II)
                                (glede sklicevanja na »poglavje II« glej
                                Uredbo (ES) 1008/2008)  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                         8
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


1008/2008/ES        poslovni načrt           pomeni podroben opis načrtovanih poslovnih business plan                   means a detailed description of the air carrier's
                                dejavnosti letalskega prevoznika za zadevno                         intended commercial activities for the period
                                obdobje, zlasti v zvezi s pričakovanim                            in question, in particular in relation to the
                                razvojem trga in načrtovanimi investicijami,                         expected market development and the
                                skupaj s finančnimi in ekonomskimi                              investments to be carried out, including the
                                posledicami teh dejavnosti.                                 financial and economic implications of these
                                                                               activities.
1008/2008/ES        zračni prevoz v           pomeni zračni prevoz, opravljen znotraj intra-Community air                 means an air service operated within the
              Skupnosti              Skupnosti.               service                       Community.

1008/2008/ES        prometna pravica          pomeni pravico opravljanja zračnega traffic right                      means the right to operate an air service
                                prevoza med dvema letališčema v Skupnosti.                          between two Community airports.

1008/2008/ES        prodaja sedeţev           pomeni prodajo sedeţev brez vezane prodaje seat-only sales                  means the sale of seats, without any other
                                drugih storitev, kot je na primer nastanitev,                        service bundled, such as accommodation,
                                ki jih letalski prevoznik ali njegov                             directly to the public by the air carrier or its
                                pooblaščeni zastopnik ali zakupnik letala                          authorised agent or a charterer.
                                prodaja neposredno javnosti.

1008/2008/ES        redni zračni prevoz         pomeni serijo letov z naslednjimi               scheduled air service     means a series of flights possessing all the
                                značilnostmi:                                        following characteristics:

                                (a) na vsakem letu so širši javnosti na voljo                        (a) on each flight seats and/or capacity to
                                sedeţi in/ali zmogljivosti za prevoz tovora                         transport cargo and/or mail are available for
                                in/ali pošte za individualni nakup                              individual purchase by the public (either
                                (neposredno od letalskega prevoznika ali                           directly from the air carrier or from its
                                njegovih pooblaščenih zastopnikov).                             authorised agents).

                                (b) se opravlja tako, da zagotavlja prevoz                          (b) it is operated so as to serve traffic between
                                med dvema istima letališčema ali med več                           the same two or more airports, either:
                                istimi letališči bodisi:                                   - according to a published timetable,
                                - v skladu z objavljenim voznim redom                            or
                                ali                                             - with flights so regular or frequent that they
                                 - s toliko rednimi ali pogostimi leti, da so                        constitute a recognisably systematic series.

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                        9
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                prepoznavni kot sistematična serija letov.

1008/2008/ES        zmogljivost             pomeni število sedeţev ali tovor, ki je na capacity                     means the number of seats or the payload
                                voljo širši javnosti za redne zračne prevoze v                        offered to the general public on a scheduled air
                                danem obdobju.                                        service over a given period.

1008/2008/ES        letalske prevoznine         pomenijo cene, izraţene v eurih ali lokalni air fares                    means the prices expressed in euro or in local
                                valuti, ki jih morajo plačati potniki letalskim                       currency to be paid to air carriers or their
                                prevoznikom ali njihovim zastopnikom ali                           agents or other ticket sellers for the carriage of
                                drugim prodajalcem kart za zračni prevoz                           passengers on air services and any conditions
                                zadevnih potnikov, in kakršne koli pogoje,                          under which those prices apply, including
                                pod katerimi te cene veljajo, vključno s                           remuneration and conditions offered to agency
                                plačili in pogoji, ki so ponujeni agenciji in                        and other auxiliary services.
                                drugim pomoţnim sluţbam.

1008/2008/ES        tarife zračnega           pomenijo cene, izraţene v eurih ali v lokalni air rates                   means the prices expressed in euro or in local
              prevoza               valuti, ki jih je treba plačati za prevoz tovora,                      currency to be paid for the carriage of cargo
                                in pogoje, pod katerimi takšne cene veljajo,                         and the conditions under which those prices
                                vključno s plačili in pogoji, ki so ponujeni                         apply, including remuneration and conditions
                                agenciji in drugim pomoţnim sluţbam.                             offered to agency and other auxiliary services.

1008/2008/ES        zadevna(-e) drţava(-e)       pomeni drţavo članico ali članice, v katerih Member State(s)                 means the Member State(s) between or within
              članica(-e)             ali med katerimi se opravlja zračni prevoz. concerned                    which an air service is operated.

1008/2008/ES        vpletena(-e) drţava(-e)       pomeni zadevno drţavo članico ali članice, v Member State(s)                 means the Member State(s) concerned and the
              članica(-e)             katerih je letalskemu prevozniku, ki opravlja involved                    Member State(s) where the air carrier(s)
                                zračni prevoz, izdana licenca.                                operating the air service is (are) licensed.

1008/2008/ES        somestje              pomeni urbano področje, ki ga sestavlja več conurbation                   means an urban area comprising a number of
                                velemest in mest, ki so se zaradi povečanja                         cities or towns which, through population
                                in širjenja prebivalstva fizično zdruţila in                         growth and expansion, have physically merged
                                oblikujejo eno neprekinjeno poseljeno                            to form one continuous built up area.
                                območje.


  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       10
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


1008/2008/ES        finančno poročilo          pomeni podrobno poročilo o prihodkih in management account                  means a detailed statement of income and
                                odhodkih letalskega prevoznika za zadevno                          costs of an air carrier for the period in question
                                obdobje, skupaj z razčlenitvijo na dejavnosti,                        including a breakdown between air-transport-
                                ki so povezane z zračnimi prevozi, in druge                         related and other activities as well as between
                                dejavnosti, ter na denarne in nedenarne                           pecuniary and non-pecuniary elements.
                                elemente.

1008/2008/ES        zakupna pogodba brez        pomeni dogovor med podjetji, v skladu s dry lease agreement                 means an agreement between undertakings
              posadke               katerim zrakoplov opravlja prevoze s                             pursuant to which the aircraft is operated under
                                spričevalom  letalskega  prevoznika                           the AOC of the lessee.
                                najemnika.

1008/2008/ES        zakupna pogodba s          pomeni dogovor med letalskimi prevozniki, v wet lease agreement               means an agreement between air carriers
              posadko               skladu s katerim zrakoplov opravlja prevoze                         pursuant to which the aircraft is operated under
                                s  spričevalom  letalskega prevoznika                          the AOC of the lessor.
                                najemodajalca.

1008/2008/ES        sedeţ podjetja           pomeni glavno upravo ali registrirani sedeţ principal place of                means the head office or registered office of a
                                letalskega prevoznika Skupnosti v drţavi business                      Community air carrier in the Member State
                                članici, v kateri se izvaja glavne finančne                         within which the principal financial functions
                                naloge in operativni nadzor letalskega                            and operational control, including continued
                                prevoznika   Skupnosti,   vključno  z                         airworthiness management, of the Community
                                upravljanjem stalne plovnosti.                                air carrier are exercised.

3922/91/EGS         letalski prevoznik         pomeni fizično osebo s prebivališčem v operator                       means a natural person residing in a Member
                                drţavi članici ali pravno osebo s sedeţem v                         State or a legal person established in a
                                drţavi članici, ki uporablja en zrakoplov ali                        Member State using one or more aircraft in
                                več zrakoplovov skladno s predpisi, ki se                          accordance with the regulations applicable in
                                uporabljajo v tisti drţavi članici, ali                           that Member State, or a Community air carrier
                                letalskega prevoznika Skupnosti, kot ga                           as defined in Community legislation.
                                opredeljuje zakonodaja Skupnosti.

3922/91/EGS         proizvod              pomeni civilni zrakoplov, motor, propeler ali product                    means a civil aircraft, engine, propeller or
                                napravo.                                           appliance.

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       11
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION3922/91/EGS         naprava               pomeni vsak instrument, opremo,                appliance           means any instrument, equipment, mechanism,
                                mehanizem, aparat ali dodatek, ki se                             apparatus or accessory used or intended to be
                                uporablja ali je namenjen uporabi pri                            used in operating an aircraft in flight, whether
                                delovanju zrakoplova med letom, ne glede na                         installed in, intended to be installed in, or
                                to, ali je vgrajen v civilni zrakoplov,                           attached to, a civil aircraft, but not forming
                                namenjen vgradnji ali pritrjen na civilni                          part of an airframe, engine or propeller.
                                zrakoplov, vendar ni del strukture
                                zrakoplova, motorja ali propelerja.

3922/91/EGS         komponenta             pomeni material, del ali podsklop, ki je component                      means a material, part or sub-assembly not
                                opredelitve v točkah (b) ali (c) ne zajemajo                         covered by the definitions in (b) or (c) for use
                                in se uporabljajo na civilnih zrakoplovih,                          on civil aircraft, engines, propellers or
                                motorjih, propelerjih ali napravah.                             appliances.

3922/91/EGS         certifikacija            (proizvoda, storitve, organizacije ali osebe) certification                 of a product, service, organization or person)
                                pomeni vsako obliko pravnega priznanja, da                          means any form of legal recognition that such
                                tak proizvod, storitev, organ ali oseba                           a product, service, body or person complies
                                izpolnjujejo veljavne predpise. Takšna                            with the applicable requirements. Such
                                certifikacija zajema dva postopka:                              certification comprises two acts:

                                (i) postopek preverjanja, da          proizvod,                   (i) the act of checking that technically the
                                storitev, organizacija ali oseba        tehnično                   product, service, organization or person
                                izpolnjujejo veljavne predpise; ta       postopek                   complies with the applicable requirements; this
                                se omenja kot "ugotavljanje          tehničnih                   act is referred to as 'making the technical
                                dejstev".                                          findings`.

                                (ii) postopek uradnega priznanja skladnosti z                        (ii) the act of formal recognition of such
                                veljavnimi predpisi z izdajo certifikata,                          compliance with the applicable requirements
                                licence, odobritve ali drugega dokumenta na                         by the issue of a certificate, licence, approval
                                način, kot ga zahtevajo drţavne zakonodaje                          or other document in the manner required by
                                in postopki; ta postopek se omenja kot                            national laws and procedures; this act is
                                "ugotavljanje pravnih dejstev".                               referred to as 'making the legal findings`.


  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      12
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


3922/91/EGS         vzdrţevanje             pomeni    vse  inšpekcijske  preglede, maintenance                   means all inspections, servicing, modification
               zrakoplovov             servisiranje, spremembe in popravila v                            and repair throughout the life of an aircraft
                                 ţivljenjski dobi zrakoplova, ki zagotavljajo,                        needed to ensure that the aircraft remains in
                                 da zrakoplov ostane skladen s certifikacijo                         compliance with the type certification and
                                 tipa, in da omogoča visoko stopnjo varnosti                         offers a high level of safety in all
                                 v vsakršnih razmerah; to zajema zlasti                            circumstances; this shall include in particular
                                 spremembe, ki jih določijo organi, ki so                           modifications imposed by the authorities party
                                 pogodbenice dogovorov, kot so navedeni v                           to the arrangements referred to in (h) in
                                 točki (h), skladno s koncepti preverjanja                          accordance with airworthiness checking
                                 plovnosti zrakoplovov.                                    concepts.

3922/91/EGS         drţavna različica          pomeni drţavno zahtevo ali predpis, ki ga national variant                  means a national requirement or regulation
                                 drţava določi poleg ali namesto skupnih                           imposed by a country in addition to or instead
                                 letalskih predpisov (JAR).                                  of a JAR.

3922/91/EGS         dogovori              pomeni    dogovore,   ki   se  pod arrangements                  means arrangements developed under the
                                 pokroviteljstvom  Evropske   konference                         auspices of the European Civil Aviation
                                 civilnega letalstva (ECAC) oblikujejo za                           Conference (ECAC) for cooperation in the
                                 sodelovanju pri razvoju in izvajanju skupnih                         development and implementation of joint
                                 predpisov na vseh področjih, ki so povezana                         requirements in all fields relating to the safety
                                 z varnostjo zrakoplovov in njihovega letenja.                        and safe operation of aircraft. These
                                 Ti dogovori so opredeljeni v Prilogi I.                           arrangements are specified in Annex I.

3922/91/EGS         Organ                v prilogi III pomeni pristojni organ, ki je The Authority                  In annex III means the competent autority that
                                 izdal spričevalo letalskega prevoznika                            has granted the air operators certificate (AOC).
                                 (AOC).

3922/91/EGS –        Sprejet/sprejemljiv         Pomeni, da organ ne nasprotuje njegovi             accepted/acceptable      means not objected to by the Authority as
859/2008-Priloga III-                      primernosti za predviden namen.                               suitable for the purpose intended.
Poddel A
OPS 1.003
3922/91/EGS –        Odobren (s strani          Pomeni, da je organ dokumentiral njegovo            approved (by the       means documented (by the Authority) as
859/2008-Priloga III-    organa)               primernost za predvideni namen.                Authority)          suitable for the purpose intended.
Poddel A

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       13
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


OPS 1.003
3922/91/EGS –        Glavni seznam            Pomeni glavni seznam (vključno z uvodom),           Master minimum        means a master list (including a preamble)
859/2008-Priloga III-    minimalne opreme          ki ustreza tipu zrakoplova, v katerem so            equipment list        appropriate to an aircraft type which
Poddel A           (MMEL)               določeni instrumenti, deli opreme ali             (MMEL)            determines those instruments, items of
OPS 1.003                            funkcije, ki lahko med zagotavljanjem                            equipment or functions that, while maintaining
                                 predvidene varnostne ravni iz veljavnih                           the level of safety intended in the applicable
                                 specifikacij za certificiranje plovnosti                           airworthiness certification specifications, may
                                 začasno ne delujejo bodisi, zato ker niso več                        temporarily be inoperative either due to the
                                 potrebni glede na njihovo notranjo zasnovo                          inherent redundancy of the design, and/or due
                                 in/ali zaradi določenih operativnih in                            to specified operational and maintenance
                                 vzdrţevalnih postopkov, pogojev in omejitev,                         procedures, conditions and limitations, and in
                                 in je v skladu z veljavnimi postopki za stalno                        accordance with the applicable procedures for
                                 plovnost.                                          Continued Airworthiness.

3922/91/EGS –        Seznam minimalne          Pomeni seznam (vključno z uvodom), v              Minimum equipment       means a list (including a preamble) which
859/2008-Priloga III-    opreme(MEL)             katerem so za uporabo zrakoplova v               list (MEL)          provides for the operation of aircraft, under
Poddel A                             določenih okoliščinah predvideni posebni                           specified conditions, with particular
OPS 1.003                            instrumenti, deli opreme ali funkcije, ki na                         instruments, items of equipment or functions
                                 začetku leta ne delujejo. Seznam pripravi                          inoperative at the commencement of flight.
                                 operator za svoj določeni zrakoplov, pri                           This list is prepared by the operator for his
                                 čemer upošteva svojo opredelitev zrakoplova                         own particular aircraft taking account of their
                                 ter ustrezne operativne pogoje in pogoje                           aircraft definition and the relevant operational
                                 vzdrţevanja v skladu s postopkom,                              and maintenance conditions in accordance
                                 odobrenim s strani Organa.                                  with a procedure approved by the Authority.

3922/91/EGS –        Ustrezno letališče.         Letališče, ki je po mnenju operatorja Adequate                        An aerodrome which the operator considers to
859/2008-Priloga III                       zadovoljivo, pri čemer upošteva veljavne Aerodrome.                     be satisfactory, taking account of the
- Poddel D –                           zahteve glede zmogljivosti in značilnosti                          applicable performance requirements and
OPS 1.192(a)                           vzletnopristajalne steze; ob predvidenem                           runway characteristics; at the expected time of
                                 času uporabe bo letališče na voljo in                            use, the aerodrome will be available and
                                 opremljeno s potrebnimi pomoţnimi                              equipped with necessary ancillary services
                                 storitvami,  kot  so  ATS,  zadostna                          such   as  ATS,    sufficient  lighting,
                                 razsvetljava,  komunikacijske naprave,                          communications, weather reporting, navaids
                                 vremenska sluţba, sistemi za pomoč pri                            and emergency services.

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       14
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                 navigaciji in sluţbe za ukrepanje v sili.

3922/91/EGS –        ETOPS                (operacije   povečanega   doleta  z ETOPS                       (Extended range operations for two engine
859/2008-Priloga III                       dvomotornimi letali). Operacije ETOPS so                           aeroplanes). ETOPS operations are those with
- Poddel D –                           operacije z dvomotornimi letali, ki jih je                          two engine aeroplanes approved by the
OPS 1.192(b)                           odobril Organ (odobritev ETOPS) za                              Authority (ETOPS approval), to operate
                                 izvajanje operacij prek mejne razdalje,                           beyond the threshold distance determined in
                                 določene v skladu z OPS 1.245(a), z                             accordance with OPS 1.245 (a) from an
                                 ustreznega letališča.                                    Adequate Aerodrome.

3922/91/EGS –        Ustrezno nadomestno         Ustrezno letališče, ki ima ob predvidenem Adequate ETOPS en-                 An adequate aerodrome, which additionally, at
859/2008-Priloga III     rutno ETOPS letališče.       času uporabe dodatno na voljo napravo ATS route alternate                  the expected time of use, has an ATS facility
- Poddel D –                           in najmanj en postopek instrumentalnega aerodrome.                      and at least one instrument approach
OPS 1.192(c)                           prileta.                                           procedure.

3922/91/EGS –        Nadomestno rutno          Ustrezno letališče na zračni poti, ki se lahko En-route alternate              An adequate aerodrome along the route, which
859/2008-Priloga III     letališče (ERA).          zahteva v postopku načrtovanja.        (ERA) aerodrome.               may be required at the planning stage.
- Poddel D –
OPS 1.192(d)
3922/91/EGS –        ERA 3 %.              Nadomestno rutno letališče, ki je bilo 3 % ERA.                       An en-route alternate aerodrome selected for
859/2008-Priloga III                       izbrano za zmanjšanje goriva za izredne                           the purposes of reducing contingency fuel to 3
- Poddel D –                           razmere na 3 %.                                       %.
OPS 1.192(e)
3922/91/EGS –        Izolirano letališče.        Če je sprejemljivo za Organ, se lahko Isolated aerodrome.                  If acceptable to the Authority, the destination
859/2008-Priloga III                       namembno letališče šteje za izolirano                            aerodrome can be considered as an isolated
- Poddel D –                           letališče, če količina potrebnega goriva                           aerodrome, if the fuel required (diversion plus
OPS 1.192(f)                           (gorivo za preusmeritev in končno gorivo)                          final) to the nearest adequate destination
                                 do najbliţjega ustreznega nadomestnega                            alternate aerodrome is more than:
                                 namembnega letališča presega:

                                 za letala z batnimi motorji gorivo za 45-                          For aeroplanes with reciprocating engines, fuel
                                 minutni let plus 15 % časa letenja, ki naj bi                        to fly for 45 minutes plus 15 % of the flight
                                 se po načrtih porabil za let, ali za dve uri, kar                      time planned to be spent at cruising level or
                                 koli je manj,                                        two hours, whichever is less; or

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      15
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION                                 ali                                             For aeroplanes with turbine engines, fuel to fly
                                 za letala s turbinskimi motorji gorivo za                          for two hours at normal cruise consumption
                                 dvourni let pri običajni porabi pri letenju nad                       above the destination aerodrome, including
                                 namembnim letališčem, vključno s končno                           final reserve fuel.
                                 rezervo goriva.

3922/91/EGS –        Enakovredni poloţaj.        Poloţaj, ki se lahko vzpostavi z razdaljo Equivalent position.                A position that can be established by means of
859/2008-Priloga III                       DME, ustrezno postavljenim NDB ali točko                           a DME distance, a suitably located NDB or
- Poddel D –                           VOR, SRE ali PAR ali kakršno koli drugo                           VOR, SRE or PAR fix or any other suitable fix
OPS 1.192(g)                           ustrezno točko med 3 in 5 miljami od praga,                         between three and five miles from threshold
                                 ki neodvisno določa poloţaj letala.                             that independently establishes the position of
                                                                               the aeroplane.
3922/91/EGS –        Kritične faze leta.         Kritične faze leta so vzletni zalet, vzletna pot        Critical phases of      Critical phases of flight are the take-off run,
859/2008-Priloga III                       leta, končni prilet, pristanek, vključno z           flight.            the take-off flight path, the final approach, the
- Poddel D –                           ustavljanjem, in vse druge faze leta, o katerih                       landing, including the landing roll, and any
OPS 1.192(h)                           odloča vodja zrakoplova.                                   other phases of flight at the discretion of the
                                                                               commander.
3922/91/EGS –        Gorivo za izredne          Gorivo, ki ga je treba nadomestiti v primeru          Contingency fuel.       The fuel required to compensate for
859/2008-Priloga III     razmere.              nepredvidenih dejavnikov, ki bi lahko                            unforeseen factors which could have an
- Poddel D –                           vplivali na porabo goriva do namembnega                           influence on the fuel consumption to the
OPS 1.192(i)                           letališča, kot so odstopanja posameznega                           destination aerodrome such as deviations of an
                                 letala od podatkov o pričakovani porabi                           individual aeroplane from the expected fuel
                                 goriva, odstopanja od napovedanih                              consumption data, deviations from forecast
                                 meteoroloških pogojev in odstopanja od                            meteorological conditions and deviations from
                                 načrtovanih rut in/ali nivoja/višine letenja.                        planned    routings   and/or   cruising
                                                                               levels/altitudes.
3922/91/EGS –        Ločene vzletno-           Vzletno-pristajalne steze na letališču, ki           Separate runways.       Runways at the same aerodrome that are
859/2008-Priloga III     pristajalne steze.         imajo na voljo ločene površine za pristajanje.                        separate landing surfaces. These runways may
- Poddel D –                           Te vzletno-pristajalne steze se lahko                            overlay or cross in such a way that if one of
OPS 1.192(j)                           prekrivajo ali kriţajo na tak način, da                           the runways is blocked, it will not prevent the
                                 blokada ene vzletno-pristajalne steze ne                           planned type of operations on the other
                                 ovira načrtovane vrste operacij na drugi                           runway. Each runway shall have a separate
                                 vzletno-pristajalni stezi. Vsaka vzletno-                          approach procedure based on a separate

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       16
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                 DEFINITION


                                 pristajalna steza ima ločen postopek prileta                         navigation aid.
                                 na podlagi ločenega navigacijskega
                                 pripomočka.

3922/91/EGS –        Odobrena potovalna         Za ETOPS je odobrena potovalna hitrost z            Approved one-         For ETOPS, the approved one-engine-
859/2008-Priloga III     hitrost z enim           enim nedelujočim motorjem za načrtovano            engine-inoperative      inoperative cruise speed for the intended area
- Poddel D –         nedelujočim motorjem.        področje operacije hitrost znotraj               cruise speed.         of operation shall be a speed, within the
OPS 1.192(k)                           certificiranih omejitev letala, ki jih je izbral                       certified limits of the aeroplane, selected by
                                 operator in odobril regulativni organ.                            the operator and approved by the regulatory
                                                                               authority.
3922/91/EGS –        Območje ETOPS.           Območje ETOPS je območje, ki zajema ETOPS area.                       An ETOPS area is an area containing airspace
859/2008-Priloga III                       zračni prostor, znotraj katerega letalo, ki ga                        within which an ETOPS approved aeroplane
- Poddel D –                           je odobril ETOPS, presega določeni čas                            remains in excess of the specified flying time
OPS 1.192(l)                           letenja v brezvetrju (pri standardnih pogojih)                        in still air (in standard conditions) at the
                                 pri odobreni potovalni hitrosti z enim                            approved one-engine-inoperative cruise speed
                                 nedelujočim motorjem od ustreznega                              from an adequate ETOPS route alternate
                                 nadomestnega rutnega ETOPS letališča.                            aerodrome.

3922/91/EGS –        Odprema.              Minimumi za načrtovanje – ETOPS se Dispatch.                         ETOPS planning minima applies until
859/2008-Priloga III                       uporabljajo do odpreme. Odprema je                              dispatch. Dispatch is when the aircraft first
- Poddel D –                           trenutek, ko se letalo prvič premakne s svojo                        moves under its own power for the purpose of
OPS 1.192(m)                           močjo, da bi vzletelo.                                    taking off.

3922/91/EGS –        Kroţenje.              Vizualna faza instrumentalnega prileta, ki Circling.                     The visual phase of an instrument approach to
859/2008-Priloga III                       privede zrakoplov v poloţaj za pristanek na                         bring an aircraft into position for landing on a
- Poddel E –                           vzletno-pristajalni stezi, ki ni ustrezno                          runway which is not suitably located for a
OPS 1.435, tč.1                         postavljena za neposredni prilet.                              straight-in approach.

3922/91/EGS –        Postopki pri zmanjšani       Postopki, ki se uporabijo na letališču, da se Low visibility                 Procedures applied at an aerodrome for the
859/2008-Priloga III     vidljivosti (LVP).         zagotovijo varne operacije med prileti procedures (LVP).                   purpose of ensuring safe operations during
- Poddel E –                           kategorije, ki je niţja od standardne                            Lower than Standard Category I, Other than
OPS 1.435, tč.2                         kategorije I, kategorije, ki ni standardna                          Standard Category II, Category II and III
                                 kategorija II, kategorij II in III ter vzleti pri                      approaches and low visibility take-offs.
                                 zmanjšani vidljivosti.

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      17
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION3922/91/EGS –        Vzlet pri zmanjšani         Vzlet, pri katerem znaša vidljivost vzdolţ Low visibility take-               A take-off where the runway visual range
859/2008-Priloga III     vidljivosti (LVTO).         vzletno-pristajalne steze (RVR) manj kot 400 off (LVTO).                   (RVR) is less than 400 m.
- Poddel E –                           m.
OPS 1.435, tč.3
3922/91/EGS –        Sistem za krmiljenje        Sistem, ki vključuje avtomatski           in/ali Flight control system.      A system which includes an automatic landing
859/2008-Priloga III     letala.               hibridni sistem za pristajanje.                               system and/or a hybrid landing system.
- Poddel E –
OPS 1.435, tč.4
3922/91/EGS –        Pri-okvari-pasivni         Sistem za krmiljenje letala je pri-okvari- Fail-Passive flight                A flight control system is fail-passive if, in the
859/2008-Priloga III     sistem za krmiljenje        pasiven, če okvara ne povzroči večjih teţav z control system.                event of a failure, there is no significant out-
- Poddel E –         letala.               uravnoteţenjem komand ali odmikov od poti                          of-trim condition or deviation of flight path or
OPS 1.435, tč.5                         leta ali poloţaja letala, vendar se pristajanje                       attitude but the landing is not completed
                                 ne zaključi samodejno. Če se uporablja pri-                         automatically. For a fail-passive automatic
                                 okvari-pasivni   avtomatski   sistem   za                       flight control system the pilot assumes control
                                 krmiljenje letala, po okvari pilot prevzame                         of the aeroplane after a failure.
                                 krmiljenje letala.

3922/91/EGS –        Pri-okvari-operativni        Sistem za krmiljenje letala je pri-okvari- Fail-Operational                 A flight control system is fail-operational if, in
859/2008-Priloga III     sistem za krmiljenje        operativen, če se v primeru okvare pod flight control system.                the event of a failure below alert height, the
- Poddel E –         letala.               opozorilno višino prilet, ravnanje in                            approach, flare and landing, can be completed
OPS 1.435, tč.6                         pristanek zaključijo samodejno. Avtomatski                          automatically. In the event of a failure, the
                                 sistem za pristajanje deluje v primeru okvare                        automatic landing system will operate as a fail-
                                 kot pri-okvari- pasivni sistem.                               passive system.

3922/91/EGS –        Pri-okvari-operativni        Sistem, ki ga sestavljata primarni, pri-okvari- Fail-operational               A system which consists of a primary fail-
859/2008-Priloga III     hibridni sistem za         pasivni avtomatski sistem za pristajanje, in hybrid landing                 passive automatic landing system and a
- Poddel E –         pristajanje.            sekundarni, neodvisni sistem za vodenje, ki system.                     secondary independent guidance system
OPS 1.435, tč.7                         pri okvari primarnega sistema omogoči                            enabling the pilot to complete a landing
                                 pilotu ročni zaključek pristanka.                              manually after failure of the primary system.

3922/91/EGS –        Vizualni prilet.          Prilet, pri katerem se bodisi del postopka ali Visual approach.               An approach when either part or all of an
859/2008-Priloga III                       celoten postopek instrumentalnega prileta ne                         instrument approach procedure is not
- Poddel E –                           zaključi, temveč se prilet izvede na podlagi                         completed and the approach is executed with

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       18
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


OPS 1.435, tč.8                         vizualne reference glede na teren.                              visual reference to the terrain.

3922/91/EGS –        Končni prilet s stalnim       Posebna tehnika letenja, pri kateri se končni         Continuous descent      A specific technique for flying the final-
859/2008-Priloga III     spuščanjem (CDFA).         prilet postopka nenatančnega                  final approach        approach segment of a non-precision
- Poddel E –                           instrumentalnega prileta izvede s stalnim           (CDFA).            instrument approach procedure as a continuous
OPS 1.435, tč.9                         spuščanjem brez izravnave z višine, ki je                          descent,   without  level-off, from an
                                 enaka ali večja od višine točke končnega                           altitude/height at or above the Final Approach
                                 prileta do točke pribliţno 15 m (50 ft) nad                         Fix altitude / height to a point approximately
                                 pragom vzletnopristajalne steze ali točko,                          15 m (50 feet) above the landing runway
                                 kjer bi se za posamezno vrsto letala moralo                         threshold or the point where the flare
                                 začeti ravnanje letala pred pristankom.                           manoeuvre should begin for the type of
                                                                               aeroplane flown.
3922/91/EGS –        Stabiliziran prilet         Prilet, ki se izvede na nadzorovan in Stabilised approach                  An approach which is flown in a controlled
859/2008-Priloga III     (SAp).               primeren način v smislu konfiguracije, (SAp).                        and appropriate manner in terms of
- Poddel E –                           energije in nadzora poti leta od vnaprej                           configuration, energy and control of the flight
OPS 1.435, tč.10                         določene točke ali višine na točko 50 čevljev                        path from a pre-determined point or
                                 nad pragom ali točko, kjer se začne ravnanje                         altitude/height down to a point 50 feet above
                                 letala pred pristankom, če je ta višja.                           the threshold or the point where the flare
                                                                               manoeuvre is initiated if higher.
3922/91/EGS –        Elektronsko-optični         Sistem za prikaz, ki prikaţe informacije o Head-up display                  A display system which presents flight
859/2008-Priloga III     polprosojni             letu v sprednjem zunanjem vidnem polju (HUD).                        information into the pilot‘s forward external
- Poddel E –         prikazovalnik (HUD).        pilota in ki ne zmanjša znatno pogleda                            field of view and which does not significantly
OPS 1.435, tč.11                         navzven.                                           restrict the external view.

3922/91/EGS –        Elektronsko-optično         Celotni sistem na krovu, ki nudi pilotu Head-up guidance                   The total airborne system which provides
859/2008-Priloga III     vodeni sistem za          elektronsko-optično vodenje med priletom in landing system                  head-up guidance to the pilot during the
- Poddel E –         pristajanje (HUDLS).        pristankom in/ali neuspelim priletom. (HUDLS).                        approach and landing and/or go-around. It
OPS 1.435, tč.12                         Vključuje vse senzorje, računalnike,                             includes all sensors, computers, power
                                 preskrbo z električno energijo, prikaze in                          supplies, indications and controls. A HUDLS
                                 komande. HUDLS se navadno uporablja za                            is typically used for primary approach
                                 vodenje pri prvem priletu na višini odločitve                        guidance to decision heights of 50 ft.
                                 50 ft.

3922/91/EGS –        Hibridni sistem za         Sistem, ki ga sestavljata primarni, pri-okvari-        Hybrid head-up        A system which consists of a primary fail-

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      19
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


859/2008-Priloga III     pristajanje z            pasivni avtomatski sistem za pristajanje, in          display landing        passive automatic landing system and a
- Poddel E –         elektronsko-optičnim        sekundarni, neodvisni HUD/HUDLS, ki pri            system (hybrid        secondary independent HUD/HUDLS enabling
OPS 1.435, tč.13       polprosojnim            okvari primarnega sistema omogoči pilotu            HUDLS).            the pilot to complete a landing manually after
               pikazovalnikom           ročni zaključek pristanka.                                  failure of the primary system.
               (hibridni HUDLS).
                                 Opomba: Praviloma sekundarni, neodvisni                           Note: Typically, the secondary independent
                                 HUD/HUDLS zagotavlja vodenje, ki je                             HUD/HUDLS provides guidance which
                                 običajno v obliki ukaza, lahko pa je tudi v                         normally takes the form of command
                                 obliki informacije o poloţaju (ali deviaciji).                        information, but it may alternatively be
                                                                               situation (or deviation) information.
3922/91/EGS –        Sistem za izboljšanje        Elektronski sistem za prikaz slike zunanjega Enhanced vision                 An electronic means of displaying a realtime
859/2008-Priloga III     vidnosti (EVS).           stanja v realnem času s pomočjo uporabe system (EVS).                    image of the external scene through the use of
- Poddel E –                           slikovnih senzorjev.                                     imaging sensors.
OPS 1.435, tč.14
3922/91/EGS –        Pretvorjena             Vrednost (ustreznica RVR), pridobljena na Converted                     A value (equivalent to an RVR) which is
859/2008-Priloga III     meteorološka vidljivost       podlagi javljene meteorološke vidljivosti, meteorological                  derived from the reported meteorological
- Poddel E –         (CMV).               pretvorjene v skladu z zahtevami v tem visibility (CMV’.                   visibility, as converted in accordance with the
OPS 1.435, tč.15                         poddelu.                                           requirements in this subpart.

3922/91/EGS –        Operacija kategorije,        Operacija instrumentalnega prileta in Lower than Standard                  A Category I Instrument Approach and
859/2008-Priloga III     ki je niţja od           pristanka kategorije I, ki uporablja DH Category I                      Landing Operation using Category I DH, with
- Poddel E –         standardne kategorije        kategorije I z RVR, ki je niţji od tistega, ki Operation.                  an RVR lower than would normally be
OPS 1.435, tč.16       I.                 se običajno uporablja z DH.                                 associated with the applicable DH.

3922/91/EGS –        Operacija kategorije,        Operacija instrumentalnega prileta in Other than Standard                  A Category II Instrument Approach and
859/2008-Priloga III     ki ni standardna          pristanka kategorije II do vzletno-pristajalne Category II                  Landing Operation to a runway where some or
- Poddel E –         kategorija II.           steze, kjer ni na voljo nekaterih ali vseh Operation.                    all of the elements of the ICAO Annex 14
OPS 1.435, tč.17                         elementov sistema razsvetljave za natančni                          Precision Approach Category II lighting
                                 prilet kategorije II iz Priloge 14 ICAO.                           system are not available.

3922/91/EGS –        Sistem za pristajanje        Operacija prileta, ki uporablja razširjene GNSS landing system                An approach operation using augmented
859/2008-Priloga III     GNSS (GLS).             informacije GNSS za vodenje letala na (GLS).                         GNSS information to provide guidance to the
- Poddel E –                           podlagi   njegovega  lateralnega  in                          aircraft based on its lateral and vertical GNSS
OPS 1.435, tč.18                         vertikalnega poloţaja GNSS. (Za strmino                           position. (It uses geometric altitude reference

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      20
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                 končnega pristopa sistem uporablja referenco                         for its final approach slope).
                                 geometrične višine.)

3922/91/EGS –        Razpoloţljiva razdalja       Dolţina razpoloţljive steze za vzletni zalet in        Accelerate-stop        The length of the take-off run available plus
859/2008-Priloga III     pospeševanja in           dolţina podaljška zaustavljanja, če je             distance available      the length of stop way, if such stop way is
- Poddel F, G, H, I, J    zaustavljanja (ASDA).        pristojni Organ objavil, da je takšen             (ASDA).            declared available by the appropriate Authority
–OPS 1.480, tč.1                         podaljšek zaustavljanja na voljo in da lahko                         and is capable of bearing the mass of the
                                 nosi maso letala pri prevladujočih                              aeroplane under the prevailing operating
                                 operativnih pogojih.                                     conditions;

3922/91/EGS –        Kontaminirana            Vzletno-pristajalna steza se šteje za             Contaminated         A runway is considered to be contaminated
859/2008-Priloga III     vzletno-pristajalna         kontaminirano, če je več kot 25 % njene            runway.            when more than 25 % of the runway surface
- Poddel F, G, H, I, J    steza.               površine (bodisi na osamljenih predelih ali                         area (whether in isolated areas or not) within
–OPS 1.480, tč.2                         ne) v okviru zahtevane dolţine in širine za                         the required length and width being used is
                                 uporabo, prekrito s:                                     covered by the following:

                                 (i) površinsko vodo, ki po globini presega 3                         (i) surface water more than 3 mm (0,125 in)
                                 mm (0,125 inče), ali sneţno brozgo ali                            deep, or by slush, or loose snow, equivalent to
                                 nesprijetim snegom, ki ustrezata več kot 3                          more than 3 mm (0,125 in) of water;
                                 mm (0,125 inče) vode;
                                                                               (ii) snow which has been compressed into a
                                 (ii) snegom, stisnjenim v trdo maso, ki se                          solid mass which resists further compression
                                 upira nadaljnjemu stiskanju in ki, če se ga                         and will hold together or break into lumps if
                                 dvigne, ostane skupaj ali pa razpade na kose                         picked up (compacted snow); or (iii) ice,
                                 (steptan sneg), ali (iii) ledom, vključno z                         including wet ice.
                                 mokrim ledom.

3922/91/EGS –        Vlaţna vzletno-           Vzletno-pristajalna steza se šteje za vlaţno,         Damp runway.         A runway is considered damp when the
859/2008-Priloga III     pristajalna steza.         če površina ni suha, vendar pa vlaga na njej                         surface is not dry, but when the moisture on it
- Poddel F, G, H, I, J                      ne daje svetlečega videza.                                  does not give it a shiny appearance.
–OPS 1.480, tč.3
3922/91/EGS –        Suha vzletno-            Suha vzletno-pristajalna steza, je steza ki ni         Dry runway.          A dry runway is one which is neither wet nor
859/2008-Priloga III     pristajalna steza.         niti mokra niti kontaminirana in vključuje                          contaminated, and includes those paved
- Poddel F, G, H, I, J                      tiste tlakovane vzletnopristajalne steze,                          runways which have been specially prepared

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       21
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


–OPS 1.480, tč.4                         posebej pripravljene z ţlebovi ali poroznim                         with grooves or porous pavement and
                                 tlakom in vzdrţevane tako, da ohranijo „v                          maintained to retain ‗effectively dry‘ braking
                                 bistvu suh― zaviralni učinek tudi pri prisotni                        action even when moisture is present.
                                 vlagi.

3922/91/EGS –        Razpoloţljiva            Dolţina vzletno-pristajalne steze, za katero          Landing distance       The length of the runway which is declared
859/2008-Priloga III     pristajalna razdalja        pristojni Organ objavi, da je na voljo in           available (LDA).       available by the appropriate Authority and
- Poddel F, G, H, I, J    (LDA).               primerna za voţnjo po tleh letala pri                            suitable for the ground run of an aeroplane
–OPS 1.480, tč.5                         pristajanju.                                         landing.

3922/91/EGS –        Največja dovoljena         Največja kapaciteta potniških sedeţev na            Maximum approved       The maximum passenger seating capacity of
859/2008-Priloga III     razporeditev potniških       posameznem letalu, brez sedeţev za pilote ali         passenger seating       an individual aeroplane, excluding pilot seats
- Poddel F, G, H, I, J    sedeţev.              sedeţev v pilotski kabini in sedeţev za            configuration.        or flight deck seats and cabin crew seats as
–OPS 1.480, tč.6                         kabinsko osebje, kot je ustrezno, ki jih                           applicable, used by the operator, approved by
                                 uporablja operator, odobri Organ in so                            the Authority and specified in the Operations
                                 navedeni v operativnem priročniku.                              Manual.

