Docstoc

Treaty_23_

Document Sample
Treaty_23_ Powered By Docstoc
					                                                                       ANNEX XII


                          Skrá sem um getur í 24. gr. aðildarlaganna: Pólland


1.  FRJÁLSIR VÖRUFLUTNINGAR


1. 31990 L 0385: Tilskipun ráðsins 90/385/EBE frá 20. júní 1990 um samræmingu laga aðildarríkjanna um virk, ígræðanleg lækningatæki (Stjtíð. EB
L 189, 20.7.1990, bls. 17), eins og henni var síðast breytt með:


–   31993 L 0068: Tilskipun ráðsins 93/68/EBE frá 22.7.1993 (Stjtíð. EB L 220, 30.8.1993, bls. 1).


Vottorð, sem Læknisfræðistofnunin (Instytut Leków) gefur út fyrir þau lækningatæki sem eru skilgreind sem „efni til lækninga― samkvæmt lögum frá
10. október 1991: Ustawa o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej (Dz. U. 1991
Nr 105, poz. 452 ze zm.) og afleiddri löggjöf af þeim frá 6. apríl 1993: Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do
przeprowadzenia badań laboratoryjnych i klinicznych oraz warunków przeprowadzenia tych badań (M. P. 1993 Nr 20, poz. 196), fyrir gildistöku
laganna frá 27. júlí 2001: Ustawa o wyrobach medycznych (Dz. U. 2001 Nr 126, poz. 1380 ze zm.) og Ustawa o Urzędzie Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. 2001 Nr 126, poz. 1379 ze zm.), en þau tóku gildi 1. október 2002, gilda þar til
vottorðin falla úr gildi eða fram til 31. desember 2005 eftir því hvort er á undan. Þrátt fyrir ákvæði 5. gr. tilskipunar 90/385/EBE eru aðildarríkin ekki
skyldug til að viðurkenna slík vottorð.                              AA2003/ACT/Annex XII/en 3845
Aðildarríkjunum er heimilt að koma í veg fyrir að pólsk lækningatæki verði markaðssett hjá þeim ef þau eru ekki í samræmi við tilskipunina með
áorðnum breytingum.


2. 31993 L 0042: Tilskipun ráðsins 93/42/EBE frá 14. júní 1993 um lækningatæki (Stjtíð. EB L 169, 12.7.1993, bls. 1), eins og henni var síðast breytt
með:


–   32001 L 0104: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/104/EB frá 7.12.2001 (Stjtíð. EB L 6, 10.1.2002, bls. 50).


Vottorð, sem Læknisfræðistofnunin (Instytut Leków) gefur út fyrir þau lækningatæki sem eru skilgreind sem „efni til lækninga― samkvæmt lögum frá
10. október 1991: Ustawa o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej (Dz. U. 1991
Nr 105, poz. 452 ze zm.) og afleiddri löggjöf af þeim frá 6. apríl 1993: Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do
przeprowadzenia badań laboratoryjnych i klinicznych oraz warunków przeprowadzenia tych badań (M. P. 1993 Nr 20, poz. 196), fyrir gildistöku
laganna frá 27. júlí 2001: Ustawa o wyrobach medycznych (Dz. U. 2001 Nr 126, poz. 130 ze zm.) og Ustawa o Urzędzie Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. 2001 Nr 126, poz. 1379 ze zm.), en þau tóku gildi 1. október 2002, gilda þar til
vottorðin falla úr gildi eða fram til 31. desember 2005, eftir því hvort er á undan. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 5. gr. tilskipunar 93/42/EBE eru aðildarríkin
ekki skyldug til að viðurkenna slík vottorð.
                              AA2003/ACT/Annex XII/en 3846
Aðildarríkjunum er heimilt að koma í veg fyrir að pólsk lækningatæki verði markaðssett hjá þeim ef þau eru ekki í samræmi við tilskipunina með
áorðnum breytingum.


3. 31998 L 0079: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/79/EB frá 27. október 1998 um lækningabúnað til sjúkdómsgreiningar í glasi (Stjtíð. EB L
331, 7.12.1998, bls. 1).


Vottorð, sem Læknisfræðistofnunin (Instytut Leków) gefur út fyrir þau lækningatæki sem eru skilgreind sem „efni til lækninga― samkvæmt lögum frá
10. október 1991: Ustawa o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej (Dz. U. 1991
Nr 105, poz. 452 ze zm.) og afleiddri löggjöf af þeim frá 6. apríl 1993: Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do
przeprowadzenia badań laboratoryjnych i klinicznych oraz warunków przeprowadzenia tych badań (M. P. 1993 Nr 20, poz. 196), fyrir gildistöku
laganna frá 27. júlí 2001: Ustawa o wyrobach medycznych (Dz. U. 2001 Nr 126, poz. 1380 ze zm.) og Ustawa o Urzędzie Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. 2001 Nr 126, poz. 1379 ze zm.), en þau tóku gildi 1. október 2002, gilda þar til
vottorðin falla úr gildi eða fram til 31. desember 2005 eftir því hvort er á undan. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 5. gr. tilskipunar 98/79/EB eru aðildarríkin
ekki skyldug til að viðurkenna slík vottorð.


Aðildarríkjunum er heimilt að koma í veg fyrir að pólsk lækningatæki verði markaðssett hjá þeim ef þau eru ekki í samræmi við tilskipunina með
áorðnum breytingum.
                              AA2003/ACT/Annex XII/en 3847
4. 32001 L 0082: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/82/EB frá 6. nóvember 2001 um bandalagsreglur um dýralyf (Stjtíð. EB L 311,
28.11.2001, bls. 1).


Þrátt fyrir kröfur um gæði, öryggi og verkun, sem mælt er fyrir um í tilskipun 2001/82/EB, gilda markaðsleyfi fyrir lyfjavörur í skránni (í viðbæti A við
þennan viðauka sem Pólland lætur í té á einu tungumáli), sem gefin eru út samkvæmt pólskum lögum fyrir aðildardag, þar til þau eru endurnýjuð í
samræmi við réttarreglurnar og samkvæmt þeim tímamörkum, sem sett eru í framangreindri skrá, eða til 31. desember 2008 eftir því hvort er á undan.
Þrátt fyrir ákvæði 4. kafla III. bálks í tilskipuninni skulu markaðsleyfi með þessu fráviki ekki njóta gagnkvæmrar viðurkenningar í aðildarríkjunum.
                              AA2003/ACT/Annex XII/en 3848
5. 32001 L 0083: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB frá 6. nóvember 2001 um bandalagsreglur um lyf sem ætluð eru mönnum (Stjtíð.
EB L 311, 28.11.2001, bls. 67).


Þrátt fyrir kröfur um gæði, öryggi og verkun, sem mælt er fyrir um í tilskipun 2001/83/EB, gilda markaðsleyfi fyrir lyfjavörur í skránni (í viðbæti A við
þennan viðauka sem Pólland lætur í té á einu tungumáli), sem gefin eru út samkvæmt pólskum lögum fyrir aðildardag, þar til þau eru endurnýjuð í
samræmi við réttarreglurnar og samkvæmt þeim tímamörkum, sem sett eru í framangreindri skrá, eða til 31. desember 2008 eftir því hvort er á undan.
Þrátt fyrir ákvæði 4. kafla III. bálks í tilskipuninni skulu markaðsleyfi með þessu fráviki ekki njóta gagnkvæmrar viðurkenningar í aðildarríkjunum.
                              AA2003/ACT/Annex XII/en 3849
2.  FRJÁLS FÖR FÓLKS


Stofnsáttmáli Evrópubandalagsins;


31968 L 0360: Tilskipun ráðsins 68/360/EBE frá 15. október 1968 um afnám takmarkana á flutningum og búsetu innan bandalagsins gagnvart
launþegum aðildarríkjanna og fjölskyldum þeirra (Stjtíð. EB L 257, 19.10.1968, bls. 13), eins og henni var síðast breytt með:


–   11994 N: Lögum um aðildarskilmála og aðlögun að sáttmálunum – aðild Lýðveldisins Austurríkis, Lýðveldisins Finnlands og Konungsríkisins
   Svíþjóðar (Stjtíð. EB C 241, 29.8.1994, bls. 21);


31968 R 1612: Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1612/68 frá 15. október 1968 um frelsi launþega til flutninga innan bandalagsins (Stjtíð. EB L 257,
19.10.1968, bls. 2), eins og henni var síðast breytt með:


–   31992 R 2434: Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2434/92 frá 27.7.1992. (Stjtíð. EB L 245, 26.8.1992, bls. 1);
                              AA2003/ACT/Annex XII/en 3850
31996 L 0071: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/71/EB frá 16. desember 1996 um störf útsendra starfsmanna í tengslum við veitingu þjónustu
(Stjtíð. EB L 18, 21.1.1997, bls. 1).


1. Ákvæði 39. gr. og fyrsta málsgrein 49. gr. EB-sáttmálans skulu einungis gilda að fullu að því er varðar frjálsa för launþega og frelsi til að veita
þjónustu að því er lýtur að tímabundinni för launþega, eins og hún er skilgreind í 1. gr. tilskipunar 96/71/EB á milli Póllands annars vegar og Belgíu,
Tékklands, Danmerkur, Þýskalands, Eistlands, Grikklands, Spánar, Frakklands, Írlands, Ítalíu, Lettlands, Litháens, Lúxemborgar, Ungverjalands,
Hollands, Austurríkis, Póllands, Portúgals, Slóvakíu, Finnlands, Svíþjóðar og Breska konungsríkisins hins vegar, sbr. þó bráðabirgðaákvæðin sem
mælt er fyrir um í 2.-14. mgr.


2. Þrátt fyrir ákvæði 1.-6. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1612/68 og í tvö ár frá aðildardegi munu núverandi aðildarríki beita innlendum ráðstöfunum eða
ráðstöfunum sem til eru komnar vegna tvíhliða samninga til að stýra aðgangi pólskra ríkisborgara að vinnumarkaði sínum. Núverandi aðildarríkjum er
heimilt að halda áfram að beita slíkum ráðstöfunum í fimm ár frá aðildardegi.


Pólskir ríkisborgarar, sem vinna löglega í núverandi aðildarríki á aðildardaginn og hafa haft aðgang að vinnumarkaði þess aðildarríkis í 12 mánuði
samfellt eða lengur, njóta aðgangs að vinnumarkaði þess aðildarríkis en ekki að vinnumarkaði annarra aðildarríkja sem beita innlendum ráðstöfunum.
                              AA2003/ACT/Annex XII/en 3851
Pólskir ríkisborgarar, sem hafa frá aðild fengið aðgang að vinnumarkaði núverandi aðildarríkis í 12 mánuði samfellt eða lengur, skulu einnig njóta
þessara sömu réttinda.
Þeir pólsku ríkisborgarar, sem nefndir eru í öðrum og þriðja undirlið hér að framan, missa réttindin sem um getur í þessum undirliðum ef þeir fara af
frjálsum vilja af vinnumarkaði viðkomandi aðildarríkis.


Pólskir ríkisborgarar, sem vinna löglega í núverandi aðildarríki á aðildardaginn, eða á því tímabili þegar innlendum ráðstöfu num er beitt, og höfðu haft
aðgang að vinnumarkaði þess aðildarríkis í minna en 12 mánuði, skulu ekki njóta þessara réttinda.


3. Ráðið skal endurskoða framkvæmd bráðabirgðaákvæðanna, sem mælt er fyrir um í 2. mgr., innan tveggja ára frá aðildardegi og á grundvelli
skýrslu frá framkvæmdastjórninni.


Þegar þeirri endurskoðun er lokið og eigi síðar en við lok tveggja ára tímabilsins frá aðildardegi skulu núverandi aðildarríki tilkynna
framkvæmdastjórninni hvort þau muni halda áfram að beita innlendum ráðstöfunum eða ráðstöfunum, sem til eru komnar vegna tvíhliða samninga, eða
hvort þau muni frá þeim tíma beita 1.-6. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1612/68. Ef engin tilkynning er gefin út gildir 1.-6. gr. reglugerðar (EBE) nr.
1612/68.
                              AA2003/ACT/Annex XII/en 3852
4. Að beiðni Póllands er heimilt að láta fara fram eina endurskoðun til viðbótar. Málsmeðferðin, sem um getur í 3. mgr., gildir og skal henni lokið
innan sex mánaða frá viðtöku beiðni Póllands.


5. Aðildarríki, sem viðheldur innlendum ráðstöfunum eða ráðstöfunum sem til eru komnar vegna tvíhliða samninga við lok fimm ára tímabilsins sem
tilgreint er í 2. mgr., getur, ef um er að ræða alvarlega röskun á vinnumarkaði þess eða hættu á röskun og eftir að hafa tilkynnt framkvæmdastjórninni
þar um, viðhaldið þessum ráðstöfunum í sjö ár frá aðildardegi. Ef engin tilkynning er gefin út gildir 1.-6. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1612/68.


6. Í sjö ár frá aðildardegi skulu aðildarríki, þar sem 1.-6. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1612/68 gildir um pólska ríkisborgara, sbr. 3., 4. eða 5. mgr., og
sem gefa út atvinnuleyfi til pólskra ríkisborgara vegna eftirlits á þessu tímabili, gera það sjálfkrafa.


7. Aðildarríki, þar sem 1.-6. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1612/68 gildir um pólska ríkisborgara, sbr. 3., 4. eða 5. mgr., geta gripið til málsmeðferðarinnar
samkvæmt undirliðunum hér á eftir í sjö ár frá aðildardegi.
                               AA2003/ACT/Annex XII/en 3853
Þegar aðildarríki, sem um getur í fyrsta undirlið, verður fyrir eða sér fyrir röskun á vinnumarkaði sínum, sem getur stefnt lífskjörum og
atvinnutækifærum á tilteknu svæði eða í tiltekinni atvinnugrein í hættu, skal það tilkynna það framkvæmdastjórninni og hinum aðildarríkjunum og láta
þeim í té allar nauðsynlegar upplýsingar. Aðildarríkið getur, á grundvelli þessara upplýsinga, farið fram á það við framkvæmdastjórnina að hún lýsi
því yfir að beiting 1.-6. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1612/68 verði stöðvuð tímabundið, með öllu eða að hluta, í því skyni að koma aftur á eðlilegu ástandi
á svæðinu eða í atvinnugreininni. Framkvæmdastjórnin skal taka ákvörðun um tímabundna stöðvun og um lengd og umfang hennar eigi síðar en
tveimur vikum eftir viðtöku beiðninnar og skal tilkynna ráðinu um ákvörðunina. Öll aðildarríki geta, innan tveggja vikna frá dagsetningu ákvörðunar
framkvæmdastjórnarinnar, óskað eftir því við ráðið að það ógildi eða breyti ákvörðuninni. Ráðið skal taka ákvörðun um slíka beiðni innan tveggja
vikna með auknum meirihluta.


Aðildarríki, sem um getur í fyrsta undirlið hér að framan, er heimilt í knýjandi undantekningartilvikum að stöðva tímabundið beitingu 1.-6. gr.
reglugerðar (EBE) nr. 1612/68 og í framhaldi af því senda framkvæmdastjórninni rökstudda tilkynningu eftir á.
                              AA2003/ACT/Annex XII/en 3854
8. Á meðan beiting 1.-6. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1612/68 hefur verið stöðvuð tímabundið, sbr. 2.-5. mgr. og 7. mgr. hér að framan, gildir 11. gr.
reglugerðarinnar í Póllandi, að því er varðar ríkisborgara núverandi aðildarríkja, og í núverandi aðildarríkjum, að því er varðar pólska ríkisborgara, með
eftirfarandi skilyrðum:


–   aðstandendur launþega, sem um getur í a-lið 1. mgr. 10. gr. reglugerðarinnar og búa löglega hjá launþeganum á yfirráðasvæði aðildarríkis á
   aðildardaginn, skulu við inngöngu tafarlaust fá aðgang að vinnumarkaði þess aðildarríkis. Þetta gildir ekki um aðstandendur launþega sem hefur
   á löglegan hátt fengið aðgang að vinnumarkaði þess aðildarríkis í minna en 12 mánuði,


–   aðstandendur launþega, sem um getur í a-lið 1. mgr. 10. gr. reglugerðarinnar og búa löglega hjá launþeganum á yfirráðasvæði aðildarríkis eftir
   aðildardag en á meðan á beitingu bráðabirgðaákvæðanna, sem mælt er fyrir um hér að framan, stendur, skulu hafa aðgang að vinnumarkaði
   aðildarríkis þegar þeir hafa verið búsettir í viðkomandi aðildarríki í a.m.k. átján mánuði eða frá og með þriðja ári eftir aðildardaginn eftir því
   hvort er á undan.


Þessi ákvæði skulu ekki hafa áhrif á hagstæðari ráðstafanir hvort sem þær eru innlendar eða tilkomnar vegna tvíhliða samninga.
                              AA2003/ACT/Annex XII/en 3855
9. Að því marki, sem ekki er heimilt að aðgreina tiltekin ákvæði tilskipunar 68/360/EBE frá þeim ákvæðum reglugerðar (EBE) nr. 1612/68 þar sem
beitingu hefur verið frestað, skv. 2.-5. mgr. og 7. og 8. mgr., er Póllandi og núverandi aðildarríkjum heimilt að víkja frá þessum ákvæðum að því marki
sem nauðsynlegt reynist vegna beitingar 2.-5. mgr. og 7. og 8. mgr.


10. Hvenær sem núverandi aðildarríki beita innlendum ráðstöfunum, eða ráðstöfunum sem til eru komnar vegna tvíhliða samninga, sbr .
bráðabirgðaákvæðin sem mælt er fyrir um hér að framan, er Póllandi heimilt að halda í gildi jafngildum ráðstöfunum að því er varðar ríkisborgara
viðkomandi aðildarríkis eða -ríkja.


11. Ef eitthvert núverandi aðildarríki stöðvar tímabundið beitingu 1.-6. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1612/68 er Póllandi heimilt að grípa til
málsmeðferðarinnar, sem mælt er fyrir um í 7. gr., að því er varðar Tékkland, Eistland, Lettland, Litháen, Ungverjaland, Slóveníu eða Slóvakíu. Á
meðan á því tímabili stendur skulu atvinnuleyfi, sem Pólland gefur út vegna eftirlits til ríkisborgara Tékklands, Eistlands, Lettlands, Litháens,
Ungverjalands, Slóveníu eða Slóvakíu, gefin út sjálfkrafa.
                               AA2003/ACT/Annex XII/en 3856
12. Öllum núverandi aðildarríkjum, sem beita innlendum ráðstöfunum í samræmi við 2.-5. mgr. og 7.-9. mgr., er heimilt að taka upp í landslög rýmri
ákvæði um frjálsa för fólks en þau sem eru í gildi á aðildardaginn, þ.m.t. fullan aðgang að vinnumarkaði. Frá og með þriðja ári eftir aðildardag er
öllum núverandi aðildarríkjum, sem beita innlendum ráðstöfunum, hvenær sem er heimilt að ákveða að beita þess í stað 1.-6. gr. reglugerðar (EBE) nr.
1612/68. Framkvæmdastjórninni skal tilkynnt um allar slíkar ákvarðanir.


13. Til að Þýskaland og Austurríki geti tekist á við alvarlega röskun eða hættu á röskun á sérstökum, viðkvæmum þjónustusviðum á vinnumarkaði
sínum, sem gæti komið upp á tilteknum svæðum vegna þjónustustarfsemi milli landa, eins og hún er skilgreind í 1. gr. tilskipunar 96/71/EB, og svo
fremi þau beiti, gagnvart frjálsri för pólskra borgara, sbr. bráðabirgðaákvæðin sem mælt er fyrir um hér að framan, innlendum ráðstöfunum eða
ráðstöfunum sem til eru komnar vegna tvíhliða samninga er þeim heimilt, eftir að hafa tilkynnt það framkvæmdastjórninni, að víkja frá fyrstu
málsgrein 49. gr. EB-sáttmálans með það í huga að takmarka, að því er varðar þjónustustarfsemi fyrirtækja með staðfestu í Póllandi, tímabundna för
þeirra launþega sem hafa réttindi til að vinna í Þýskalandi og Austurríki sem er háð fyrirvara um innlendar ráðstafanir.
                              AA2003/ACT/Annex XII/en 3857
Skráin yfir þjónustugeira, sem heimilt er að falli undir þessa undanþágu, er sem hér segir:


   –   í Þýskalandi:


    Geiri                    Kóði atvinnugreinaflokkunar
                          Evrópubandalagsins (NACE)* nema annað
                          sé tekið fram
    Byggingarstarfsemi, þ.m.t. skyldar     45.1 til 4;
    greinar                   Starfsemi, skráð í viðauka við tilskipun
                          96/71/EB
    Ræstingar                  74.70 Ræstingar
    Önnur þjónusta               74.87 Eingöngu starfsemi híbýlafræðinga
                              AA2003/ACT/Annex XII/en 3858
–    í Austurríki:


  Geiri                  Kóði atvinnugreinaflokkunar
                       Evrópubandalagsins (NACE)* nema annað
                       sé tekið fram
  Garðyrkjuþjónusta            01.41
  Skurður, mótun og fínpússun steina    26.7
  Framleiðsla málmhluta og hluta þeirra  28.11
  Byggingarstarfsemi, þ.m.t. skyldar    45.1 til 4;
  greinar                 Starfsemi, skráð í viðauka við tilskipun
                       96/71/EB
  Öryggisþjónusta             74.60
  Ræstingar                74.70
  Heimahjúkrun               85.14
  Félagsþjónusta án dvalar á stofnun eða  85.32
  heimili*
    NACE: sjá 31990 R 3037: Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3037/90 frá 9. október 1990 um atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins (Stjtíð.
    EB L 293, 24.10.1990, bls. 1), eins og henni var síðast breytt með 32002 R 0029: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 29/2002 frá

                           AA2003/ACT/Annex XII/en 3859
19.12.2001 (Stjtíð. EB L 6, 10.1.2002, bls. 3).
                         AA2003/ACT/Annex XII/en 3860
Að svo miklu leyti sem Þýskaland eða Austurríki víkja frá fyrstu málsgrein 49. gr. EB-sáttmálans í samræmi við undirliðina hér að framan er Póllandi
heimilt að gera sambærilegar ráðstafanir eftir að hafa tilkynnt það framkvæmdastjórninni.


Áhrif beitingar þessarar málsgreinar skulu ekki leiða til þess að skilyrði fyrir tímabundinni för launþega milli Þýskalands eða Austurríkis og Póllands
vegna þjónustustarfsemi verði meira takmarkandi en þau sem eru í gildi á undirritunardegi aðildarsáttmálans.


14. Áhrif beitingar 2.-5. mgr. og 7.-12. mgr. skulu ekki leiða til þess að skilyrði fyrir aðgangi pólskra ríkisborgara að vinnumörkuðum núverandi
aðildarríkja verði meira takmarkandi en þau sem eru í gildi á undirritunardegi aðildarsáttmálans.


Þrátt fyrir beitingu ákvæðanna, sem mælt er fyrir um í 1.-13. mgr., skulu núverandi aðildarríki, á því tímabili sem innlendum ráðstöfunum eða
ráðstöfunum, sem til eru komnar vegna tvíhliða samninga, er beitt, láta launþega, sem eru ríkisborgarar aðildarríkja, njóta forgangs fram yfir launþega
sem eru ríkisborgarar þriðju landa, að því er varðar aðgang að vinnumarkaði sínum.
                              AA2003/ACT/Annex XII/en 3861
Ekki skulu gilda strangari takmarkanir um pólska farandlaunþega og aðstandendur þeirra, sem hafa löglega búsetu og vinna í öðru aðildarríki, eða
farandlaunþega frá öðru aðildarríki og aðstandendur þeirra, sem hafa löglega búsetu og vinna í Póllandi, en um þá sem eru frá þriðju löndum og hafa
búsetu og vinna í viðkomandi aðildarríki eða í Póllandi. Enn fremur, vegna beitingar meginreglunnar um bandalagsívilnanir, skulu farandlaunþegar frá
þriðju löndum, sem hafa búsetu og vinna í Póllandi, ekki njóta hagstæðari kjara en ríkisborgarar Póllands.


3.   FRELSI TIL AÐ VEITA ÞJÓNUSTU


1. 31997 L 0009: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/9/EB frá 3. mars 1997 um bótakerfi fyrir fjárfesta (Stjtíð. EB L 84, 26.3.1997, bls. 22).


Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 97/9/EB eru lágmarkstryggingar ekki í gildi í Póllandi fram til 31. desember 2007. Pólland skal sjá til þess
að bótakerfi þess fyrir fjárfesta veiti tryggingu að a.m.k. 7 000 evrum til 31. desember 2004, að a.m.k. 11 000 evrum frá 1. janúar 2005 til
31. desember 2005, að a.m.k. 15 000 evrum frá 1. janúar 2006 til 31. desember 2006 og ekki undir 19 000 evrum frá 1. janúar 2007 til 31. d esember
2007.
                              AA2003/ACT/Annex XII/en 3862
Á aðlögunartímabilinu halda hin aðildarríkin réttinum til að koma í veg fyrir að útibú pólsks fjárfestingafyrirtækis með staðfestu á yfirráðasvæði þeirra
starfi, nema slíkt útibú hafi gerst aðili að opinberlega viðurkenndu bótakerfi fyrir fjárfesta á yfirráðasvæði hlutaðeigandi aðildarríkis, og ekki fyrr en þá,
í því skyni að brúa bilið milli pólskra bóta og lágmarksbótanna sem um getur í 1. mgr.
4. gr.


2. 32000 L 0012: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/12/EB frá 20. mars 2000 um stofnun og rekstur lánastofnana (Stjtíð. EB L 126,
26.5.2000, bls. 1), eins og henni var breytt með:


–    32000 L 0028: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/28/EB frá 18.9.2000 (Stjtíð. EB L 275, 27.10.2000, bls. 37).


Að því er varðar 5. gr. tilskipunar 2000/12/EB er krafan um stofnfé, sem mælt er fyrir um í 2. mgr., ekki í gildi fram til 31. desember 2007 fyrir
samvinnulánastofnanir sem þegar eru til í Póllandi á aðildardaginn. Pólland skal sjá til þess að krafan um stofnfé þessara samvinnulánastofnana sé ekki
lægri en 300 000 evrur fram til 31. desember 2005 og ekki lægri en 500 000 evrur frá 1. janúar 2006 til 31. desember 2007.


Á aðlögunartímabili, skv. 4. mgr. 5. gr., má eigið fé þessara fyrirtækja ekki fara niður fyrir hæstu fjárhæð sem það hefur numið frá aðildardegi.
                               AA2003/ACT/Annex XII/en 3863
4.  FRJÁLSIR FJÁRMAGNSFLUTNINGAR


Sáttmáli um Evrópusambandið;


Stofnsáttmáli Evrópubandalagsins.


1. Þrátt fyrir skuldbindingar samkvæmt þeim sáttmálum, sem Evrópusambandið byggist á, er Póllandi heimilt í fimm ár frá aðildardegi að halda í gildi
reglum, að því er varðar kaup á aukahúsnæði sem mælt er fyrir um í lögum frá 24. mars 1920 um fasteignakaup erlendra aðila (Dz. U. 1996, Nr 54,
poz. 245 með breytingum), með áorðnum breytingum.


Ríkisborgarar aðildarríkjanna og ríkisborgarar ríkja sem eru aðilar að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, sem hafa búið löglega í Póllandi í
minnst fjögur ár samfellt, skulu ekki, að því er varðar kaup á aukahúsnæði, heyra undir ákvæði undirliðarins hér að framan eða neina aðra málsmeðferð
en gildir um ríkisborgara Póllands.
                             AA2003/ACT/Annex XII/en 3864
2. Þrátt fyrir skuldbindingar samkvæmt þeim sáttmálum, sem Evrópusambandið byggist á, er Póllandi heimilt í tólf ár frá aðildardegi að halda í gildi
reglum, sem mælt er fyrir um í lögum frá 24. mars 1920 um fasteignakaup erlendra aðila (Dz. U. 1996, Nr 54, poz. 245 með breytingum), með
áorðnum breytingum, að því er varðar kaup á ræktuðu landi og skógum. Í engu tilviki er heimilt að ríkisborgarar aðildarríkjanna eða lögaðilar, sem eru
stofnsettir í samræmi við lög annars aðildarríkis, sæti lakari kjörum, að því er varðar kaup á ræktuðu landi og skógum, en við undirritun
aðildarsáttmálans.
                              AA2003/ACT/Annex XII/en 3865
Ríkisborgarar annars aðildarríkis eða ríkis, sem er aðili að Evrópska efnahagssvæðinu, sem æskja þess að gerast sjálfstætt starfandi bændur og hafa haft
fasta búsetu og tekið land á leigu í Póllandi sem einstaklingar eða lögpersónur í a.m.k. þrjú ár samfellt, skulu ekki heyra undir ákvæði fyrri undirliðar
eða neina aðra málsmeðferð nema þá sem pólskir ríkisborgarar heyra undir að því er varðar kaup á ræktuðu landi og skógum frá aðildardegi. Í
Warmińsko-Mazurskie-, Pomorskie-, Kujawsko-Pomorskie-, Zachodniopomorskie-, Lubuskie-, Dolnośląskie-, Opolskie- og Wielkopolskie-
stjórnsýslusvæðunum (voivodships) skal búsetu- og leigutímabilið, sem tilgreint er í næsta málslið á undan, framlengt í sjö ár. Leigutímabilið, áður en
land er keypt, skal reiknað sérstaklega út fyrir hvern ríkisborgara aðildarríkis sem hefur tekið land á leigu í Póllandi frá staðfestum degi upprunalega
leigusamningsins. Sjálfstætt starfandi bændur, sem hafa tekið land á leigu en ekki sem einstaklingar heldur sem lögaðilar, geta yfirfært réttindi
lögaðilans samkvæmt leigusamningnum yfir til sín sem einstaklinga. Við útreikning á leigutímabilinu, sem er forsenda fyrir rétti til kaupa, skal taka
leigutímann í samningnum sem lögaðili með í reikninginn. Í leigusamninga einstaklinga er hægt að setja afturvirka, staðfesta dagsetningu þannig að
heildarleigutímabil staðfestu samninganna verði tekið með í reikninginn. Ekki skulu settir neinir frestir fyrir sjálfstætt starfandi bændur til að breyta
núverandi leigusamningum sínum yfir í samninga einstaklinga eða í skriflega samninga með staðfestri dagsetningu. Málsmeðferðin við að breyta
leigusamningum skal vera gagnsæ og skal ekki undir neinum kringumstæðum skapa nýja hindrun.
                              AA2003/ACT/Annex XII/en 3866
Almenn endurskoðun þessara bráðabirgðaráðstafana skal fara fram á þriðja ári eftir aðildardaginn. Í þessu skyni skal framkvæmdastjórnin leggja
skýrslu fyrir ráðið. Ráðið getur með samhljóða samþykki og að tillögu framkvæmdastjórnarinnar ákveðið að stytta eða binda enda á
aðlögunartímabilið sem um getur í fyrsta undirlið.


Á aðlögunartímabilinu skal Pólland beita málsmeðferð við leyfisveitingu, sem mælt er fyrir um í lögum, sem tryggir að veiting leyfa fyrir kaupum á
fasteign í Póllandi byggist á gagnsæjum, hlutlægum, traustum og opinberum viðmiðunum. Viðmiðunum þessum skal beitt án mismununar og skal ekki
gera greinarmun á ríkisborgurum aðildarríkja sem búsettir eru í Póllandi.
5.  STEFNA Í SAMKEPPNISMÁLUM


1. Stofnsáttmáli Evrópubandalagsins, 1. kafli VI. bálks, samkeppnisreglur.


a)  Þrátt fyrir ákvæði 87. og 88. gr. EB-sáttmálans er Póllandi heimilt að beita undanþágum frá fyrirtækjaskatti, sem eru veittar fyrir 1. janúar 2001 á
   grundvelli laga frá 1994 um sérstök efnahagssvæði (Special Economic Zones), með eftirfarandi skilyrðum:
                             AA2003/ACT/Annex XII/en 3867
  i)  fyrir lítil fyrirtæki, samkvæmt skilgreiningu bandalagsins 1 á slíkum fyrirtækjum og í samræmi við venju bandalagsins, til og með
     31. desember 2011;


     fyrir meðalstór fyrirtæki, samkvæmt skilgreiningu bandalagsins 2 á slíkum fyrirtækjum og í samræmi við venju bandalagsins, til og með 31.
     desember 2010.


     Ef um er að ræða samruna, yfirtöku eða svipaðan viðburð þar sem hlut á að máli fyrirtæki sem nýtur undanþágu frá sköttum, sem er veitt
     samkvæmt fyrrnefndri löggjöf, skal fella niður undanþágu frá fyrirtækjaskatti.
1
  Eins og sett er fram í tilmælum framkvæmdastjórnarinnar 96/280/EB frá 3. apríl 1996 um skilgreiningu á litlum og meðalstórum fyrirtækjum
  (Stjtíð. EB L 107, 30.4.1996, bls. 4).
2
  Eins og sett er fram í tilmælum framkvæmdastjórnarinnar 96/280/EB frá 3. apríl 1996 um skilgreiningu á litlum og meðalstórum fyrirtækjum
  (Stjtíð. EB L 107, 30.4.1996, bls. 4).


                            AA2003/ACT/Annex XII/en 3868
  ii)  fyrir önnur fyrirtæki, svo fremi að eftirfarandi takmarkanir á fjárhæð aðstoðar, sem er veitt samkvæmt fyrrnefndri löggjöf, séu virtar:


     aa)  Ríkisaðstoð til svæðisbundinna fjárfestinga:


        –   aðstoðin skal ekki vera hærri en 75% af aðstoðarhæfum fjárfestingarkostnaði ef fyrirtækið fékk leyfi fyrir sérstöku
           efnahagssvæði fyrir 1. janúar 2000. Ef fyrirtækið fékk leyfi fyrir sérstöku efnahagssvæði árið 2000 skal heildaraðstoðin ekki
           vera hærri en 50% af aðstoðarhæfum fjárfestingarkostnaði,


        –   starfi fyrirtækið á sviði vélknúinna ökutækja 1, skal heildaraðstoðin ekki vera hærri en 30% af aðstoðarhæfum
           fjárfestingarkostnaði,


        –   tímabilið til að reikna út aðstoð, sem á að teljast með undir framangreindum 75% og 50% efri mörkum (30% á sviði vélknúinna
           ökutækja), skal hefjast 1. janúar 2001. Öll aðstoð, sem krafist er og veitt á grundvelli hagnaðar fyrir þann dag, skal ekki talin
           með,
1
  Í skilningi viðauka C við orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar um rammaákvæði bandalagsins sem taka til margra atvinnugreina og fjalla um
  svæðisbundna aðstoð til stórra fjárfestingarverkefna (Stjtíð. EB C 70, 19.3.2002, bls. 8).

                             AA2003/ACT/Annex XII/en 3869
        –   engrar endurgreiðslu aðstoðar skal krafist ef fyrirtækið hefur þegar farið yfir gildandi efri mörk á aðildardeginum,


        –   þegar heildaraðstoð er reiknuð út skal taka alla aðstoð með í reikninginn, sem er veitt fyrirtækinu sem fær aðstoðina, með tilliti
           til aðstoðarhæfs kostnaðar, þ.m.t. aðstoð sem er veitt samkvæmt öðrum kerfum og án tillits til þess hvort aðstoðin kemur frá
           sveitarfélagi, héraði, ríki eða bandalaginu,


        –   aðstoðarhæfur kostnaður skal skilgreindur á grundvelli viðmiðunarreglna um innlenda, svæðisbundna aðstoð 1,


        –   aðstoðarhæfur kostnaður, sem heimilt er að reikna með, er kostnaður sem stofnað er til samkvæmt leyfi fyrir sérstöku
           efnahagssvæði eða samkvæmt áætlun sem fyrirtækið samþykkir með formlegum hætti eigi síðar en 31. desember 2002. Aðeins
           má reikna með þessum kostnaði svo framarlega sem stofnað hafi verið til hans á tímabilinu frá því að áætlunin, samkvæmt
           lögum frá 1994 um sérstakt efnahagssvæði, tók gildi og til 31. desember 2006.
1
  Stjtíð. EB C 74, 10.3.1998, bls. 9.

                             AA2003/ACT/Annex XII/en 3870
bb)  Ríkisaðstoð til fjárfestingar í þjálfun, rannsóknum, þróun og umhverfismálum:


   –  aðstoðin skal ekki vera hærri en tilskilin efri mörk á umfangi aðstoðar, sem gilda um markmiðin með þessari aðstoð samkvæmt
      ákvæðum 87. og 88. gr. EB-sáttmálans eða eins og annars er kveðið á um í þessari gerð,


   –  tímabilið til að reikna út aðstoð, sem á að teljast með undir gildandi efri mörkum, skal hefjast 1. janúar 2001. Öll aðstoð, sem
      krafist er og veitt á grundvelli hagnaðar fyrir þann dag, skal ekki talin með við útreikninginn;


   –  þegar heildaraðstoð er reiknuð út skal taka alla aðstoð með í reikninginn, sem er veitt fyrirtækinu sem fær aðstoðina, með tilliti
      til aðstoðarhæfs kostnaðar, þ.m.t. aðstoð sem er veitt samkvæmt öðrum kerfum og án tillits til þess hvort aðstoðin kemur frá
      sveitarfélagi, héraði, ríki eða bandalaginu,


   –  aðstoðarhæfan kostnað skal skilgreina á grundvelli viðmiðunar samkvæmt reglum bandalagsins um aðstoð vegna viðkomandi
      markmiðs,


   –  engrar endurgreiðslu aðstoðar skal krafist ef fyrirtækið hefur þegar farið yfir gildandi efri mörk á aðildardeginum,
                        AA2003/ACT/Annex XII/en 3871
        –   aðstoðarhæfur kostnaður, sem heimilt er að reikna með, er kostnaður sem stofnað er til samkvæmt leyfi fyrir sérstöku
           efnahagssvæði eða samkvæmt áætlun sem fyrirtækið samþykkir með formlegum hætti eigi síðar en
           31. desember 2002. Aðeins má reikna með þessum kostnaði svo framarlega sem stofnað hafi verið til hans á tímabilinu frá því
           að áætlunin, samkvæmt lögum frá 1994 um sérstök efnahagssvæði, tók gildi og til 31. desember 2006.


b)  Bráðabirgðafyrirkomulagið, sem sett er fram í a-lið að framan, tekur aðeins gildi ef Pólland hefur breytt lögum um sérstök efnahagssvæði þar
   sem lögleiddar voru framangreindar breytingar um bætur til bæði lítilla og meðalstórra fyrirtækja og stórra fyrirtækja, sem veittar voru
   samkvæmt lögum frá 1994 um sérstök efnahagssvæði fram til 31. desember 2000, og ef það hefur fært allar einstakar bætur, sem í gildi eru, til
   samræmis við framangreint fyrirkomulag eigi síðar en aðildardaginn. Öll aðstoð, sem er veitt samkvæmt lögum frá 1994 um sérstök
   efnahagssvæði og hefur ekki verið samræmd skilyrðunum í a-lið hér að framan fyrir aðildardaginn, skal teljast ný aðstoð samkvæmt tilhögun
   yfirstandandi aðstoðar sem mælt er fyrir um í 3. kafla, um stefnu í samkeppnismálum í IV. viðauka við þessa gerð.
                             AA2003/ACT/Annex XII/en 3872
c)  Pólland skal veita framkvæmdastjórninni:


   –   upplýsingar tveimur mánuðum eftir aðildardaginn um það hvort skilyrðin, sem sett eru í a-lið hér að framan, hafi verið uppfyllt,


   –   upplýsingar, eigi síðar en í febrúarlok 2007, um aðstoðarhæfan fjárfestingarkostnað sem fyrirtæki, sem fá aðstoðina, stofna til samkvæmt
      fyrrnefndri löggjöf og um heildarfjárhæðir aðstoðar sem fyrirtækin fá, og


   –   hálfsársskýrslur um eftirlit með aðstoð sem er veitt aðstoðarþegum á sviði vélknúinna ökutækja.


