MATEMATIKA- PRVI NIVO- RAZRED I - PDF

Document Sample
MATEMATIKA- PRVI NIVO- RAZRED I - PDF Powered By Docstoc
					MATEMATIKA           5 časova sedmično, 185 časova godišnje
  UVOD

   U XXI vijeku matematika sve više zauzima centralno mjesto, ne sa-
mo u studiji fenomena prirodnih nauka i tehnike već ona sa svojom argu-
mentovanom i logičkom gradnjom zauzima centralno mjesto u opštem
obrazovanju ličnosti. U opštem razmišljenju nastava matematike uslov-
ljava precizno poznavanje svijeta u kojem živimo. Učeći matematiku
ličnost se osposobljava za realno posmatranje fenomena koje je okružuju
i istovremeno osposobljavaju da lakše stigne do logičnog zaključka za
rješavanje mnogih životnih i društvenih problema.
   Učeći matematiku kod učenika:
   · Motiviše radoznalost, kreativnost i razvoj logičkih mišljenja. Sa
    prvim sadržajem matematike počinje prvi put apstraktno i kritično
    mišljenje.
   · Razvija stvaralačke sposobnosti i pojam za harmoniju: koja se
    podstiče kroz učenje brojeva, aritmetičke radnje sa njima,
    upoređenje različitih geometrijskih veličina i oblika.
   · Predstavlja jedan važan moralni i socijalni aspekat, zato što učenik
    stiže do tačnog zaključka i do otkrića koji traži precizno izraža-
    vanje. U tom slučaju on dolazi u kontakt i vrednuje različita miš-
    ljenja, koje služe za razvoj kulture i kritičkog mišljenja.
   · Razvija pažnju i vještinu za postavljanje i razumijevanje pravih
    problema na polju drugih nauka.
   · Stvara solidnu osnovu za duboko razumijevanje u mnogim
    različitim poljima kada se zna da treba uzeti u obzir istinu da se
    matematika pojavljuje u mnogim drugim naukama i disciplinama.

  Imajući u obzir da učenik prvog razreda osnovne škole ne posjeduje
prethodno znanje u mnogim slučajevima treba da se upozna sa osnovnim
pojmovima matematike, kao na primjer: pojam skupa, relacije, brojevi,
kao i druge geometrijske pojmove. Tako je matematika u prvom razredu

                                    39
u širem obimu povezana sa poznavanjem djeteta i posmatranjem ambi-
jenta koji ga okružuje. Ona se prije svega oslanja na njegove prirodne
sposobnosti u posmatranju sličnosti i razlika u oblicima i izrazima, kao i
da ih upoređuje. Ova sposobnost može se razviti ako se njemu obezbijedi
dobar školski materijal za nastavu i dobrovoljno angažovanje nastavnika
sa novom metodologijom nastave.


   CILJEVI

  Glavni ciljevi nastave matematike u prvom razredu su razvoj spo-
sobnosti i aktivnosti učenika:
  · Za upoznavanje sa pojmom skupa kao osnovnim pojmom na ko-
   jem se grade drugi pojmovi matematike.
  · Za pojam relacije kao upoređivanje elemenata istog skupa prema
   nekim određenim osobinama.
  · Upoznavanje pojma broja kao izraza odnosa različitih količina u
   pisanju brojeva i upoređivanju istih.
  · Na kraju sabiranje i oduzimanje brojeva od 1-20 i poznavanje
   osnovnih osobina tih radnji.
  · Za rješavanje nekoliko praktičnih problema sa znacima jednakosti
   i nejednakosti.
  · Za orijentaciju i kretanje u prostoru i ravni.
  · U realnom posmatrnju ravni i prostora.
  · Upoznajući klasifikaciju i opisivanje svojstva različitih oblika u
   ravni i u prostoru.
  · Upotreba geometrijskog pribora.
  · Upoznavanje mjerenja kao proces upoređivanja mjere tijela (koje
   se mjeri) i veličine kao jedinice mjere.
  · Sakupljanje podataka, klasifikacija i pregled nekoliko lakših
   podataka.
40
  SADRŽAJ PROGRAMA, OBJEKTIVI I OČEKIVANI REZULTATI ZA PRVI RAZRED
  Kategorije sadržaja: 1. SKUPOVI I RELACIJE
            2. ARITMETIKA I ALGEBRA
            3. GEOMETRIJA I MJERENJE
            4. OBRADA PODATAKA