3922/91/EGS –        Razpoloţljiva vzletna        Dolţina razpoloţljive vzletnopristajalne steze         Take-off distance       The length of the take-off run available plus
859/2008-Priloga III     razdalja (TODA).          za vzletni zalet in dolţina razpoloţljive           available (TODA).       the length of the clearway available.
- Poddel F, G, H, I, J                      čistine.
–OPS 1.480, tč.7
3922/91/EGS –        Vzletna masa.            Za vzletno maso letala se šteje njegova masa,         Take-off mass.        The take-off mass of the aeroplane shall be
859/2008-Priloga III                       vključno z vsem in vsemi, ki so na njem na                          taken to be its mass, including everything and
- Poddel F, G, H, I, J                      začetku vzletnega zaleta.                                  everyone carried at the commencement of the
–OPS 1.480, tč.8                                                                       take-off run.
3922/91/EGS –        Razpoloţljiva razdalja       Dolţina vzletno-pristajalne steze, za katero          Take-off run         The length of runway which is declared
859/2008-Priloga III     vzletnega zaleta          pristojni Organ objavi, da je na voljo in           available (TORA).       available by the appropriate Authority and
- Poddel F, G, H, I, J    (TORA).               primerna za voţnjo letala po tleh pri vzletu.                        suitable for the ground run of an aeroplane
–OPS 1.480, tč.9                                                                       taking off.
3922/91/EGS –        Mokra vzletno-           Vzletno-pristajalna steza se šteje za mokro,          Wet runway.          A runway is considered wet when the runway
859/2008-Priloga III     pristajalna steza.         če je njena površina prekrita z vodo ali                           surface is covered with water, or equivalent,
- Poddel F, G, H, I, J                      enakovredno snovjo v manjšem obsegu, kot                           less than specified in subparagraph (a) 2.
–OPS 1.480, tč.10                        je naveden v predhodnem pododstavku (a)(2)                          above or when there is sufficient moisture on
                                 ali če je na njeni površini toliko vlage, da                         the runway surface to cause it to appear

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      22
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                 odseva, vendar pa na njej ni večjih območij                         reflective, but without significant areas of
                                 stoječe vode.                                        standing water.

3922/91/EGS –        Suha operativna masa.        Skupna masa letala, pripravljenega za             Dry operating mass.      The total mass of the aeroplane ready for a
859/2008-Priloga III                       določeno vrsto operacije, brez uporabnega                          specific type of operation excluding all usable
- Poddel J –                           goriva in prometnega tovora. Ta masa                             fuel and traffic load. This mass includes items
OPS 1.607, tč.a                         vključuje na primer naslednje:                                such as:

                                 1. posadko in prtljago posadke;                               1. crew and crew baggage;
                                 2. oskrbo potnikov s hrano in pijačo in                           2. catering and removable passenger service
                                 snemljivo opremo za oskrbo potnikov in                            equipment; and
                                 3. pitno vodo in kemikalije za stranišča.                          3. potable water and lavatory chemicals.

3922/91/EGS –        Največja masa letala        Največja dovoljena masa letala brez              Maximum zero fuel       The maximum permissible mass of an
859/2008-Priloga III     brez goriva.            uporabnega goriva. Maso goriva v določenih           mass.             aeroplane with no usable fuel. The mass of the
- Poddel J –                           rezervoarjih je treba vključiti v maso brez                         fuel contained in particular tanks must be
OPS 1.607, tč.b                         goriva, če je to izrecno navedeno v omejitvah                        included in the zero fuel mass when it is
                                 iz letalskega priročnika letala.                               explicitly mentioned in the Aeroplane Flight
                                                                               Manual limitations.
3922/91/EGS –        Največja              Največja dovoljena skupna masa letala pri           Maximum structural      The maximum permissible total aeroplane
859/2008-Priloga III     konstrukcijska           pristajanju v običajnih okoliščinah.              landing mass         mass   upon  landing   under  normal
- Poddel J –         pristajalna masa.                                                        circumstances.
OPS 1.607, tč.c
3922/91/EGS –        Največja              Največja dovoljena skupna masa letala na            Maximum structural      The maximum permissible total aeroplane
859/2008-Priloga III     konstrukcijska vzletna       začetku vzletnega zaleta.                   take off mass.        mass at the start of the take-off run.
- Poddel J –         masa.
OPS 1.607, tč.d
3922/91/EGS –        Razvrstitev potnikov.        1. Odrasli, moški in ţenske, so opredeljeni          Passenger           1. Adults, male and female, are defined as
859/2008-Priloga III                       kot osebe, stare 12 let in več.                classification.        persons of an age of 12 years and above.
- Poddel J –
OPS 1.607, tč.e                         2. Otroci so opredeljeni kot osebe, stare dve                        2. Children are defined as persons who are of
                                 leti ali več, vendar manj kot 12 let.                            an age of two years and above but who are less
                                                                               than 12 years of age.
                                 3. Dojenčki so opredeljeni kot osebe, stare

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      23
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                 manj kot dve leti.                                      3. Infants are defined as persons who are les
                                                                               than two years of age.
3922/91/EGS –        Prometni tovor.           Skupna masa potnikov, prtljage in tovora,           Traffic load.         The total mass of passengers, baggage and
859/2008-Priloga III                       vključno z vsem neplačanim tovorom.                             cargo, including any non-revenue load.
- Poddel J –
OPS 1.607, tč.f
3922/91/EGS –        Povečana letalska          Letalska posadka, ki obsega več kot              Augmented flight       A flight crew which comprises more than the
859/2008-Priloga III     posadka.              najmanjše število članov, zahtevano za             crew.             minimum number required for the operation of
- Poddel Q –                           operacijo letala, in v kateri vsak član letalske                       the aeroplane and in which each flight crew
OPS 1.1095, tč.1.1                        posadke lahko zapusti svoje delovno mesto in                         member can leave his/her post and be replaced
                                 ga nadomesti drug, ustrezno usposobljen član                         by another appropriately qualified flight crew
                                 letalske posadke.                                      member.

3922/91/EGS –        Čas letenja.            Čas od prvega premika letala z njegovega            Block time.          The time between an aeroplane first moving
859/2008-Priloga III                       parkirnega prostora zaradi vzleta do njegove                         from its parking place for the purpose of
- Poddel Q –                           zaustavitve na označenem parkirnem                              taking off until it comes to rest on the
OPS 1.1095, tč.1.2                        prostoru in zaustavitve vseh motorjev in                           designated parking position and all engines or
                                 propelerjev.                                         propellers are stopped.

3922/91/EGS –        Odmor.               Čas brez vseh sluţbenih dolţnosti, ki se šteje         Break.            A period free of all duties, which counts as
859/2008-Priloga III                       za delovni čas in je krajši od časa počitka.                         duty, being less than a rest period.
- Poddel Q –
OPS 1.1095, tč.1.3
3922/91/EGS –        Dolţnost.              Katera koli naloga, ki jo mora opraviti član          Duty.             Any task that a crew member is required to
859/2008-Priloga III                       posadke in je povezana s poslovanjem                             carry out associated with the business of an
- Poddel Q –                           imetnika AOC. Razen če ta uredba ne                             AOC holder. Unless where specific rules are
OPS 1.1095, tč.1.4                        vsebuje posebnih določb, določi Organ, ali in                        provided for by this Regulation, the Authority
                                 v kakšnem obsegu se stanje pripravljenosti                          shall define whether and to what extent
                                 šteje za dolţnost.                                      standby is to be accounted for as duty.

3922/91/EGS –        Delovni čas.            Obdobje, ki se začne, ko začne član posadke          Duty period.         A period which starts when a crew member is
859/2008-Priloga III                       na zahtevo operatorja izvajati svoje dolţnosti,                       required by an operator to commence a duty
- Poddel Q –                           in ustavi, ko je član posadke brez vseh                           and ends when the crew member is free from
OPS 1.1095, tč.1.5                        dolţnosti.                                          all duties.

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       24
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION3922/91/EGS –        Letalski delovni čas        Letalski delovni čas posadke (FDP) je čas, ko         Flight duty period.      A flight duty period (FDP) is any time during
859/2008-Priloga III     posadke.              določena oseba dela na zrakoplovu kot član                          which a person operates in an aircraft as a
- Poddel Q –                           njegove posadke. FDP se začne, ko se mora                          member of its crew. The FDP starts when the
OPS 1.1095, tč.1.6                        član posadke na zahtevo operatorja prijaviti                         crew member is required by an operator to
                                 na let ali vrsto letov, konča pa po                             report for a flight or a series of flights; it
                                 opravljenem zadnjem letu, na katerem je bil                         finishes at the end of the last flight on which
                                 operativni član posadke.                                   he/she is an operating crew member.

3922/91/EGS –        Domača baza.            Kraj, ki ga za člana posadke določi operator,         Home base.          The location nominated by the operator to the
859/2008-Priloga III                       na katerem član posadke ponavadi začne in                          crew member from where the crew member
- Poddel Q –                           konča delovni čas ali vrsto delovnih časov in                        normally starts and ends a duty period or a
OPS 1.1095, tč.1.7                        na katerem operator v običajnih okoliščinah                         series of duty periods and where, under normal
                                 ni odgovoren za nastanitev zadevnega člana                          conditions, the operator is not responsible for
                                 posadke.                                           the accommodation of the crew member
                                                                               concerned.
3922/91/EGS –        Krajevni dan.            Časovno obdobje, ki traja 24 ur in se začne          Local day.          A 24 hour period commencing at 00.00 local
859/2008-Priloga III                       ob 00:00 po krajevnem času.                                 time.
- Poddel Q –
OPS 1.1095, tč.1.8
3922/91/EGS –        Krajevna noč.            Časovno obdobje, ki traja osem ur med 22:00          Local night.         A period of eight hours falling between 22.00
859/2008-Priloga III                       in 8:00 po krajevnem času.                                  and 08.00 local time.
- Poddel Q –
OPS 1.1095, tč.1.9
3922/91/EGS –        En dan brez dolţnosti.       En dan brez dolţnosti vključuje dve krajevni          A single day free of     A single day free of duty shall include two
859/2008-Priloga III                       noči. Čas počitka je lahko sestavni del            duty.             local nights. A rest period may be included as
- Poddel Q –                           prostega dne.                                        part of the day off.
OPS 1.1095, tč.1.10
3922/91/EGS –        Operativni član           Član posadke, ki izvaja svoje dolţnosti na           Operating crew        A crew member who carries out his/her duties
859/2008-Priloga III     posadke.              letalu med letom ali med katerim koli             member:            in an aircraft during a flight or during any part
- Poddel Q –                           njegovim delom.                                       of a flight.
OPS 1.1095, tč.1.11
3922/91/EGS –        Razporeditev.            Premestitev neoperativnih članov posadke iz          Positioning.         The transferring of a non-operating crew
859/2008-Priloga III                       kraja v kraj na zahtevo operatorja, ki ne                          member from place to place, at

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       25
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


- Poddel Q –                           vključuje časa potovanja. Čas potovanja se                          the behest of the operator, excluding travelling
OPS 1.1095, tč.1.12                       določi kot:                                         time. Travelling time is
                                                                               defined as:
                                 — čas od doma do določenega kraja prijave
                                 in nazaj,                                          — time from home to a designated reporting
                                                                               place and vice versa,
                                 — čas krajevnega prevoza iz kraja počitka v
                                 kraj nastopa sluţbe in nazaj.                                — time for local transfer from a place of rest
                                                                               to the commencement of duty and vice versa.
3922/91/EGS –        Čas počitka.            Določeno neprekinjeno časovno obdobje, ko           Rest period.         An uninterrupted and defined period of time
859/2008-Priloga III                       je član posadke brez vseh sluţbenih dolţnosti                        during which a crew member is free from all
- Poddel Q –                           in ni v pripravljenosti na letališču.                            duties and airport standby.
OPS 1.1095, tč.1.13

tč.1.133922/91/EGS      Pripravljenost.           Določeno časovno obdobje, ko mora biti član          Standby.           A defined period of time during which a crew
– 859/2008-Priloga                        posadke na zahtevo operatorja na voljo, da se                        member is required by the operator to be
III - Poddel Q –                         ga brez vmesnega počitka določi za let ali                          available to receive an assignment for a flight,
OPS 1.1095, tč.1.14                       razporedi ali da prevzame katero koli drugo                         positioning or other duty without an
                                 dolţnost.                                          intervening rest period.

3922/91/EGS –        Spodnja faza            Spodnja faza cirkadianega (dnevnega) ritma           Window of Circadian      The Window of Circadian Low (WOCL) is the
859/2008-Priloga III     cirkadianega ritma         je čas med 2:00 in 5:59. V obsegu treh             Low (WOCL).          period between 02.00 and 05.59. Within a
- Poddel Q –         (WOCL).               časovnih pasov se WOCL nanaša na čas                             band of three time zones the WOCL refers to
OPS 1.1095, tč.1.15                       domače baze. Pri razliki več kot treh                            home base time. Beyond these three time
                                 časovnih pasov se WOCL v prvih 48 urah po                          zones the WOCL refers to home base time for
                                 zapustitvi časovnega pasu domače baze                            the first 48 hours after departure from home
                                 nanaša na čas domače baze, potem pa na                            base time zone, and to local time thereafter.
                                 krajevni čas.

3922/91/EGS –        Sprejemni kontrolni         Dokument, ki se uporablja kot pomoč pri            Acceptance check list. A document used to assist in carrying out a
859/2008-Priloga III     seznam.               preverjanju zunanjega videza tovorkov z                        check on the external appearance of packages
- Poddel R –                           nevarnim blagom in dokumentov zanje, da se                      of dangerous goods and their associated
OPS 1.1150, tč.1                         ugotovi, ali so bile izpolnjene vse ustrezne                     documents to determine that all appropriate
                                 zahteve.                                       requirements have been met.

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       26
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION3922/91/EGS –        Dovoljenje.             Izključno zaradi skladnosti z OPS               Approval.           For the purposes only of compliance with OPS
859/2008-Priloga III                       1.1165(b)(2) je dovoljenje iz Tehničnih                           1.1165(b)2., an authorisation referred to in the
- Poddel R –                           navodil, ki ga izda Organ, za prevoz                             Technical Instructions and issued by an
OPS 1.1150, tč.2                         nevarnega blaga, ki se ga običajno ne sme                          Authority, for the transport of dangerous goods
                                 prevaţati, ali iz drugih razlogov, kot določajo                       which are normally forbidden for transport or
                                 Tehnična navodila.                                      for other reasons, as specified in the Technical
                                                                               Instructions;
3922/91/EGS –        Tovorni zrakoplov.         Vsak zrakoplov, ki prevaţa blago ali imetje,          Cargo aircraft.        Any aircraft which is carrying goods or
859/2008-Priloga III                       ne pa potnikov. V tem okviru se za potnike                          property but not passengers. In this context the
- Poddel R –                           ne štejejo:                                         following are not considered to be passengers:
OPS 1.1150, tč.3
                                 (i) član posadke;                                      (i) a crew member;

                                 (ii) oseba, zaposlena pri operatorju, katere                         (ii) an operator‘s employee permitted by, and
                                 prevoz se dovoli v skladu z navodili iz                           carried in accordance with, the instructions
                                 operativnega priročnika;                                   contained in the Operations Manual;

                                 (iii) pooblaščeni predstavnik Organa ali                           (iii) an authorised representative of an
                                                                               Authority; or
                                 (iv) oseba, ki ima dolţnosti v zvezi z
                                 določeno pošiljko na letalu.                                 (iv) a person with duties in respect of a
                                                                               particular shipment on board.
3922/91/EGS –        Nevarno blago.           Predmeti in snovi, ki lahko ogroţajo zdravje,         Dangerous goods.       Articles or substances which are capable of
859/2008-Priloga III                       varnost, imetje ali okolje in so v Tehničnih                         posing a risk to health, safety, property or the
- Poddel R –                           navodilih na seznamu nevarnih snovi ali so                          environment and which are shown in the list of
OPS 1.1150, tč.4                         razvrščeni v skladu s temi navodili.                             dangerous goods in the Technical Instructions
                                                                               or which are classified according to those
                                                                               Instructions.
3922/91/EGS –        Nesreča, ki vključuje        Dogodek, povezan s prevozom nevarnega             Dangerous goods        An occurrence associated with and related to
859/2008-Priloga III     nevarno blago.           blaga, ki ima za posledico smrt ali hudo            accident.           the transport of dangerous goods which results
- Poddel R –                           poškodbo osebe ali veliko materialno škodo.                         in fatal or serious injury to a person or major
OPS 1.1150, tč.5                                                                       property damage.
3922/91/EGS –        Incident, ki vključuje       Dogodek, ki ni nesreča, ki vključuje nevarne          Dangerous goods        An occurrence, other than a dangerous goods

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       27
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


859/2008-Priloga III     nevarno blago.           snovi, povezan s prevozom nevarnega blaga,           incident.           accident, associated with and related to the
- Poddel R –                           za katerega ni nujno, da se zgodi na krovu                          transport of dangerous goods, not necessarily
OPS 1.1150, tč.6                         letala in ima za posledico poškodbo osebe,                          occurring on board an aircraft, which results in
                                 materialno škodo, poţar, prelom tovora,                           injury to a person, property damage, fire,
                                 njegovo razlitje, iztekanje tekočin ali sevanje                       breakage, spillage, leakage of fluid or radiation
                                 ali kak drug dokaz, da embalaţa ni ostala                          or other evidence that the integrity of the
                                 neoporečna.                                         packaging has not been maintained. Any
                                 Za incidente, ki vključujejo nevarno blago, se                        occurrence relating to the transport of
                                 štejejo tudi vsi dogodki, povezani s                             dangerous goods which seriously jeopardises
                                 prevozom nevarnega blaga, ki resno ogrozijo                         the aircraft or its occupants is also deemed to
                                 letalo ali osebe na njem.                                  constitute a dangerous goods incident.

3922/91/EGS –        Listina o prevozu          Listina, ki je navedena v Tehničnih              Dangerous goods        A document which is specified by the
859/2008-Priloga III     nevarnega blaga.          navodilih. Izpolni jo oseba, ki da nevarno           transport document.      Technical Instructions. It is completed by the
- Poddel R –                           blago v zračni prevoz, vsebuje pa podatke o                         person who offers dangerous goods for air
OPS 1.1150, tč.7                         tem nevarnem blagu.                                     transport and contains information about those
                                                                               dangerous goods.
3922/91/EGS –        Izjema.               Izključno zaradi skladnosti s tem poddelom,          Exemption.          For the purposes only of compliance with this
859/2008-Priloga III                       dovoljenje iz tehničnih navodil, ki ga izdajo                        Subpart, an authorisation referred to in the
- Poddel R –                           vsi pristojni organi in ki omogoča odstopanje                        Technical Instructions and issued by all the
OPS 1.1150, tč.8                         od zahtev Tehničnih navodil.                                 authorities concerned, providing relief from
                                                                               the requirements of the Technical Instructions.
3922/91/EGS –        Tovorni zabojnik.          Tovorni zabojnik je kos transportne opreme,          Freight container.      A freight container is an article of transport
859/2008-Priloga III                       ki omogoča prevoz radioaktivnih snovi,                            equipment for radioactive materials, designed
- Poddel R –                           zapakiranih ali nezapakiranih, z enim ali več                        to facilitate the transport of such materials,
OPS 1.1150, tč.9                         prevoznimi sredstvi. (Opomba: glej zabojnik,                         either packaged or unpackaged, by one or
                                 pri katerem nevarno blago ni radioaktivno.)                         more modes of transport.

                                                                               (Note: see unit load device where the
                                                                               dangerous goods are not radioactive
                                                                               materials.)
3922/91/EGS –        Odpravnik letov.          Agencija, ki v imenu operatorja opravlja            Handling agent.        An agency which performs on behalf of the
859/2008-Priloga III                       nekatere ali vse njegove naloge, vključno s                         operator some or all of the latter‘s functions
- Poddel R –                           prevzemanjem, natovarjanjem,                                 including receiving, loading, unloading,

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       28
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


OPS 1.1150, tč.10                        iztovarjanjem, pretovarjanjem ali drugimi                          transferring or other processing of passengers
                                 obdelavami tovora ali potnikov.                               or cargo.

3922/91/EGS –        Ovojna embalaţa.          Ograjen prostor, ki ga uporabi en vkrcevalec,         Overpack.           An enclosure used by a single shipper to
859/2008-Priloga III                       da vanj postavi enega ali več tovorkov, in                          contain one or more packages and to form one
- Poddel R –                           tvori eno enoto za pretovarjanje in zlaganje.                        handling unit for convenience of handling and
OPS 1.1150, tč.11                        (Opomba: zabojnik v to definicijo ni zajet.)                         stowage.

                                                                               (Note: a unit load device is not included in this
                                                                               definition.)
3922/91/EGS –        Tovorek.              Končni izdelek pakiranja, ki ga sestavljata          Package.           The complete product of the packing operation
859/2008-Priloga III                       embalaţa in njena vsebina, pripravljena za                          consisting of the packaging and its contents
- Poddel R –                           prevoz.                                           prepared for transport.
OPS 1.1150, tč.12
3922/91/EGS –        Embalaţa.              Posode in vsi drugi elementi ali materiali, ki         Packaging.          Receptacles and any other components or
859/2008-Priloga III                       jih potrebuje posoda za uresničevanje svoje                         materials necessary for the receptacle to
- Poddel R –                           namembnosti zadrţevanja.                                   perform its containment function.
OPS 1.1150, tč.13
3922/91/EGS –        Huda poškodba.           Poškodba, ki jo oseba dobi v nesreči in ki:          Serious injury.        An injury which is sustained by a person in an
859/2008-Priloga III                                                                     accident and which:
- Poddel R –                           (i) zahteva bolnišnično zdravljenje, ki traja
OPS 1.1150, tč.14                        več kot 48 ur in se začne v sedmih dneh po                          (i) requires hospitalisation for more than 48
                                 datumu nastanka poškodbe, ali                                hours, commencing within seven days from
                                                                               the date the injury was received; or
                                 (ii) ima za posledico zlom katere koli kosti
                                 (razen enostavnih zlomov prstov na roki,                           (ii) results in a fracture of any bone (except
                                 nogi ali nosu) ali                                      simple fractures of fingers, toes or nose); or

                                 (iii) vključuje raztrganine, ki povzročajo                          (iii) involves lacerations which cause severe
                                 hude krvavitve, poškodbe ţivcev, mišic ali                          haemorrhage, nerve, muscle or tendon
                                 kit, ali                                           damage; or

                                 (iv) vključuje poškodbo katerega koli                            (iv) involves injury to any internal organ; or
                                 notranjega organa ali

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       29
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                               (v) involves second or third degree burns, or
                                 (v) vključuje opekline druge ali tretje stopnje                       any burns affecting more than 5 % of the body
                                 ali opekline, ki prizadenejo več kot 5                            surface; or
                                 odstotkov telesne površine, ali
                                                                               (vi) involves verified exposure to infectious
                                 (vi) vključuje dokazano izpostavljenost                           substances or injurious radiation.
                                 kuţnim snovem ali škodljivemu sevanju.

3922/91/EGS –        Tehnična navodila.         Najnovejša veljavna izdaja Tehničnih navodil Technical                    The latest effective edition of the Technical
859/2008-Priloga III                       za varen zračni prevoz nevarnega blaga,   Instructions.                  Instructions for the Safe Transport of
- Poddel R –                           vključno z dodatkom in vsemi dopolnitvami,                          Dangerous Goods by Air, including the
OPS 1.1150, tč.15                        ki se odobrijo in objavijo na podlagi                            Supplement and any addenda, approved and
                                 odločitve Sveta Mednarodne organizacije                           published by decision of the Council of the
                                 civilnega letalstva (Dokument ICAO 9284–                           International Civil Aviation Organisation
                                 AN/905).                                           (ICAO Doc 9284–AN/905).

3922/91/EGS –        Zabojnik.              Kakršen koli letalski zabojnik, letalska paleta        Unit load device.       Any type of aircraft container, aircraft pallet
859/2008-Priloga III                       z mreţo ali letalska paleta z mreţo prek                           with a net, or aircraft pallet with a net over an
- Poddel R –                           igluja.                                           igloo.
OPS 1.1150, tč.16
                                 (Opomba: v to opredelitev ovojna embalaţa                          (Note: an overpack is not included in this
                                 ni zajeta; za zabojnik, ki vsebuje radioaktivne                       definition; for a container containing
                                 snovi, glej opredelitev za tovorni zabojnik.)                        radioactive materials see the definition for
                                                                               freight container.)
736/2006/ES         inšpekcijski pregled        je inšpekcijski pregled standardiziranja iz inspection                    shall mean the standardisation inspection
                                 členov 16(1) in 45 Uredbe (ES) št.                              referred to in Articles 16(1) and 45 of
                                 1592/2002, ki ga izvaja Agencija z namenom                          Regulation (EC) No 1592/2002 carried out by
                                 spremljati uporabo navedene uredbe in                            the Agency for the purpose of monitoring the
                                 njenih izvedbenih določb s strani nacionalnih                        application of that Regulation and of its
                                 letalskih organov.                                      implementing rules by the national aviation
                                                                               authorities.
736/2006/ES         nacionalni letalski         so pristojni organi drţav članic iz člena 45 national aviation                shall mean the competent authorities of
               organi               Uredbe (ES) št. 1592/2002.          authorities                   Member States referred to in Article 45 of
                                                                               Regulation (EC) No 1592/2002.

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       30
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                 DEFINITION


736/2006/ES         pooblaščeno osebje         so osebe, ki jih Agencija zakonsko pooblasti authorised personnel              shall mean the persons who are legally
              Agencije              za  izvajanje  inšpekcijskih  pregledov of the Agency                 authorised by the Agency to carry out
                                pristojnih organov drţav članic in                              inspections of Member States competent
                                inšpekcijskih  pregledov   podjetij  ali                        authorities and inspections of undertakings or
                                podjetniškega zdruţenja, ki so namenjeni                           association of undertakings for the purpose of
                                preverjanju uporabe Uredbe (ES) št.                             verifying the application of Regulation (EC)
                                1592/2002 s strani teh organov.                               No 1592/2002 by these authorities.

736/2006/ES         pooblaščeno osebje         so osebe, ki jih pristojni organi drţav članic authorised personnel             shall mean the persons legally authorised by
              drţav članic            zakonsko pooblastijo za pomoč Agenciji pri of Member States                 the competent authorities of the Member
                                izvajanju inšpekcijskih pregledov.                              States to assist the Agency in carrying out
                                                                               inspections.
216/2008/ES         stalni nadzor            pomeni naloge, ki se jih opravlja zaradi continuing oversight                MANJKA- DOPOLNJENO
                                preverjanja, ali se izpolnjujejo pogoji, pod                         shall mean the tasks to be conducted to verify
                                katerimi je bil certifikat izdan, kadar koli v                        that the conditions under which a certificate
                                obdobju veljavnosti certifikata, ter prav tako                        has been granted continue to be fulfilled at any
                                sprejetje zaščitnih ukrepov;                                 time during its period of validity, as well as the
                                                                               taking of any safeguard measure;
216/2008/ES         Čikaška konvencija         pomeni Konvencijo o mednarodnem Chicago Convention                      MANJKA- DOPOLNJENO
                                civilnem letalstvu in njene priloge,                             shall mean the Convention on International
                                podpisano v Čikagu, dne 7. decembra 1944;                          Civil Aviation and its Annexes, signed in
                                                                               Chicago on 7 December 1944;
216/2008/ES         Proizvod              pomeni zrakoplov, motor ali propeler.             product            shall mean an aircraft, engine or propeller.

216/2008/ES         deli in naprave           pomenijo vse instrumente, opremo,               parts and appliances     mean any instrument, equipment, mechanism,
                                mehanizme, dele, aparature, pribor ali                            part, apparatus, appurtenance or accessory,
                                dodatno opremo, vključno s komunikacijsko                          including communications equipment, that is
                                opremo, ki se uporabljajo ali so namenjeni za                        used or intended to be used in operating or
                                delovanje ali krmiljenje zrakoplova med                           controlling an aircraft in flight and is installed
                                letom in so vgrajeni ali nanj pritrjeni. Sem                         in or attached to the aircraft. It shall include
                                sodijo tudi deli strukture zrakoplova, motorja                        parts of an airframe, engine or propeller.
                                ali propelerja.

216/2008/ES         certifikacija            pomeni vse oblike priznavanja skladnosti certification                    shall mean any form of recognition that a

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                        31
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                proizvoda, dela ali naprave, organizacije ali                        product, part or appliance, organisation or
                                osebe z veljavnimi zahtevami, vključno z                           person complies with the applicable
                                določbami te uredbe in njenimi izvedbenimi                          requirements including the provisions of this
                                predpisi, pa tudi izdajo ustreznih certifikatov,                       Regulation and its implementing rules, as well
                                ki potrjujejo takšno skladnost.                               as the issuance of the relevant certificate
                                                                               attesting such compliance.
216/2008/ES         usposobljen subjekt         pomeni organ, kateremu je lahko dodeljena           fqualified entity       shall mean a body which may be allocated a
                                posebna naloga certificiranja s strani in pod                        specific certification task by, and under the
                                nadzorom ter pristojnostjo Agencije ali                           control and the responsibility of, the Agency
                                nacionalnega letalskega organa.                               or a national aviation authority.

216/2008/ES         certifikat             pomeni kakršno koli potrdilo, licenco ali certificate                    shall mean any approval, licence or other
                                drug dokument, ki se izda kot rezultat                            document issued as the result of certification.
                                certifikacije.

216/2008/ES         operator              pomeni vsako pravno ali fizično osebo, ki operator                      shall mean any legal or natural person,
                                upravlja ali namerava upravljati enega ali                          operating or proposing to operate one or more
                                več zrakoplovov.                                       aircraft.

216/2008/ES         komercialna dejavnost        pomeni katero koli letalsko operacijo proti commercial operation               shall mean any operation of an aircraft, in
                                plačilu ali drugi protivrednosti, ki je na voljo                       return for remuneration or other valuable
                                javnosti ali ki se, ko ni na voljo javnosti,                         consideration, which is available to the public
                                opravlja po pogodbi med operatorjem in                            or, when not made available to the public,
                                odjemalcem, pri tem pa odjemalec ne nadzira                         which is performed under a contract between
                                operatorja.                                         an operator and a customer, where thelatter has
                                                                               no control over the operator.
216/2008/ES         kompleksni zrakoplov        pomeni:                            complex motor-        shall mean:
              na motorni pogon          (i) letalo:                          powered aircraft       (i) an aeroplane:
                                — z največjo certificirano vzletno maso, ki                         — with a maximum certificated take-off mass
                                presega 5 700 kg, ali                                    exceeding 5 700 kg, or

                                — certificirano za najvišje število potniških                        — certificated for a maximum passenger
                                sedeţev, ki presega število devetnajst,                           seating configuration of more than nineteen, or
                                ali

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      32
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                  DEFINITION


                                                                               — certificated for operation with a minimum
                                — certificirano za delovanje z minimalno                           crew of at least two pilots, or
                                posadko, ki zajema vsaj dva pilota, ali
                                                                               — equipped with (a) turbojet engine(s) or
                                — opremljeno s turboreaktivnim motorjem                           more than one turboprop engine, or
                                oziroma motorji ali z več kot enim
                                turbopropelerskim motorjem; ali                                (ii) a helicopter certificated:
                                                                               — for a maximum take-off mass exceeding
                                (ii) helikopter, certificiran:                                3 175 kg,
                                — za največjo vzletno maso, ki presega
                                3 175 kg,
                                                                               or
                                ali                                             — for a maximum passenger seating
                                — za največje število potniških sedeţev, ki                         configuration of more than nine, or
                                presega število devet, ali                                  — for operation with a minimum crew of at
                                — za delovanje z minimalno posadko, ki                            least two pilots, or
                                obsega vsaj dva pilota, ali
                                                                               (iii) a tilt rotor aircraft;
                                (iii) zrakoplov z nagibnim rotorjem;

216/2008/ES         simulacijska naprava        pomeni katero koli vrsto naprave, ki na tleh          flight simulation       shall mean any type of device in which flight
              za usposabljanje          simulira pogoje letenja; sem sodijo              training device        conditions are simulated on the ground; they
                                simulatorji letenja, naprave za usposabljanje                        include flight simulators, flight training
                                za letenje ter za postopke pri letenju in                          devices, flight and navigation procedures
                                navigaciji ter osnovne naprave za                              trainers and basic instrument training devices;
                                usposabljanje za instrumentalno letenje;

216/2008/ES         rating               pomeni vpis v licenci, ki določa privilegije,         rating            shall mean a statement entered on a licence,
                                posebne pogoje ali omejitve, ki se nanašajo                         setting forth privileges, special conditions or
                                na njo.                                           limitations pertaining thereto.

2042/2003/ES        Zrakoplov              Je vsaka naprava, ki se lahko obdrţi v             Aircrafr           Means any machine that can derive support in
                                atmosferi zaradi rakcije zraka, razen reakcije                        the atmosphere from the reactions of the air
                                zraka na zemeljsko površino.                                 other than reactions of the air against the

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       33
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                 DEFINITION


                                                                               earths surface.
2042/2003/ES        Potrditveno osebje         Pomeni osebje, odgovorno za sprostitev             Certifying staff       Means personnel responsible for the release of
                                zrakoplova ali komponente po vzdrţevanju.                          an aircraft or a component after maintenance.
2042/2003/ES        Komponenta             Pomeni kateri koli motor, propeler, del ali          Component           Means any engine, propeller, part or appliance.
                                napravo.

2042/2003/ES        Stalna plovnost           Pomeni vse procese, ki zagotavljajo, da            Continuing          Means all of the processes ensuring that, at any
                                zrakoplov kadar koli med svojo obratovalno           airworthiness         time is its operating life, the aircraft compliers
                                ţivljenjsko dobo izpolnjuje veljavne zahteve                         with the airworthiness requirements in force
                                plovnosti in je v stanju za varno obratovanje.                        and is in a condition for safe operation.
2042/2003/ES        JAA                 Pomeni »Skupne letalske oblasti«.               JAA              Means »Joint Aviation Authorities«.

2042/2003/ES        JAR                 Pomeni »Skupne letalske predpise«.               JAR              Means »Joint Aviation Authorities«.

2042/2003/ES        Velik zrakoplov           Pomeni zrakoplov, razvrščen kot letalo z            Large aircraft        Means an aircraft, classified as an aeroplane
                                največjo vzletno maso več kot 5700 kg, ali                          with a maximum take-off mass of more than
                                večmotorni helikopter.                                    5700 kg, or a multi-engined helicopter.

2042/2003/ES        Vzdrţevanje             Pomeni eno od naslednjega obnovo,               Maintenance          NAPAKE – POPRAVLJENO!
                                popravilo, pregled, nadomestitev,                              Means any one or combination of overhaul,
                                modifikacijo ali odpravo okvare zrakoplova                          repair, inspection, replacment, modification or
                                ali komponente, ali njihove kombinacije, z                          defect rectifacrton of an aircraft or component,
                                izjemo predpoletnega pregleda.                                with the exception of pre-flight inspection.

2042/2003/ES        Organizacija            Pomeni fizično osebo, pravno osebo ali del           Organisation         Means a natural person, a legal person or part
                                pravne osebe. Taka organizacija ima sedeţ na                         of a legal person. Such an organisation may be
                                več kot eni lokaciji na ozemlju drţav članic                         established at more than one location whether
                                ali ne.                                           or not within the territory of the Member
                                                                               States.
2042/2003/ES        Predpoletni pregled         Pomeni pregled, opravljen pred poletom za           Pre-flight inspection     Means the inspection carried out before flight
                                zagotovitev, da je zrakoplov ustrezen za                           to ensure that the aircraft is fit for the intended
                                nameravni let.                                        flight.  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                        34
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


2042/2003/ES        Zrakoplov ELA1           pomeni naslednji evropski lahki zrakoplov:           ELA1 aircraft         means the following European Light Aircraft:

                                (i) letalo, jadralno letalo ali motorno jadralno                       (i) an aeroplane, sailplane or powered sailplane
                                letalo z največjo vzletno maso (MTOM)                            with a Maximum Take-off Mass (MTOM) less
                                manj kot 1 000 kg, ki ni razvrščeno kot                           than 1 000 kg that is not classified as complex
                                kompleksni zrakoplov na motorni pogon;                            motor-powered aircraft;

                                (ii) balon z največjo deklarirano prostornino                        (ii) a balloon with a maximum design lifting
                                vzgonskega plina ali prostornino toplega                           gas or hot air volume of not more than 3 400
                                zraka, ki ne presega 3 400 m3 za toplozračne                         m3 for hot air balloons, 1 050 m3 for gas
                                balone, 1 050 m3 za prostoleteče plinske                           balloons, 300 m3 for tethered gas balloons;
                                balone, 300 m3 za vezane plinske balone;
                                                                               (iii) an airship designed for not more than two
                                (iii) zračno ladjo, namenjeno največ dvema                          occupants and a maximum design lifting gas or
                                potnikoma in z največjo deklarirano                             hot air volume of not more than 2 500 m3 for
                                prostornino vzgonskega plina ali prostornino                         hot air airships and 1 000 m3 for gas airships;
                                toplega zraka, ki ne presega 2 500 m3 za
                                toplozračne zračne ladje in 1 000 m3 za
                                plinske zračne ladje;

2042/2003/ES        Zrakoplov LSA            pomeni lahko športno letalo, ki ima vse            LSA aircraft         means a light sport aeroplane which has all of
                                naslednje značilnosti:                                    the following characteristics:

                                (i) največjo vzletno maso (MTOM), ki ne                           (i) a Maximum Take-off Mass (MTOM) of not
                                presega 600 kg;                                       more than 600 kg;

                                (ii) najvišjo prevlečno hitrost v konfiguraciji                       (ii) a maximum stalling speed in the landing
                                za pristanek (VS0), ki ne presega 45 vozlov                         configuration (VS0) of not more than 45 knots
                                kalibrirane hitrosti (CAS) pri najvišji                           Calibrated Airspeed (CAS) at the aircraft‘s
                                certificirani vzletni masi zrakoplova in                           maximum certificated take-off mass and most
                                najbolj kritičnem centru gravitacije;                            critical centre of gravity;

                                (iii) sedeţe za največ dve osebi, vključno s                         (iii) a maximum seating capacity of no more
                                pilotom;                                           than two persons, including the pilot;

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      35
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION                                (iv) enojni, neturbinski motor s propelerjem;                        (iv) a single, non-turbine engine fitted with a
                                                                               propeller;
                                (v) kabina, ki ni pod pritiskom.
                                                                               (v) a non-pressurised cabin.
1702/2003/ES        JAA                 Pomeni »Joint Aviation Authorities«              JAA              Means the »Joint Aviation Authorities«.

1702/2003/ES        JAR                 Pomeni »Joint Aviation Requirements«              JAR              Means »Joint Aviation Requirements«.

1702/2003/ES        del 21               pomeni zahteve in postopke za certificiranje          Part 21            means the requirements and procedures for the
                                zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in                         certification of aircraft and related products,
                                naprav ter potrjevanje projektivnih in                            parts and appliances, and of design and
                                proizvodnih organizacij, priloţenih k tej                          production organisations annexed to this
                                uredbi.                                           Regulation.

1702/2003/ES        del M                pomeni ustrezne zahteve za stalno plovnost,          Part M            means the applicable continuing airworthiness
                                sprejete v skladu z osnovno uredbo.                             requirements adopted in pursuance to the basic
                                                                               Regulation.
(NPA) 2009-02B                                                         3% En-Route          means an ERA aerodrome selected for the
                                                                Alternate (ERA)        purpose of reducing contingency fuel to 3%.
                                                                aerodrome
(NPA) 2009-02B                                                         Acceptance Check       means a document used to assist in carrying
                                                                List             out a check on the external appearance of
                                                                               packages of dangerous goods and their
                                                                               associated documents to determine that all
                                                                               appropriate requirements have been met.
(NPA) 2009-02B                                                         Adequate aerodrome      means an aerodrome on which the aircraft can
                                                                               be operated, taking account of the applicable
                                                                               performance requirements and runway
                                                                               characteristics.
(NPA) 2009-02B                                                         Adult             means a person of an age of 12 years and over.
(NPA) 2009-02B                                                         Aerodrome           means any area on land, water or man made
                                                                               structure or vessel, especially adapted for the


  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       36
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                               landing, taking-off and manoeuvring of
                                                                               aircraft.
(NPA) 2009-02B                                                         Aeroplane           means an engine-driven fixed-wing aircraft
                                                                               heavier than air that is supported in flight by
                                                                               the dynamic reaction of the air against its
                                                                               wings.
(NPA) 2009-02B                                                         Aircraft           means a machine that can derive support in the
                                                                               atmosphere from the reactions of the air other
                                                                               than the reactions of the air against the earth‘s
                                                                               surface.
(NPA) 2009-02B                                                         Anti-icing          means the procedure that provides protection
                                                                               against the formation of frost or ice and
                                                                               accumulation of snow on treated surfaces of
                                                                               the aircraft for a limited period of time (hold-
                                                                               over time).
(NPA) 2009-02B                                                         Category A with        means multi-engine helicopters designed with
                                                                respect to helicopters    engine and system isolation features specified
                                                                               in CS-27/29 or equivalent and Helicopter
                                                                               Flight Manual performance information based
                                                                               on a critical engine failure concept which
                                                                               assures adequate designated surface area and
                                                                               adequate performance capability for continued
                                                                               safe flight in the event of an engine failure.
(NPA) 2009-02B                                                         Category B with        means single-engine or multiengine
                                                                respect to helicopters    helicopters which do not fully meet all
                                                                               Category A standards. Category B helicopters
                                                                               have no guaranteed stay-up ability in the event
                                                                               of engine failure and unscheduled landing is
                                                                               assumed.
(NPA) 2009-02B                                                         Cloud base          means the height of the base of the lowest
                                                                               observed or forecast cloud element in the
                                                                               vicinity of an aerodrome or operating site or
                                                                               within a specified area of operations, normally
                                                                               measured above aerodrome elevation or, in the

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       37
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                               case of offshore operations, above mean sea
                                                                               level.
(NPA) 2009-02B                                                         Congested area        means in relation to a city, town or settlement,
                                                                               any area which is substantially used for
                                                                               residential, commercial or recreational
                                                                               purposes.
(NPA) 2009-02B                                                         Contaminated         means a runway of which more than 25% of
                                                                runway            the runway surface area (whether in isolated
                                                                               areas or not) within the required length and
                                                                               width being used is covered by the following:
                                                                               (i) Surface water more than 3 mm (0.125 in)
                                                                               deep, or by slush, or loose snow, equivalent to
                                                                               more than 3 mm (0.125 in) of water; (ii) Snow
                                                                               which has been compressed into a solid mass
                                                                               which resists further compression and will
                                                                               hold together or break into lumps if picked up
                                                                               (compacted snow); or (iii) Ice, including wet
                                                                               ice.
(NPA) 2009-02B                                                         Controlled flight       means any flight which is subject to an air
                                                                               traffic control clearance.
(NPA) 2009-02B                                                         Critical phases of      means the take-off run, the take-off flight path,
                                                                flight            the final approach, the landing including the
                                                                               landing roll, the go-around and any other
                                                                               phases of flight as determined by the pilot-in-
                                                                               command. For helicopters, ‗critical phases of
                                                                               flight‘ includes in addition taxiing. (16) ‗D‘
                                                                               means the largest dimension of the helicopter
                                                                               when the rotors are turning.
(NPA) 2009-02B                                                         Dangerous goods        means articles or substances which are capable
                                                                               of posing a risk to health, safety, property or
                                                                               the environment and which are shown in the
                                                                               list of dangerous goods in the Technical
                                                                               Instructions or which are classified according
                                                                               to those Instructions.