2. Stofnsáttmáli Evrópubandalagsins, 1. kafli VI. bálks, samkeppnisreglur.


Þrátt fyrir ákvæði 87. og 88. gr. EB-sáttmálans er Póllandi heimilt að veita ríkisaðstoð fyrir umhverfisvernd samkvæmt eftirfarandi skilyrðum:
                             AA2003/ACT/Annex XII/en 3873
a)  fjárfestingar í umhverfismálum sem, miða að aðlögun að stöðlum samkvæmt tilskipunum ráðsins 76/464/EBE 1, 82/176/EBE2, 83/513/EBE 3,
   84/156/EBE4 og 86/280/EBE 5, fram til 31. desember 2007, að því tilskildu að umfang aðstoðar takmarkist við gildandi efri mörk
   svæðisbundinnar aðstoðar. Þegar um er að ræða lítil og meðalstór fyrirtæki, eins og samkvæmt skilgreiningu bandalagsins 6, er heimilt að lækka
   umfangið um 15 hundraðshlutastig;
1
   Tilskipun ráðsins 76/464/EBE um mengun af völdum tiltekinna hættulegra efna sem losuð eru í vatn í bandalaginu (Stjtíð. EB L 129, 18.5.1976,
   bls. 23) með áorðnum breytingum.
2
   Tilskipun ráðsins 82/176/EBE um viðmiðunarmörk og gæðamarkmið fyrir losun á kvikasilfri frá rafgreiningu alkalí-klóríða (Stjtíð. EB L 81,
   27.3.1982, bls. 29) með áorðnum breytingum.
3
   Tilskipun ráðsins 83/513/EBE um viðmiðunarmörk og gæðamarkmið fyrir losun á kadmíum (Stjtíð. EB L 291, 24.10.1983, bls. 1) með áorðnum
   breytingum.
4
   Tilskipun ráðsins 84/156/EBE um viðmiðunarmörk og gæðamarkmið fyrir losun á kvikasilfri frá rafgreiningu alkalí-klóríða (Stjtíð. EB L 99,
   11.4.1984, bls. 38) með áorðnum breytingum.
5
   Tilskipun ráðsins 86/280/EBE um viðmiðunarmörk og gæðamarkmið fyrir losun hættulegra efna sem upp eru talin í lista I í viðauka við tilskipun
   nr. 76/464/EBE (Stjtíð. EB L 181, 4.7.1986, bls. 16) með áorðnum breytingum.
6
   Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 96/280/EB frá 3. apríl 1996 um skilgreiningu á litlum og meðalstórum fyrirtækjum (Stjtíð. EB L 107,
   30.4.1996, bls. 4).

                             AA2003/ACT/Annex XII/en 3874
b)  fjárfestingar í umhverfismálum, sem miða að aðlögun að stöðlum samkvæmt tilskipunum ráðsins 91/271/EBE 1 og 1999/31/EB2, fram til
   daganna sem tilgreindir eru í 2. lið C-hluta og 1. lið B-hluta 13. kafla um umhverfismál í XII. viðauka við þessa gerð, að því tilskildu að umfang
   aðstoðar takmarkist við gildandi efri mörk svæðisbundinnar aðstoðar. Þegar um er að ræða lítil og meðalstór fyrirtæki, eins og samkvæmt
   skilgreiningu bandalagsins3, er heimilt að lækka umfangið um 15 hundraðshlutastig;


c)  fjárfestingar í umhverfismálum sem miða að aðlögun að stöðlum samkvæmt tilskipunum ráðsins 96/61/EBE 4, fyrir stöðvar í rekstri og fram til
   daganna sem tilgreindir eru í 1. lið D-hluta 13. kafla um umhverfismál í XII. viðauka við þessa gerð, að því tilskildu að umfang aðstoðar
   takmarkist við 30% af aðstoðarhæfum fjárfestingarkostnaði;
1
   Tilskipun ráðsins 91/271/EBE um hreinsun skólps frá þéttbýli (Stjtíð. EB L 135, 30.5.1991, bls. 40) með áorðnum breytingum. Tilskipuninni var
   breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/15/EB (Stjtíð. EB L 67, 7.3.1998, bls. 29).
2
   Tilskipun ráðsins 1999/31/EB um urðun úrgangs (Stjtíð. EB L 182, 16.7.1999, bls. 1).
3
   Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar 96/280/EB frá 3 apríl 1996 um skilgreiningu á litlum og meðalstórum fyrirtækjum (Stjtíð. EB L 107,
   30.4.1996, bls. 4).
4
   Tilskipun ráðsins 96/61/EB um samþættar mengunarvarnir og eftirlit með mengun (Stjtíð. EB L 257, 10.10.1996, bls. 26).

                             AA2003/ACT/Annex XII/en 3875
d)  fjárfestingar í umhverfismálum sem miða að aðlögun að stöðlum samkvæmt tilskipun 96/61/EB, fram til 31. október 2007 fyrir stöðvar í rekstri
   sem heyra ekki undir ákvæðin sem mælt er fyrir um í 1. lið D-hluta 13. kafla um umhverfismál í XII. viðauka við þessa gerð, að því tilskildu að
   umfang aðstoðar takmarkist við 30% af aðstoðarhæfum fjárfestingarkostnaði;


e)  fjárfestingar í umhverfismálum sem miða að aðlögun að stöðlum samkvæmt tilskipun 2001/80/EB1, fyrir stöðvar í rekstri og fram til daganna
   sem tilgreindir eru í 2. lið D-hluta 13. kafla um umhverfismál í XII. viðauka við þessa gerð, að því tilskildu að umfang aðstoðar takmarkist við
   50% af aðstoðarhæfum fjárfestingarkostnaði;


f)  aðstoðarhæfar fjárfestingar í umhverfismálum skulu skilgreindar í samræmi við lið 1.7 í E-hluta í viðmiðunarreglum bandalagsins um ríkisaðstoð
   til umhverfisverndar 2 eða í samræmi við síðari reglur sem koma í stað gildandi viðmiðunarreglna;


g)  bráðabirgðaákvæðin, sem sett eru fram í a- og f-lið hér að framan, taka því aðeins gildi að Pólland veiti aðstoð í samræmi við skilyrðin hér að
   framan.
1
   Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/80/EB um takmörkun á losun tiltekinna mengunarefna frá stórum brennsluverum út í andrúmsloftið
   (Stjtíð. EB L 309, 27.11.2001, bls. 3).
2
   Stjtíð. EB C 37, 3.2.2001, bls. 3.

                             AA2003/ACT/Annex XII/en 3876
6.  LANDBÚNAÐUR


A.  LANDBÚNAÐARLÖGGJÖF


1.  31997 R 0478: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 478/97 frá 14. mars 1997 um nákvæmar reglur um beitingu reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 2200/96 að því er varðar bráðabirgðaviðurkenningu á samtökum framleiðenda (Stjtíð. EB L 75, 15.3.1997, bls. 4), eins og henni var síðast
breytt með:


–   31999 R 0243: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 243/1999 frá 1.2.1999 (Stjtíð. EB L 27, 2.2.1999, bls. 8).


Þrátt fyrir ákvæði 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 478/97 skal veita Póllandi þriggja ára aðlögunartímabil frá aðildardegi þar sem lágmarkskröfur vegna
bráðabirgðaviðurkenningar á samtökum framleiðenda skulu miðast við fimm framleiðendur og 100 000 evrur. Bráðabirgðaviðurkenningin má ekki
gilda lengur en fimm ár frá dagsetningu samþykktar lögbærs innlends yfirvalds.


Í lok aðlögunartímabilsins gilda þær sérkröfur sem gilda um bráðabirgðaviðurkenningu, eins og mælt er fyrir um í 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 478/97,
þ.e. helmingur þeirra lágmarkskrafna sem gerðar eru varðandi samtök framleiðenda sem mælt er fyrir um í I. og II. viðauka við reglugerð (EB) nr.
412/971.

1
   Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 412/97 frá 14. mars 1997 um nákvæmar reglur um beitingu reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2200/96 að
   því er varðar bráðabirgðaviðurkenningu á samtökum framleiðenda (Stjtíð. EB L 62, 4.3.1997, bls. 16). Reglugerðinni var síðast breytt með
   reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1120/2001 (Stjtíð. EB L 153, 8.6.2001, bls. 10).

                             AA2003/ACT/Annex XII/en 3877
AA2003/ACT/Annex XII/en 3878
Ef samtök framleiðenda uppfylla ekki lágmarkskröfur, sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 478/97, í lok þriggja ára tímabilsins skal bráðabirgða-
viðurkenningin dregin til baka.


2. 31997 R 2597: Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2597/97 frá 18. desember 1997 um viðbótarreglur um sameiginlega skipulagningu markaðar fyrir mjólk
og mjólkurafurðir að því er varðar neyslumjólk (Stjtíð. EB L 351, 23.12.1997, bls. 13), eins og henni var síðast breytt með:


–   31999 R 1602: Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1602/1999 frá 19.7.1999 (Stjtíð. EB L 189, 22.7.1999, bls. 43).


Þrátt fyrir ákvæði b-, c- og d-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 2597/97 skulu kröfur varðandi fituinnihald ekki gilda um neyslumjólk sem er
framleidd í Póllandi á fimm ára tímabili frá aðildardegi. Neyslumjólk, sem uppfyllir ekki kröfur varðandi fituinnihald, má einungis markaðssetja í
Póllandi eða flytja til þriðja lands.


3. 31998 R 2848: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2848/98 frá 22. desember 1998 um nákvæmar reglur um beitingu reglugerðar ráðsins
(EBE) nr. 2075/92 að því er varðar áætlun um framlagskerfi, framleiðslukvóta og sérstaka aðstoð sem veitt er framleiðsluhópum á sviði hrátóbaks
(Stjtíð. EB L 358, 31.12.1998, bls. 17), eins og henni var síðast breytt með:


–   32002 R 1983: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1983/2002 frá 7.11.2002 (Stjtíð. EB L 306, 8.11.2002, bls. 8).
                              AA2003/ACT/Annex XII/en 3879
Þrátt fyrir ákvæði I. viðauka reglugerðar (EB) nr. 2848/98 skulu viðmiðunarmörk fyrir viðurkenningu framleiðsluhóps ákvörðuð við 1% af
ábyrgðarmörkum fyrir öll framleiðslusvæði í Póllandi í fimm ár frá aðildardegi.


4. 31999 R 1254: Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1254/1999 frá 17. maí 1999 um sameiginlega skipulagningu markaðar fyrir nauta- og kálfakjöt (Stjtíð.
EB L 160, 26.6.1999, bls. 21), eins og henni var síðast breytt með:


–   32001 R 2345: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2345/2001 frá 30.11.2001 (Stjtíð. EB L 315, 1.12.2001, bls. 29).


Þrátt fyrir f-lið 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1254/1999 er Póllandi heimilt til loka ársins 2006 að ganga út frá því að kýr af því kyni, sem er skráð í I.
viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2342/1999 um nákvæmar reglur um beitingu reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1254/1999 um
sameiginlega skipulagningu markaðar fyrir nauta- og kálfakjöt að því er varðar áætlanir um framlagskerfi 1, heyri undir framlagskerfi fyrir kýr með
kálfa á spena skv. 3. undirflokki reglugerðar (EB) nr. 1254/1999, að því tilskildu að þeim hafi verið haldið undir naut eða sæddar með sæði úr nauti af
holdakyni.
1
   Stjtíð. EB L 281, 4.11.1999, bls. 30. Reglugerðinni var síðast breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1830/2002 (Stjtíð. EB L
   277, 15.10.2002, bls. 15).

                               AA2003/ACT/Annex XII/en 3880
B.  LÖGGJÖF UM HEILBRIGÐI DÝRA OG PLANTNA


I.  DÝRAHEILBRIGÐISLÖGGJÖF


1. 31964 L 0433: Tilskipun ráðsins 64/433/EBE um heilbrigðisskilyrði fyrir framleiðslu og markaðssetningu á nýju kjöti (Stjtíð. EB P 121, 29.7.1964,
bls. 2012 og síðar breytt og henni og breytingum við hana steypt saman í einn texta í Stjtíð. EB L 268, 29.6.1991, bls. 71), eins og henni var síðast
breytt með:


–   31995 L 0023: Tilskipun ráðsins 95/23/EB frá 22.6.1995 (Stjtíð. EB L 243, 11.10.1995, bls. 7);


31971 L 0118: Tilskipun ráðsins 71/118/EBE frá 15. febrúar 1971 um heilbrigðisvanda sem hefur áhrif á framleiðslu og markaðssetningu á nýju
alifuglakjöti (Stjtíð. EB L 55, 8.3.1971, bls. 23 og síðar breytt og uppfærð í Stjtíð. EB L 62, 15.3.1993, bls. 6), eins og henni var síðast breytt með:


   31997 L 0079: Tilskipun ráðsins 97/79/EB frá 18.12.1997 (Stjtíð. EB L 24, 30.1.1998, bls. 31);


31977 L 0099: Tilskipun ráðsins 77/99/EBE frá 21. desember 1976 um heilbrigðisvanda sem hefur áhrif á framleiðslu og markaðssetningu á
kjötafurðum og tilteknum öðrum afurðum úr dýraríkinu (Stjtíð. EB L 26, 31.1.1977, bls. 85 og síðar breytt og uppfærð í Stjtíð. EB L 57, 2.3.1992, bls.
4), eins og henni var síðast breytt með:


–   31997 L 0076: Tilskipun ráðsins 97/76/EB frá 16.12.1997 (Stjtíð. EB L 10, 16.1.1998, bls. 25);                              AA2003/ACT/Annex XII/en 3881
31991 L 0493: Tilskipun ráðsins 91/493/EBE frá 22. júlí 1991 um hollustuhætti við framleiðslu og markaðssetningu fiskafurða (Stjtíð. EB L 268,
24.9.1991, bls. 15), eins og henni var síðast breytt með:


–   31997 L 0079: Tilskipun ráðsins 97/79/EB frá 18.12.1997 (Stjtíð. EB L 24, 30.1.1998, bls. 31);


31992 L 0046: Tilskipun ráðsins 92/46/EBE frá 16. júní 1992 um heilbrigðisreglur fyrir framleiðslu og markaðssetningu hrámjólkur,
hitameðhöndlaðrar mjólkur og mjólkurafurða (Stjtíð. EB L 268, 14.9.1992, bls. 1), eins og henni var síðast breytt með:


–   31996 L 0023: Tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29.4.1996 (Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 10);


31994 L 0065: Tilskipun ráðsins 94/65/EB frá 14. desember 1994 um kröfur varðandi framleiðslu og markaðssetningu á hökkuðu kjöti og unnum
kjötvörum (Stjtíð. EB L 368, 31.12.1994, bls. 10).
                              AA2003/ACT/Annex XII/en 3882
a)  Skipulagskröfur, sem mælt er fyrir um í I. viðauka við tilskipun 64/433/EBE, í I. viðauka við tilskipun 71/118/EBE, í viðaukum A og B við
   tilskipun 77/99/EBE og í I. viðauka við tilskipun 94/65/EB, eiga ekki við um fyrirtæki í Póllandi, sem skráð eru í viðbæti B við þennan viðauka,
   fram til 31. desember 2007 og skipulagskröfur, sem mælt er fyrir um í viðauka B við tilskipun 92/46/EBE og viðauka við tilskipun 91/493/EBE,
   eiga ekki við um fyrirtæki í Póllandi, sem skráð eru í viðbæti B, fram til 31. desember 2006, sbr. þó skilyrðin sem mælt er fyrir um hér á eftir.


b)  Á meðan fyrirtækin, sem um getur í a-lið hér að framan, njóta góðs af ákvæðum þess liðar skulu vörur, sem upprunnar eru í þessum fyrirtækjum,
   einungis settar á innanlandsmarkað eða notaðar við frekari úrvinnslu í innlendum fyrirtækjum, sem einnig falla undir ákvæði a -liðar, án tillits til
   þess hvenær þær eru markaðssettar. Á þessum vörum skal vera sérstakt heilbrigðismerki.


   Ef um er að ræða ferskar, framleiddar eða unnar fiskafurðir skulu þær ekki settar á innanlandsmarkað, meðhöndlaðar eða unnar frekar í sama
   fyrirtæki, án tillits til þess hvenær þær eru markaðssettar. Ferskar, framleiddar eða unnar fiskafurðir skulu vera í umbúðum og/eða pakkaðar í
   sölueiningar og skulu hafa sérstakt auðkenni. Ekki skal setja ferskan, ópakkaðan fisk á markað nema fyrir neytendur innan Poviat þar sem
   fiskvinnsluverið er staðsett. Í því tilviki skulu ílát, sem innhalda fisk til umflutnings á markað, hafa fyrrnefnt, sérstakt merki.
                              AA2003/ACT/Annex XII/en 3883
   Fyrsti undirliðurinn gildir einnig um allar vörur sem upprunnar eru úr samþættum kjötfyrirtækjum þegar hluti fyrirtækisins fellur undir ákvæði a-
   liðar.
   Mjólkurstöðvunum, sem skráðar eru í viðbæti B, er heimilt að taka á móti skömmtum af hrámjólk sem samræmast ekki ákvæðum 1. liðar A-hluta
   IV. kafla í viðauka A við tilskipun 92/46/EBE eða sem koma frá mjólkurbúum sem samræmast ekki ákvæðum II. kafla í viðauka A við þá
   tilskipun, að því tilskildu að þessi bú séu á skrá sem pólsk yfirvöld halda í þeim tilgangi.


c)  Þeim 56 mjólkurstöðvum, sem eru skráðar í viðbæti B, er heimilt að vinna mjólk, sem uppfyllir staðla ESB og sem uppfyllir ekki staðla ESB, á
   aðskildum framleiðslulínum. Þetta leyfi er veitt mjólkurstöðvum til:


   –    30. júní 2005, fyrir 29 stöðvar sem eru skráðar í I. hluta,


   –    31. desember 2005, fyrir 14 stöðvar sem eru skráðar í II. hluta,


   –    31. desember 2006, fyrir 13 stöðvar sem eru skráðar í III. hluta.


   Í þessu samhengi telst mjólk, sem uppfyllir ekki staðla ESB, vera skammtar af hrámjólk sem samræmast ekki ákvæðum 1. liðar A-hluta IV. kafla
   í viðauka A við tilskipun 92/46/EBE eða sem koma frá mjólkurbúum sem samræmast ekki ákvæðum II. kafla í viðauka A við þá tilskipun, að því
   tilskildu að þessi bú séu á skrá sem pólsk yfirvöld halda í þeim tilgangi.
                                AA2003/ACT/Annex XII/en 3884
  Slík fyrirtæki skulu uppfylla að fullu kröfur ESB varðandi fyrirtæki, þ.m.t. framkvæmd kerfis um greiningu áhættuþátta og mikilvægra
  eftirlitsstaða (HACCP) (sem um getur í 14. gr. tilskipunar 92/46/EBE 1) og þau skulu sýna fram á möguleika sína til að uppfylla að fullu
  eftirfarandi skilyrði, þ.m.t. tilgreining viðeigandi framleiðslulína:


  –   gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að hægt sé að hafa viðeigandi eftirlit með innanhúsreglum við skiljun mjólkur, allt frá því mjólkinni
     er safnað saman til síðasta vinnslustigs hennar, þ.m.t. leiðir við söfnun mjólkur, aðskilin geymsla og meðferð mjólkur sem uppfyllir staðla
     ESB og sem uppfyllir ekki staðla ESB, sérstök pökkun og merking afurða sem eru unnar úr mjólk, sem uppfyllir ekki staðla ESB, og
     aðskilin geymsla slíkra afurða,


  –   fastsetja málsmeðferð sem tryggir að rekja megi feril hráefnis, þ.m.t. nauðsynlegt, skriflegt sönnunargagn um flutning vörunnar,
     reikningshald yfir vörur og samræming hráefna, sem uppfylla staðla og sem uppfylla ekki staðla, við framleidda vöruflokka,


  –   setja alla hrámjólk í hitameðferð við hitastig sem er a.m.k. 71,7°C í 15 sekúndur,


  –   gera allar viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að heilbrigðismerkið sé ekki notað á sviksamlegan hátt.
1
  Tilskipun ráðsins 92/46/EBE um heilbrigðisreglur fyrir framleiðslu og markaðssetningu hrámjólkur, hitameðhöndlaðrar mjólkur og
  mjólkurafurða (Stjtíð. EB L 268, 14.9.1992, bls. 1). Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun ráðsins 94/71/EB (Stjtíð. EB L 368,
  31.12.1994, bls. 33).

                              AA2003/ACT/Annex XII/en 3885
Pólsk yfirvöld skulu:


–  tryggja að rekstraraðili eða forstöðumaður hvers fyrirtækis, sem um er að ræða, geri allar viðeigandi ráðstafanir til að hægt sé að hafa
   viðeigandi eftirlit með innanhúsreglum um skiljun mjólkur,


–  annast prófanir og ótilkynnt eftirlit með skiljun mjólkur, og


–  annast prófanir í viðurkenndum rannsóknarstofum á öllum óunnum og fullunnum vörum til að sannprófa samræmi þeirra við kröfur
   samkvæmt viðauka C við tilskipun 92/46/EBE, þ.m.t. örverufræðilegar viðmiðanir fyrir mjólkurafurðir.


Einungis er heimilt að setja mjólk og/eða mjólkurafurðir á innanlandsmarkað, sem eru upprunnar frá aðskildum framleiðslulínum í
mjólkurstöðvum sem hafa verið viðurkenndar af ESB og þar sem unnin er hrámjólk sem uppfyllir ekki staðla ESB, óháð því hvenær
markaðssetningin fer fram. Ef krafist er frekari vinnslu má hvorki blanda mjólk og/eða mjólkurafurðum saman við mjólk eða mjólkurafurðir,
sem uppfylla staðla ESB, né flytja þær í aðra mjólkurstöð sem heyrir ekki undir bráðabirgðaráðstafanir. Á þessum vörum skal vera sérstakt
heilbrigðismerki, óháð því hvenær þær eru markaðssettar.
                           AA2003/ACT/Annex XII/en 3886
   Vinnsla mjólkur og mjólkurafurða, sem eru framleiddar í Póllandi samkvæmt framangreindum ákvæðum, skal einungis fá stuðning skv. II. og III.
   kafla I. bálks, að undanskilinni 11. gr., og skv. II. bálki reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1255/1999 ef þær hafa sporöskjulaga heilbrigðismerkið sem
   um getur í A-hluta IV. kafla viðauka C við tilskipun ráðsins 92/46/EBE.


d)  Pólland skal tryggja samræmi í áföngum við skipulagskröfurnar, sem um getur í a-lið, í samræmi við frestina til að leiðrétta núverandi ágalla sem
   settir eru í viðbæti B. Pólsk yfirvöld skulu hafa stöðugt eftirlit með því að opinberlega viðurkenndar þróunaráætlanir einstakra fyrirtækja séu
   framkvæmdar á grundvelli samræmdra viðmiðana. Pólland skal tryggja að einungis þeim kjötfyrirtækjum, sem uppfylla þessar kröfur að fullu
   eigi síðar en 31. desember 2007, og einungis þeim mjólkurstöðvum og fiskfyrirtækjum, sem fara að fullu að þessum kröfum eigi síðar en 31.
   desember 2006, sé heimilt að halda áfram starfsemi sinni. Pólland skal leggja árlega skýrslur fyrir framkvæmdastjórnina um framvindu í hverju
   fyrirtæki sem skráð er í viðbæti B, þ.m.t. skrá yfir fyrirtæki sem hafa lokið þróunaráætlunum á árinu sem um er að ræða. Að því er varðar
   mjólkurstöðvarnar, sem um getur í c-lið, skal skýrslugjöfin vera á sex mánaða fresti og hefjast í nóvember 2004.
                             AA2003/ACT/Annex XII/en 3887
e)  Framkvæmdastjórnin má uppfæra viðbæti B við þennan viðauka fyrir aðild og til loka aðlögunartímabilsins. Framkvæmdastjórninni er heimilt í
   þessu samhengi að bæta við að vissu marki einstaka fyrirtækjum, sem um getur í a-lið, eða fella brott einstök fyrirtæki, sem um getur í a- og c-
   lið, í ljósi framvindu í leiðréttingum á ágöllum sem eru fyrir hendi, niðurstaðna úr eftirliti og samþykktar um að fækka í áföngum
   mjólkurstöðvum sem hafa leyfi til að vinna mjólk sem uppfyllir staðla ESB og sem uppfyllir ekki staðla ESB eins og um getur í c-lið.


   Samþykkja skal ítarlegar framkvæmdarreglur til að tryggja að framangreint bráðabirgðafyrirkomulag gangi snurðulaust fyrir sig í samræmi við
   16. gr. tilskipunar 64/433/EBE, 21. gr. tilskipunar 71/118/EBE, 15. gr. tilskipunar 91/493/EBE, 20. gr. tilskipunar 77/99/EBE, 31. gr. tilskipunar
   92/46/EBE og 20. gr. tilskipunar 94/65/EB.
                             AA2003/ACT/Annex XII/en 3888
2.  31999 L 0074: Tilskipun ráðsins 1999/74/EB frá 19. júlí 1999 þar sem mælt er fyrir um lágmarksdýraverndarkröfur fyrir varphænur (Stjtíð.
EB L 203, 3.8.1999, bls. 53).


Fram til 31. desember 2009 er 44 fyrirtækjum í Póllandi, sem skráð eru í viðbæti C við þennan viðauka, heimilt að nota áfram búr sem uppfylla ekki
lágmarkskröfur, sem mælt er fyrir um í 4. undirl. 1. mgr. 5. gr. og 5. undirl. 1. mgr. 5. gr. tilskipunar 1999/74/EB, að því er varðar minni háttar
byggingareiningar (einungis hæð og gólfhalla), að því tilskildu að búrin séu a.m.k. 36 cm á hæð á 65% af búrsvæðinu og hvergi lægri en 33 cm og að
gólfhalli sé hvergi meiri en 16% og að þau hafi verið tekin í notkun fyrir árið 2000.
                              AA2003/ACT/Annex XII/en 3889
II.   LÖGGJÖF UM HEILBRIGÐI PLANTNA


1. /
2. 31991 L 0414: Tilskipun ráðsins 91/414/EBE frá 15. júlí 1991 um markaðssetningu plöntuvarnarefna (Stjtíð. EB L 230, 19.8.1991, bls. 1), eins og
henni var síðast breytt með:


–   32002 L 0081: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/81/EB frá 10.10.2002 (Stjtíð. EB L 276, 12.10.2002, bls. 28).


Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 13. gr. tilskipunar 91/414/EBE er Póllandi heimilt að framlengja frestina, í síðasta lagi til 31. desember 2006, til að veita
upplýsingarnar, sem um getur í II. og III. viðauka við tilskipun 91/414/EBE, þegar um er að ræða plöntuvarnarefni sem eru framleidd í Póllandi og
eingöngu markaðssett á pólsku yfirráðasvæði og innihalda 2,4-D, MCPA, karbendasím eða mekóprop (MCPP), að því tilskildu að þessi innihaldsefni
séu á þessum tíma skráð í I. viðauka við þessa tilskipun og að fyrirtækin sem eru umsækjendur hafi fyrir 1. janúar 2003 hafið skilvirka vinnu við að
framleiða eða afla tilskilinna gagna.


3. /


7. /                              AA2003/ACT/Annex XII/en 3890
8.  STEFNA Í FLUTNINGAMÁLUM


1.  31991 L 0440: Tilskipun ráðsins 91/440/EBE frá 29. júlí 1991 um þróun járnbrauta innan bandalagsins (Stjtíð. EB L 237, 24.8.1991, bls. 25),
eins og henni var síðast breytt með:


–   32001 L 0012: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/12/EB frá 26.2.2001 (Stjtíð. EB L 75, 15.3.2001, bls. 1).
                             AA2003/ACT/Annex XII/en 3891
  Fram til 31. desember 2006 skulu ákvæði 3. mgr. 10. gr. tilskipunar ráðsins 91/440/EBE einungis gilda í Póllandi með eftirfarandi skilyrðum:


  –  Pólsku ríkisjárnbrautirnar (einkum Polskie Koleje Państwowe (PKP) CARGO S.A.) skulu starfa án mismununar með járnbrautarfyrirtækjum í
     alþjóðlegum vöruflutningum með járnbrautum við innflutning, útflutning og gegnumferð um Pólland. Veita skal ótakmarkaðan þann aðgangsrétt
     sem gerð er grein fyrir í 1. og 2. mgr. 10. gr. tilskipunarinnar,


  –  a.m.k. 20% af árlegri heildarflutningsgetu samevrópska netkerfisins fyrir vöruflutninga með járnbrautum í Póllandi skal frátekið fyrir önnur
     járnbrautarfyrirtæki en pólsku ríkisjárnbrautirnar og á öllum upprunaákvörðunarstöðum skal gera ráð fyrir aksturstíma sem er sambærilegur við
     aksturstíma PKP CARGO S.A. Stjórnandi grunnvirkis skal tilgreina í leiðarvísi járnbrautarnetsins hver raunveruleg flutningsgeta er á hverju
     járnbrautarspori. Áðurnefnd 20% árlegrar heildarflutningsgetu ná yfir aðgangsréttinn sem gerð er grein fyrir í 1., 2. og 3. mgr. 10. gr. þeirrar
     tilskipunar.


  2. 31993 R 3118: Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3118/93 frá 25. október 1993 um skilyrði fyrir því að farmflytjendur geti stundað flutningaþjónustu á
  vegum í aðildarríki þar sem þeir eru ekki búsettir (Stjtíð. EB L 279, 12.11.1993, bls. 1), eins og henni var síðast breytt með:


–    32002 R 0484: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 484/2002 frá 1.3.2002 (Stjtíð. EB L 76, 19.3.2002, bls. 1).
                                 AA2003/ACT/Annex XII/en 3892
a)  Þrátt fyrir ákvæði 1. gr. reglugerðar (EBE) nr. 3118/93 og fram til loka þriðja árs frá aðildardeginum mega farmflytjendur með staðfestu í
   Póllandi ekki stunda flutningaþjónustu á vegum í hinum aðildarríkjunum og farmflytjendur með staðfestu í hinum aðildarríkjunu m mega ekki
   stunda flutningaþjónustu á vegum í Póllandi.


b)  Fyrir lok þriðja árs frá aðildardeginum skulu aðildarríkin tilkynna framkvæmdastjórninni hvort þau muni framlengja þetta tímabil um tvö ár að
   hámarki eða hvort þau muni beita 1. gr. reglugerðarinnar að fullu þaðan í frá. Ef engin tilkynning er gefin út gildir 1. gr. reglugerðarinnar.
   Einungis farmflytjendum með staðfestu í þeim aðildarríkjum, sem 1. gr. reglugerðarinnar gildir um, er heimilt að stunda flutningaþjónustu á
   vegum í þeim aðildarríkjum sem 1. gr. gildir einnig um.


c)  Þeim aðildarríkjum, þar sem 1. gr. reglugerðarinnar gildir, sbr. b-lið hér að framan, er heimilt til loka fimmta árs frá aðildardeginum að beita
   málsmeðferðinni sem gerð er grein fyrir hér á eftir.
                              AA2003/ACT/Annex XII/en 3893
Þegar aðildarríki, sem um getur í undirliðnum hér að framan, verður fyrir alvarlegri röskun á innanlandsmarkaði eða hluta hans sem til er komin
eða ágerist vegna gestaflutninga, svo sem vegna mikils framboðs umfram eftirspurn eða ógnunar við fjárhagslegan stöðugleika eða lífvænleika
verulegs fjölda fyrirtækja sem stunda farmflutninga á vegum, skal viðkomandi aðildarríki tilkynna það framkvæmdastjórninni og hinum
aðildarríkjunum og láta þeim í té allar viðeigandi upplýsingar. Á grundvelli þessara upplýsinga getur aðildarríkið farið fram á það við
framkvæmdastjórnina að hún stöðvi tímabundið beitingu 1. gr. reglugerðarinnar, með öllu eða að hluta, í því skyni að koma ástandinu aftur í
eðlilegt horf.


Framkvæmdastjórnin skal kanna ástandið á grundvelli upplýsinga sem viðkomandi aðildarríki lætur í té og skal ákveða innan mánaðar frá
viðtöku beiðninnar hvort beita þurfi verndarráðstöfunum. Málsmeðferðin, sem mælt er fyrir um í öðrum, þriðja og fjórða undirlið 3. mgr. ásamt
4., 5. og 6. mgr. 7. gr. reglugerðarinnar, gildir.


Aðildarríki, sem um getur í fyrsta undirlið hér að framan, er heimilt í knýjandi undantekningartilvikum að stöðva tímabundið beitingu 1. gr.
reglugerðarinnar og í framhaldi af því senda framkvæmdastjórninni rökstudda tilkynningu eftir á.
                           AA2003/ACT/Annex XII/en 3894
d)  Á meðan 1. gr. reglugerðarinnar er ekki beitt, sbr. a- og b-lið hér að framan, er aðildarríkjum heimilt að stýra aðgangi að flutningaþjónustu á
   vegum með því að skiptast smám saman á leyfum til gestaflutninga á grundvelli tvíhliða samninga. Í þessu getur falist möguleiki á fullkomnu
   frjálsræði.


e)  Áhrifin af beitingu a- til c-liðar skulu ekki leiða til takmarkaðri aðgangs að flutningaþjónustu á vegum en þeim sem var fyrir hendi við undirritun
   aðildarsáttmálans.


3. 31996 L 0053: Tilskipun ráðsins 96/53/EB frá 25. júlí 1996 um að ákveða leyfileg hámarksmál vegna umferðar innan aðildarríkja og milli landa og
leyfilega hámarksþyngd vegna umferðar milli landa fyrir tiltekin ökutæki sem eru í notkun í bandalaginu (Stjtíð. EB L 235, 17.9.1996, bls. 59), eins og
henni var síðast breytt með:


–   32002 L 0007: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/7/EB frá 18.2.2002 (Stjtíð. EB L 67, 9.3.2002, bls. 47).
                              AA2003/ACT/Annex XII/en 3895
Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 3. gr. tilskipunar 96/53/EB mega ökutæki, sem standast viðmiðunargildi fyrir flokk 3.4 í I. viðauka við þá tilskipun, einungis
fara um óendurbætta hluta pólska vegakerfisins fram til 31. desember 2010 ef þau samræmast pólskum takmörkunum á ásþunga. Frá aðildardegi má
ekki setja neinar takmarkanir á notkun ökutækja, sem uppfylla kröfur í tilskipun 96/53/EB, á aðalumflutningsleiðum sem eru tilgreindar í I. viðauka við
ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins 1692/96/EB frá 23. júlí 1996 um viðmiðunarreglur bandalagsins varðandi uppbyggingu samevró pska
flutningakerfisins1.


Pólland skal fylgja tímaáætlun, sem sett er fram í töflunum hér á eftir, að því er varðar endurbætur á aðalvegakerfi sínu sem lýst er í I. viðauka við
ákvörðun 1692/96/EB. Fjárfestingar í grunnvirkjum, þar sem notað er fé af fjárlögum bandalagsins, eiga að tryggja að stofnvegir séu byggðir eða
endurbættir þannig að burðarþol sé 11,5 tonn á hvern ás.


Samhliða endurbótunum skal opna pólska vegakerfið smám saman fyrir ökutækjum sem eru í ferðum milli landa og standast viðmiðunargildi
tilskipunarinnar, þ.m.t. kerfið sem tilgreint er í I. viðauka við ákvörðun 1692/96/EB. Að því er varðar lestun og losun skal heimilt, ef það er tæknilega
mögulegt, að nota óendurbætta hluta aukavegakerfisins á öllu aðlögunartímabilinu.
1
   Stjtíð. EB L 228, 9.9.1996, bls. 1.

                              AA2003/ACT/Annex XII/en 3896
Frá 1. janúar 2009 skal ekki innheimt neitt (þunga-) gjald af ökutækjum, sem eru í ferðum milli landa og standast viðmiðunargildi tilskipunarinnar, á
aðalumflutningsleiðum skv. I. viðauka við ákvörðun 1692/96/EB.


Tímabundið viðbótargjald skal lagt á án mismununar fyrir að nota óendurbætta hluta vegakerfisins undir ökutæki sem eru í ferðum milli landa og
standast viðmiðunargildi tilskipunarinnar þar sem greinarmunur er einkum gerður á meðferð ökutækja með eða án loftfjöðrunarkerfis þannig að greiða
ber lægra gjald fyrir ökutæki sem eru búin loftfjöðrunarkerfi (að minnsta kosti 25% lægra). Fyrirkomulag gjaldtöku skal vera gagnsætt og innheimta
þessara gjalda skal ekki skapa ótilhlýðilegt stjórnsýsluálag fyrir notandann eða valda honum töfum og ekki heldur skal innhei mta þessara gjalda leiða
til kerfisbundins eftirlits með viðmiðunargildi fyrir ásálag á landamærum. Tryggja skal að viðmiðunargildum fyrir ásálag skuli framfylgt án
mismununar á öllu yfirráðasvæðinu og þau skulu einnig gilda um ökutæki sem eru skráð í Póllandi.
                             AA2003/ACT/Annex XII/en 3897
                           Staðan 1. janúar 2004

 Nr. vegar   Heildarlengd í km  Flutningsgeta 115 kN Flutningsgeta 100 kN
                     á hvern ás      á hvern ás
                     Lengd í km      Lengd í km


    1      539,8                     539,8
  2 (50 –     653,5          166,5         487,0
hringvegur um
  Varsjá)
    3      437,7           11,4        426,3
  4 og 18     699,6          344,0         355,6
   6       21,6          21,0          0,6
   8       654,5           8,2        646,3
          3 006,7         551,1        2 455,6


                           Staðan 1. janúar 2005

 Nr. vegar   Heildarlengd í km  Flutningsgeta 115 kN Flutningsgeta 100 kN
                     á hvern ás      á hvern ás
                     Lengd í km      Lengd í km

   1       539,8         62,2        477,6


                       AA2003/ACT/Annex XII/en 3898
  2 (50 –   653,5  201,2       452,3
hringvegur um
  Varsjá)
    3     437,7   32,4       405,3
  4 og 18    699,6  425,0       274,6

   6      21,6   21,6
   8      654,5   37,6       616,9
        3 006,7  780,0      2 226,7
               AA2003/ACT/Annex XII/en 3899
                           Staðan 1. janúar 2006
 Nr. vegar   Heildarlengd í km  Flutningsgeta 115 kN Flutningsgeta 100 kN
                     á hvern ás      á hvern ás
                     Lengd í km      Lengd í km

    1      539,8         124,4        415,4
  2 (50 –     653,5         266,0        387,5
hringvegur um
  Varsjá)
    3      437,7         53,1        384,6
  4 og 18     699,6         504,4        195,2
   6       21,6         21,6
   8       654,5         69,3        585,2
          3 006,7       1 038,8       1 967,9                           Staðan 1. janúar 2007
 Nr. vegar   Heildarlengd í km  Flutningsgeta 115 kN Flutningsgeta 100 kN
                     á hvern ás      á hvern ás
                     Lengd í km      Lengd í km

    1      539,8         161,0        378,8
  2 (50 –     653,5         302,0        351,5
hringvegur um
  Varsjá)
    3      437,7         74,3        363,4


                       AA2003/ACT/Annex XII/en 3900
4 og 18  699,6   621,0        78,6
 6     21,6   21,6          –
 8    654,5   112,0        542,5
     3 006,7  1 291,9      1 714,8
             AA2003/ACT/Annex XII/en 3901
                           Staðan 1. janúar 2008
 Nr. vegar   Heildarlengd í km  Flutningsgeta 115 kN Flutningsgeta 100 kN
                     á hvern ás      á hvern ás
                     Lengd í km      Lengd í km

    1      539,8         261,2        278,6
  2 (50 –     653,5         401,4        252,1
hringvegur um
  Varsjá)
    3      437,7         123,5        314,2
  4 og 18     699,6         669,2         30,4
   6        21,6         21,6
   8       654,5         173,4        481,1
          3 006,7       1 650,3       1 356,4


                           Staðan 1. janúar 2009
 Nr. vegar   Heildarlengd í km  Flutningsgeta 115 kN Flutningsgeta 100 kN
                     á hvern ás      á hvern ás
                     Lengd í km      Lengd í km

    1       539,8        377,9        161,9
  2 (50 –     653,5        450,0        203,5
hringvegur um
  Varsjá)
    3       437,7        177,3        260,4
  4 og 18      699,6        699,6

                       AA2003/ACT/Annex XII/en 3902
6   21,6   21,6
8  654, 5  249,0        405,5
  3 006,7  1 975,4      1 031,3
          AA2003/ACT/Annex XII/en 3903
                           Staðan 1. janúar 2010
 Nr. vegar   Heildarlengd í km  Flutningsgeta 115 kN Flutningsgeta 100 kN
                     á hvern ás      á hvern ás
                     Lengd í km      Lengd í km

    1      539,8         448,3         91,5
  2 (50 –     653,5         500,2        153,3
hringvegur um
  Varsjá)
    3      437,7         226,5        211,2
  4 og 18     699,6         699,6

   6        21,6         21,6
   8       654,5         320,3        334,2
          3 006,7       2 216,5        790,2                           Staðan 1. janúar 2011
 Nr. vegar   Heildarlengd í km  Flutningsgeta 115 kN Flutningsgeta 100 kN
                     á hvern ás      á hvern ás
                     Lengd í km      Lengd í km

    1      539,8         539,8
  2 (50 –     653,5         553,4        100,1
hringvegur um
  Varsjá)
    3      437,7         287,7         50,0


                       AA2003/ACT/Annex XII/en 3904
4 og 18  699,6   699,6
 6     21,6   21,6
 8    654,5   400,7        253,8
     3 006,7  2 502,8       503,9
             AA2003/ACT/Annex XII/en 3905
9.   /10.   FÉLAGSMÁLASTEFNA OG ATVINNUMÁL31989 L 0655: Tilskipun ráðsins 89/655/EBE frá 30. nóvember 1989 um lágmarkskröfur varðandi öryggi og hollustu er starfsmenn nota tæki á
vinnustöðum (önnur sértilskipun í skilningi 1. mgr. 16. gr. tilskipunar 89/391/EBE) (Stjtíð. EB L 393, 30.12.1989, bls. 13), eins og henni var síðast
breytt með:


– 32001 L 0045: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/45/EB frá 27.6.2001 (Stjtíð. EB L 195, 19.7.2001, bls. 46).