                      1. SKUPOVI I RELACIJE (20 časova )
Potkategorije  Sadržaji programa        Opšti objektivi      Specifični objektivi        Očekivani rezultati
1.1. Skupovi  · Pojam skupa kao        Učenik treba:        Učenik treba:           Učenik treba:
1.2. Relacije   grupisanje tijela sa jednom  · Da se upozna sa     · Da napravi skup od više     · Da poznaje pojam skupa i
         zajedničkom osobinom.      pojmom skupa i       predmeta grupisanih sa       elemente kao dio njega.
        · Prikazivanje skupova      elementima kao       zajedničkom osobinom.      · Da odredi i opiše riječima
         dijagramom i različitim     njegovim sastavnim    · Da opiše riječima zajednička    svojstva zajednička prema
         tabelama.            dijelovima.        svojstva kao svojstva       kojima su sakupljeni u
        · Otkrivanja zajedničkih    · Da poznaje različita    predmeta sakupljenih u       skupu.
         svojstava elemenata datih    predstavlja-nja      skupu (po zajedničkim      · Prikazivanje skupova u
         skupova.            skupova.          osobinama, npr.: boja, oblik,   različitim oblicima
        · Pojam: unutar, spolja, u,   · Da poznaje pojam      veličina i dr.) kao i elemente   (krugovima, Venovim
         ispred, iza, ispod, iznad,   podskupa i zajednicu    koji ne pripadaju istom      dijagramom i tabelarno).
         daleko, nisko, desno,      dva skupa.         skupu (oni koji nemaju iste   · Da napravi novi skup od
         lijevo, veće od, manje od,  · Da poznaje         osobine).             dva data skupa sa
         duže, kraće.          upoređivanje       · Predstavljanje skupova u      zajedničkim svojstvima.
        · Parovi elemenata dva      predmeta po: veličini,   raznim oblicima (krugovima,   · Da razlikuje pojmove: više
         skupa. Pojam: više nego,    dužini, težini,      Venovim dijagramom i        nego, manje nego, duže
         manje nego, toliko.       debljini i dr.       tabelama).             nego, kraće nego, lakši
                                      · Da formira podskup datog      nego, teži nego, tanji nego,
                                       skupa elemenata po jednoj     deblji nego i dr.                                                                     41
                                        određenoj osobini (npr. skup
                                        svih trouglova, formirati
                                        podskup trouglova iste boje).
                                       · Da stvori pojam novog skupa
                                        od dva data skupa spajanjem
                                        njihovih elemenata.
                                       · Razlikovati pojmove: manji
                                        nego, veći nego, jednaki sa, i
                                        pravilna upotreba znakova <,
                                        =, >.
                                       · Da razlikuje pojmove: kraći
                                        od, duži od, lakši od, teži od,
                                        tanji od, deblji od.
                       2. ARITMETIKA I ALGEBRA (90 časova)