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       38
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


(NPA) 2009-02B                                                         Dangerous Goods        means a document which is specified by the
                                                                Transport Document      Technical Instructions. It is completed by the
                                                                               person who offers dangerous goods for air
                                                                               transport and contains information about those
                                                                               dangerous goods.
(NPA) 2009-02B                                                         Defined point after      means the point, within the take-off and initial
                                                                take-off (DPATO)       climb phase, before which the helicopter‘s
                                                                               ability to continue the flight safely, with the
                                                                               critical power unit inoperative, is not assured
                                                                               and a forced landing may be required.
(NPA) 2009-02B                                                         De-icing           means the procedure by which frost, ice, snow
                                                                               or slush is removed from an aircraft in order to
                                                                               provide uncontaminated surfaces.
(NPA) 2009-02B                                                         Disruptive passenger     means a passenger who fails to respect the
                                                                               rules of conduct on board an aircraft or to
                                                                               comply with the instructions of crew members.
(NPA) 2009-02B                                                         DR              means the horizontal distance that the
                                                                               helicopter has travelled from the end of the
                                                                               take-off distance available.
(NPA) 2009-02B                                                         Dry operating mass      means the total mass of the aircraft ready for a
                                                                               specific type of operation, excluding usable
                                                                               fuel and traffic load. The dry operating mass
                                                                               includes: (i) crew and crew baggage; (ii)
                                                                               catering and removable passenger service
                                                                               equipment; and (iii) tank water and lavatory
                                                                               chemicals.
(NPA) 2009-02B                                                         Dry runway          means a runway which is neither wet nor
                                                                               contaminated, and includes those paved
                                                                               runways which have been specially prepared
                                                                               with grooves or porous pavement and
                                                                               maintained to retain ‗effectively dry‘ braking
                                                                               action even when moisture is present.
(NPA) 2009-02B                                                         Elevated FATO         means a FATO which is at least 3 metres
                                                                               above the surrounding surface.

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      39
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


(NPA) 2009-02B                                                         Enhanced Vision        shall mean an electronic means of displaying a
                                                                System (EVS)         real-time image of the external scene through
                                                                               the use of imaging sensors;
(NPA) 2009-02B                                                         En-Route Alternate      Aerodrome‘ means an adequate aerodrome
                                                                (ERA)             along the route, which may be required at the
                                                                               planning stage.
(NPA) 2009-02B                                                         Final Approach and      means a defined area for helicopter operations,
                                                                Take-Off Area         over which the final phase of the approach
                                                                (FATO)            manoeuvre to hover or land is completed, and
                                                                               from which the take-off manoeuvre is
                                                                               commenced. In the case of helicopters
                                                                               operating in performance Class 1, the defined
                                                                               area includes the rejected take-off area
                                                                               available.
(NPA) 2009-02B                                                         Ground emergency       shall mean any ground emergency service
                                                                service personnel       personnel (such as policemen, firemen, etc.)
                                                                               involved with Helicopter Emergency Medical
                                                                               Service (HEMS) and whose tasks are to any
                                                                               extent pertinent to helicopter operations.
(NPA) 2009-02B                                                         Helicopter          shall mean a flight by a helicopter operating
                                                                Emergency Medical       under a HEMS approval, the purpose of which
                                                                Service (HEMS)        is to facilitate emergency medical assistance,
                                                                flight            where immediate and rapid transportation is
                                                                               essential, by carrying: (i) medical personnel; or
                                                                               (ii) medical supplies (equipment, blood,
                                                                               organs, drugs); or (iii) ill or injured persons
                                                                               and other persons directly involved.
(NPA) 2009-02B                                                         Helicopter Hoist       shall mean a flight by a helicopter operating
                                                                Operations (HHO)       under an HHO approval, the purpose of which
                                                                Flight            is to facilitate the transfer of persons and/or
                                                                               cargo by means of a helicopter hoist.
(NPA) 2009-02B                                                         Helideck           means a FATO located on a floating or fixed
                                                                               offshore structure.
(NPA) 2009-02B                                                         HEMS dispatch         shall mean a place where, if established, the

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       40
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                centre’            coordination or control of the HEMS flight
                                                                               takes place. It may be located in a HEMS
                                                                               operating base.
(NPA) 2009-02B                                                         HEMS operating        shall mean an aerodrome at which the HEMS
                                                                base             crew members and the HEMS helicopter may
                                                                               be on stand-by for HEMS operations.
(NPA) 2009-02B                                                         HEMS operating site      mean a site selected by the pilot-in-command
                                                                               during a HEMS flight for Helicopter Hoist
                                                                               Operations, landing and take off.
(NPA) 2009-02B                                                         HHO Offshore         shall mean a flight by a helicopter operating
                                                                               under a HHO approval, the purpose of which
                                                                               is to facilitate the transfer of persons and/or
                                                                               cargo by means of a helicopter hoist from or to
                                                                               a vessel or structure in a sea area or to the sea
                                                                               itself.
(NPA) 2009-02B                                                         HHO Passenger         shall mean a person who is to be transferred by
                                                                               means of a helicopter hoist.
(NPA) 2009-02B                                                         HHO Site           shall mean a specified area at which a
                                                                               helicopter performs a hoist transfer.
(NPA) 2009-02B                                                         Hold-over Time        means the estimated period of time for which
                                                                (HoT)             an anti-icing fluid is expected to prevent the
                                                                               formation of frost or ice and the accumulation
                                                                               of snow on the treated surfaces of an aircraft
                                                                               on the ground in the prevailing ambient
                                                                               conditions.
(NPA) 2009-02B                                                         Hoist Cycle          shall mean one down-and-up cycle of the hoist
                                                                               hook for the purpose of the setting of crew
                                                                               qualifications.
(NPA) 2009-02B                                                         Hostile environment:     An environment in which:

                                                                               (A) A safe forced landing cannot be
                                                                               accomplished because the surface is
                                                                               inadequate; or


  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       41
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION                                                                               (B) The helicopter occupants cannot be
                                                                               adequately protected from the elements; or

                                                                               (C) Search and rescue response/capability is
                                                                               not provided consistent with anticipated
                                                                               exposure; or

                                                                               (D) There is an unacceptable risk of
                                                                               endangering persons or property on the
                                                                               ground.

                                                                               (ii) In any case, the following areas shall be
                                                                               considered hostile:

                                                                               (A) For overwater operations, the open sea
                                                                               areas North of 45N and South of 45S
                                                                               designated by the Authority of the State
                                                                               concerned; and

                                                                               (B) those parts of a congested area without
                                                                               adequate safe forced landing areas.
(NPA) 2009-02B                                                         Infant            means a person under the age of 24 months.
(NPA) 2009-02B                                                         Landing distance       means the length of the runway which is
                                                                available (LDA)        declared available by the competent authority
                                                                               of the aerodrome and suitable for the ground
                                                                               run of an aeroplane landing.
(NPA) 2009-02B                                                         Landplane           means a fixed wing aircraft which is designed
                                                                               for taking off and landing on land and includes
                                                                               amphibians operated as landplanes.
(NPA) 2009-02B                                                         Local operations       means flights operations conducted within a
                                                                               local and defined geographical area which: (i)
                                                                               start and end on the same day; (ii) are
                                                                               conducted by day under VFR; and (iii) are

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       42
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                               navigated over routes by reference to visual
                                                                               landmarks.
(NPA) 2009-02B                                                         Low Visibility        shall mean procedures applied at an aerodrome
                                                                Procedures (LVP)       for the purpose of ensuring safe operations
                                                                               during low visibility conditions, for which a
                                                                               specific approval is required.
(NPA) 2009-02B                                                         Low Visibility Take-     shall mean a take-off where the Runway
                                                                Off (LVTO)          Visual Range (RVR) is less than 400 m.
(NPA) 2009-02B                                                         Maximum passenger       means the maximum passenger seating
                                                                seating configuration     capacity of an individual aircraft established
                                                                               for operational purposes, excluding crew seats.
                                                                               This may be lower than the maximum
                                                                               certificated passenger seating configuration of
                                                                               the aircraft.
(NPA) 2009-02B                                                         Night             means the period between 30 minutes after
                                                                               sunset until 30 minutes before sunrise,
                                                                               determined at surface level.
(NPA) 2009-02B                                                         Night Vision Goggles     shall mean a head-mounted, binocular, light
                                                                (NVG)             intensification appliance that enhances the
                                                                               ability to maintain visual surface references at
                                                                               night;
(NPA) 2009-02B                                                         Night Vision Imaging     shall mean the integration of all elements
                                                                System (NVIS)         required to successfully and safely use NVGs
                                                                               while operating a helicopter. The system
                                                                               includes as a minimum: NVGs, NVIS lighting,
                                                                               helicopter components (such as radio
                                                                               altimeter, visual warning system and audio
                                                                               warning system), training and continuing
                                                                               airworthiness.
(NPA) 2009-02B                                                         Non-hostile          means an environment in which: (i) A safe
                                                                environment          forced landing can be accomplished; (ii) The
                                                                               helicopter occupants can be protected from the
                                                                               elements; (iii) Search and rescue
                                                                               response/capability is provided consistent with

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       43
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                               the anticipated exposure; and (iv) those parts
                                                                               of a congested area with adequate safe forced
                                                                               landing areas shall be considered non-hostile.
(NPA) 2009-02B                                                         NVIS Flight’         shall mean a flight under night VMC with the
                                                                               flight crew using NVGs in a helicopter
                                                                               operating under an NVIS approval.
(NPA) 2009-02B                                                         Offshore operations      means operations which routinely have a
                                                                               substantial proportion of the flight conducted
                                                                               over sea areas to or from offshore locations.
                                                                               Such operations include, but are not limited to,
                                                                               support of offshore oil, gas and mineral
                                                                               exploitation and sea-pilot transfer.
(NPA) 2009-02B                                                         Operating site        means a site selected by the operator or pilot-
                                                                               in-command for landing, take-off and/or hoist
                                                                               operations.
(NPA) 2009-02B                                                         Performance Class 1      means that, in the event of failure of the
                                                                               critical power unit, the helicopter is able to
                                                                               land within the rejected take-off distance
                                                                               available or safely continue the flight to an
                                                                               appropriate landing area, depending on when
                                                                               the failure occurs.
(NPA) 2009-02B                                                         Performance Class 2      means that, in the event of failure of the
                                                                               critical power unit, performance is available to
                                                                               enable the helicopter to safely continue the
                                                                               flight, except when the failure occurs early
                                                                               during the take-off manoeuvre or late in the
                                                                               landing manoeuvre, in which cases a forced
                                                                               landing may be required.
(NPA) 2009-02B                                                         Performance Class 3      means that, in the event of a power unit failure
                                                                               at any time during the flight, a forced landing
                                                                               may be required in a multi-engined helicopter
                                                                               and will be required in a single-engined
                                                                               helicopter.
(NPA) 2009-02B                                                         Powered sailplane       means an aircraft, equipped with one or more

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       44
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                 DEFINITION


                                                                               engines having, with engine(s) inoperative, the
                                                                               characteristics of a sailplane.
(NPA) 2009-02B                                                         Principal place of      means the head office or registered office of a
                                                                business           Community operator in the Member State
                                                                               within which the principal financial functions
                                                                               and operational control, including continued
                                                                               airworthiness management, of the Community
                                                                               operator are exercised.
(NPA) 2009-02B                                                         Public Interest Site     means a site, used exclusively for operations in
                                                                               the public interest;
(NPA) 2009-02B                                                         Runway visual range      means the range over which the pilot of an
                                                                (RVR)             aircraft on the centre line of a runway can see
                                                                               the runway surface markings or the lights
                                                                               delineating the runway or identifying its centre
                                                                               line.
(NPA) 2009-02B                                                         Safe forced landing      means an unavoidable landing or ditching with
                                                                               a reasonable expectancy of no injuries to
                                                                               persons in the aircraft or on the surface.
(NPA) 2009-02B                                                         Seaplane           means a fixed wing aircraft which is designed
                                                                               for taking off and landing on water and
                                                                               includes amphibians operated as seaplanes.
(NPA) 2009-02B                                                         Series of flights       means consecutive flights, which begin and
                                                                               end:

                                                                               (i) within a 24 hours period;

                                                                               (ii) at the same aerodrome/operating site; and

                                                                               (iii) with the same pilot-in-command of the
                                                                               aircraft.
(NPA) 2009-02B                                                         Sailplane           means a heavier-than-air aircraft that is
                                                                               supported in flight by the dynamic reaction of
                                                                               the air against its fixed lifting surfaces, the free
                                                                               flight of which does not depend on an engine.

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                        45
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


(NPA) 2009-02B                                                         Screen height         means a height selected by the (Supplemental)
                                                                               Type certificate holder at 50 ft, or another
                                                                               value from 35 to 50 ft.
(NPA) 2009-02B                                                         Special VFR flight      means a VFR flight cleared by air traffic
                                                                               control to operate within a control zone in
                                                                               meteorological conditions below VMC.
(NPA) 2009-02B                                                         Standard Category I      means a precision instrument approach and
                                                                               landing using ILS, MLS or PAR with a
                                                                               decision height not lower than 200 ft and with
                                                                               a runway visual range (RVR) not less than 550
                                                                               m for aeroplanes and 500 m for helicopters.
(NPA) 2009-02B                                                         Take-off alternate      means an alternate aerodrome at which an
                                                                               aircraft can land should this become necessary
                                                                               shortly after take-off and it is not possible to
                                                                               use the aerodrome of departure.
(NPA) 2009-02B                                                         Take-off distance       means the length of the take-off run available
                                                                available (TODA)       plus the length of the clearway available.
(NPA) 2009-02B                                                         Take-off run         means the length of runway which is declared
                                                                available (TORA)       available by the competent authority and
                                                                               suitable for the ground run of an aeroplane
                                                                               taking off.
(NPA) 2009-02B                                                         Take-off distance       means the horizontal distance required from
                                                                required helicopters     the start of the take-off to the point at which
                                                                (TODRH)            Take-off safety speed (VTOSS), a selected
                                                                               height and a positive climb gradient are
                                                                               achieved, following failure of the critical
                                                                               power unit being recognised at TDP, the
                                                                               remaining power units within approved
                                                                               operating limits.
(NPA) 2009-02B                                                         Take-off mass         means the mass, including everything and
                                                                               everyone carried at the commencement of the
                                                                               take-off for helicopters and take-off run for
                                                                               aeroplanes.


  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       46
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


(NPA) 2009-02B                                                         Take-off flight path     means the vertical and horizontal path, with
                                                                               the critical power-unit inoperative, from a
                                                                               specified point in the take-off to 1000 ft above
                                                                               the surface.
(NPA) 2009-02B                                                         Traffic load         means the total mass of passengers, persons
                                                                               other than crew members, baggage, cargo and
                                                                               carry-on specialist equipment, including any
                                                                               ballast.
(NPA) 2009-02B                                                         V1              means the maximum speed in the take-off at
                                                                               which the pilot must take the first action (e.g.
                                                                               apply brakes, reduce thrust, deploy speed
                                                                               brakes) to stop the aeroplane within the
                                                                               accelerate-stop distance. V1 also means the
                                                                               minimum speed in the take-off, following a
                                                                               failure of the critical engine at VEF, at which
                                                                               the pilot can continue the take-off and achieve
                                                                               the required height above the take-off surface
                                                                               within the take-off distance.
(NPA) 2009-02B                                                         VEF              means the speed at which the critical engine is
                                                                               assumed to fail during takeoff.
(NPA) 2009-02B                                                         Wet runway          means a runway of which the surface is
                                                                               covered with water, or equivalent, less than
                                                                               specified by the ‗contaminated runway‘
                                                                               definition or when there is sufficient moisture
                                                                               on the runway surface to cause it to appear
                                                                               reflective, but without significant areas of
                                                                               standing water.
(NPA) 2008-17B                                                         Aerobatic flight       means an intentional manoeuvre involving an
                                                                               abrupt change in an aircraft‘sattitude, an
                                                                               abnormal attitude, or abnormal acceleration,
                                                                               not necessary for normal flight.
(NPA) 2008-17B                                                         Aeroplane           means an enginedrivenfixedwing aircraft
                                                                               heavier than air, that is supported in flight by
                                                                               the dynamic reaction of the air against its

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       47
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                               wings.
(NPA) 2008-17B                                                         Aeroplane required      means a type of aeroplane that is required to be
                                                                to be operated with a     operated with a copilot as specified in the
                                                                copilot            flight manual or by the air operator certificate.
(NPA) 2008-17B                                                         Airship            means a powerdriven lighterthanair aircraft,
                                                                               with the exception of hotair airships, which,
                                                                               for the purposes of this Part, are included in
                                                                               the definition of balloon.
(NPA) 2008-17B                                                         Balloon            means a lighter than air aircraft that is not
                                                                               engine driven and sustains flight through the
                                                                               use of either gas or an airborne heater. For the
                                                                               purposes of this part, a hotair airship, although
                                                                               engine driven, is also considered a balloon.
(NPA) 2008-17B                                                         Basic Instrument       means a ground based training device which
                                                                Training Device        represents the student pilot‗s station of a class
                                                                (BITD)            of aeroplanes. It may use screen based
                                                                               instrument panels and springloaded flight
                                                                               controls, providing a training platform for at
                                                                               least the procedural aspects of instrument
                                                                               flight. Each BITD shall comply with a specific
                                                                               BITD model and be a serial numbered unit.
(NPA) 2008-17B                                                         Category of aircraft     means a categorisation of aircraft according to
                                                                               specified basic characteristics, for example
                                                                               aeroplane, poweredlift, helicopter, airships,
                                                                               sailplane, free balloon.
(NPA) 2008-17B                                                         Class of aeroplane      means a categorisation of singlepilot
                                                                               aeroplanes not requiring a type rating, in
                                                                               accordance with the operational suitability
                                                                               certificate issued in accordance with Part 21.
(NPA) 2008-17B                                                         Class of balloon       means a categorisation of balloons taking into
                                                                               account the lifting means used to sustain flight.
(NPA) 2008-17B                                                         Competency          means a combination of skills, knowledge and
                                                                               attitude required to perform a task to the


  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       48
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                               prescribed standard.
(NPA) 2008-17B                                                         Copilot            means a pilot operating other than as
                                                                               pilotincommand, an aircraft for which more
                                                                               than one pilot is required, but excluding a pilot
                                                                               who is on board the aircraft for the sole
                                                                               purpose of receiving flight instruction for a
                                                                               licence or rating.
(NPA) 2008-17B                                                         CrossCountry         means a flight between a point of departure
                                                                               and a point of arrival following a pre–planned
                                                                               route using standard navigation procedures.
(NPA) 2008-17B                                                         Dual instruction time     means flight time or instrument ground time
                                                                               during which a person is receiving flight
                                                                               instruction from a properly authorised
                                                                               instructor.
(NPA) 2008-17B                                                         Full Flight Simulator     means a full size replica of a specific type or
                                                                (FFS)             make, model and series aircraft flight deck,
                                                                               including the assemblage of all equipment and
                                                                               computer programmes necessary to represent
                                                                               the aircraft in ground and flight operations, a
                                                                               visual system providing an out of the flight
                                                                               deck view, and a force cueing motion system.
(NPA) 2008-17B                                                         Flight time          time‘ means: for aeroplanes, touring motor
                                                                               gliders and poweredlift, the total time from the
                                                                               moment an aircraft first moves for the purpose
                                                                               of taking off until the moment it finally comes
                                                                               to rest at the end of the flight.

                                                                               For helicopters, the total time from the
                                                                               moment a helicopter‘s rotor blades start
                                                                               turning until the moment the helicopter finally
                                                                               comes to rest at the end of the flight, and the
                                                                               rotor blades are stopped.

                                                                               For airships, the total time from the moment an

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       49
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                               airship is released from the mast for the
                                                                               purpose of taking off until the moment the
                                                                               airship finally comes to rest at the end of the
                                                                               flight, and is secured on the mast.

                                                                               For sailplanes, the total time from the moment
                                                                               the sailplane commences the ground run in the
                                                                               process of taking off until the moment the
                                                                               sailplane finally comes to a rest at the end of
                                                                               flight;

                                                                               For balloons, the total time from the moment
                                                                               the basket leaves the ground for the purpose of
                                                                               taking off until the moment it finally comes to
                                                                               a rest at the end of the flight.
(NPA) 2008-17B                                                         Flight time under       means all flight time during which the aircraft
                                                                Instrument Flight       is being operated under the Instrument Flight
                                                                Rules (IFR)          Rules.
(NPA) 2008-17B                                                         Flight Training        means a full size replica of a specific aircraft
                                                                Device (FTD)         type‘s instruments, equipment, panels and
                                                                               controls in an open flight deck area or an
                                                                               enclosed aircraft flight deck, including the
                                                                               assemblage of equipment and computer
                                                                               software programmes necessary to represent
                                                                               the aircraft in ground and flight conditions to
                                                                               the extent of the systems installed in the
                                                                               device. It does not require a force cueing
                                                                               motion or visual system.
(NPA) 2008-17B                                                         Flight and Navigation     means a training device which represents the
                                                                Procedures Trainer      flight deck or cockpit environment including
                                                                (FNPT)            the assemblage of equipment and computer
                                                                               programmes necessary to represent an aircraft
                                                                               type or class in flight operations to the extent
                                                                               that the systems appear to function as in an

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       50
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                               aircraft.
(NPA) 2008-17B                                                         Group of balloon       means a categorisation of balloons taking into
                                                                               account the size or capacity of the envelope.
(NPA) 2008-17B                                                         Helicopter          means a heavierthanair aircraft supported in
                                                                               flight chiefly by the reactions of the air on one
                                                                               or more powerdriven rotors on substantially
                                                                               vertical axes.
(NPA) 2008-17B                                                         Instrument flight       means the time during which a pilot is
                                                                time             controlling an aircraft in flight solely by
                                                                               reference to instruments.
(NPA) 2008-17B                                                         Instrument ground       means the time during which a pilot is
                                                                time             receiving instruction in simulated instrument
                                                                               flight in flight simulation training devices
                                                                               (FSTD). Multicrew cooperation
(NPA) 2008-17B                                                         MCC              means the functioning of the flight crew as a
                                                                               team of cooperating members led by the
                                                                               pilotincommand.
(NPA) 2008-17B                                                         Multipilot          means aeroplanes certificated for operation
                                                                aircraft’           with a minimum crew of at least two pilots. In
                                                                In              the case of helicopters, airships and
                                                                the case of aeroplanes    poweredlift aircraft, means a type of aircraft
                                                                               that is required to be operated with a copilot as
                                                                               specified in the flight manual or by the air
                                                                               operator certificate or equivalent document.
(NPA) 2008-17B                                                         Night             means the period between the end of evening
                                                                               civil twilight and the beginning of morning
                                                                               civil twilight, or such other period between
                                                                               sunset and sunrise as may be prescribed by the
                                                                               appropriate authority, as defined by the
                                                                               Member State.
(NPA) 2008-17B                                                         Pilotincommand        means a copilot performing, under the
(NPA) 2008-17B                                                         under supervision       supervision of the pilotincommand, the duties
                                                                (PICUS)            and functions of a pilotincommand.


  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       51
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                 DEFINITION


(NPA) 2008-17B                                                         Poweredlift          means any aircraft deriving vertical lift and in
                                                                aircraft           flight propulsion/lift from variable geometry
                                                                               rotors or engines/propulsive devices attached
                                                                               to or contained within the fuselage or wings.
(NPA) 2008-17B                                                         Powered sailplane       means an aircraft equipped with one or more
                                                                               engines having, with engines inoperative, the
                                                                               characteristics of a sailplane.
(NPA) 2008-17B                                                         Route sector         means a flight comprising takeoff, departure,
                                                                               cruise of not less than 15 minutes, arrival,
                                                                               approach and landing phases.
(NPA) 2008-17B                                                         Sailplane           means a heavierthanair aircraft that is
                                                                               supported in flight by the dynamic reaction of
                                                                               the air against its fixed lifting surfaces, the free
                                                                               flight of which does not depend on an engine.
(NPA) 2008-17B                                                         Singlepilot          means an aircraft certificated for operation by
                                                                aircraf            one pilot.
(NPA) 2008-17B                                                         Solo flight time       means flight time during which a student pilot
                                                                               is the sole occupant of an aircraft.
(NPA) 2008-17B                                                         Touring Motor         means a specific class of powered sailplane
                                                                Glider (TMG)         having an integrally mounted, nonretractable
                                                                               engine and a nonretractable propeller. It shall
                                                                               be capable of taking off and climbing under its
                                                                               own power according to its flight manual.
(NPA) 2008-17B                                                         Type of aircraft       means all aircraft of the same basic design
                                                                               including all modifications thereto except
                                                                               those which result in a change in handling or
                                                                               flight characteristics.
(NPA) 2008-17C                                                         Colour safe          means the ability of an applicant to readily
                                                                               distinguish the colours used in air navigation
                                                                               and correctly identify aviation coloured lights.
(NPA) 2008-17C                                                         Eye specialist        means an ophthalmologist or a vision care
                                                                               specialist qualified in optometry and trained to
                                                                               recognise pathological conditions.


  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                        52
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
   DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


(NPA) 2008-17C                                                         Investigation         means the assessment of a suspected
                                                                               pathological condition of an applicant by
                                                                               means of examinations and tests in order to
                                                                               verify the presence or absence of a medical
                                                                               condition.
(NPA) 2008-17C                                                         Limitation          means a condition placed on the medical
                                                                               certificate or licence that shall be complied
                                                                               with whilst exercising the privileges of the
                                                                               licence.
(NPA) 2008-17C                                                         Refractive error       means the deviation from emmetropia
                                                                               measured in dioptres in the most ametropic
                                                                               meridian, measured by standard methods.
(NPA) 2008-17C                                                         Licensing authority      means the competent authority of the Member
                                                                               State that issued the pilot licence, or where the
                                                                               pilot has applied for the issue of a licence in
                                                                               accordance with PartFCL, or when the pilot
                                                                               has not yet applied for the issue of a licence,
                                                                               the competent authority in accordance with
                                                                               this Part.

A1                                                               Accredited medical      The conclusion reached by one or more
                                                                conclusion.          medical experts acceptable to the Licensing
                                                                               Authority for the purposes of the case
                                                                               concerned, in consultation with flight
                                                                               operations or other experts as necessary.

A1                                                               Aeroplane.          A power-driven heavier-than-air aircraft,
                                                                               deriving its lift in flight chiefly from
                                                                               aerodynamic reactions on surfaces which
                                                                               remain fixed under given conditions of flight.

A1                                                               Aircraft.           Any machine that can derive support in the
                                                                               atmosphere from the reactions of the air other
                                                                               than the reactions of the air against the earth‘s

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       53
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
   DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                               surface.

A1                                                               Aircraft avionics.      A term designating any electronic device —
                                                                               including its electrical part — for use in an
                                                                               aircraft, including radio, automatic flight
                                                                               control and instrument systems.

A1                                                               Aircraft — category.     Classification of aircraft according to specified
                                                                               basic characteristics, e.g. aeroplane, helicopter,
                                                                               glider, free balloon.

A1                                                               Aircraft certificated     A type of aircraft which the State of Registry
                                                                for single-pilot       has determined, during the certification
                                                                operation.          process, can be operated safely with a
                                                                               minimum crew of one pilot.

A1                                                               Aircraft required to     A type of aircraft that is required to be
                                                                be operated with a      operated with a co-pilot, as specified in the
                                                                co-pilot.           flight manual or by the air operator certificate.

A1                                                               Aircraft — type of.      All aircraft of the same basic design including
                                                                               all modifications thereto except those
                                                                               modifications which result in a change in
                                                                               handling or flight characteristics.

A1                                                               Airmanship.          The consistent use of good judgement and
                                                                               welldeveloped knowledge, skills and attitudes
                                                                               to accomplish flight objectives.

A1                                                               Airship.           A power-driven lighter-than-air aircraft.

A1                                                               Approved           An organization approved by a Contracting
                                                                maintenance          State, in accordance with the requirements of


   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       54
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
   DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                organization.         Annex 6, Part I, Chapter 8 — Aeroplane
                                                                               Maintenance, to perform maintenance of
                                                                               aircraft or parts thereof and operating under
                                                                               supervision approved by that State.

                                                                               Note.— Nothing in this definition is intended
                                                                               to preclude that the organization and its
                                                                               supervision be approved by more than one
                                                                               State.

A1                                                               Approved training.      Training conducted under special curricula and
                                                                               supervision approved by a Contracting State
                                                                               that, in the case of flight crew members, is
                                                                               conducted within an approved training
                                                                               organization.

A1                                                               Approved training       An organization approved by a Contracting
                                                                organization.         State in accordance with the requirements of
                                                                               Annex 1, 1.2.8.2 and Appendix 2 to perform
                                                                               flight crew training and operating under the
                                                                               supervision of that State.

A1                                                               ATS surveillance       A term used to indicate a service provided
                                                                service.           directly by means of an ATS surveillance
                                                                               system. ATS surveillance system. A generic
                                                                               term meaning variously, ADS-B, PSR, SSR or
                                                                               any comparable ground-based system that
                                                                               enables the identification of aircraft.

                                                                               Note.— A comparable ground-based system is
                                                                               one that has been demonstrated, by
                                                                               comparative assessment or other methodology,
                                                                               to have a level of safety and performance equal
                                                                               to or better than monopulse SSR.

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       55
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
   DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITIONA1                                                               Balloon.           A non-power-driven lighter-than-air aircraft.

                                                                               Note.— For the purposes of this Annex, this
                                                                               definition applies to free balloons.

A1                                                               Certify as airworthy     To certify that an aircraft or parts thereof
                                                                (to).             comply with current airworthiness
                                                                               requirements after maintenance has been
                                                                               performed on the aircraft or parts thereof.

A1                                                               Commercial air        An aircraft operation involving the transport of
                                                                transport operation.     passengers, cargo or mail for remuneration or
                                                                               hire.

A1                                                               Competency.          A combination of skills, knowledge and
                                                                               attitudes required to perform a task to the
                                                                               prescribed standard.

A1                                                               Competency element.      An action that constitutes a task that has a
                                                                               triggering event and a terminating event that
                                                                               clearly defines its limits, and an observable
                                                                               outcome.

A1                                                               Competency unit.       A discrete function consisting of a number of
                                                                               competency elements.

A1                                                               Co-pilot.           A licensed pilot serving in any piloting
                                                                               capacity other than as pilot-in-command but
                                                                               excluding a pilot who is on board the aircraft
                                                                               for the sole purpose of receiving flight
                                                                               instruction.   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       56
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
   DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


A1                                                               Credit.            Recognition of alternative means or prior
                                                                               qualifications.

A1                                                               Cross-country.        A flight between a point of departure and a
                                                                               point of arrival following a pre-planned route
                                                                               using standard navigation procedures.

A1                                                               Dual instruction       Flight time during which a person is receiving
                                                                time.             flight instruction from a properly authorized
                                                                               pilot on board the aircraft.

A1                                                               Error.            An action or inaction by an operational person
                                                                               that leads to deviations from organizational or
                                                                               the operational person‘s intentions or
                                                                               expectations.

                                                                               Note — See Attachment E of Annex 13 —
                                                                               Aircraft Accident and Incident Investigation
                                                                               for a description of operational personnel.

A1                                                               Error.            An action or inaction by an operational person
                                                                               that leads to deviations from organizational or
                                                                               the operational person‘s intentions or
                                                                               expectations.

                                                                               Note — See Attachment E of Annex 13 —
                                                                               Aircraft Accident and Incident Investigation
                                                                               for a description of operational personnel.

A1                                                               Error management.       The process of detecting and responding to
                                                                               errors with countermeasures that reduce or
                                                                               eliminate the consequences of errors and
                                                                               mitigate the probability of further errors or
                                                                               undesired states.

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       57
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
   DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION                                                                               Note.— See Attachment C to Chapter 3 of the
                                                                               Procedures for Air Navigation Services —
                                                                               Training (PANS-TRG, Doc 9868) and Circular
                                                                               314 — Threat and Error Management (TEM)
                                                                               in Air Traffic Control* for a description of
                                                                               undesired states.
                                                                               ________________
                                                                               * In preparation.

A1                                                               Flight crew member.      A licensed crew member charged with duties
                                                                               essential to the operation of an aircraft during a
                                                                               flight duty period.

A1                                                               Flight plan.         Specified information provided to air traffic
                                                                               services units, relative to an intended flight or
                                                                               portion of a flight of an aircraft.

A1                                                               Flight procedures       See Flight simulation training device.
                                                                trainer.
A1                                                               Flight simulation       Any one of the following three types of
                                                                training device.       apparatus in which flight conditions are
                                                                               simulated on the ground:

                                                                               A flight simulator, which provides an accurate
                                                                               representation of the flight deck of a particular
                                                                               aircraft type to
                                                                               the extent that the mechanical, electrical,
                                                                               electronic, etc. aircraft systems control
                                                                               functions, the normal environment of flight
                                                                               crew members, and the performance and flight
                                                                               characteristics of that type of aircraft are
                                                                               realistically simulated;


   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       58
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
   DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                               A flight procedures trainer, which provides a
                                                                               realistic flight deck environment, and which
                                                                               simulates instrument responses, simple control
                                                                               functions of mechanical, electrical, electronic,
                                                                               etc. aircraft systems, and the performance and
                                                                               flight characteristics of aircraft of a particular
                                                                               class;

                                                                               A basic instrument flight trainer, which is
                                                                               equipped with appropriate instruments, and
                                                                               which simulates the flight deck environment of
                                                                               an aircraft in flight in instrument flight
                                                                               conditions.

A1                                                               Flight simulator.       See Flight simulation training device.

A1                                                               Flight time —         The total time from the moment an aeroplane
                                                                aeroplanes.          first moves for the purpose of taking off until
                                                                               the moment it finally comes to rest at the end
                                                                               of the flight.

                                                                               Note. — Flight time as here defined is
                                                                               synonymous with the term ―block to block‖
                                                                               time or ―chock to chock‖ time in general usage
                                                                               which is measured from the time an aeroplane
                                                                               first moves for the purpose of taking off until it
                                                                               finally stops at the end of the flight.

A1                                                               Flight time —         The total time from the moment a helicopter‘s
                                                                helicopters.         rotor blades start turning until the moment the
                                                                               helicopter finally comes to rest at the end of
                                                                               the flight, and the rotor blades are stopped.

A1                                                               Glider.            A non-power-driven heavier-than-air aircraft,

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       59
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
   DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                               deriving its lift in flight chiefly from
                                                                               aerodynamic reactions on surfaces which
                                                                               remain fixed under given conditions of flight.

A1                                                               Glider flight time.      The total time occupied in flight, whether
                                                                               being towed or not, from the moment the
                                                                               glider first moves for the purpose of taking off
                                                                               until the moment it comes to rest at the end of
                                                                               the flight.

A1                                                               Helicopter.          A heavier-than-air aircraft supported in flight
                                                                               chiefly by the reactions of the air on one or
                                                                               more powerdriven rotors on substantially
                                                                               vertical axes.

A1                                                               Human performance.      Human capabilities and limitations which have
                                                                               an impact on the safety and efficiency of
                                                                               aeronautical operations.

A1                                                               Instrument flight       Time during which a pilot is piloting an
                                                                time.             aircraft solely by reference to instruments and
                                                                               without external reference points.

A1                                                               Instrument ground       Time during which a pilot is practising, on the
                                                                time.             ground, simulated instrument flight in a flight
                                                                               simulation training device approved by the
                                                                               Licensing Authority.

A1                                                               Instrument time.       Instrument flight time or instrument ground
                                                                               time.

A1                                                               Licensing Authority.     The Authority designated by a Contracting
                                                                               State as responsible for the licensing of
                                                                               personnel.

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       60
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
   DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION                                                                               Note.— In the provisions of this Annex, the
                                                                               Licensing Authority is deemed to have been
                                                                               given the following responsibilities by the
                                                                               Contracting State:
                                                                               a) assessment of an applicant‘s qualifications
                                                                               to hold a licence or rating;
                                                                               b) issue and endorsement of licences and
                                                                               ratings;
                                                                               c) designation and authorization of approved
                                                                               persons;
                                                                               d) approval of training courses;
                                                                               e) approval of the use of flight simulation
                                                                               training devices and authorization for their use
                                                                               in gaining the experience or in demonstrating
                                                                               the skill required for the issue of a licence or
                                                                               rating; and
                                                                               f) validation of licences issued by other
                                                                               Contracting States.

A1                                                               Likely.            In the context of the medical provisions in
                                                                               Chapter 6, likely means with a probability of
                                                                               occurring that is unacceptable to the medical
                                                                               assessor.

A1                                                               Maintenance.         The performance of tasks required to ensure
                                                                               the continuing airworthiness of an aircraft,
                                                                               including any one or combination of overhaul,
                                                                               inspection, replacement, defect rectification,
                                                                               and the embodiment of a modification or
                                                                               repair.

A1                                                               Medical Assessment.      The evidence issued by a Contracting State
                                                                               that the licence holder meets specific

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       61
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
   DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                               requirements of medical fitness.

A1                                                               Medical assessor.       A physician qualified and experienced in the
                                                                               practice of aviation medicine who evaluates
                                                                               medical reports submitted to the Licensing
                                                                               Authority by medical examiners.

A1                                                               Medical examiner.       A physician with training in aviation medicine
                                                                               and practical knowledge and experience of the
                                                                               aviation environment, who is designated by the
                                                                               Licensing Authority to conduct medical
                                                                               examinations of fitness of applicants for
                                                                               licences or ratings for which medical
                                                                               requirements are prescribed.

A1                                                               Night.            The hours between the end of evening civil
                                                                               twilight and the beginning of morning civil
                                                                               twilight or such other period between sunset
                                                                               and sunrise, as may be prescribed by the
                                                                               appropriate authority.

                                                                               Note.— Civil twilight ends in the evening
                                                                               when the centre of the sun‘s disc is 6 degrees
                                                                               below the horizon and begins inthe morning
                                                                               when the centre of the sun‘s disc is 6 degrees
                                                                               below the horizon.

A1                                                               Performance criteria.     Simple, evaluative statements on the required
                                                                               outcome of the competency element and a
                                                                               description of the criteria used to judge
                                                                               whether the required level of performance has
                                                                               been achieved.

A1                                                               Pilot (to).          To manipulate the flight controls of an aircraft

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       62
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
   DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                               during flight time.

A1                                                               Pilot-in-command.       The pilot designated by the operator, or in the
                                                                               case of general aviation, the owner, as being in
                                                                               command and charged with the safe conduct of
                                                                               a flight.

A1                                                               Pilot-in-command       Co-pilot performing, under the supervision of
                                                                under supervision.      the pilot-in-command, the duties and functions
                                                                               of a pilot-in-command, in accordance with a
                                                                               method of supervision acceptable to the
                                                                               Licensing Authority.