Tilskipun 89/655/EBE er ekki í gildi í Póllandi fram til 31. desember 2005 að því er varðar tæki á vinnustað sem sett hafa verið upp fyrir 31. desember
2002.


Frá aðildardegi og til loka framangreinds tímabils skal Pólland halda áfram að láta framkvæmdastjórninni reglulega í té u ppfærðar upplýsingar um
tímaáætlunina og þær ráðstafanir sem gerðar eru til að tryggja að ákvæðum tilskipunarinnar sé fylgt.
                              AA2003/ACT/Annex XII/en 3906
11.  /
     AA2003/ACT/Annex XII/en 3907
12.  FJARSKIPTI OG UPPLÝSINGATÆKNI


31997 L 0067: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/67/EB frá 15. desember 1997 um sameiginlegar reglur varðandi þróun innri markaðar
bandalagsins á sviði póstþjónustu og umbætur á þeirri þjónustu (Stjtíð. EB L 15, 21.1.1998, bls. 14), eins og henni var síðast breytt með:


–   32002 L 0039: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/39/EB frá 10.6.2002 (Stjtíð. EB L 176, 5.7.2002, bls. 21).


Þrátt fyrir aðra undirgrein 1. mgr. 7. gr. tilskipunar 97/67/EB er Póllandi heimilt að beita 350 g þyngdarmörkum fyrir bréf til að veitendur altækrar
þjónustu viðhaldi einkarétti sínum fram til 31. desember 2005. Þessi þyngdarmörk skulu ekki gilda á þessu tímabili ef verðið er a.m.k. þrisvar sinnum
hærra en opinbera gjaldið fyrir bréf í fyrsta þyngdarþrepi þess flokks sem er fluttur hraðast.
13.  UMHVERFISMÁL


A.  LOFTGÆÐI1. 31994 L 0063: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/63/EB frá 20. desember 1994 um varnir vegna losunar rokgjarnra lífrænna efnasambanda
(VOC) við geymslu á bensíni og dreifingu þess frá birgðastöðvum til bensínstöðva (Stjtíð. EB L 365, 31.12.1994, bls. 24).
                              AA2003/ACT/Annex XII/en 3908
Þrátt fyrir ákvæði 3., 4., 5. og 6. gr. og I.-III. viðauka við tilskipun 94/63/EB eru kröfur, sem varða tiltæka geyma á birgðastöðvum, lestun og losun
tiltækra flutningsgeyma á birgðastöðvum, tiltæka flutningsgeyma og hleðslu á tiltæka geyma á bensínstöðvum, ekki í gildi í Póllandi fram til
31. desember 2005. Á birgðastöðvum, þar sem gegnumstreymi er meira en 150 000 tonn á ári, skulu kröfur um lestun og losun tiltækra flutningsgeyma
gilda frá og með 1. janúar 2005.


2. 31999 L 0032: Tilskipun ráðsins 1999/32/EB frá 26. apríl 1999 um að draga úr magni brennisteins í tilteknum tegundum fljótandi eldsneytis og
breytingu á tilskipun 93/12/EBE (Stjtíð. EB L 121, 11.5.1999, bls. 13).


Þrátt fyrir 1. mgr. 3. gr. tilskipunar 1999/32/EB eru kröfur, sem varða magn brennisteins í svartolíu, ekki í gildi í Póllandi fram til 31. desember 2006.
Frá 1. janúar 2005 verður ekki heimilt að nota á pólsku yfirráðasvæði svartolíu sem er framleidd í Glimar-hreinsunarstöðinni og inniheldur meira en
1,00% af þyngd brennisteins.
                              AA2003/ACT/Annex XII/en 3909
B.  MEÐHÖNDLUN ÚRGANGS


1. 31993 R 0259: Tilskipun ráðsins (EBE) nr. 259/93 frá 1. febrúar 1993 um umsjón og eftirlit með flutningi úrgangs innan, til og út úr
Evrópubandalaginu (Stjtíð. EB L 30, 6.2.1993, bls. 1), eins og henni var síðast breytt með:


–  32001 R 2557: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2557/2001 frá 28.12.2001 (Stjtíð. EB L 349, 31.12.2001, bls. 1).

a)  Fram til 31. desember 2012 skulu allir flutningar til Póllands á úrgangi til endurnýtingar, sem skráðir eru í II. viðauka við reglugerð (EBE) nr.
   259/93, tilkynntir lögbærum yfirvöldum og unnir í samræmi við 6., 7. og 8. gr. reglugerðarinnar.


b)  Fram til 31. desember 2007 er lögbærum yfirvöldum heimilt, þrátt fyrir ákvæði 4. mgr. 7. gr. reglugerðar (EBE) nr. 259/93, að andmæla flutningi
   á eftirfarandi úrgangi til Póllands til endurnýtingar í samræmi við ástæður fyrir andmælum sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar.
   Slíkur flutningur skal heyra undir 10. gr. reglugerðarinnar.
                              AA2003/ACT/Annex XII/en 3910
   –   GE 010 – GE 020       gler
   –   GH 010 – GH 015       plast
   –   GI 010 – GI 014       pappír
   –   GK 020           notaðir hjólbarðar


AA. Úrgangur sem inniheldur málma:


   –   AA 090 úr 2804 80 Arsenúrgangur og -leifar
   –   AA 100 úr 2805 40 Kvikasilfursúrgangur og -leifar
   –   AA 130 Vökvar frá sýruböðun málma


AB. Úrgangur, einkum úr ólífrænum efnisþáttum, sem í geta verið málmar og lífræn efni


AC. Úrgangur, einkum úr lífrænum efnisþáttum, sem í geta verið málmar og ólífræn efni:


   –   AC 040 Blýbensín(bensín)eðja
   –   AC 050 Varmaflutningsvökvar
   –   AC 060 Vökvakerfisvökvar
   –   AC 070 Hemlavökvar                            AA2003/ACT/Annex XII/en 3911
   –   AC 080 Frostlögur
   –   AC 110 Fenól, fenólsambönd, einnig klórfenól í formi vökva eða eðju
   –   AC 120 Fjölklóruð naftalín
   –   AC 150 Klórflúorkolefni
   –   AC 160 Halon
   –   AC 190 Kusk —fisléttir efnisþættir frá tætingu bíla
   –   AC 200 Lífræn fosfórsambönd
   –   AC 230 Eimingarleifar, hvort sem þær eru halógenaðar eða ekki, sem eru ekki vatnskenndar og falla til við endurheimt lífrænna leysa
   –   AC 240 Úrgangur sem fellur til við framleiðslu alifatískra, halógenaðra vetniskolefna (svo sem klórmetans, díklóretans, vinýlklóríðs,
      vinýlídenklóríðs, allýlklóríðs og epíklórhýdríns)
   –   AC 260 Fljótandi svínaskítur, saur


AD. Úrgangur sem getur innihaldið annaðhvort ólífræna eða lífræna efnisþætti:


   –   AD 010 Úrgangur frá framleiðslu og vinnslu lyfjavara
   –   AD 040 Ólífræn sýaníð, þó ekki leifar með eðalmálmum í föstu formi sem innihalda snefil af ólífrænum sýaníðum
   –   AD 050 Lífræn sýaníð
                             AA2003/ACT/Annex XII/en 3912
   –   AD 060 Úrgangur sem er blöndur og ýrulausnir olíu og vatns eða vetniskolefna og vatns
   –   AD 070 Úrgangur sem fellur til við framleiðslu, lögun og notkun prentlita, leysilita, fastlita, málningar, lakks og fernisolíu
   –   AD 150 Lífrænt efni sem finnst í náttúrunni og er notað sem síuefni (svo sem lífsíur)
   –   AD 160 Úrgangur frá sveitarfélögum eða heimilum


   Heimilt er að framlengja þetta tímabil til 31. desember 2012 í síðasta lagi, nema að því er varðar gler, pappír og notaða hjólbarða, samkvæmt
   málsmeðferðinni sem er skilgreind í 18. gr. tilskipunar ráðsins 75/442/EEC 1 um úrgang eins og henni var breytt með tilskipun 91/156/EBE2.


c)  Fram til 31. desember 2012 er lögbærum yfirvöldum heimilt, þrátt fyrir 4. mgr. 7. gr. reglugerðar (EBE) nr. 259/93, að andmæla flutningi á
   úrgangi til Póllands til endurnýtingar, sem er skráður í IV. viðauka við reglugerðina, og flutningi úrgangs til endurnýtingar , sem er ekki skráður í
   viðaukana við reglugerðina, í samræmi við ástæður fyrir andmælunum sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 4. gr. reglugerðar (EBE) nr. 259/93;
1
   Stjtíð. EB L 194, 25.7.1975, bls. 39. Tilskipuninni var síðast breytt með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/350/EBE (Stjtíð. EB L 135,
   6.6.1996, bls. 32).
2
   Stjtíð. EB L 78, 26.3.1991, bls. 32.

                              AA2003/ACT/Annex XII/en 3913
d)  Þrátt fyrir ákvæði 4. mgr. 7. gr. reglugerðar (EBE) nr. 259/93 skulu lögbær yfirvöld andmæla flutningi á úrgangi til endurnýtingar, sem skráður er
   í II., III. og IV. viðauka við reglugerðina, og flutningi á úrgangi til endurnýtingar, sem ekki er skráður í þessa viðauka, og ætlaður er fyrir
   starfsstöð, sem hefur fengið bráðabirgðaundanþágu frá tilteknum ákvæðum tilskipunar 96/61/EB1 um samþættar mengunarvarnir og eftirlit með
   mengun, á því tímabili sem bráðabirgðaundanþágan gildir um viðtökustarfsstöðina.


2. 31994 L 0062: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/62/EB frá 20. desember 1994 um umbúðir og umbúðaúrgang (Stjtíð. EB L 365, 31.12.1994,
bls. 10).


Þrátt fyrir ákvæði a- og b-liðar 1. mgr. 6. gr. í tilskipun 94/62/EB skal Pólland ná markmiðum um endurnotkun og endurvinnslu á eftirfarandi
umbúðaefnum eigi síðar en 31. desember 2007 í samræmi við eftirfarandi millimörk:
–   endurvinnsla á plasti: 10% af þyngd eigi síðar en aðildardag, 14% fyrir 2004 og a.m.k. 15% fyrir 2005,
–   endurvinnsla á málmi: 11% af þyngd eigi síðar en aðildardag, 14% fyrir 2004 og a.m.k. 15% fyrir 2005,
–   heildarhlutfall endurnýtingar: 32% af þyngd eigi síðar en aðildardag, 32% fyrir 2004, 37% fyrir 2005 og 43% fyrir 2006.
1
   Stjtíð. EB L 275, 10.10.1996, bls. 26.

                               AA2003/ACT/Annex XII/en 3914
3. 31999 L 0031: Tilskipun ráðsins 1999/31/EB frá 26. apríl 1999 um urðun úrgangs (Stjtíð. EB L 182, 16.7.1999, bls. 1).


Þrátt fyrir c-lið 14. gr. og 2., 3., 4. og 6. tölul. I. viðauka tilskipunar 1999/31/EB og með fyrirvara um tilskipun ráðsins 75/442/EBE um úrgang1 og
tilskipun ráðsins 91/689/EBE um hættulegan úrgang 2, gilda kröfur um aðgerðir, sem varða vatn og sigvatn, um jarðvegs- og vatnsvernd, eftirlit með
lofttegundum og stöðugleika ekki um urðunarstaði sveitarfélaga í Póllandi fyrr en 1. júlí 2012 með fyrirvara um eftirfarandi millimörk:


–   eigi síðar en aðildardaginn: 11 200 000 tonn sem hafa ekki verið urðuð í samræmi við tilskipunina, þ.e. 85% af 13 200 000 urðuðum tonnum í
   heild,


–   eigi síðar en 31. desember 2004: 10 300 000 tonn sem hafa ekki verið urðuð í samræmi við tilskipunina, þ.e. 77,5% af 13 300 000 urðuðum
   tonnum í heild,
1
   Stjtíð. EB L 194, 25.7.1975, bls. 39 eins og henni var síðast breytt með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/350/EB (Stjtíð. EB L 135,
   6.6.1996, bls. 32).
2
   Stjtíð. EB L 377, 31.12.1991, bls. 20 eins og henni var síðast breytt með tilskipun 94/31/EB (Stjtíð. EB L 168, 2.7.1994, bls. 28).

                              AA2003/ACT/Annex XII/en 3915
–  eigi síðar en 31. desember 2005: 9 350 000 tonn sem hafa ekki verið urðuð í samræmi við tilskipunina, þ.e. 70% af 13 350 000 urðuðum tonnum
  í heild,


–  eigi síðar en 31. desember 2006: 7 900 000 tonn sem hafa ekki verið urðuð í samræmi við tilskipunina, þ.e. 59% af 13 400 000 urðuðum tonnum
  í heild,


–  eigi síðar en 31. desember 2007: 4 600 000 tonn sem hafa ekki verið urðuð í samræmi við tilskipunina, þ.e. 36% af 12 800 000 urðuðum tonnum
  í heild,


–  eigi síðar en 31. desember 2008: 4 000 000 tonn sem hafa ekki verið urðuð í samræmi við tilskipunina, þ.e. 32% af 12 500 000 urðuðum tonnum
  í heild,


–  eigi síðar en 31. desember 2009: 3 200 000 tonn sem hafa ekki verið urðuð í samræmi við tilskipunina, þ.e. 26% af 12 200 000 urðuðum tonnum
  í heild,


–  eigi síðar en 31. desember 2010: 2 000 000 tonn sem hafa ekki verið urðuð í samræmi við tilskipunina, þ.e. 17% af 12 000 000 urðuðum tonnum
  í heild,


–  eigi síðar en 31. desember 2011: 1 200 000 tonn sem hafa ekki verið urðuð í samræmi við tilskipunina, þ.e. 10% af 11 700 000 urðuðum tonnum
  í heild.

                           AA2003/ACT/Annex XII/en 3916
Þetta ákvæði gildir ekki um hættulegan úrgang eða iðnaðarúrgang.
                            AA2003/ACT/Annex XII/en 3917
Eigi síðar en 30. júní ár hvert, í fyrsta skipti aðildarárið, skal Pólland láta framkvæmdastjórninni í té skýrslu um framkvæmd tilskipunarinnar í áföngum
og hvort framkvæmdin samræmist þessum millimörkum.
C.  VATNSGÆÐI


1. 31982 L 0176: Tilskipun ráðsins 82/176/EBE frá 22. mars 1982 um viðmiðunarmörk og gæðamarkmið fyrir losun á kvikasilfri frá rafgreiningu
alkalí-klóríða (Stjtíð. EB L 81, 27.3.1982, bls. 29), eins og henni var síðast breytt með:


–   31991 L 0692: Tilskipun ráðsins 91/692/EBE frá 23.12.1991 (Stjtíð. EB L 377, 31.12.1991, bls. 48).


31983 L 0513: Tilskipun ráðsins 83/513/EBE frá 26. september 1983 um viðmiðunarmörk og gæðamarkmið fyrir losun á kadmíum (Stjtíð. EB L 291,
24.10.1983, bls. 1), eins og henni var síðast breytt með:


–   31991 L 0692: Tilskipun ráðsins 91/692/EBE frá 25.12.1991 (Stjtíð. EB L 377, 31.12.1991, bls. 48).
                              AA2003/ACT/Annex XII/en 3918
31984 L 0156: Tilskipun ráðsins 84/156/EBE frá 8. mars 1984 um viðmiðunarmörk og gæðamarkmið fyrir losun á kvikasilfri frá annarri starfsemi en
rafgreiningu alkalí-klóríða (Stjtíð. EB L 74, 17.3.1984, bls. 49), eins og henni var síðast breytt með:


–   31991 L 0692: Tilskipun ráðsins 91/692/EBE frá 23.12.1991 (Stjtíð. EB L 377, 31.12.1991, bls. 48);


31986 L 0280: Tilskipun ráðsins 86/280/EBE frá 12. júní 1986 viðmiðunarmörk og gæðamarkmið fyrir losun hættulegra efna sem upp eru talin í lista I
í viðauka við tilskipun 76/464/EBE (Stjtíð. EB L 181, 4.7.1986, bls. 16), eins og henni var síðast breytt með:


–   31991 L 0692: Tilskipun ráðsins 91/692/EBE frá 23.12.1991 (Stjtíð. EB L 377, 31.12.1991, bls. 48).


Þrátt fyrir ákvæði 3. gr. og I. viðauka við tilskipun 82/176/EBE, 3. gr. og I. viðauka við tilskipun 83/513/EBE, 3. gr. og I. viðauka við tilskipun
84/156/EBE og 3. gr. og II. viðauka við tilskipun 86/280/EBE skulu viðmiðunargildin fyrir losun í vatn, sem um getur í 1. gr. tilskipunar 76/464/EBE 1
um mengun af völdum tiltekinna hættulegra efna sem losuð eru í vatn í bandalaginu, ekki vera í gildi í Póllandi fram til 31. desember 2007.
Viðmiðunargildin, sem gerð er grein fyrir í II. viðauka við tilskipun 86/280/EBE, með áorðnum breytingum, varðandi DDT, aldrín, díeldrín, endrín og
ísódrín, skulu gilda frá aðildardeginum.
1
   Stjtíð. EB L 129, 18.5.1976, bls. 23. Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun 2000/60/EB (Stjtíð. EB L 327, 22.12.2000, bls. 1).

                              AA2003/ACT/Annex XII/en 3919
2. 31991 L 0271: Tilskipun ráðsins 91/271/EBE frá 21. maí 1991 um hreinsun skólps frá þéttbýli (Stjtíð. EB L 135, 30.5.1991, bls. 40), eins og henni
var síðast breytt með:


–   31998 L 0015: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/15/EB frá 27.2.1998 (Stjtíð. EB L 67, 7.3.1998, bls. 29).


a)  Þrátt fyrir ákvæði 3. og 4. gr., 2. mgr. 5. gr. og 7. gr. tilskipunar 91/271/EBE eru kröfur um safnræsi og hreinsun skólps frá þéttbýli í Póllandi ekki
   að fullu í gildi fram til 31. desember 2015 í samræmi við eftirfarandi millimörk:


   –   eigi síðar en 31. desember 2005 skal samræmi við tilskipunina náð á 674 þéttbýlisstöðum fyrir 69% af lífbrjótanlegri ákomu í heild,


   –   eigi síðar en 31. desember 2010 skal samræmi við tilskipunina náð á 1069 þéttbýlisstöðum fyrir 86% af lífbrjótanlegri ákomu í heild,


   –   eigi síðar en 31. desember 2013 skal samræmi við tilskipunina náð á 1165 þéttbýlisstöðum fyrir 91% af lífbrjótanlegri ákomu í heild.
                              AA2003/ACT/Annex XII/en 3920
b)  Þrátt fyrir ákvæði 13. gr. tilskipunar 91/271/EBE skulu kröfur um iðnaðarfrárennsli með lífbrjótanlegum efnum ekki vera að fullu í gildi í
   Póllandi fram til 31. desember 2010 í samræmi við töfluna hér á eftir:


                                            Áætlun á ákomu lífrænna
                                         mengunarefna sem er mæld sem p.e. í
                S           Heiti sviðs
                                         skólpi, sent til skólphreinsunarstöðva
                v
                  i
                ð
                                         Samtals:    Að meðtöldu p.e. sem
                Nr.                               skólphreinsunarstöðvar
                                                senda frá sér með a.m.k.
                                                 líffræðilegum eða
                                                samsvarandi áhrifum
                1    Mjólkurvinnsla               801 200            600 000
                2    Framleiðsla ávaxta- og grænmetisafurða,   500 000            450 000
                4    þ.m.t. kartöfluvinnsla
                    Drykkjarframleiðsla, þ.m.t. bjór:      183 300            144 000

                3
                    Framleiðsla og átöppun gosdrykkja
                6


                                AA2003/ACT/Annex XII/en 3921
7  Ölgerð
10  Framleiðsla alkóhóls og áfengra drykkja
   Maltgerðarhús
5  Kjötframleiðsla              230 160   108 240
11  Fiskiðnaður                   0      0
Samtals:                    1 714 660  1 302 240
             AA2003/ACT/Annex XII/en 3922
D.  EFTIRLIT MEÐ MENGUN FRÁ IÐNAÐI OG ÁHÆTTUSTJÓRNUN


1. 31996 L 0061: Tilskipun ráðsins 96/61/EB frá 24. september 1996 um samþættar mengunarvarnir og eftirlit með mengun (Stjtíð. EB L 257,
10.10.1996, bls. 26).


a)  Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 5. gr. tilskipunar 96/61/EB eru kröfurnar um leyfisveitingu fyrir stöðvar í rekstri í Póllandi ekki í gildi um eftirfarandi
   stöðvar fram til 31. desember 2010, að því er varðar þá skyldu að stöðvarnar séu starfræktar í samræmi við viðmiðunarmörk fyrir losun,
   tilsvarandi færibreytur eða tæknilegar ráðstafanir, byggðar á bestu tækni sem völ er á, í samræmi við 3. og 4. mgr. 9. gr. Leyfi, sem eru að öllu
   leyti samhæfð, verða gefin út fyrir þessar stöðvar fyrir 30. október 2007 með bindandi tímaáætlunum fyrir hverja þeirra til að ná fram fullu
   samræmi. Þessi leyfi skulu tryggja að meginreglum um grunnskyldur rekstraraðila sé fylgt, eins og mælt er fyrir um í 3. gr. tilskipunarinnar, eigi
   síðar en 30. október 2007.
                               AA2003/ACT/Annex XII/en 3923
Orkuiðnaður, flokkur 1.1 í I. viðauka við tilskipun 96/61/EB: Brennslustöðvar með meiri nafnhitaafköst en 50 MW


1.  Aspra-Sefako S.A., Sędziszów
2.  Carbon Black Polska Sp. z o.o., Jasło
3.  Ciepłownia "Bielszowice", Ruda Śląska
4.  Ciepłownia "Mikołaj", Ruda Śląska
5.  Ciepłownia "Nowy Wirek", Ruda Śląska
6.  Ciepłownia C II Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt", Ełk
7.  Ciepłownia Huty CEDLER S.A., Sosnowiec
8.  Ciepłownia KAZIMIERZ (ZEC w Katowicach), Katowice
9.  Ciepłownia NIWKA (ZEC w Katowicach), Katowice
10.  COWiK Bartoszyce Sp. z o.o. – kotłownia rejonowa, Bartoszyce
11.  Dolnośląski Zakład Termoenergetyczny S.A., Dzierżoniów
12.  Elektrociepłownia Bydgoszcz I, Bydgoszcz
13.  Elektrociepłownia GIGA Sp. z o.o., Świdnik
14.  Elektrociepłownia Gorlice, Gorlice
15.  Elektrociepłownia WSK Rzeszów, Rzeszów
16.  Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z o.o., Zduńska Wola
17.  ENERGOPON Sp. z o.o., Poniatowa
18.  Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Bydgoszcz


                            AA2003/ACT/Annex XII/en 3924
19.  Kotłownia Miejska w Myszkowie, Myszków
                        AA2003/ACT/Annex XII/en 3925
20.  Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., Ostrowiec Świętokrzyski
21.  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Włocławek
22.  Mifama S.A., Mikołów
23.  MPEC Sp. z o.o., Leszno
24.  MPGK Włodawa, Włodawa
25.  MZEC Sp. z o.o., Chojnice
26.  Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o., Bieruń
27.  PEC Sp. z o.o., Jarocin
28.  Przedsiębiorstwo Energetyczne Megawat Sp. z o.o. Z-1 Dębieńsko, Czerwionka – Leszczyny
29.  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Katowice
30.  Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o.o. Zakład Z-2 Knurów, Czerwionka –Leszczyny
31.  Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z o.o. Zakład Z-3 Szczygłowice, Czerwionka – Leszczyny
32.  Przedsiębiorstwo Energetyczne Systemy Ciepłownicze S.A., Częstochowa
33.  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Legionowo" Sp. z o.o., Legionowo
34.  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Hajnówka
35.  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Oborniki
36.  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ełku, Ełk
37.  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Pułtusk
38.  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Goleniowie Sp. z o.o., Goleniów                             AA2003/ACT/Annex XII/en 3926
39.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ATEX Sp. z o.o., Zamość
40.  RSW S.A. – Ciepłownia Ignacy, Rybnik
41.  RSW S.A. – Ciepłownia Jankowice, Rybnik
42.  RSW S.A. – Ciepłownia Rymer, Rybnik
43.  RSW S.A. Elektrociepłownia Chwałowice, Rybnik
44.  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zazamcze", Włocławek
45.  VT ENERGO Sp. z o.o., Dobre Miasto
46.  Zakład Energetyczny Częstochowa S.A., Częstochowa
47.  Zakład Energetyczny w Sokołowie Podlaskim, Sokołów Podlaski
48.  Zakład Energetyki Cieplnej, Wołomin
49.  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Bolesławiec
50.  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Nowy Dwór Mazowiecki
51.  Zakład Gospodarki Ciepłowniczej Sp. z o.o., Tomaszów Mazowiecki
52.  Zakład Produkcji Ciepła Żory, Żory
53.  Zakłady Energetyki Cieplnej, Katowice
54.  Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat w Jaśle, Jasło
55.  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Tczew
                              AA2003/ACT/Annex XII/en 3927
Eftirlit með úrgangsefnum, flokkur 5.4 í I. viðauka við tilskipun 96/61/EB: Urðunarstaðir sem taka við meira en 10 tonnum á dag eða sem geta
afkastað meira en samtals 25 000 tonnum af óvirkum úrgangi


                 Lp.     Liður í   Stjórnsýslusvæði    Sveitarfélag       Bær
                     samræmi við    (voivodship)
                     I. viðauka við
                      tilskipunina
                 1       5.4     Dolnośląskie      Syców        Syców
                 2      5.4      Dolnośląskie      Żarów        Żarów
                 3      5.4      Dolnośląskie     Chojnów        Biała
                 4      5.4      Dolnośląskie      Mirsk        Mirsk
                 5      5.4      Dolnośląskie    Lwówek Śląski     Płóczki Dolne
                 6      5.4      Dolnośląskie      Wiązów       St. Wiązów
                 7      5.4      Dolnośląskie     Osiecznica      Świętoszów
                 8      5.4      Dolnośląskie    Lądek – Zdrój    Lądek – Zdrój
                 9      5.4      Dolnośląskie   Bystrzyca Kłodzka  Bystrzyca Kłodzka
                 10      5.4      Dolnośląskie      Ziębice       Ziębice
                 11      5.4      Dolnośląskie      Strzelin      Wąwolnica
                 12      5.4     Kujawsko-Pomorskie  Golub – Dobrzyń     Białkowo
                 13      5.4     Kujawsko-Pomorskie  Sępólno Krajeńskie   Włościborek
                 14      5.4     Kujawsko-Pomorskie    Chełmno        Osnowo
                 15      5.4     Kujawsko-Pomorskie    Tuchola       Bladowo
                 16      5.4     Kujawsko-Pomorskie   Pielgrzymka     Pielgrzymka                              AA2003/ACT/Annex XII/en 3928
17  5.4   Lubelskie     Parczew  Królewski Dwór
18  5.4   Lubelskie     Terespol   Lebiedziew
19  5.4   Lubelskie      Ryki     Ryki
20  5.4   Lubelskie      Kurów    Szumów
      AA2003/ACT/Annex XII/en 3929
21  5.4   Lubelskie     Włodawa        Włodawa
22  5.4   Lubelskie    Hrubieszów      Hrubieszów
23  5.4   Lubelskie    Krasnystaw      Wincentów
24  5.4   Lubuskie      Słubice       Kunowice
25  5.4   Lubuskie      Lubsko        Lubsko
26  5.4   Lubuskie      Żary       Sieniawa Żarska
27  5.4   Lubuskie     Kożuchów        Stypułów
28  5.4   Lubuskie      Iłowa        Czyżówek
29  5.4   Lubuskie   Nowogród Bobrzański     Klępin
30  5.4   Łódzkie    Rawa Mazowiecka      Pukinin
31  5.4   Łódzkie     Działoszyn      Działoszyn
32  5.4   Małopolskie    Słopnice     Słopnice Szlacheckie
33  5.4   Małopolskie    Proszowice       Żębocin
34  5.4  Mazowieckie     Tłuszcz     Wólka Kozłowska
35  5.4  Mazowieckie    Mszczonów     Marków Świnice
36  5.4  Mazowieckie    Białobrzegi       Sucha
37  5.4  Mazowieckie    Radziejowice      Krzyżówka
38  5.4  Mazowieckie     Teresin       Topołowa
39  5.4  Mazowieckie     Płońsk       Dalanówek
40  5.4  Mazowieckie     Żuromin        Brudnice
41  5.4   Opolskie     Namysłów       Ziemiełowice
42  5.4   Opolskie      Kietrz       Dzierzysław
43  5.4   Opolskie     Łubniany        Kępa
44  5.4   Opolskie     Zawadzkie        Kielcza
      AA2003/ACT/Annex XII/en 3930
45  5.4   Opolskie     Głogówek   Nowe Kotkowice –
                        Rozłochów
46  5.4   Opolskie    Komprachcice   Domecko
47  5.4   Opolskie     Paczków     Ujeździec
      AA2003/ACT/Annex XII/en 3931
48  5.4   Opolskie       Olesno        Świercze
49  5.4   Opolskie       Leśnica        Leśnica
50  5.4   Podlaskie      Mońki        Świerzbienie
51  5.4   Podlaskie   Wysokie Mazowieckie  Wysokie Mazowieckie
52  5.4   Podlaskie      Suwałki       Sobolewo
53  5.4   Podlaskie      Zambrów       Czerwony Bór
54  5.4   Podlaskie       Sejny      Konstatynówka
55  5.4   Pomorskie      Bytów         Sierżno
56  5.4   Pomorskie      Czarne       Nadziejewo
57  5.4   Pomorskie      Miastko        Gatka
58  5.4   Pomorskie      Człuchów        Kiełpin
59  5.4   Pomorskie      Pelpin        Ropuchy
60  5.4   Pomorskie      Wicko         Lucin
61  5.4   Pomorskie      Sztum        Nowa Wieś
62  5.4    Śląskie      Wilkowice       Wilkowice
63  5.4    Śląskie     Krzyżanowice      Tworków
64  5.4  Świętokrzyskie    Małogoszcz       Mieronice
65  5.4  Świętokrzyskie     Ożarów        Julianów
66  5.4  Świętokrzyskie    Połaniec        Luszyca
67  5.4  Świętokrzyskie    Busko Zdrój      Dobrowoda
68  5.4  Świętokrzyskie    Włoszczowa    Włoszczowa "Kępny
                             Ług"
69  5.4  Świętokrzyskie    Strawczyn       Promnik
      AA2003/ACT/Annex XII/en 3932
70  5.4  Warmińsko-Mazurskie    Mikołajki        Zełwągi
71  5.4  Warmińsko-Mazurskie   Działdowo        Zakrzewo
72  5.4  Warmińsko-Mazurskie    Pasłęk         Pasłęk
73  5.4  Warmińsko-Mazurskie    Biskupiec        Adamowo
74  5.4  Warmińsko-Mazurskie    Reszel        Worpławki
75  5.4  Warmińsko-Mazurskie        Lidzbark Warmiński
76  5.4  Warmińsko-Mazurskie     Ryn            Knis
77  5.4  Warmińsko-Mazurskie    Reszel         Pudwagi
78  5.4   Wielkopolskie    Grodzisk Wlkp.      Czarna Wieś
79  5.4   Wielkopolskie      Złotów        Międzybłocie
80  5.4   Wielkopolskie     Rogoźno        Studzeniec
81  5.4   Wielkopolskie     Trzcianka        Trzcianka
82  5.4   Wielkopolskie      Gostyń        Dalabuszki
83  5.4   Wielkopolskie     Opalenica       Jastrzębniki
84  5.4   Wielkopolskie     Ostrzeszów       Ostrzeszów
85  5.4   Wielkopolskie      Jutrosin        Jutrosin
86  5.4  Zachodniopomorskie     Sławno        Gwiazdowo
87  5.4  Zachodniopomorskie    Świdwin        Świdwinek 2
88  5.4  Zachodniopomorskie     Gryfice        Smolęcin
89  5.4  Zachodniopomorskie    Dziwnów        Międzywodzie
90  5.4  Zachodniopomorskie  Drawsko Pomorskie    Mielenko Drawskie
91  5.4  Zachodniopomorskie    Marianowo        Marianowo

                         ;
      AA2003/ACT/Annex XII/en 3933
b)  Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 5. gr. tilskipunar 96/61/EB gilda ekki kröfurnar um leyfisveitingu fyrir stöðvar í rekstri í Póllandi um eftirfarandi
   stöðvar fram að þeim degi sem gefinn er upp fyrir hverja stöð, að því er varðar þá skyldu að stöðvarnar séu starfræktar í samræmi við
   viðmiðunarmörk fyrir losun, tilsvarandi færibreytur eða tæknilegar ráðstafanir, byggðar á bestu tækni sem völ er á, í samræmi við 3. og 4. mgr. 9.
   gr. Leyfi, sem eru að öllu leyti samhæfð, verða gefin út fyrir þessar stöðvar fyrir 30. október 2007 með bindandi tímaáætlunum fyrir hverja
   þeirra til að ná fram fullu samræmi. Þessi leyfi skulu tryggja að meginreglum um grunnskyldur rekstraraðila sé fylgt, eins og mælt er fyrir um í
   3. gr. tilskipunarinnar, eigi síðar en 30. október 2007.
   1.  Zakłady Chemiczne "Wizów S.A.", Bolesławiec Śląski           eigi síðar en 30.6.2010
   2.  "ENERGOTOR-TORUŃ S.A."                         eigi síðar en 30.6.2010
   3.  Zespół Elektrociepłowni "Bydgoszcz S.A. EC II"             eigi síðar en 31.12.2010
   4.  Zespół Elektrociepłowni "Bydgoszcz S.A. EC I"              eigi síðar en 31.12.2010
   5.  Zakłady Chemiczne "Nitro-Chem S.A.", Bydgoszcz             eigi síðar en 31.12.2010
   6.  Zakłady Chemiczne "Organika-Zachem", Bydgoszcz             eigi síðar en 31.12.2010
   7.  Inowrocławskie Zakłady Chemiczne "Soda Mątwy S.A."           eigi síðar en 31.12.2010
   8.  Janikowskie Zakłady Sodowe "Janikosoda S.A."              eigi síðar en 31.12.2010
   9.  Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Wysypisko Miejskie,       eigi síðar en 31.12.2009
      Toruń
   10.  ELANA S.A., Toruń                            eigi síðar en 30.6.2010                               AA2003/ACT/Annex XII/en 3934
11.  Spółka Pracownicza Rolmil Mileszewy "Rolmil Sp. z o.o.,     eigi síðar en 31.12.2010
   Jabłonowo Pomorskie
12.  Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdance, Puchaczów      eigi síðar en 31.12.2010
13.  MEGATEM EC Lublin                        eigi síðar en 31.12.2010
14.  Spółdzielnia Pracy Chemików XENON Zakład w Rąbieniu       eigi síðar en 31.12.2010
15.  Tomaszowskie Zakłady Drobiarskie "ROLDROB" S.A.,        eigi síðar en 31.12.2010
   Tomaszów Mazowiecki
16.  Kutnowskie Zakłady Drobiarskie EXDROB S.A. w Kutnie       eigi síðar en 30.10.2010
17.  Huta im. T. Sendzimira S.A. w Krakowie – Piece koksownicze   eigi síðar en 31.12.2010
18.  Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych, Kraków        eigi síðar en 31.12.2010
19.  Cementownia Nowa Huta S.A., Kraków               eigi síðar en 31.12.2010
20.  Bolesław- Recycling w Bukownie                 eigi síðar en 31.12.2010
21.  Elektrociepłownia Pruszków I (Elektrociepłownie         eigi síðar en 31.12.2010
   Warszawskie S.A.), Pruszków
22.  Ciepłownia Wola (Elektrociepłownie Warszawskie S.A.),      eigi síðar en 31.12.2010
   Warszawa
23.  URSUS – MEDIA Sp. z o.o., Warszawa               eigi síðar en 31.12.2010
24.  KERAMZYT Przedsiębiorstwo Kruszyw Lekkich Sp. z o.o.,      eigi síðar en 30.11.2010
   Mszczonów
25.  Metsa Tissue S.A. (former Warszawskie Zakłady Papiernicze w   eigi síðar en 31.12.2009
   Konstancinie Jeziornej), Konstancin Jeziorna                           AA2003/ACT/Annex XII/en 3935
26.  Reckitt Benckiser (Poland) S.A., Dwór Mazowiecki       eigi síðar en 31.12.2010
27.  Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A., Warszawa  eigi síðar en 31.12.2010
28.  Elektrownia Blachownia, Kędzierzyn Koźle           eigi síðar en 31.12.2010
                         AA2003/ACT/Annex XII/en 3936
29.  Południowe Zakłady Rafineryjne NAFTOPOL S.A. – Oddział w      eigi síðar en 31.12.2009
   Kędzierzyn Koźle
30.  Huta "Andrzej", Zawadzkie                      eigi síðar en 31.12.2010
31.  Huta Małapanew w Ozimku – presently: Małapanew           eigi síðar en 31.12.2010
   Zakłady Odlewnicze Sp. z o.o.
32.  Visteon Corporation – Visteon Poland S.A., Praszka         eigi síðar en 31.12.2010
33.  Zakłady Azotowe "Kędzierzyn" S.A., Kędzierzyn – Koźle        eigi síðar en 31.12.2010
34.  Petro Carbo Chem S.A. – skiptist í tvö fyrirtæki: "Synteza" S.A.,  eigi síðar en 30.6.2010
   Zakład Kędzierzyn-Koźle
35.  Zakład Utylizacyjny WĘGRY, Węgry                  eigi síðar en 31.12.2010
36.  Opolskie Zakłady Drobiarskie Continental Grain Company S.A.,    eigi síðar en 31.12.2009
   Opole
37.  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "Ferma-Pol"          eigi síðar en 31.12.2010
   Sp. z o.o. w Zalesiu
38.  Zakład Usług Technicznych FASTY Sp. z o.o., Białystok        eigi síðar en 31.12.2010
39.  Zakład Produkcji Pasz "KEMOS", Suwałki               eigi síðar en 31.12.2010
40.  Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO Sp. z o.o., Augustów      eigi síðar en 31.12.2010
41.  Zakład Utylizacji Sp. z o.o., Gdańsk                eigi síðar en 31.12.2010
42.  POLDANOR S.A., Przechlewo                      eigi síðar en 31.12.2010
43.  Elektrociepłownia ZABRZE, Zabrze                  eigi síðar en 31.12.2010
44.  Elektrownia EC1, Bielsko – Biała                  eigi síðar en 31.12.2010                           AA2003/ACT/Annex XII/en 3937
45.  Elektrociepłownia SZOMBIERKI, Bytom            eigi síðar en 31.12.2010
46.  Huta CZĘSTOCHOWA                     eigi síðar en 31.12.2010
47.  Kombinat Koksowniczy "Zabrze" – Koksownia Dębieńsko,   eigi síðar en 31.12.2009
   Czerwionka – Leszczyny
48.  KK ZABRZE S.A. Koksownia RADLIN, Radlin          eigi síðar en 31.12.2009
49.  KK ZABRZE S.A. Koksownia JADWIGA, Zabrze         eigi síðar en 31.12.2009
                        AA2003/ACT/Annex XII/en 3938
50.  Huta Batory S. A., Chorzów                    eigi síðar en 31.12.2010
51.  Huta JEDNOŚĆ, Siemianowice Śląskie                eigi síðar en 31.12.2010
52.  Zakłady Mechaniczne BYTOM, Bytom                 eigi síðar en 31.12.2010
53.  Huta Łaziska S.A., Łaziska Górne                 eigi síðar en 31.12.2010
54.  Kombinat Koksochemiczny ZABRZE S.A. – Zakład Destylacji     eigi síðar en 31.12.2010
   Smoły, Zabrze
55.  POLIFARB Cieszyn – Wrocław, Oddział Cieszyn           eigi síðar en 31.12.2009
56.  Zakłady Chemiczne ORGANIKA-AZOT S.A., Jaworzno          eigi síðar en 31.12.2010
57.  AGROB EKO, Zabrze                        eigi síðar en 31.12.2010
58.  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej,         eigi síðar en 31.12.2010
   Świętochłowice
59.  INDYKPOL S.A., Olsztyn                      eigi síðar en 31.12.2010
60.  Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa Raszewy, Żerków        eigi síðar en 31.12.2010
61.  Gospodarstwo Spółdzielcze AGROFIRMA, Wroniawy          eigi síðar en 31.12.2010
62.  Kombinat rolniczo-przemysłowy "Manieczki" Sp. z o.o., Brodnica  eigi síðar en 31.12.2010
63.  Ośrodek Hodowli Zarodowej "Garzyń" Sp. z o.o., Krzemieniewo   eigi síðar en 31.12.2010
64.  AGRO-MEAT, Koszalin                       eigi síðar en 31.12.2010
65.  Spółdzielnia AGROFIRMA Witkowo, Stargard Szczeciński       eigi síðar en 31.12.2010
66.  Instytut Zootechniki – ferma Kołbacz, Stare Czarnowo       eigi síðar en 31.12.2010                          AA2003/ACT/Annex XII/en 3939
AA2003/ACT/Annex XII/en 3940
2. 32001 L 0080: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/80/EB frá 23. október 2001 um takmörkun á losun tiltekinna mengunarefna frá stórum
brennsluverum út í andrúmsloftið (Stjtíð. EB L 309, 27.11.2001, bls. 1).