2.1. Prirodni brojevi · Pojam brojeva i pisa-   Učenik treba:       Učenik treba:            Učenik treba da zna:
1-20 i 0        nje brojeva od 1-9 (po-  · Da vlada        · Da čita i piše odmah brojeve   · Da broji od 1-20 i obrnuto.
2.2. Operacije sa    jam broja kao karakte-   · pojmom prirodnog     od 1-20.             · Da piše brojeve od 1-20.
prirodnim        ristika skupa sa toliko   broja od 1-20 i 0 kao  · Da uporedi i da uredi brojeve   · Da upoređuje brojeve date i
brojevima od 1-20 i   elemenata i pojam      i zapisivanje       od manjeg do najvećeg i       da predstavlja iste na
svojstva istih     broja za 1,2,3... veći    odgovarajućih       obrnuto.              brojevnoj pravi i upotrijebi
2.3. Jednačine i    nego prethodni broj).    brojeva i        · Da zna da nađe prethodni i     tačno znake <, =, >.
nejednačine      · Sabiranje i oduzimanje    upoređivanje istih.    sljedeći broj datom broju.    · Sabiranje brojeva 1-20 bez
            brojeva 1-9.        · Da poznaje radnje:   · Da predstavlja brojeve na      dopune, dopunjujući i
           · Pojam broja 0 i 10 kao    sabiranje i        brojevnoj pravi.          prelazeći 10-icu.
            i pisanje istih brojeva.   oduzimanje kao     · Da tačno upotrebljava znake    · Oduzimanje brojeva 1-20
           · Upoređivanje i uređi-    radnju suprotnu      <, =, >.              bez kvarenja i sa kvarenjem
            vanje brojeva od 1-10;    sabiranju.       · Da razlikuje uređene brojeve    desetice.
            znaci <, =, >;       · Da zna osobine gore    (da pravi razliku među      · Da nađe prethodni i sljedeći42
· Prethodni kao broj za    navedenih radnji.     brojevima 1,2, i prvi, drugi).  broj datog broja.
 jedan manji, i sljedeći  · Primjena tih      · Da savlada sabiranje brojeva · Da nađe broj za toliko veći
 kao broj za jedan veći   svojstava, na obična   od 1-20 bez prelaza, sa     od, i za toliko manji od
 od datog broja.       praktična stanja.     dopunom i prelazom do      datog broja.
· Brojevna prava i     · Da shvati broj 0 kao   desetice.           · Da riješi jednačine i
 predstavljanje brojeva   razliku dva jednaka   · Da savlada oduzimanje      nejednačine u obliku a +
 na njoj.          broja.          brojeva 1-20 bez kvarenja i   = b, a –   = b, - a = b, a
· Pojam pisanja brojeva   · Da poznaje        sa kvarenjem desetice.
                                             + < b, a + > b,      -a
 od 11-20.          rješavanje prostih   · Da predstavlja na brojevnoj
· Upoređivanje i ređanje   brojevnih jednačina i   pravi sabiranje i oduzimanje.  < b,   - a > b, i primjena
 brojeva do 20 i       nejednačina.      · Da sabira više od dva broja   istih na proste zadatke sa
 predstavljanje istih na  · Da primjeni iste na    primjenjuju-ći na odgovara-   tekstom.
 brojevnoj pravi.      rješavanje problema.   jući način svojstva:
· Sabiranje brojeva                   komutacije (zamjena),
 dopunjujući do 10.                  asocijacije (združivanje).
· Pojam brojeva,                   · Uloga broja 0 u sabiranju i
 uređenost.                      oduzimanju.
· Oduzimanje kao radnja                · Da nadje broj za toliko veći,
 suprotna sabiranju.                  za toliko manji od datog
· Oduzimanje brojeva da                 broja.
 ne kvari deseticu (15-               · Da riješi jednačine u obliku
 3; 18-2).                       a+y=b, y-a=b, kao i
· Oduzimanje brojeva                  nejednačine oblika a + y>b,
 rastavljajući deseticu                a+y<b, y-a>b, y-a<b.
 (14-8= 10+4-8=10-                  · Rješavanje problema sa
 8+4=2+4=6).                      tekstom kao jednačine i
· Svojstva sabiranja                  nejednačine u gornjim
 (svojstvo sabiranja sa                slučajevima.
 0), svojtvo komutacije,
 svojstvo asocijacije.


                                                          43
                     3. GEOMETRIJA I MJERENJE (60 časova)

3.1.Orijentacija  · Orijentacija u prostoru  Učenik treba:       Učenik treba:            Učenik treba da zna:
3.2.Geometrijski   i određivanje položaja  · Da poznaje položaj    · Da određuje položaj: ispred,    · Odrediti položaj samog
oblici        različitih tijela.     samog tijela (objekta)   iza, dolje, gore, lijevo, desno,   tijela i među ostalim
3.3. Mjerenje   · Kriva linija i prava    i položaj prema      unutra, vani, u, ispod, iznad.    tijelima (npr. položaj:
           linija, pojam prave i    drugim tijelima.     · Da crta mreže i lavirinte      ispred, iza, dolje, gore,
           duži.           · Da poznaje različite    različite, da daje rješenja za    lijevo, desno, unutra, vani,
          · Geometrijsko tijelo     linije, figure, ravni,   kretanje i djeluje po tom      u, ispod, iznad).
           (kvadar, piramida,     geometrijska tijela i   uputstvu.             · Kretanje u ravni i prostoru
           valjak, kupa, lopta).    njihova svojstva.    · Da crta, uz korišćenje lenjira,   prema određenom uputstvu.
          · Geometrijski likovi    · Da se upozna sa      duži i prave, da pravi razliku   · Razlikuje i crta razne vrste
           (površina trougla,     osnom simetrijom.     među njima.             pravih: duž, prava, prava
           površina pravougao-    · Da poznaje mjerenje    Da crta linije prave, krive,     linija, kriva linija, linija
           nika, površina kva-     dužine i uporedi      izlomljene, otvorene i        otvorena i zatvorena.
           drata, površina kruga).   rezultate u toku      zatvorene.             · Da definiše trougao,
          · Izlomljena linija i     mjerenja.        · Da definiše trougao,         četvorougao, kvadrat,
           zatvorena (trougao,                  četvorougao, kvadrat,        pravougaonik i krug.
           kvadrat, pravougaonik                 pravougaonik, krug, kao i     · Da definiše razna
           i krug).                        površinu koja njima pripada.     geometrijska tijela: kocka,
          · Mjerenje dužine,                   · Da pravi razliku među        kvadar, piramida, valjak,
           upoređivanje duži                   geometrijskim figurama        kupa, lopta, kao i vrh, ivice,
           prema dužini (duži,                  (površ trugla, četvorougla,     strane.
           kraći, jednaki);                    kruga...) i linije koje      · Da razlikuje simetrične
           mjerenje dimenzija                   ograničavaju njih (trougla,     figure (prema pravoj, od
           geometrijskih tijela.                 četvorougla, kruga).         nesimetričnih figura).
          · Pojam za simetriju i                 · Da prepoznaje geometrijska     · Da mjeri duži, dimenzije
           simetričnu pravu.                   tijela: kocku, kvadar, loptu,    likova i geometrijskih tijela
          · Mjerenje mase (teže i                 valjak, piramidu, kupu kao i     sa vanstandardnim
           lakše).                        vrhove, ivice i površine istih.   jedinicama (olovka, pedalj,