A1                                                               Powered-lift.         A heavier-than-air aircraft capable of vertical
                                                                               take-off, vertical landing, and low-speed flight,
                                                                               which depends principally on engine-driven
                                                                               lift devices or engine thrust for the lift during
                                                                               these flight regimes and on nonrotating
                                                                               aerofoil(s) for lift during horizontal flight.

A1                                                               Problematic use of      The use of one or more psychoactive
                                                                substances.          substances by aviation personnel in a way that:
                                                                               a) constitutes a direct hazard to the user or
                                                                               endangers the lives, health or welfare of
                                                                               others; and/or
                                                                               b) causes or worsens an occupational, social,
                                                                               mental or physical problem or disorder.

A1                                                               Psychoactive         Alcohol, opioids, cannabinoids, sedatives and
                                                                substances.          hypnotics, cocaine, other psychostimulants,
                                                                               hallucinogens, and volatile solvents, whereas
                                                                               coffee and tobacco are excluded.

A1                                                               Quality system.        Documented organizational procedures and

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       63
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
   DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                               policies; internal audit of those policies and
                                                                               procedures; management review and
                                                                               recommendation for quality improvement.

A1                                                               Rated air traffic       An air traffic controller holding a licence and
                                                                controller.          valid ratings appropriate to the privileges to be
                                                                               exercised.

A1                                                               Rating.            An authorization entered on or associated with
                                                                               a licence and forming part thereof, stating
                                                                               special conditions, privileges or limitations
                                                                               pertaining to such licence.

A1                                                               Rendering (a licence)     The action taken by a Contracting State, as an
                                                                valid.            alternative to issuing its own licence, in
                                                                               accepting a licence issued by any other
                                                                               Contracting State as the equivalent of its own
                                                                               licence.

A1                                                               Sign a maintenance      To certify that maintenance work has been
                                                                release (to).         completed satisfactorily in accordance with the
                                                                               applicable Standards of airworthiness, by
                                                                               issuing the maintenance release referred to in
                                                                               Annex 6.

A1                                                               Significant.         In the context of the medical provisions in
                                                                               Chapter 6, significant means to a degree or of
                                                                               a nature that is likely to jeopardize flight
                                                                               safety.

A1                                                               Solo flight time.       Flight time during which a student pilot is the
                                                                               sole occupant of an aircraft.

A1                                                               Threat.            Events or errors that occur beyond the

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       64
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
   DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                               influence of an operational person, increase
                                                                               operational complexity and must be managed
                                                                               to maintain the margin of safety.

                                                                               Note.— See Attachment E of Annex 13 —
                                                                               Aircraft Accident and Incident Investigation
                                                                               for a description of operational personnel.

A1                                                               Threat management.      The process of detecting and responding to
                                                                               threats with countermeasures that reduce or
                                                                               eliminate the consequences of threats and
                                                                               mitigate the probability of errors or undesired
                                                                               states.

                                                                               Note.— See Attachment C to Chapter 3 of the
                                                                               Procedures for Air Navigation Services —
                                                                               Training (PANS-TRG, Doc 9868) and Circular
                                                                               314 — Threat and Error Management (TEM)
                                                                               in Air Traffic Control* for a description of
                                                                               undesired states.

                                                                               ________________
                                                                               * In preparation.

A6-I                                                              Aerial work.         An aircraft operation in which an aircraft is
A6-II                                                                             used for specialized services such as
A6-III                                                                            agriculture, construction, photography,
                                                                               surveying, observation and patrol, search and
                                                                               rescue, aerial advertisement, etc.

A6-I                                                              Aerodrome.          A defined area on land or water (including any
A6-II                                                                             buildings, installations and equipment)
                                                                               intended to be used either wholly or in part for
                                                                               the arrival, departure and surface movement of

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       65
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                               aircraft.

A6-I                                                              Aerodrome operating      The limits of usability of an aerodrome for:
A6-II                                                             minima.
                                                                               a) take-off, expressed in terms of runway
                                                                               visual range and/or visibility and, if necessary,
                                                                               cloud conditions;

                                                                               b) landing in precision approach and landing
                                                                               operations, expressed in terms of visibility
                                                                               and/or runway visual range and decision
                                                                               altitude/height (DA/H) as appropriate to the
                                                                               category of the operation;

                                                                               c) landing in approach and landing operations
                                                                               with vertical guidance, expressed in terms of
                                                                               visibility and/or runway visual range and
                                                                               decision altitude/height (DA/H); and

                                                                               d) landing in non-precision approach and
                                                                               landing operations, expressed in terms of
                                                                               visibility and/or runway visual range,
                                                                               minimum descent altitude/height (MDA/H)
                                                                               and, if necessary, cloud conditions.

A1                                                               Aeroplane.          A power-driven heavier-than-air aircraft,
A6-I                                                                             deriving its lift in flight chiefly from
A6-II                                                                            aerodynamic reactions on surfaces which
A7                                                                              remain fixed under given conditions of flight.

A1                                                               Aircraft.           Any machine that can derive support in the
A6-I                                                                             atmosphere from the reactions of the air other
A6-II                                                                            than the reactions of the air against the earth‘s
A6-III                                                                            surface.

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       66
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
   DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


A7

A6-I                                                              Aircraft operating      A manual, acceptable to the State of the
A6-III                                                             manual.            Operator, containing normal, abnormal and
                                                                               emergency procedures, checklists, limitations,
                                                                               performance information, details of the aircraft
                                                                               systems and other material relevant to the
                                                                               operation of the aircraft.

                                                                               Note.— The aircraft operating manual is part
                                                                               of the operations manual.

A6-I                                                              Air operator         A certificate authorizing an operator to carry
A6-III                                                             certificate (AOC).      out specified commercial air transport
                                                                               operations.

A6-I                                                              Alternate aerodrome.     An aerodrome to which an aircraft may
A6-II                                                                             proceed when it becomes either impossible or
                                                                               inadvisable to proceed to or to land at the
                                                                               aerodrome of intended landing. Alternate
                                                                               aerodromes include the following:

                                                                               Take-off alternate. An alternate aerodrome at
                                                                               which an aircraft can land should this become
                                                                               necessary shortly after take-off and it is not
                                                                               possible to use the aerodrome of departure.

                                                                               En-route alternate. An aerodrome at which an
                                                                               aircraft would be able to land after
                                                                               experiencing an abnormal or emergency
                                                                               condition while en route.

                                                                               ETOPS en-route alternate. A suitable and
                                                                               appropriate alternate aerodrome at which an

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       67
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                               aeroplane would be able to land after
                                                                               experiencing an engine shutdown or other
                                                                               abnormal or emergency condition while en
                                                                               route in an ETOPS operation.

                                                                               Destination alternate. An alternate aerodrome
                                                                               to which an aircraft may proceed should it
                                                                               become either impossible or inadvisable to
                                                                               land at the aerodrome of intended landing.

                                                                               Note.— The aerodrome from which a flight
                                                                               departs may also be an en-route or a
                                                                               destination alternate aerodrome for that flight.

A6-I                                                              Altimetry system       The difference between the altitude indicated
A6-II                                                             error (ASE).         by the altimeter display, assuming a correct
                                                                               altimeter barometric setting, and the pressure
                                                                               altitude corresponding to the undisturbed
                                                                               ambient pressure.

A6-I                                                              Approach and         Instrument approach and landing operations
A6-II                                                             landing operations      are classified as follows:
A6-III                                                             using instrument
                                                                approach           Non-precision approach and landing
                                                                procedures.          operations. An instrument approach and
                                                                               landing which utilizes lateral
                                                                               guidance but does not utilize vertical guidance.

                                                                               Approach and landing operations with vertical
                                                                               guidance. An instrument approach and landing
                                                                               which utilizes
                                                                               lateral and vertical guidance but does not meet
                                                                               the requirements established for precision
                                                                               approach and

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       68
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                             landing operations.

                                                                             Precision approach and landing operations. An
                                                                             instrument approach and landing using
                                                                             precision lateral and vertical guidance with
                                                                             minima as determined by the category of
                                                                             operation.

                                                                             Note.— Lateral and vertical guidance refers to
                                                                             the guidance provided either by:
                                                                             a) a ground-based navigation aid; or
                                                                             b) computer generated navigation data.


                                                                             Categories of precision approach and landing
                                                                             operations:

                                                                             Category I (CAT I) operation. A precision
                                                                             instrument approach and landing with a
                                                                             decision height not lower
                                                                             than 60 m (200 ft) and with either a visibility
                                                                             not less than 800 m or a runway visual range
                                                                             not less than 550 m.

                                                                             Category II (CAT II) operation. A precision
                                                                             instrument approach and landing with a
                                                                             decision height lower than 60 m (200 ft), but
                                                                             not lower than 30 m (100 ft), and a runway
                                                                             visual range not less than 350 m.

                                                                             Category IIIA (CAT IIIA) operation. A
                                                                             precision instrument approach and landing
                                                                             with:
                                                                             a) a decision height lower than 30 m (100 ft) or

LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       69
DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
(OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                               no decision height; and
                                                                               b) a runway visual range not less than 200 m.

                                                                               Category IIIB (CAT IIIB) operation. A
                                                                               precision instrument approach and landing
                                                                               with:
                                                                               a) a decision height lower than 15 m (50 ft) or
                                                                               no decision height; and
                                                                               b) a runway visual range less than 200 m but
                                                                               not less than 50 m.

                                                                               Category IIIC (CAT IIIC) operation. A
                                                                               precision instrument approach and landing
                                                                               with no decision height and no runway visual
                                                                               range limitations.

                                                                               Note.— Where decision height (DH) and
                                                                               runway visual range (RVR) fall into different
                                                                               categories of operation, the instrument
                                                                               approach and landing operation would be
                                                                               conducted in accordance with the requirements
                                                                               of the most demanding category (e.g. an
                                                                               operation with a DH in the range of CAT IIIA
                                                                               but with an RVR in the range of CAT IIIB
                                                                               would be considered a CAT IIIB operation or
                                                                               an operation with a DH in the range of CAT II
                                                                               but with an RVR in the range of CAT I would
                                                                               be considered a CAT II operation).

A6-I                                                              Area navigation        A method of navigation which permits aircraft
A6-II                                                             (RNAV).            operation on any desired flight path within the
                                                                               coverage of ground- or space-based navigation
                                                                               aids or within the limits of the capability of
                                                                               self-contained aids, or a combination of these.

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       70
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT                IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION                                                                                Note.— Area navigation includes
                                                                                performance-based navigation as well as other
                                                                                operations that do not meet the definition of
                                                                                performance-based navigation.

A6-I                                                               Cabin crew member.      A crew member who performs, in the interest
A6-II                                                                              of safety of passengers, duties assigned by the
A6-III                                                                             operator or the pilot-in-command of the
                                                                                aircraft, but who shall not act as a flight crew
                                                                                member.

A1                                                                Commercial air        An aircraft operation involving the transport of
A6-I                                                               transport operation.     passengers, cargo or mail for remuneration or
A6-II                                                                              hire.
A6-III
A6-I                                                               Configuration         A list established by the organization
A6-III                                                              deviation list (CDL).     responsible for the type design with the
                                                                                approval of the State of Design which
                                                                                identifies any external parts of an aircraft type
                                                                                which may be missing at the commencement
                                                                                of a flight, and which contains, where
                                                                                necessary, any information on associated
                                                                                operating limitations and performance
                                                                                correction.

A6-I                                                               Crew member.         A person assigned by an operator to duty on an
A6-III                                                                             aircraft during a flight duty period.

A6-I                                                               Cruise relief pilot.     A flight crew member who is assigned to
                                                                                perform pilot tasks during cruise flight, to
                                                                                allow the pilotin-command or a co-pilot to
                                                                                obtain planned rest.


    LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       71
    DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
    (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT                IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


A6-I                                                               Cruising level.        A level maintained during a significant portion
                                                                                of a flight.

A6-I                                                               Dangerous goods.       Articles or substances which are capable of
A6-II                                                                              posing a risk to health, safety, property or the
A6-III                                                                             environment and which are shown in the list of
                                                                                dangerous goods in the Technical Instructions
                                                                                or which are classified according to those
                                                                                Instructions.

                                                                                Note.— Dangerous goods are classified in
                                                                                Annex 18, Chapter 3.

A6-I                                                               Decision altitude       A specified altitude or height in the precision
A6-II                                                               (DA) or decision       approach or approach with vertical guidance at
A6-III                                                              height (DH).         which a missed approach must be initiated if
                                                                                the required visual reference to continue the
                                                                                approach has not been established.

                                                                                Note 1.— Decision altitude (DA) is referenced
                                                                                to mean sea level and decision height (DH) is
                                                                                referenced to the threshold elevation.

                                                                                Note 2.— The required visual reference means
                                                                                that section of the visual aids or of the
                                                                                approach area which should have been in view
                                                                                for sufficient time for the pilot to have made an
                                                                                assessment of the aircraft position and rate of
                                                                                change of position, in relation to the desired
                                                                                flight path. In Category III operations with a
                                                                                decision height the required visual reference is
                                                                                that specified for the particular procedure and
                                                                                operation.


    LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       72
    DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
    (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
   DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                               Note 3.— For convenience where both
                                                                               expressions are used they may be written in the
                                                                               form ―decision altitude/ height‖ and
                                                                               abbreviated ―DA/H‖.

A6-I                                                              Emergency locator       A generic term describing equipment which
A6-II                                                              transmitter (ELT).      broadcast distinctive signals on designated
A6-III                                                                            frequencies and, depending on application,
                                                                               may be automatically activated by impact or be
                                                                               manually activated. An ELT may be any of the
                                                                               following:

                                                                               Automatic fixed ELT (ELT(AF)). An
                                                                               automatically activated ELT which is
                                                                               permanently attached to an aircraft.

                                                                               Automatic portable ELT (ELT(AP)). An
                                                                               automatically activated ELT which is rigidly
                                                                               attached to an aircraft but readily removable
                                                                               from the aircraft.

                                                                               Automatic deployable ELT (ELT(AD)). An
                                                                               ELT which is rigidly attached to an aircraft
                                                                               and which is automatically deployed and
                                                                               activated by impact, and, in some cases, also
                                                                               by hydrostatic sensors. Manual deployment is
                                                                               also provided.

                                                                               Survival ELT (ELT(S)). An ELT which is
                                                                               removable from an aircraft, stowed so as to
                                                                               facilitate its ready use in an emergency, and
                                                                               manually activated by survivors.

A1                                                               Flight crew member.      A licensed crew member charged with duties

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       73
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT                IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


A6-I                                                                              essential to the operation of an aircraft during a
A6-II                                                                              flight duty period.
A6-III
A6-I                                                               Flight data analysis.     A process of analysing recorded flight data in
                                                                                order to improve the safety of flight
                                                                                operations.

A6-I                                                               Flight duty period.      The total time from the moment a flight crew
A6-III                                                                             member commences duty, immediately
                                                                                subsequent to a rest period and prior to making
                                                                                a flight or a series of flights, to the moment the
                                                                                flight crew member is relieved of all duties
                                                                                having completed such flight or series of
                                                                                flights.

A6-I                                                               Flight manual.        A manual, associated with the certificate of
A6-II                                                                              airworthiness, containing limitations within
A6-III                                                                             which the aircraft is to be considered
                                                                                airworthy, and instructions and information
                                                                                necessary to the flight crew members for the
                                                                                safe operation of the aircraft.

A6-I                                                               Flight operations       A person designated by the operator to engage
                                                                 officer/flight        in the control and supervision of flight
                                                                 dispatcher.          operations, whether licensed or not, suitably
                                                                                qualified in accordance with Annex 1, who
                                                                                supports, briefs and/or assists the pilot-in-
                                                                                command in the safe conduct of the flight.

A1                                                                Flight plan.         Specified information provided to air traffic
A6-I                                                                              services units, relative to an intended flight or
A6-II                                                                              portion of a flight of an aircraft.
A6-III


    LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       74
    DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
    (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                 DEFINITION


A6-I                                                              Flight recorder.       Any type of recorder installed in the aircraft
A6-II                                                                            for the purpose of complementing
                                                                               accident/incident investigation.

A6-I                                                              Flight safety         A set of interrelated documentation established
A6-III                                                             documents system.       by the operator, compiling and organizing
                                                                               information necessary for flight and ground
                                                                               operations, and comprising, as a minimum, the
                                                                               operations manual and the operator‘s
                                                                               maintenance control manual.

A1                                                               Flight simulation       Any one of the following three types of
A6-I                                                              training device.       apparatus in which flight conditions are
A6-II                                                                            simulated on the ground:
A6-III
                                                                Flight simulator.       A flight simulator, which provides an
                                                                               accurate representation of the flight deck of a
                                                                               particular aircraft type to the extent that the
                                                                               mechanical, electrical, electronic, etc. aircraft
                                                                               systems control functions, the normal
                                                                               environment of flight crew members, and the
                                                                               performance and flight characteristics of that
                                                                               type of aircraft are realistically simulated;

                                                                Flight procedures       A flight procedures trainer, which provides a
                                                                trainer.           realistic flight deck environment, and which
                                                                               simulates instrument responses, simple control
                                                                               functions of mechanical, electrical, electronic,
                                                                               etc. aircraft systems, and the performance and
                                                                               flight characteristics of aircraft of a particular
                                                                               class;

                                                                Basic instrument       A basic instrument flight trainer, which is
                                                                flight trainer.        equipped with appropriate instruments, and

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                        75
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                               which simulates the flight deck environment of
                                                                               an aircraft in flight in instrument flight
                                                                               conditions.

A1                                                               Flight time —         The total time from the moment an aeroplane
A6-I                                                              aeroplanes.          first moves for the purpose of taking off until
A6-II                                                                            the moment it finally comes to rest at the end
                                                                               of the flight.

                                                                               Note.— Flight time as here defined is
                                                                               synonymous with the term ―block to block‖
                                                                               time or ―chock to chock‖ time in general usage
                                                                               which is measured from the time an aeroplane
                                                                               first moves for the purpose of taking off until it
                                                                               finally stops at the end of the flight.

A6-I                                                              General aviation       An aircraft operation other than a commercial
A6-II                                                             operation.          air transport operation or an aerial work
A6-III                                                                            operation.

A6-I                                                              Ground handling.       Services necessary for an aircraft‘s arrival at,
A6-III                                                                            and departure from, an airport, other than air
                                                                               traffic services.

A6-I                                                              Human Factors         Principles which apply to aeronautical design,
A6-III                                                             principles.          certification, training, operations and
A8                                                                              maintenance and which seek safe interface
                                                                               between the human and other system
                                                                               components by proper consideration to human
                                                                               performance.

A1                                                               Human performance.      Human capabilities and limitations which have
A6-I                                                                             an impact on the safety and efficiency of
A6-III                                                                            aeronautical operations.

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       76
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


A8
A6-I                                                              Instrument          Meteorological conditions expressed in terms
A6-II                                                             meteorological        of visibility, distance from cloud, and ceiling*,
A6-III                                                             conditions (IMC).       less than the minima specified for visual
                                                                               meteorological conditions.

                                                                               Note.— The specified minima for visual
                                                                               meteorological conditions are contained in
                                                                               Chapter 4 of Annex 2.
                                                                               ______________________
                                                                               *As defined in Annex 2.
A6-I                                                              Large aeroplane.       An aeroplane of a maximum certificated take-
A6-II                                                                            off mass of over 5 700 kg.

A1                                                               Maintenance.         The performance of tasks required to ensure
A6-I                                                                             the continuing airworthiness of an aircraft,
A6-II                                                                            including any one or combination of overhaul,
A6-III                                                                            inspection, replacement, defect rectification,
A8                                                                              and the embodiment of a modification or
                                                                               repair.

A6-I                                                              Maintenance          A document endorsed by the head of the
A6-III                                                             organization’s        maintenance organization which details the
                                                                procedures manual.      maintenance organization‘s structure and
                                                                               management responsibilities, scope of work,
                                                                               description of facilities, maintenance
                                                                               procedures and quality assurance or inspection
                                                                               systems.
A6-I                                                              Maintenance          A document which describes the specific
A6-II                                                             programme.          scheduled maintenance tasks and their
A6-III                                                                            frequency of completion and related
                                                                               procedures, such as a reliability programme,
                                                                               necessary for the safe operation of those
                                                                               aircraft to which it applies.

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       77
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITIONA6-I                                                              Maintenance release.     A document which contains a certification
A6-II                                                                            confirming that the maintenance work to
A6-III                                                                            which it relates has been completed in a
                                                                               satisfactory manner, either in accordance with
                                                                               the approved data and the procedures
                                                                               described in the maintenance organization‘s
                                                                               procedures manual or under an equivalent
                                                                               system.

A6-I                                                              Master minimum        A list established for a particular aircraft type
A6-III                                                             equipment list        by the organization responsible for the type
                                                                (MMEL).            design with the approval of the State of Design
                                                                               containing items, one or more of which is
                                                                               permitted to be unserviceable at the
                                                                               commencement of a flight. The MMEL may
                                                                               be associated with special operating
                                                                               conditions, limitations or procedures.

A6-I                                                              Maximum mass.         Maximum certificated take-off mass.
A6-III
A6-I                                                              Minimum descent        A specified altitude or height in a non-
A6-II                                                             altitude (MDA) or       precision approach or circling approach below
A6-III                                                             minimum descent        which descent must not be made without the
                                                                height (MDH).         required visual reference.

                                                                               Note 1.— Minimum descent altitude (MDA) is
                                                                               referenced to mean sea level and minimum
                                                                               descent height (MDH) is referenced to the
                                                                               aerodrome elevation or to the threshold
                                                                               elevation if that is more than 2 m (7 ft) below
                                                                               the aerodrome elevation. A minimum descent
                                                                               height for a circling approach is referenced to
                                                                               the aerodrome elevation.

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       78
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION                                                                               Note 2.— The required visual reference means
                                                                               that section of the visual aids or of the
                                                                               approach area which should have been in view
                                                                               for sufficient time for the pilot to have made an
                                                                               assessment of the aircraft position and rate of
                                                                               change of position, in relation to the desired
                                                                               flight path. In the case of a circling approach
                                                                               the required visual reference is the runway
                                                                               environment.

                                                                               Note 3.— For convenience when both
                                                                               expressions are used they may be written in the
                                                                               form ―minimum descent altitude/ height‖ and
                                                                               abbreviated ―MDA/H‖.

A6-I                                                              Minimum equipment       A list which provides for the operation of
A6-III                                                             list (MEL).          aircraft, subject to specified conditions, with
                                                                               particular equipment inoperative, prepared by
                                                                               an operator in conformity with, or more
                                                                               restrictive than, the MMEL established for the
                                                                               aircraft type.

A6-I                                                              Navigation          A set of aircraft and flight crew requirements
A6-II                                                             specification.        needed to support performance-based
                                                                               navigation operations within a defined
                                                                               airspace. There are two kinds of navigation
                                                                               specifications:

                                                                               RNP specification. A navigation specification
                                                                               based on area navigation that includes the
                                                                               requirement for performance monitoring and
                                                                               alerting, designated by the prefix RNP, e.g.
                                                                               RNP 4, RNP APCH.

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       79
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION                                                                               RNAV specification. A navigation
                                                                               specification based on area navigation that
                                                                               does not include the requirement for
                                                                               performance monitoring and alerting,
                                                                               designated by the prefix RNAV, e.g. RNAV 5,
                                                                               RNAV 1.

                                                                               Note.— The Performance-based Navigation
                                                                               Manual (Doc 9613), Volume II, contains
                                                                               detailed guidance on navigation specifications.

A6-I                                                              Night.            The hours between the end of evening civil
A6-II                                                                            twilight and the beginning of morning civil
A6-III                                                                            twilight or such other period between sunset
                                                                               and sunrise, as may be prescribed by the
                                                                               appropriate authority.

                                                                               Note.— Civil twilight ends in the evening
                                                                               when the centre of the sun‘s disc is 6 degrees
                                                                               below the horizon and begins in the morning
                                                                               when the centre of the sun‘s disc is 6 degrees
                                                                               below the horizon.

A6-I                                                              Obstacle clearance      The lowest altitude or the lowest height above
A6-II                                                             altitude (OCA) or       the elevation of the relevant runway threshold
A6-III                                                             obstacle clearance      or the aerodrome elevation as applicable, used
                                                                height (OCH).         in establishing compliance with appropriate
                                                                               obstacle clearance criteria.

                                                                               Note 1.— Obstacle clearance altitude is
                                                                               referenced to mean sea level and obstacle
                                                                               clearance height is referenced to the threshold
                                                                               elevation or in the case of non-precision

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       80
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT                IZRAZ                      POMEN                      WORD                 DEFINITION


                                                                                approaches to the aerodrome elevation or the
                                                                                threshold elevation if that is more than 2 m (7
                                                                                ft) below the aerodrome elevation. An obstacle
                                                                                clearance height for a circling approach is
                                                                                referenced to the aerodrome elevation.

                                                                                Note 2.— For convenience when both
                                                                                expressions are used they may be written in the
                                                                                form ―obstacle clearance altitude/ height‖ and
                                                                                abbreviated ―OCA/H‖.

A6-I                                                               Operational control.     The exercise of authority over the initiation,
A6-II                                                                              continuation, diversion or termination of a
                                                                                flight in the interest of the safety of the aircraft
                                                                                and the regularity and efficiency of the flight.

A6-I                                                               Operational flight      The operator‘s plan for the safe conduct of the
A6-II                                                               plan.             flight based on considerations of aeroplane
A6-III                                                                             performance, other operating limitations and
                                                                                relevant expected conditions on the route to be
                                                                                followed and at the aerodromes concerned.

A6-I                                                               Operations manual.      A manual containing procedures, instructions
A6-II                                                                              and guidance for use by operational personnel
A6-III                                                                             in theexecution of their duties.

A6-I                                                               Operations          The authorizations, conditions and limitations
                                                                 specifications.        associated with the air operator certificate and
                                                                                subject to the conditions in the operations
                                                                                manual.

A6-I                                                               Operator.           A person, organization or enterprise engaged
A6-II                                                                              in or offering to engage in an aircraft
A6-III                                                                             operation.

    LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                        81
    DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
    (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT                IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITIONA6-I                                                               Operator’s          A document which describes the operator‘s
A6-III                                                              maintenance control      procedures necessary to ensure that all
                                                                 manual.            scheduled and unscheduled maintenance is
                                                                                performed on the operator‘s aircraft on time
                                                                                and in a controlled and satisfactory manner.

A6-I                                                               Performance-based       Area navigation based on performance
A6-II                                                               navigation (PBN).       requirements for aircraft operating along an
                                                                                ATS route, on an instrument approach
                                                                                procedure or in a designated airspace.

                                                                                Note.— Performance requirements are
                                                                                expressed in navigation specifications (RNAV
                                                                                specification, RNP specification) in terms of
                                                                                accuracy, integrity, continuity, availability and
                                                                                functionality needed for the proposed
                                                                                operation in the context of a particular airspace
                                                                                concept.

A6-I                                                               Pilot-in-command.       The pilot designated by the operator, or in the
A6-II                                                                              case of general aviation, the owner, as being in
A6-III                                                                             command and charged with the safe conduct of
                                                                                a flight.

A6-I                                                               Pressure-altitude.      An atmospheric pressure expressed in terms of
A8                                                                               altitude which corresponds to that pressure in
                                                                                the Standard Atmosphere*.
                                                                                ___________________
                                                                                *As defined in Annex 8.

A1                                                                Psychoactive         Alcohol, opioids, cannabinoids, sedatives and
A6-I                                                               substances.          hypnotics, cocaine, other psychostimulants,
A6-II                                                                              hallucinogens, and volatile solvents, whereas

    LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       82
    DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
    (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT                IZRAZ                      POMEN                      WORD                 DEFINITION


A6-III                                                                             coffee and tobacco are excluded.

A6-I                                                               Repair.            The restoration of an aeronautical product to
A6-II                                                                              an airworthy condition to ensure that the
A6-III                                                                             aircraft continues to comply with the design
A8                                                                               aspects of the appropriate airworthiness
                                                                                requirements used for the issuance of the type
                                                                                certificate for the respective aircraft type, after
                                                                                it has been damaged or subjected to wear.

A6-I                                                               Required           A statement of the performance requirements
A6-II                                                               communication         for operational communication in support of
A6-III                                                              performance (RCP).      specific ATM functions.

A6-I                                                               Required           A label (e.g. RCP 240) that represents the
A6-III                                                              communication         values assigned to RCP parameters for
                                                                 performance type       communication transaction time, continuity,
                                                                 (RCP type).          availability and integrity.

A6-I                                                               Runway visual range      The range over which the pilot of an aircraft on
A6-II                                                               (RVR).            the centre line of a runway can see the runway
A6-III                                                                             surface markings or the lights delineating the
                                                                                runway or identifying its centre line.

A6-I                                                               Safe forced landing.     Unavoidable landing or ditching with a
A6-III                                                                             reasonable expectancy of no injuries to persons
                                                                                in the aircraft or on the surface.

A6-I                                                               Safety management       A systematic approach to managing safety,
A6-II                                                               system.            including the necessary organizational
A6-III                                                                             structures, accountabilities, policies and
                                                                                procedures.

A6-I                                                               Safety programme.       An integrated set of regulations and activities

    LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                        83
    DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
    (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT                IZRAZ                      POMEN                      WORD                 DEFINITION


A6-III                                                                             aimed at improving safety.

A6-I                                                               Small aeroplane.       An aeroplane of a maximum certificated take-
                                                                                off mass of 5 700 kg or less.

A6-I                                                               State of Registry.      The State on whose register the aircraft is
A6-II                                                                              entered.
A6-III
A7                                                                               Note.— In the case of the registration of
A8                                                                               aircraft of an international operating agency on
                                                                                other than a national basis, the States
                                                                                constituting the agency are jointly and
                                                                                severally bound to assume the obligations
                                                                                which, under the Chicago Convention, attach
                                                                                to a State of Registry. See, in this regard, the
                                                                                Council Resolution of 14 December 1967 on
                                                                                Nationality and Registration of Aircraft
                                                                                Operated by International Operating Agencies
                                                                                which can be found in Policy and Guidance
                                                                                Material on the Economic Regulation of
                                                                                International Air Transport (Doc 9587).

A6-I                                                               State of the         The State in which the operator‘s principal
A6-III                                                              Operator.           place of business is located or, if there is no
                                                                                such place of business, the operator‘s
                                                                                permanent residence.

A6-I                                                               Target level of safety    A generic term representing the level of risk
A6-II                                                               (TLS).            which is considered acceptable in particular
                                                                                circumstances.

A6-I                                                               Total vertical error     The vertical geometric difference between the
A6-II                                                               (TVE).            actual pressure altitude flown by an aircraft
                                                                                and its assigned pressure altitude (flight level).

    LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                        84
    DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
    (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITIONA6-I                                                              Visual meteorological     Meteorological conditions expressed in terms
A6-II                                                             conditions (VMC).       of visibility, distance from cloud, and ceiling*,
A6-III                                                                            equal to or better than specified minima.

                                                                               Note.— The specified minima are contained in
                                                                               Chapter 4 of Annex 2.
                                                                               _____________________
                                                                               * As defined in Annex 2.
A6-II                                                             Acts of unlawful       These are acts or attempted acts such as to
                                                                interference.         jeopardize the safety of civil aviation and air
                                                                               transport, i.e.:
                                                                               — unlawful seizure of aircraft in flight,
                                                                               — unlawful seizure of aircraft on the ground,
                                                                               — hostage-taking on board an aircraft or on
                                                                               aerodromes,
                                                                               — forcible intrusion on board an aircraft, at an
                                                                               airport or on the premises of an aeronautical
                                                                               facility,
                                                                               — introduction on board an aircraft or at an
                                                                               airport of a weapon or hazardous device or
                                                                               material intended for criminal purposes,
                                                                               — communication of false information as to
                                                                               jeopardize the safety of an aircraft in flight or
                                                                               on the ground, of passengers, crew, ground
                                                                               personnel or the general public, at an airport or
                                                                               on the premises of a civil aviation facility.

A6-II                                                             Alternate aerodrome.     An aerodrome to which an aircraft may
                                                                               proceed when it becomes either impossible or
                                                                               inadvisable to proceed to or to land at the
                                                                               aerodrome of intended landing. Alternate
                                                                               aerodromes include the following:


  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       85
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                               Take-off alternate. An alternate aerodrome at
                                                                               which an aircraft can land should this become
                                                                               necessary shortly after take-off and it is not
                                                                               possible to use the aerodrome of departure.

                                                                               En-route alternate. An aerodrome at which an
                                                                               aircraft would be able to land after
                                                                               experiencing an abnormal or emergency
                                                                               condition while en route.

                                                                               Destination alternate. An alternate aerodrome
                                                                               to which an aircraft may proceed should it
                                                                               become either impossible or inadvisable to
                                                                               land at the aerodrome of intended landing.

                                                                               Note.— The aerodrome from which a flight
                                                                               departs may also be an en-route or a
                                                                               destination alternate aerodrome for that flight.

A6-II                                                             Corporate aviation      The non-commercial operation or use of
                                                                operation.          aircraft by a company for the carriage of
                                                                               passengers or goods as an aid to the conduct of
                                                                               company business, flown by a professional
                                                                               pilot(s) employed to fly the aircraft.

A6-II                                                             Extended flight over     A flight operated over water at a distance of
                                                                water.            more than 93 km (50 NM), or 30 minutes at
                                                                               normal cruising speed, whichever is the lesser,
                                                                               away from land suitable for making an
                                                                               emergency landing.

A6-II                                                             Industry codes of       Guidance material developed by an industry
                                                                practice.           body, for a particular sector of the aviation
                                                                               industry to comply with the requirements of

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       86
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                               the International Civil Aviation Organization‘s
                                                                               Standards and Recommended Practices, other
                                                                               aviation safety requirements and the best
                                                                               practices deemed appropriate.

                                                                               Note.— Some States accept and reference
                                                                               industry codes of practice in the development
                                                                               of regulations to meet the requirements of
                                                                               Annex 6, Part II, and make available, for the
                                                                               industry codes of practice, their sources and
                                                                               how they may be obtained.

A6-II                                                             Meteorological        Meteorological report, analysis, forecast, and
                                                                information.         any other statement relating to existing or
                                                                               expected meteorological conditions.

A6-II                                                             Operating base.        The location from which operational control is
                                                                               exercised.

                                                                               Note.— An operating base is normally the
                                                                               location where personnel involved in the
                                                                               operation of the aeroplane work and the
                                                                               records associated with the operation are
                                                                               located. An operating base has a degree of
                                                                               permanency beyond that of a regular point of
                                                                               call.

A1                                                               Psychoactive         Alcohol, opioids, cannabinoids, sedatives and
A6-II                                                             substances.          hypnotics, cocaine, other psychostimulants,
                                                                               hallucinogens, and volatile solvents, whereas
                                                                               coffee and tobacco are excluded.

A6-II                                                             RCP type.           A label (e.g. RCP 240) that represents the
                                                                               values assigned to RCP parameters for

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       87
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                               communication transaction time, continuity,
                                                                               availability and integrity.

A6-III                                                             Alternate heliport.      A heliport to which a helicopter may proceed
                                                                               when it becomes either impossible or
                                                                               inadvisable to proceed to or to land at the
                                                                               heliport of intended landing. Alternate
                                                                               heliports include the following:

                                                                               Take-off alternate. An alternate heliport at
                                                                               which a helicopter can land should this become
                                                                               necessary shortly after takeoff and it is not
                                                                               possible to use the heliport of departure.

                                                                               En-route alternate. A heliport at which a
                                                                               helicopter would be able to land after
                                                                               experiencing an abnormal or emergency
                                                                               condition while en route.

                                                                               Destination alternate. An alternate heliport to
                                                                               which a helicopter may proceed should it
                                                                               become either impossible or inadvisable to
                                                                               land at the heliport of intended landing.

                                                                               Note.— The heliport from which a flight
                                                                               departs may be an en-route or a destination
                                                                               alternate heliport for that flight.

A6-III                                                             Approach and         That part of the flight from 300 m (1 000 ft)
                                                                landing phase —        above the elevation of the FATO, if the flight
                                                                helicopters.         is planned to exceed this height, or from the
                                                                               commencement of the descent in the other
                                                                               cases, to landing or to the balked landing point.


  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       88
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


A6-III                                                             Congested area.        In relation to a city, town or settlement, any
                                                                               area which is substantially used for residential,
                                                                               commercial or recreational purposes.

A6-III                                                             Congested hostile       A hostile environment within a congested area.
                                                                environment.
A6-III                                                             Defined point after      The point, within the take-off and initial climb
                                                                take-off (DPATO).       phase, before which the helicopter‘s ability to
                                                                               continue the flight safely, with one engine
                                                                               inoperative, is not assured and a forced landing
                                                                               may be required.

                                                                               Note.— Defined points apply to helicopters
                                                                               operating in performance Class 2 only.

A6-III                                                             Defined point before     The point, within the approach and landing
                                                                landing (DPBL).        phase, after which the helicopter‘s ability to
                                                                               continue the flight safely, with one engine
                                                                               inoperative, is not assured and a forced landing
                                                                               may be required.

                                                                               Note.— Defined points apply to helicopters
                                                                               operating in performance Class 2 only.

A6-III                                                             Elevated heliport.      A heliport located on a raised structure on
                                                                               land.

A6-III                                                             En-route phase.        That part of the flight from the end of the take-
                                                                               off and initial climb phase to the
                                                                               commencement of the approach and landing
                                                                               phase.

                                                                               Note.— Where adequate obstacle clearance
                                                                               cannot be guaranteed visually, flights must be

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       89
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                               planned to ensure that obstacles can be cleared
                                                                               by an appropriate margin. In the event of
                                                                               failure of the critical power-unit, operators
                                                                               may need to adopt alternative procedures.

A6-III                                                             Final approach and      A defined area over which the final phase of
A8                                                               take-off area         the approach manoeuvre to hover or landing is
                                                                (FATO).            completed and from which the take-off
                                                                               manoeuvre is commenced. Where the FATO is
                                                                               to be used by helicopters operating in
                                                                               performance Class 1, the defined area includes
                                                                               the rejected take-off area available.

A6-III                                                             Flight time —         The total time from the moment a helicopter‘s
                                                                helicopters.         rotor blades start turning until the moment the
                                                                               helicopter finally comes to rest at the end of
                                                                               the flight, and the rotor blades are stopped.

                                                                               Note 1.— The State may provide guidance in
                                                                               those cases where the definition of flight time
                                                                               does not describe or permit normal practices.
                                                                               Examples are: crew change without stopping
                                                                               the rotors; and rotors running engine wash
                                                                               procedure following a flight. In any case, the
                                                                               time when rotors are running between sectors
                                                                               of a flight is included within the calculation of
                                                                               flight time.

                                                                               Note 2.— This definition is intended only for
                                                                               the purpose of flight and duty time regulations.

A1                                                               Helicopter.          A heavier-than-air aircraft supported in flight
A6-III                                                                            chiefly by the reactions of the air on one or
A7                                                                              more power-driven rotors on substantially

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       90
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
   DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                 DEFINITION


A8                                                                              vertical axes.

                                                                               Note.— Some States use the term ―rotorcraft‖
                                                                               as an alternative to ―helicopter‖.

A6-III                                                             Helideck.           A heliport located on a floating or fixed
                                                                               offshore structure.

A6-III                                                             Heliport.           An aerodrome or a defined area on a structure
                                                                               intended to be used wholly or in part for the
                                                                               arrival, departure and surface movement of
                                                                               helicopters.

                                                                               Note 1.— Throughout this Part, when the term
                                                                               ―heliport‖ is used, it is intended that the term
                                                                               also applies to aerodromes primarily meant for
                                                                               the use of aeroplanes.

                                                                               Note 2.— Helicopters may be operated to and
                                                                               from areas other than heliports.

A6-III                                                             Heliport operating      The limits of usability of a heliport for:
                                                                minima.            a) take-off, expressed in terms of runway
                                                                               visual range and/or visibility and, if necessary,
                                                                               cloud conditions;
                                                                               b) landing in precision approach and landing
                                                                               operations, expressed in terms of visibility
                                                                               and/or runway visual range and decision
                                                                               altitude/height (DA/H) as appropriate to the
                                                                               category of the operation;
                                                                               c) landing in approach and landing operations
                                                                               with vertical guidance, expressed in terms of
                                                                               visibility and/or runway visual range and
                                                                               decision altitude/height (DA/H); and

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       91
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                               d) landing in non-precision approach and
                                                                               landing operations, expressed in terms of
                                                                               visibility and/or runway visual range,
                                                                               minimum descent altitude/height (MDA/H)
                                                                               and, if necessary, cloud conditions.