a)  Þrátt fyrir ákvæði 3. mgr. 4. gr. og A-hluta III. og IV. viðauka við tilskipun 2001/80/EB eru viðmiðunarmörk fyrir losun brennisteinsdíoxíðs ekki
   í gildi fyrir eftirfarandi stöðvar fram til 31. desember 2015 í síðasta lagi:


   1.  EL. BEŁCHATÓW, 2 x BB-1150 aflkatlar (power boilers)
   2.  EL. TURÓW, 1 x OP 650 b aflketill – 2012, 1 x OP 650 b aflketill – 2013
   3.  EL. KOZIENICE, 5 x OP-650 aflkatlar
   4.  EL. DOLNA ODRA, 1 x OP-650 aflkatlar
   5.  El. POMORZANY, 2 x Benson OP-206 aflkatlar, 1 x WP – 120 aflketill
   6.  EL. SZCZECIN, 2 x OP-130 aflkatlar
   7.  Elektrownia im. T. Kościuszki S.A. w Połańcu, 2 x EP-650 aflkatlar
   8.  Elektrownia Rybnik S.A., 3 x OP-650 aflkatlar
   9.  Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A., EL. OSTROŁĘKA "B", 2 x OP-650 aflkatlar
                               AA2003/ACT/Annex XII/en 3941
10.  Południowy Koncern Energetyczny S.A., Elektrownia "Łagisza", 3 x OP-380k
   aflkatlar
11.  Elektrownia "Skawina" S.A., 4 x OP-230 aflkatlar, 4 x OP-210 aflkatlar
12.  Elektrownia "Stalowa Wola" S.A., 4 x OP-150 aflkatlar, 2 x OP-380k aflkatlar
13.  Elektrociepłownie Warszawskie S.A., EC "Siekierki", 2 x OP-230 aflkatlar, 1 x
   OP-380 aflketill, 3 x OP-430 aflkatlar, 1 x WP-200 aflketill, 3 x WP-120 aflkatlar
14.  Elektrociepłownie Warszawskie S.A., EC "Żerań", 5 x OP 230 aflkatlar, 4 x WP
   120 aflkatlar
15.  Elektrociepłownia nr 2, Łódź, 1 x OP 130 aflketill, 1 x OP 130 aflketill – 2014, 1
   x OP 140 aflketill
16.  Elektrociepłownia nr 3, Łódź, 1 x OP 230 aflkatlar, 1 x OP 230 aflketill – 2014
17.  Elektrociepłownia nr 4, Łódź, 4 x WP 120 aflkatlar
18.  KOGENERACJA S.A., Wrocław, Elektrociepłownia Czechnica, 4 x OP 130
   aflkatlar
19.  KOGENERACJA S.A., Wrocław, Elektrociepłownia Wrocław, 2 x OP 430
   aflkatlar, 1 x WP 70 aflketill, 1 x WP 120 aflketill
20.  Elektrociepłownie Wybrzeże S.A., Elektrociepłownia Gdańska, 2 x OP 70C
   aflkatlar, 1 x OP 230 aflketill – 2012, 1 x OP 230 aflketill
21.  Elektrociepłownie Wybrzeże S.A., Elektrociepłownia Gdyńska, 1 x WP 120
   aflketill
                           AA2003/ACT/Annex XII/en 3942
22.  Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A., Elektrociepłownia Bydgoszcz II,
   2 x OP 230 aflkatlar
23.  Elektrociepłownia Białystok S.A., 2 x OP 140 aflkatlar, 1 x OP 230 aflketill
24.  Elektrociepłownia Zabrze S.A., 2 x WP 120 aflkatlar
25.  Elektrociepłownia Będzin S.A., 2 x OP 140 aflkatlar
26.  Elektrociepłownia Gorzów S.A., 2 x OP 140 aflkatlar
27.  Elektrociepłownia Elbląg S.A., 3 x OP 130 aflkatlar, 1 x WP 120 aflketill
28.  Elektrociepłownia Toruń S.A., 2 x WP 120 aflkatlar
29.  EC Lublin Wrotków, 2 x WP 70 aflkatlar
30.  Zakład Elektrociepłowni, Polskiego Koncernu Naftowego "Orlen" S.A.,
   1 x OO 220 aflketill, 3 x OO-320 aflkatlar, 4 x OO-420 aflkatlar
31.  Energetyka Dwory Sp. z o.o., 1 x OP-140 aflketill – 2012
32.  EC ANWIL S.A, Włocławek, 1 x OO-230 aflkatlar, 2 x OO-260 aflkatlar
33.  Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A., Zakład Elektrociepłowni, Puławy,
   2 x OP-215 aflkatlar
34.  Huta im. T. Sendzimira S.A., 4 x TP-230 aflkatlar, 1 x OP-230 aflketill
35.  EC Rafinerii Gdańskiej, 2 x OOP-160 aflkatlar
36.  EC II Elana S.A., Toruń, 4 x OO-120 aflkatlar
                           AA2003/ACT/Annex XII/en 3943
   Á þessu aðlögunartímabili skal losun brennisteinsdíoxíðs frá öllum brennsluverum samkvæmt tilskipun 2001/80/EB ekki fara yfir eftirtalin efri
   mörk:


   –   2008: 454 000 tonn á ári
   –   2010: 426 000 tonn á ári
   –   2012: 358 000 tonn á ári;


b)  Þrátt fyrir ákvæði 3. mgr. 4. gr. og A-hluta VI. viðauka við tilskipun 2001/80/EB skulu viðmiðunarmörk fyrir losun köfnunarefnisoxíðs, sem taka
   gildi frá 1. janúar 2016 fyrir brennslustöðvar með meira nafnvarmaafl en 500 MW, ekki vera í gildi fram til 31. desember 2017 að því er varðar
   eftirtaldar stöðvar:


   1.  Zespół Elektrowni PAK, EL. ADAMÓW, 3 x OP 380 b aflkatlar, 2 x OP 380 b aflkatlar
   2.  EL. KOZIENICE, 3 x OP-650 aflkatlar, 2 x AP-1650 aflkatlar
   3.  EL. DOLNA ODRA, 5 x OP-650 aflkatlar
   4.  Elektrownia im. T. Kościuszki S.A., Połaniec, 6 x EP-650 aflkatlar
   5.  Elektrownia Rybnik S.A., 5 x OP-650 aflkatlar
   6.  Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A, EL. OSTROŁĘKA "B", 1 x OP-650 aflkatlar
   7.  Południowy Koncern Energetyczny S.A., Elektrownia Jaworzno III, 6 x OP-650 aflkatlar
                             AA2003/ACT/Annex XII/en 3944
8.  Południowy Koncern Energetyczny S.A., Elektrownia Łaziska, 2 x OP-380 aflkatlar, 4 x OP-650 aflkatlar
9.  Południowy Koncern Energetyczny S.A., Elektrownia Łagisza, 2 x OP-380k aflkatlar
10.  Elektrownia "Opole" S.A., 4 x BP-1150 aflkatlar
11.  Elektrociepłownie Warszawskie S.A., EC "Siekierki", 2 x OP-230 aflkatlar
12.  Elektrociepłownie Warszawskie S.A., EC "Kawęczyn", 1 x WP-120 aflketill, 2 x WP-200 aflkatlar
13.  Elektrociepłownia nr 3, Łódź, 2 x OP 130 aflkatlar, 1 x OP 230 aflketill
14.  Elektrociepłownia nr 4, Łódź, 2 x OP 230 aflkatlar
15.  Elektrociepłownia "Kraków" S.A., 2 x BC-90 aflkatlar, 2 x BC-100 aflkatlar, 4 x WP 120 aflkatlar
16.  Elektrociepłownie Wybrzeże S.A., Elektrociepłownia Gdyńska, 2 x OP 230 aflkatlar
17.  Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A., Elektrociepłownia Bydgoszcz II, 2 x OP 230 aflkatlar
18.  Zespół Elektrociepłowni Poznańskich S.A., EC II Poznań Karolin, 2 x OP 140 aflkatlar, 2 x OP 430 aflkatlar
19.  EC Nowa Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza, 1 x OPG-230 aflketill, 4 x OPG-230 aflkatlar, 1 x OPG-430 aflketill
                           AA2003/ACT/Annex XII/en 3945
   20.  Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A., Zakład Elektrociepłowni, Puławy, 3 x OP-215 aflkatlar
   21.  INTERNATIONAL PAPER-KWIDZYN S.A., Wydział Energetyczny, 4 x OP-140 aflkatlar


   Á þessu aðlögunartímabili skal losun köfnunarefnisoxíðs frá öllum brennsluverum samkvæmt tilskipun 2001/80/EB ekki fara yfir eftirtalin efri
   mörk:


   –   2008: 254 000 tonn á ári
   –   2010: 251 000 tonn á ári
   –   2012: 239 000 tonn á ári;


c)  Þrátt fyrir ákvæði 3. mgr. 4. gr. og A-hluta VII. viðauka við tilskipun 2001/80/EB eru viðmiðunarmörk fyrir losun ryks ekki í gildi fram til 31.
   desember 2017 fyrir losun ryks að því er varðar eftirfarandi hitunarstöðvar sveitarfélaga:


   1.  Ciepłownia Miejska Łomża, 3 x WR-25 vatnskatlar
   2.  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., Ciepłownia "Zatorze", Leszno, 3 x WR-25 vatnskatlar
                             AA2003/ACT/Annex XII/en 3946
3.  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., Chełm, 2 x WR-25 vatnskatlar, 1 x WR-10 vatnsketill
4.  Ciepłownia Miejska Sieradz, 2 x WR-25 vatnskatlar
5.  LUBREM S.C., Centralna Ciepłownia w Dęblinie, 3 x WR-25 vatnskatlar
6.  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., Ciepłownia "Zachód", Białystok, 3 x WR-25 vatnskatlar
7.  Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Karczew, 3 x WR-25 vatnskatlar
8.  Ciepłownia C III Ełk, 3 x WR-25 vatnskatlar
9.  Ciepłownia-Zasanie Przemyśl, 3 x WR-25 vatnskatlar
10.  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., Biała Podlaska, 2 x WR-25 vatnskatlar
11.  Ciepłownia "Rejtan" Częstochowa, 3 x WR-25 vatnskatlar
12.  Centralna Ciepłownia w Ciechanowie, PEC Sp. z o.o., Ciechanów, 3 x WR-25 vatnskatlar, 3 x OR-10 gufukatlar
13.  Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A., 1 x WR-46 vatnsketill, 2 x OR 32 gufukatlar
14.  OPEC Grudziądz, 2 x WR-25 vatnskatlar, 3 x OR-32 gufukatlar
15.  Ciepłownia Miejska Malbork, 2 x WR-10 vatnskatlar
16.  ATEX Sp. z o.o Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zamość, 3 x WR-25 vatnskatlar
17.  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Krosno, 2 x WR-10 vatnskatlar – 2015, 2 x WR – 10 vatnskatlar
                          AA2003/ACT/Annex XII/en 3947
18.  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Tarnowskie Góry, 2 x WR-25 vatnskatlar
19.  Zakład Energetyki Cieplnej Tczew Sp. z o.o., 2 x WR – 25 vatnskatlar
20.  Elektrociepłownia "Zduńska Wola" Sp. z o.o., 3 x OR-32 gufukatlar, 1 x WR-25 vatnsketill
21.  Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., Kotłownia Zachód, Piła, 2 x WR-25 vatnskatlar
22.  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Gniezno, 2 x WR-25 vatnskatlar, 1 x WLM-5 vatnsketill – 2015
23.  Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., 2 x WR-25 vatnskatlar
24.  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Legionowo" Sp. z o.o., 3 x WR-25 vatnskatlar
25.  Kalisz -Piwonice S.A., 3 x WR25 vatnskatlar, 1 x OSR-32 gufuketill
26.  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Ciepłownia Główna, Suwałki, 4 x WR-25 vatnskatlar
27.  Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "RADPEC" S.A., 3 x WR-25 vatnskatlar
28.  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Piotrków Trybunalski, 2 x WR-25 vatnskatlar
29.  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ciepłownia Miejska, Pabianice, 4 x WR-25 vatnskatlar.
                          AA2003/ACT/Annex XII/en 3948
   Þar að auki skal hundraðshluti framangreindra stöðva ekki fara yfir eftirfarandi:


   –   losun brennisteinsdíoxíðs:


        2008: 20% af heildarorku sviðsins 2001


        2013: 19% af heildarorku sviðsins 2001;


   –   losun köfnunarefnisoxíðs:


        2016: 24% af heildarorku sviðsins 2001;


   –   losun ryks:


        Á öllu tímabilinu: 2% af heildarorku sviðsins 2001.


d)  Eigi síðar en 1. janúar 2008 og aftur eigi síðar en 1. janúar 2012 skal Pólland leggja nýja áætlun fyrir framkvæmdastjórnina, þ.m.t.
   fjárfestingaráætlun, um aðlögun þeirra brennsluvera í áföngum, sem enn sem komið er uppfylla ekki skilyrði, með sk ýrt skilgreindum áföngum
   að því er varðar beitingu réttarreglnanna. Báðar þessar áætlanir skulu tryggja að enn frekar verði dregið úr losun, þannig að hún verði undir
   áðurnefndum millimörkum, og að unnið verði að því markmiði að losun brennisteinsdíoxíðs verði undir 400 000 tonnum árið 2010 og 300 000

                             AA2003/ACT/Annex XII/en 3949
tonnum árið 2012.
          AA2003/ACT/Annex XII/en 3950
   Telji framkvæmdastjórnin, m.a. með hliðsjón af umhverfisáhrifum og þörfinni fyrir að hamla röskun á samkeppni á innri markaðnum vegna
   bráðabirgðafyrirkomulagsins, að þessar áætlanir nægi ekki til að standast þessar viðmiðanir skal hún tilkynna það til Póllands. Innan næstu
   þriggja mánaða skal Pólland tilkynna um þær ráðstafanir sem gerðar hafa verið í því skyni að standast þessar viðmiðanir. Telji
   framkvæmdastjórnin í kjölfar þessa, í samráði við aðildarríkin, að þessar ráðstafanir nægi ekki til að standast þessar viðmiðanir, skal hún hefja
   málsmeðferð vegna brota skv. 226. gr. EB-sáttmálans.
E.
                             AA2003/ACT/Annex XII/en 3951
Viðbætir A


sem um getur í 4. og 5. lið 1. kafla í XII. viðauka


Skrá, sem Pólland lætur í té á einu tungumáli, yfir lyfjavörur, sem markaðsleyfi er gefið út fyrir samkvæmt pólskum lögum fyrir aðildardag, skal gilda
áfram þar til hún er endurnýjuð í samræmi við réttarreglurnar eða fram til 31 desember 2008, eftir því hvort er á undan.


Þótt lyfjavara sé á þessari skrá segir það ekki til um hvort veitt hafi verið markaðsleyfi fyrir hana í samræmi við réttarreglurnar.
 Lp.       Verslunarheiti       Efnasamsetning       Lyfjaform       Styrkleiki       Handhafi markaðsleyfis  Dags.
                                AA2003/ACT/Annex XII/en 3952
Appendix A


referred to in Chapter 1, points 4 and 5 of Annex XII


List as provided by Poland in one language of pharmaceutical products for which a marketing authorisation issued under Polish law prior to the date of
accession shall remain valid until it is renewed in compliance with the acquis or until 31 December 2008, whichever is the earlier.


Mention on this list does not prejudge whether or not the pharmaceutical product in question has a marketing authorisation in compliance with the
acquis.
                              AA2003/ACT/Annex XII/en 3953
   Commercial Name          Chemical constitution      Pharmaceutical form    Strength       Marketing authorisation holder

 ium Chloride-BRAUN         Natrii chloridum      Solution for infusion     9 mg/ml     B. Braun Melsungen AG
 stran 40 000            Dextranum          Solution for infusion     100 mg/ml    Baxter Terpol Sp. z o.o.
 NCULUS-Dago-med. opryszczka                                          DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa


 TANUM-Dagomed trądzik różowaty                                        DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa
UR-Dagomed trądzik pospolity                                          DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa
 OCOTYLE-Dagomed zmiany                                            DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa
 we

                   Lamivudinum         Film-coated tablets      150 mg     Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
                   Lamivudinum         Film-coated tablets      150 mg     GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
                   Lamivudinum         Syrup             10 mg/ml    Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
                   Lamivudinum         Syrup             10 mg/ml    GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

 REUM-Dagomed nerwobóle,                                            DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa


A-Dagomed brodawki, kurzajki                                          DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa
ADONNA-Dagomed wysypki w                                            DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa
h zakaźnych u dzieci

 yncze prep.homeopatyczne wg listy                                       DHU-Arzneimittel GmbH & Co.KG
LE-Dagomed miażdżyca naczyń                                          DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa
wych
UM-Dagomed zaburzenia pamięci                                         DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa

NESIUM-Dagomed kolki jelitowe                                         DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa
 -Dagomed urazy ścięgien i mięśni                                       DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa
 NIA-Dagomed bóle barkowe i                                          DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa


 CYNTHIS-Dagomed rwa kulszowa,                                         DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa


 FLORA-Dagomed nadpobudliwość,                                         DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa
 ć

A-Dagomed katar sienny                                             DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa
 URIUS-Dagomed anginy ropne                                          DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa
UM-Dagomed stany zapalne                                            DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa
w podniebiennych

 X-Dagomed zapalenia i grzybice                                        DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa
 ej
MOMILLA-Dago-med. bolesne                                           DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa
 ie
UM NITRICUM-Dagomed stany                                           DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa
 uzówki
NACEA-Dagomed nawracające                                           DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa


 LIUM-Dagomed wypadanie włosów,                                        DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa
   Commercial Name          Chemical constitution       Pharmaceutical form         Strength        Marketing authorisation holder

ZOTUM-Dagomed upławy                                                     DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa

RNUM-Dagomed bolesne miesiączki                                               DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa
                  Kwas mlekowy, chloryn sodu  Liquid                for veterinary use  Alcide Corporation USA
uracyl               Fluorouracilum        Solution for injection        50 mg/ml       PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
CUM-Dagomed uzależnienie                                                   DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa
we

TA do wstrzykiwań          Preparat radiodiagnostyczny  Solution for injection                   Polatom Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów
                  Methyl aminolevulinate    Cream                 6%          Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A
                  hydrochloride
racil-Ebewe, 5-Fluorouracyl-Knoll  Fluorouracilum        Solution for injection, intravenous  50 mg/ml       EBEWE Arzneimittel GmbH
                                 and intraarterial infusion
tran 70 000             Dextranum           Solution for infusion         60 mg/ml       Baxter Terpol Sp. z o.o.
                  Acidum acetylsalicylicum   Powder                for veterinary use  Vetos-Farma
                  Pefloxacinum         Film-coated tablets          0.4 g        Lek Pharmaceuticals d.d.

                  Pefloxacinum         Film-coated tablets          0.4 g        Lek Polska Sp. z o.o.
                  Pefloxacinum         Solution for intravenous infusion   80 mg/ml       Lek Pharmaceuticals d.d.
                  Pefloxacinum         Solution for intravenous infusion   80 mg/ml       Lek Polska Sp. z o.o.
 L.A inj.              Abamectinum          Solution               for veterinary use  KRKA
Plus                Abamectinum + Praziquantelum Paste                 for veterinary use  KRKA

um                 Atracurii besilas       Solution for injection and      10 mg/ml       Abbott Laboratoires
                                 intravenous infusion
 %                 Propofolum          Emulsion for injection and      10 mg/ml       Abbott Laboratories
                                 intravenous infusion

 XIM 1 g              Cefotaximum          Powder for solution for        1g          Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
                                 intramuscular and intravenous
                                 injection and infusion
 XIM 2 g              Cefotaximum          Powder for solution for        2g          Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
                                 intramuscular and intravenous
                                 injection and infusion
 XIM 500 mg             Cefotaximum          Powder for solution for        500 mg        Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
                                 intramuscular and intravenous
                                 injection and infusion
 IAXON 1 g             Ceftriaxonum         Powder for solution for        1g          Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
                                 intramuscular and intravenous
                                 injection and infusion
 IAXON 2 g             Ceftriaxonum         Powder for solution for        2g          Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
                                 intramuscular and intravenous
                                 injection and infusion

 IAXON 500 mg            Ceftriaxonum         Powder for solution for        500 mg        Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
                                 intramuscular and intravenous
                                 injection and infusion

 omycin               Vancomycinum         Powder for solution for infusion   500 mg        Abbott France S.A.
 omycin               Vancomycinum         Powder for solution for infusion   1g          Abbott France S.A.
                  Aciclovirum          Powder for solution for infusion   250 mg        Abbott Laboratories
                  Aciclovirum          Powder for solution for infusion   500 mg        Abbott Laboratories
   Commercial Name     Chemical constitution        Pharmaceutical form         Strength       Marketing authorisation holder

be                           Ointment                         Beiersdorf AG

n                            Oral solution                      Julius Redel CESRA - Arzneimittelfabrik GmbH
n do usuwania odcisków                 Coutanous liquid                     Inco-Veritas S.A. Oddział w Pruszkowie; Celia Za
                                                         Produkcji Kosmetyczno-Farmaceutycznej
             Amphotericinum B        Suspension for intravenous infusion 5 mg/ml       ELAN PHARMA INTERNATIONAL Ltd.

ol                           Tablets                         Heel GmbH
             Acebutololum          Film-coated tablets          200 mg       Schwarz Pharma Sp. z o.o.
 ng 400         Acebutololum          Gastro-resistant, prolonged release  400 mg       Schwarz Pharma Sp. z o.o.
                            tablets
             Acidum acetylsalicylicum    Film-coated tablets          75 mg       Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA

             Oxymetazolini hydrochloridum  Nasal spray, solution         0.05 %       US Pharmacia International Inc.
             Acetylcysteinum        Granules for oral solution      20 mg/ml      Hexal AG
             Acetylcysteinum        Solution for intravenous injection or 300 mg/3 ml    Hexal AG
                            for respiratory system

             Acetylcysteinum        Effervescent tablets         100 mg       Hexal AG
             Acetylcysteinum        Granules for oral solution      100 mg       Hexal AG
             Acetylcysteinum        Tablets                100 mg       Hexal AG
             Acetylcysteinum        Capsules               200 mg       Hexal AG
             Acetylcysteinum        Effervescent tablets         200 mg       Hexal AG

             Acetylcysteinum        Granules for oral solution      200 mg       Hexal AG
             Acetylcysteinum        Tablets                200 mg       Hexal AG
Hot           Acetylcysteinum        Granules for oral solution      200 mg/3 g     Hexal AG
             Acetylcysteinum        Tablets                300 mg       HEXAL AG
             Acetylcysteinum        Effervescent tablets         600 mg       Hexal AG
             Acetylcysteinum        Tablets                600 mg       HEXAL AG
Hot           Acetylcysteinum        Granules for oral solution      600 mg/3g     Hexal AG
             Tianeptinum          Tablets                12,5 mg      Zakłady Farmaceutyczne POLFA – ŁÓDŹ S.A.
             Zafirlukastum         Film-coated tablets          10 mg       Astra Zeneca UK Ltd.
             Zafirlukastum         Film-coated tablets          20 mg       AstraZeneca UK Ltd.
10            Quinaprilum          Film-coated tablets          10 mg       Gödecke AG
20            Quinaprilum          Film-coated tablets          20 mg       Gödecke AG
    Commercial Name    Chemical constitution       Pharmaceutical form          Strength       Marketing authorisation holder

40            Quinaprilum           Film-coated tablets        40 mg        Gödecke GmbH

5            Quinaprilum           Film-coated tablets        5 mg         Gödecke AG
             Hydrochlorothiazidum +     Film-coated tablets        12,5mg + 10mg    Parke-Davis GmbH - Freiburg
             Quinaprilum
 20           Hydrochlorothiazidum +     Film-coated tablets        12,5mg + 20mg    Parke-Davis GmbH - Freiburg
             Quinaprilum

ol            Acebutololum          Film-coated tablets        200 mg        Sanofi-Synthelabo Sp. z o.o.
ol            Acebutololum          Tablets              200 mg        Merck Sp. z o.o.
ol            Acebutololum          Tablets              400 mg        Merck Sp. z o.o.
             Acebutololum          Film-coated tablets        200 mg        SPA Societa Prodotti Antibiotici SpA

             Acebutololum          Film-coated tablets        400 mg        SPA Societa Prodotti Antibiotici SpA
 marol          Acenocoumarolum         Tablets              4 mg         Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
marol          Acenocoumarolum         Tablets              4 mg         Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
marol WZF        Acenocoumarolum         Tablets              1 mg         Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
             Paracetamolum          Tablets              300 mg        Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Galena

 m Coffeino       Caffeinum et natrii benzoas +  Tablets                         Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Galena
             Paracetamolum
orte           Paracetamolum          Tablets              500 mg        Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Galena
t            Acetylopromazyny maleinian   Gel                for veterinary use  Biowet Drwalew

             Acidum lacticum + Acidum    Coutanous liquid                    Scan-Anida sp. z o.o.
             salicylicum
                             Buccal tablet           100 mg        Puritan's Pride, Incorporated
             Acidum acetylosalicylicum    Film-coated tablets        80 mg        Sun - Farm Sp. z o.o.
             Acidum acetylsalicylicum    Tablets              30 mg        Sun Farm Sp. z o.o.

             Acidum acetylsalicylicum    Tablets              50 mg        Sun Farm Sp. z o.o.
             Acidum acetylsalicylicum    Tablets              75 mg        Sun Farm Sp. z o.o.
 n            Acidum asparticum        Tablets              46 mg K+       Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy "Filofarm" ,
                                                         Bydgoszcz

Nefro          Calcii acetas          Film-coated tablets        500 mg        Salmon Pharma
 steine         Acetylcysteinum         Effervescent tablets        200 mg        Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A
 steine         Acetylcysteinum         Effervescent tablets        600 mg       Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A
                             Buccal tablets                     Zakłady Farmaceutyczne POLFA – ŁÓDŹ S.A.
             Roxithromycinum         Film-coated tablets        150 mg        Help S.A. Pharmaceuticals Attica
             Aciclovirum           Powder for solution for intravenous 0.25 g       Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
                             infusion
             Acebutolum           Tablets              200 mg        Polfarmex S.A.
             Acebutolum           Tablets              400 mg        Polfarmex S.A.
                             Instant herbal tea                   Herbaflos Zakład Przetwórstwa Zielarskiego
-aminocapronicum     Acidum aminocaproicum      Powder                         Ziołolek - Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Sp. z
   Commercial Name       Chemical constitution      Pharmaceutical form        Strength        Marketing authorisation holder

-aminocapronicum granulatum  Acidum aminocaproicum    Granules              50 g/100 g      Ziołolek - Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Sp. z

olicum            Acidum folicum       Tablets              15 mg        Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
olicum            Acidum folicum       Tablets              5 mg         Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
olicum            Acidum folicum       Tablets              0,4 mg        Polfarmex S.A.
olicum            Acidum folicum       Tablets              5 mg         Polfarmex S.A.
olicum            Acidum folicum       Tablets              15 mg        Polfarmex S.A.

olicum 15 mg         Acidum folicum       Tablets              15 mg        Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "HAS
                                                         LEK"
olicum 5 mg          Acidum folicum       Tablets              5 mg         Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "HAS
                                                         LEK"

hosphoricum complexe nr 5                 Drops                          Lehning Laboratoires
hosphoricum com-pose krople                                            Dolisos Laboratoires
               Acidum folicum       Tablets              0,4 mg        Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "HAS
                                                         LEK"

               Preparat złożony      Coutanous liquid                    Unia Zakłady Farmaceutyczno-Aerozolowe
                                                         Spółdzielnia Pracy
 forte            Preparat złożony      Coutanous liquid                    Unia Zakłady Farmaceutyczno-Aerozolowe
                                                         Spółdzielnia Pracy
               Aciclovirum         Powder for solution for infusion  250 mg        Hexal AG
               Aciclovirum         Powder for solution for infusion  500 mg        Hexal AG
               Ticlopidinum        Film-coated tablets        250 mg        ICN Polfa Rzeszów S.A.
                             Cutaneous emulsion         100 mg/g       R & C - Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne s.c.
               Erythromycinum       Coutanous liquid          2%          Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne R i C

m               Acidum azelaicum      Cream               200 mg/g       Unia Zakłady Farmaceutyczno-Aerozolowe
                                                         Spółdzielnia Pracy
                             Instant herbal tea                   Herbaflos Zakład Przetwórstwa Zielarskiego
n fix             Mieszanka ziołowa      Instant herbal tea                   Herbapol - Gdańsk Sp. z o.o. - Zastawna
               Tioxolonum         Coutanous liquid          5 mg/g        Unia Zakłady Farmaceutyczno-Aerozolowe
                                                         Spółdzielnia Pracy
               Dextromethorphanum     Tablets              15 mg        Sanofi-Synthelabo Sp. z o.o.
50              Dexpanthenolum +      Syrup               (50mg + 7,5mg)/5ml  Sanofi-Synthelabo Sp. z o.o.
               Dextromethorphanum

00              Dexpanthenolum +      Syrup               (50mg + 15mg)/5ml  Sanofi-Synthelabo Sp. z o.o.
               Dextromethorphanum
ej przeciwbólowy                     Oil                           WALA-Heilmittel GmbH
 comp. granulki                                                  WALA-Heilmittel GmbH

 comp. inj.                                                    WALA-Heilmittel GmbH
 comp. krople do uszu                                               WALA-Heilmittel GmbH
 compose krople                                                  Dolisos Laboratoires
 Pentarkan                        Tablets                         DHU-Arzneimittel GmbH & Co.KG
  Commercial Name     Chemical constitution        Pharmaceutical form         Strength       Marketing authorisation holder

/China comp.                       Suppository             1g         WALA-Heilmittel GmbH

/China comp. granulki                                               WALA-Heilmittel GmbH
-Dagomed 1 grypa                                                 DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa
-Homaccord                        Amp.                          Heel GmbH
-Homaccord                        Oral drops                       Heel GmbH
            Hemophilus influenzae B, purified Lyophilisate and solvent for     10 mcg       Aventis Pasteur S.A.
            antigen conjugated        solution for subcutaneous and
                             intramuscular injection
            Triprolidinum +          Syrup                          Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
            Dextromethorphanum +
            Pseudoephedrinum
0            Alteplasum            Powder and solvent for solution for 10 mg        Boehringer Ingelheim International GmbH
                             infusion

0            Alteplasum            Powder and solvent for solution for 20 mg        Boehringer Ingelheim International GmbH
                             infusion
0            Alteplasum            Powder and solvent for solution for 50 mg        Boehringer Ingelheim International GmbH
                             infusion
            Estradiolum + Norethisteronum   Film-coated tablets                   Novo Nordisk A/S
            Risedronatum           Film-coated tablets         30 mg       Aventis Pharma AB
            Risedronatum           Film-coated tablets         5 mg        Aventis Pharma AB
            Pioglitazonum           Tablets               15 mg       Lilly Spain S.A.
            Pioglitazonum           Tablets               30 mg       Lilly Spain S.A.

HM           Insulini injectio neutralis    Solution for injection        100 j.m./ml    Novo Nordisk A/S
HM           Insulini injectio neutralis    Solution for injection        40 j.m./ml     Novo Nordisk A/S
HM Penfill       Insulini injectio neutralis    Solution for injection        100 j.m./ml    Novo Nordisk A/S
Innolet         Insulini injectio neutralis    Solution for injection        100 j.m.      Novo Nordisk A/S
MC           Insulini injectio neutralis    Solution for injection        40 j.m./ml     Novo Nordisk A/S
ID MC 100 J.M./Ml    Insulini injectio neutralis    Solution for subcutanous injection  100 j.m./ml    Novo Nordisk A/S
NovoLet         Insulini injectio neutralis    Solution for injection        100 j.m./ml    Novo Nordisk A/S
            Dextranomerum           Medicated powder           4g         Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A
            Ketorolacum trometamolum     Eye drops              5 mg/ml      Allergan Pharmaceuticals Ltd.
            Quinaprilum            Film-coated tablets         5 mg        BIOVENA PHARMA Sp. z.o.o.

            Quinaprilum            Film-coated tablets         10 mg       BIOVENA PHARMA Sp. z.o.o.
            Quinaprilum            Film-coated tablets         20 mg       BIOVENA PHARMA Sp. z.o.o.
d            Aciclovirum            Cream                50 mg/g      STADApharm GmbH
 200 Stada       Aciclovirum            Tablets               200 mg       STADApharm GmbH
 400 Stada       Aciclovirum            Tablets               400 mg       STADApharm GmbH

 800 Stada       Aciclovirum            Tablets               800 mg       STADApharm GmbH
r 200          Aciclovirum            Tablets               200 mg       Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A
   Commercial Name         Chemical constitution         Pharmaceutical form          Strength        Marketing authorisation holder

r 400              Aciclovirum           Tablets                 400 mg        Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A

                 Acetylcysteinum         Effervescent tablets          200 mg        Heinrich Mack Nachf. GmbH & C0. KG a compan
                                                                Pfizer Group
Suivax              Szczepionka przeciwko chorobie  Lyophilisate              for veterinary use  Fatro
                 Aujeszkyego
                 Nifedipinum           Capsules                10 mg        Bayer AG
ts 20              Nifedipinum           Film-coated, prologed release      20 mg        Bayer AG
                                 tablets
ts 30              Nifedipinum           Film-coated, prologed release      30 mg        Bayer AG
                                 tablets
ts 60              Nifedipinum           Film-coated, prologed release      60 mg        Bayer AG
                                 tablets
o infusione           Nifedipinum           Solution for intravenous infusion    0.1 mg/ml      Bayer AG

tard               Nifedipinum           Film-coated, prologed release      20 mg        Bayer AG
                                 tablets
SR 100              Tramadolum            Prolonged release capsules       100 mg        Asta Medica AG
SR 150              Tramadolum            Prolonged release capsules       150 mg        Asta Medica AG

SR 200              Tramadolum            Prolonged release capsules       200 mg        Asta Medica AG
SR 50              Tramadolum            Prolonged release capsules       50 mg        Asta Medica AG
e                Adapalenum            Cream                  0,10%        Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A
e                Adapalenum            Gel                   0,10%        Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A
                 Nicergolinum           Coated tablets             10 mg        Lek Pharmaceuticals d.d.
                 Nicergolinum           Coated tablets             10 mg        Lek Polska Sp. z o.o.
                 Nicergolinum           Lyophilisate and solvent for      4 mg         Lek Polska Sp. z o.o.
                                 solution for injection
                 Nicergolinum           Lyophilisate and solvent for      4 mg         Lek Pharmaceuticals d.d.
                                 solution for injection

N                                 Concentrate for solution for infusion            Fresenius Kabi AB Uppsala
                 Kalii dihydrophosphas + Natrii  Concantrate for solution for      (170,1mg + 133,5mg + Fresenius Kabi AB Uppsala
                 hydrophosphas + Kalii      intravenous infusion          14mg)/ml
                 hydroxydum
Calcium. Musujące tabletki z   Calcii carbonas         Effervescent tablets          0.15 g Ca++     N.P. Pharma Sp. z o.o.


Ferrum              Ferrosi gluconas         Effervescent tablets          18 mg Fe++      N.P. Pharma Sp. z o.o.
Magnesium. Musujące tabletki z  Magnesii carbonas        Effervescent tablets          0.15 g Mg++     N.P. Pharma Sp. z o.o.
m
Multivitamina o smaku owoców                   Effervescent tablets                     N.P. Pharma Sp. z o.o.
ch
Multivitamina o smaku                       Effervescent tablets                     N.P. Pharma Sp. z o.o.
zowym
  Commercial Name           Chemical constitution        Pharmaceutical form          Strength        Marketing authorisation holder

Multivitamina z minerałami o smaku                   Effervescent tablets                   N.P. Pharma Sp. z o.o.


Multivitamina z minerałami o smaku                   Effervescent tablets                   N.P. Pharma Sp. z o.o.
zowym
Witamina C              Acidum ascorbicum (vit C)     Effervescent tablets         200 mg        N.P. Pharma Sp. z o.o.
Witamina C o smaku cytrynowym    Acidum ascorbicum (vit C)     Effervescent tablets         1g          N.P. Pharma Sp. z o.o.
Witamina C o smaku          Acidum ascorbicum (vit C)     Effervescent tablets         1g          N.P. Pharma Sp. z o.o.
zowym
vac – ND/IB             Inaktywowana szczepionka dla   Water - oil emulsion         for veterinary use  Laboratorios Hipra S.A.
                   kur przeciwko rzekomemu
                   pomorowi drobiu, zakaźnemu
                   zapaleniu oskrzeli i syndromowi
                   spadku nieśności
                   Adenosinum            Solution for injection        3 mg/ml       Sanofi Winthrop-Gentilly
-Ebewe                Adenosinum            Solution for intravenous injection  3 mg/ml       EBEWE Arzneimittel GmbH
                   Trimetazidinum          Film-coated tablets         20 mg        Egis Pharmaceuticals Ltd.
                   Acarbosum             Tablets               100 mg        Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
                   Acarbosum             Tablets               50 mg        Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
isan                                  Instant herbal tea                    Laboratorium Medycyny Naturalnej "BONIMED"
                                                                 Żywiec
isol                                  Oral solution                       Laboratorium Medycyny Naturalnej "BONIMED"
                                                                 Żywiec

                                                                 Herba Oskar, Wierzbówiec
                                    Herbal tea                        Herbaflos Zakład Przetwórstwa Zielarskiego
                                    Instant herbal tea                    Herbaflos Zakład Przetwórstwa Zielarskiego
                   Desmopressinum          Nasal drops, solution        100 mcg/1 ml     Ferring Lečiva a.s.