44
· Crtanje linija uz                · Da crta slobodnom rukom,     korak, i dr.).
 korišćenje lenjira.                uz korišćenje lenjira i
                           šablona, različite geometrij-
                           ske figure.
                          · Da pravi modele likova od
                           kartona i modele tijela od
                           kartona i plastelina.
                          · Mjerenje dužine: dimenzije
                           figure geometrij-skih tijela,
                           sa van-standardnim
                           jedinicama (olovka, pedalj,
                           korak i dr.).

              4. OBRADA PODATAKA (15 časova)

· Prikazivanje podataka  Učenik treba:      Učenik treba:          Učenik treba:
 sa: tabelom, figurama,  · Da se upozna sa    · Da sakuplja i klasifikuje   · Da sakupi, prikaže i pročita
 stubovima.         obradom podataka.    proste podatke (npr.      nekoliko prostih podataka.
              · Da shvati ideju     rođendane učenika u razredu,
               prikazivanja      po mjesecima u godini).
               podataka u različitim · Prikazivanje podataka u
               oblicima.        vidu: tabela, slika, stubova.
                          · Da čita podatke i komentira
                           prikazane tabelarno,
                           figurama ili stubovima.
                                                        45
   DIDAKTIČKA UPUTSTVA

  Učitelj u toku rada sa učenicima treba da upotrebljava što više kon-
kretne materijale: metalne pločice, plastelin, glinu i druge predmete. Za-
tim što više da usmjeri težište na primjenu matematike na zadatke sa tek-
stom (rješavanje konkretnih problema iz svakodnevnog života). Na ovaj
način im se pomaže da shvate veliku ulogu matematike za rješavanje
mnogih životnih problema.
  Osnovni pojam na kojem se gradi glavno poznavanje matematike je:
pojam skupa. Davanje tog pojma prolazi kroz nekoliko faza. U početku
on daje kao istoimene poznate termine: grupa, gomila, i dr. Prerađuje po-
jedinačne elemente po određenim osobinama, podstaknut opisom kara-
kteristika elemenata skupa. Za ovo uvijek treba predočiti upotrebu
različitih pločica po veličini i boji. Dalje se pojavljuju skupovi u razli-
čitom predstavljanju, kao npr. sa krugovima, tabelama, Venovim dijagra-
mom. Na ovaj način učenici stvaraju familiju po istim karakteristikama -
jednim skupom treba završiti proces sa prelaskom elemenata sa istim
svojstvima.
  Drugi osnovni pojam koji prethodi broju je pojam relacije. Na počet-
ku podvlači se pojam para kao par dvije cjeline, npr. boja i oblik. Zatim
se obrađuje pojam ispred, iza, vezano za uređenje stvari ili različitih figu-
ra prema navedenim i po svojstvima, npr. oblik, boje, veličina, ili dvije
njihove osobine. Dalje, pojam relacije veže se sa udruživanjem elemenata
dva skupa, vežući ih linijom prema svojstvima njihovim i na kraju neza-
visno od njihovih osobina. U nastavku metodama udruživanja obrađuju
se pojmovi više nego, manje nego, isto toliko što će učeniku poslužiti kao
predznanje za upoređivanje brojeva i različitih veličina.
  Osnovni pojam matematike u prvom razredu je pojam prirodnog
broja. U procesu definisanja broja, neophodno je upotrijebiti konkretan
materijal, praktične predmete, odgovarajuća didaktička sredstva i dr.
Učitelj se ne smije ograničiti samo na fotografski materijal (slike), za
učenike upotreba samo tog materijala je previše abstraktna. Usvajanje
novih sadržaja postiže se malim koracima, ali sa neprekidnom težnjom za