A6-III                                                             Hostile environment.     An environment in which:

                                                                               a) a safe forced landing cannot be
                                                                               accomplished because the surface and
                                                                               surrounding environment are inadequate; or

                                                                               b) the helicopter occupants cannot be
                                                                               adequately protected from the elements; or

                                                                               c) search and rescue response/capability is not
                                                                               provided consistent with anticipated exposure;
                                                                               or

                                                                               d) there is an unacceptable risk of endangering
                                                                               persons or property on the ground.

A6-III                                                             Integrated survival      A survival suit which meets the combined
                                                                suit.             requirements of the survival suit and life
                                                                               jacket.

A6-III                                                             Landing decision       The point used in determining landing
                                                                point (LDP).         performance from which, a power-unit failure
                                                                               occurring at this point, the landing may be
                                                                               safely continued or a balked landing initiated.

                                                                               Note.— LDP applies only to helicopters
                                                                               operating in performance Class 1.


  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       92
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


A6-III                                                             Non-congested hostile A hostile environment outside a congested
                                                                environment.     area.
A6-III                                                             Non-hostile      An environment in which:
                                                                environment.
                                                                           a) a safe forced landing can be accomplished
                                                                           because the surface and surrounding
                                                                           environment are adequate;

                                                                               b) the helicopter occupants can be adequately
                                                                               protected from the elements;

                                                                               c) search and rescue response/capability is
                                                                               provided consistent with anticipated exposure;
                                                                               and d) the assessed risk of endangering persons
                                                                               or property on the ground is acceptable.

                                                                               Note.— Those parts of a congested area
                                                                               satisfying the above requirements are
                                                                               considered non-hostile.

A6-III                                                             Offshore operations.     Operations which routinely have a substantial
                                                                               proportion of the flight conducted over sea
                                                                               areas to or from offshore locations. Such
                                                                               operations include, but are not limited to,
                                                                               support of offshore oil, gas and mineral
                                                                               exploitation and sea-pilot transfer.

A6-III                                                             Operation.          An activity or group of activities which are
                                                                               subject to the same or similar hazards and
                                                                               which require a set of equipment to be
                                                                               specified, or the achievement and maintenance
                                                                               of a set of pilot competencies, to eliminate or
                                                                               mitigate the risk of such hazards.


  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      93
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                 DEFINITION


                                                                               Note.— Such activities could include, but
                                                                               would not be limited to, offshore operations,
                                                                               heli-hoist operations or emergency medical
                                                                               service.

A6-III                                                             Operational control.     The exercise of authority over the initiation,
                                                                               continuation, diversion or termination of a
                                                                               flight in the interest of the safety of the aircraft
                                                                               and the regularity and efficiency of the flight.

A6-III                                                             Operations in         Operations with performance such that, in the
                                                                performance Class 1.     event of a critical power-unit failure,
                                                                               performance is available to enable the
                                                                               helicopter to safely continue the flight to an
                                                                               appropriate landing area, unless the failure
                                                                               occurs prior to reaching the take-off decision
                                                                               point (TDP) or after passing the landing
                                                                               decision point (LDP), in which cases the
                                                                               helicopter must be able to land within the
                                                                               rejected take-off or landing area.

A6-III                                                             Operations in         Operations with performance such that, in the
                                                                performance Class 2.     event of critical power-unit failure,
                                                                               performance is available to enable the
                                                                               helicopter to safely continue the flight to an
                                                                               appropriate landing area, except when the
                                                                               failure occurs early during the take-off
                                                                               manoeuvre or late in the landing manoeuvre, in
                                                                               which cases a forced landing may be required.

A6-III                                                             Operations in         Operations with performance such that, in the
                                                                performance Class 3.     event of a power-unit failure at any time
                                                                               during the flight, a forced landing will be
                                                                               required.

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                        94
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITIONA6-III                                                             Required navigation      A statement of the navigation performance
                                                                performance (RNP).      necessary for operation within a defined
                                                                               airspace.

                                                                               Note.— Navigation performance and
                                                                               requirements are defined for a particular RNP
                                                                               type and/or application.

A6-III                                                             Rest period.         Any period of time on the ground during
                                                                               which a flight crew member is relieved of all
                                                                               duties by the operator.

A6-III                                                             RNP type.           A containment value expressed as a distance in
                                                                               nautical miles from the intended position
                                                                               within which flights would be for at least 95
                                                                               per cent of the total flying time.
                                                                               Example.— RNP 4 represents a navigation
                                                                               accuracy of plus or minus 7.4 km (4 NM) on a
                                                                               95 per cent containment basis.

A6-III                                                             Take-off and initial     That part of the flight from the start of take-off
                                                                climb phase.         to 300 m (1 000 ft) above the elevation of the
                                                                               FATO, if the flight is planned to exceed this
                                                                               height, or to the end of the climb in the other
                                                                               cases.

A6-III                                                             Take-off decision       The point used in determining take-off
                                                                point (TDP).         performance from which, a power-unit failure
                                                                               occurring at this point, either a rejected take-
                                                                               off may be made or a take-off safely
                                                                               continued.

                                                                               Note.— TDP applies only to helicopters

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       95
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
   DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                               operating in performance Class 1.

A6-III                                                             VTOSS .            The minimum speed at which climb shall be
                                                                               achieved with the critical power-unit
                                                                               inoperative, the remaining powerunits
                                                                               operating within approved operating limits.

                                                                               Note.— The speed referred to above may be
                                                                               measured by instrument indications or
                                                                               achieved by a procedure specified in the flight
                                                                               manual.

A1                                                               Airship.           A power-driven lighter-than-air aircraft.
A7
A1                                                               Balloon.           A non-power-driven lighter-than-air aircraft.
A7
A7                                                               Common mark.         A mark assigned by the International Civil
                                                                               Aviation Organization to the common mark
                                                                               registering authority registering aircraft of an
                                                                               international operating agency on other than a
                                                                               national basis.

                                                                               Note.— All aircraft of an international
                                                                               operating agency which are registered on other
                                                                               than a national basis will bear the same
                                                                               common mark.

A7                                                               Common mark          The authority maintaining the non-national
                                                                registering authority.    register or, where appropriate, the part thereof,
                                                                               in which aircraft of an international operating
                                                                               agency are registered.

A7                                                               Fireproof material.      A material capable of withstanding heat as
                                                                               well as or better than steel when the

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       96
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
   DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                 DEFINITION


                                                                               dimensions in both cases are appropriate for
                                                                               the specific purpose.

A1                                                               Glider.            A non-power-driven heavier-than-air aircraft,
A7                                                                              deriving its lift in flight chiefly from
                                                                               aerodynamic reactions on surfaces which
                                                                               remain fixed under given conditions of flight.

A7                                                               Gyroplane.          A heavier-than-air aircraft supported in flight
                                                                               by the reactions of the air on one or more
                                                                               rotors which rotate freely on substantially
                                                                               vertical axes.

A7                                                               Heavier-than-air       Any aircraft deriving its lift in flight chiefly
                                                                aircraft.           from aerodynamic forces.

A7                                                               International         An agency of the kind contemplated in Article
                                                                operating agency.       77 of the Convention.

A7                                                               Lighter-than-air       Any aircraft supported chiefly by its buoyancy
                                                                aircraft.           in the air.

A7                                                               Ornithopter.         A heavier-than-air aircraft supported in flight
                                                                               chiefly by the reactions of the air on planes to
                                                                               which a flapping motion is imparted.

A7                                                               Rotorcraft.          A power-driven heavier-than-air aircraft
                                                                               supported in flight by the reactions of the air
                                                                               on one or more rotors.

A8                                                               Anticipated          Those conditions which are known from
                                                                operating conditions.     experience or which can be reasonably
                                                                               envisaged to occur during the operational life


   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                        97
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
   DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                               of the aircraft taking into account the
                                                                               operations for which the aircraft is made
                                                                               eligible, the conditions so considered being
                                                                               relative to the meteorological state of the
                                                                               atmosphere, to the configuration of terrain, to
                                                                               the functioning of the aircraft, to the efficiency
                                                                               of personnel and to all the factors affecting
                                                                               safety in flight. Anticipated operating
                                                                               conditions do not
                                                                               include:

                                                                               a) those extremes which can be effectively
                                                                               avoided by means of operating procedures; and

                                                                               b) those extremes which occur so infrequently
                                                                               that to require the Standards to be met in such
                                                                               extremes would
                                                                               give a higher level of airworthiness than
                                                                               experience has shown to be necessary and
                                                                               practical.

A8                                                               Appropriate          The comprehensive and detailed airworthiness
                                                                airworthiness         codes established, adopted or accepted by a
                                                                requirements.         Contracting State for the class of aircraft,
                                                                               engine or propeller under consideration (see
                                                                               3.2.2 of Part II of this Annex).

A8                                                               Approved.           Accepted by a Contracting State as suitable for
                                                                               a particular purpose.

A8                                                               Category A.          With respect to helicopters, means a multi-
                                                                               engine helicopter designed with engine and
                                                                               system isolation features specified in Part IVB
                                                                               and capable of operations using take-off and

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       98
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
   DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                               landing data scheduled under a critical engine
                                                                               failure concept which assures adequate
                                                                               designated surface area and adequate
                                                                               performance capability for continued safe
                                                                               flight or safe rejected take-off.

A8                                                               Category B.          With respect to helicopters, means a single-
                                                                               engine or multi-engine helicopter which does
                                                                               not meet Category A standards. Category B
                                                                               helicopters have no guaranteed capability to
                                                                               continue safe flight in the event of an engine
                                                                               failure, and a forced landing is assumed.

A8                                                               Configuration (as       A particular combination of the positions of
                                                                applied to the        the moveable elements, such as wing flaps and
                                                                aeroplane).          landing gear, etc., that affect the aerodynamic
                                                                               characteristics of the aeroplane.

A8                                                               Critical power-        The power-unit(s) failure of which gives the
                                                                unit(s).           most adverse effect on the aircraft
                                                                               characteristics relative to the case under
                                                                               consideration.

                                                                               Note.— On some aircraft there may be more
                                                                               than one equally critical power-unit. In this
                                                                               case, the expression ―the critical power-unit‖
                                                                               means one of those critical power-units.

A8                                                               Design landing mass.     The maximum mass of the aircraft at which,
                                                                               for structural design purposes, it is assumed
                                                                               that it will be planned to land.

A8                                                               Design take-off mass.     The maximum mass at which the aircraft, for
                                                                               structural design purposes, is assumed to be

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       99
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
   DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                               planned to be at the start of the take-off run.

A8                                                               Design taxiing mass.     The maximum mass of the aircraft at which
                                                                               structural provision is made for load liable to
                                                                               occur during use of the aircraft on the ground
                                                                               prior to the start of take-off.
A8                                                               Discrete source        Structural damage of the aeroplane that is
                                                                damage.            likely to result from: impact with a bird,
                                                                               uncontained fan blade failure, uncontained
                                                                               engine failure, uncontained high-energy
                                                                               rotating machinery failure or similar causes.
A8                                                               Engine.            A unit used or intended to be used for aircraft
                                                                               propulsion. It consists of at least those
                                                                               components and equipment necessary for
                                                                               functioning and control, but excludes the
                                                                               propeller (if applicable).
A8                                                               Factor of safety.       A design factor used to provide for the
                                                                               possibility of loads greater than those assumed,
                                                                               and for uncertainties in design and fabrication.
LVPRS            Bombna groţnja           Anonimno ali drugače sporočena groţnja, ki Bomb threat
                                 daje slutiti ali opozarja – bodisi pravilno ali
                                 napačno – da je lahko zaradi razstreliva ali
                                 kakega drugega predmeta ali naprave
                                 ogroţena varnost zrakoplova med letom ali
                                 na tleh, katere koli letališke zmogljivosti ali
                                 druge zmogljivosti (naprav oziroma storitev)
                                 civilnega letalstva ali neke osebe.

LVPRS            Bombni alarm            Stanje pripravljenosti, ki ga vzpostavijo Bomb alert
                                 pristojni  organi  zaradi aktiviranja
                                 intervencijskih načrtov za odvračanje
                                 mogočih posledic anonimne ali drugače
                                 sporočene groţnje, odkrivanje sumljivih
                                 naprav ali sumljivih predmetov v

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       100
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                zrakoplovu, na letališču ali kateri koli drugi
                                zmogljivosti (napravi oziroma storitvi)
                                civilnega letalstva.

LVPRS           Sluţben material          Kratica za sluţbeni material letalskega Co-Mat                        Abbreviation of air carrier company materials,
                                prevoznika, ki ga ta razpošilja znotraj svoje                        shipped within its network of stations.
                                mreţe postaj.

LVPRS           Sluţbena pošta           Kratica za sluţbeno pošto letalskega Co-Mail                         Abbreviation of air carrier company mail,
                                prevoznika, ki jo ta razpošilja znotraj svoje                        shipped within its network of stations.
                                mreţe postaj.

LVPRS           Čakalni del na           Prostor med stekališčem in izhodi iz Airside waiting area
              nadzorovanem delu          potniškega terminala na nadzorovani del
              letališča              letališča.

LVPRS           Član posadke            Oseba, ki ji je operater poveril sluţbo na Crew member
                                zrakoplovu med letom.

LVPRS           Človeški dejavniki         Načela, ki veljajo za načrtovanje, Human factors
                                certificiranje, usposabljanje, delovanje in principles
                                vzdrţevanje ter s katerimi se poskuša doseči
                                varen medsebojni vpliv med človeškimi in
                                drugimi sestavinami sistema s pravilnim
                                upoštevanjem človekovega ravnanja.

LVPRS           Človekovo ravnanje         Zmoţnosti in omejitve človeka, ki vplivajo Human performance
                                na varnost, varovanje in učinkovitost
                                letalskih operacij.

LVPRS           Dejanja nezakonitega        Dejanja:                   Acts of unlawful
              vmešavanja             1. nasilja proti osebi v zrakoplovu med interference
                                 letom, če to dejanje lahko ogrozi varnost
                                 tega zrakoplova;

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                     101
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD        DEFINITION


                              2. uničenja zrakoplova med obratovanjem
                                ali povzročitve škode takemu zrakoplovu,
                                zaradi česar postane nesposoben za let ali
                                pa je lahko ogroţena njegova varnost med
                                letom;
                              3. namestitve ali povzročitve namestitve v
                                zrakoplov med obratovanjem – na
                                kakršenkoli način – naprave ali snovi, ki
                                lahko zrakoplov uniči ali povzroči škodo,
                                zaradi česar ne more leteti, ali na njem
                                povzroči škodo, ki bo najverjetneje
                                ogrozila njegovo varnost med letom;
                              4. uničenja     ali    poškodovanja
                                infrastrukturnih objektov, naprav in
                                sistemov navigacijskih sluţb zračnega
                                prometa ali vplivanja na njihovo
                                delovanje, če tako dejanje lahko ogrozi
                                varnost zrakoplova med letom;
                              5. sporočanja informacij, za katere se ve, da
                                so napačne, in s tem ogroţanje varnosti
                                zrakoplova med letom ali
                              6. nezakonite in namerne uporabe kakšne
                                naprave, snovi ali oroţja:
                                 za nasilno dejanje proti osebi na
                                letališču, ki obratuje v mednarodnem in
                                domačem civilnem zračnem prometu, in
                                ki povzroča ali bi lahko povzročilo resno
                                poškodbo ali smrt;
                              za uničenje ali resno poškodovanje
                              zmogljivosti na letališču (infrastrukturnih
                              objektov, naprav in sredstev ipd.), ki obratuje
                              v mednarodnem in domačem civilnem
                              zračnem prometu, ali zrakoplova, ki je na
                              njem in ne obratuje, ali za prekinitev

LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                           102
DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
(OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD        DEFINITION


                                letaliških storitev, če katero od teh dejanj
                                ogroţa ali bi lahko ogrozilo varnost na tem
                                letališču.

LVPRS           Diverzija              Dejanje, s katerim se poruši, zaţge, uniči ali Diversion
                                poškoduje    prometno    sredstvo   ali
                                infrastrukturni objekt, naprava in sistem, ki je
                                namenjen sistemu zvez, prenosu energije ali
                                navigacijskim sluţbam zračnega prometa in
                                je pomemben za varnost ljudi in
                                zrakoplovov.

LVPRS           Dovoljenja             Izkaznice ali drugi dokumenti, izdani Permits
                                posameznikom, zaposlenim na letališčih, ali
                                drugim osebam, ki potrebujejo dovoljenje za
                                dostop do letališč, letališke strani ali
                                varnostnega območja omejenega gibanja
                                zaradi identifikacije posameznika in
                                olajšanja dostopa. Dovoljenja za vozila so
                                izdana in se uporabljajo s podobnimi nameni
                                za dovolitev dostopa vozil. Namesto izraza
                                dovoljenje se včasih uporablja tudi izraz
                                identifikacijska oznaka oziroma prepustnica.

LVPRS           Drugo varnostno           Je območje, ki ni javni del letališča, Other airside area
              pomembno območje          varnostno območje omejenega gibanja ali
                                kritični del varnostno območje omejenega
                                gibanja, vendar ga je zaradi celovitosti
                                ukrepov varovanja potrebno določiti.

LVPRS           Drţava registracije         Drţava, v kateri je zrakoplov registriran State of registry
                                (vpisan v register zrakoplovov).

LVPRS           Identifikacijska          Izkaznice    ali  drugi   dokumenti,    izdani Identifications cards

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                           103
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD        DEFINITION


              oznaka               posameznikom, zaposlenim na letališčih, ali
                                drugim osebam, ki potrebujejo dovoljenje za
                                dostop do letališč, letališke strani ali
                                varnostnega območja omejenega gibanja
                                zaradi identifikacije posameznika in olajšanja
                                dostopa. Dovoljenja za vozila so izdana in se
                                uporabljajo s podobnimi nameni za dovolitev
                                dostopa vozil. Namesto izraza dovoljenje se
                                včasih uporablja tudi izraz identifikacijska
                                oznaka oziroma prepustnica.

LVPRS           Kritična točka           Vsaka zmogljivost (naprava oziroma storitev) Vulnerable point
                                na letališču ali povezana z njim, ki bi, če bi
                                bila poškodovana ali uničena, resno ogrozila
                                obratovanje letališča.

LVPRS           Kritični del            Je tisti del varnostnega območja omejenega Critical part of
              varnostnega območja         gibanja v katerem morajo biti zrakoplovi, security restricted
              omejenega gibanja          osebe, letalski tovor in stvari varnostno area
                                pregledane.

LVPRS           Kurirska sluţba           Postopek, pri katerem se z zrakoplovom Courier services
                                prevaţajo pošiljke, s katerimi ravna en ali več
                                špediterjev, kot prtljaga kurirja z rednim
                                zračnim prevozom na podlagi običajne
                                dokumentacije za oddano prtljago (pogodbe z
                                letalskim prevoznikom oziroma njegovim
                                pogodbenim izvajalcem).

LVPRS           Medlinijska prtljaga        Prtljaga potnikov, ki jo je treba med Interline baggage
                                potnikovim  potovanjem  preloţiti iz
                                zrakoplova enega letalskega prevoznika
                                (oziroma njegovega pogodbenega izvajalca)
                                v zrakoplov drugega letalskega prevoznika

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                           104
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                (oziroma njegovega pogodbenega izvajalca).

LVPRS           Mednarodno letališče        Vsako letališče, ki ga je drţava pogodbenica, International airport
                                na katere ozemlju leţi, določila kot
                                namembno in odhodno letališče za
                                opravljanje mednarodnega zračnega prometa,
                                kjer se opravljajo formalnosti glede
                                policijske mejne kontrole, carine, javnega
                                zdravstva, ţivalske in rastlinske karantene in
                                drugih podobnih postopkov.

LVPRS           Nadzorovanje mamil         Ukrepi za nadzor nad prepovedanim Narcotics control
                                prometom z mamili in psihoaktivnimi
                                snovmi po zraku.

LVPRS           Napačno obravnavana         Prtljaga, nenamerno ali zaradi nepazljivosti Mishandled baggage
              prtljaga              ločena od potnikov ali posadke.

LVPRS           Neidentificirana          Prtljaga na letališču, s prtljaţnim listkom ali        Unidentified baggage
              prtljaga              brez, ki je potnik ni pobral ali identificiral.

LVPRS           Nespremljana oddana         Prtljaga, sprejeta za prevoz v prtljaţnem Unaccompanied hold                 Baggage accepted for carriage in the hold of an
              prtljaga              prostoru zrakoplova, s katerim potnik, ki jo je baggage                   aircraft, on which the passenger who checked
                                oddal, ne potuje.                                      it in is not onboard.

LVPRS           Nevarno blago            Predmeti ali snovi, ki lahko pomenijo Dangerous goods
                                nevarnost za zdravje, varnost, imetje ali
                                okolje in so na seznamu nevarnih snovi v
                                tehničnih navodilih ali so razvrščene v skladu
                                s tehničnimi navodili.

LVPRS           Nezahtevana prtljaga        Prtljaga, ki prispe na letališče in je potnik ne Unclaimed baggage
                                dobi ali zahteva.


  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                     105
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD        DEFINITION


LVPRS           Nezaţelena oseba          Oseba, ki ji pristojni organi drţave ne Inadmissible person
                                dovolijo ali ne bodo dovolili vstopiti v
                                drţavo.

LVPRS           Območje gibanja           Del letališča (manevrsko območje in Movement area
              zrakoplovov             ploščad), ki se uporablja za vzletanje,
                                pristajanje in voţnjo zrakoplovov po
                                letaliških manevrskih površinah.

LVPRS           Območje prostega          Območje letališča, do katerega ima javnost Non-restricted area
              gibanja               prost dostop ali do katerega je dostop tudi
                                drugače neomejen.

LVPRS           Območje za hranjenje        Prostor, v katerem se hrani pregledana Baggage storage area
              prtljage              oddana prtljaga pred prevozom do
                                zrakoplova, in prostor, kjer se lahko zadrţi
                                napačno obravnavana prtljaga, dokler ni
                                odpremljena, zahtevana ali kako drugače
                                odstranjena.

LVPRS           Območje za             Prostor, v katerem se odhajajoča prtljaga Baggage sorting area
              razvrščanje prtljage        razvrsti v tovor zrakoplova.

LVPRS           Območje za tovor          Ves prostor in zmogljivosti na zemlji, Cargo area
                                predvidene za ravnanje s tovorom. Vključuje
                                ploščadi, zgradbe, namenjene tovoru, ter
                                skladišča, parkirišča in ceste, povezane z
                                njimi.

LVPRS           Območje za             Ves prostor in zmogljivosti, namenjene Aircraft maintenance
              vzdrţevanje             vzdrţevanju    zrakoplovov.   Vključuje area
              zrakoplovov             ploščadi, hangarje, zgradbe in delavnice,
                                parkirišča in ceste, povezane z njimi.


  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                           106
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


LVPRS           Oddana prtljaga           Prtljaga, namenjena za prevoz v prtljaţnem Hold baggage                   Baggage intended for carriage in the
                                prostoru zrakoplova.                                     hold of an aircraft.

LVPRS           Odhodno stekališče         Prostor med prijavnimi mesti in čakalnim Departures
                                delom na letališki strani.        concourse

LVPRS           Olajšave v zračnem         Učinkovito izvajanje predpisanih ukrepov in Facilitation
              prevozu               postopkov ter ravnanje z dokumenti zaradi
                                pospeševanja pretoka potnikov in blaga ter
                                preprečevanja  nepotrebnih   operativnih
                                zamud oziroma zastojev.

LVPRS           Oskrba potnikov s          Vsi predmeti, povezani s streţbo potnikov Catering
              hrano in pijačo           med letom, kot npr. časopisi, revije, slušalke,
                                avdio- in videotrakovi, blazine, odeje,
                                oprema za udobje ipd., razen preskrbe za
                                oskrbo potnikov.

LVPRS           PEDS                Primarni sistem za odkrivanje eksploziva. To Primary explosive                A system or combination of different
                                je sistem ali kombinacija različnih tehnologij, detection system               technologies which has the ability to detect,
                                s katerimi je mogoče odkriti in nato z                            and so to indicate by means of an alarm,
                                vključitvijo alarma nakazati eksplozivno                           explosive material contained in baggage,
                                snov v prtljagi ne glede na material, iz                           irrespective of the material from which the bag
                                katerega je ta narejena.                                   is made.

LVPRS           Ploščad               Določeno območje na letališču na kopnem, Apron
                                namenjeno   za   oskrbo   zrakoplovov,
                                vkrcavanje   in  izkrcavanje   potnikov,
                                natovarjanje in raztovarjanje pošte ali tovora,
                                oskrbo z gorivom, parkiranje ali vzdrţevanje.

LVPRS           Pomol                Nadzemni ali podzemni hodnik, ki povezuje Pier
                                poloţaj zrakoplova s potniško stavbo.


  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                     107
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


LVPRS           Potniški prehod           Mehaničen,   prilagodljiv  prehod za Passanger gangway
                                neposreden   dostop   potnikov  med
                                zrakoplovom in stavbami ali vozili.

LVPRS           Potniško območje          Ves prostor in zmogljivosti (naprave oziroma Passenger area
                                storitve) za ravnanje s potniki. Vključuje
                                ploščadi, potniške stavbe, parkirišča in ceste.

LVPRS           Pozicija zrakoplova         Označeno mesto na ploščadi, namenjeno za MANJKA
                                parkiranje zrakoplova.

LVPRS           Preskrba za oskrbo         Hrana, pijača, druge suhe zaloge in z njimi Catering supplies
              potnikov              povezana oprema, ki se uporabljajo v
                                zrakoplovu.

LVPRS           Prijava za polet          Postopek prijave letalskemu prevozniku (tudi Check-in
                                njegovemu pogodbenemu izvajalcu) za
                                sprejem na določen let.

LVPRS           Prijavno mesto           Mesto zmogljivosti (naprav oziroma Check-in position
                                storitev), kjer se opravlja prijava za polet.

LVPRS           Pristojni organ za         Organ, ki ga je drţava v okviru svoje uprave Appropriate
              varovanje              določila kot odgovornega za razvoj, authority for civil
                                uresničevanje in vzdrţevanje nacionalnega aviation security
                                programa in z njim povezanih načrtov.

LVPRS           Prtljaga              Osebna lastnina potnikov ali posadke, ki se Baggage
                                prevaţa z zrakoplovom na podlagi pogodbe z
                                letalskim prevoznikom (tudi njegovim
                                pogodbenim izvajalcem).

LVPRS           Nespremljana oddana         Prtljaga, sprejeta za prevoz v prtljaţnem Unaccompained hold                 Baggage accepted for carriage in the hold of an


  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                     108
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


              prtljaga              prostoru zrakoplova, s katerim potnik, ki jo je baggage                   aircraft, on which the passenger who checked
                                oddal, ne potuje.                                      it in is not onboard.

LVPRS           Ročno oroţje            Splošen opis, ki se uporablja za vse ročno Small arms
                                strelno oroţje.

LVPRS           Ročna prtljaga           Prtljaga, namenjena za prevoz v potniški Cabin baggage                    Baggage intended for carriage in thecabin of
                                kabini zrakoplova.                                      an aircraft.

LVPRS           Sabotaţa              Dejanje, ki je namenjeno povzročitvi Sabotage
                                zlonamernega in brezobzirnega uničenja
                                lastnine in s katerim se povzroča nezakonito
                                vmešavanje v mednarodno civilno letalstvo
                                in njegove zmogljivosti (naprave oziroma
                                storitve), ali opustitev tega dejanja.

LVPRS           Stalna naključna          Preverjanja, ki potekajo ves čas dejavnosti, Continuos random                Checks conducted during the entire period of
              preverjanja             vendar na podlagi naključno izbranih checks                         activity, whilst those checks are to be
                                vzorcev.                                           conducted on a random basis.

LVPRS           Stekališče             Odhodni del na letališču, na katerem se Concourse
                                stekajo poti potnikov.

LVPRS           Prikazovanje podobe         Računalniški program, ki ga je mogoče Threat Image                      A software programme, which can be installed
              nevarnosti (TIP)          vgraditi v nekatere rentgenske aparate. Projection                      on certain x-ray machines. The programme
                                Program projicira virtualne slike nevarnih                          projects virtual images of threat articles (e.g. a
                                predmetov (npr. pištole, noţa, improvizirane                         gun, knife, improvised explosive device)
                                elektronske naprave) v rentgensko sliko                           within the x-ray image of a real bag under
                                resnično preiskovane prtljage ter usluţbencu,                        examination, and provides immediate feedback
                                ki upravlja rentgenski aparat, daje takojšnje                        to the x-ray machine operator on the operator's
                                povratne   informacije  in  neposredno                         ability to detect such images.
                                pripomore k njegovi večji sposobnosti za
                                odkrivanje takih predmetov.


  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       109
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


LVPRS           Terminal              Glavno poslopje ali skupina poslopij, v Terminal                       The main building or group of buildings where
                                katerih potekajo postopki za sprejem in                           the processing of commercial passengers and
                                odpravo komercialnih potnikov in tovora ter                         freight and the boarding of aircraft occurs.
                                vkrcanje v zrakoplov.

LVPRS           Varnostna oprema          Posebne naprave, ki se lahko uporabljajo Security equipment
                                samostojno ali kot del sistema za
                                preprečevanje  ali  odkrivanje  dejanj
                                nezakonitega vmešavanja v civilno letalstvo
                                in njegovih zmogljivostih (napravah oziroma
                                storitvah).

LVPRS           Varnostni program          Sprejeti ukrepi zaradi varovanja civilnega Security programme
                                letalstva  pred  dejanji  nezakonitega
                                vmešavanja.

LVPRS           Vozilo za prevoz          Vsako vozilo, namenjeno za prevaţanje Apron pasenger
              potnikov po ploščadi        potnikov med zrakoplovom in potniškimi vehicle
                                stavbami.

LVPRS           Zabojnik za prtljago        Priprava, v katero se nalaga prtljaga za Baggage container
                                prevoz z zrakoplovom.

LVPRS           Zaloge               Blago, namenjeno za takojšnjo porabo, Stores
                                uporabo ali prodajo v zrakoplovu med letom,
                                vključno z intendantsko oskrbo.

LVPRS           Zbirni (integralni)         Pošiljka, sestavljena iz več tovorkov, Integrated/
              tovor                odpremljenih pri več osebah, vsaka od teh pa consoliated cargo
                                je z neko drugo osebo, razen z rednim
                                letalskim prevoznikom, sklenila prevozno
                                pogodbo o zračnem prevozu.

LVPRS           Zgradba za tovor          Zgradba, skozi katero gre tovor med zračnim Cargo building

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                     110
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                in kopenskim prevozom in v kateri so
                                nameščene zmogljivosti (naprave oziroma
                                storitve) za ravnanje s tovorom ali v kateri se
                                tovor skladišči pred začetkom zračnega ali
                                kopenskega prevoza.

LVPRS            Zrakoplov              Vsaka naprava, ki se lahko obdrţi v ozračju Aircraft
                                zaradi reakcije zraka na zemeljsko površino.

LVPRS            Zunaj letališke           Vezni terminal za prevoz potnikov ali tovora Off-airport
              zmogljivosti            v mestnem središču, v katerem so processing facilities
                                zagotovljene zmogljivosti (naprave oziroma
                                storitve).

2320/2002/ES        EDS                 Sistem za odkrivanje razstreliva. To je sistem Explosive detection              A system or combination of different
                                ali kombinacija različnih tehnologij, s system                        technologies wich has the ability to detect, and
                                katerimi je mogoče odkriti in nato z                             so indicate by means of an alarm, an explosive
                                vključitvijo alarma nakazati razstrelivo v                          device by detecting one or more components
                                prtljagi ne glede na material, iz katerega je ta                       of such a device contained in baggage,
                                narejena.                                          irrespective of the material from wich the bag
                                                                               is made.
2320/2002/ES        EDDS                Sistem za odkrivanje eksplozivnih naprav. To Explosive device                A system or combination of different
                                je sistem ali kombinacija različnih tehnologij, detection system               technologies which has the ability to detect,
                                s katerimi je mogoče odkriti in nato z                            and so to indicate by means of an alarm, an
                                vključitvijo alarma nakazati eksplozivno                           explosive device by detecting one or more
                                napravo z zaznavanjem enega ali več                             components of such a device contained in
                                sestavnih delov take naprave v prtljagi ne                          baggage, irrespective of the material from
                                glede na material, iz katerega je ta narejena.                        which the bag is made.

2320/2002/ES        Komercialni let           Redni ali izredni let ali letalska dejavnost, na Commercial flight              A scheduled or non-scheduled flight or flight
                                voljo javnosti ali zasebnim skupinam za                           activity rendered for hire to the general public
                                najem za denarno nadomestilo.                                or private groups for valuable consideration.

2320/2002/ES        Naprava za zaznavanje        Tehnološki sistem ali kombinacija različnih Trace detection                 Technology system or combination of different

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      111
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


              sledi                tehnologij, s katerim je mogoče odkriti in equipment                     technologies which has the ability to detect
                                nato z vključitvijo alarma nakazati zelo                           very small amounts (1/billion of a gram), and
                                majhne količine (1/milijardinko grama)                            so to indicate by means of an alarm, explosive
                                eksplozivnih snovi v prtljagi ali nekem                           materials contained in baggage, or other
                                drugem predmetu, ki je predmet preiskave.                          articles subjected for analysis.

2320/2002/ES        Splošno letalstvo          Kakršna koli redna ali izredna letalska General aviation                   Any scheduled or unscheduled flight activity
                                dejavnost, ki ni na voljo širši javnosti.                          not offered or available to the general public.

300/2008/ES         Javni del letališča         Pomeni tiste dele letališča, bliţnje zemljišče Landside                   Means those parts of an airport, adjacent
                                in stavbe ali njihove dele, ki niso                             terrain and buildings or portions thereof that
                                nadzorovani del letališča.                                  are not airside.

300/2008/ES         Nadzorovani del           Območje gibanja zrakoplovov na letališču, Air side                      The movement area of an airport, adjacent
              letališča              bliţnje zemljišče in stavbe ali njihove dele,                        terrain and buildings or portions thereof,
                                do katerih je dostop omejen.                                 access to which is restricted.

300/2008/ES         Operator              Pomeni osebo, organizacijo ali podjetje, ki Operator                     Means a person, organisation or enterprise
                                opravlja ali ţeli opravljati operacijo zračnega                       engaged, or offering to engage, in an air
                                prevoza.                                           transport operation.

300/2008/ES         Pošta                Pomeni pisemske pošiljke in druge predmete, Mail                       Means dispatches of correspondence and other
                                razen pošte letalskega prevoznika, ki jih                          items, other than air carrier mail, tendered by
                                poštne sluţbe oddajo za prevoz ali so                            and intended for delivery to postal services in
                                namenjene za dostavo tem sluţbam v skladu                          accordance with the rules of the Universal
                                s pravili Svetovne poštne zveze.                               Postal Union.

300/2008/ES         Prepovedani predmeti        Pomenijo oroţje, razstreliva ali druge Prohibited articles                  Means weapons, explosives or other dangerous
                                nevarne naprave, predmete ali snovi, ki se                          devices, articles or substances that may be
                                lahko uporabijo za izvedbo dejanja                              used to commit an act of unlawful interference
                                nezakonitega   vmešavanja,  ki  ogroţa                          that jeopardises the security of civil aviation.
                                varovanje civilnega letalstva.

300/2008/ES         Preverjanje preteklosti       Pomeni zabeleţeno preverjanje identitete Background check                  Means a recorded check of a person‘s identity,

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      112
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                osebe, vključno z njeno morebitno                              including any criminal history, as part of the
                                kriminalno preteklostjo, ki je del ocene, ali se                       assessment of an individual‘s suitability for
                                osebi lahko dovoli dostop do varnostnih                           unescorted access to security restricted areas.
                                območij omejenega gibanja brez spremstva.

300/2008/ES         Spremljana oddana          Pomeni prtljago, namenjeno za prevoz v Accompanied hold                   Means baggage, carried in the hold of an
              prtljaga              prtljaţnem prostoru istega zrakoplova, s baggage                       aircraft, which has been checked in for a flight
                                katerim potnik, ki jo je oddal, potuje.                           by a passenger travelling on that same flight.

300/2008/ES         Regulirani agent          Pomeni letalskega prevoznika, agenta, Regulated agent                    Means an air carrier, agent, freight forwarder
                                odpravnika tovora ali drug subjekt, ki                            or any other entity who ensures security
                                zagotavlja varnostni nadzor nad tovorom ali                         controls in respect of cargo or mail.
                                pošto.

300/2008/ES         Tovor                Vsako premoţenje, namenjeno za prevoz z Cargo                        Any property intended for carriage on an
                                zrakoplovom, razen prtljage, pošte letalskega                        aircraft, other than baggage, mail, air carrier
                                prevoznika, materiala prevoznika in zalog za                         mail, air carrier materials and in-flight
                                oskrbo med letom.                                      supplies.
300/2008/ES         Transferni potniki,         Potniki, prtljaga, tovor ali pošta, ki odhajajo Transfer passangers,             Passengers, baggage, cargo or mail departing
              prtljaga, tovor ali         na zrakoplovu, ki ni isti kot tisti, na katerem baggage, cargo or              on an aircraft other than that on which they
              pošta                so prispeli.                  mail                     arrived.
300/2008/ES         Tranzitni potniki,         Potniki, prtljaga, tovor ali pošta, ki odhajajo Tranzit passangers,             Passengers, baggage, cargo or mail departing
              prtljaga, tovor ali         na istem zrakoplovu, na katerem so prispeli.  baggage, cargo or              on the same aircraft as that on which they
              pošta                                        mail                     arrived.
300/2008/ES         Varnostno območje          Pomeni tisto območje nadzorovanega dela Security restricted                 Means that area of airside where, in addition to
              omejenega gibanja          letališča, kjer se poleg tega, da je dostop area                       access being restricted, other aviation security
                                omejen, uporabljajo standardi s področja                           standards are applied.
                                varovanja v civilnem letalstvu.

300/2008/ES         Varnostni nadzor          Uporaba sredstev, s katerimi se lahko Security control                    The application of means by which the
                                prepreči vnos prepovedanih predmetov.                            introduction of prohibited articles may be

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      113
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                               prevented.
300/2008/ES         Varnostni pregled          Uporaba tehničnih ali drugih sredstev za Screening                      The application of technical or other means
                                odkrivanje in/ali zaznavanje prepovedanih                          which are intended to identify and/or detect
                                predmetov.                                          prohibited articles.

300/2008/ES         Varnostna preiskava         Pregled notranjosti in dostopne zunanjosti Aircraft security                 An inspection of the interior and accessible
              zrakoplova             zrakoplova z namenom odkriti prepovedane search                       exterior of the aircraft in order to detect
                                predmete   in   dejanja  nezakonitega                         prohibited articles and unlawful interferences
                                vmešavanja,   ki  ogroţajo  varovanje                         that jeopardise the security of the aircraft.
                                zrakoplova.

300/2008/ES         Varnostno preverjanje        Pregled tistih delov notranjosti zrakoplova, Aircraft security                An inspection of those parts of the interior of
              zrakoplova             do katerih so potniki morebiti imeli dostop, check                      the aircraft to which passengers may have had
                                skupaj s pregledom prtljaţnih prostorov                           access, together with an inspection of the hold
                                zrakoplova, z namenom odkriti prepovedane                          of the aircraft in order to detect prohibited
                                predmete in nezakonita vmešavanja v                             articles and unlawful interferences with the
                                zrakoplov.                                          aircraft.

300/2008/ES         Varnostni ukrepi          Uporaba sredstev, s katerimi se lahko Security controls                   The application of means by which the
                                prepreči vnos prepovedanih predmetov.                            introduction of prohibited articles may be
                                                                               prevented.
300/2008/ES         Varovanje v letalstvu        Kombinacija ukrepov, osebja in materialnih Aviation security                 The combination of measures and human and
                                virov, namenjenih varovanju v civilnem                            material resources intended to safeguard civil
                                letalstvu pred   dejanji  nezakonitega                          aviation against acts of unlawful interference
                                vmešavanja, ki ogroţajo varovanje civilnega                         that jeopardise the security of civil aviation.
                                letalstva.

300/2008/ES         Znani pošiljatelj          Pošiljatelj, ki pošilja tovor ali pošto za lasten Know consignor               A consignor who originates cargo or mail for
                                račun in čigar postopki izpolnjujejo skupna                         its own account and whose procedures meet
                                pravila in standarde varovanja v zadostni                          common security rules and standards sufficient
                                meri, da omogočajo prevoz ali pošte na                            to allow carriage of cargo or mail on any
                                katerem koli zrakoplovu.                                   aircraft.

300/2008/ES         Civilno letalstvo          Kakršno koli operacijo, ki jo opravi civilni Civil aviation                 Any air operation carried out by civil aircraft,

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       114
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                zrakoplov, vendar pa izključuje operacije, ki                        excluding operations carried out by State
                                jih opravljajo drţavni zrakoplovi iz člena 3                         aircraft referred to in Article 3 of the Chicago
                                Čikaške konvencije o mednarodnem civilnem                          Convention on International Civil Aviation.
                                letalstvu.