                   Desmopressinum          Solution for injection        4 mcg/1 ml      Ferring Lečiva a.s.
ADE                 Retynolu palmitynian,       Solution               for veterinary use  Vetem
                   Cholekalcyferol, D,µtokoferolu
                   octan

frodyta                                Coutanous liquid                     Elanda s.c. - Zakład Produkcji Środków
                                                                 Farmaceutycznych
                   Acebutolum            Film-coated tablets                    P.P.H.U. „BIOFARM‖ Sp. z o.o.
na PFS                Doxorubicinum           Solution for intravenous injection  2 mg/ml       Pharmacia & Upjohn S.p.A.-Milano

na PFS                Doxorubicinum           Solution for intravenous injection  2 mg/ml       Pharmacia Upjohn Pty Ltd. Bentley
na RD                Doxorubicinum           Lyophilisate and solvent for     10 mg        Pharmacia & Upjohn S.p.A.-Milano
                                    solution for injection
na RD                Doxorubicinum           Lyophilisate for solution for    50 mg        Pharmacia & Upjohn S.p.A.-Milano
                                    injection

c                  Doxorubicinum           Solution for intravenous injection  2 mg/ml       medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate
   Commercial Name           Chemical constitution        Pharmaceutical form         Strength       Marketing authorisation holder

ltus Expectorant For Chesty Coughs  Preparat złożony        Liquid                          Seton Healthcare Group
rrh
e                  Imidakloprid          Solution              for veterinary use  Bayer
                   Methylprednisoloni aceponas   Cream                1 mg/g        Schering AG
                   Methylprednisoloni aceponas   Emulsion              1 mg/g        Schering AG

                   Methylprednisoloni aceponas   Ointment              1 mg/g        Schering AG
  smaku czekoladowym)       Preparat odżywczy        Liquid                          Ross Products Division- Abbott Laboratories
  smaku pomarańczowym)       Preparat odżywczy        Liquid                          Ross Products Division- Abbott Laboratories
                   Ibuprofenum           Film-coated tablets         200 mg        Wyeth-Lederle Pharma GmbH Division Whitehall
                   Ibuprofenum           Film-coated tablets         400 mg        Wyeth - Lederle Pharma GmbH
d                  Ibuprofenum +          Film-coated tablets                   Wyeth-Lederle Pharma GmbH Division Whitehall
                   Pseudoephedrinum
ior                 Ibuprofenum           Oral suspension           100 mg/5 ml     Wyeth - Lederle Pharma GmbH
ra                  Ibuprofenum           Capsules, soft           200mg        Wyeth Lederle Pharma GmbH
SP                  Danofloksacyna         Powder               for veterinary use  Pfizer

                   Desloratadinum         Film-coated tablets         5 mg         Schering-Plough Europe Bruksela
                   Desloratadinum         Syrup                0,5 mg/ml      Schering – Plough Central East S.A.
C Autohaler             Beclomethasonum         Pressurised inhalation       50 µg/dawkę     3 M Health Care Limited
C Autohaler             Beclomethasonum         Pressurised inhalation       100 µg/dawkę     3 M Health Care Limited
C Inhaler              Beclomethasonum         Pressurised inhalation       50 µg/dawkę     3 M Health Care Limited

C Inhaler              Beclomethasonum         Pressurised inhalation       100 µg/dawkę     3 M Health Care Limited
                   Isosorbidi dinitras       Oromusosal spray, solution     1.25 mg/dawkę    GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
                   Isofluranum           Liquid for inhalation anaesthesia            Baxter S.A.
                   Escinum             Film-coated tablets         20 mg        Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A
                   Escinum + Diethylamini salicylas Gel                (20mg + 50mg + 50  Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A
                   + Heparinum                             j.m.)g

                   Natrii escinas + Diethylamini  Gel                 (1mg + 5mg)/g    Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
                   salicylas
rce                 Hippocastani semen extractum  Film-coated tablets         20 mg        Bioforce AG
                   siccum

                   Aesculinum + Lidocainum     Rectal ointment           (50mg + 5mg)/g    Herbapol - Poznańskie Zakłady Zielarskie S.A.
                                   Suppository                       Herbapol - Wrocławskie Zakłady Zielarskie S.A.
compose krople                                                        Dolisos Laboratoires
Compositum                              Drops                          Heel GmbH

Pentarkan D krople                          Drops                          DHU-Arzneimittel GmbH & Co.KG
Dagomed 11 hemoroidy, żylaki                                                 DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa
Heel                                 Drops                          Heel GmbH
 Forte                Hippocastani semen extractum  Coated tablets           150 mg        Julius Redel CESRA - Arzneimittelfabrik GmbH
                   siccum
  Commercial Name    Chemical constitution       Pharmaceutical form           Strength         Marketing authorisation holder

thylicus pro Narcosi                  Liquid for inhalation anaesthesia              Pronit - Zakłady Tworzyw Sztucznych

klerol 0,5%      Polidocanolum          Solution for injection         5 mg/ml        Chemische Fabrik Kreussler Co.GmgH
klerol 1%       Polidocanolum          Solution for injection         10 mg/ml       Chemische Fabrik Kreussler Co.GmgH
klerol 2%       Polidocanolum          Solution for injection         20 mg/ml       Chemische Fabrik Kreussler Co.GmgH
klerol 3%       Polidocanolum          Solution for injection         30 mg/ml       Chemische Fabrik Kreussler Co.GmgH
klerol 4%       Polidocanolum          Solution for injection         40 mg/ml       Chemische Fabrik Kreussler Co.GmgH

chloratum       Ethylis chloridum        Cutaneous spray                       Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy "Filofarm" ,
                                                          Bydgoszcz
            Risperidonum          Film-coated tablets          4 mg         Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
            Risperidonum          Film-coated tablets          3 mg         Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
            Risperidonum          Film-coated tablets          2 mg         Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
            Risperidonum          Film-coated tablets          1 mg         Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
            Gemfibrozilum          Film-coated tablets          450 mg        Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A
            Ambroxolum           Solution for subcutaneous,       7.5 mg/ml       Solco Basel - Przedsiębiorstwo Zagraniczne
                            intramuscular, intravenous injection

            Aclomethasonum         Cream                            Belupo Ltd.
            Aclomethasonum         Ointment                           Belupo Ltd.
n                           Ointment                           Ziaja Ltd. - Zakład Produkcji Leków
            Paracetamolum +         Powder                 praparat złożony   Aflofarm
            Phenylephrinum + Pheniraminum
            + Calcii carbonas + Acidum
            ascorbicum
            Aluminii hydroxidum + Magnesii Oral suspension             (175mg + 200mg)/5ml Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
            hydroxidum
            Aluminii hydroxidum + Magnesii Oral suspension             (175mg + 200mg)/5ml Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
            hydroxidum
            Aluminii hydroxidum + Magnesii Oral suspension             (175mg + 200mg)/5ml Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
            hydroxidum
            Aluminii hydroxydum + Magnesii Buccal tablets             400 mg + 400 mg    Aflofarm Fabryka Leków Sp. z o.o.
            hydroxydum
l           Calcium pantothenicum      Buccal tablets             120 mg        Aflofarm Fabryka Leków Sp. z o.o.

            Witaminy            Tablets                           Aflofarm
rople                                                        Richard Bittner
            Alprazolamum          Tablets                0.25 mg        Anpharm S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
            Alprazolamum          Tablets                0.5 mg        Anpharm S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
SR 125         Theophyllinum          Prolonged release capsules       125 mg        Abbott GmbH & Co KG

SR 250         Theophyllinum          Prolonged release capsules       250 mg        Abbott GmbH & Co KG
SR 375         Theophyllinum          Prolonged release capsules       375 mg        Abbott GmbH & Co KG
SR 500         Theophyllinum          Prolonged release capsules, hard    500 mg        Abbott GmbH & Co KG
            Oxymetazolini hydrochloridum  Eye drops, solution          0.25 mg/ml      Schering-Plough Labo N.V.
    Commercial Name       Chemical constitution        Pharmaceutical form         Strength          Marketing authorisation holder

                Oxymetazolini hydrochloridum  Nasal spray, solution        500 mcg/ml       Schering-Plough Labo N.V.

                Lindanum            Coutanous liquid           10 mg/ml        Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
                Pentoxifyllinum         Coated tablets            100 mg         Slovakofarma a.s.
  Retard           Pentoxifyllinum         Prolonged release tablets      400 mg         Slovakofarma a.s.
 600 Retard           Pentoxifyllinum         Prolonged release tablets      600 mg         Slovakofarma a.s.
                Amlodipinum           Tablets               10 mg          Leciva a.s.

                Amlodipinum           Tablets               5 mg          Leciva a.s.
e                Amprenavirum          Capsules, soft            150 mg         Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
e                Amprenavirum          Capsules, soft            50 mg          Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
e                Amprenavirum          Oral solution            15 mg/ml        Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
                Tirofibanum           Concantrate for solution for     0.25 mg/ml       Merck Sharp & Dohme Idea Inc.
                                intravenous infusion

                                Herbal granules                       Madaus AG
on                               Drops                            Plantamed Arzneimittel GmbH
on, tabletki                                                         Plantamed Arzneimittel GmbH
                Agni casti extractum      Oral drops                          Phytopharm Klęka S.A.

  koncentrat         Acidum lacticum         Emulsion               for veterinary use   Agraria Pharma
ae herba                            Herb                             Z.K.Z. FLOS, Mokrsko
AL - Inaktywowana Szczepionka  Antygeny powierzchniowe wirusów grypy typu:A odpow. Beijing /262/95 (H1N1)B odpow.      Chiron Behring GmbH & Co, Oddział Szczepionek
Grypie             Beijing /184/93A odpow. Sydney /5/97 (H3N3)                         Warszawa

Tabs              Sól sodowa kwasu        Tablets               for veterinary use   Schering Plough
                dihloroizocyjanuronowego
 RON comp. amp.                                                       WALA-Heilmittel GmbH
 RON comp. granulki                                                     WALA-Heilmittel GmbH
                                Instant herbal tea                      Herbaflos Zakład Przetwórstwa Zielarskiego
                Acidum ascorbicum + Rutosidum Film-coated tablets          300 mg + 50 mg     Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
                Agni casti fructus extractum  Film-coated tablets         4 mg          Biofarm Sp.z.o.o Przdsiębiorstwo Produkcyjno -
                siccum                                            Handlowo - Usługowe
                Salbutamolum          Pressurised inhalation, suspension  100 mcg/dawkę      3M Medica
                                                   inhalacyjną

FG 50              aivlozyna            Powder                for veterinary use   Eco Animal Health Ltd.
D.I.              Czynnik IX krzepnięcia     Lyophilisate for intravenous use   200 j.m. + 5 ml     Instituto Sierova - Ccinogeno Italiano I.S.I. SpA
                                                   rozpuszczalnik +
                                                   zestaw do
                                                   sporządzania roztworu
                                                   i podawania

X D.I.             Czynnik IX krzepnięcia     Lyophilisate for intravenous use   500 j.m.+10 ml     Instituto Sierova - Ccinogeno Italiano I.S.I. SpA
                                                   rozpuszczalnik +
                                                   zestaw do
                                                   sporządzania roztworu
                                                   i podawania
in-o-med                            Toothpaste                          Dr Rudolf Liebe Nachf. GmbH
 maticum                            Concentrate for toothpaste                  Dr Rudolf Liebe Nachf. GmbH
                Agni casti fructus extractum  Tablets               50 mg          Innowacyjno Wdrożeniowe Laboratorium
                siccum                                            Farmaceutyczne LABOFARM, Starogard Gdański
   Commercial Name     Chemical constitution        Pharmaceutical form     Strength         Marketing authorisation holder

             Dextromethorphanum       Syrup             20 mg/15 ml     Urgo Laboratoires S.A.

             Biperidenum          Solution for injection     5 mg/1 ml      Abbott GmbH & Co KG
             Biperidenum          Tablets            2 mg         Abbott GmbH & Co KG
 SR 4 mg         Biperidenum          Prolonged release tablets   4 mg         Abbott GmbH & Co KG
             Szczepionka przeciw chorobie  Lyophilisate + solvent     for veterinary use  Rhone Merieux Laboratoire
             Aujeszky’ego dla świń

 3            Szczepionka dla świń przeciw  Lyophilisate + solvent     for veterinary use  Merial SAS
             chorobie Aujeszky’ego
                             Liquid                       WALA-Heilmittel GmbH
aseczka na skórę twarzy                 Powder                       WALA-Heilmittel GmbH

 piel parowa do twarzy                  Liquid                       WALA-Heilmittel GmbH
             Estradiolum +         Cutaneous emulsion                 Dr August Wolff GmbH & Co.
             Hexachlorophenum
® El           Erythromycinum         Coutanous liquid        10 mg/ml       Dr August Wolff GmbH & Co. Arzneimittel

Oxid 10%         Benzoylis peroxydum      Gel              100 mg/g       Dr August Wolff GmbH & Co.
Oxid 3%          Benzoylis peroxydum      Gel              30 mg/g (3%)     Dr August Wolff GmbH & Co.
Oxid 5%          Benzoylis peroxydum      Gel              50 mg/g       Dr August Wolff GmbH & Co.
APSELN Kapsułki Akne                                             WALA-Heilmittel GmbH
 in            Erythromycinum         Coutanous liquid        20 mg/g       Boots Healthcare International

 in            Erythromycinum         Ointment            20 mg/g       Boots Healthcare International
 in Plus         Erythromycinum + Tretinoinum  Coutanous liquid                  Boots Healthcare International
d 5            Benzoylis peroxydum      Gel              50 mg/g       Boots Healthcare International
dL            Benzoylis peroxydum      Coutanous liquid        40 mg/g       Boots Healthcare International
E                            Gel              40 mg erytromycyny ; Zakłady Farmaceutyczne POLFA – ŁÓDŹ S.A.
                                            0,25 mg tretinoiny
K                                            10 mg / 1 g     Zakłady Farmaceutyczne POLFA – ŁÓDŹ S.A.
m             Retinolum           Ointment            400 j.m./g      Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Gem
m Forte                         Ointment                      Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "GEM
             Metamizolum          Effervescent tablets      500 mg        HEXAL Polska Sp. z o.o.

             Ibuprofenum          Effervescent granules     200 mg        Bayer AG
             Ibuprofenum          Film-coated tablets      200 mg        Bayer AG
             Nitrofuralum          Cutaneous spray                   Aveflor a.s.
             Allantoinum          Ointment            20 mg/g       Unia Zakłady Farmaceutyczno-Aerozolowe
                                                       Spółdzielnia Pracy
    Commercial Name       Chemical constitution        Pharmaceutical form         Strength         Marketing authorisation holder

               Allantoinum + Acidum boricum + Medicated powder                      Unia Zakłady Farmaceutyczno-Aerozolowe
               Zinci oxydum                                        Spółdzielnia Pracy
lus              Allantoinum + Dexpanthenolum   Cream                           Unia Zakłady Farmaceutyczno-Aerozolowe
                                                             Spółdzielnia Pracy
lus              Allantoinum + Dexpanthenolum   Ointment                         Unia Zakłady Farmaceutyczno-Aerozolowe
                                                             Spółdzielnia Pracy
               Allantoinum + Colecalciferolum  Ointment               (10mg + 500 j.m. +  Coel s.c.- Laboratorium Farmaceutyczne Wytwórn
               + Retinolum                              1000j.m.)/g     Euceryny

               Preparat ziołowy         Coated tablets                      Herbapol - Poznańskie Zakłady Zielarskie S.A.
 lus             Penicylina G prokainowa,     Intramammary suspension       for veterinary use  Pharmacia
               Nowobiocyna
               Rilmenidinum           Tablets               1 mg         Egis Pharmaceuticals Ltd.
               Albendazolum           Oral suspension           400 mg/20 ml     Medana Pharma TERPOL Group S.A.

n D5 iniekcje                                                      Sanum-Kehlbeck
n D5 krople                                                       Sanum-Kehlbeck
LA              Ampicillinum           Suspension              for veterinary use  Intervet
               Policresulenum          Pessary               90 mg        Alatana Pharma AG
20% Human Salzarm       Albuminum            Solution for intravenous infusion  200 mg/ml      Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H
5% Human           Albuminum            Solution for intravenous infusion  50 mg/ml       Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H
  ludzka 5%         Albuminum            Solution for intravenous infusion  50 mg/ml       ZLB Bioplasma AG
  ludzka 5% do stosowania  Albuminum            Solution for intravenous infusion  50 mg/ml       Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek - Wars
o
  ludzka 20%        Albuminum            Solution for intravenous infusion  200 mg/ml      ZLB Bioplasma AG
eel S                             Tablets                          Heel GmbH
               Proxymetacainum         Eye drops, solution         5 mg/ml       Alcon Couvreur N.V.
               Allii cepae extractum fluidum  Syrup                949 mg/5ml      Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasc
                                                             Lek
               Allii cepae extractum +     Gel                 (50mg + 50j.m.)/g  Herbapol - Poznańskie Zakłady Zielarskie S.A.
               Heparinum
               Allii sativi extractum siccum,  Powder for oral suspension                Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "GEM
               Echinaceae purpureae herbae
               extractum siccum
               Kalii canrenoas         Solution for injection        20 mg/ml       Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea
               Amlodipinum           Tablets               5 mg         Polfarmex S.A.
               Amlodipinum           Tablets               10 mg        Polfarmex S.A.

% Krem            Imiquimodum           Cream                50 mg/g       3M Medica
nhaler            Beclometasonum          Pressurised inhalation, suspension  50 mcg/dawkę     Schering- Plough Labo N.V.
                                                  inhalacyjną
               Diltiazemum           Tablets               60 mg        Alkaloid
               Acidum alendronicum       Tablets               70 mg        Blau – Farma Sp. z o.o.
   Commercial Name     Chemical constitution      Pharmaceutical form         Strength        Marketing authorisation holder

             Acidum alendronicum     Tablets               10 mg       ICN Polfa Rzeszów S.A.

             Acidum alendronicum     Tablets               5 mg        ICN Polfa Rzeszów S.A.
ate            Acidum alendronicum     Tablets               5 mg i 10 mg    PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
ate Sodium        Acidum alendronicum     Oral capsules            13,05 mg      Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A
             Cetirizinum         Film-coated tablets         10 mg       Boehringer Ingelheim International GmbH
Diagnostyczne Do Testów  Wyciągi alergenowe      Solution                        Haarlems Alergenen Laboratorium B.V.
yjnych
Diagnostyczne Do Testów  Wyciągi alergenowe      Solution                        Haarlems Alergenen Laboratorium B.V.
ch
diagnostyczne do testów                Solution                        Wytwórnia Surowic i Szczepionek Biomed - Krak
ch
Diagnostyczne Do Testów  Wyciągi alergenowe      Solution for subcutanous injection           Haarlems Alergenen Laboratorium B.V.
ych
omeoPorady                                                   Laboratoires BOIRON
             Antazolinum + Naphazolinum  Eye drops                        Alcon Cusi, S.A.
             Loratadinum         Syrup                1mg /ml      US Pharmacia
             Loratadinum         Tablets               10 mg       US Pharmacia Sp. z o.o.
             Cetirizinum         Film-coated tablets         10 mg       Medial Polska Sp. z o.o.
             Cetirizinum         Film-coated tablets         10 mg       Cipla Ltd.

             Cetirizinum         Tablets               10 mg       Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „LEK – AM‖ Sp
                                                        o.o.
             Ebastinum          Film-coated tablets         10 mg       BIOVENA PHARMA Sp. z.o.o.
eel                          Tablets                         Heel GmbH

             Naproxenum          Film-coated tablets         220 mg       Roche Consumer Health Ltd
             Cytarabinum         Solution for injection        20 mg/ml      Heinrich Mack Nachf. GmbH & C0. KG a compan
                                                        Pfizer Group
             Cytarabinum         Solution for injection        20 mg/ml      Heinrich Mack Nachf. GmbH & C0. KG a compan
                                                        Pfizer Group
             Cytarabinum         Solution for intravenous infusion  50 mg/ml      Heinrich Mack Nachf. GmbH & C0. KG a compan
                                                        Pfizer Group
opherol Acetate      Tocopherolum         Capsules               100 mg       Chemiczno - Farmaceutyczna S.A. ICN OKTYAB
                                                        Sankt - Petersburg

Alphacalcidolum      Alfacalcidolum        Capsules               0.25 mcg      GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
Alphacalcidolum      Alfacalcidolum        Capsules               1 mcg       GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
e             Interferonum alfa natural  Solution for subcutaneous and    1e+006 j.m/ml   Alfa Wassermann S.p.A.
                            intramuscular injection or for
                            infusion
e                           Solution for subcutaneous and    3e+006 j.m/ml   Alfa Wassermann S.p.A.
                            intramuscular injection or for
                            infusion
   Commercial Name          Chemical constitution         Pharmaceutical form       Strength       Marketing authorisation holder

e                                   Solution for subcutaneous and  6e+006 j.m/ml   Alfa Wassermann S.p.A.
                                    intramuscular injection or for
                                    infusion
dol                 Alfacalcidolum           Capsules, soft          0.25 mcg      Instytut Farmaceutyczny
dol                 Alfacalcidolum           Capsules, soft          1 mcg       Instytut Farmaceutyczny
                  Paracetamolum           Capsules, soft          500 mg       US Pharmacia
                  Diethylamini salicylas +      Cream              (100mg + 10mg)/g  Solvay Pharma - Suresnes Cedex
                  Myrtecainum
                                    Tablets                       Krka d.d., Novo mesto
um                                   Capsules                      Herbaxat Laboratoires Z.I.
                  Preparat złożony          Inhalation vapour, solution             Ziołolek - Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Sp. z
                  Allii sativi bulbus extractum   Oral drops            414 mg/ml     Zakład Produkcyjno-Usługowy FARKO s.c., Mroc
                  fluidum
m                  Dieta eliminacyjna w        Liquid                       Ross Products Division Abbott laboratories
                  nietolerancji pokarmowej
                  Alli ativi bulbus maceratio oleosa Capsules, soft          270 mg       Agropharm S.A.
Forte                Allii sativi bulbus maceratio   Capsules, soft          510 mg       Agropharm S.A.
                  oleosa

                  Simvastatinum           Film-coated tablets       10 mg       MEPHA Ltd.
                  Simvastatinum           Film-coated tablets       20 mg       MEPHA Ltd.
                  Simvastatinum           Film-coated tablets       40 mg       MEPHA Ltd.
                                    Capsules             270 mg       Krka d.d., Novo mesto
                  Preparat odżywczy         Powder                       Ross Products Division- Abbott Laboratories
m                  Acidum acetylsalicylicum +     Effervescent tablets                Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty
                  Glycinum
zer                 Acidum acetylsalicylicum      Effervescent tablets       0.324 g      Bayer AG
                  Melphalanum            Film-coated tablets       2 mg        Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
                  Melphalanum            Film-coated tablets       5 mg        Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
tylowy 70% skażony chlorheksydyną                   Liquid                       Maga-Herba s.c., Legionowo


enyloetylowy                                                        Pharma Cosmetic, Kraków
zopropylowy                                                        Polskie Odczynniki Chemiczne, Gliwice

Comod                Timololum             Eye drops            20 mg/ml      Ursapharm Arzneimittel GmbH
omod                Natrii cromoglicas         Nasal spray, solution      20 mg/ml      Ursapharm Arzneimittel GmbH
om                 Acidum cromoglicicum        Eye drops            20 mg/ml      Ursapharm Arzneimittel GmbH& CoKG
om                 Natrii cromoglicas         Nasal spray, solution      20 mg/ml      Ursapharm Arzneimittel GmbH
                  Azelastinum            Eye drops                      Asta Medica AG

                  Azelastinum            Film-coated tablets       2 mg        Asta Medica AG
                  Azelastinum            Nasal spray           0.1 %       Asta Medica AG
   Commercial Name     Chemical constitution       Pharmaceutical form         Strength         Marketing authorisation holder

            Alergeny pyłków roślin     Suspension for subcutaneous                 Allergopharma Joachim Ganzer KG
                            injection
            Alergeny pyłków roślin     Suspension for subcutaneous                 Allergopharma Joachim Ganzer KG
                            injection
            Cetirizinum           Film-coated tablets         10 mg          Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
            Cetirizinum           Oral drops              10 mg / ml       Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
            Cetirizinum           Syrup                5 mg/5 ml        Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
            Albuminum humanum        Solution for intravenous infusion  fiolki 10 ml; butelki  CSL Limited
                                               100 ml
            Albuminum humanum        Solution for intravenous infusion  40 mg/ml; fiolki 50   CSL Limited
                                               ml; butelki 500 ml
                                                           Agropharm S.A.
miód czosnkowy                                                    Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Prod. – Anal. –
                                                           Handl. „PROLAB‖ s.c., Nakło

            Allii sativi bulbus + Urticae  Film-coated tablets         200mg + 53,5mg     Herbapol - Poznańskie Zakłady Zielarskie S.A.
            folium
                            Capsules, soft            350 mg         Gal s.c. Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Rolno -
                                                           Przetwórcze

            Allii sativi extractum +    Gel                 (100mg + 10mg +     Herbapol - Poznańskie Zakłady Zielarskie S.A.
            Allantoinum + Troxerutinum                      20mg)/g
            Olejowy wyciąg z czosnku    Suspension              for veterinary use   Biowet Puławy
            Allii sativi bulbus       Tablets               300 mg         Innowacyjno Wdrożeniowe Laboratorium
                                                           Farmaceutyczne LABOFARM, Starogard Gdański
            Preparat złożony        Film-coated tablets                     Herbapol - Poznańskie Zakłady Zielarskie S.A.
                            Capsules                           BIOGAL Pharmaceutical Works Ltd
                                                           ONP Borszczagowski Zakład Chemiczno
                                                           Farmaceutyczny", Ukraina
            Alcuronii chloridum       Solution for intravenous injection  5 mg/ml         ICN Polfa Rzeszów S.A.
ol           Allopurinolum          Tablets               100 mg         ARGON Zakład Farmaceutyczny Spółka Akcyjna
100           Allopurinolum          Tablets               100 mg         ratiopharm GmbH

            Allopurinolum          Tablets               100 mg         Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
            Dihydroergocryptini mesylas   Tablets               20 mg          Poli Industria Chimica S.p.A
erm N          Aloe arborescens, Neomycini   Ointment               30 mg/g + 5 mg/g    Zakłady Farmaceutyczno – Aerozolowe „UNIA‖
            sulphas                                           Spółdzielnia Pracy
pose krople                                                     Dolisos Laboratoires
es extract                       Amp.                             Polypharm S.A.
  Tea Tree Liniment                  Ointment                           Australian Aloe Ltd.
omed 12 biegunki                                                   DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa
m            Aloe arborescens folium     Ointment               30 mg/g         Zakłady Farmaceutyczno – Aerozolowe „UNIA‖
            extractum siccum                                       Spółdzielnia Pracy
   Commercial Name    Chemical constitution         Pharmaceutical form         Strength         Marketing authorisation holder

            Lodoxamidum            Eye drops              1 mg/ml        Alcon Couvreur N.V.

            Inaktywowana szczepionka dla    Suspension              for veterinary use  Biowet Puławy
            lisów hodowlanych przeciw
            grzybicy skórnej
idolum         Alfacalcidolum           Capsules, soft            0,001 mg ; 0,00025 mg Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "HAS
                                                           LEK"
            Brimonidinum            Eye drops, solution         2 mg/ml        Allergan Inc.
            Acidum salicylicum +        Coutanous liquid                      Dr August Wolff GmbH & Co.
            Prednisolonum

E            Acidum salicylicum +        Coutanous liquid                      Dr August Wolff GmbH & Co.
            Estradiolum + Prednisolonum
  Pig Premix     Jozomycyna             Premix                for veterinary use  Virbac
  Premix       Jozomycyna             Premix                for veterinary use  Virbac

  SP         Jozomycyna             Powder                for veterinary use  Virbac
            Alprazolamum            Tablets               0,5 mg        BIOVENA PHARMA Sp. z.o.o.
            Alprazolamum            Tablets               1 mg         BIOVENA PHARMA Sp. z.o.o.
            Alprazolamum            Tablets               2 mg         BIOVENA PHARMA Sp. z.o.o.
erck 0,25        Alprazolamum            Tablets               0.25 mg        Generics (UK) Limited
erck 0,5        Alprazolamum            Tablets               0.5 mg        Generics (UK) Limited
erck 1,0        Alprazolamum            Tablets               1 mg         Generics (UK) Limited
int 20         Alprostadilum           Concantrate for solution for infusion 20 mcg/ 1 ml     Pint Pharma GmbH
int 500         Alprostadilum           Concantrate for solution for infusion 500 mcg/ 1 ml    Pint Pharma GmbH
            Alprazolamum            Tablets               0.5 mg        Orion Corporation

            Alprazolamum            Tablets               1 mg         Orion Corporation
            Allopurinol            Tablets               100 mg        Polfarmex S.A.
            Aluminii acetotartras       Gel                 10 mg/g        EMO Wytwórnia Artykułów Farmaceutycznych i
                                                           Kosmetycznych doc dr hab.. Farm. Michał Oginsk
            Aluminii acetotartras       Tablets               1g          ARGON Zakład Farmaceutyczny Spółka Akcyjna

            Aluminium acetotatratum      Gel                 10mg / 1 g      ZIAJA Ltd. Zakład Produkcyjny Gdańsk
                                                           Lek Pharmaceutical & Chemical Company d.d.
            Althaeae radix           Syrup                387 mg/5ml      Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Gem
            Althaeae radix           Medicated honey           212 mg/5 ml      Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "GEM
            Aluminii acetotartras       Cream                10 mg/g        Herba Studio Mścisz i Wspólnicy Spółka Jawna

            Aluminii acetotartras       Cream                7.5 mg/g       Herba Studio Mścisz i Wspólnicy Spółka Jawna
            Frangulae cortex extractum     Coated tablets            120mg + 100mg     Herbapol - Poznańskie Zakłady Zielarskie S.A.
            siccum + Frangulae cortex pulvis
            Cimetidinum            Film-coated tablets         200 mg        Lek Pharmaceuticals d.d.

            Cimetidinum            Film-coated tablets         200 mg        Lek Polska Sp. z o.o.
            Cimetidinum            Solution for injection        100 mg/ml       Lek Pharmaceuticals d.d.
   Commercial Name    Chemical constitution        Pharmaceutical form        Strength          Marketing authorisation holder

            Cimetidinum           Solution for injection       100 mg/ml       Lek Polska Sp. z o.o.

n            Dichydroxyaluminii natrii    Buccal tablet            340 mg         Polfa Łódź S.A. Zakłady Farmaceutyczne
            carbonas
n            Dichydroxyaluminii natrii    Oral suspension           340mg/5 ml       Polfa Łódź S.A. Zakłady Farmaceutyczne
            carbonas
            Aluminii hydroxidum + Magnesii Oral suspension            (23mg w przeliczeniu  Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
            hydroxidum                              na tlenek glinu +
                                               40,77mg)/ml

            Aluminii hydroxidum + Magnesii Tablets                200mg +200mg      Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
            hydroxidum
Dagomed 19 zaparcia                                                 DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa
            Aluminii hydroxidum       Buccal tablet            500mg         Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
            Aluminii hydroxidum       Tablets               500mg         Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA

            Aluminii chloridum hexahydricum Liquid                (200mg + 1mg)/g    Chema Elektromet Spółdzielnia Pracy- Przemysłow
            + Oxyquinolinum
Q            Alergeny jadów błonoskrzydłych  Suspension for subcutaneous                Alk-Abello A/S
                             injection
Q            Alergeny pyłków roślin      Suspension for subcutaneous                Alk-Abello A/S
                             injection
Q            Alergeny roztoczy kurzu     Suspension for subcutaneous                Alk-Abello A/S
            domowego             injection

Q            Alergeny różne - mieszanina   Suspension for subcutaneous                Alk-Abello A/S
                             injection
Q            Alergeny sierści zwierząt    Suspension for subcutaneous                Alk-Abello A/S
                             injection

            Surfactantum           Endotracheopulmonary instillation, 50 mg/1,2 ml      Boehringer Ingelheim International GmbH
                             solution
arcia, syrop                                                    DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa
                             Film-coated tablets                    Solvay Pharma Laboratoire

                             Syrup                           Solvay Pharma - Suresnes Cedex
            Lidocainum, Eugenol       Gingival paste                       Septodont
                             Dental paste                        Septodont
            Alergeny diagnostyczne      Solution                          Stallergenes S.A.
            Amantadinum           Film-coated tablets         100 mg         Merz & Co. GmbH

            Amantadinum           Solution for intravenous infusion  200 mg/500ml      Merz & Co. GmbH
                             Syrup                           Herbapol - Wrocławskie Zakłady Zielarskie S.A.
  "d",                         Syrup                           Herbapol, Wrocław
            Preparat ziołowy         Herbal tea                         Naturwaren OHG Dr Peter Theiss
            Glimepiridum           Tablets               1 mg          Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH
            Glimepiridum           Tablets               2 mg          Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH
   Commercial Name      Chemical constitution        Pharmaceutical form          Strength        Marketing authorisation holder

              Glimepiridum          Tablets                3 mg         Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH

              Glimepiridum          Tablets                4 mg         Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH
              Glimepiridum          Tablets                6 mg         Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH
e              Amphotericinum B        Powder for solution for intravenous 50 mg          Gilead Sciences International Ltd.
                              infusion

cne Treatment Cream     Benzoylis peroxydum       Cream                 13.5 mg/g      Kato Laboratories Inc.
mbrohexal          Ambroxolum           Effervescent tablets          30 mg        Hexal AG
m              Ambroxolum           Syrup                            Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "GEM
GEM Forte          Ambroxolum           Syrup                            Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "GEM
xal             Ambroxolum           Oral solution             7.5 mg/ml      Hexal AG
xal             Ambroxolum           Solution for subcutaneous,       7.5 mg/ml      Hexal AG
                              intramuscular, intravenous injection
xal             Ambroxolum           Tablets                30 mg        Hexal AG
xal Retard         Ambroxolum           Prolonged release capsules       75 µg        HEXAL AG
xal S            Ambroxolum           Oral solution             15 mg/ml       Hexal AG

ol             Ambroxolum           Syrup                 15 mg/5 ml      Byk-Mazovia Sp. z o.o. w Łyszkowicach
ol             Ambroxolum           Syrup                 30 mg/5 ml      Byk-Mazovia Sp. z o.o. w Łyszkowicach
ol             Ambroxolum           Tablets                30 mg        Sanofi – Biocom Sp. z o.o.
ol             Ambroxolum           Tablets                30 mg        Byk Mazowia Sp. z o.o., Łyszkowice
n              Ambroxolum           Tablets                30 mg        PRO. MED. CS. Praha a.s.

              Ambroxolum           Drops                 7.5 mg/ml      Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
              Ambroxolum           Syrup                 15 mg/5 ml      Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
              Ambroxolum           Syrup                 30 mg/5 ml      Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
              Ambroxolum           Syrup                 15 mg/5ml      Polfarmex S.A
              Ambroxolum           Syrup                 30 mg/5ml      Polfarmex S.A

  Hydrochloride      Ambroxolum           Effervescent tablets          60 mg        Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A
 , Anavix          Ambroxolum           Syrup for adult            30 mg/5 ml      Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
 , Anavix          Ambroxolum           Syrup for children           15 mg/5 ml      Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
 -ratiopharm 15       Ambroxolum           Solution for injection         7.5 mg/ml      ratiopharm GmbH
  Dmsa Agen        Acidum dimercaptosuccinicum   Radiopharmaceutical kit                   Nycomed Amersham plc
              (DMSA)
  Hepatate II Agent    Preparat radiofarmaceutyczny  Radiopharmaceutical kit                   Nycomed Amersham plc
  Pentetate II Agent   Calcium trisodium pentetate   Radiopharmaceutical kit                   Nycomed Imaging AS
  Stannous Agent     Preparat radiofarmaceutyczny  Radiopharmaceutical kit                   Nycomed Amersham plc
  Tm Medronate II Agent  Preparat radiofarmaceutyczny  Set                             Nycomed Amersham plc

I              Natrii pertechnetatis (99mTc)  Solution                          Nycomed Amersham plc
              fissione formati
              Cetirizinum           Film-coated tablets          10 mg        P.P.H.U. Biofarm Sp. z o.o.
PRRS/A3           Żywa szczepionka dla świń    Lyophilisate + solvent         for veterinary use  Laboratorios Hipra S.A.
              przeciwko zespołowi rozrodczo
              oddechowemu świń
                              Cutaneous emulsion                     Herba Studio Mścisz i Wspólnicy Spółka Jawna
              Ginkgo bilobae folium extractum Syrup                 40mg/5 ml      Amilek Sp. z o.o.
              siccum
   Commercial Name        Chemical constitution     Pharmaceutical form          Strength       Marketing authorisation holder

                Amikacinum         Solution for injection        100 mg/2 ml    Bristol-Myers Squibb S.p.A.

                Amikacinum         Solution for intramuscular and    250 mg/ml     Bristol-Myers Squibb S.p.A.
                              intravenous injection
                Amikacinum         Solution for intramuscular injection 125 mg/ml     Bristol-Myers Squibb S.p.A.
                              and intravenous infusion
                Amikacinum         Solution for intramuscular injection 250 mg/ml     Bristol-Myers Squibb S.p.A.
                              and intravenous infusion
ISNAGA                           Suppository             2g         WALA-Heilmittel GmbH
azon                                                        Margo Corporation, Warszawa
azon                                                        Polfa Pabianice
na                                                         A.C.E.F., Włochy
na                                                         Farm-Impex s.j., Gliwice
na                                                         Pharma Cosmetic, Kraków
na                                                         Pharma Zentrale

na                                                         PPH Galfarm Sp. z o.o., Kraków
na -czopki pediatryczne     Aminophyllinum       Suppository             100 mg       Farmjug Sp. z o.o.
na -czopki pediatryczne     Aminophyllinum       Suppository             50 mg       Farmjug Sp. z o.o.
tetimid             Aminoglutethimidum     Tablets               250 mg       VIPHARM S.A.
l 10 E                           Solution for intravenous infusion            Baxter Healthcare Corporation Clintec Parenteral S

l 12,5 E                          Solution for intravenous infusion            Baxter Healthcare Corporation Clintec Parenteral S
l Nephro                          Solution for intravenous infusion            Baxter Healthcare Corporation Clintec Parenteral S
x1               Preparat złożony      Solution for intravenous infusion            Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg
yllinum             Aminophyllinum       Oral drops, solution         240 mg/ml     Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
yllinum             Aminophyllinum       Solution for intramuscular injection 250 mg/ml     Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
yllinum             Aminophyllinum       Solution for intravenous injection  25 mg/ml      Lek Pharmaceuticals d.d.
yllinum             Aminophyllinum       Solution for intravenous injection  25 mg/ml      Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
yllinum prolongatum       Aminophyllinum       Prolonged release tablets      350 mg       Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
yllinum Retard         Aminophyllinum       Prolonged release tablets      350 mg       Lek Pharmaceuticals d.d.
smal 10% E                         Solution for intravenous infusion            B. Braun Melsungen AG
smal 15%                          Solution for intravenous infusion            B. Braun Melsungen AG
smal 15% E                         Solution for intravenous infusion            B. Braun Melsungen AG
smal Hepa 10%                        Solution for intravenous infusion            B. Braun Melsungen AG
ril KE 10% bez węglowodanów z                Solution for intravenous infusion            Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg
mi
    Commercial Name    Chemical constitution      Pharmaceutical form         Strength        Marketing authorisation holder

ril N-Hepa 8%                     Solution for intravenous infusion           Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg

n Infant 10%                     Solution for intravenous infusion           Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg
n Infant 6%                      Solution for intravenous infusion           Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg
in            Amiodaronum         Solution for injection       50 mg/ml      Krka d.d., Novo mesto
in            Amiodaronum         Tablets               200 mg       Krka d.d., Novo mesto
             Acidum alendronicum     Tablets               5 mg        Amilek Sp. z o.o.

             Acidum alendronicum     Tablets               10 mg       Amilek Sp. z o.o.
             Paracetamolum        Tablets               500 mg       Amilek Sp. z o.o
linum           Amitriptylinum       Coated tablets           10 mg       ICN Polfa Rzeszów S.A.
linum           Amitriptylinum       Coated tablets           25 mg       ICN Polfa Rzeszów S.A.
linum           Amitriptylinum       Film-coated tablets         10 mg       ICN Polfa Rzeszów S.A.

linum           Amitriptylinum       Film-coated tablets         25 mg       ICN Polfa Rzeszów S.A.
linum 2,5%        Amitriptylinum       Solution for injection       25 mg/ml      Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
             Piracetamum         Syrup                200 mg/ml     Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
             Carbamazepinum       Oral suspension           100 mg/5ml     Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty
             Carbamazepinum       Tablets               200 mg       Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty

 prolongatum       Carbamazepinum       Prolonged release tablets      200 mg       Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty
 prolongatum       Carbamazepinum       Prolonged release tablets      400 mg       Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty
10            Amlodipinum         Tablets               10 mg       HEXAL Polska Sp. z o.o.
2,5            Amlodipinum         Tablets               2,5 mg       HEXAL Polska Sp. z o.o.
5             Amlodipinum         Tablets               5 mg        HEXAL Polska Sp. z o.o.
7,5            Amlodipinum         Tablets               7,5 mg       HEXAL Polska Sp. z o.o.

ne            Amlodipinum         Tablets               5 mg        Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A.
num            Amlodipinum         Tablets               10 mg       Lek Pharmaceuticals d.d.
num            Amlodipinum         Tablets               5 mg        Lek Pharmaceuticals d.d.
ne            Amlodipinum         Tablets               10 mg       Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A.
             Amlodipinum         Tablets               5 mg        Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
             Amlodipinum         Tablets               10 mg       Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
             Amlodipinum         Tablets               10 mg       Lek Polska Sp. z o.o.
             Amlodipinum         Tablets               5 mg        Lek Polska Sp. z o.o.
             Amlodipinum         Tablets               5 mg        Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
             Amlodipinum         Tablets               10 mg       Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖

 – 10           Amlodipinum         Tablets               10 mg       Cipla Ltd.
 –5            Amlodipinum         Tablets               5 mg        Cipla Ltd.
  10          Amlodipinum         Tablets               10 mg       ratiopharm GmbH
  5           Amlodipinum         Tablets               5 mg        ratiopharm GmbH
             Amlodipinum         Tablets               5 mg        BIOVENA PHARMA Sp. z.o.o.