usvjanje novih pojmova matematike.
  Sabiranje brojeva oslanja se na pojam skupa i na međusobnim rad-
njama skupova. Tako sa kruženjem oba skupa (sa praznim presjekom)
ostavljajući sa strane određene pojmove, imajući pred očima samo koli-
činske pojmove, stiže se do pojmova sabiranja brojeva. Poslije jednog
solidnog fonda vježbi vezanog za sabiranje brojeva, učenik treba da zna
za kreativan rad i rješavanje zadataka sa tekstom, kao i da analizira i ko-
mentariše dobijana rješenja. Oduzimanje brojeva preporučuje se da se
46
ispriča u zavisnosti sa sabiranjem brojeva. Pojam broja 0 treba postaviti
kao razliku dva jednaka broja.
  Vezano za jednačine i nejednačine treba postaviti probleme koji
povezuju praktičnu situaciju do koje može doći dijete.
  Drugi osnovni pojmovi vezani za program su geometrijski pojmovi.
Akcenat treba dati pojmovima: ispred, iza, gore, dolje, lijevo, desno,
untura, spolja, u, ispod, iznad, što svakako pomaže učeniku da se snađe u
prostoru. Zatim treba posvetiti pažnju razlikovanju linija, krivih od pra-
vih, kao i otvorenih linija od zatvorenih linija, razliku od linija raličitih
izlomljenih, zatvorenih, trougaone, četvorougaone, kao i razlike površi
(trougao, četvorougao, krug...) od površi odgovarajućih (trougaona površ,
četvorougaona površ, kružna površ ).


  METODOLOŠKA UPUTSTVA

  Škola treba da služi uzgajanju i čuvanju interesa djece za matematiku
i postepeno da razvija isto.

  · Nastava matematike naročito u prvoj godini, ne smije biti
   apstraktna i verbalna, zato što matematika u osnovi i radom sa
   pojmom i relacijama je apstraktna. Treba je što više pribiližiti igri,
   eksperimentima i realnoj situaciji iz svakodnevnog života.
  · Oblik učenja i stvaranja znanja treba razvijati u obliku jedne
   spirale, zato što radnje i strukturu matematike nije moguće
   odjednom sve shvatiti. Biće dobro svaki put povezati i preplitati
   male cjeline u sadržaje većih cjelina, u obliku da, stavljajući nove
   sadržaje, usvajaju i utvrđuju sve više prethodne sadržaje.
  · Motivisanost je ključ učenja matematike. Onda majstorstvo
   nastavnika za motivaciju učenika da rade u kontinuitetu i
   sistematski, naročito je važno. Ovo se postiže sa izborom
   odgovarajućih vježbi koje uče logičkom razmišljenju učenika.
  · U prvom razredu mogu biti velike individualne razlike u
   sposobnosti učenika za shvatanje brojeva i njihovih operacija. Zato
   nastavnik mora naći oblike rada i zadatke da svi đaci napreduju i da
   ne gube interes za matematiku. Ovo se može postići individualnim
   radom ili u manjim grupama (rad od dva, tri, četri učenika).
  · Treba paziti da u toku vježbi, nastavnik stimuliše učenika na
   rješavanje zadataka i na neki svoj način, iako nije u stanju da riješi
   zadatak.U slučaju komplikovanog zadatka (npr. sabiranje ili

                                     47
    oduzimanje brojeva, sa kvarenjem desetice ili nekvarenja desetice)
    treba ponuditi više varijanti za rješavanje zadatka.
   · Cilj učenja matematike nije u stvaranju rutine učenja matematičkog
    rada ili radnje, već usvajanje osnovne materije. Treba imati u vidu
    da fond znanja i vještine dostignuća uvijek budu na raspolaganju
    učenika.
   · Još od prvog razreda nastavnik ne smije biti rukovodilac časova
    nastave - sa stereotipnim metodama, gdje je predavač u centru, a
    učeničke aktivnosti u shvatanju matematike sa strane. Treba
    izabrati odgovarajuće vježbe, da razviju intuiciju na odgovarajućoj
    visini, za kretanje uvijek korak naprijed.