300/2008/ES         Letalski prevoznik         Podjetje za zračni       prevoz z veljavno Air carrier                An air transport undertaking holding a valid
                                operativno licenco        ali enakovrednim                      operating licence or equivalent;
                                dokumentom.

300/2008/ES         Letalski prevoznik         Letalski prevoznik z veljavno operativno Community air                    An air carrier holding a valid operating licence
              Skupnosti              licenco, ki jo je dodelila drţava članica v carrier                     granted by a Member State in accordance with
                                skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2407/92 z                          Council Regulation (EEC) No 2407/92 of 23
                                dne 23. julija1992 o licenciranju letalskih                         July 1992 on licensing of air carriers (1).
                                prevoznikov (1).

300/2008/ES         Subjekt               Oseba, organizacija ali podjetje, ki ni Entity                        A pearson, organisation or enterprise, other
                                operator.                                          that an operator.

300/2008/ES         Nadzor dostopa           Uporaba sredstev, s katerimi se prepreči Accesa control                   The application of means by which the entry of
                                vstop nepooblaščenih vozil ali obojih.                            unauthorised persons or unauthorised vehicles,
                                                                               or both, may be prevented.
300/2008/ES         Razmejeno območje          Območje, ki je ločeno s pomočjo nadzora Demarcated area                   An area that is separated by means of access
                                dostopa bodisi od varnostnega območja                            control either from security restricted areas, or,
                                omejenega gibanja bodisi, če je razmejeno                          if the demarcated area itself is a security
                                območje samo varnostno območje omejenega                           restricted area, from other security restricted
                                gibanja, od drugih varnostnih območij                            areas of an airport.
                                omejenega gibanja na letališču.

300/2008/ES         Potencialno teţaven         Potnik, ki je deportiranec, oseba, za katero Potentially disruptive             A passenger who is either a deportee, a person
              potnik               šteje, da nima vstopa iz razlogov passenger                         deemed to be inadmissible for immigration
                                priseljevanja, ali oseba, ki ji je bila zakonito                       reasons or a person in lawful custody.
                                odvzeta prostost.


  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       115
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


300/2008/ES         Material letalskega         Material, ki izvira in je hkrati namenjen Air carrier materials               Materials either whose origin and destination
              prevoznika             letalskemu prevozniku, ali material, ki ga                          are both an air carrier or that are used by an air
                                uporablja letalski prevoznik.                                carrier.

300/2008/ES         Stalni pošiljatelj         Pošiljatelj, ki pošilja tovor ali pošto za lasten Account consignor             A consignor who originates cargo or mail for
                                račun in čigar postopki izpolnjujejo skupna                         its own account and whose procedures meet
                                pravila in standarde varovanja v zadostni                          common security rules and standards sufficient
                                meri, da omogočajo prevoz tega tovora na                           to allow carriage of that cargo on all-cargo
                                zrakoplovu, ki prevaţa le tovor, ali pošte na                        aircraft or mail on all-mail aircraft.
                                zrakoplovu, ki prevaţa le pošto.

300/2008/ES         Častnik za varovanje        Oseba, ki jo zaposli drţava, da potuje na In-flight security                 A person who is employed by a state to travel
              med letom              zrakoplovu letalskega prevoznika, ki mu je officer                      on an aircraft of an air carrier licensed by it
                                podelila licenco, z namenom zaščite tega                           with the purpose of protecting that aircraft and
                                zrakoplova in oseb, ki so na njem, pred                           its occupants against acts of unlawful
                                dejanji nezakonitega vmešavanja, ki ogroţajo                         interference that jeopardise the security of the
                                varovanje leta.                                       flight.
820/2008/ES         ACAMS                Sistem za nadzor dostopa in alarmiranje, ki A.C.A.M.S                    An Access Control and Alarm Monitoring
                                elektronsko nadzoruje dostop do vrat, vhodov                         System which shall electronically control
                                in drugih vstopnih točk, ki vodijo neposredno                        access to doors, gates and other entry points
                                ali posredno do varnostnih območij                              leading directly or indirectly to security
                                omejenega gibanja in ki v primeru                              restricted areas, and which shall alarm relevant
                                nedovoljenega vstopa z alarmom opozori                            authority when an unauthorised entry has taken
                                pristojni organ.                                       place.

820/2008/ES         Uporabnik letališča         Katera koli fizična ali pravna oseba, ki je Airport user                   Any natural or legal person responsible for the
                                odgovorna za prevoz potnikov, pošte in/ali                          carriage of passengers, mail and/or freight by
                                tovora po zraku od ali do zadevnega letališča,                        air from, or to the airport in question, as
                                kakor je opredeljeno v členu 2 Direktive                           defined in Article 2 of Council Directive
                                Sveta 96/67/ES (2).                                     96/67/EC (2).

820/2008/ES         Zemeljska oskrba          Storitve, ki se opravljajo za uporabnike Ground handling                   The services provided to airport users at
                                letališč na, kot je opisano v Prilogi k                           airports as described in the Annex to

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       116
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                Direktivi 96/67/ES.                                     Directive96/67/EC.

820/2008/ES         Oskrbovalna plošča         Zunanja dostopna točka zrakoplova za Servis panel                      An aircraft external access point used for
                                oskrbovanje  zrakoplova; take    plošče                         providing aircraft services; such panels include
                                vključujejo priključke za vodo, toaletne                           water, lavatory, ground electrical outlets and
                                prostore, zemeljske električne priključke in                         other service compartments that have external
                                druge oskrbovalne oddelke, ki imajo zunanje                         clip-down panels.
                                oskrbovalne odprtine, katerih pokrovi se
                                odpirajo navzdol.

820/2008/ES         Zrakoplov, ki ni v         Zrakoplov, ki je bodisi parkiran za obdobje Aircraft not in                 An aircraft that is either parked for a period of
              uporabi               več kot 12 ur ali ni pod nadzorom, ki service                        more than 12 hours or is not under surveillance
                                zadostuje za odkritje nedovoljenega dostopa.                         sufficient to detect unauthorised access.

1217/2003/ES        Presoja               Kakršen koli postopek ali način, ki se Audit                         Any procedure or process used for compliance
                                uporablja za spremljanje usklajenosti na                           monitoring undertaken at national level. It
                                nacionalni ravni. Zajema presoje varnosti,                          covers security audits, inspections, surveys,
                                inšpekcijske preglede, študije, preskuse in                         tests and investigations.
                                preiskave.

1217/2003/ES        Presojevalec            Katera koli oseba, ki izvaja presoje na Auditor                       Any person conducting audits at national level.
                                nacionalni ravni.

1217/2003/ES        Pomanjkljivost           Neizpolnjevanje zahtev v zvezi z varnostjo Dificiency                    Failure to comply with aviation security
                                letalstva.                                          requirements.

1217/2003/ES        Inšpekcijski pregled        Preverjanje izvajanja enega vidika ali več Inspection                    An examination of the implementation of one
                                vidikov varnostnih ukrepov in postopkov                           or more aspects of security measures and
                                zaradi določitve učinkovitosti njihovega                           procedures in order to determine how
                                izvajanja.                                          effectively they are being carried out.

1217/2003/ES        Preiskava              Preučitev incidenta na področju varnosti in Investigation                  An examination of a security incident and an
                                pojasnitev vzrokov zanj zaradi preprečitve                          explanation of its cause in order to avoid
                                ponovitve in upoštevanja moţnosti pravnih                          recurrence and to consider legal action.

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      117
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                ukrepov.

1217/2003/ES        Program obvladovanja        Nacionalni program obvladovanja kakovosti Quality control                  The national civil aviation security quality
              kakovosti              na področju varnosti civilnega letalstva. programme                     control programme.

1217/2003/ES        Presoja varnosti          Poglobljeno   preučitev  vseh   vidikov Security audit                An in-depth examination of all aspects of
                                varnostnih ukrepov in postopkov zaradi                            security measures and procedures in order to
                                ugotovitve, ali se izvajajo kontinuirano in po                        determine if they are being implemented on a
                                stalnih standardih.                                     continual basis and to a constant standard.

1217/2003/ES        Incident na področju        Dogodek, ki negativno vpliva na varnost ter Security incident                An occurrence with negative implications for
              varnosti              varnost oseb in lastnine                                   the security and safety of persons and property.

1217/2003/ES        Študija               Ocena operacij zaradi določitve potreb glede Survey                     An evaluation of operations in order to
                                varnosti. Vključuje ugotavljanje šibkih točk,                        determine security needs. This includes the
                                ki bi jih bilo mogoče izrabiti za dejanje                          identification of vulnerabilities which could be
                                nezakonitega vmešavanja kljub izvajanju                           exploited to carry out an act ofunlawful
                                varnostnih ukrepov in postopkov, in                             interference, despite the implementation of
                                priporočanje   primernih   nadomestnih                         security measures and procedures, and the
                                ukrepov, namenjenih za zaščito proti                             recommendation of compensatory protective
                                morebitni ugotovljeni nevarnosti.                              measures commensurate with the threat to
                                                                               address any identified risk.
1217/2003/ES        Preskus               Preskus ukrepov na področju varnosti Test                          A trial of aviation security measures, where the
                                letalstva, pri čemer pristojni organ uvede ali                        appropriate authority introduces or simulates
                                simulira naklep storiti nezakonito dejanje z                         intent to commit an unlawful act for the
                                namenom, da preveri učinkovitost in                             purpose of examining the efficiency and
                                izvajanje obstoječih varnostnih ukrepov.                           implementation of existing security measures.

1265/2007/ES        razmik med kanali          frekvenčni razmik 8,33 kHz med sosednjimi 8,33 kHz channel                  a separation of 8,33 kHz between adjacent
              8,33 kHz              kanali                  spacing                      channels;

1032/2006/ES        sprejemna enota           enota kontrole letenja, ki naslednja prevzame         accepting unit*        the air traffic control unit next to take control
                                kontrolo nad zrakoplovom                                   of an aircraft;


  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      118
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


2096/2005/ES        delo v zraku            dejavnost zrakoplova, v kateri se zrakoplov          aerial work          an aircraft operation in which an aircraft is
                                uporablja za specializirane storitve, na                           used for specialised services such as
                                primer za kmetijstvo, gradbeništvo,                             agriculture,   construction, photography,
                                fotografiranje, geodetske storitve,                             surveying, observation and patrol, search and
                                opazovanje in patruljiranje, iskanje in                           rescue or aerial advertisement;
                                reševanje ali oglaševanje v zraku

1033/2006/ES        identifikacija           skupina črk, številk ali kombinacija obeh, aircraft identification              a group of letters, figures or a combination
              zrakoplova             enaka ali po oznaki enaka klicnemu znaku                           thereof which is either identical to, or the
                                zrakoplova, ki se uporablja za identifikacijo                        coded equivalent of, the aircraft call sign to be
                                zrakoplova pri komunikaciji zemlja–zemlja                          used in air-ground communications, and which
                                sluţb zračnega prometa                                    is used to identify the aircraft in ground-
                                                                               ground air traffic services communications;
549/2004/ES         letališka nadzorna         sluţba ATC za letališki promet       aerodrome control                an ATC service for aerodrome traffic;
              sluţba                                     service*
549/2004/ES         letalska informacijska       sluţba, ki je ustanovljena za posredovanje aeronautical                   a service established within the defined area of
              sluţba               letalskih informacij in podatkov, potrebnih information service*               coverage responsible for the provision of
                                za varno, redno in učinkovito zračno                             aeronautical information and data necessary
                                navigacijo na določenem območju;                               for the safety, regularity, and efficiency of air
                                                                               navigation;
549/2004/ES         navigacijske sluţbe         sluţbe zračnega prometa, komunikacijske air navigation                    air traffic services; communication,navigation
              zračnega prometa          sluţbe, navigacijske in nadzorovalne sluţbe, services                    and surveillance services; meteorological
                                meteorološke sluţbe za navigacijo v zračnem                         services for air navigation; and aeronautical
                                prometu in letalske informacijske sluţbe                           information services;

549/2004/ES         izvajalci navigacijskih       vsaka javna ali zasebna entiteta, ki zagotavlja air navigation service            any public or private entity providing air
              sluţb zračnega           navigacijske sluţbe za splošni zračni promet providers                    navigation services for general air traffic;
              prometa
549/2004/ES         blok zračnega prostora       zračni prostor določenih dimenzij v prostoru airspace block                 airspace of defined dimensions, in space and
                                in času, znotraj katerega so zagotovljene                          time, within which air navigation services are
                                navigacijske sluţbe                                     provided;

549/2004/ES         upravljanje zračnega        načrtovanje, katerega glavni cilj je najboljša airspace management a planning function with the primary objective
              prostora              moţna   izkoriščenost   razpoloţljivega            of maximising the utilisation of available

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      119
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                 DEFINITION


                                zračnega prostora s pomočjo dinamične                            airspace by dynamic time-sharing and, at
                                časovne delitve tega prostora in občasno,                          times, the segregation of airspace among
                                njegove razdelitve med različne kategorije                          various categories of airspace users on the
                                uporabnikov na osnovi kratkoročnih potreb                          basis of short-term needs;

2150/2005/ES        celica upravljanja         celica, odgovorna za dnevno upravljanje airspace management a cell responsible for the day-to-day
              zračnega prostora          zračnega prostora v pristojnosti ene ali več cell (AMC)   management of the airspace under the
              (AMC)                drţav članic                        responsibility of one or more Member States;

2150/2005/ES        rezervacija zračnega        določen obseg zračnega prostora, ki je airspace reservation                 a defined volume of airspace temporarily
              prostora              začasno rezerviran za izključno ali posebno                         reserved for exclusive or specific use by
                                uporabo po kategorijah uporabnikov                              categories of users;

2150/2005/ES        omejitev zračnega          določen obseg zračnega prostora, v katerem           airspace restriction     a defined volume of airspace within which,
              prostora              se lahko v določenih terminih opravljajo                           variously, activities dangerous to the flight of
                                dejavnosti, ki so nevarne za let zrakoplova                         aircraft may be conducted at specified times (a
              območje nevarnosti         („območje nevarnosti―); ali zračni prostor           danger area          ‗danger area‘); or such airspace situated above
                                nad zemljo ali teritorialnimi vodami drţave,                         the land areas or territorial waters of a State,
                                kjer je let zrakoplova omejen v skladu z                           within which the flight of aircraft is restricted
              omejeno območje           nekaterimi posebnimi pogoji („omejeno             restricted area        in accordance with certain specified conditions
                                območje―); ali zračni prostor nad zemljo al                         (a ‗restricted area‘); or airspace situated above
                                teritorialnimi vodami drţave, kjer je let                          the land areas or territorial waters of a State,
              prepovedano območje         zrakoplovov prepovedan („prepovedano              prohibited area        within which the flight of aircraft is prohibited
                                območje―)                                          (a ‗prohibited area‘);

2150/2005/ES        struktura zračnega         določen obseg zračnega prostora, namenjen           airspace structure      a specific volume of airspace designed to
              prostora              zagotavljanju varnega in optimalnega                             ensure the safe and optimal operation of
                                delovanja zrakoplova                                     aircraft;

549/2004/ES         uporabniki zračnega         vsi zrakoplovi, ki letijo v splošnem zračnem          airspace users        all aircraft operated as general air traffic;
              prostora              prometu

1794/2006/ES        predstavnik             vsaka pravno oseba ali oseba, ki zastopa            airspace users        any legal person or entity representing the
              uporabnikov zračnega        interese ene ali več kategorij uporabnikov           representative        interests of one or several categories of users

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       120
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


              prostora              navigacijskih sluţb zračnega prometa                             of air navigation services;

1033/2006/ES        dovoljenje kontrole         dovoljenje za zrakoplov, da nadaljuje pot pod         air traffic control      (hereinafter ATC clearance) means an
              zračnega prometa          pogoji, ki jih podrobno opredeli enota             clearance*          authorisation for an aircraft to proceed under
              (dovoljenje „ATC―)         kontrole letenja                                       conditions specified by an air traffic control
                                                                               unit;
549/2004/ES         sluţba za kontrolo         sluţba, ki se zagotavlja za:                  air traffic control      a service provided for the purpose of:
              zračnega prometa                                          (ATC) service*
              (ATC)                (a) preprečevanje trčenja:                                  (a) preventing collisions:
                                  — med zrakoplovi in                                     — between aircraft, and
                                  — med zrakoplovi in ovirami na področju                           — in the manoeuvring area between
                                manevriranja in                                       aircraft and obstructions; and

                                (b) pospeševanje in vzdrţevanje urejenega                          (b) expediting and maintaining an orderly flow
                                pretoka zračnega prometa                                   of air traffic;

1032/2006/ES        enota kontrole letenja       center območne kontrole letenja, priletna           air traffic control      (hereinafter ATC unit) means variously area
              (enota ATC)             kontrolna enota ali letališki kontrolni stolp         unit*             control centre, approach control unit or
                                                                               aerodrome control tower;
549/2004/ES         upravljanje pretoka         funkcija, vzpostavljena z namenom, da             air traffic flow       a function established with the objective of
              zračnega prometa          prispeva k varnemu, urejenemu in hitremu            management          contributing to a safe, orderly and expeditious
                                pretoku zračnega prometa, ki omogoča, da se                         flow of air traffic by ensuring that ATC
                                zmogljivosti ATC uporabijo v največjem                            capacity is utilised to the maximum extent
                                moţnem obsegu, in da je obseg prometa                            possible, and that the traffic volume is
                                zdruţljiv z zmogljivostmi, ki so jih ustrezni                        compatible with the capacities declared by the
                                izvajalci sluţb zračnega prometa prijavili                          appropriate air traffic service providers

549/2004/ES         upravljanje zračnega        zdruţitev funkcij, ki se izvajajo v zraku in na        air traffic          the aggregation of the airborne and ground-
              prometa               zemlji (sluţbe zračnega prometa, upravljanje          management          based functions (air traffic services, airspace
                                zračnega prostora in upravljanje pretoka                           management and air traffic flow management)
                                zračnega prometa), ki so potrebne za varno in                        required to ensure the safe and efficient
                                učinkovito premikanje zrakoplovov v vseh                           movement of aircraft during all phases of
                                fazah delovanja                                       operations;


  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                     121
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


549/2004/ES         sluţbe zračnega           različne letalske informacijske sluţbe,            air traffic services*     the various flight information services, alerting
              prometa               alarmne sluţbe, letalske svetovalne sluţbe in                        services, air traffic advisory services and ATC
                                sluţbe ATC (sluţbe območne, priletne in                           services (area, approach and aerodrome control
                                letališke kontrole)                                     services);

1032/2006/ES        enota sluţb zračnega        civilna ali vojaška enota, ki je odgovorna za         air traffic services     (hereinafter ATS unit) means a unit, civil or
              prometa― (ATS)           zagotavljanje sluţb zračnega prometa              unit*             military, responsible for providing air traffic
                                                                               services;
549/2004/ES         sluţba priletne           sluţba ATC za vodenje zrakoplovov pri             approach control       an ATC service for arriving or departing
              kontrole              njihovem prihodu in odhodu                   service*           controlled flights;

1032/2006/ES        center območne           enota, ki zagotavlja storitve kontrole letenja         area control centre*     a unit established to provide air traffic control
              kontrole letenja―          kontroliranim letom na kontrolnih območjih                          service to controlled flights in control areas
              (ACC)                v njeni pristojnosti                                     under its responsibility;

549/2004/ES         sluţba območne           sluţba ATC za vodenje zrakoplovov v bloku           area control service*     an ATC service for controlled flights in a
              kontrole              zračnega prostora                                      block of airspace;

1032/2006/ES        razpoloţljivost           stopnja, do katere je sistem ali del sistema          availability         the degree to which a system or component is
                                delujoč in dostopen za uporabo                                operational and accessible when required for
                                                                               use;
1032/2006/ES        meja                vodoravna ali navpična ravnina, ki razmejuje          boundary           a lateral or vertical plane delineating the
                                zračni prostor, v katerem enota ATC                             airspace in which an ATC unit provides air
                                zagotavlja storitve zračnega prometa                             traffic services;

549/2004/ES         sveţenj storitev          dve ali več storitev navigacijskih sluţb            bundle of services      two or more air navigation services;
                                zračnega prometa

549/2004/ES         dovoljenje             dokument, ki ga drţava članica izda v kakršni         certificate          a document issued by a Member State in any
                                koli obliki skladno z nacionalnim zakonom in                         form complying with national law, which
                                potrjuje, da izvajalec navigacijske sluţbe                          confirms that an air navigation service
                                zračnega prometa izpolnjuje zahteve za                            provider meets the requirements for providing
                                izvajanje določene sluţbe                                  a specific service;


  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      122
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION1265/2007/ES        kanal                številčna oznaka, ki se uporablja v povezavi z         channel            a numerical designator used in conjunction
                                usklajevanjem opreme za zvočno                                with voice communication equipment tuning,
                                komunikacijo, ki omogoča enotno določanje                          which allows unique identification of the
                                uporabljene frekvence radijske komunikacije                         applicable radio communication frequency and
                                in razmika med kanali                                    channel spacing;

1032/2006/ES        civilno-vojaška           koordinacija med civilnimi in vojaškimi            civil-military        the coordination between civil and military
              koordinacija            stranmi, pooblaščenimi za odločanje in             coordination         parties authorised to make decisions and agree
                                dogovor o ukrepanju                                     a course of action;

2096/2005/ES        komercialni zračni         vsak zračni prevoz, ki vključuje prevoz            commercial air        any aircraft operation involving the transport
              prevoz               potnikov, tovora ali pošte za plačilo ali           transport           of passengers, cargo or mail for remuneration
                                najemnino                                          or hire;

549/2004/ES         komunikacijske sluţbe        letalske fiksne in mobilne sluţbe, namenjene          communication         aeronautical fixed and mobile services to
                                za zagotavljanje komunikacij zemlja-zemlja,          services           enable ground-to-ground, air-to-ground and
                                zrak-zemlja in zrak-zrak za namene ATC                            air-to-air communications for ATC purposes;

549/2004/ES         koncept delovanja          merila za operativno uporabo EATMN ali             concept of operation     the criteria for the operational use of the
                                dela te mreţe                                        EATMN or of part thereof;

549/2004/ES         sestavine              materialni predmeti, kot je strojna oprema, in         constituents         tangible objects such as hardware and
                                nematerialni predmeti, kot je programska                           intangible objects such as software upon which
                                oprema, od katerih je odvisna                                the interoperability of the EATMN depends;
                                interoperabilnost EATMN

1032/2006/ES        vojaška enota za          vsaka stalna ali mobilna vojaška enota, ki           controlling military     any fixed or mobile military unit handling
              nadzor zračnega           upravlja vojaški zračni promet in/ali izvaja          unit             military air traffic and/or pursuing other
              prostora              druge dejavnosti, ki lahko zaradi svoje                           activities that due to their specific nature may
                                narave zahtevajo rezervacijo ali omejitev                          require airspace reservation or restriction;
                                zračnega prostora  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      123
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


1032/2006/ES        koordinacija            koordinacija med enotami kontrole letenja pri         coordination         the coordination between air traffic control
                                načrtovanih preletih skupne meje za                             units of the planned passage of flights across
                                zagotovitev varnosti letenja                                 the common boundary, in order to ensure flight
                                                                               safety;
1032/2006/ES        koordinacijski podatki       podatki pomembni za delovno osebje v              coordination data       data of interest to operational staff in
                                povezavi s postopkom obveščanja,                               connection with the process of notification,
                                koordinacije in predaje letov ter s postopkom                        coordination and transfer of flights and with
                                civilno-vojaške koordinacije                                 the process of civil-military coordination;

1032/2006/ES        koordinacijska točka―        točka na ali ob meji, ki jo uporabljajo enote         coordination point      (hereinafter COP) means a point on or adjacent
              (COP)                ATC pri postopkih koordinacije ter se nanjo                         to the boundary used by the ATC units and
                                sklicujejo                                          referred to in coordination processes;

1315/2007/ES        korektivni ukrep―          ukrep za odpravo vzroka odkrite neskladnosti          corrective action       action to eliminate the cause of a detected non-
                                                                               conformity;
1032/2006/ES        korelacija             postopek povezovanja podatkov o načrtu leta          correlation          the process of linking the flight plan data and
                                in radarske sledi istega leta                                the radar track of the same flight;

2150/2005/ES        čezmejni zračni           struktura zračnega prostora, ki sega prek           cross-border airspace     an airspace structure extending across national
              prostor               drţavnih meja in/ali meja letalskih                             borders and/or the boundaries of flight
                                informativnih območij                                    information regions;

1265/2007/ES        določena pokritost         prostornina zračnega prostora, v kateri je           designated          the volume of airspace in which a particular
              delovanja              zagotovljena določena storitev in v kateri je         operational          service is provided and in which the service is
                                za to storitev zagotovljena zaščita frekvence         coverage*           afforded frequency protection;

1794/2006/ES        območje preletnega         obseg zračnega prostora, za katerega sta            en route charging       a volume of airspace for which a single cost
              zaračunavanja            uvedeni enotna stroškovna osnova in enotna           zone             base and a single unit rate are established;
                                cena za enoto

1032/2006/ES        podatki o predvidenem        koordinacijska točka, predvideni čas              estimate data         the coordination point, the estimated time of an
              času in poloţaju          zrakoplova in pričakovani nivo letenja                            aircraft and the expected flight level of the
                                zrakoplova na koordinacijski točki                              aircraft at the coordination point;


  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      124
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION1033/2006/ES        predvideni datum          predvideni datum, ko bo zrakoplov začel            estimated off-block      estimated date on which the aircraft will
              začetka gibanja           gibanje, povezano z odletom                  date             commence   movement   associated  with
              zrakoplova                                                            departure
1033/2006/ES        predvideni čas začetka       predvideni čas, ko bo zrakoplov začel             estimated off-block      the estimated time at which the aircraft will
              gibanja zrakoplova         gibanje, povezano z odletom                  time*             commence   movement   associated  with
                                                                               departure;
549/2004/ES         Eurocontrol             Evropska organizacija za varnost zračnega           Eurocontrol          European Organisation for the Safety of Air
                                prometa, ustanovljena z Mednarodno                              Navigation set up by the International
                                konvencijo o sodelovanju za varnost zračne                          Convention of 13 December 1960 relating to
                                plovbe dne 13. decembra 1960                                 Cooperation for the Safety of Air Navigation
                                                                               (1)
549/2004/ES         Eurocontrolova načela        načela, določena v dokumentu št.                Eurocontrol’s         the principles as specified in document No
              uvedbe pristojbin za        99.60.01/01 z dne 1. avgusta 1999, ki ga je          principles for        99.60.01/01 of 1 August 1999, issued by
              uporabo objektov in         izdal Eurocontrol                       establishing the cost-    Eurocontrol
              naprav na zračni ruti                                       base for route facility
              po stroškovnem načelu                                       charges and the
              in izračunu enotnih                                        calculation of unit
              tarif                                               rates
549/2004/ES         Evropska mreţa za          komplet sistemov iz Priloge I Uredbe (ES) št.         European air traffic  The collection of systems listed in Annex I to
              upravljanje zračnega        552/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z           management network Regulation (EC) No 552/2004 of the European
              prometa― (EATMN)          dne 10. marca 2004 o interoperabilnosti                        Parliament and of the Council of 10 March
                                evropske mreţe za upravljanje zračnega                         2004 on the interoperability of the European
                                prometa (Uredba o interoperabilnosti), ki                       air traffic management network (the
                                omogočajo, da se navigacijske sluţbe                          interoperability Regulation) (1) enabling air
                                zračnega prometa v Skupnosti lahko izvajajo                      navigation services in the Community to be
                                vključno z medsebojnimi povezavami na                         provided, including the interfaces at
                                mejah s tretjimi drţavami.                               boundaries with third countries

549/2004/ES         prilagodljiva uporaba        koncept upravljanja zračnega prostora, ki se          flexible use of        an airspace management concept applied in the
              zračnega prostora          uporablja na območju Evropske konference            airspace           European Civil Aviation Conference area, as
                                civilnega letalstva, kakor je opredeljen v prvi                       specified in the first edition of 5 February 1996
                                izdaji priročnika z dne 5. februarja 1996 z                         of the ‗Airspace Management Handbook for
                                naslovom „Airspace Management Handbook                            the application of the Concept of the Flexible

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      125
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                 DEFINITION


                                for the Application of the Concept of the                          Use of Airspace‘ issued by Eurocontrol;
                                Flexible Use of Airspace―, ki ga je izdal
                                Eurocontrol

1032/2006/ES        sistem za obdelavo         del sistema sluţb zračnega prometa, ki             flight data processing    the part of  an air traffic services system which
              podatkov o letih          sprejema, samodejno obdela in razpošlje            system            receives,    automatically   processes  and
                                podatke o načrtu leta in z njim povezana                           distributes  to air traffic control units working
                                sporočila delovnim mestom v enotah                              positions,  flight plan data and associated
                                kontrole letenja                                       messages;

549/2004/ES         letalsko informacijsko       zračni prostor določenega obsega, v katerem          flight information      an airspace of defined dimensions within
              področje              so zagotavljene letalske informacijske sluţbe         region*            which flight information services and alerting
                                in alarmne sluţbe                                      services are provided;

2150/2005/ES        namen leta             pot leta in povezani podatki o letu, ki            flight intention       the flight path and associated flight data
                                opisujejo načrtovano tirnico leta do njegove                         describing the planned trajectory of a flight to
                                destinacije, kot se posodablja vsak trenutek                         its destination, as updated at any moment;

549/2004/ES         nivo letenja            površina konstantnega atmosferskega tlaka,           flight level*         a surface of constant atmospheric pressure
                                določena z referenčnim tlakom 1 013,2                            which is related to the specific pressure datum
                                hektopaskala, ki ga od drugih takšnih površin                        of 1 013,2 hectopascals and is separated from
                                ločujejo specifični intervali tlaka                             other such surfaces by specific pressure
                                                                               intervals;
633/2007/ES         protokol prenosa          protokol za elektronske komunikacije, ki            flight message        a protocol for electronic communication
              sporočila o letu          zajema formate sporočil, njihovo kodiranje           transfer protocol       comprising message formats, their encoding
                                za izmenjavo in pravila o zaporedju, ki se                          for interchange and sequence rules used for the
                                uporabljajo za izmenjave informacij med                           information exchanges between flight data
                                sistemi za obdelavo podatkov o letih                             processing systems;

1265/2007/ES        leti, opravljani v         vsak let, opravljan v skladu s pravili             flights operated       (VFR flights) means any flights operated under
              skladu s pravili          vizualnega letenja, kot je opredeljen v Prilogi        under visual flight      visual flight rules as defined in Annex 2 (1) to
              vizualnega letenja―         2 (1) k Čikaški konvenciji o mednarodnem            rules             the 1944 Chicago Convention on International
              (VFR)                civilnem letalstvu                                      Civil Aviation;


  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       126
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


2150/2005/ES        pot leta              pot zrakoplova po zraku, opredeljena v treh          flight path          the path of an aircraft through the air, defined
                                dimenzijah                                          in three dimensions;

1032/2006/ES        načrt leta             podrobne informacije, zagotovljene enotam           flight plan*         specified information provided to air traffic
                                sluţb zračnega prometa v zvezi z                               services units, relative to an intended flight or
                                nameravanim letom ali delom leta                               portion of a flight of an aircraft;
                                zrakoplova

549/2004/ES         funkcionalni blok          blok zračnega prostora, zasnovan na              functional airspace      an airspace block based on operational
              zračnega prostora          operativnih zahtevah in odraţa potrebo po           block’            requirements, reflecting the need to ensure
                                zagotavljanju bolj integriranega upravljanja                         more integrated management of the airspace
                                zračnega prostora, ne glede na obstoječe                           regardless of existing boundaries;
                                meje

2096/2005/ES        funkcionalni sistem         celota sistemov, postopkov in človeških virov         functional system       a combination of systems, procedures and
                                za izvajanje funkcij v zvezi z vodenjem                           human resources organised to perform a
                                zračnega prometa                                       function within the context of ATM;

549/2004/ES         splošni zračni promet        vsi premiki civilnih zrakoplovov kakor tudi          general air traffic      all movements of civil aircraft, as well as all
                                premiki drţavnih zrakoplovov (vključno                            movements of State aircraft (including
                                vojaških, carinskih in policijskih                              military, customs and police aircraft) when
                                zrakoplovov), če so ti premiki v skladu s                          these movements are carried out in conformity
                                postopki ICAO                                        with the procedures of the ICAO;

2096/2005/ES        splošno letalstvo          kakršna koli dejavnost civilnega letalstva,          general aviation       any civil aircraft operation other     than
                                razen rednega zračnega prevoza in                              commercial air transport or aerial work;
                                čarterskega zračnega prevoza, za najem ali
                                plačilo

2096/2005/ES        nevarnost              vsako stanje, dogodek ali okoliščina, ki bi          hazard            any condition, event, or circumstance which
                                lahko povzročili nesrečo                                   could induce an accident;

549/2004/ES         ICAO                Mednarodna organizacija civilnega letalstva,          ICAO             International Civil Aviation Organisation, as
                                ustanovljena s Čikaško konvencijo o                             established by the 1944 Chicago Convention

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      127
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                mednarodnem civilnem letalskem prometu v                           on International Civil Aviation;
                                iz leta 1944

1794/2006/ES        IFR                 pravila instrumentnega letenja, kot je             IFR              Instrument Flight Rules, as defined in Annex 2
                                opredeljeno v Prilogi 2 k Čikaški konvenciji                         of the 1944 Chicago Convention on
                                o mednarodnem civilnem letalstvu iz leta                           International Civil Aviation (Tenth Edition —
                                1944 (Deseta izdaja – julij 2005)                              July 2005);

1033/2006/ES        začetni načrt leta         načrt leta, ki ga vključno z morebitnimi            initial flight plan      the flight plan initially submitted by the
                                spremembami, ki jih uvedejo in sprejmejo                           originator including changes, if any, initiated
                                pilot, prevoznik, enota ATS ali centralizirana                        and accepted by pilots, operators, an ATS unit
                                sluţba za obdelavo in razdelitev načrtov leta,                        or the centralised service for flight planning
                                prvotno predloţi izdajatelj                                 processing and distribution of flight plans
                                                                               during the pre-flight phase;
1033/2006/ES        pravila               pravila instrumentnega letenja, kakor so            instrument flight       instrument flight rules as defined in Annex 2
              instrumentnega letenja       opredeljena v Prilogi 2 (1) k Čikaški             rules             (1) to the 1944 Chicago Convention on
                                konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu                         International Civil Aviation;
                                iz leta 1944

1265/2007/ES        integrirani sistem za        sistem v okviru evropske mreţe za               Integrated Initial      (hereinafter ‗IFPS‘) a system within the
              obdelavo začetnih          upravljanje zračnega prometa, prek katere je          Flight Plan          European Air Traffic Management Network
              načrtov leta (IFPS)         v zračnem prostoru, ki ga zajema ta uredba,          Processing System       through which a centralised flight planning
                                zagotavlja centralizirana sluţba za obdelavo          (IFPS)            processing and distribution service, dealing
                                in razdelitev načrtov leta, ki opravlja                           with the reception, validation and distribution
                                sprejem, potrditev in razdelitev načrtov leta                        of flight plans, is provided within the airspace
                                                                               covered by this Regulation;
549/2004/ES         interoperabilnost          niz funkcionalnih, tehničnih in operativnih          interoperability       a set of functional, technical and operational
                                lastnosti, ki jih morajo imeti sistemi in                          properties required of the systems and
                                naprave EATMN, kakor tudi postopki za                            constituents of the EATMN and of the
                                njegovo delovanje z namenom, da se                              procedures for its operation, in order to enable
                                zagotovi varno, neprekinjeno in učinkovito                          its safe, seamless and efficient operation.
                                delovanje. Interoperabilnost je mogoče                            Interoperability is achieved by making the
                                doseči tako, da se zagotovi skladnost                            systems and constituents compliant with the
                                sistemov in naprav z bistvenimi zahtevami                          essential requirements;

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      128
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION1033/2006/ES        ključni elementi načrta       so naslednji elementi načrta leta:               key items of a flight     the following items of a flight plan:
              leta                 (a) identifikacija zrakoplova;                plan               (a) aircraft identification;
                                 (b) odhodno letališče;                                     (b) departure aerodrome;
                                 (c) predvideni datum začetka gibanja                              (c) estimated off-block date;
                                zrakoplova;                                           (d) estimated off-block time;
                                 (d) predvideni čas začetka gibanja                               (e) destination aerodrome;
                                zrakoplova;                                           (f) route excluding terminal area
                                 (e) namembno letališče;                                  procedures;
                                 (f) proga razen postopkov na terminalnem                            (g) cruising speed(s) and requested flight
                                območju;                                           level(s);
                                 (g) potovalna hitrost (hitrosti) in zahtevani                         (h) aircraft type and category of wake
                                nivo (nivoji letenja;                                    turbulence;
                                 (h) vrsta zrakoplova in kategorija vrtinčne                          (i) flight rules and type of flight;
                                sledi;                                              (j) aircraft equipment and its related
                                 (i) pravila letenja in vrsta leta;                             capabilities;
                                 (j) oprema zrakoplova in ustrezne
                                zmogljivosti;

1032/2006/ES        sporazum o             sporazum med sosednjima enotama ATC, ki            letter of agreement      an agreement between two adjacent ATC units
              sodelovanju             opredeljuje, kako naj se uskladijo njune                           that specifies how their respective ATC
                                pristojnosti ATC                                       responsibilities are to be coordinated;

549/2004/ES         meteorološke sluţbe         naprave in storitve, ki zrakoplovom              meteorological        means those facilities and services that provide
                                posredujejo vremenske napovedi in razlage           services           aircraft with meteorological forecasts, briefs
                                meteoroloških razmer in opaţanj pred                             and observations as well as any other
                                poletom kakor tudi vse druge vremenske                            meteorological information and data provided
                                informacije in podatke, ki jih posredujejo                          by States for aeronautical use;
                                drţave članice za letalsko uporabo

2096/2005/ES        nacionalni nadzorni         organ ali organi, ki jih imenujejo ali             national supervisory     mean the body or bodies nominated or
              organ                ustanovijo drţave članice kot svoj nacionalni         authority           established by Member States as their national
                                organ v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št.                          authority pursuant to Article 4 of Regulation
                                549/2004                                           (EC) No 549/2004;

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      129
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION549/2004/ES         navigacijske sluţbe         naprave in storitve, ki zrakoplovu               navigation services      those facilities and services that provide
                                zagotavljajo informacije o poloţaju in                            aircraft with positioning and timing
                                časovnem razporedu                                      information;

1032/2006/ES        obveščanje             prenos podatkov iz predajne enote z              notification         the transmission by the transferring unit of data
                                namenom posodobitve podatkov sistema v                            to update the system at the receiving unit in
                                prevzemni enoti pri pripravi na koordinacijo                         preparation for the coordination;

1032/2006/ES        obveščena enota           enota ATC, ki je sprejela informacije             notified unit         the ATC unit that has received the notification
                                                                               information;
1265/2007/ES        sistem z odmaknjeno         sistem, ki se uporablja, kadar kombinacija           offset-carrier system     a system used in situations where radio
              nosilno frekvenco          enega oddajnika in sprejemnika ne more                            coverage cannot be ensured by a single
                                zagotoviti pokritosti z radijskim signalom in                        transmitter and receiver combination and
                                kadar so signali zaradi zmanjšanja motenj                          where, in order to minimise the interference
                                odmaknjeni od glavnega nosilca frekvence                           problems, the signals are offset from the main
                                                                               carrier frequency;
2096/2005/ES        izvajalska organizacija       organizacija, odgovorna za izvajanje              operating           an organisation responsible for the provision of
                                tehničnega vodenja in sluţb, ki podpirajo           organisation         engineering and technical services supporting
                                zračni promet, komunikacijo, navigacijo ali                         air traffic, communication, navigation or
                                nadziranje                                          surveillance services;

549/2004/ES         operativni letalski         informacije o vseh fazah poleta, ki so             operational data       concerning all phases of flight that are required
              podatki               potrebne, da lahko izvajalci navigacijskih                          to take operational decisions by air navigation
                                sluţb zračnega prometa, uporabniki zračnega                         service providers, airspace users, airport
                                prostora, letališke druţbe in drugi vpleteni                         operators and other actors involved;
                                akterji sprejmejo operativne odločitve

1265/2007/ES        prevoznik /             oseba, organizacija ali podjetje, ki je            operator*           a person, organisation or enterprise engaged in
              upravljavec             vključeno ali ţeli biti vključeno v                             or offering to engage in an aircraft operation;
                                obratovanje zrakoplova

1033/2006/ES        izdajatelj             oseba ali organizacija, ki načrte leta in vsa s        originator          a person or organisation submitting flight plans