             Amlodipinum         Tablets               10 mg       BIOVENA PHARMA Sp. z.o.o.
   Commercial Name    Chemical constitution      Pharmaceutical form        Strength        Marketing authorisation holder

            Amlodipinum         Tablets               5 mg         Filofarm Bydgoszcz

            Amlodipinum         Tablets               10 mg        Filofarm Bydgoszcz
            Amlodipinum         Tablets               10 mg        Adamed Sp. z o.o.
            Amlodipinum         Tablets               5 mg         Adamed Sp. z o.o.
 chlorek                                                   Pharma Cosmetic, Kraków
 av           Acidum clavulanicum +    Film-coated tablets         1000 mg       Lek Pharmaceuticals d.d.
            Amoxicillinum
 av           Acidum clavulanicum +    Film-coated tablets         375 mg        Lek Pharmaceuticals d.d.
            Amoxicillinum
 av           Acidum clavulanicum +    Film-coated tablets         625 mg        Lek Pharmaceuticals d.d.
            Amoxicillinum
 av           Acidum clavulanicum +    Powder for oral suspension     156 mg/5 ml     Lek Pharmaceuticals d.d.
            Amoxicillinum
 av           Acidum clavulanicum +    Powder for oral suspension     457 mg/5 ml     Lek Pharmaceuticals d.d.
            Amoxicillinum
 av           Acidum clavulanicum +    Powder for solution for injection  600 mg        Lek Pharmaceuticals d.d.
            Amoxicillinum        and intravenous infusion

 av           Acidum clavulanicum +    Powder for solution for injection  1,2 g        Lek Pharmaceuticals d.d.
            Amoxicillinum        and intravenous infusion
 av 12,5%        Acidum clavulanicum +    Powder               for veterinary use  Lek Pharmaceutical and Chemical Company
            Amoxicillinum
 av 62,5%        Acidum clavulanicum +    Powder               for veterinary use  Lek Pharmaceutical and Chemical Company
            Amoxicillinum
 av forte        Acidum clavulanicum +    Powder for oral suspension     312.5 mg/5 ml    Lek Pharmaceuticals d.d.
            Amoxicillinum

 av kęsy        Acidum clavulanicum +    Bolus                for veterinary use  Lek Pharmaceutical
            Amoxicillinum
 av tabletki      Acidum clavulanicum +    Tablet               for veterinary use  Lek Pharmaceutical and Chemical Company
            Amoxicillinum

ylina 60%        Amoxicillunum        Powder               for veterinary use  Vetos-Farma
ylina Trójwodna 10%   Amoxicillunum        Suspension             for veterinary use  AniMedica West
yliny trójwodzian                                              Scholz, Sowin
mina 15% L.A.      Amoxiciclinum        Solution              for veterinary use  Biowet Drwalew
 et 60%         Amoxiciclinum        Powder               for veterinary use  Biowet Puławy

 et inj.        Amoxiciclinum        Suspension             for veterinary use  Biowet Puławy
            Preparat złożony      Liquid for external use                 Altana Consumer Health GmbH
y bromek        Ammoni bromidum                                   BUFA b.v. Pharmaceutical Products
y bromek        Ammoni bromidum                                   Pharma Cosmetic, Kraków
y bromek        Ammoni bromidum                                   Pharma Zentrale
y bromek        Ammoni bromidum                                   PPH Galfarm Sp. z o.o., Kraków
   Commercial Name    Chemical constitution     Pharmaceutical form       Strength         Marketing authorisation holder

y bromek        Ammoni bromidum                                 Przedsiębiorstwo Chmiczne Odczynniki Sp. z o.o.,
                                                    Lublin
y chlorek        Ammoni bromidum                                 BUFA b.v. Pharmaceutical Products
y chlorek        Ammoni bromidum                                 Polskie Odczynniki Chemiczne, Gliwice
y chlorek        Ammoni bromidum                                 PPH Galfarm Sp. z o.o., Kraków

            Amoxicillinum        Capsules            250 mg        Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
            Amoxicillinum        Capsules            500 mg        Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
            Amoxicillinum        Granules for oral solution   375 mg/5 ml     Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
            Amoxicillinum        Granules for oral solution   125 mg        Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
            Amoxicillinum        Granules for oral solution   250 mg        Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
            Amoxicillinum        Granules for oral solution   250 mg/5 ml     Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
            Amoxicillinum        Tablets            1g          Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
- Dis          Amoxicilinum        Tablets            750 mg        Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
- Dis          Amoxicilinum        Tablets            1 mg         Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
- Dis          Amoxicilinum        Tablets            500 mg        Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
wet. Granulat 50%    Amoxicillunum        Granules            for veterinary use  Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa‖

wet. Granulat 80%    Amoxicillunum        Granules            for veterinary use  Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa‖
wet. Tabletki 200mg   Amoxicillunum        Tablets            for veterinary use  Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa‖
wet. Tabletki 400mg   Amoxicillunum        Tablets            for veterinary use  Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa‖
wet. Tabletki 40mg   Amoxicillunum        Tablets            for veterinary use  Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa‖
n            Amoxicilinum        Capsules            250 mg i 500 mg   PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
n            Amoxicilinum        Powder for suspension     250 mg /5 ml     PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
n            Amoxicilinum        Tablets            1g          PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
in Trihydrate 11,5%   Amoxicillunum        Powder             for veterinary use  Bremer Pharma
ine           Amoxicillinum        Capsules            250 mg        Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
ine           Amoxicillinum        Granules for oral suspension  1g          Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
ine           Amoxicillinum        Granules for oral suspension  500 mg        Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
ine pro suspensione   Amoxicillinum        Granules for oral suspension  125 mg/5ml      Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
ine pro suspensione   Amoxicillinum        Granules for oral suspension  250 mg/5ml      Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
inum 0,5 tab      Amoxicillunum        Tablets            for veterinary use  Biofaktor
inum 1,0 tab      Amoxicillunum        Tablets            for veterinary use  Biofaktor

inum 10%        Amoxicillunum        Powder             for veterinary use  Interbiowet Sp. z o.o.
inum 80%        Amoxicillunum        Powder             for veterinary use  Interbiowet Sp. z o.o.
            Amoxicillinum        Capsules            250 mg        SmithKline Beecham Pharmaceuticals-Brentford
            Amoxicillinum        Powder for oral suspension   125 mg/5ml      SmithKline Beecham Pharmaceuticals-Brentford
ct 15%         Amoxicillunum        Suspension           for veterinary use  Bremer Pharma
o Comp         Amoxicillinum + Acidum   Film-coated tablets      500 mg + 125 mg   ratiopharm GmbH
            clavulanicum
   Commercial Name    Chemical constitution     Pharmaceutical form        Strength          Marketing authorisation holder

o Comp         Amoxicillinum + Acidum    Powder for oral suspension   (125 mg + 31 mg)/5 ml ratiopharm GmbH
            clavulanicum
o Comp         Amoxicillinum + Acidum    Powder for oral suspension   (250 mg + 62,5 mg)/5  ratiopharm GmbH
            clavulanicum                         ml
00           Amoxiciclinum        Powder             for veterinary use   Vet-Pharm
5% pro inj.       Amoxicillunum        Suspension           for veterinary use   Eurovet Animal Health
lin           Amoxicillinum        Powder for oral suspension   250 mg/5ml       Norton Healthcare Ltd.
lin 15 WSP       Amoxicillunum        Powder             for veterinary use   Dopharma
lin 250         Amoxicillinum        Capsules            250 mg         Generics (UK) Limited
lin 500         Amoxicillinum        Capsules            500 mg         Generics (UK) Limited

ol WSP         Amoxicillunum + Colistinum  Powder             for veterinary use   Dopharma
to           Amoxicillunum        Powder             for veterinary use   V.M.D.
ol           Fumariae herba extractum   Tablets                        Herbapol Łódź S.A.
            spissum

            Amphotericinum        Lyophilisate for solution for  100 mg         Torrex Pharma GesmbH
                           infusion
            Amphotericinum        Lyophilisate for solution for  50 mg         Torrex Pharma GesmbH
                           infusion
a a I'orchitine                   Tablets                        Lehning Laboratoires
a a I'ovarine                    Tablets                        Lehning Laboratoires
 Natrium        Ampicilinum         Substance for intravenous or  0,5 g         Brinsalov
                           intravascular injection
n            Ampicillinum         Capsules            250 mg         Pharmachim-Holding AD
n            Ampicillinum         Capsules            250 mg         ZAO BRINSALOV A
n            Ampicillinum         Granules for oral solution   250 mg         Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
n            Ampicillinum         Powder for solution for     1g           Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
                           intramuscular and intravenous
                           injection
n            Ampicillinum         Powder for solution for     2g           Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
                           intramuscular and intravenous
                           injection
n            Ampicillinum         Powder for solution for     250 mg         Pharmachim-Holding AD
                           intramuscular and intravenous
                           injection

n            Ampicillinum         Powder for solution for     250 mg         Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
                           intramuscular and intravenous
                           injection
n            Ampicillinum         Powder for solution for     500 mg         Pharmachim-Holding AD
                           intramuscular and intravenous
                           injection
n            Ampicillinum         Powder for solution for     500 mg         Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
                           intramuscular and intravenous
                           injection
n            Ampicillinum         Tablets             500 mg         Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
n 20%          Ampicillinum         Suspension           for veterinary use   Bremer Pharma
   Commercial Name    Chemical constitution        Pharmaceutical form        Strength         Marketing authorisation holder

n pro suspensione    Ampicillinum         Granules for oral suspension    250 mg/5ml      Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.

  L.C.        Ampicillinum + Cloxacillnum  Intramammary suspension       for veterinary use  Pfizer Italia S.r.I.
na 20% inj.       Ampicillinum         Suspension             for veterinary use  Biowet Drwalew
            Acidum acetylsalicylicum   Tablets               325 mg        L.T.York Pharmacal Co.
            Ampicillinum + Cloxacillnum  Suspension             for veterinary use  Ceva Sante Animale
180 mg         Ampicillinum         Tablet               for veterinary use  Vetoquinol S.A.

50 mg          Ampicillinum         Tablet               for veterinary use  Vetoquinol S.A.
Suspension       Ampicillinum         Suspension             for veterinary use  Vetoquinol S.A.
2%           Chlorowodorek amprolium    Solution              for veterinary use  Merial
ix 25%         Amprolium           Premix               for veterinary use  Merial
%            Amoxicillunum         Powder               for veterinary use  Lek Pharmaceutical and Chemical Compny

%            Amoxicillunum         Powder               for veterinary use  Lek Pharmaceutical and Chemical Compny
um-Homaccord                     Amp.                           Heel GmbH
um-Homaccord                     Drops                          Heel GmbH
            Paracetamolum         Tablets               0.5 g        Pennex Products Co. Inc.
a dzieci        Paracetamolum         Buccal tablet            80 mg        Pennex Products Co. Inc.

            Clomipraminum         Film-coated tablets         10 mg        Novartis Pharma AG
            Clomipraminum         Film-coated tablets         25 mg        Novartis Pharma AG
            Clomipraminum         Solution for intramuscular injection 12.5 mg/ml     Novartis Pharma AG
                           and intravenous infusion
SR 75          Clomipraminum         Film-coated, prologed release    75 mg        Novartis Pharma AG
                           tablets
comp. granulki                                                 WALA-Heilmittel GmbH
comp. inj.                                                   WALA-Heilmittel GmbH
            Coffeinum + Paracetamolum +  Tablets               50mg + 200mg +    Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
            Propyphenazonum                          200mg

            Ibuprofenum          Film-coated tablets         200 mg        BERLIN - CHEMIE AG (Menarini Group)
orte          Ibuprofenum          Film-coated tablets         400 mg        BERLIN - CHEMIE AG (Menarini Group)
            Preparat złożony       Gel                           Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno
                                                        Kosmetycznej "Profarm" Sp. z o.o., Lębork
            Preparat złożony       Ointment                         Profarm - Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyc
                                                        Kosmetycznej Sp. z o.o.
n            Methylis salicylas + Camphorum Ointment                        Profarm - Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyc
                                                        Kosmetycznej Sp. z o.o.

            Phenylephrinum        Eye drops, solution         1.25 mg/ml      Alcon Cusi, S.A.
   Commercial Name    Chemical constitution        Pharmaceutical form        Strength        Marketing authorisation holder

            Nilutamidum           Tablets               50 mg        Laboratoires Cassenne

            Naproxenum           Film-coated tablets         220 mg        Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
            Naproxenum           Film-coated tablets         275 mg        Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
            Naproxenum           Film-coated tablets         550 mg        Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
            Szczepionka przeciwtężcowa   Liquid               for veterinary use  Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjn
                            Coated tablets                      Lečiva a.s.

            Flucytosinum          Solution for intravenous infusion  10 mg/ml       ICN Polfa Rzeszów S.A.
            Flucytosinum          Tablets               500 mg        ICN Polfa Rzeszów S.A.
            Sucralfatum           Tablets               500 mg        Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A
            Fluoxetinum           Capsules              20 mg        Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A
            Simvastatinum          Capsules              20 mg        Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno - Chemiczne
                                                         "Synteza" Sp. z o.o.

            Acidum acetylosalicylicum +   Effervescent tablets        400 mg + 240 mg   PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
            Acidum ascorbicum
            Flutamidum           Film-coated tablets         250 mg        Medicom International s.r.o.

            Cyproteronum          Tablets               50 mg        Schering AG
t            Cyproteronum          Tablets               50 mg        Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
in           Finasteridum          Film-coated tablets         1 mg         Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „LEK – AM‖ Sp
                                                         o.o.

            Preparat złożony        Syrup                          Polfa Łódź S.A. Zakłady Farmaceutyczne
            Flumazenilum          Solution for injection       100 mcg/ml      Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea
            Preparat złożony        tabletki od bólu gardła                 Naturwaren OhgDr Peter Theiss
  mp. krople                                                  Pascoe Pharmaceutische Preparate GmbH
el S                          Tablets                         Heel GmbH
el SD                          Tablets                         Heel GmbH
p            Cetylpyridini chloridum     Buccal tablets           2,5 mg        Polfarmex Sp. z o.o.
eel                           Amp.                           Heel GmbH
krople                                                      Pascoe Pharmaceutische Preparate GmbH
n 75          Clindamycinum          Tablet               for veterinary use  AniMedica West GmbH
            Ampicillinum + Cloxacillnum   Intrauterine stick         for veterinary use  aniMedica West
            Praziquantelum         Solution              for veterinary use  AniMedica West
            Prazikwantel, Fenbendazol    Tablet               for veterinary use  AniMedica West
            Pyrantelu embonian       Suspension             for veterinary use  AniMedica West
            Wyciąg wodny zhydrolizowanej  Syrup                for veterinary use  Jelfa
            wątroby, Siarczan żelazawy,
            Siarczan manganawy, Chlorek
            kobaltawy, Siarczek miedziowy
            Lovastatinum          Tablets               20 mg        Anpharm S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
  30         Acidum acetylsalicylicum    Tablets               30 mg        Slovakofarma a.s.
   Commercial Name     Chemical constitution        Pharmaceutical form         Strength          Marketing authorisation holder

100            Acidum acetylsalicylicum     Tablets               100 mg          Slovakofarma a.s.

400            Acidum acetylsalicylicum     Tablets               0.4 g          Slovakofarma a.s.
              Acidum mefenamicum        Tablets               20 mg          Chema Elektromet Spółdzielnia Pracy- Przemysłow
20                             Tablets               120 mg kawa-pironów Krewel Meuselbach GmbH Gebren
              Naltrexonum           Capsules              10 mg          Zambon Group S.p.A.
              Naltrexonum           Capsules              50 mg          Zambon Group S.p.A.

              Naltrexonum           Solution for oromucosal use     50 mg/20 ml       Zambon Group S.p.A.
              Naltrexonum           Solution for oromucosal use     100 mg/20 ml       Zambon Group S.p.A.
              Ethinylestradiolum +       Tablets               tabletki białe:     Gedeon Richter Ltd.
              Levonorgestrelum                           levonorgestrel 0,05
                                                mg, etynylestradiol
                                                0,05 mg; tabletki
                                                różowe: levonorgestrel
                                                0,125 mg,
                                                etynylestradiol 0,05
                                                mg.
esus (D) Immunoglobuline  Immunoblobulinum humanum     Solution for intramuscular injection 1000 j.m.        Sanquin, CLB Products Division
              anti - D
d             Amprolium            Powder               for veterinary use    Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjn
              Disulfiramum           Tablets               500 mg          Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
              Glipizidum            Tablets               5 mg           Krka d.d., Novo mesto
0             Codeinum + Paracetamolum     Tablets               10mg + 300mg       ARGON Zakład Farmaceutyczny Spółka Akcyjna
5             Paracetamolum + Codeinum     Tablets               500 mg + 15 mg      Zakład Farmaceutyczny "ARGON" S.A.
0             Codeinum + Paracetamolum     Tablets               20mg + 300mg       ARGON Zakład Farmaceutyczny Spółka Akcyjna
              Paracetamolum          Tablets               500 mg          Zakład Farmaceutyczny "ARGON" S.A.
              Aluminii chloridum        Coutanous liquid          100 mg/g         Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A

nol            Paracetamolum + Acidum      Effervescent tablets        500 mg + 200 mg +    NP. Pharma Sp. z o.o.
              ascorbicum + Chlorphenaminum                     7,5 mg
num            Crataegi tinctura + Lupuli    Syrup                            Konwent Zakonu Bonifratrów
              strobili tinctura + Valerianae
              tinctura

lgiae E          Acidum acetylsalicylicum +    Tablets                           Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
              Ethenzamidum
lgiae K          Acetulsalicylicum acidum,    Tablets               16 mg          Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A
              Etoxybenzamidum, Coffeinum
itic Shampoo        Permetryna            Shampoo               for veterinary use    Francodex S.A.
              chlorek wapnia, chlorek magnezu, Solution              for veterinary use    Biowet Gorzów
              chlorek sodu, glukoza

150 mg           Clindamycinum          Capsule               for veterinary use    Pharmacia N.V./S.A.
25 mg           Clindamycinum          Capsule               for veterinary use    Pharmacia N.V./S.A.
   Commercial Name          Chemical constitution         Pharmaceutical form         Strength         Marketing authorisation holder

 75 mg              Clindamycinum           Capsule               for veterinary use  Pharmacia N.V./S.A.

                 Atipamezolum            Solution               for veterinary use  Orion Corporation
®                 Vitis viniferae fol. extr. sicc.  Capsules, hard            180 mg        Boehringer Ingelheim International GmbH
mbin III             Antithrombinum III         Lyophilisate and solvent for     1000 j.m.      Baxter AG
                                   solution for intravenous infusion  antytrombiny III

mbin III             Antithrombinum III         Lyophilisate and solvent for     500 j.m. antytrombiny Baxter AG
                                   solution for intravenous infusion  III
mbin III Grifolos         Antithrombinum III         Powder and solvent for solution for 1000 j.m.       Instituto Grifols S.A.
                                   infusion
mbin III Grifolos         Antithrombinum III         Powder and solvent for solution for 500 j.m.       Instituto Grifols S.A.
                                   infusion
n                 Mesnum               Solution for injection        100 mg/ml      Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
 dla koni             Pyrantelu embonian         Paste                for veterinary use  Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa
 dla kotów            Pyrantelu embonian         Paste                for veterinary use  Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa
 dla psów             Pyrantelu embonian         Paste                for veterinary use  Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa
 junior              Pyrantel, febantel         Paste                for veterinary use  Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa‖
 Maxi plus dla psów        Pyrantel, prazikwantel, febantel  Paste                for veterinary use  Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa‖
 plus dla kotów          Embonian pyrantelu,        Paste                for veterinary use  Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa‖
                 prazikwantel

 plus dla psów          Pyrantel, prazikwantel, febantel  Paste                for veterinary use  Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa‖
                 Aciclovirum            Cream                50 mg/g       Sanofi-Synthelabo Sp. z o.o.
                 Aciclovirum            Tablets               200 mg        Sanofi-Synthelabo Sp. z o.o.
 n                Phenazonum             Ear drops                         Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "GEM

                 Calcii folinas           Tablets               15 mg        Orion Corporation
mix T               Sulfachloropirydazyny sól     Powder                for veterinary use  Zakłady Farmaceutyczne Biowet
                 sodowa, Tripelenaminy
                 chlorowodorek, Trimetoprim
 n                Acidum acetylsalicylicum +     Tablets                          Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy
                 Coffeinum                                          GALENUS
                 Acidum boricum + Acidum      Coutanous powder                     Zakład Produkcyjno-Usługowy FARKO
                 salicylicum

yna błonicza końska        Antitoxinum diphthericum      Solution for intramuscular injection 10000 j.m.      Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z o
                 equinum                                           Lublin
yna botulinowa wieloważna A+B+E  Botulinum antitoxin        Solution for intramuscular or               Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek - Wars
                                   intravenous injection
yna jadu żmij           Immunoserum contra venena     Solution for intramuscular injection 500 j.a.       Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek - Wars
                 viperarum europaearum
yna tężcowa bydlęca        Antytoksyna tężcowa bydlęca    Solution for intramuscular injection 3000 j.m.      Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek - Wars
yna tężcowa końska        Antitoxinum tetanicum equinum   Lyophilisate for solution for    3000 j.m.      Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z o
                                   subcutaneous or intramuscular               Lublin
                                   injection
yna tężcowa końska        Antytoksyna tężcowa konska     Solution for intramuscular or    10000 j.a.      Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek - Wars
                                   subcutaneous injection

yna tężcowa końska        Antytoksyna tężcowa konska     Solution for intramuscular or    20000 j.m.      Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek - Wars
                                   subcutaneous injection
   Commercial Name         Chemical constitution        Pharmaceutical form          Strength         Marketing authorisation holder

yna tężcowa końska liofilizowana  Tetanus antitoxin        Injection (lyophilisate)       3000 j.a.       Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek - Wars

                  Balsamum peruvianum +      Ointment                          Gödecke AG
                  Bismuthum oxydum + Zinci
                  oxydum
                  Balsamum peruvianum +      Suppository                        Gödecke AG
                  Bismuthum oxydum + Zinci
                  oxydum
                  Paclitaxelum           Concentrate for solution for infusion 6 mg/ml       FH Faulding & Co. Ltd.

100                Dolasetronum           Solution for intravenous injection  100 mg/5ml      Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH
12,5                Dolasetronum           Solution for intravenous injection  12.5 mg/0,625ml    Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH
200                Dolasetronum           Film-coated tablets         200 mg        Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH
50                 Dolasetronum           Film-coated tablets         50 mg         Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH
                  Paracetamolum          Film-coated tablets         500 mg        Labpharm Sp. z.o.o.
                  Paracetamolum          Film-coated tablets         500 mg        US Pharmacia International Inc.
                  Paracetamolum          Oral drops, suspension        100 mg/ml       US Pharmacia International Inc.
                  Paracetamolum          Oral suspension           160 mg/5ml      US Pharmacia Sp. z o.o.
lus                Paracetamolum + Acidum      Effervescent tablets         500 mg + 300 mg    US Pharmacia Sp. z o.o.
                  ascorbicum
                  Diphenhydraminum +        Film-coated tablets                    US Pharmacia International Inc.
                  Paracetamolum
                  Hyperici herbae extractum    Film-coated tablets         184 mg        Herbapol - Wrocławskie Zakłady Zielarskie S.A.
                  siccum

poprzednia nazwa: stomamix)    Angelicae radix, Gentianae radix, Capsules, hard           169 mg + 157,5 mg +  Agropharm S.A.
                  Absinthii herba                            113,5 mg
gel                Salviae folium extractum fluidum Oromucosal gel            200 mg/g       Dentinox Gesellschaft fur pharmaceutische Prapara
                                                                Lenk & Schuppan

                  Natrii tetraboras        Oromucosal solution         200 mg/g       Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
                  Natrii tetraboras        Oromucosal solution         200 mg/g       Cefarm Gdańsk Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia
                                                                Farmaceutycznego
                  Natrii tetraboras        Oromucosal solution         200 mg/g       Cefarm Lublin S.A. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia
                                                                Farmaceutycznego

                  Natrii tetraboras        Oromucosal solution         200 mg/g       Coel s.c.- Laboratorium Farmaceutyczne Wytwórn
                                                                Euceryny
                  Natrii tetraboras        Oromucosal solution         200 mg/g       Farmina Sp. z o.o.

                  Natrii tetraboras        Oromucosal solution         200 mg/g       Microfarm s.c. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
                                                                Handlowe
     Commercial Name      Chemical constitution      Pharmaceutical form      Strength        Marketing authorisation holder

                Natrii tetraboras      Oromucosal solution       200 mg/g       Prolab s.c. - Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo
                                                        Produkcyjno-Analityczno-Handlowe s.c. Paterek
                              Oromucosal solution       200 mg/g       Augmed
                              Oromucosal solution       200 mg/g       Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. zo.o.
- Maść propolisowa                     Ointment            30 mg/g       Bartpol s.c. Z. Kostrzewski

                              Syrup              101.9 mg/ 5 ml    Apipol - Farma Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo
                                                        Pszczelarsko - Farmaceutyczne
n                                                        PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
                Acidum valproicum      Film-coated tablets       300 mg        Krka d.d., Novo mesto
                              Syrup                        Apipol - Farma Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo
                                                        Pszczelarsko - Farmaceutyczne
   M                           Ointment            60 mg/g       Wytwórnia Leków Naturalnych APIHERBA Dr Ed
                                                        Kałużny
   R                           Cutaneous and mucosa membrane  100 mg/ml      Wytwórnia Leków Naturalnych APIHERBA Dr Ed
                              liquid                        Kałużny
 l               Ammonii chloridum +     Syrup                        Apipol - Farma Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo
                Guaiacolsulfonatum                                Pszczelarsko - Farmaceutyczne

 l                             Syrup                        Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
                Propolis extractum     Suppository                     Przedsiębiorstwo Pszczelarsko-Farmaceutyczne
                                                        "APIPOL-FARMA" Sp. z o.o., Myślenice
 iaplex krople                                                 Pascoe Pharmaceutische Preparate GmbH
LLADONNA                          Granules                       WALA-Heilmittel GmbH

adonna cum Mercurio granulki                                          WALA-Heilmittel GmbH
adonna cum Mercurio inj.                                            WALA-Heilmittel GmbH
 sticum II granulki                                               WALA-Heilmittel GmbH
 sticum II inj.                                                 WALA-Heilmittel GmbH
maccord                          Amp.                         Heel GmbH
maccord                          Drops                        Heel GmbH
                Amitrazum          Bee- hive strip         for veterinary use  Biowet Puławy
                Guaiacolsulfonatum     Syrup              52 mg/ 5 ml     Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
                              Syrup              52 mg/5 ml      Apipol - Farma Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo
                                                        Pszczelarsko - Farmaceutyczne

                Propolis extractum     Pessary                       Przedsiębiorstwo Pszczelarsko Farmaceutyczne
                                                        "APIPOL-FARMA" Sp. z o.o., Myślenice
                Amitrazum          Tablet             for veterinary use  Biowet Puławy
                Propolis extractum     Gel               50 mg/1g       Przedsiębiorstwo Pszczelarsko-Farmaceutyczne
                                                        "APIPOL-FARMA" Sp. z o.o., Myślenice
                Ticlopidinum        Film-coated tablets       250 mg        Rottapharm S.r.l.
rbam              Carbamazepinum       Tablets             200 mg        Apotex Inc.
 tiaz             Diltiazemum         Film-coated tablets       60 mg        Apotex Inc.
   Commercial Name    Chemical constitution       Pharmaceutical form         Strength       Marketing authorisation holder

xan 1         Doxazosinum         Tablets               1 mg        Apotex Inc.

xan 2         Doxazosinum         Tablets               2 mg        Apotex Inc.
xan 4         Doxazosinum         Tablets               4 mg        Apotex Inc.
oxetine        Fluoxetinum         Capsules               20 mg        Apotex Inc.
ap           Indapamidum         Film-coated tablets         2,5 mg       Apotex Inc.
o 100         Ketoprofenum         Film-coated tablets         100 mg       Apotex Inc.

o 50          Ketoprofenum         Film-coated tablets         50 mg        Apotex Inc.
o SR          Ketoprofenum         Film-coated, prolonged release    200 mg       Apotex Inc.
                          tablets
id           Gliclazidum         Tablets               80 mg        Apotex Inc.
vastatin        Lovastatinum         Tablets               20 mg        Apotex Inc.
ox 20         Paroxetinum         Film-coated tablets         20 mg        Apotex Inc.
clovir 200       Aciclovirum         Tablets               200 mg       Apotex Inc.
clovir 400       Aciclovirum         Tablets               400 mg       Apotex Inc.
purinol        Allopurinolum        Tablets               100 mg       Apotex Inc.
xi 125 mg/5 ml     Amoxicillinum        Powder for oral suspension      125 mg/5 ml     Apotex Inc.

xi 250         Amoxicillinum        Capsules               250 mg       Apotex Inc.
xi 250 mg/5 ml     Amoxicillinum        Powder for oral suspension      250 mg/5 ml     Apotex Inc.
xi 500         Amoxicillinum        Capsules               500 mg       Apotex Inc.
ol 100         Atenololum          Tablets               100 mg       Apotex Inc.
ol 50         Atenololum          Tablets               50 mg        Apotex Inc.
clor          Cefaclorum          Powder for oral suspension      250 mg/5ml     Apotex Inc.
in           Ticlopidinum         Film-coated tablets         250 mg       Apotex Inc.
o 25          Diclofenacum         Film-coated, gastro-resistant tablets 25 mg       Apotex Inc.
o 50          Diclofenacum         Film-coated, gastro-resistant tablets 50 mg       Apotex Inc.
o 20          Famotidinum         Film-coated tablets         20 mg        Apotex Inc.
o 40          Famotidinum         Film-coated tablets         40 mg        Apotex Inc.
 100          Fenofibratum         Capsules               100 mg       Apotex Inc.
 200M         Fenofibratum         Capsules               200 mg       Apotex Inc.
 m           Flutamidum          Film-coated tablets         250 mg       Apotex Inc.
            Apomorphini hydrochloridum  Solution for subcutanous injection  10 mg/ml      Forum Products Ltd

PEN          Apomorphini hydrochloridum  Solution for subcutanous injection  10 mg/ml      Forum Products Ltd
N 10          Isosorbidi dinitras     Tablets               10 mg        Apotex Inc.
N5           Isosorbidi dinitras     Sublingual tablets          5 mg        Apotex Inc.
en           Acidum mefenamicum      Capsules               250 mg       Apotex Inc.
ol 40         Nadololum          Tablets               40 mg        Apotex Inc.
ol 80         Nadololum          Tablets               80 mg        Apotex Inc.

oxen 125        Naproxenum          Tablets               125 mg       Apotex Inc.
    Commercial Name    Chemical constitution       Pharmaceutical form      Strength        Marketing authorisation holder

oxen 250         Naproxenum         Tablets             250 mg        Apotex Inc.

d            Nifedipinum         Capsules            10 mg        Apotex Inc.
ox 400 SR        Pentoxifyllinum       Film-coated, prologed release  400 mg        Apotex Inc.
                           tablets
xicam 10         Piroxicamum         Capsules            10 mg        Apotex Inc.

xicam 20         Piroxicamum         Capsules            20 mg        Apotex Inc.
tidine 150        Ranitidinum         Film-coated tablets       150 mg        Apotex Inc.
tidine 300        Ranitidinum         Film-coated tablets       300 mg        Apotex Inc.
             Selegilinum         Tablets             5 mg         Apotex Inc.
atrim          Sulfamethoxazolum +     Tablets             480 mg        Apotex Inc.
             Trimethoprimum

ro 200          Acidum tiaprofenicum    Film-coated tablets       200 mg        Apotex Inc.
ro 300          Acidum tiaprofenicum    Film-coated tablets       300 mg        Apotex Inc.
ol 10          Timololum          Tablets             10 mg        Apotex Inc.
ol 20          Timololum          Tablets             20 mg        Apotex Inc.

ol 5           Timololum          Tablets             5 mg         Apotex Inc.
uoperazine 1       Trifluoperazinum      Film-coated tablets       1 mg         Apotex Inc.
uoperazine 10      Trifluoperazinum      Film-coated tablets       10 mg        Apotex Inc.
uoperazine 2       Trifluoperazinum      Film-coated tablets       2 mg         Apotex Inc.
uoperazine 20      Trifluoperazinum      Film-coated tablets       20 mg        Apotex Inc.

uoperazine 5       Trifluoperazinum      Film-coated tablets       5 mg         Apotex Inc.
p 120          Verapamilum         Film-coated tablets       120 mg        Apotex Inc.
p 80           Verapamilum         Film-coated tablets       80 mg        Apotex Inc.
             Klazuril          Tablet             for veterinary use  Janssen Pharmaceutica n.v.
00 Premix        Apramycyny siarczan     Premix             for veterinary use  Elanco Animal Health

oluble Powder      Apramycyny siarczan     Powder             for veterinary use  Elanco Animal Health
             Naproxenum         Film-coated tablets       550 mg        Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea
0            Acebutolum         Film-coated tablets       200 mg        Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Kutno
0            Acebutolum         Film-coated tablets       400 mg        Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Kutno
             Ibuprofenum         Effervescent tablets      200 mg        Polfarmex S.A.
             Irbesartanum        Tablets             150 mg        Sanofi Pharma BMS SNC
             Irbesartanum        Tablets             300 mg        Sanofi Pharma BMS SNC
             Irbesartanum        Tablets             75 mg        Sanofi Pharma BMS SNC
tyft do nosa                     Nasal stick                     Scan-Anida sp. z o.o.
ztyft do nosa                    Nasal stick                     Scan-Anida sp. z o.o.
             Oxymetazolum        Nasal drops, solution      0,05%        Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "HAS
                                                     LEK"
             Oxymetazolum        Nasal drops, solution      0,03%        Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "HAS
                                                     LEK"
   Commercial Name    Chemical constitution        Pharmaceutical form         Strength       Marketing authorisation holder

            Oxymetazolum           Nasal drops, solution       0,01%        Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "HAS
                                                         LEK"
            Inaktywowana szczepionka dla   Emulsion              for veterinary use  Biowet Puławy Sp. z o.o.
            świń przeciw zakażeniom układu
            oddechowego wywoływanym
            przez Actionobacillus
            pleuropneumoniae i Pasteurella
            multocida

            Oxcarbazepinum          Tablets              300 mg        Desitin Arzneimittel GmbH
            Oxcarbazepinum          Tablets              600 mg        Desitin Arzneimittel GmbH
 is           Preparat balneologiczny     Nasal wash                       Jadran Galenshij Laboratenj
 iniectione       Aqua pro injectione       Solvent for parenteral use               Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty

 iniectione       Aqua pro injectione       Solvent for parenteral use               Baxter Terpol Sp. z o.o.
 Injectione       Aqua pro injectione       Solvent for parenteral use               Baxter Healthcare Ltd.
 injectione       Aqua pro injectione       Solvent for parenteral use               Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
 Irrigatione      Aqua               Aqua for rinse                     Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA Spółk
                                                         Akcyjna
NUM comp.                        Amp.                1g          WALA-Heilmittel GmbH
NUM comp.                        Granules                        WALA-Heilmittel GmbH
r            inaktywowana szczepionka dla   Suspension             for veterinary use  Pfizer
            świń zawierająca antygeny
            bordetella bronchiseptica i
            pasteurella multocida
            Leflunomidum           Film-coated tablets        10 mg        Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH
            Leflunomidum           Film-coated tablets        20 mg        Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH

            Leflunomidum           Film-coated tablets        100 mg        Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH
            Arnicae et Calendulae      Ointment              (20mg + 10mg)/g   Herbapol - Poznańskie Zakłady Zielarskie S.A.
            inflorescentiae extractum
            compositum spissum +
            Aesculinum
lica comp. granulki                                               WALA-Heilmittel GmbH
            Etoricoxibum           Film-coated tablets        60 mg        Merck Sharp & Dohme Idea Inc.
            Etoricoxibum           Film-coated tablets        90 mg        Merck Sharp & Dohme Idea Inc.