   Osim gore rečenog za postizanje optimalnih rezultata u polju nastave
matematike, naročitu težinu igra dobro napravljen program, dobri udžbe-
nici, dobra vježba nastavnika kao i upotreba adekvatnih metoda i tehnike
predavanja u saglasnosti sa uslovima i sredinom u kojoj se odvija
nastava.


   VREDNOVANJE

  Vrednovanje obuhvata sve radnje koje služe za određivanje stepena
dostignuća učenika.
  Nastavnik u toku vrednovanja treba da ima u vidu sadržaj programa i
standard dostignuća preciziranog programa.


   Nivoi dostignuća

   Skala dostignuća učenika vrednuje se uglavnom u tri nivoa:

  Nivo I
  Obuhvata minimalna dostignuća što znači pojavu neophodnog
minimuma do kojeg treba da stigne svaki učenik. Tako se postavlja donja
(dozvoljena) granica usvojenog programa, što se u procentima izražava
sa 40% razvijenog materijala. U ovom nivou treba obuhvatiti učenike
koji rješavaju probleme uz pomoć nastavnika i ograničenih metoda, što
opravdava činjenicu proste matematike, kao i motivisanost za učenje
matematike imajući uvijek u vidu ovu pomoć.


48
  Nivo II
  Pojavljuje se u granicama rezultata izraženog 50%-80%. Ovim
nivoom treba obuhvatiti učenike koji rješavaju probleme i dokazuju
matematičke istine uz ograničenu pomoć nastavnika, s nevelikim brojem
metoda i vještina, sa nekom greškom ili nepotpunim rezultatom.

  Nivo III
  Treći nivo (maksimalni) je najveći stepen dostignuća učenika
izraženog u procentu većem od 80%. Na ovom nivou treba obuhvatiti
učenika koji rješava zadatke, probleme i dokazuje matematičke istine u
samostalnom obliku. Riješavanje problema matematike različitim
metodama, analizira i komentariše rezultate, dobijene na samostalan
način, tečnim jezikom i logički jasno.


  Procedura vrednovanja (ocjenjivanja)

   Proces vrednovanja preporučuje se da bude u harmoniji sa postavlje-
nim standardima. Razumno je da vrednovanja treba da prati obrazovni
cilj, objektiv nastave, objektiv vrednovanja. Vrednovanje treba da se
oslanja na veću kolićinu podataka u kojima treba obuhvatati ove ele-
mente. Tipovi vrednovanja su mnogi. Oni treba da se upotrebe u po-
dudarnosti sa ciljem i objektivom predmeta matemaike, strategije učenja
i dobi i zahtjevima učenika. Za matematiku mislimo da se vrednovanje
može postići u vidu:
   · vrednovanje usmenog odgovora u toku ponavljanja;
   · vrednovanje aktivnosti tokom komentara u razredu;
   · vrednovanje aktivnosti tokom rada u grupi;
   · vrednovanje domaćih zadataka;
   · testovi za grupu određenih tema;
   · testovi na kraju određenog sadržaja;
   · testovi na kraju polugodišta;
   · testovi na kraju godine.
   Na kraju godine treba izvući zaključnu ocjenu koja se dobija kada se
uzme sredina vrednovanja:
   · usmeno vrednovanje       25%
   · testovi            50%
   · vrednovanje rada u razredu   15%
   · vrednovanje domaćih zadatka 10%


                                   49
   MEĐUPREDMETNA POVEZANOST

   Matematika u prvom razredu povezana je sa:
   · Maternjim jezikom - prevod izraza matematike iz svakodnevnog
    jezika na jezik matematike i obrnuto.
   · Lijepim umjetnostima - crtanje pravih i krivih linija, otvorenih,
    zatvorenih i različitih geometrijskih figura.
   · Fizičkim vaspitanjem i sportom - orijentacija u prostoru (kretane
    lijevo, desno, naprijed, nazad, iza, skok u vis, daleko i druga
    različita mjerenja.
   · Ručnim radom - pravljenje figura i različitih geometrijskih tijela
    od kartona, plastelina, gline i dr.
50

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1666
posted:3/8/2010
language:Serbian
pages:12