  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      130
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                tem povezana sporočila o posodobitvi                             and any associated update messages to the
                                predloţi IFPS in tudi pilotom, prevoznikom,                         IFPS, including pilots, operators and agents
                                zastopnikom, ki delujejo v njihovem imenu,                          acting on their behalf and ATS units;
                                ter enotam ATS

1315/2007/ES        organizacija            pomeni izvajalca navigacijskih sluţb              organisation         either an air navigation service provider or an
                                zračnega prometa ali subjekt, ki zagotavlja                         entity providing ATFM or ASM;
                                upravljanje pretoka zračnega prometa ali
                                upravljanje zračnega prostora

633/2007/ES         mehanizem              mehanizem za komuniciranje, vzpostavljen            peer-to-peer         a mechanism for communication established
              komuniciranja med          med dvema enotama ATC ali med enotami             communication         between two ATC units or between ATS units
              enakovrednimi            ATS in vojaškimi enotami za nadzor               mechanism           and controlling military units in which each
              udeleţenci             zračnega prostora, v katerem ima vsaka stran                         party has the same communication capabilities
                                enake zmoţnosti komunikacij za izmenjavo                           for the information exchange between flight
                                informacij med sistemi za obdelavo podatkov                         data processing systems and either party can
                                o letih in lahko katera koli stran začne                           initiate the communication.
                                komunikacijo

1033/2006/ES        faza pred letom           obdobje od prve predloţitve načrta leta do           pre-flight phase       the period from the first submission of a flight
                                prve izdaje dovoljenja kontrole zračnega                           plan until the first delivery of an air traffic
                                prometa                                           control clearance;

549/2004/ES         postopek              (postopek) kakor se uporablja v okviru             procedure           as used in the context of the interoperability
                                uredbe o interoperabilnosti, pomeni                             Regulation, means a standard method for either
                                standardna metoda za tehnično ali operativno                         the technical or the operational use of systems,
                                uporabo sistemov v smislu dogovorjenih in                          in the context of agreed and validated concepts
                                potrjenih operativnih konceptov, za katere je                        of operation requiring uniform implementation
                                potrebno enotno izvajanje v celotnem                             throughout the EATMN;
                                EATMN

1315/2007/ES        proces               sklop medsebojno povezanih ali medsebojno process                      a set of interrelated or interacting activities
                                delujočih dejavnosti, ki pretvarja vhodne                          which transforms inputs into outputs;
                                veličine v izhodne

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      131
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                 DEFINITION549/2004/ES         vključitev v uporabo        prva operativna uporaba po začetni vgradnji putting into service               the first operational use after the initial
                                ali nadgradnji sistema                                    installation or an upgrade of a system;

1265/2007/ES        radiotelefonija           oblika radijske komunikacije, ki je radio-telephony*                     a form of radio-communication primarily
                                namenjena zlasti izmenjavi informacij v                           intended for the exchange of information in the
                                obliki govora                                        form of speech;

2150/2005/ES        realni čas             dejanski čas, v katerem se izvaja proces ali real-time                    the actual time during which a process or event
                                dogodek                                           occurs;

1032/2006/ES        prevzemna enota           enota kontrole letenja, ki sprejme podatke           receiving unit        the air traffic control unit who receives data;

1032/2006/ES        sprostitev             pooblastilo kontrolorja, ki predaja zrakoplov, release                    authorising by the controller transferring an
                                kontrolorju v prevzemni enoti za izdajo                           aircraft of a controller at the accepting unit to
                                kontrolnih navodil zrakoplovu pred preletom                         issue control instructions to the aircraft prior to
                                točke prenosa kontrole                                    its passing the transfer of control point;

1032/2006/ES        zanesljivost            verjetnost, da mesto upravljanja in vodenja reliability                   the probability that the ground installation
                                prometa deluje v okviru dovoljenih                              operates within the specified tolerances.
                                odstopanj

1033/2006/ES        ponavljalni načrt leta       načrt leta serije posameznih letov, ki so repetitive flight plan*              a flight plan related to a series of frequently
                                pogosti in se opravljajo redno z istimi                           recurring, regularly operated individual flights
                                osnovnimi značilnostmi; načrt predloţi                            with identical basic features, submitted by an
                                prevoznik, da ga enote sluţb zračnega                            operator for retention and repetitive use by air
                                prometa ohranijo in večkratno uporabijo                           traffic service units;

2096/2005/ES        tveganje              kombinacija   skupne  verjetnosti  ali risk                      the combination of the overall probability, or
                                pogostnosti pojavljanja škodljivih učinkov,                         frequency of occurrence of a harmful effect
                                kot posledica nevarnosti, in resnosti teh                          induced by a hazard and the severity of that
                                učinkov                                           effect;  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       132
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


549/2004/ES         omreţje rut             omreţje določenih zračnih poti za usmerjanje route network                  a network of specified routes for channelling
                                splošnih prometnih tokov, ki so potrebne za                         the flow of general air traffic as necessary for
                                izvajanje sluţb ATC                                     the provision of ATC services;

549/2004/ES         letenje po ruti           izbrani red letenja zrakoplova v času njegove routing                    the chosen itinerary to be followed by an
                                uporabe                                           aircraft during its operation;

1315/2007/ES        utemeljitev varnosti        prikaz in dokaz, da se lahko predlagana safety argument                   the demonstration and evidence that a
                                sprememba funkcionalnega sistema izvede v                          proposed change to a functional system can be
                                skladu z varnostnimi predpisi v okviru ciljev                        implemented within the targets or standards
                                ali standardov, ki jih določa obstoječi                           established through the existing regulatory
                                zakonodajni okvir                                      framework consistently
                                                                               with the safety regulatory requirements;
2096/2005/ES        zagotovitev varnosti        vse načrtovane in sistematične dejavnosti, safety assurance                 all planned and systematic actions necessary to
                                potrebne za zagotovitev ustreznega zaupanja,                         afford adequate confidence that a product, a
                                da izdelek, sluţba, organizacija ali                             service, an organisation or a functional system
                                funkcionalni sistem dosegajo zadovoljivo ali                         achieves acceptable or tolerable safety;
                                sprejemljivo varnost

1315/2007/ES        varnostna direktiva         dokument, ki ga izda ali sprejme nacionalni safety directive                 a document issued or adopted by a national
                                nadzorni organ in določa, da se izvedejo                           supervisory authority which mandates actions
                                ukrepi za ponovno vzpostavitev varnosti                           to be performed on a functional system to
                                funkcionalnega sistema, v primeru ko je                           restore safety, when evidence shows that
                                razvidno, da bi bila v nasprotnem primeru                          aviation  safety  may  otherwise  be
                                ogroţena letalska varnost                                  compromised;

2096/2005/ES        varnostni cilj           pomeni kakovostno ali količinsko navedbo,           safety objective       a qualitative or quantitative statement that
                                ki opredeljuje največjo pogostnost ali                            defines the maximum frequency or probability
                                verjetnost, pojava nevarnosti                                at which a hazard can be expected to occur;

1315/2007/ES        presoja varnostnih         sistematičen in neodvisen pregled, ki ga safety regulatory                  a systematic and independent examination
              predpisov              izvede nacionalni nadzorni organ ali ki se audit                       conducted by, or on behalf of, a national
                                izvede v njegovem imenu s katerim se                             supervisory authority to determine whether
                                ugotovi, ali je celotna ureditev v zvezi z                          complete safety-related arrangements or

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      133
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                varnostjo ali njeni elementi, povezani s                           elements thereof, related to processes and their
                                procesi in njihovimi rezultati, proizvodi ali                        results, products or services, comply with
                                storitvami,  usklajeni  z   zahtevanimi                         required safety-related arrangements and
                                ureditvami v zvezi z varnostjo ter ali se                          whether they are implemented effectively and
                                učinkovito izvajajo in so ustrezni za                            are suitable to achieve expected results;
                                doseganje pričakovanih rezultatov;

1315/2007/ES        varnostni predpisi         predpisi, ki jih določajo uredbe Skupnosti ali safety regulatory               the requirements established by Community or
                                nacionalni    predpisi   za   izvajanje requirements                 national regulations for the provision of air
                                navigacijskih sluţb zračnega prometa,                            navigation services or ATFM and ASM
                                funkcij upravljanja pretoka zračnega prometa                         functions concerning the technical and
                                in upravljanja zračnega prostora v zvezi s                          operational competence and suitability to
                                tehnično in operativno usposobljenostjo in                          provide these services and functions, their
                                ustreznostjo za izvajanje teh sluţb in funkcij,                       safety management, as well as systems, their
                                njihovo upravljanje varnosti, ter sistemi,                          constituents and associated procedures;
                                njihovimi sestavnimi deli in pripadajočimi
                                postopki

2096/2005/ES        varnostna zahteva          način   ublaţivte tveganja, opredeljen s safety requirement                a risk-mitigation means, defined from the risk-
                                strategijo ublaţitve tveganja z doseganjem                          mitigation strategy that achieves a particular
                                postavljenega varnostnega cilja, vključno z                         safety objective, including organisational,
                                organizacijskimi, operativnimi, funkcijskimi                         operational,    procedural,   functional,
                                zahtevami, zahtevami za zmogljivost in                            performance, and interoperability requirements
                                medoperativnost ali okoljskimi značilnostmi                         or environment characteristics;

549/2004/ES         celostno delovanje         delovanje EATMN na tak način, da z vidika seamless operation                 means the operation of the EATMN in such a
                                uporabnika deluje kakor en sistem                              manner that from the user‘s perspective it
                                                                               functions as if it were a single entity;
1032/2006/ES        sekundarni nadzorni         nadzorni radarski sistem, ki uporablja secondary                       a surveillance radar system which uses
              radar― (SSR)            oddajnike ali sprejemnike in transponderje  surveillance radar               transmitters or receivers and transponders;
                                                       (SSR)*
549/2004/ES         sektor               del kontrolnega območja in/ali letalsko sector                        part of a control area and/or a flight
                                informacijsko področje/zgornji zračni prostor                        information region/upper region;


  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      134
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


2150/2005/ES        ločitev               razdalja med      zrakoplovom,     nivoji   ali separation           spacing between aircraft, levels or tracks;
                                tirnicami

2096/2005/ES        sluţbe               navigacijska sluţba zračnega prometa ali niz services                    either an air navigation service or a bundle of
                                navigacijskih sluţb zračnega prometa                             air navigation services.

1265/2007/ES        drţavni zrakoplov          vsak zrakoplov, ki ga uporablja vojska, state aircraft                    any aircraft used for military, customs and
                                carina in policija                                      police;

549/2004/ES         nadzorne sluţbe           tiste naprave in storitve, ki se uporabljajo za surveillance services            those facilities and services used to determine
                                določitev poloţaja zrakoplovov zaradi                            the respective positions of aircraft to allow safe
                                zagotavljanja varne razdalje med njimi                            separation;

549/2004/ES         sistem               skupina naprav v zraku in na zemlji kakor system                       the aggregation of airborne and groundbased
                                tudi vesoljska oprema, ki so podpora                             constituents, as well as space-based equipment,
                                navigacijskim sluţbam zračnega prometa v                           that provides support for air navigation
                                vseh fazah letenja                                      services for all phases of flight;

1033/2006/ES        postopki na             proge standardnih instrumentnih odhodov in terminal area                   the standard instrument departures and the
              terminalnem območju         standardnih instrumentnih prihodov, kakor procedures                     standard instrument arrival routes as defined in
                                so opredeljene v dokumentu ICAO Postopki                           ICAO Procedures for Operational Services
                                za operativne sluţbe (Procedures for                             (PANS-OPS, Doc 8168 — Volume 1 —
                                Operational Services, PANS-OPS, dok. 8168                          Fourth   edition  1993,   incorporating
                                – zvezek 1 – četrta izdaja – 1993, vključno s                        Amendment No 13).
                                spremembo št. 13)

1794/2006/ES        območje               letališče ali skupino letališč, za katere sta terminal charging               an airport or a group of airports for which a
              zaračunavanja na          uvedeni enotna stroškovna osnova in enotna zone                       single cost base and a single unit rate are
              terminalih             cena za enoto                                        established;

1032/2006/ES        predajni nivo letenja        nivo letenja, dogovorjen med koordinacijo, transfer flight level               the flight level agreed during the coordination
                                če je v vodoravnem letu, ali dovoljeni nivo                         if in level flight, or the cleared flight level to
                                letenja, h kateremu let nadaljuje pot, če se na                       which the flight is proceeding if climbing or
                                koordinacijski točki vzpenja ali spušča                           descending at the coordination point;

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       135
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                 DEFINITION1032/2006/ES        točka prenosa kontrole       točka na poti leta zrakoplova, na kateri se transfer of control               a point on the flight path of an aircraft, at
                                odgovornost zagotavljanja sluţb zračnega point*                       which the responsibility for providing air
                                prometa zrakoplovu prenese z ene enote                            traffic services to the aircraft is transferred
                                ATC na naslednjo;                                      from one ATC unit to the next;

1032/2006/ES        predajna enota           enota kontrole letenja v postopku prenosa transferring unit*                 the air traffic control unit in the process of
                                odgovornosti za zagotavljanje storitve                            transferring the responsibility for providing an
                                kontrole letenja zrakoplovu na naslednjo                           air traffic control service to an aircraft to the
                                enoto ATC na ruti leta;                                   next ATC unit along the route of flight;

1265/2007/ES        drţavni zrakoplov,         drţavni zrakoplov z nepremičnimi krili, ki je transport-type state              fixed wing State aircraft that are designed for
              namenjen za prevoz         namenjen za prevoz ljudi in/ali tovora    aircraft’                   the purpose of transporting persons and/or
                                                                               cargo.
549/2004/ES         nadgradnja             vsaka sprememba, ki spremeni operativne upgrade                       any modification that changes the operational
                                lastnosti sistema                                      characteristics of a system.

1794/2006/ES        uporabnik              upravljavec zrakoplova v času izvedbe leta. user of air navigation              the operator of the aircraft at the time when the
              navigacijskih sluţb         Če identiteta upravljavca ni znana, se šteje, services’                   flight was performed or, if the identity of the
              zračnega prometa          da je upravljavec zrakoplova njegov lastnik,                         operator is not known, the owner of the
                                razen če dokaţe, katera druga oseba ga je                          aircraft, unless he proves that another person
                                upravljala                                          was the operator at that time;

2150/2005/ES        uporabniki             civilni ali vojaški zrakoplovi, ki delujejo v users                     civil or military aircrafts operating in the air as
                                zraku ter druge stranke, ki potrebujejo zračni                        well as any other parties requiring airspace
                                prostor

1315/2007/ES        preverjanje             potrditev s  predloţitvijo objektivnih verification*                   confirmation through the provision of
                                dokazov, da so podrobno navedene zahteve                           objective evidence that specified requirements
                                izpolnjene                                          have been fulfilled.

1794/2006/ES        VFR                 pravila vizualnega letenja, kot je opredeljeno VFR                      Visual Flight Rules, as defined in Annex 2 of
                                v Prilogi 2 k Čikaški konvenciji o                              the 1944 Chicago Convention on International


  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       136
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                mednarodnem civilnem letalstvu iz leta 1944                         Civil Aviation (Tenth Edition — July 2005);
                                (Deseta izdaja – julij 2005)

1265/2007/ES        dodelitev kanalov VHF        dodelitev frekvence VHF letalskim storitvam VHF assignments                 the assignment of a VHF frequency to an
                                z namenom uporabe opreme za zvočno                              aeronautical service for the purpose of
                                komunikacijo                                         operating voice communication equipment;

1032/2006/ES        opozorilo              sporočilo, ki se prikaţe na delovni postaji warning                     a message displayed at a working position
                                kontrolorja,  kadar  odpove  postopek                          when the automated coordination process has
                                samodejne koordinacije                                    failed;

1032/2006/ES        delovno mesto            notranja in tehnična oprema, ki članu osebja          working position       means the furniture and technical equipment at
                                sluţb zračnega prometa omogoča izvajanje                           which a member of the air traffic services staff
                                nalog, povezanih z njegovim delom                              undertakes task associated with their job;

730/2006/ES         rezervacija zračnega        pomeni določen obseg zračnega prostora, ki airspace reservation               means a defined volume of airspace
              prostora              je začasno rezerviran za izključno ali                            temporarily reserved for exclusive or specific
                                posebno   uporabo  po  kategorijah                          use by categories of users;
                                uporabnikov;

730/2006/ES         enota sluţb zračnega        pomeni enoto, civilno ali vojaško, ki je air traffic services                means a unit, civil or military, responsible for
              prometa               pristojna za zagotavljanje sluţb zračnega unit’                       providing air traffic services;
                                prometa;

730/2006/ES         let po pravilih           pomeni vsak let po pravilih instrumentnega instrument flight                 means any flights operated under instrument
              instrumentnega           letenja, kot je opredeljeno v Prilogi 2 (1) k rules flights (IFR               flight rules as defined in Annex 2 (1) to the
              letenja― (IFR let)         Čikaški konvenciji o mednarodnem civilnem flights)                      1944 Chicago Convention on International
                                letalstvu iz leta 1944;                                   Civil Aviation;

730/2006/ES         leti, upravljani v         pomeni katere koli lete, upravljane v skladu s flights operated               means any flights operated under visual flight
              skladu s pravili          pravili vizualnega letenja, kot je opredeljeno under visual flight              rules as defined in Annex 2 (2) to the 1944
              vizualnega letenja         v Prilogi 2 (2) k Čikaški konvenciji o rules (VFR flights)                  Chicago Convention on International Civil
              (VFR leti)             mednarodnem civilnem letalstvu iz leta                            Aviation;
                                1944;

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       137
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION730/2006/ES         razvrstitev zračnega        pomeni razvrstitev zračnega prostora v airspace classification                means the classification of airspace into air
              prostora              zračne prostore sluţb zračnega prometa                            traffic services airspaces of defined
                                določenih dimenzij, ki so abecedno                              dimensions, alphabetically designated, and
                                poimenovani in v katerih se lahko opravljajo                         within which specific types of flights may
                                določene vrste poletov, in za katere so                           operate and for which air traffic services and
                                določene sluţbe zračnega prometa ter pravila                         rules of operation are specified; air traffic
                                delovanja. Zračni prostori sluţb zračnega                          services airspaces are classified as Class A to
                                prometa so razvrščeni v razrede od A do G,                          G as defined by Chapter 2, paragraph 6.1. of
                                kot je opredeljeno v poglavju 2.6.1 Priloge                         Annex 11 (3) to the Chicago Convention on
                                11 (3) k Čikaški konvenciji o mednarodnem                          International Civil Aviation.
                                civilnem letalstvu.

1330/2007/ES        zainteresirana stranka       pomeni katero koli fizično ali pravno osebo, interested party                means any natural person, any legal person,
                                bodisi profitno ali neprofitno, ali kateri koli                       whether profit-making or not, or any official
                                uradni organ, ki ima pravno osebnost ali je                         body whether having its own legal personality
                                nima in ki lahko sodeluje pri izboljšanju                          or not that is in a position to participate in the
                                varnosti civilnega letalstva z dostopom do                          improvement of civil aviation safety by having
                                informacij o dogodkih, ki si jih drţave                           access to information on occurrences
                                članice izmenjujejo v skladu s členom 6(1)                          exchanged by the Member States in
                                Direktive 2003/42/ES, in je razvrščena v eno                         accordance with Article 6(1) of Directive
                                od kategorij zainteresiranih strank iz Priloge                        2003/42/EC and which is included in one of
                                I;                                              the categories of interested parties listed in
                                                                               Annex I;
1330/2007/ES        točka za stike           pomeni:                            point of contact       means:

                                (a) pristojni organ, ki ga imenuje vsaka                           (a) where a request for information is made
                                drţava članica po členu 5(1) Direktive                            under Article 3(1) of this Regulation, the
                                2003/42/ES, ali točka za stike, ki jo drţava                         competent authority designated by each
                                članica imenuje po isti določbi, če je drţava                        Member State in accordance with Article 5(1)
                                članica imenovala več kot en pristojni organ,                        of Directive 2003/42/EC or, if a Member
                                če je zahtevek za pridobitev informacij                           State has designated more than one competent
                                vloţen po členu 3(1) te uredbe;                               authority, the contact point designated by that
                                                                               Member State in accordance with the same

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       138
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                (b) Komisija, če je zahtevek za pridobitev                          provision;
                                informacij vloţen po členu 3(2).
                                                                               (b) where a request for information is made
                                                                               under Article 3(2), the Commission.
482/2008/ES         programska oprema          pomeni računalniške programe in ustrezne software                      means computer programmes and
                                konfiguracijske  podatke,  vključno   z                        corresponding configuration data, including
                                nerazvojno programsko opremo, vendar brez                          non-developmental software, but excluding
                                elektronskih delov, kot so integrirana vezja,                        electronic items, namely application specific
                                programirljiva polja vrat ali polprevodniški                         integrated circuits, programmable gate arrays
                                logični krmilniki, namenjeni za specifično                          or solid-state logic controllers;
                                aplikacijo;

482/2008/ES         konfiguracijski           pomenijo podatke, s katerimi se generični           configuration data      means data that configures a generic
              podatki               sistem programske opreme konfigurira za                           software system to a particular instance of its
                                posamezen namen uporabe;                                   use;

482/2008/ES         nerazvojna             pomeni programsko opremo, ki ni bila              non-developmental       means a software not developed for the current
              programska oprema          razvita posebej za kako pogodbo;                software           contract;

482/2008/ES         zagotavljanje varnosti       pomeni vse načrtovane in sistematične             safety assurance       means all planned and systematic actions
                                dejavnosti, ki so potrebne za vzpostavitev                          necessary to provide adequate confidence that
                                ustreznega zaupanja, da izdelek, sluţba,                           a product, a service, an organisation or a
                                organizacija ali funkcionalni sistem dosega                         functional system achieves acceptable or
                                zadovoljivo ali sprejemljivo varnost;                            tolerable safety;

482/2008/ES         organizacija            pomeni izvajalca ATS, izvajalca CNS ali            organisation         means either an ATS provider, a CNS provider
                                subjekt, ki zagotavlja ATFM ali ASM;                             or an entity providing ATFM or ASM;

482/2008/ES         funkcionalni sistem         pomeni kombinacijo sistemov, postopkov in           functional system       means a combination of systems, procedures
                                človeških virov za izvajanje funkcij v zvezi z                        and human resources organised to perform a
                                upravljanjem zračnega prometa;                                function within the context of ATM;

482/2008/ES         tveganje              pomeni kombinacijo skupne verjetnosti ali           risk             means the combination of the overall
                                pogostnosti pojavljanja škodljivih učinkov, ki                        probability, or frequency of occurrence of a

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      139
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                so posledica nevarnosti, in resnosti teh                           harmful effect induced by a hazard and the
                                učinkov;                                           severity of that effect;

482/2008/ES         nevarnost              pomeni vsako stanje, dogodek ali okoliščino,          hazard            means any condition, event, or circumstance
                                ki bi lahko povzročili nesrečo;                               which could induce an accident;

482/2008/ES         nova programska           pomeni programsko opremo, ki je bila              new software         means a software that has been ordered or for
              oprema               naročena ali za katero so bile podpisane                           which binding contracts have been signed after
                                obvezujoče pogodbe po začetku veljavnosti                          the entry into force of this Regulation;
                                te uredbe;

482/2008/ES         varnostni cilj           pomeni kakovostno ali količinsko navedbo,           safety objective       means a qualitative or quantitative statement
                                ki opredeljuje največjo pogostnost ali                            that defines the maximum frequency or
                                verjetnost, pri kateri se lahko pričakuje                          probability at which a hazard can be expected
                                nevarnost;                                          to occur;

482/2008/ES         varnostna zahteva          pomeni sredstva za ublaţitev tveganja,             safety requirement      means a risk-mitigation means, defined from
                                opredeljena s strategijo ublaţitve tveganja, ki                       the risk-mitigation strategy that achieves a
                                izpolnjuje poseben varnostni cilj, vključno z                        particular safety objective, including
                                organizacijskimi, operativnimi,                               organisational, operational, procedural,
                                postopkovnimi, funkcijskimi zahtevami ter                          functional, performance, and interoperability
                                zahtevami glede zmogljivosti in                               requirements or environment characteristics;
                                interoperabilnosti ali okoljskimi
                                značilnostmi;

482/2008/ES         prehod ali vroča          pomeni način zamenjave sestavnih delov ali           cutover or hot        means the approach of replacing European air
              menjava               programske opreme sistema evropske mreţe            swapping           traffic management network (EATMN) system
                                za upravljanje zračnega prometa (EATMN),                           components or software while the system is
                                medtem ko sistem deluje;                                   operational;

482/2008/ES         varnostna zahteva za        pomeni opis tega, kar mora programska             software safety        means a description of what is to be produced
              programsko opremo          oprema izdelati na podlagi danih vnosov in           requirement          by the software given the inputs and
                                ob danih omejitvah, ob izpolnitvi te zahteve                         constraints, and if met, ensures that EATMN
                                pa je zagotovljeno, da programska oprema                           software performs safely and according to

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      140
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                EATMN deluje varno in v skladu z                               operational need;
                                operativno potrebo;

482/2008/ES         programska oprema          pomeni programsko opremo, ki se uporablja           EATMN software        means software used in the EATMN systems
              EATMN                v sistemih EATMN iz člena 1;                                 referred to in Article 1;

482/2008/ES         veljavnost zahtev          pomeni potrditev na podlagi pregleda in            requirements validity     means the confirmation by examination and
                                zagotovitev objektivnega dokaza, da so                            provision of objective evidence that the
                                posebne zahteve za specifično uporabo take,                         particular requirements for a specific use are as
                                kot je bilo predvideno;                                   intended;

482/2008/ES         doseţeno z             pomeni – za dejavnosti postopka preverjanja          achieved with         means, for software verification process
              neodvisnostjo            programske opreme –, da dejavnosti               independence         activities, that the verification process
                                postopka preverjanja izvede(-jo) oseba(-e), ki                        activities are performed by a person(s) other
                                ni(-so) razvijalec(- ci) izdelka, ki ga                           than the developer of the item being verified;
                                preverja(-jo);

482/2008/ES         napaka programske          pomeni nezmoţnost programa, da pravilno            oftware malfunction      means the inability of a rogramme to perform
              opreme               izvaja zahtevano funkcijo;                                  a required function correctly;

482/2008/ES         okvara programske          pomeni nezmoţnost programa, da izvaja             software failure       means the inability of a programme to perform
              opreme               zahtevano funkcijo;                                     a required function;

482/2008/ES         COTS                pomeni na trgu dostopno aplikacijo, ki jo           COTS             means a commercial available application sold
                                prodajajo ponudniki prek javnih kataloških                          by vendors through public catalogue listings
                                seznamov in ni namenjena prilagoditvi                            and not intended to be customised or
                                ţeljam kupcev ali izboljšavi;                                enhanced;

482/2008/ES         sestavni deli            pomenijo osnovno enoto, ki se lahko vgradi           software components      means a building block that can be fitted or
              programske opreme          ali poveţe z drugimi ponovno uporabljivimi                          connected together with other reusable blocks
                                enotami programske opreme z namenom                             of software to combine and create a custom
                                zdruţitve in izdelave programske aplikacije                         software application;
                                po meri;


  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      141
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


482/2008/ES         samostojni sestavni         pomenijo tiste sestavne dele programske            independent software     means those software components which are
              deli programske           opreme, ki zaradi okvare, ki povzroči             components          not rendered inoperative by the same failure
              opreme               nevarnost, ne prenehajo delovati;                              condition that causes the hazard;

482/2008/ES         časovni učinki           pomenijo čas, ki ga ima programska oprema           software timing        means the time allowed for the software to
              programske opreme          za odziv na dane vnose ali periodične             performances         respond to given inputs or to periodic events,
                                dogodke, in/ali zmogljivost programske                            and/or the performance of the software in
                                opreme z vidika transakcij ali sporočil, ki jih                       terms of transactions or messages handled per
                                obdela na enoto časa;                                    unit time;

482/2008/ES         zmogljivost             pomeni zmoţnost programske opreme, da             software capacity       means the ability of the software to handle a
              programske opreme          obdela določeno količino pretoka podatkov;                          given amount of data flow;

482/2008/ES         točnost               pomeni potrebno natančnost izračunanih             accuracy           means the required precision of the computed
                                rezultatov;                                         results;

482/2008/ES         uporaba virov            pomeni količino virov v računalniškem             software resource       means the amount of resources within the
              programske opreme          sistemu, ki jih lahko uporablja uporabniška          usage             computer system that can be used by the
                                programska oprema;                                      application software;

482/2008/ES         robustnost             pomeni obnašanje programske opreme v              software robustness      means the behaviour of the software in the
              programske opreme          primeru nepričakovanih vnosov, napak                             event of unexpected inputs, hardware faults
                                strojne opreme in prekinitev napajanja v                           and power supply interruptions, either in the
                                samem računalniškem sistemu ali                               computer system itself or in connected
                                priključenih napravah;                                    devices;

482/2008/ES         odpornost na            pomeni obnašanje sistema v primeru vnosov,           overload tolerance      means the behaviour of the system in the event
              preobremenitve           ki presegajo količino podatkov, predvideno                          of, and in particular its tolerance to, inputs
                                za običajno delovanje sistema, in zlasti                           occurring at a greater rate than expected during
                                njegovo odpornost na take vnose;                               normal operation of the system;

482/2008/ES         pravilno in popolno         pomeni, da je v vseh varnostnih zahtevah za          correct and complete     means all software safety requirements which
              preverjanje             programsko opremo pravilno navedeno, kaj            EATMN software        correctly state what is required of the software
              programske opreme          se zahteva za posamezen sestavni del              verification         component by the risk assessment and

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      142
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


              EATMN                programske opreme v postopku ocene in                            mitigation process and their implementation is
                                ublaţitve tveganja, in da je izpolnjevanje teh                        demonstrated to the level required by the
                                zahtev dokazano v skladu z zahtevano                             software assurance level;
                                ravnijo zagotovil za programsko opremo;

482/2008/ES         podatki o ţivljenjskem       pomenijo podatke, pridobljene v                software life cycle      means the data that is produced during the
              ciklu programske          ţivljenjskem ciklu programske opreme z             data             software life cycle to plan, direct, explain,
              opreme               namenom načrtovanja, usmerjanja,                               define, record, or provide evidence of
                                razlaganja, določanja, evidentiranja ali                           activities; this data enables the software life
                                zagotavljanja dokazov o dejavnostih; ti                           cycle processes, system or equipment approval
                                podatki omogočajo procese ţivljenjskega                           and post-approval modification of the software
                                cikla programske opreme, odobritev sistema                          product;
                                ali opreme in spremembo programskega
                                izdelka po odobritvi;

482/2008/ES         ţivljenjski cikel          pomeni:                            software life cycle      means:
              programske opreme          (a) urejeno zbirko procesov, za katere                            (a) an ordered collection of processes
                                organizacija ugotovi, da so zadostni in                           determined by an organisation to be sufficient
                                ustrezni za izdelavo programskega izdelka;                          and adequate to produce a software product;
                                (b) obdobje, ki se začne z odločitvijo za
                                izdelavo ali spremembo programskega                             (b) the period of the time that begins with the
                                izdelka in konča z umikom                                  decision to produce or modify a software
                                izdelka iz prometa;                                     product and ends when the product is retired
                                                                               from service;
482/2008/ES         varnostna zahteva za        pomeni varnostno zahtevo, izpeljano za             system safety         means a safety requirement derived for a
              sistem               funkcionalni sistem.                      requirement          functional system.

29/2009/ES         storitev podatkovnih        pomeni nabor povezanih transakcij               data link service       means a set of related air traffic management
              zvez                upravljanja zračnega prometa, ki jih                             transactions, supported by air-ground data link
                                podpirajo komunikacije podatkovnih zvez                           communications, which have a clearly defined
                                zrak-zemlja, ki imajo jasno določen                             operational goal and begin and end on an
                                operativni cilj in se začnejo in končajo z                          operational event;
                                operativnim dogodkom;


  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      143
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                 DEFINITION


29/2009/ES         upravljavec             pomeni osebo, organizacijo ali podjetje, ki          operator           means a person, organisation or enterprise
                                izvaja lete z zrakoplovom ali se ponuja, da bi                        engaged in, or offering to engage in, an aircraft
                                jih izvajalo;                                        operation;

29/2009/ES         enota sluţbe zračnega        je civilna ali vojaška enota, ki je odgovorna         air traffic services     means a unit, civil or military, responsible for
              prometa               za opravljanje storitev zračnega prometa;           unit’ (hereinafter ATS    providing air traffic services;
              (ATS enota)                                            unit)
29/2009/ES         sporazum o ravni          pomeni del pogodbe o izvajanju storitev med          service level         means that part of a service contract between
              storitev              organizacijami, v katerem je dogovorjena            agreement           organisations in which a certain level of
                                določena raven storitve, zlasti v zvezi s                          service is agreed, in particular in relation to the
                                kakovostjo in opravljanjem storitve                             quality and performance of the data
                                podatkovne komunikacije;                                   communications service;

29/2009/ES         podatkovna             pomeni dvosmerno komunikacijo med               air–ground point-to-     means a two-way communication between an
              komunikacija od točke        zrakoplovom in subjektom komunikacije na            point data          aircraft and a ground communication entity
              do točke, zrak-zemlja        zemlji, ki se opira na nabor porazdeljenih           communication         relying upon a set of distributed functions to
                                funkcij, da se doseţe:                                    achieve:

                                (a) oddajanje in sprejem navzgornjih in                           (a) the transmission and reception of uplink
                                navzdolnjih povezav bitnih okvirov prek                           and downlink bit frames over a mobile data
                                mobilne podatkovne zveze med                                 link between ground and aircraft
                                komunikacijskim sistemom na zemlji in                            communication systems;
                                komunikacijskim sistemom v zrakoplovu;

                                (b) oddajanje in sprejem podatkovnih enot                          (b) the transmission and reception of data units
                                med sistemom na zemlji in sistemom v                             between ground and aircraft systems hosting
                                zrakoplovu, ki gostita aplikacije zrak-zemlja,                        the air-ground applications with:
                                predvsem s:                                           (i) the relay of data units throughout
                                  (i) posredovanjem podatkovnih enot po                           ground communication paths and mobile data
                                   zemeljskih komunikacijskih poteh in                          links;
                                mobilnih podatkovnih zvezah;                                  (ii) the cooperative mechanisms of both
                                  (ii) mehanizmi sodelovanja na obeh                            ends for the transport of data units;
                                koncih za prenos podatkovnih enot.


  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       144
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


29/2009/ES         drţavni zrakoplov―         pomeni vsak zrakoplov, ki ga uporablja             State aircraft        means any aircraft used for military, customs
                                vojska, carina in policija;                                 and police;

29/2009/ES         drţavni zrakoplov,         pomeni drţavni zrakoplov z nepremičnimi            transport type State     means fixed wing State aircraft that are
              namenjen za prevoz         krili, ki je namenjen za prevoz ljudi in/ali          aircraft           designed for the purpose of transporting
                                tovora;                                           persons and/or cargo;

29/2009/ES         aplikacija zrak-zemlja       pomeni nabor sodelovalnih funkcij zrak-            air-ground          means a set of cooperative airground functions
                                zemlja, ki podpirajo storitve zračnega             application          in support of air traffic services;
                                prometa;

29/2009/ES         komunikacija od           pomeni prenos informacij med                  end-to-end          means the transfer of information between peer
              konca do konca           enakovrednimi aplikacijami zrak-zemlja;            communication         air-ground applications;

29/2009/ES         komunikacija zrak-         pomeni dvosmerno komunikacijo med               air-ground          means a two-way communication between
              zemlja               komunikacijskim sistemom zrakoplova in             communication         aircraft and ground communication systems;
                                zemeljskim komunikacijskim sistemom;

29/2009/ES         varnostna politika         pomeni nabor ciljev, pravil za vedenje             security policy        means a set of objectives, rules of behaviour
                                uporabnikov in skrbnikov, ter zahtev za                           for users and administrators, and requirements
                                konfiguracijo in upravljanje sistema, ki so                         for system configuration and management that
                                skupaj namenjeni varovanju sistemov in                            collectively are designed to safeguard systems
                                komunikacijskih virov za opravljanje storitev                        and communication resources concerned with
                                podatkovnih zvez pred dejanji nezakonitega                          the provision of data link services against acts
                                vmešavanja;                                         of unlawful interference;

29/2009/ES         informacije o naslovih       so informacije, ki se nanašajo na sistemski ali        addressing          means information pertaining to the system or
                                omreţni naslov subjekta, ki sodeluje v             information          network address of an entity participating in
                                komunikaciji podatkovnih zvez zrak-zemlja,                          air-ground data link communication and
                                in omogoča nedvoumno določanje lokacije                           enabling the location of the entity to be
                                subjekta;                                          unambiguously determined;

29/2009/ES         integrirani sistem za        je sistem v okviru evropske mreţe za              integrated initial      means a system within the European Air
              obdelavo začetnih          upravljanje zračnega prometa (European Air           flight plan processing    Traffic Management Network through which a

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      145
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


              načrtov leta (IFPS)         Traffic Management Network), prek katerega           system‘ (hereinafter     centralised flight planning processing and
                                je v zračnem prostoru, ki ga zajema ta             IFPS)             distribution service, dealing with the reception,
                                uredba, zagotovljena centralizirana sluţba za                        validation and distribution of flight plans, is
                                obdelavo in razdelitev načrtov letov, ki                           provided within the airspace covered by this
                                opravlja sprejem, potrditev in razdelitev                          Regulation;
                                načrtov letov;

29/2009/ES         ne deluje              v zvezi z sestavnim delom na zrakoplovu            inoperative          in relation to an airborne constituent means
                                pomeni, da sestavni del ne izpolnjuje svoje                         that the constituent does not accomplish its
                                namembnosti ali ne deluje stalno v okviru                          intended purpose or is not consistently
                                svojega delovnega območja ali dovoljenih                           functioning within its operating limits or
                                odstopanj.                                          tolerances.

Odločba EK,         mobilne               so elektronske komunikacijske storitve, kot          mobile            means electronic communication services, as
z dne 7.4.2008       komunikacijske           jih določa člen 2(c) Direktive 2002/21/ES, ki         communication         defined in
(storitve MCA)       storitve na letalu         jih zagotavlja podjetje, ki letalskim potnikom         services on aircraft     Article 2(c) of Directive 2002/21/EC, provided
              (storitve MCA)           zagotavlja uporabo javnih komunikacijskih           (MCA services)        by an undertaking to enable airline passengers
                                omreţij med letom brez vzpostavitve                             to use public communication networks during
                                neposredne zveze s prizemnimi mobilnimi                           flight without establishing direct connections
                                omreţji;                                           with terrestrial mobile networks;

Odločba EK,         brez motenj in brez         pomeni, da se nobeni drugi                   non-interference and     means that no harmful interference may be
z dne 7.4.2008       zaščite               radiokomunikacijski storitvi (napravi) ne sme         non-protected basis      caused to any radiocommunication service and
(storitve MCA)                         povzročati škodljivih motenj in da ni mogoče                         that no claim may be made for protection of
                                zahtevati zaščite pred škodljivimi motnjami,                         these devices against harmful interference
                                ki izhajajo iz radiokomunikacijskih storitev;                        originating from radiocommunication services;

Odločba EK,         letalska bazna           je ena ali več mobilnih komunikacijskih            aircraft base         means one or more mobile communication
z dne 7.4.2008       sprejemno-oddajna          postaj na letalu, ki podpirajo frekvenčne           transceiver station      stations located in the aircraft supporting the
(storitve MCA)       postaja (letalska BTS)       pasove in sisteme iz tabele 1 v Prilogi;            (aircraft BTS)        frequency bands and systems specified in
                                                                               Table 1 in the Annex;

Odločba EK,         omreţna krmilna           je oprema, nameščena na letalu, ki               network control unit     means equipment to be located in the aircraft
z dne 7.4.2008       enota (NCU)             zagotavlja, da signalov, ki jih oddajajo talni         (NCU)             that ensures that signals transmitted by ground-

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       146
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
  DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


(storitve MCA)                         mobilni komunikacijski sistemi iz tabele 2 v                         based mobile electronic communication
                                Prilogi, z dvigom šumnega praga v kabini ni                         systems listed in Table 2 in the Annex are not
                                mogoče zaznati v mobilnih komunikacijskih                          detectable within the cabin by raising the noise
                                sprejemnih pasovih v kabini.                                 floor inside the cabin in mobile
                                                                               communication receive bands.