            Etoricoxibum           Film-coated tablets        120 mg        Merck Sharp & Dohme Idea Inc.
            Codeinum + Ibuprofenum      Film-coated tablets        30mg + 200mg     Abbott GmbH & Co KG
            Pipecuronii bromidum       Lyophilisate and solvent for    4 mg         Gedeon Richter Ltd.
                             solution for injection
            Chloroquinum           Tablets              250 mg        Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA

            Acidum pamidronicum       Powder and solvent for solution for 15 mg        Novartis Pharma AG
                             intravenous infusion
            Acidum pamidronicum       Powder and solvent for solution for 30 mg        Novartis Pharma AG
                             intravenous infusion

            Acidum pamidronicum       Powder and solvent for solution for 60 mg        Novartis Pharma AG
                             intravenous infusion
            Acidum pamidronicum       Powder and solvent for solution for 90 mg        Novartis Pharma AG
   Commercial Name         Chemical constitution     Pharmaceutical form      Strength       Marketing authorisation holder

                                intravenous infusion

                                Nasal stick                   P.P.H. "ARF-MED" s.c., Koszalin
 Complexe Lehning nr 98                    Tablets                     Lehning Laboratoires
 D30/Echinacea D6 aa amp.                                            WELEDA
UM NITRICUM comp., ampułki                                           WALA-Heilmittel GmbH
UM NITRICUM comp., granulki                                           WALA-Heilmittel GmbH
 nitricum cum Kalio nitrico                                           ICN Polfa Rzeszów
UM/QUARZ                            Amp.             1 ml        WALA-Heilmittel GmbH
UM/QUARZ                            Granules                     WALA-Heilmittel GmbH
UM/-ROHRZUCKER granulki                                             WALA-Heilmittel GmbH

UM/-ROHRZUCKER, ampułki                                             WALA-Heilmittel GmbH
-Dagomed 5 dolegliwości brzuszne                                        DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa
                  Arginini hydrochloridum   Capsules           500 mg       Curtis Healthcare Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo
                                                        Handlowe, Przedsiębiorstwo Farmaceutyków
                  L-argininum         Oral powder          2,0 g ; 4,0 g   Produkcyjno-Handlowe Przedsiębiorstwo
                                                        Farmaceutyków CURTIS HEEALTHCARE Sp. z.
mag                Magnesii hydrocitras    Tablets            40 mg Mg ++    ARGON Zakład Farmaceutyczny Spółka Akcyjna
                                Tablets                     Zakład Farmaceutyczny "ARGON" S.A.
p                 Preparat złożony      Ointment                     ALBA THYMENT Sp. z o.o., Poznań

enza Balsamica           Preparat ziołowy      Liquid for external use and           Alba Thyment
                                inhalation
uma                Preparat złożony      Ointment                     ALBA THYMENT Sp. z o.o., Poznań
rin                Preparat złożony      Ointment                     ALBA THYMENT Sp. z o.o., Poznań
n                 Sulfathiazolum argentum   Cream             15 mg       Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A

n                 Sulfathiazolum argentum   Cream             20 mg       Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A
n                 Sulfathiazolum argentum   Cutaneous spray        15 mg       Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A
n 2%                Sulfathiazolum       Cream             20 mg/g      Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
n                 Dextromethorphanum     Tablets            15 mg       ARGON Zakład Farmaceutyczny Spółka Akcyjna
n                 Dextromethorphanum     Tablets            5 mg        ARGON Zakład Farmaceutyczny Spółka Akcyjna

                  Donepezilum         Film-coated tablets      10 mg       Pfizer Bruksela
                  Donepezilum         Film-coated tablets      5 mg        Pfizer Bruksela
                  Indapamidum         Film-coated tablets      2.5 mg       Anpharm S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
pid                Metronidazolum       Pessary            1000 mg      Dr August Wolff GmbH & Co. Arzneimittel
                  Anastrozolum        Film-coated tablets      1 mg        AstraZeneca UK Ltd.
es artichaut                                                  Lab. Arkopharma
   Commercial Name        Chemical constitution         Pharmaceutical form      Strength         Marketing authorisation holder

es ginseng or ginsatonic                                               Lab. Arkopharma

es marronnierd'inde                                                  Lab. Arkopharma
                 Cinnarizinum +          Tablets            20 mg + 40 mg    Henning Arzneimittel GmbH
                 Dimenhydrinatum
                 Almitrinum            Film-coated tablets      50 mg        Les Laboratoires Servier

mplexe nr 1                            Drops                       Lehning Laboratoires
el- Żel z arniki         Preparat złożony         Gel for external use                Alpine Herbs Produkte AG
ntment              Preparat złożony         Ointment                      Alpine Herbs Produkte AG
 PLUMBUM comp A amp.                                                 WALA-Heilmittel GmbH
 PLUMBUM comp. A, granulki                                              WALA-Heilmittel GmbH
eel                                Drops                       Heel GmbH
eel S                               Ointment                      Heel GmbH
nalewka do użytku zewnętrznego  Preparat ziołowy         Liquid                       Herbapol - Poznańskie Zakłady Zielarskie S.A.
                                  Dressing                      WALA-Heilmittel GmbH
                                  Ointment                      WALA-Heilmittel GmbH
                                  Tincture                      WALA-Heilmittel GmbH

m                Arnicae extractum spissum +    Ointment            (70 mg + 30 mg)/g  Poznańskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" S.A.
                 Rosmarini aetheroleum
                 Arnicae tinctura + Gallae     Coutanous liquid        (730 mg + 91mg +  Profarm - Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyc
                 tinctura + Hippocastani                     91mg)/ ml      Kosmetycznej Sp. z o.o.
                 intractum
                 Arnicae tinctura, Gallae tinctura, Gel                        Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno
                 Hippocastani tinctura                                Kosmetycznej "Profarm" Sp. z o.o., Lębork

                 Preparat złożony         Gel fof rub                    Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasc
                                                           Lek
                 Exemestanum            Film-coated tablets      25 mg        Pharmacia & Upjohn S.p.A.-Milano
                 Preparat złożony         Liquid for external use and            Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasc
                                  inhalation                     Lek
g                Magnesii citras          Film-coated tablets                Herbapol - Wrocławskie Zakłady Zielarskie S.A.
 N                Tretinoinum            Cream             0.5 mg/g      ICN Polfa Rzeszów S.A.
 l                                 Tablets                      Heel GmbH
n                Preparat złożony         Oral solution                   Phytopharm Klęka S.A.

wex               Preparat ziołowy         Tablets                      Herbapol Łódź S.A.
                                  Instant herbal tea                 Herbaflos Zakład Przetwórstwa Zielarskiego
                 Hypromellosum           Eye drops, solution      3.2 mg/ml      Dr Gerhard Mann Chem. - Pharm. Fabrik GmbH
                 Absinthi et Tanaceti herbae    Liquid for external use    873 mg/ml      Herbapol Kraków S.A. - Krakowskie Zakłady
                 tinctura + Acidum aceticum                              Zielarskie

                 Carteololum            Eye drops           1%         Novartis Ophthalmics AG Hettlingen
                 Carteololum            Eye drops           2%         Novartis Ophthalmics AG Hettlingen
   Commercial Name      Chemical constitution       Pharmaceutical form          Strength       Marketing authorisation holder

eel N                            Drops                          Heel GmbH

lan "A" D6 krople                                                  Sanum-Kehlbeck
lan "U" D6 krople                                                  Sanum-Kehlbeck
               Diclofenacum + Misoprostolum  Tablets                         Searle Division of Monsanto plc.
Forte            Diclofenacum + Misoprostolum  Tablets               75mg + 0,2mg     Searle Division of Monsanto plc.
               Glucosaminum          Powder for oral solution      1.5 g        Rottapharm S.r.I

               Glucosaminum          Solution for intramuscular injection 400 mg       Rottapharm S.r.I
               Diacereinum          Capsules              50 mg        TRB Pharma S.AWn.: Pharm Supply
                              Drops                          Wrocławskie Zakłady Zielarskie "HERBAPOL" S.
               Acidum acetylsalicylicum    Film-coated, gastro-resistant tablets 75 mg       Curtis Healthcare Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo
                                                           Handlowe, Przedsiębiorstwo Farmaceutyków

25              Acxidum acetylsalicylicum   Film-coated, gastro-resistant tablets 325 mg       Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
  Retard          Dipirydamolum + Acidum     Prolonged release capsules                Boehringer Ingelheim Pharma GmbH
               acetylsalicylicum
               Acidum acetylsalicylicum +   Effervescent tablets        300mg + 100mg Ca++ Polfa Łódź S.A. Zakłady Farmaceutyczne
               Calcii lactogluconas
Plus o smaku cytrynowym   Acidum acetylsalicylicum +   Effervescent powder         500mg + 300mg +   Polfa Łódź S.A. Zakłady Farmaceutyczne
               Acidum ascorbicum (vit C) +                    200mg
               Calcium

Plus o smaku grejpfrutowym  Acidum acetylsalicylicum +   Effervescent powder         500mg + 300mg +   Polfa Łódź S.A. Zakłady Farmaceutyczne
               Acidum ascorbicum (vit C) +                    200mg
               Calcium

               Acidum acetylsalicylicum +   Tablets                         Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty
               Codeinum
               Ferrosi gluconas        Coated tablets           200 mg        Espefa Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia P
               Acidum acetylsalicylicum    Powder               for veterinary use  VAAs Industria Chimica

               Acidum ascorbicum (vit C)   Oral drops, solution        100 mg/ml      Gemi Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczne
                                                           Przedstawiciel
al              Preparat złożony        Capsules                         Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
al forte           Acidum ascorbicum (vit C) +  Film-coated tablets         200mg + 200mg +   Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
               Calcium + Rutosidum                        50mg
               Sertralinum          Film-coated tablets         50 mg        KRKA d.d., Novo mesto
               Sertralinum          Film-coated tablets         100 mg        KRKA d.d., Novo mesto
               Magnesii hydroaspartas     Tablets               20 mg Mg ++     Farmapol Sp. z o.o. Zakład Chemiczno-Farmaceuty
               Magnesii hydroaspartas +    Tablets               300mg + 0,25mg    Farmapol Sp. z o.o. Zakład Chemiczno-Farmaceuty
               Pyridoxinum (vit B6)
rte             Magnesii hydroaspartas     Tablets               34 mg Mg ++     Farmapol Sp. z o.o. Zakład Chemiczno-Farmaceuty
               Mometasoni furoas       Inhalation powder          200 µg        Schering - Plough Lobo N.V.
               Mometasoni furoas       Inhalation powder          400 µg        Schering - Plough Lobo N.V.
a              Acidum acetylsalicylicum    Tablets               0.5 g        Polfarmex S.A
   Commercial Name    Chemical constitution        Pharmaceutical form           Strength       Marketing authorisation holder

aS           Acidum acetylsalicylicum     Tablets                0.3 g       Polfarmex S.A

ase 10000 medac    Asparaginasum           Powder for solution for        10000 j.m     medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate
                             intramuscular, intravenous injection
                             and intravenous infusion
ase 5000 medac     Asparaginasum           Powder for solution for        5000 j.m      medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate
                             intramuscular, intravenous injection
                             and intravenous infusion
            Kalii hydroaspartas + Magnesii  Tablets                          Espefa Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia P
            hydroaspartas
            Kalii hydroaspartas + Magnesii  Tablets                54mg K+ ; 17mg   Farmapol Sp. z o.o. Zakład Chemiczno-Farmaceuty
            hydroaspartas                              Mg++
            Kalii hydroaspartas + Magnesii  Tablets                          Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy "Filofarm" ,
            hydroaspartas                                        Bydgoszcz
um           Asparginasum           Lyophilisate for injection       10 000 j.m.    Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
            Kalii hydroaspartas + Magnesii  Tablets                54mg K+; 17mg   AFLOFARM Fabryka Leków Sp. z o.o.
            hydroaspartas                              Mg++
000          Acidum acetylsalicylicum     Powder for oral solution        1000 mg      Synthelabo Group. Laboratoires Synthelabo
50           Acidum acetylsalicylicum     Powder for oral solution        250 mg       Synthelabo Group. Laboratoires Synthelabo
00           Acidum acetylsalicylicum     Powder for oral solution        500 mg       Synthelabo Group. Laboratoires Synthelabo
            Acidum acetylsalicylicum     Gastro-resistant tablets        325 mg       US Pharmacia International, Inc.
            Meloxicamum            Tablets                7,5 mg       P.P.H.U. „BIOFARM‖ Sp. z o.o.
            Meloxicamum            Tablets                15 mg       P.P.H.U. „BIOFARM‖ Sp. z o.o.
            Acidum acetylsalicylicum     Gastro-resistant tablets        81 mg       US Pharmacia International, Inc.
            Acidum acetylsalicylicum +    Tablets                          Espefa Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia P
            Magnesii oxidum
            Acidum acetylsalicylicum     Effervescent tablets          0.5 g       Bayer AG

            Acidum acetylsalicylicum     Tablets                500 mg       Bayer AG
25           Acidum acetylsalicylicum     Tablets                325 mg       Bayer SPA
0           Acidum acetylsalicylicum     Tablets                40 mg       Bayer AG
            Acidum acetylsalicylicum +    Effervescent tablets          400mg + 240mg   Bayer AG
            Acidum ascorbicum (vit C)
irekt         Acidum acetylsalicylicum     Buccal tablets             500 mg       Bayer AG
rotect 100       Acidum acetylsalicylicum     Film-coated tablets          100 mg       Bayer AG
rotect 300       Acidum acetylsalicylicum     Film-coated tablets          300 mg       Bayer AG
d           Acidum acetylsalicylicum +    Tablets                          ICN Polfa Rzeszów S.A.
            Glycinum
            Acidum acetylsalicylicum +    Tablets                          ICN Polfa Rzeszów S.A.
            Glycinum
            Salicis cortex extractum siccum  Coated tablets             393,24 mg     Bionorica Arzneimittel GmbH
d           Preparat złożony         Capsule                          Sunrider Manufacturing L.P., USA
   Commercial Name    Chemical constitution         Pharmaceutical form         Strength        Marketing authorisation holder

            Astemizolum           Tablets               10 mg        Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA

            Astemizolum           Tablets               10 mg        Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A
                                                          Homoopatisches Laboratorium A.Pfluger
t            Orciprenalinum          Solution for injection        0.5 mg/ml      Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
t            Orciprenalinum          Spray                0.75 mg/dawkę    GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
            Candesartanum          Tablets               16 mg        AstraZeneca AB

            Candesartanum          Tablets               4 mg         AstraZeneca AB
            Candesartanum          Tablets               8 mg         AstraZeneca AB
            Hydroxyzinum           Film-coated tablets         10 mg        UCB S.A. Pharma Sector
            Hydroxyzinum           Film-coated tablets         25 mg        UCB S.A. Pharma Sector
            Hydroxyzinum           Solution for intramuscular injection 50 mg/ml       UCB S.A. Pharma Sector

            Hydroxyzinum           Syrup                2 mg/ml       UCB S.A. Pharma Sector
            Hydrocortisonum +        Ear and eye drops, suspension    (15mg + 5mg +    Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
            Oxytetracyclinum + Polymyxinum                    1000j.m.)/ml
            B

25           Atenololum            Film-coated tablets         25 mg        Hexal AG
            Atenololum            Film-coated tablets         100 mg        Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty
            Atenololum            Film-coated tablets         50 mg        Norton Healthcare Ltd.
            Atenololum            Tablets               50 mg        Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty
            Atenololum            Tablets               50 mg        Aflofarm

            Atenololum            Tablets               25 mg        Aflofarm
100           Atenololum            Tablets               100 mg        Sanofi-Synthelabo Sp. z o.o.
12,5          Atenololum            Tablets               12,5 mg       Sun - Farm Sp. z o.o.
25           Atenololum            Tablets               25 mg        Sanofi-Synthelabo Sp. z o.o.
25           Atenololum            Tablets               25 mg        Sun - Farm Sp. z o.o.

50           Atenololum            Tablets               50 mg        Sanofi-Synthelabo Sp. z o.o.
            Immunoglobulina limfocytarna   Solution for intravenous injection  50 mg/ml       Pharmacia & Upjohn Co.
            globulina antytymocytom
enius S         Antilymphocyte immunoglobulin  Solution for intravenous infusion  20 mg/ml       Fresenius HemoCare Immune Therapy GmbH
            (horse)
enius S         Antilymphocyte immunoglobulin  Solution for intravenous infusion  20 mg/ml       Fresenius HemoCare Immune Therapy GmbH
            (horse)
AV5           Formaldehyd, glutaraldehyd,   Liquid                for veterinary use  Atlan’tol NV
            isopropanol

Mamelo-1        dwuglukonian chloroheksydyny,  Liquid                for veterinary use  Atlan’tol NV
            alkohol izopropylowy glicerol
            Atorvastatinum          Film-coated tablets         10 mg        KRKA Polska Sp. z o.o.

            Atorvastatinum          Film-coated tablets         20 mg        KRKA Polska Sp. z o.o.
tin           Atorvastatinum          Film-coated tablet          10 mg        Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A.
   Commercial Name    Chemical constitution       Pharmaceutical form          Strength        Marketing authorisation holder

tin           Atorvastatinum         Film-coated tablets         10 mg        POL-NIL Sp. z.o.o.

tin           Atorvastatinum         Film-coated tablets         20 mg        POL-NIL Sp. z.o.o.
tin           Atorvastatinum         Tablets                          PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
tin           Atrovastatinum         Film-coated tablets         40 mg        Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A.
n            Atorvastatinum         Film-coated tablets         10 mg        POLFA KUTNO S.A.
n            Atorvastatinum         Film-coated tablets         20 mg        POLFA KUTNO S.A.

n            Atorvastatinum         Film-coated tablets         40 mg        POLFA KUTNO S.A.
n            Atorvastatinum         Film-coated tablets         20 mg        Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A.
 tyna          Atorvastatinum         Tablets               20 mg        Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A
 tyna          Atorvastatinum         Tablets               10 mg        Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A
            Ondansetronum         Film-coated tablets         4 mg         Anpharm S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne

            Ondansetronum         Film-coated tablets         8 mg         Anpharm S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
            Ondansetronum         Solution for injection        2 mg/ml       Solco Basel - Przedsiębiorstwo Zagraniczne
 0,025%         Tocopherolum + Tretinoinum   Coutanous liquid                     Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
 0,05%         Tocopherolum + Tretinoinum   Coutanous liquid           0.05 %        Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
 0,1%          Tocopherolum + Tretinoinum   Coutanous liquid                     Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.

            Szczepionka przeciw różycy i  Suspension              for veterinary use  Pfizer
            zakaźnemu zanikowemu
            zapaleniu nosa dla świń
            Atorvastatinum         Film-coated tablets         10 mg        BIOVENA PHARMA Sp. z.o.o.

            Atorvastatinum         Film-coated tablets         20 mg        BIOVENA PHARMA Sp. z.o.o.
m compositum                      Amp.                           Heel GmbH
m Compositum S                     Suppository                        Heel GmbH
m sulfuricum      Atropinum           Solution for injection        0.5 mg/ml      Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
m sulfuricum      Atropinum           Solution for injection        1 mg/ml       Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA

m sulfuricum 1%     Atropinum           Eye drops, solution         10 mg/ml       Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
siarczan                                                     BUFA b.v. Pharmaceutical Products
siarczan                                                     Interforum Pharma Sp. z o.o., Kraków
siarczan                                                     Pharma Cosmetic, Kraków
siarczan                                                     Pharma Zentrale
siarczan                                                     PPH Galfarm Sp. z o.o., Kraków
            Ipratropii bromidum      Nasal spray, solution        21 mcg/dawkę     Boehringer Ingelheim International GmbH
                                              donosową
            Ipratropii bromidum      Nasal spray, solution        42 mcg/dawkę     Boehringer Ingelheim International GmbH
                                              donosową
            Ipratropii bromidum      Nebuliser solution          0.25 mg/ml      Boehringer Ingelheim International GmbH
            Ipratropii bromidum      Pressurised inhalation, suspension  0.02 mg/dawkę    GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
            Ipratropii bromidum      Pressurised inhalation, suspension  20 mcg/dawkę     Boehringer Ingelheim International GmbH
®N           Ipratropii bromidum      Pressurised inhalation, solution   20 mcg        Boehringer Ingelheim International GmbH
  Commercial Name    Chemical constitution      Pharmaceutical form           Strength        Marketing authorisation holder

           Atorvastatinum         Film-coated tablets          10 mg        P.P.H.U. „BIOFARM‖ Sp. z o.o.

           Atorvastatinum         Film-coated tablets          20 mg        P.P.H.U. „BIOFARM‖ Sp. z o.o.
           Atorvastatinum         Film-coated tablets          40 mg        P.P.H.U. „BIOFARM‖ Sp. z o.o.
           Anastrozolum          Film-coated tablets          1mg         VIPHARM S.A. Warszawa
n           Acidum clavulanicum +     Film-coated tablets          1g          SmithKline Beecham Pharmaceuticals-Brentford
           Amoxicillinum

n           Acidum clavulanicum +     Film-coated tablets          125mg + 250mg    Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
           Amoxicillinum
n           Acidum clavulanicum +     Film-coated tablets          625mg        SmithKline Beecham Pharmaceuticals-Brentford
           Amoxicillinum
n           Acidum clavulanicum +     Film-coated tablets          375mg        SmithKline Beecham Pharmaceuticals-Brentford
           Amoxicillinum
n           Acidum clavulanicum +     Powder for oral suspension       156 mg/5ml      SmithKline Beecham Pharmaceuticals-Brentford
           Amoxicillinum

n           Acidum clavulanicum +     Powder for oral suspension       (31mg + 125mg)/5ml  Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
           Amoxicillinum
n           Acidum clavulanicum +     Powder for oral suspension       457 mg/5 ml     SmithKline Beecham Pharmaceuticals-Brentford
           Amoxicillinum

n           Acidum clavulanicum +     Powder for solution for        200mg + 1g      Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
           Amoxicillinum         intravascular injection
n           Acidum clavulanicum +     Powder for solution for        100mg + 500mg    Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
           Amoxicillinum         intravascular injection

n           Acidum clavulanicum +     Powder for solution for        1,2g         SmithKline Beecham Pharmaceuticals-Brentford
           Amoxicillinum         intravascular injection and infusion
n           Acidum clavulanicum +     Powder for solution for        600 mg        SmithKline Beecham Pharmaceuticals-Brentford
           Amoxicillinum         intravascular injection and infusion
n           Acidum clavulanicum +     Powder for suspension         312.5 mg/5ml     SmithKline Beecham Pharmaceuticals-Brentford
           Amoxicillinum
NTIN 2 g + 0,2 g   Amoxicillinum + Acidum     Powder for solution for intravenous 2 g + 0,2 g       SmithKline Beecham
           clavulanicum          injection and infusion
6-S          Inaktywowana szczepionka dla  Suspension               for veterinary use  Laboratorios SYVA, S.A.
           świń przeciwko chorobie
           Aujeszky’ego

Suivax        inaktywowana szczepionka    Suspension               for veterinary use  Fatro
           adsorbowana wodorotlenkiem
           dlinu przeciwko chorbie
           Aujeszk’y i grypie świń
           Nimesulidum          Granules for oral suspension      100 mg        Medicom International s.r.o.
           Nimesulidum          Tablets                100 mg        Medicom International s.r.o.
           Citalopranum          Film-coated tablets          20 mg        HEXAL Polska Sp. z o.o.

           Citalopranum          Film-coated tablets          30 mg        HEXAL Polska Sp. z o.o.
   Commercial Name      Chemical constitution         Pharmaceutical form         Strength        Marketing authorisation holder

              Citalopranum           Film-coated tablets         40 mg        HEXAL Polska Sp. z o.o.

              Citalopranum           Film-coated tablets         60 mg        HEXAL Polska Sp. z o.o.
              Prednizolon, Heksamidyna,     Ear drops              for veterinary use  Ceva Sante Animale
              Tetrakainy chlorowodorek,
              Lindan
 00             Chlortetracyclinum        Powder               for veterinary use  Alpharma AS
 00G            chlorowodorek chlortetracykliny  Granules              for veterinary use  Alpharma
AL 10 mg          Felodipinum            Film-coated tablets         10 mg        Egis Pharmaceuticals Ltd.
AL 2,5 mg          Felodipinum            Film-coated tablets         2,5 mg        Egis Pharmaceuticals Ltd.
AL 5 mg           Felodipinum            Film-coated tablets         5 mg         Egis Pharmaceuticals Ltd.

              Moclobemidum           Film-coated tablets         150 mg        Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea
              Moclobemidum           Film-coated tablets         300 mg        Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea
comp. amp.                                                       WALA-Heilmittel GmbH
comp. granulki                                                     WALA-Heilmittel GmbH
comp. ung.                                                       WALA-Heilmittel GmbH

datum Pentarkan H                       Tablets                         DHU-Arzneimittel GmbH & Co.KG
 BELLADONNA comp.                       Amp.                1 ml         WALA-Heilmittel GmbH
 BELLADONNA comp.                       Granules                         WALA-Heilmittel GmbH
 REGINA comp.                         Amp.                1 ml         WALA-Heilmittel GmbH
 REGINA comp.                         Granules                         WALA-Heilmittel GmbH

STIBIUM/-HYOSCYAMUS amp.                                                WALA-Heilmittel GmbH
STIBIUM/-HYOSCYAMUS gran.                                               WALA-Heilmittel GmbH
 VALERIANA comp. amp.                                                 WALA-Heilmittel GmbH
 VALERIANA comp. granulki                                               WALA-Heilmittel GmbH
el N                             Drops                          Heel GmbH

– GN/A3           żywa szczepionka dla świń     Lyophilisate            for veterinary use  Hipra
              przeciwsko chorbie aujeszky’ego
 1             Estradiolum + Gestodenum     Film-coated tablets                   Schering AG
 2             Estradiolum + Gestodenum     Film-coated tablets                   Schering AG
              Rosiglitazonum          Film-coated tablets         1 mg         SmithKline Beecham plc
              Rosiglitazonum          Film-coated tablets         2 mg         SmithKline Beecham plc
              Rosiglitazonum          Film-coated tablets         4 mg         SmithKline Beecham plc
              Rosiglitazonum          Film-coated tablets         8 mg         SmithKline Beecham plc
 %             Lazalocidu sól sodowa       Granules              for veterinary use  Alpharma AS
              Hepatitis A, inactivated, whole  Suspension for intramuscular    0.5 ml        Aventis Pasteur S.A.
              virus               injection

              Moxifloksacinum          Solution for intravenous infusion  1,6 mg/ml      Bayer AG
              Moxifloxacinum          Film-coated tablets         400 mg        Bayer AG
                               Ointment                         Laboratoires BOIRON
   Commercial Name    Chemical constitution         Pharmaceutical form        Strength         Marketing authorisation holder

                             Suppository                        Laboratoires BOIRON

recise         żywa szczepionka przeciwko    Lyophilisate            for veterinary use   Lohmann Animal Health International
            zakaźnemu zapaleniu torby
            fabrycjusza ibd
            semduramycyna          Premix               for veterinary use   Phibro
TI           Szczepionka przeciw zakaźnemu  Lyophilisate            for veterinary use   Merial
            zapaleniu nosa i tchawicy
            indyków oraz syndromowi
            wielkiej głowy kur
nid           Metronidazolum          Tablets              for veterinary use   Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa‖
nid           Metronidazolum          Powder               for veterinary use   Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa
            Żywa szczepionki dla kur przeciw Lyophilisate            for veterinary use   Merial SAS
            rzekomemu pomorowi drobiu
n            Dimenhydrinatum         Solution for injection       50 mg/1 ml       Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
n            Dimenhydrinatum         Tablets              50 mg         Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
n Mitte         Dimenhydrinatum         Tablets              25 mg         PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
            Zingiberis rhizomae       Capsules              350 mg         Phytopharm Klęka S.A.

c                                                         Krakowskie Zakłady Zielarskie "HERBAPOL" S.A
ulin          Białko tuberkulinowe z przesączu Liquid               for veterinary use   Biowet Puławy
            hodowli Mycobacterium avium
            D4ER
            Interferonum beta-1a       Powder and solvent for solution for 30 mcg (6 mln j.m.)  Biogen B.V.
                             intramuscular injection
            Aciclovirum           Cream               50 mg/g        Instytut Farmaceutyczny
            Aciclovirum           Cream               50 mg/g        ICN Polfa Rzeszów S.A.
            Aztreonamum           Powder for solution for      0.5 g         Bristol-Myers Squibb S.p.A.
                             intramuscular and intravenous
                             injection
            Aztreonamum           Powder for solution for      1g           Bristol-Myers Squibb S.p.A.
                             intramuscular and intravenous
                             injection
m            Loratadinum           Tablets              10 mg         Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A
ine           Azathioprinum          Tablets              50 mg         Norton Healthcare Ltd.

ine           Azathioprinum          Tablets              50 mg         VIS - Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne Sp. z o
                                                          Bytom
            Azithromycinum          Film-coated tablets        500 mg         KRKA Polska Sp. z o.o.
            Azithromycinum          Powder for oral suspension     150 mg         KRKA Polska Sp. z o.o.
            Azithromycinum          Powder for oral suspension     200 mg         KRKA Polska Sp. z o.o.

            Azithromycinum          Powder for oral suspension     250 mg         KRKA Polska Sp. z o.o.
            Azithromycinum          Powder for oral suspension     500 mg         KRKA Polska Sp. z o.o.
   Commercial Name    Chemical constitution      Pharmaceutical form      Strength       Marketing authorisation holder

            Azithromycinum       Film-coated tablets       125 mg       Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S

            Azithromycinum       Film-coated tablets       250 mg       Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
            Azithromycinum       Film-coated tablets       500 mg       Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
            Azithromycinum       Granules for solution      100mg /5ml     Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
                          Granules for oral solution   200 mg /5ml     Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
            Azitromycinum        Film-coated tablets       500 mg       Expharm Inc.

            Azithromycinum       Tablets             125 mg , 250 mg , 500 GENEXO Sp.z.o.o Warszawa
                                          mg
50           Azithromycinum       Film-coated tablets       250 mg       Leciva a.s.
00           Azithromycinum       Film-coated tablets       500 mg       Leciva a.s.
            Azlocillinum        Powder for solution for     1g         Pharmachim-Holding AD
                          intravascular injection
            Azlocillinum        Powder for solution for     5g         Pharmachim-Holding AD
                          intravascular injection

            Triamcinolonum       Spray              100 mcg/dawkę    Rhone-Poulenc-Rorer Pharmaceuticals Inc.
            Brinzolamidum        Eye drops, suspension      10 mg/ml      Alcon Laboratoires UK Ltd.
            Zidovudinum         Capsules            100 mg       ICN Polfa Rzeszów S.A.
            Zidovudinum         Capsules            250 mg       ICN Polfa Rzeszów S.A.
                          Liquid for irrigation                Herbapol - Wrocławskie Zakłady Zielarskie S.A.

            Chamomillae anthodium    Cutaneous and mucosa membrane            Phytopharm Klęka S.A.
            extractum          liquid
            Chamomillae anthodium    Cutaneous and mucosa membrane            Herbapol Pruszków - Warszawskie Zakłady Zielar
            extractum          liquid

                          Cutaneous and mucosa membrane            Herbapol - Wrocławskie Zakłady Zielarskie S.A.
                          liquid
 - 400 Retard     Pentoxifyllinum       Film-coated tablets       400 mg       Biochemie GmbH - Kundl
            Chamomillae anthodium    Liquid                       Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasc
                                                    Lek
            Azithromycinum       Film-coated tablets       500 mg       Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
            Azithromycinum       Film-coated tablets       250 mg       Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
            Azithromycinum       Film-coated tablets       500 mg       BIOVENA PHARMA Sp. z.o.o.
rmann         Cyanocobalaminum      Solution for injection     100 mcg/ml     Wörwag Pharma GmbH Co.KG

rmann         Cyanocobalaminum      Solution for injection     1000 mcg/ml     Wörwag Pharma GmbH Co.KG
rmann         Cyanocobalaminum      Solution for injection     1000 mcg/ml     Wörwag Pharma GmbH Co.KG
                          Syrup              320 mg/5ml     N.P. Pharma Sp. z o.o.
c. Fix                       Herb                        Herbapol - Białostok S.A.
el           Benzocainum         Oromucosal gel         75 mg/g       Del Pharmaceuticals INC

            Baclofenum         Tablets             10 mg        Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty
            Baclofenum         Tablets             25 mg        Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty
   Commercial Name       Chemical constitution         Pharmaceutical form        Strength        Marketing authorisation holder

               Amoksicillinum + Colistinum   Powder               for veterinary use  Fatro S.p.A.

Injectable          Amoxicillunum + Colistinum    Suspension             for veterinary use  Fatro S.p.A.
250             Ciprofloxacinum         Film-coated tablets         250 mg        Mepha L.D.A.
500             Ciprofloxacinum         Film-coated tablets         500 mg        Mepha L.D.A.
750             Ciprofloxacinum         Film-coated tablets         750 mg        Mepha L.D.A.
               Trimethoprimum +         Oral suspension                     Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A
               Sulfamethoxazolum
               Sulfamethoxazolum +       Solution for intravenous infusion  96 mg/ml       Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea
               Trimethoprimum
               Sulfamethoxazolum +       Syrup                240 mg/5ml      Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea
               Trimethoprimum
               Sulfamethoxazolum +       Tablets               480 mg        Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea
               Trimethoprimum
 orte, Bactrim        Sulfamethoxazolum +       Tablets               960 mg        Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea
               Trimethoprimum
               Mupirocinum           Cream                20 mg/g       SmithKline Beecham Pharmaceuticals-Brentford
               Mupirocinum           Nasal ointment           20 mg/g       SmithKline Beecham Pharmaceuticals-Brentford
               Mupirocinum           Ointment              20 mg/g       SmithKline Beecham Pharmaceuticals-Brentford
Complexe Nr 47                        Tablets                         Lehning Laboratoires
               bajkalina            Gel                 preparat złożony   Wrocławskie Zakłady Zielarskie "HERBAPOL" S.
               Scutellariae baicalensis radix  Oromucosal gel           5.77 mg/g      Herbapol - Wrocławskie Zakłady Zielarskie S.A.
               extractum
m              bajkalina, alantoina       Ointment              preparat złożony   Wrocławskie Zakłady Zielarskie "HERBAPOL" S.
                               Capsule, hard            preparat złożony   Wrocławskie Zakłady Zielarskie "HERBAPOL" S.
               Theophyllinum + Guaifenesinum Syrup                 (50mg + 30mg)/5ml  Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
mono                             Coated tablets           190 mg        Rottendorf Pharma GmbH
an                              Coated tablets                      Rottendorf Pharma GmbH
Hermal            Oleum Sojae           Bath additive            847.5 mg/g      Boots Healthcare International

Hermal F           Oleum Arachidis + Paraffinum   Bath additive                      Boots Healthcare International
               liquidum
Hermal Plus         Oleum Sojae + Polidocanolum   Bath additive                      Boots Healthcare International
eruwiański                                                       A.C.E.F., Włochy

eruwiański                                                       BUFA b.v. Pharmaceutical Products
eruwiański                                                       Farm-Impex s.j., Gliwice
eruwiański                                                       Pharma Cosmetic, Kraków
eruwiański                                                       Pharma Zentrale
eruwiański                                                       PPH Galfarm Sp. z o.o., Kraków

zostakowskiego (Vinilinum)                  Liquid                          ICN POLYPHARM
wiątynia Niebios                       Ointment                         Zhonghua Pharmaceuticals Factory
   Commercial Name     Chemical constitution       Pharmaceutical form           Strength        Marketing authorisation holder

m Mentholi Compositum  Methylis salicylas + Mentholum  Ointment                (200mg + 25mg)/g   Chema Elektromet Spółdzielnia Pracy- Przemysłow

            Balsamum peruvianum       Ointment                100 mg/g       Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Gem
A                            Ointment                          Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "GEM
hur żel         Preparat złożony         Gel                             Sulphur Zdrój Exim - Przedsiębiorstwo Farmaceut
            Bambuterolum           Tablets                10 mg        AstraZeneca AB
            Bambuterolum           Tablets                20 mg        AstraZeneca AB

            Praziquantelum          Solution                for veterinary use  CP-Pharma
            Bacitracinum + Neomycinum    Ointment                (250 j.m. + 5mg)/g  Biochemie GmbH - Kundl
  pasta dla koni   Pyrantelu embonian        Paste                 for veterinary use  Pfizer
  pasta dla kotów   Embonian pyrantelu        Paste                 for veterinary use  Pfizer
  pasta dla psów   Embonian pyrantelu        Paste                 for veterinary use  Pfizer

l                            Tablets                           Heel GmbH
 lfuricum        Barii sulfas           Oral suspension            1 g/ml        Medana Pharma Terpol Group S.A.
            Benzoili peroxydum        Gel                             Laboratoires Galderma
            Benzoili peroxydum        Gel                             Laboratoires Galderma
            Benzoili peroxydum        Gel                             Laboratoires Galderma

            Ciclopiroxum           Coutanous liquid            10 mg/ml       Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH
            Ciclopiroxum           Cream                 10 mg/ml       Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH
            Ciclopiroxum           Nail lacquer              80 mg/g       Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH
 5%           Toltrazuril           Solution                for veterinary use  Bayer AG
%            toltrazuril           Suspension               for veterinary use  Biowet Puławy
            Clotrimazolum +         Cream                 1% + 0,04%      Bayer AG
            Dexamethasonum
            Iwermektyna           Solution                for veterinary use  Bayer
 our-On         Cyflutryna            Solution                for veterinary use  Bayer AG
BRSV + PI3       Szczepionka dla bydła przeciwko Lyophilisate + solvent         for veterinary use  Bayer Niemcy
            zakażeniom RSV oraz PI3

n HK          Preparat immunostymulujący dla Lyophilisate + solvent          for veterinary use  Bayer
            psów i kotów
nP           Preparat immunostymulujący dla Lyophilisate + solvent          for veterinary use  Bayer
            koni
ne           Immunostymulator         Lyophilisate + solvent         for veterinary use  Bayer Niemcy
            Mezlocillinum          Powder for solution for        0.5 g        Bayer AG
                             intravascular injection and infusion

            Mezlocillinum          Powder for solution for        2g          Bayer AG
                             intravascular injection and infusion
            Mezlocillinum          Powder for solution for        5g          Bayer AG
                             intravascular injection and infusion

            Nitrendipinum          Tablets                20 mg        Bayer AG
   Commercial Name     Chemical constitution        Pharmaceutical form        Strength         Marketing authorisation holder

5%            Enrofloxacinum         Solution               for veterinary use  Bayer

 %            Enrofloxacinum         Solution               for veterinary use  Bayer
 %            Enrofloxacinum         Solution               for veterinary use  Bayer
 mg           Enrofloxacinum         Tablet                for veterinary use  Bayer AG
 0 mg          Enrofloxacinum         Tablet                for veterinary use  Bayer AG
5% inj.         Enrofloxacinum         Solution               for veterinary use  Bayer

% (Baytril 5% inj.)   Enrofloxacinum         Solution               for veterinary use  Bayer
             Flumetryna           Bee- hive strip           for veterinary use  Bayer AG
             Preparat złożony        Cream                           Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
edac           Vaccinum BCG          powder and solvent for suspension             medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate
                            for intrabladder use

 obroża dla kota    Tetrachlorwinfos        Collar                for veterinary use  Beaphar BV
 obroża dla psa     Tetrachlorwinfos        Collar                for veterinary use  Beaphar BV
 mino          Dieta eliminacyjna       Powder                          Nutricia Cuijk B.V
 MF           Dodatek do mleka kobiecego   Powder                          Nutricia Cuijk B.V
 enatal         Prep. odżywczy dla wcześniaków Liquid                          N.V. Nutricia

 enatal         Prep. odżywczy dla wcześniaków Powder diet                        Nutricia Cuijk B.V
 epti          Dieta eliminacyjna w      Alimentation liquid                    N.V. Nutricia
             nietolerancji pokarmowej
 epti 1, Bebilon Pepti  Dieta eliminacyjna w      Powder                          Nutricia Cuijk B.V
             nietolerancji pokarmowej
 epti 2         Dieta eliminacyjna w      Powder                          Nutricia Cuijk B.V
             nietolerancji pokarmowej
 epti MCT        Dieta eliminacyjna z MCT    Powder                          Nutricia Cuijk B.V

ojowy 1         Dieta eliminacyjna w      Powder                          Nutricia Cuijk B.V
             nietolerancji pokarmowej
ojowy 2         Dieta eliminacyjna w      Powder                          Nutricia Cuijk B.V
             nietolerancji pokarmowej

e EB           Beclometasonum         Pressurised inhalation, solution   100 mcg/dawkę    Norton Waterford Ltd.
e EB           Beclometasonum         Pressurised inhalation, solution   250 mcg/dawkę    Norton Waterford Ltd.
e EB           Beclometasonum         Pressurised inhalation, suspension  100 mcg/dawkę    Norton Ltd.
e EB           Beclometasonum         Pressurised inhalation, suspension  250 mcg/dawkę    Norton Ltd.
e EB           Beclometasonum         Pressurised inhalation, suspension  50 mcg/dawkę     Norton Ltd.

 mite          Beclometasonum         Pressurised inhalation, suspension  50 mcg/dawkę     GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
                                               inhalacyjną
 forte          Beclometasonum         Pressurised inhalation, suspension  250 mcg/dawkę    GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
                                               inhalacyjną

             Beclometasonum         Pressurised inhalation, suspension  50 mcg/dawkę     Orion Corporation
 Nasal          Beclometasonum         Nasal spray             50 mcg/dawkę     Orion Corporation
  Commercial Name         Chemical constitution         Pharmaceutical form         Strength       Marketing authorisation holder

                Beclometasonum          Inhalation powder          100 mcg/dawkę    Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House

                Beclometasonum          Inhalation powder          200 mcg/dawkę    Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
                Beclometasonum          Nasal spray, water suspension    50 mcg/dawkę     Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
                Beclometasonum          Pressurised inhalation, suspension  50 mcg/dawkę     Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
                                                   inhalacyjną

                Betamethasonum + Acidum     Liquid                0,5 mg +20 mg    Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A
                salicylicum
A                Bathametasonum + Acidum     Ointment               preparat złożony   Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A
                salicylicum
G                Betamethasonum +         Cream                (0,5mg + 1mg)/g   Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
                Gentamicinum
G                Betamethasonum +         Ointment               (0,5mg + 1mg)/g   Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
                Gentamicinum

                Influenza, inactivated, whole  Suspension for injection       0.5 ml        Chiron Behring GmbH & Co.
                virus
                                 Coated tablets                      Roha Arzneimittel GmbH
a Orale             Collistinum + Spiramycinum    Powder                for veterinary use  Merial

ONNA/CHAMOMILLA                         Granules                         WALA-Heilmittel GmbH
a-Homaccord                           Amp.                           Heel GmbH
a-Homaccord                           Drops                           Heel GmbH
                Atropinum            Tablets               0.25 mg       Farmapol Sp. z o.o. Zakład Chemiczno-Farmaceuty
                Atropinum + Ergotaminum +    Film-coated tablets                    Herbapol - Wrocławskie Zakłady Zielarskie S.A.
                Phenobarbitalum

                Betamethasonum          Cream                0,5 mg/g       Belupo Ltd.
                Betamethasonum          Ointment               0,5 mg/g       Belupo Ltd.
                Bethamethasonum +        Cream                           Belupo Ltd.
                Gentamycinum

                Bethamethasonum +        Ointment                         Belupo Ltd.
                Gentamycinum
                Betamethasonum + Acidum     Coutanous liquid           (0,5 mg + 30 mg)/g  Belupo Ltd.
                salicylicum
                Betamethasonum + Acidum     Ointment               (0,5 mg + 30 mg)/g  Belupo Ltd.
                salicylicum
                Metildigoxinum          Oral drops, solution         0.6 mg/1 ml     Lek Pharmaceuticals d.d.
                Metildigoxinum          Solution for injection        0.1 mg/ml      Lek Pharmaceuticals d.d.
                Metildigoxinum          Tablets               0.1 mg        Lek Pharmaceuticals d.d.
Children's           Camphorum + Mentholum      Ointment               (50mg + 40mg)/g   Pfizer European Service Center N.V./S.A.; Central
                                                              Eastern Europe Region
Greaseless/Stainless Ointment  Methylis salicylas + Mentholum  Ointment               (150mg + 100mg)/g  Pfizer European Service Center N.V./S.A.; Central
                                                              Eastern Europe Region
   Commercial Name         Chemical constitution        Pharmaceutical form      Strength       Marketing authorisation holder

Sports Balm           Methylis salicylas + Mentholum  Ointment           (280mg + 100mg)/g  Pfizer European Service Center N.V./S.A.; Central
                                                          Eastern Europe Region
l 10               Enalapilum            Tablets            10 mg        BERLIN - CHEMIE AG (Menarini Group)
l 20               Enalapilum            Tablets            20 mg        BERLIN - CHEMIE AG (Menarini Group)
l5                Enalaprili maleas        Tablets            5 mg        Berlin-Chemie AG (Menarini Group)

                 Benzydamini hydrochloridum    Cream             30 mg/g       Sanofi-Synthelabo Sp. z o.o.
                 Benzydamini hydrochloridum    Film-coated tablets      50 mg        Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
 m                Coffeinum + Metamizolum     Tablets                      Pharmachim-Holding AD
                 natricum + Thiaminum (vit B1)
mma               Benfothiaminum          Coated tablets        50 mg        Wörwag Pharma GmbH Co.KG

                 Paracetamolum          Suppository          1g         Bene Arzneimittel GmbH
                 Paracetamolum          Suppository          125 mg       Bene Arzneimittel GmbH
                 Paracetamolum          Suppository          250 mg       Bene Arzneimittel GmbH
                 Paracetamolum          Suppository          500 mg       Bene Arzneimittel GmbH
                 Paracetamolum          Syrup             200 mg/5ml     Bene Arzneimittel GmbH

                 Paracetamolum          Tablets            0.5 g        Bene Arzneimittel GmbH
                 Benzoylis peroxydum       Gel              100 mg/g      Byk-Mazovia Sp. z o.o. w Łyszkowicach
                 Benzoylis peroxydum       Gel              50 mg/g       Byk-Mazovia Sp. z o.o. w Łyszkowicach
                 Benzoili peroxydum        Cutaneous gel         50 mg / g      Poznańskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" S.A.
                 Benzoylis peroxydum       Gel              100 mg/g      Herbapol - Poznańskie Zakłady Zielarskie S.A.

num                                                         PPH Galfarm Sp. z o.o., Kraków
enicylina prokainowa                                                Scholz, Sowin
                 Benzinum                                      Galenus, Rzeszów
                 Benzinum                                      Pharma Zentrale
                 Benzinum                                      Zakład Farmaceutyczny Amara, Kraków

n                Dexpanthenolum          Cream             50 mg/g       Roche Consumer Health Ltd
n                Dexpanthenolum          Ointment           50 mg/g       Roche Consumer Health Ltd
n Lotion             Dexpanthenolum          Coutanous liquid       25 mg/g       Roche Consumer Health Ltd
n Plus Cream           Chlorhexidinum +         Cream                       Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea
                 Dexpanthenolum
                 Betainii hydrochloridum +    Tablets            400mg + 100mg    Cefarm Gdańsk Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia
                 Pepsinum                                      Farmaceutycznego
                 Tetryzolinum           Eye drops           0.5 mg/ml      Dr Gerhard Mann Chem. - Pharm. Fabrik GmbH
Complexe Lehning nr 83                      Drops                       Lehning Laboratoires
IS E FRUCTIBUS comp., ampułki                                            WALA-Heilmittel GmbH
IS E FRUCTIBUS comp., granulki                                           WALA-Heilmittel GmbH
Similiaplex krople                                                 Pascoe Pharmaceutische Preparate GmbH
IS/PROSTATA comp., ampułki                                             WALA-Heilmittel GmbH
IS/PROSTATA comp., granulki                                             WALA-Heilmittel GmbH
  Commercial Name      Chemical constitution      Pharmaceutical form          Strength         Marketing authorisation holder

IS/QUARZ                        Amp.                  1 ml          WALA-Heilmittel GmbH

IS/QUARZ                        Granules                           WALA-Heilmittel GmbH
IS/URTICA URENS                    Amp.                  1 ml          WALA-Heilmittel GmbH
IS/URTICA URENS                    Granules                           WALA-Heilmittel GmbH
IS/UTERUS comp. ampułki                                               WALA-Heilmittel GmbH
IS/UTERUS comp. granulki                                               WALA-Heilmittel GmbH

Homaccord                       Amp.                             Heel GmbH
Homaccord                       Drops                             Heel GmbH
1000                          Lyophilisate for solution for     1000 j.m.       Centeon Pharma GmbH
                            intravenous infusion
250                          Lyophilisate and solvent for      250 j.m.        Centeon Pharma GmbH
                            solution for injection and
                            intravascular infusion
500                          Lyophilisate and solvent for      500 j.m.        Centeon Pharma GmbH
                            solution for injection and
                            intravascular infusion
P                           Set for tissular glue                     Centeon Pharma GmbH
P/N 250                        Lyophilisate and solvent for      250 j.m. Czynnika IX  Centeon Pharma GmbH
                            solution for intravascular injection
                            and intravascular infusion
P/N 500                        Lyophilisate and solvent for      500 j.m. Czynnika IX  Centeon Pharma GmbH
                            solution for intravascular injection
                            and intravascular infusion
Ca, Mg, Zn                       Effervescent tablets                     Roche Polska Sp. z o.o.
Ca, Mg, Zn                       Film-coated tablets                      Roche Polska Sp. z o.o.
              Fenoterolum + Ipratropii  Nebuliser solution                      Boehringer Ingelheim International GmbH
              bromidum
              Fenoterolum + Ipratropii  Pressurised inhalation         (50mcg + 20mcg)/    GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
              bromidum                              dawkę inhalacyjną
              Fenoterolum + Ipratropii  Pressurised inhalation, suspension              Boehringer Ingelheim International GmbH
              bromidum
N             Fenoterolum + Ipratropii  Pressurised inhalation, solution               Boehringer Ingelheim International GmbH
              bromidum

              Fenoterolum         Inhalation solution          0.1 % (1 mg/1 ml)   Boehringer Ingelheim International GmbH
              Fenoterolum         Pressurised inhalation, suspension   200mcg/dawkę      GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
                                               inhalacyjną
              Fenoterolum         Pressurised inhalation, suspension   200 mcg/dawkę     Boehringer Ingelheim International GmbH
 100            Fenoterolum         Pressurised inhalation, solution    100 mcg/dawkę     Boehringer Ingelheim International GmbH

              Acidum acetylsalicylicum  Film-coated, gastro-resistant tablets 30 mg          Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A
              Acidum acetylsalicylicum  Film-coated, gastro-resistant tablets 325 mg         Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A
  Commercial Name            Chemical constitution      Pharmaceutical form           Strength         Marketing authorisation holder

                   Acidum acetylsalicylicum    Film-coated, gastro-resistant tablets 75 mg         Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A

tene                 Betacarotenum         Capsules, soft           15 mg          PRO NATURA s.j.
ten                  Betacarotenum         Capsules              6 mg          Puritan's Pride, Incorporated
                   Betaxololum          Eye drops, solution         5 mg/ml         Bioton Sp. z o.o.
                   Povidone-iodine        Liquid for hands disinfection    75 mg/ml        Egis Pharmaceuticals Ltd.
                   Povidone-iodine        Ointment              100 mg/g        Egis Pharmaceuticals Ltd.