23/2006/ES         storitev kontrole          pomeni storitev, zagotovljeno z namenom            air traffic control      means a service provided for the purpose of
              zračnega prometa          preprečiti trčenja med zrakoplovi in na            service            preventing collisions between aircraft,and, on
                                manevrskem prostoru med zrakoplovi ter                            the manoeuvring area, between aircraft and
                                ovirami in z namenom pospeševanja ter                            obstructions, and expediting and maintaining
                                vzdrţevanje urejenega pretoka zračnega                            an orderly flow of air traffic;
                                prometa;

23/2006/ES         izvajalci navigacijskih       pomeni katero koli javno ali zasebno druţbo,          air navigation service
              sluţb zračnega           ki zagotavlja navigacijske sluţbe zračnega           providers           means any public or private entity providing
              prometa               prometa za splošni zračni promet;                              air navigation services for
                                                                               general air traffic;

23/2006/ES         splošni zračni promet        pomeni premike civilnih zrakoplovov kot            general air traffic      means all movements of civil aircraft, as well
                                tudi premike drţavnih zrakoplovov (vključno                         as all movements of State aircraft (including
                                z vojaškimi, carinskimi in policijskimi                           military, customs and police aircraft) when
                                zrakoplovi), ki se izvajajo v skladu s postopki                       these movements are carried out in conformity
                                ICAO;                                            with the procedures of the ICAO;

23/2006/ES         licenca               pomeni certifikat, ki je ne glede na naziv, po         licence            means a certificate, by whatever name it may
                                katerem je poznan, izdan in potrjen v skladu                         be known, issued and endorsed in accordance
                                s to direktivo ter dovoljuje zakonitemu                           with this Directive and entitling its lawful
                                imetniku licence zagotavljanje storitev                           holder to provide air traffic control services in
                                kontrole zračnega prometa v skladu z ratingi                         accordance with the ratings and endorsements
                                in pooblastili, navedenimi na tem certifikatu;                        contained therein;

23/2006/ES         rating               pomeni pooblastilo, navedeno v licenci ali           rating
                                v povezavi z licenco in tako sestavni del le-                        means the authorisation entered on or
                                te, ki navaja posebne pogoje, pravice ali                          associated with a licence and forming part

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       147
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                omejitve, ki se nanašajo na takšno licenco; na                        thereof, stating specific conditions, privileges
                                licenci morajo biti navedeni vsaj naslednji                         or limitations pertaining to such licence; the
                                ratingi:                                           ratings on a licence are at least one of the
                                                                               following:
                                 (a) rating vizualnega letališkega kontrolorja
                                zračnega prometa;                                       (a) aerodrome control visual;

                                 (b) rating instrumentalnega letališkega                           (b) aerodrome control instrument;
                                kontrolorja zračnega prometa;

                                 (c) rating proceduralnega priletnega                             (c) approach control procedural;
                                kontrolorja zračnega prometa;

                                 (d) rating nadzorna priletnega kontrolorja                          (d) approach control surveillance;
                                zračnega prometa;

                                 (e) rating proceduralnega območnega                             (e) area control procedural;
                                letališkega kontrolorja zračnega prometa;

                                 (f) rating nadzornega območnega kontrolorja                         (f) area control surveillance;
                                zračnega prometa;

23/2006/ES         rating pooblastilo         pomeni pooblastilo, navedeno v licenci in           rating endorsement      means the authorisation entered on and
                                tako sestavni del le-te, ki navaja posebne                          forming part of a licence, indicating the
                                pogoje, pravice ali omejitve, ki se nanašajo                         specific conditions, privileges or limitations
                                na ustrezen rating;                                     pertaining to the relevant rating;

23/2006/ES         pooblastilo lokacije        pomeni pooblastilo, navedeno v licenci in           unit endorsement       means the authorisation entered on and
                                tako sestavni del le-te, ki navaja ICAO                           forming part of a licence, indicating the ICAO
                                indikator lokacijo in sektorje in/ali delovne                        location indicator and the sectors and/or
                                pozicije, na katerih lahko imetnik licence                          working positions where the holder of the
                                izvaja svoje delo;                                      licence is competent to work;

23/2006/ES         jezikovno pooblastilo        pomeni pooblastilo, navedeno v licenci in           language           means the authorisation entered on and

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       148
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT               IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                tako sestavni del le-te, ki navaja jezikovno          endorsement          forming part of a licence, indicating the
                                usposobljenost imetnika;                                   language proficiency of the holder;

23/2006/ES         pooblastilo             pomeni pooblastilo, navedeno v licenci in           instructor          means the authorisation entered on and
              inštruktorja            tako sestavni del le-te, ki navaja, da lahko          endorsement          forming part of a licence, indicating the
                                imetnik izvaja usposabljanje na delovnem                           competence of the holder to give on-the-job
                                mestu;                                            training instruction;

23/2006/ES         ICAO indikator           pomeni štirimestno kodno skupino,               ICAO location         means the four-letter code group formulated in
              lokacije              oblikovano v skladu s pravili, ki jih je            indicator           accordance with rules prescribed by ICAO in
                                predpisala ICAO v svojem priročniku DOC                           its manual DOC 7910 and assigned to the
                                7910 in dodeljeno lokaciji stacionarne                            location of an aeronautical fixed station;
                                letalske postaje;

23/2006/ES         sektor               predstavlja del kontroliranega območja in/ali         sector            means a part of a control area and/or part of a
                                del letalskega informativnega                                flight information region/upper region;
                                področja/področja zgornjega zračnega
                                prostora;

23/2006/ES         usposabljanje            je celota teoretičnih tečajev, praktičnih vaj,         training           is the entirety of theoretical courses, practical
                                skupaj z usposabljanjem na simulatorjih in                          exercises, including simulation, and on-the-job
                                usposabljanjem na delovnem mestu, katerih                          training required in order to acquire and
                                namen je pridobiti in vzdrţevati znanja in                          maintain the skills to deliver safe, high quality
                                spretnosti, s pomočjo katerih bo lahko                            air traffic control services; it consists of:
                                kontrolor varno in visoko kakovostno izvajal
                                storitve kontrole zračnega prometa, in ga
                                sestavljajo:

                                (a) začetno usposabljanje, ki zagotavlja                           (a) initial training, providing basic and rating
                                temeljno usposabljanje in usposabljanje za                          training,
                                pridobitev ratinga, s katerim bo udeleţenec                         leading to the grant of a student licence;
                                pridobil licenco učenca;

                                (b) usposabljanje v enoti, vključno s                            (b) unit training, including transitional training

  LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       149
  DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
  (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT                IZRAZ                      POMEN                      WORD                 DEFINITION


                                 prehodnim usposabljanjem pred                                prior to
                                 usposabljanjem na delovnem mestu in                             on-the-job training and on-the-job training,
                                 usposabljanjem na delovnem mestu, s                             leading
                                 katerim bo udeleţenec pridobil licenco                            to the grant of an air traffic controller licence;
                                 kontrolorja zračnega prometa;

                                 (c) nadaljevalno usposabljanje, s katerim se                         (c) continuation training, keeping the
                                 podaljšuje veljavnost pooblastil v licenci;                         endorsements of the licence valid;

                                 (d) usposabljanje inštruktorjev za                              (d) training of on-the-job training instructors,
                                 usposabljanje na delovnem mestu, s katerim                          leading to the grant of the instructor
                                 udeleţenci pridobijo pooblastilo za                             endorsement;
                                 inštruktorja;

                                 (e) usposabljanje izpraševalcev in/ali                            (e) training of examiners and/or assessors;
                                 ocenjevalcev;

23/2006/ES          izvajalec usposabljanja       je organizacija, ki jo je za izvajanje ene ali         training provider       is an organisation which has been certified by
                                 več vrst usposabljanj certificiral ustrezni                         the relevant national supervisory authority to
                                 nacionalni nadzorni organ;                                  provide one or more types of training;

23/2006/ES          shema usposobljenosti        je veljavna shema, ki predstavlja postopek, s         Unit Competence        is an approved scheme indicating the method
               v enoti               katerim enote vzdrţujejo usposobljenost            Scheme            by which the unit maintains the competence of
                                 imetnikov licenc;                                      its licence holders;

23/2006/ES          načrt usposabljanja v        pomeni odobren načrt, ki natančneje              Unit Training Plan      is an approved plan detailing the processes and
               enoti                opredeljuje zahtevane procese in čas, po                           timing required to allow the unit procedures to
                                 katerem se lahko postopki organizacijske                           be applied to the local area under the
                                 enote izvajajo na lokalnem območju pod                            supervision of an on-the-job-training
                                 nadzorom inštruktorja za usposabljanje na                          instructor.
                                 delovnem mestu.

A10                                                               ACAS I.            An ACAS which provides information as an
                                                                                aid to ―see and avoid‖ action but does not

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       150
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT                IZRAZ                      POMEN                      WORD                 DEFINITION


                                                                                include the capability for generating resolution
                                                                                advisories (RAs).
A10                                                               ACAS II.           An ACAS which provides vertical resolution
                                                                                advisories (RAs) in addition to traffic
                                                                                advisories (TAs).
A10                                                               ACAS III.           An ACAS which provides vertical and
                                                                                horizontal resolution advisories (RAs) in
                                                                                addition to traffic advisories (TAs).
A10                                                               ACAS broadcast.        A long Mode S air-air surveillance
                                                                                interrogation (UF = 16) with the broadcast
                                                                                address.
A11                                                               Accepting unit.        Air traffic control unit next to take control of
                                                                                an aircraft.
A11                                                               Accident.           An occurrence associated with the operation of
                                                                                an aircraft which takes place between the time
                                                                                any person boards the aircraft with the
                                                                                intention of flight until such time as all such
                                                                                persons have disembarked, in which:

                                                                                a) a person is fatally or seriously injured as a
                                                                                result of:
                                                                                   - being in the aircraft, or
                                                                                   - direct contact with any part of the
                                                                                   aircraft, including parts which have
                                                                                   become detached from the aircraft, or
                                                                                  - direct exposure to jet blast,
                                                                                  except when the injuries are from natural
                                                                                  causes, self-inflicted or inflicted by other
                                                                                  persons, or when the injuries are to
                                                                                  stowaways hiding outside the areas
                                                                                  normally available to the passengers and
                                                                                  crew; or

                                                                                b) the aircraft sustains damage or structural

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       151
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
   DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                                failure which:
                                                                                  - adversely affects the structural strength,
                                                                                  performance or flight characteristics of the
                                                                                  aircraft, and
                                                                                  - would normally require major repair or
                                                                                  replacement of the affected component,
                                                                                  except for engine failure or damage, when
                                                                                  the damage is limited to the engine, its
                                                                                  cowlings or accessories; or for damage
                                                                                  limited to propellers, wing tips, antennas,
                                                                                  tires, brakes, fairings, small dents or
                                                                                  puncture holes in the aircraft skin; or

                                                                                c) the aircraft is missing or is completely
                                                                                inaccessible.
A10                                                               Accounting          An ATN systems management facility to
                                                                 management.          monitor users for use of network resources and
                                                                                to limit the use of those resources.
A11                                                               Accuracy.           A degree of conformance between the
                                                                                estimated or measured value and the true
                                                                                value.
A13                                                               Accredited          A person designated by a State, on the basis of
                                                                 representative.        his or her qualifications, for the purpose of
                                                                                participating in an investigation conducted by
                                                                                another State.
A2                                                                Acrobatic flight.       Manoeuvres intentionally performed by an
                                                                                aircraft involving an abrupt change in its
                                                                                attitude, an abnormal attitude, or an abnormal
                                                                                variation in speed.
A10                                                               Active RAC.          An RAC is active if it currently constrains the
                                                                                selection of the RA. RACs that have been
                                                                                received within the last six seconds and have
                                                                                not been explicitly cancelled are active.
A10                                                               Active surveillance.     The process of tracking an intruder by using

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      152
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
   DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                                the information gained from the replies to own
                                                                                aircraft‘s interrogations.
A10                                                               Active track.         A track formed by measurements gained by
                                                                                active interrogation.
A10                                                               ADS application.       An ATN application that provides ADS data
                                                                                from the aircraft to the ATS unit(s) for
                                                                                surveillance purposes.
A2                                                                ADS-C agreement.       A reporting plan which establishes the
                                                                                conditions of ADS-C data reporting (i.e. data
                                                                                required by the air traffic services unit and
                                                                                frequency of ADS-C reports which have to be
                                                                                agreed to prior to using ADS-C in the
                                                                                provision of air traffic services).
A13                                                               Adviser.           A person appointed by a State, on the basis of
                                                                                his or her qualifications, for the purpose of
                                                                                assisting its accredited representative in an
                                                                                investigation.
A2                                                                Advisory airspace.      An airspace of defined dimensions, or
                                                                                designated route, within which air traffic
                                                                                advisory service is available.
A2                                                                Advisory route.        A designated route along which air traffic
                                                                                advisory service is available.
A2                                                                Aerodrome.          A defined area on land or water (including any
                                                                                buildings, installations and equipment)
                                                                                intended to be used either wholly or in part for
                                                                                the arrival, departure and surface movement of
                                                                                aircraft.
A3                                                                Aerodrome           Concise summary of specified meteorological
                                                                 climatological        elements at an aerodrome, based on statistical
                                                                 summary.           data.
A3                                                                Aerodrome           Table providing statistical data on the observed
                                                                 climatological table.     occurrence of one or more meteorological
                                                                                elements at an aerodrome.


   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      153
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
   DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


A10                                                               Aerodrome control       A station providing radiocommunication
                                                                 radio station.        between an aerodrome control tower and
                                                                                aircraft or mobile aeronautical stations.
A2                                                                Aerodrome control       Air traffic control service for aerodrome
                                                                 service.           traffic.
A2                                                                Aerodrome control       A unit established to provide air traffic control
                                                                 tower.            service to aerodrome traffic.
A4                                                                Aerodrome elevation.     The elevation of the highest point of the
                                                                                landing area.
A3                                                                Aerodrome           An office, located at an aerodrome, designated
                                                                 meteorological office.    to provide meteorological service for
                                                                                international air navigation.
A4                                                                Aerodrome operating      The limits of usability of an aerodrome for:
                                                                 minima.
                                                                                a) take-off, expressed in terms of runway
                                                                                visual range and/or visibility and, if necessary,
                                                                                cloud conditions;

                                                                                b) landing in precision approach and landing
                                                                                operations, expressed in terms of visibility
                                                                                and/or runway visual
                                                                                 range and decision altitude/height (DA/H) as
                                                                                appropriate to the category of the operation;
                                                                                and

                                                                                c) landing in approach and landing operations
                                                                                with vertical guidance, expressed in terms of
                                                                                visibility and/or runway visual range and
                                                                                decision altitude/height (DA/H); and
                                                                                d) landing in non-precision approach and
                                                                                landing operations, expressed in terms of
                                                                                visibility and/or runway
                                                                                 visual range, minimum descent
                                                                                altitude/height (MDA/H) and, if necessary,

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       154
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
   DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                                cloud conditions.
A4                                                                Aerodrome reference      The designated geographical location of an
                                                                 point.            aerodrome.
A2                                                                Aerodrome traffic.      All traffic on the manoeuvring area of an
                                                                                aerodrome and all aircraft flying in the vicinity
                                                                                of an aerodrome.
A2                                                                Aerodrome traffic       An airspace of defined dimensions established
                                                                 zone.             around an aerodrome for the protection of
                                                                                aerodrome traffic.
A10                                                               Aeronautical         Communication used by aeronautical operating
                                                                 administrative        agencies related to the business aspects of
                                                                 communication         operating their flights and transport services.
                                                                 (AAC).            This communication is used for a variety of
                                                                                purposes, such as flight and ground
                                                                                transportation, bookings, deployment of crew
                                                                                and aircraft or any other logistical purposes
                                                                                that maintain or enhance the efficiency of
                                                                                over-all flight operation.
A10                                                               Aeronautical         A broadcasting service intended for the
                                                                 broadcasting service.     transmission of information relating to air
                                                                                navigation.
A4                                                                Aeronautical char.t      A representation of a portion of the Earth, its
                                                                                culture and relief, specifically designated to
                                                                                meet the requirements of air navigation.
A15                                                               Aeronautical data.      A representation of aeronautical facts,
                                                                                concepts or instructions in a formalized
                                                                                manner suitable for communication,
                                                                                interpretation or processing.
A10                                                               Aeronautical fixed      A circuit forming part of the aeronautical fixed
                                                                 circuit.           service (AFS).
A11                                                               Aeronautical fixed      A telecommunication service between
                                                                 service (AFS).        specified fixed points provided primarily for
                                                                                the safety of air navigation and for the regular,


   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      155
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
   DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                                efficient and economical operation of air
                                                                                services.
A10                                                               Aeronautical fixed      A station in the aeronautical fixed service.
                                                                 station.
A10                                                               Aeronautical fixed      A worldwide system of aeronautical fixed
                                                                 telecommunication       circuits provided, as part of the aeronautical
                                                                 network (AFTN).        fixed service, for the exchange of messages
                                                                                and/or digital data between aeronautical fixed
                                                                                stations having the same or compatible
                                                                                communications characteristics.
A10                                                               Aeronautical fixed      A circuit forming part of the aeronautical fixed
                                                                 telecommunication       telecommunication network (AFTN).
                                                                 network circuit.
A15                                                               Aeronautical         Information resulting from the assembly,
                                                                 information.         analysis and formatting of aeronautical data.
A15                                                               Aeronautical         A notice containing information that does not
                                                                 Information Circular     qualify for the origination of a NOTAM or for
                                                                 (AIC).            inclusion in the AIP, but which relates to flight
                                                                                safety, air navigation, technical, administrative
                                                                                or legislative matters.
A2                                                                Aeronautical         A publication issued by or with the authority
                                                                 Information          of a State and containing aeronautical
                                                                 Publication (AIP).      information of a lasting character essential to
                                                                                air navigation.
A15                                                               Aeronautical         A service established within the defined area
                                                                 information service      of coverage responsible for the provision of
                                                                 (AIS).            aeronautical information/data necessary for the
                                                                                safety, regularity and efficiency
A3                                                                Aeronautical         A station designated to make observations and
                                                                 meteorological        meteorological reports for use in international
                                                                 station.           air navigation.
A10                                                               Aeronautical mobile      A mobile service between aeronautical stations
                                                                 service (RR S1.32).      and aircraft stations, or between aircraft


   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      156
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
   DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                                stations, in which survival craft stations may
                                                                                participate; emergency position-indicating
                                                                                radiobeacon stations may also participate in
                                                                                this service on designated distress and
                                                                                emergency frequencies.
A10                                                               Aeronautical mobile      An aeronautical mobile service reserved for
                                                                 (R)* service (RR       communications relating to safety and
                                                                 S1.33).            regularity of flight, primarily along national or
                                                                                international civil air routes.
A10                                                               Aeronautical mobile-     A mobilesatellite service in which mobile earth
                                                                 satellite service (RR     stations are located on board aircraft; survival
                                                                 S1.35).            craft stations and emergency position-
                                                                                indicating radiobeacon stations may also
                                                                                participate in this service.
A10                                                               Aeronautical mobile-     An aeronautical mobile-satellite service
                                                                 satellite (R)* service    reserved for communications relating to safety
                                                                 (RR S1.36).          and regularity of flights, primarily along
                                                                                national or international civil air routes.
A10                                                               Aeronautical         Communication required for the exercise of
                                                                 operational control      authority over the initiation, continuation,
                                                                 (AOC).            diversion or termination of flight for safety,
                                                                                regularity and efficiency reasons.
A10                                                               Aeronautical         Communication relating to the non-safety
                                                                 passenger           voice and data services to passengers and crew
                                                                 communication         members for personal communication.
                                                                 (APC).
A10                                                               Aeronautical radio      A radio navigation service intended for the
                                                                 navigation service      benefit and for the safe operation of aircraft
                                                                 (RR S1.46).
A2                                                                Aeronautical station     A land station in the aeronautical mobile
                                                                 (RR S1.81).          service. In certain instances, an aeronautical
                                                                                station may be located, for example, on board
                                                                                ship or on a platform at sea.


   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       157
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
   DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


A10                                                               Aeronautical         An agency responsible for operating a station
                                                                 telecommunication       or stations in the aeronautical
                                                                 agency.            telecommunication service.
A10                                                               Aeronautical         A record of the activities of an aeronautical
                                                                 telecommunication       telecommunication station.
                                                                 log.
A10                                                               Aeronautical         A global internetwork architecture that allows
                                                                 telecommunication       ground, air-ground and avionic data
                                                                 network (ATN).        subnetworks to exchange digital data for the
                                                                                safety of air navigation and for the regular,
                                                                                efficient and economic operation of air traffic
                                                                                services.
A10                                                               Aeronautical         A telecommunication service provided for any
                                                                 telecommunication       aeronautical purpose
                                                                 service.
A11                                                               Aeronautical         A station in the aeronautical
                                                                 telecommunication       telecommunication service.
                                                                 station.
A2                                                                Aeroplane.          A power-driven heavier-than-air aircraft,
                                                                                deriving its lift in flight chiefly from
                                                                                aerodynamic reactions on surfaces which
                                                                                remain fixed under given conditions of flight.
A10                                                               AFTN             An AFTN station whose primary function is
                                                                 communication         the relay or retransmission of AFTN traffic
                                                                 centre.            from (or to) a number of other AFTN stations
                                                                                connected to it.
A10                                                               AFTN destination       An AFTN station to which messages and/or
                                                                 station.           digital data are addressed for processing for
                                                                                delivery to the addressee.
A10                                                               AFTN origin station.     An AFTN station where messages and/or
                                                                                digital data are accepted for transmission over
                                                                                the AFTN.
A10                                                               AFTN station.         A station forming part of the aeronautical fixed


   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      158
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
   DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                                telecommunication network (AFTN) and
                                                                                operating as such under the authority or control
                                                                                of a State.
A10                                                               AIDC application.       An ATN application dedicated to exchanges
                                                                                between ATS units (ATSUs) of air traffic
                                                                                control (ATC) information in support of flight
                                                                                notification, flight coordination, transfer of
                                                                                control, transfer of communication, transfer of
                                                                                surveillance data and transfer of general data.
A15                                                               AIP Amendment.        Permanent changes to the information
                                                                                contained in the AIP.
A15                                                               AIP Supplement.        Temporary changes to the information
                                                                                contained in the AIP which are published by
                                                                                means of special pages.
A15                                                               AIRAC             . An acronym (aeronautical information
                                                                                regulation and control) signifying a system
                                                                                aimed at advance notification based on
                                                                                common effective dates, of circumstances that
                                                                                necessitate significant changes in operating
                                                                                practices.
A2                                                                Airborne collision      An aircraft system based on secondary
                                                                 avoidance system       surveillance radar (SSR) transponder signals
                                                                 (ACAS).            which operates independently of groundbased
                                                                                equipment to provide advice to the pilot on
                                                                                potential conflicting aircraft that are equipped
                                                                                with SSR transponders.
A2                                                                Aircraft.           Any machine that can derive support in the
                                                                                atmosphere from the reactions of the air other
                                                                                than the reactions of the air against the earth‘s
                                                                                surface.
A10                                                               Aircraft address.       A unique combination of 24 bits available for
                                                                                assignment to an aircraft for the purpose of air-
                                                                                ground communications, navigation and
                                                                                surveillance.

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      159
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
   DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


A10                                                               Aircraft-based        An augmentation system that augments and/or
                                                                 augmentation system      integrates the information obtained from the
                                                                 (ABAS).            other GNSS elements with information
                                                                                available on board the aircraft.
A10                                                               Aircraft data circuit-    An aircraft specific data circuit-terminating
                                                                 terminating          equipment that is associated with an airborne
                                                                 equipment (ADCE).       data link processor (ADLP). It operates a
                                                                                protocol unique to Mode S data link for data
                                                                                transfer between air and ground.
A10                                                               Aircraft data link      An aircraft-resident processor that is specific
                                                                 processor (ADLP).       to a particular air-ground data link (e.g. Mode
                                                                                S) and which provides channel management,
                                                                                and segments and/or reassembles messages for
                                                                                transfer. It is connected to one side of aircraft
                                                                                elements common to all data link systems and
                                                                                on the other side to the air-ground link itself.
A10                                                               Aircraft earth station    A mobile earth station in the aeronautical
                                                                 (AES).            mobile-satellite service located on board an
                                                                                aircraft.
A3                                                                Aircraft observation.     The evaluation of one or more meteorological
                                                                                elements made from an aircraft in flight.
A10                                                               Aircraft operating      The person, organization or enterprise engaged
                                                                 agency.            in, or offering to engage in, an aircraft
                                                                                operation.
A4                                                                Aircraft stand.        A designated area on an apron intended to be
                                                                                used for parking an aircraft.
A10                                                               Aircraft station (RR     A mobile station in the aeronautical mobile
                                                                 S1.83).            service, other than a survival craft station,
                                                                                located on board an aircraft.
A10                                                               Aircraft/vehicle.       May be used to describe either a machine or
                                                                                device capable of atmospheric flight, or a
                                                                                vehicle on the airport surface movement area
                                                                                (i.e. runways and taxiways).


   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      160
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
   DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


A4                                                                Air defence          Special designated airspace of defined
                                                                 identification zone      dimensions within which aircraft are required
                                                                 (ADIZ).            to comply with special identification and/or
                                                                                reporting procedures additional to those related
                                                                                to the provision of air traffic services (ATS).
A11                                                               Air-ground          Two-way communication between aircraft and
                                                                 communication.        stations or locations on the surface of the earth.
A2                                                                Air-ground control      An aeronautical telecommunication station
                                                                 radio station.        having primary responsibility for handling
                                                                                communications pertaining to the operation
                                                                                and control of aircraft in a given area.
A10                                                               Air-initiated         A procedure initiated by a Mode S aircraft
                                                                 protocol.           installation for delivering a standard length or
                                                                                extended length downlink message to the
                                                                                ground.
A11                                                               AIRMET            Information issued by a meteorological watch
                                                                 information.         office concerning the occurrence or expected
                                                                                occurrence of specified en-route weather
                                                                                phenomena which may affect the safety of
                                                                                low-level aircraft operations and which was
                                                                                not already included in the forecast issued for
                                                                                low-level flights in the flight information
                                                                                region concerned or sub-area thereof.
A10                                                               Air-report.          A report from an aircraft in flight prepared in
                                                                                conformity with requirements for position, and
                                                                                operational and/or meteorological reporting.
A2                                                                Air-taxiing.         Movement of a helicopter/VTOL above the
                                                                                surface of an aerodrome, normally in ground
                                                                                effect and at a ground speed normally less than
                                                                                37 km/h (20 kt).
A4                                                                Air taxiway.         A defined path on the surface established for
                                                                                the air taxiing of helicopters.
A10                                                               Air-to-ground         One-way communication from aircraft to


   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       161
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
   DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                 communication.        stations or locations on the surface of the earth.
A2                                                                Air traffic.         All aircraft in flight or operating on the
                                                                                manoeuvring area of an aerodrome.
A2                                                                Air traffic advisory     A service provided within advisory airspace to
                                                                 service.           ensure separation, in so far as practical,
                                                                                between aircraft which are operating on IFR
                                                                                flight plans.
A2                                                                Air traffic control      Authorization for an aircraft to proceed under
                                                                 clearance.          conditions specified by an air traffic control
                                                                                unit.
A2                                                                Air traffic control      A service provided for the purpose of:
                                                                 service.
                                                                                a) preventing collisions:
                                                                                    1) between aircraft, and
                                                                                    2) on the manoeuvring area between
                                                                                aircraft and obstructions, and

                                                                                b) expediting and maintaining an orderly flow
                                                                                of air traffic.
A2                                                                Air traffic control      A generic term meaning variously, area control
                                                                 unit.             centre, approach control unit or aerodrome
                                                                                control tower.
A11                                                               Air traffic flow       A service established with the objective of
                                                                 management          contributing to a safe, orderly and expeditious
                                                                 (ATFM).            flow of air traffic by ensuring that ATC
                                                                                capacity is utilized to the maximum extent
                                                                                possible and that the traffic volume is
                                                                                compatible with the capacities declared by the
                                                                                appropriate ATS authority.
A2                                                                Air traffic service.     A generic term meaning variously, flight
                                                                                information service, alerting service, air traffic
                                                                                advisory service, air traffic control service
                                                                                (area control service, approach control service
                                                                                or aerodrome control service).

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       162
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
   DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


A2                                                                Air traffic services     Airspaces of defined dimensions,
                                                                 airspaces.          alphabetically designated, within which
                                                                                specific types of flights may operate and for
                                                                                which air traffic services and rules of operation
                                                                                are specified.
A2                                                                Air traffic services     A unit established for the purpose of receiving
                                                                 reporting office.       reports concerning air traffic services and
                                                                                flight plans submitted before departure.
A2                                                                Air traffic services     A generic term meaning variously, air traffic
                                                                 unit.             control unit, flight information centre or air
                                                                                traffic services reporting office.
A4                                                                Air transit route.      A defined path on the surface established for
                                                                                the air transitting of helicopters.
A2                                                                Airway.            A control area or portion thereof established in
                                                                                the form of a corridor.
A15                                                               AIS product.         Aeronautical information provided in the form
                                                                                of the elements of the Integrated Aeronautical
                                                                                Information Package (except NOTAM and
                                                                                PIB), including aeronautical charts, or in the
                                                                                form of suitable electronic media.
A11                                                               ALERFA.            The code word used to designate an alert
                                                                                phase.
A10                                                               Alert.            An indication provided to other aircraft
                                                                                systems or annunciation to the pilot to identify
                                                                                that an operating parameter of a navigation
                                                                                system is out of tolerance.
A10                                                               Alert limit.         For a given parameter measurement, the error
                                                                                tolerance not to be exceeded without issuing an
                                                                                alert.
A2                                                                Alerting service.       A service provided to notify appropriate
                                                                                organizations regarding aircraft in need of
                                                                                search and rescue aid, and assist such
                                                                                organizations as required.


   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      163
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
   DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


A11                                                               Alert phase.         A situation wherein apprehension exists as to
                                                                                the safety of an aircraft and its occupants.
A2                                                                Alternate aerodrome.     An aerodrome to which an aircraft may
                                                                                proceed when it becomes either impossible or
                                                                                inadvisable to proceed to or to land at the
                                                                                aerodrome of intended landing. Alternate
                                                                                aerodromes include the following:

                                                                                Take-off alternate. An alternate aerodrome at
                                                                                which an aircraft can land should this become
                                                                                necessary shortly after take-off and it is not
                                                                                possible to use the aerodrome of departure.

                                                                                En-route alternate. An aerodrome at which an
                                                                                aircraft would be able to land after
                                                                                experiencing an abnormal or emergency
                                                                                condition while en route.

                                                                                ETOPS en-route alternate. A suitable and
                                                                                appropriate alternate aerodrome at which an
                                                                                aeroplane would be able to land after
                                                                                experiencing an engine shutdown or other
                                                                                abnormal or emergency condition while en
                                                                                route in an ETOPS operation.

                                                                                Destination alternate. An alternate aerodrome
                                                                                to which an aircraft may proceed should it
                                                                                become either impossible or inadvisable to
                                                                                land at the aerodrome of intended landing.
A10                                                               Alternative means of     A means of communication provided with
                                                                 communication.        equal status, and in addition to the primary
                                                                                means.
A2                                                                Altitude.           The vertical distance of a level, a point or an
                                                                                object considered as a point, measured from

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      164
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
   DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                                mean sea level (MSL).
A10                                                               Altitude crossing RA.     A resolution advisory is altitude crossing if
                                                                                own ACAS aircraft is currently at least 30 m
                                                                                (100 ft) below or above the threat aircraft for
                                                                                upward or downward sense advisories,
                                                                                respectively.
A10                                                               Angular            The ratio of measured DDM to the
                                                                 displacement         corresponding angular displacement from the
                                                                 sensitivity.         appropriate reference line.
A15                                                               Application(1).        Manipulation and processing of data in support
                                                                                of user requirements (ISO 19104*).
A10                                                               Application(2).        The ultimate use of an information system, as
                                                                                distinguished from the system itself.
A10                                                               Application entity      Part of an application process that is concerned
                                                                 (AE).             with communication within the OSI
                                                                                environment. The aspects of an application
                                                                                process that need to be taken into account for
                                                                                the purposes of OSI are represented by one or
                                                                                more AEs.
A10                                                               Application          Refers to the application names (e.g. AE
                                                                 information.         qualifiers such as ADS and CPC), version
                                                                                numbers, and addresses (the long or short
                                                                                TSAP, as required) of each application.
A2                                                                Approach control       Air traffic control service for arriving or
                                                                 service.           departing controlled flights.
A2                                                                Approach control       A unit established to provide air traffic control
                                                                 unit.             service to controlled flights arriving at, or
                                                                                departing from, one or more aerodromes.
A2                                                                Appropriate ATS        The relevant authority designated by the State
                                                                 authority.          responsible for providing air traffic services in
                                                                                the airspace concerned.
A2                                                                Appropriate          a) Regarding flight over the high seas: The
                                                                 authority.          relevant authority of the State of Registry.


   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      165
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
   DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                                b) Regarding flight other than over the high
                                                                                seas: The relevant authority of the State having
                                                                                sovereignty over the territory being overflown.
A2                                                                Apron.            A defined area, on a land aerodrome, intended
                                                                                to accommodate aircraft for purposes of
                                                                                loading or unloading passengers, mail or
                                                                                cargo, fuelling, parking or maintenance.
A11                                                               Apron management       A service provided to regulate the activities
                                                                 service.           and the movement of aircraft and vehicles on
                                                                                an apron.
A2                                                                Area control centre.     A unit established to provide air traffic control
                                                                                service to controlled flights in control areas
                                                                                under its jurisdiction.
A2                                                                Area control service.     Air traffic control service for controlled flights
                                                                                in control areas.
A4                                                                Area minimum         The lowest altitude to be used under
                                                                 altitude (AMA).        instrument meteorological conditions (IMC)
                                                                                that will provide a minimum vertical clearance
                                                                                of 300 m (1 000 ft) or in designated
                                                                                mountainous terrain 600 m (2 000 ft) above all
                                                                                obstacles located in the area specified, rounded
                                                                                up to the nearest (next higher) 30 m (100 ft).
A11                                                               Area navigation        A method of navigation which permits aircraft
                                                                 (RNAV).            operation on any desired flight path within the
                                                                                coverage of station-referenced navigation aids
                                                                                or within the limits of the capability of self-
                                                                                contained aids, or a combination of these.
A11                                                               Area navigation        An ATS route established for the use of
                                                                 route.            aircraft capable of employing area navigation.
A11                                                               ATS route.          A specified route designed for channelling the
                                                                                flow of traffic as necessary for the provision of
                                                                                air traffic services.
A4                                                                Arrival routes.        Routes identified in an instrument approach


   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                       166
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT                IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                                procedure by which aircraft may proceed from
                                                                                the en-route phase of flight to an initial
                                                                                approach fix.
A15                                                               ASHTAM.            A special series NOTAM notifying by means
                                                                                of a specific format change in activity of a
                                                                                volcano, a volcanic eruption and/or volcanic
                                                                                ash cloud that is of significance to aircraft
                                                                                operations.
A15                                                               Assemble.           A process of merging data from multiple
                                                                                sources into a database and establishing a
                                                                                baseline for subsequent processing.
A10                                                               ATIS application       . A FIS application that supports the D-ATIS.
A10                                                               ATN directory         A service which provides the capability for an
                                                                 services (DIR).        application entity or user in the ATN
                                                                                community to query a distributed directory
                                                                                data base and retrieve addressing, security and
                                                                                technical capabilities information relating to
                                                                                other users or entities within the ATN
                                                                                community.
A10                                                               ATN security         A set of information security provisions
                                                                 services.           allowing the receiving end system or
                                                                                intermediate system to unambiguously identify
                                                                                (i.e. authenticate) the source of the received
                                                                                information and to verify the integrity of that
                                                                                information.
A10                                                               ATN systems          A collection of facilities to control, coordinate
                                                                 management (SM).       and monitor the resources which allow
                                                                                communications to take place in the ATN
                                                                                environment. These facilities include fault
                                                                                management, accounting management,
                                                                                configuration management, performance
                                                                                management and security management.
A10                                                               ATSC class.          The ATSC class parameter enables the ATSC
                                                                                user to specify the quality of service expected

   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      167
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
   DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                                for the offered data. The ATSC class value is
                                                                                specified in terms of ATN end-to-end transit
                                                                                delay at 95 per cent probability.
A10                                                               ATS communications      Communication related to air traffic services
                                                                 (ATSC).            including air traffic control, aeronautical and
                                                                                meteorological information, position reporting
                                                                                and services related to safety and regularity of
                                                                                flight. This communication involves one or
                                                                                more air traffic service administrations. This
                                                                                term is used for purposes of address
                                                                                administration.
A10                                                               ATS direct speech       An aeronautical fixed service (AFS) telephone
                                                                 circuit.           circuit, for direct exchange of information
                                                                                between air traffic services (ATS) units.
A10                                                               ATS interfacility       Automated data exchange between air traffic
                                                                 data communication      services units, particularly in regard to co-
                                                                 (AIDC).            ordination and transfer of flights.
A10                                                               ATS message          Procedures used to exchange ATS messages
                                                                 handling services       over the ATN such that the conveyance of an
                                                                 (ATSMHS).           ATS message is in general not correlated with
                                                                                the conveyance of another ATS message by
                                                                                the service provider.
A2                                                                ATS route.          A specified route designed for channelling the
                                                                                flow of traffic as necessary for the provision of
                                                                                air traffic services.
A15                                                               ATS surveillance       Term used to indicate a service provided
                                                                 service.           directly by means of an ATS surveillance
                                                                                system.
A15                                                               ATS surveillance       A generic term meaning variously, ADS-B,
                                                                 system.            PSR, SSR or any comparable ground-based
                                                                                system that enables the identification of
                                                                                aircraft.
A10                                                               ATS unit (ATSU).       A generic term meaning variously, air traffic


   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      168
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
 DOKUMENT                IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                                control unit, flight information centre or air
                                                                                traffic services reporting office.
A10                                                               Authentication.        A process used to ensure the identity of a
                                                                                person/user/network entity.
A10                                                               Authorized path.       A communication path that the administrator(
                                                                                s) of the routing domain(s) has pre-defined as
                                                                                suitable for a given traffic type and category.
A10                                                               Automatic dependent      A surveillance technique in which aircraft
                                                                 surveillance (ADS).      automatically provide, via a data link, data
                                                                                derived from on-board navigation and
                                                                                positionfixing systems, including aircraft
                                                                                identification, fourdimensional position, and
                                                                                additional data as appropriate.
A10                                                               Automatic dependent      A surveillance technique in which aircraft
                                                                 surveillance-         automatically provide, via a broadcast mode
                                                                 broadcast (ADS-B).      data link, data derived from on-board
                                                                                navigation and position-fixing systems,
                                                                                including aircraft identification, four-
                                                                                dimensional position, and additional data as
                                                                                appropriate.
A10                                                               Automatic dependent      A means by which the terms of an ADS-C
                                                                 surveillance —        agreement will be exchanged between the
                                                                 contract (ADS-C).       ground system and the aircraft, via a data link,
                                                                                specifying under what conditions ADS-C
                                                                                reports would be initiated, and what data
                                                                                would be contained in the reports.
A10                                                               Automatic relay        A teletypewriter installation where automatic
                                                                 installation.         equipment is used to transfer messages from
                                                                                incoming to outgoing circuits.
A10                                                               Automatic           A record of the activities of an aeronautical
                                                                 telecommunication       telecommunication station recorded by
                                                                 log.             electrical or mechanical means.
A11                                                               Automatic terminal      The automatic provision of current, routine


   LETALSKA TERMINOLOGIJA - gradivo za dopolnjevanje                                                                      169
   DEFIN_04 kor_zdruzeno DCL_221009.doc
   (OPOMBA: razvrstitev po dokumentih, razen za definicije s področja NSZP, ki so delno po dokumentih EU in po abecedi ter po prilogah ICAO - po abecedi)
   DOKUMENT              IZRAZ                      POMEN                      WORD                DEFINITION


                                                                 information service      information to arriving and departing aircraft
                                                                 (ATIS).            throughout 24 hours or a specified portion
                                                                                thereof:

                                                                                Data link-automatic terminal information
                                                                                service (D-ATIS). The provision of ATIS via
                                                                                data link.

                                                                                Voice-automatic terminal information service
                                                                                (Voice-ATIS). The provision of ATIS by
                                                                                means of continuous and repetitive voice
                                                                                broadcasts.
A10                                                               Auxiliary data.        Data, transmitted in addition to basic data, that
                                                                                provide ground equipment siting information
                                                                                for use in refining airborne position
                                                                                calculations and other supplementary
                                                                                information.
A10                                                               Back course sector.      The course sector which is situated on the
                                                                                opposite side of the localizer from the runway
A4                                                                Bare Earth.          Surface of the Earth including bodies of water
                                                                                and permanent ice and snow, and excluding
                                                                                vegetation and man-made objects.
A11                                                               Base turn.          A turn executed by the aircraft during the
                                                                                initial approach between the end of the
                                                                                outbound track and the beginning of the
                                                                                intermediate or final approach track. The
                                                                                tracks are not reciprocal.
A10                                                               Basic data.          Data transmitted by the ground equipment that
                                                                                are associated directly with the operation of the
                                                                                landing guidanc