                   Povidone-iodine        Pessary               200 mg         Egis Pharmaceuticals Ltd.
                   Povidone-iodine        Solution for external use      100 mg/ml        Egis Pharmaceuticals Ltd.
                   Diphenhydraminum +       Eye drops, solution         (1mg + 0,33mg)/ml    Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
                   Naphazolinum
                   Diphenhydraminum +       Nasal drops, solution        (1mg + 0,33mg)/ml    Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
                   Naphazolinum
                   Interferonum beta – 1 b    Powder and solvent for solution for 0,25 mg (8 mln j.m.)  Schering AG
                                   subcutanoeus injection

                   Interferonum beta-1b      Powder and solvent for solution for 0.3 mg (9,6 mln j.m.)  Schering AG
                                   injection
ne Dihydrochloride          Betahistinum          Tablets               16 mg          Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A
                                   Herbal granules                       Herbapol Pruszków - Warszawskie Zakłady Zielar
e Dihyrdochloride           Betahistinum          Tablets               8 mg          Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A

oten                 Betacarotenum         Tablets               10 mg          Chance - Zakład Produkcji Chemiczno -
                                                                 Farmaceutycznej s.c.
oten + Witamina E           Betacarotenum + Tocopherolum  Capsules, soft           7 mg + 25mg       Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasc
                                                                 Lek
oten 25.000 j.m. z witaminami C i E  Acidum ascorbicum (vit C) +  Film-coated tablets                     C.E. Jamieson Co. Ltd
                   Betacarotenum + Tocopherolum
oten E                Betacarotenum + Tocopherolum  Tablets                           Curtis Healthcare Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo
                                                                 Handlowe, Przedsiębiorstwo Farmaceutyków

                   Amoxicillinum + Acidum     Powder for oral suspension     (250 mg + 62,5 mg)/g KRKA d.d., Novo mesto
                   clavulanicum
                   Amoxicillinum + Acidum     Tablets               500 mg + 125 mg     KRKA d.d., Novo mesto
                   clavulanicum
AV Duo                Amoxicillinum + Acidum     Tablets               875 mg + 125 mg     KRKA d.d., Novo mesto
                   clavulanicum
                   Metoprololi tartas       Solution for injection       1 mg/ml         AstraZeneca AB
OK 50                 Metoprololum          Controled release tablets      50 mg          AstraZeneca AB
OK 100                Metoprololum          Controled release tablets      100 mg         AstraZeneca AB
OK 200                Metoprololum          Controled release tablets      200 mg         AstraZeneca AB
OK 25                 Metoprololum          Controled release tablets      23,75mg         AstraZeneca AB
                   Metipranololum         Eye drops, solution         1 mg/ml         Dr Gerhard Mann Chem. - Pharm. Fabrik GmbH
                   Metipranololum         Eye drops, solution         3 mg/ml         Dr Gerhard Mann Chem. - Pharm. Fabrik GmbH
    Commercial Name        Chemical constitution         Pharmaceutical form      Strength         Marketing authorisation holder

  0,3% Edo           Metipranololum          Eye drops            3 mg/ml        Dr Gerhard Mann

200                Amoxicillunum           Tablets             for veterinary use  Norbrook
40                Amoxicillunum           Tablets             for veterinary use  Norbrook
L.A.               Amoxicillunum           Suspension           for veterinary use  Norbrook
                 Betahistinum           Tablets             16 mg         Solvay Pharmaceuticals B.V.
                 Betahistinum           Tablets             8 mg         Solvay Pharmaceuticals B.V.

                                  Oral solution                     Herbapol Pruszków - Warszawskie Zakłady Zielar
                                  Oral solution                     Herbapol Pruszków - Warszawskie Zakłady Zielar
asone Dipropioniate, Clotrimazolum, Betamethasonum +        Cream              0,5 mg, 10mg, 1 mg  Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A
in Sulfate            Clotrimazolum + Gentamicinum
asone Dipropioniate, Clotrimazolum, Betamethasonum +        Ointment            0,5 mg, 10mg, 1 mg  Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A
in Sulfate            Clotrimazolum + Gentamicinum
                 Betamethasonum          Solution for injection     4 mg/1 ml       Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
                 Betamethasonum          Cream              1.22 mg/g       Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
                 Betamethasonum          Ointment            1.22 mg/g       Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House

                 Betamethasonum          Solution for haired head skin  1.22 mg/g       Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
  C               Betamethasonum + Clioquinolum Cream                (1.22 mg + 30mg)/g  Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
  C               Betamethasonum + Clioquinolum Ointment              (1.22 mg + 30mg)/g  Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
  N               Betamethasonum + Neomycinum Cream                 (1.22 mg + 5 mg)/g  Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
  N               Betamethasonum + Neomycinum Ointment               (1.22 mg + 5 mg)/g  Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House

                 Sotalolum             Tablets             40 mg         Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
                 Sotalolum             Tablets             80 mg         Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
,5%                Betaxololum            Eye drops            5 mg/ml        Alcon Couvreur N.V.
S                 Betaxololum            Eye drops            2.5 mg/ml       Alcon Couvreur N.V.
/ARNICA comp. ampułki                                                   WALA-Heilmittel GmbH

/ARNICA comp. granulki                                                  WALA-Heilmittel GmbH
tard               Bezafibratum           Film-coated, prologed release  400 mg        Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea
                                  tablets
n                 Bezafibratum           Film-coated tablets       200 mg        Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
                                  Cutaneous emulsion                  Laboratoire Medix Houdan
                                  Tablets             3 mld pałeczek kwasu US Pharmacia
                                                  mlekowego
12                                 Dental lacquer                    VOCO GmbH
                 Szczepionka dla kur przeciw    Emulsion            for veterinary use  Merial
                 zakaźnemu zapaleniu oskrzeli,
                 rzekomemu pomorowi drobiu i
                 chorobie Gumboro

h                 prazikwantel, fenbendazol     Tablets             for veterinary use  Riemser
                 Heparinum natricum + Zinci    Gel               (300 j.m. + 10mg)/g  Solco Basel - Przedsiębiorstwo Zagraniczne
                 sulfas
                 Myrtilli fructus extractum siccum Capsules, soft         200 mg        Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasc
                                                             Lek
                 Myrtilli fructus extractum siccum, Oral capsules                    Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "HAS
                 Betacarotenum                                      LEK"
    Commercial Name    Chemical constitution         Pharmaceutical form      Strength        Marketing authorisation holder

  - fix        Mieszanka ziołowa         Instant herbal tea                 Herbapol - Gdańsk Sp. z o.o. - Zastawna

             Acidum ursodeoxycholicum     Capsules            0.15 g        Instituto Bioterapico Nazionale (I.BIR.N.) S.R.L.
             Gonkgo bilboae extractum,     Film-coated tablets      preparat złożony   US Pharmacia
             Cholina, Inositol
 rte           Ginkgo bilobae folium extractum Capsules             80 mg        KRKA, d.d., Novo mesto
             siccum

             Ginkgo biloba           Capsules            40 mg        Krka d.d., Novo mesto
             Osalmidum             Coated tablets         250 mg        Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty
             Deanolum             Tablets            100 mg        Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
             Natrii hydrocarbonas       Tablets            500 mg        Menagement and Consulting Group

             Todralazini hydrochloridum    Tablets            20 mg        Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
 rop           Szczepionka przeciw rzekomemu Emulsion              for veterinary use  Merial
             pomorowi drobiu, zakaźnemu
             zapaleniu oskrzeli i syndromowi
             spadku nieśności i chorobie
             Gumboro dla kur
idrop          Szczepionka przeciw zakaźnemu   Liquid             for veterinary use  Merial
             zapaleniu oskrzeli kur,
             rzekomemu pomorowi drobiu i
             syndromowi spadku nieśności

t            Fluorescenian sodu, żółcień    Liquid             for veterinary use  Przedsiębiorstwo Tropical
             metanilowa, formaldehyd
             Szczepionka przeciw        Emulsion            for veterinary use  Merial Italia SPA s.s.
             reowirusowemu zapaleniu
             stawów dla kur
ra            Szczepionka dla kur i indyków   Emulsion            for veterinary use  Merial Italia SPA
             przeciw pasterelozie
             Szczepionka przeciwko       Lyophilisate          for veterinary use  Merial Italia SPA s.s.
             reowirusowemu zapaleniu
             stawów u kur
             Szczepionka przeciwko       Lyophilisate          for veterinary use  Merial Italia SPA s.s.
             reowirusowemu zapaleniu
             stawów u kur
             Preparat złożony         Syrup                        Phytopharm Klęka S.A.
t            Acidum ascorbicum         Powder             for veterinary use  Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjn

nol           Acidum acetylsalicylicum     Suppository          0,500 g       Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z.o
                                                        Lublin
nol           Acidum acetylsalicylicum     Suppository          0,300 g       Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z.o
                                                        Lublin
             szczepionka przeciwko boreliozie Solution            for veterinary use  Bioveta a.s.
             u psów
HPPi           szczepionka przeciw nosówce,   Solution            for veterinary use  Bioveta a.s.
             zakaźnemu zapaleniu wątroby,
             zakaźnemu zapaleniu górnych
             dróg oddechowych, parwowirozie
             i parainfluenzie psów
   Commercial Name    Chemical constitution         Pharmaceutical form        Strength        Marketing authorisation holder

R           inaktywowana szczepionka     Solution              for veterinary use  Bioveta a.s.
            przeciw leptospirozie i
            wściekliźnie u psów i zwierząt
            futerkowych

            inaktywowana szczepionka     Solution              for veterinary use  Bioveta a.s.
            przeciwko wściekliźnie
e 900         Olej z mięśni ryb        Capsules              900 mg        Scandinavian Laboratories, USA
 n           Cefoperazonum          Dry substance for injection and   0.5 g        Bioton Sp. z o.o.
                            infusion
 n           Cefoperazonum          Dry substance for injection and   1g          Bioton Sp. z o.o.
                            infusion
 n           Cefoperazonum          Dry substance for injection and   2g          Bioton Sp. z o.o.
                            infusion
X 120G         Salinomycyny sól sodowa     Premix               for veterinary use  Alpharma AS
a           Amikacinum            Solution for intramuscular injection 125 mg/ml      Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
                            and intravenous infusion
a           Amikacinum            Solution for intramuscular injection 250 mg/ml      Bioton Sp. z o.o.
                            and intravenous infusion
a ophtalmicum 0,3%   Amikacinum            Eye drops              3 mg/ml       Bioton Sp. z o.o.
                            Toothpaste                        Lek Pharmaceuticals d.d.

            Cladribinum           Solution for intravenous infusion  1 mg/ml       Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
            Cefadroxilum           Capsules              500 mg        Biochemie GmbH - Kundl
            Cefadroxilum           Film-coated tablets         1g          Biochemie GmbH - Kundl
            Cefadroxilum           Granules for oral solution     125 mg/5ml      Biochemie GmbH - Kundl
            Cefadroxilum           Granules for oral solution     250 mg/5ml      Biochemie GmbH - Kundl
            Cefadroxilum           Granules for oral solution     500 mg/5ml      Biochemie GmbH - Kundl

Fortius        Mesulfen             Solution              for veterinary use  Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjn
Mitius         Mesulfen             Solution              for veterinary use  Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjn
 a           Epirubicinum           Lyophilisate for solution for    10 mg        Bioton Sp. z o.o.
                            injection

 a           Epirubicinum           Lyophilisate for solution for    50 mg        Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
                            injection
et           Kloprostenol           Liquid               for veterinary use  Zakłady Farmaceutyczne Biowet
            Neomycinum + Polymyxinum B    Ointment              praparat złożony   Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „LEK – AM‖ Sp
            Sulfatum +Bacitracinum                                  o.o.

n           Cefazolinum           Powder for solution for       1g          Bioton Sp. z o.o.
                            intramuscular and intravenous
                            injection

n           Cefazolinum           Powder for solution for       500 mg        Bioton Sp. z o.o.
                            intramuscular and intravenous
                            injection

            Diclofenacum           Suppository             0,100 g       Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z.o
                                                         Lublin
            Lini semen            Powder for oral suspension     4g          Instytut Włókien Naturalnych, Poznań
q           Flumechina, Węglan sodu     Granules              for veterinary use  Zakłady Farmaceutyczne „ Biowet‖ Sp. z o.o.
   Commercial Name    Chemical constitution        Pharmaceutical form          Strength        Marketing authorisation holder

            bezwodny, laktoza

            Pvidene-Iodine          Gel                 for veterinary use  Biowet Drwalew
ym           Cefuroximum            Powder for solution for       1.5 g        Bioton Sp. z o.o.
                             intravascular injection

ym           Cefuroximum            Powder for solution for intravenous 250 mg        Bioton Sp. z o.o.
                             and intramuscular injection or for
                             suspension for intramuscular
                             injection

ym           Cefuroximum            Powder for solution for intravenous 500 mg        Bioton Sp. z o.o.
                             and intramuscular injection or for
                             suspension for intramuscular
                             injection
ym           Cefuroximum            Powder for solution for intravenous 750 mg        Bioton Sp. z o.o.
                             injection and for suspension for
                             intramuscular injection

            Boraginis officinalis oleum    Capsules               350 mg        Gal s.c. Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Rolno -
                                                          Przetwórcze
n            Bismuthi subcitras        Capsules               147,8 mg       Multi Pharma Sweden AB
            Ginkgo bilobae extractum sicc.,  Film-coated tablets         50 mg + 50 mg    P.T. Indofarma
            Panax ginseng extractum sicc.
ina           Immunoglobulinum humanum     Lyophilisate and solvent for     50 mg/ml       Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek - Wars
                             solution for intravenous infusion
yl 2000         Gonadotrophinum chorionicum    Lyophilisate and solvent for     2000 j.m.      Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z o
                             solution for injection                  Lublin
yl 500         Gonadotrophinum chorionicum    Lyophilisate and solvent for     500 j.m.       Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z o
                             solution for injection                  Lublin

yl 5000         Gonadotrophinum chorionicum    Lyophilisate and solvent for     5000 j.m.      Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z o
                             solution for injection                  Lublin
   Commercial Name    Chemical constitution         Pharmaceutical form        Strength        Marketing authorisation holder

 20           Calcii fumaras          Tablets              120 mg Ca2+     Farmaceutyczny Zakład Naukowo - Produkcyjny
                                                         "BIOCHEFA"
            Natrii hyaluronas         Amp-syringe            10 mg        Biofactor Polska
            Natrii hyaluronas         Solution for articular injection  10 mg        Biofactor Polska
 a           Hyaluronidazum          Lyophylisate            500 j.        Biofactor Polska

 a           Hyaluronidazum          Lyophylisate            1000 j.       Biofactor Polska
 0           Olej z mięśni ryb         Capsules              100 mg        Scandinavian Laboratories, USA
            Ketaminum             Solution              for veterinary use  Zakłady Farmaceutyczne Biowet
            Prolaktyna świńska        Lyophilisate + solvent       for veterinary use  Biochefa
            Lecytyna, witamina e, olej    Liquid               for veterinary use  Biowet Puławy
            wiesiołkowy, olej lniany

orte          Karbaminocholiny chlorek     Solution              for veterinary use  Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjn
            Kalii iodum + Iodum        Liquid               for veterinary use  Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjn
            Glycinum + Magnesii lactas    Film-coated tablets        30 mg Mg ++     Sanofi-Synthelabo Sp. z o.o.
 k HVT         Szczepionka dla kurcząt przeciw  Lyophilisate + solvent       for veterinary use  FATRO
            chorobie Mareka
 k HVT frozen      Szczepionka przeciw chorobie   Suspension             for veterinary use  FATRO
            Mareka dla piskląt
e 570          Samnosi microcephali oleum    Capsules              570 mg        Scandinavian Laboratories Inc., USA

e 1140         Samnosi microcephali oleum    Capsules              1140 mg       Scandinavian Laboratories Inc., USA
            Zawiesina drobnoustrojów coryne Suspension              for veterinary use  Abiotest
            bacterium uberis
n 1%          Iwermektyna            Solution              for veterinary use  Zakłady Farmaceutyczne „Biowet‖

mizol          Metamizolum            Tablet               0,5 g        BIOMED Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółk
                                                         o.o.
mizol 0,300       Metamizolum            Suppository            0,300 g       Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z.o
                                                         Lublin
mizol 0,750       Metamizolum            Suppository            0,750 g       Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z.o
                                                         Lublin
            Amoxicillunum           Powder               for veterinary use  Zakłady Farmaceutyczne Biowet Sp. z o.o.
 0           Amoxicillunum           Powder               for veterinary use  Zakłady Farmaceutyczne Biowet Sp. z o.o.
 10% premix       Tiamulina             Premix               for veterinary use  Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjn

 10% premix       Tiamuliny wodorofumaran      Premix               for veterinary use  Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjn
 20% inj.        Tiamuliny wodorofumaran      Solution              for veterinary use  Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjn
                                                         S.A.
 45% pulvis       Tiamuliny wodorofumaran      Powder               for veterinary use  Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjn
                                                         S.A.
 ot           Wodorofumaran tiamuliny,     Powder               for veterinary use  Biowet Drwalew
            oksytetracyklina
n            Bacitracinum + Neomycinum     Podwer               for veterinary use  Biowet Drwalew
   Commercial Name    Chemical constitution        Pharmaceutical form         Strength        Marketing authorisation holder

atin 10 000       Pancreatinum           Capsules              150 mg        Biofactor Polska

atin 20 000       Pancreatinum           Capsules              300 mg        Biofactor Polska
            Fusafunginum           Nasal and oromucosal spray     0.125 mg/dawkę    Les Laboratoires Servier
            Omeprazolum            Capsuels, hard           20 mg        Biofarm Sp.z.o.o Przdsiębiorstwo Produkcyjno -
                                                          Handlowo - Usługowe

            Omeprazolum            Capsules, hard           10 mg        Biofarm Sp.z.o.o Przdsiębiorstwo Produkcyjno -
                                                          Handlowo - Usługowe
                             Capsules, soft           160 mg        P.T. Indofarma
0%           Flumechina            Solution              for veterinary use  Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjn
                                                          Spółka Akcyjna
            Cefuroximum            Film-coated tablets         125 mg        Bioton Sp. z o.o.
            Cefuroximum            Film-coated tablets         250 mg        Bioton Sp. z o.o.
            Cefuroximum            Film-coated tablets         500 mg        Bioton Sp. z o.o.
            Cefuroximum            Powder for oral suspension     125 mg        Bioton Sp. z o.o.

120           Szczepionka przeciw zakaźnemu   Lyophilisate            for veterinary use  Merial
            zapaleniu oskrzeli dla kur
WET           Busereliny octan         Solution              for veterinary use  Biochefa
            Doxorubicinum           Lyophilisate for solution for    10 mg        Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
                             injection

            Doxorubicinum           Lyophilisate for solution for    50 mg        Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
                             intravenous injection and blader
                             infusion

                             Film-coated tablets                   Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A
Forte          Fluoresceina , żółcień      Solution              for veterinary use  Przedsiebiorstwo Tropical
            metanilowa, aldehyd mrówkowy
            Extractum sanquicum        Solution for infusion        1000 mg       Biofactor Polska

            Extractum sanquicum        Vial                100 mg        Biofactor Polska
%            Neomycinum            Powder               for veterinary use  Pharmacia N.V./S.A.
M            Neomycyny siarczan, Bromek    Solution              for veterinary use  Pharmacia N.V./S.A.
            metyloskopolaminy
60           Sotalolum             Tablets               160 mg        Sanofi-Synthelabo Sp. z o.o.

0            Sotalolum             Tablets               40 mg        Sanofi-Synthelabo Sp. z o.o.
0            Sotalolum             Tablets               80 mg        Sanofi-Synthelabo Sp. z o.o.
            Czynnik krzepnięcia VIII ludzki  Powder for solution for intravenous 500 j.m.       CSL Bioplasma
                             injection

            Czynnik krzepnięcia VIII ludzki  Powder for solution for intravenous 250 j.m.       CSL Bioplasma
                             injections
            Acidum alendronicum        Tablets               5 mg         Polfarmex S.A.
            Acidum alendronicum        Tablets               10 mg        Polfarmex S.A.
            Dehydroepiandrosteronum      Tablets               10 mg        Lek-AM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Farmaceutycz
   Commercial Name    Chemical constitution           Pharmaceutical form       Strength        Marketing authorisation holder

            Dehydroepiandrosteronum        Tablets              25 mg        LE-AM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Sp. z o.

            Dehydroepiandrosteronum        Tablets              5 mg         Lek-AM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Farmaceutycz
na           Aloe arborescens extractum       Solution for injection      1 ml         Phytopharm Klęka S.A.
lutio         Sulphadiazinum +            Solution             for veterinary use  Biowet Drwalew
            Trimethoprimum

t - 100        Surfactanum              Lyophilisated substance      100 mg        Biofactor Polska
t - 5000        Surfactanum              Lyophilisated substance      5000 mg       Biofactor Polska
            Biotyna, metionina, witamina b6    Tablets              for veterinary use  Biowet Puławy
m           Cefotaximum              Powder for solution for      1g          Bioton Sp. z o.o.
                               intramuscular and intravenous
                               injection
m           Cefotaximum              Powder for solution for      250 mg        Bioton Sp. z o.o.
                               intravascular and intramuscular
                               injection

m           Cefotaximum              Powder for solution for      500 mg        Bioton Sp. z o.o.
                               intravascular and intramuscular
                               injection
            Deltametryna              Suspension            for veterinary use  Biowet Drwalew
n           Ceftriaxonum              Powder for solution for      1g          Bioton Sp. z o.o.
                               intramuscular and intravenous
                               injection

n           Ceftriaxonum              Powder for solution for      250 mg        Bioton Sp. z o.o.
                               intramuscular and intravenous
                               injection

n           Ceftriaxonum              Powder for solution for      500 mg        Bioton Sp. z o.o.
                               intramuscular and intravenous
                               injection
n           Ceftriaxonum              Powder for solution for      2g          Bioton Sp. z o.o.
                               intramuscular and intravenous
                               injection and infusion
olutio         Sulfamerazyna sodowa,         Solution             for veterinary use  Biowet Drwalew
            trimetoprim
            Sulphadiazinum +            Solution             for veterinary use  Biowet Drwalew
            Trimethoprimum
e           Witamina a, b1, b2, b6, b12, c,    Powder              for veterinary use  Biowet Drwalew
            d3, e, k3, wapnia pantotenian,
            nikotynamid, kwas foliowy,
            lizyna, metionina, tryptofan, selen
a           Szczepionka wieloważna dla       Liquid              for veterinary use  Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjn
            koni, bydła, źrebiąt, cieląt, świń i
            psów
            Ceftazidimum              Powder for solution for      1g          Bioton Sp. z o.o.
                               intramuscular and intravenous
                               injection
            Ceftazidimum              Powder for solution for      250 mg        Bioton Sp. z o.o.
                               intramuscular and intravenous
    Commercial Name     Chemical constitution         Pharmaceutical form        Strength        Marketing authorisation holder

                               injection

              Ceftazidimum           Powder for solution for      500 mg        Bioton Sp. z o.o.
                               intramuscular and intravenous
                               injection

              Ceftazidimum           Powder for solution for intravenous 2 g         Bioton Sp. z o.o.
                               injection and for infusion
0              Tylozyna zasada         Solution              for veterinary use  Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjn
              Tylozyna zasada,         Solution              for veterinary use  Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjn

ol             Timololum            Sublingual tablets         0,25 mg       Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z.o
                                                           Lublin
C B1            Żywa szczepionka dla kur     Lyophilisate            for veterinary use  Fatro S.p.A.
              przeciwko rzekomemu pomorowi
              drobiu
C ND-IB           Szczepionka dla kur przeciw   Lyophilisate            for veterinary use  FATRO
              rzekomemu pomorowi drobiu
              oraz zakaźnemu zapaleniu
              oskrzeli
              Parachlorometakrezol,      Liquid               for veterinary use  Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjn
              Chloroksylenol, Mydło potasowe

in             Metamizolum           Solution              for veterinary use  Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjn
                               Capsuels, hard                     P.T. Indofarma
                               Coated tablets                     Roche Consumer Health Ltd
                               Oral solution                      Roche Consumer Health Ltd
Dragee 33                          Coated tablets                     Roche Consumer Health Ltd
Gel (Kinder-Biovital Gel)                  Oral gel                        Roche Consumer Health Ltd
Lecytyna                           Oral solution                      Roche Consumer Health Ltd
N                              Coated tablets                     Roche Consumer Health Ltd
N                              Oral solution                      Roche Consumer Health Ltd
 lus                             Buccal tablet                      Roche Consumer Health Ltd

 pezial mit Lecithin                     Oral solution                      Roche Consumer Health Ltd
 ne                             Tablets                         Laboratoires BOIRON
              Amitrazum            Bee- hive strip          for veterinary use  Biowet Puławy
              Dexamtehasone isonicotinate   Suspension             for veterinary use  Biowet Drwalew
              Fluoxetinum           Tablets              20 mg        Sanofi-Synthelabo Sp. z o.o.

              Acidum clavulanicum +      Powder               for veterinary use  Biowet Drwalew
              Amoxicillinum
   Commercial Name      Chemical constitution        Pharmaceutical form         Strength        Marketing authorisation holder

              Szczepionka przeciw zakaźnemu  Lyophilisate            for veterinary use  Merial
              zapaleniu oskrzeli i rzekomemu
              pomorowi drobiu dla kur
              Reserpinum + Todralazini     Tablets               0,2mg + 20mg     Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
              hydrochloridum

id             Ketoprofenum           Modified release tablets      150 mg        Rhône-Poulenc Rorer Specia
              Bisacodylum           Suppository             10 mg        US Pharmacia
              Bisacodylum           Tablets               5 mg         US Pharmacia
              Bisacodylum           Gastro-resistant tablets      5 mg         ICN Polfa Rzeszów S.A.
              Bisacodylum           Suppository             10 mg        GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
                               Solution for intravenous infusion  50 mg/ml       Biotest Pharma GmbH
              Sulfamethoxazolum +       Oral suspension           240 mg/5ml      Medana Pharma Terpol Group S.A.
              Trimethoprimum
 20             Sulfamethoxazolum +       Tablets               100mg + 20mg     Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
              Trimethoprimum
 80             Sulfamethoxazolum +       Solution for intravenous infusion  480 mg/5ml      Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
              Trimethoprimum

 80             Sulfamethoxazolum +       Tablets               400mg + 80mg     Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
              Trimethoprimum
 60             Sulfamethoxazolum +       Tablets               800mg + 160mg    Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
              Trimethoprimum
              Lincomycinum +          Solution              for veterinary use  Laboratorios Syva
              Spektinomycinum
HUM Pentarkan /Ptk nr 16/                                               DHU-Arzneimittel GmbH & Co.KG
              Bisoproli fumaras        Film-coated tablets         2,5 mg        ICN Polfa Rzeszów S.A.
              Bisoprololum           Film-coated tablets         10 mg        ICN Polfa Rzeszów S.A.

              Bisoprololum           Film-coated tablets         5 mg         ICN Polfa Rzeszów S.A.
0              Bisoprololum           Film-coated tablets         10 mg        HEXAL AG
              Bisoprololum           Film-coated tablets         5 mg         HEXAL AG
              Magaldratum + Acidum       Chewable tablets          400 mg + 200 mg +  Whitehall Laboratories Ltd.
              alginicum + Natrii carbonas                     100 mg
ma 10            Bisoprololum           Film-coated tablets         10 mg        Wörwag Pharma GmbH Co. KG
ma 5            Bisoprololum           Film-coated tablets         5 mg         Wörwag Pharma GmbH Co. KG
              Bromhexinum           Syrup                4 mg/5 ml      Boehringer Ingelheim International GmbH
              Bromhexinum           Oral solution and for inhalation  2 mg/ml       Boehringer Ingelheim International GmbH

              Bromhexinum           Solution for injection       2 mg/ml       Boehringer Ingelheim International GmbH
              Bromhexinum           Tablets               8 mg         Boehringer Ingelheim International GmbH
l              Bisoprololum           Tablets               5mg ; 10 mg     Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "HAS
                                                           LEK"
OLOL 10 mg         Bisoprololum           Film-coated tablets         10 mg        PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
   Commercial Name        Chemical constitution       Pharmaceutical form         Strength        Marketing authorisation holder

OLOL 5 mg           Bisoprololum          Film-coated tablets         5 mg         PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.

l Fumarate           Bisoprololum          Film-coated tablets         10 mg        Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A
l Fumarate           Bisoprololum          Film-coated tablets         5 mg         Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A
erck 10            Bisoprololum          Film-coated tablets         10 mg        Merck dura Gmbh
erck 5             Bisoprololum          Film-coated tablets         5 mg         Merck dura Gmbh
10               Bisoprololum          Tablets               10 mg        ratiopharm GmbH

5               Bisoprololum          Tablets               5 mg         ratiopharm GmbH
ELIXIR                            Syrup                          WALA-Heilmittel GmbH
1o               Szczepionka dla kur przeciw  Lyophilisate            for veterinary use  Fatro S.p.A.
                zakaźnemu zapaleniu oskrzeli
                (szczepienie pierwsze)

2o               Szczepionka dla kur przeciw  Lyophilisate            for veterinary use  Fatro S.p.A.
                zakaźnemu zapaleniu oskrzeli
                (szczepienie drugie)
                Bacitracinum + Neomycinum   Cutaneous powder spray                  Lek Pharmaceuticals d.d.
                Bacitracinum + Neomycinum   Eye ointment                       Lek Pharmaceuticals d.d.
                Bacitracinum + Neomycinum   Medicated powder                     Lek Pharmaceuticals d.d.
                Bacitracinum + Neomycinum   Powder and solvent for eye drops             Lek Pharmaceuticals d.d.
                Bacitracinum + Neomycinum   Powder               for veterinary use  Lek Pharmaceutical and Chemical Company

 y azotan zasadowy                                                   A.C.E.F., Włochy
 y azotan zasadowy                                                   BUFA b.v. Pharmaceutical Products
 y azotan zasadowy                                                   Margo Corporation, Warszawa
 y azotan zasadowy                                                   Pharma Cosmetic, Kraków
 y azotan zasadowy                                                   Pharma Zentrale

 y azotan zasadowy (Bismuthi                                              PPH Galfarm Sp. z o.o., Kraków


 y galusan zasadowy                                                  Aflofarm Fabryka Leków, Ksawerów
 y galusan zasadowy                                                  Cefarm Szczecin

 y galusan zasadowy                                                  Farm-Impex s.j., Gliwice
 y galusan zasadowy                                                  Interforum Pharma Sp. z o.o., Kraków
 y galusan zasadowy                                                  Lefarm, Bydgoszcz
 y galusan zasadowy                                                  Pharma Cosmetic, Kraków
 y galusan zasadowy                                                  Pharma Zentrale
 y galusan zasadowy                                                  PPF GEMI, Karczew

 y węglan zasadowy                                                   BUFA b.v. Pharmaceutical Products
 y węglan zasadowy                                                   Galenus, Warszawa
 y węglan zasadowy                                                   Pharma Cosmetic, Kraków
 y węglan zasadowy                                                   Pharma Zentrale
                Cisplatinum          Lyophilisate and solvent for    10 mg        Lemery SA de C.V.
                               solution for intravenous infusion
                Cisplatinum          Lyophilisate for solution for    50 mg        Lemery SA de C.V.
                               intravenous infusion
Med Junior Cherry                       Dental gel                        Blendax

                Bleomycinum          Lyophilisate for solution for    15 mg        Nippon Kayaku Co. Ltd.
   Commercial Name           Chemical constitution       Pharmaceutical form          Strength        Marketing authorisation holder

                                  injection

60                 Diltiazemum           Tablets               60 mg        PLIVA - LACHEMA a.s.
90 Retard              Diltiazemum           Prolonged release tablets      90 mg        PLIVA - LACHEMA a.s.
                  Famotidinum           Film-coated tablets         10 mg        US Pharmacia
                  Candesartanum          Tablets               16 mg        Takeda Chemical Industries Ltd.
                  Candesartanum          Tablets               4 mg         Takeda Chemical Industries Ltd.
                  Candesartanum          Tablets               8 mg         Takeda Chemical Industries Ltd.
Comp Forte             Candensartanum cilexetilum +  Tablets               16 mg + 12,5 mg   Takeda
                  Hydrochlorothiazidum
                  Kwas dodecylobenzenosulfonowy Liquid                 for veterinary use  Henkel-Ecolab
tylenowy              Methylenum coeruleum                                   Pharma Zentrale
tylenowy              Methylenum coeruleum                                   PPH Galfarm Sp. z o.o., Kraków
tylenowy                                                           Pharma Cosmetic, Kraków
neosan                               Instant herba tea for external use            Herbapol Lublin S.A.
                  Chamomillae extractum siccum + Gel                  (0,5g + 0,5g     Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasc
                  Thymi extractum siccum +                       +0,5g)/100g     Lek
                  Lidocainum
AD                 Lidocainum + Chamomillae    Oromucosal gel                      Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "HAS
                  anthodium extr. sic. + Thymi                               LEK"
                  herba extr. sic.
ix                                 Instant herbal tea                    Herbapol Lublin S.A.
                  Olejek sosonowy, Olejek     Ointment                         Wrocławskie Zakłady Zielarskie "HERBAPOL" S.
                  eukaliptusowy, Olejek
                  rozmarynowy
                                  Ointment               preparat złożony   Wrocławskie Zakłady Zielarskie "HERBAPOL" S.
Mieszanka ziołowa dla niemowląt i                  Herbal tea                        Herba Lux s.c. Zakład Przetwórstwa Zielarskiego


n                                  Herbal tea                        Bonimed Laboratorium Medycyny Naturalnej
n                                  Herbal tea                        Laboratorium Medycyny Naturalnej "BONIMED"
                                                               Żywiec

                                  Cream                           Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
                  Simeticonum           Oral drops              66.66 mg/ml     Medana Pharma Terpol Group S.A.
a lecznicza sól jodowo- bromowa                   Crystilline powder                    Zakład Przeróbki Solanek Jodowo-Bromkowych
                                                               "Solco" s.c.

                  Szczepionka przeciw ospie kur  Lyophilisate + solvent        for veterinary use  Pliva
   Commercial Name        Chemical constitution         Pharmaceutical form      Strength        Marketing authorisation holder

                Preparat złożony         Film-coated tablets                 Dansk Droge A/S

  Żeń-szeń          Ginseng radix extracum siccum  Film-coated tablets      200 mg        Dansk Droge A/S
  Żeń-szeń          Ginseng radix extracum siccum  Oral solution         13 mg/ml       Dansk Droge A/S
                                 Tablets                       Herbapol - Wrocławskie Zakłady Zielarskie S.A.
a                Aloes extractum siccum +     Tablets            15mg + 1mg + 10mg  AFLOFARM Fabryka Leków Sp. z o.o.
                Boldinum + Fumaria officinalis
                herba
broża dla kotów i małych psów  propoksur            Collar             for veterinary use  Bayer AG
broża dla psów         propoksur            Collar             for veterinary use  Bayer AG
uder              Propoksur            Powder             for veterinary use  Bayer AG

 ay               Propoksur            Spray             for veterinary use  Bayer AG
 mpon              Propoksur            Shampoo            for veterinary use  Bayer AG
                Ibuprofenum           Effervescent tablets      200 mg        UPSA Laboratoires Agen
                Ibuprofenum           Film-coated tablets      200 mg        UPSA Laboratoires Agen
                Naproxenum            Film-coated tablets      220 mg        Kato LABS Sp. z o.o.

ALBA comp.                            Powder for suspension                WALA-Heilmittel GmbH
 t               Acidum ibandronicum       Concantrate for solution for  1 mg/ml       Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea
                                 intravenous infusion
                Acidum clodronicum        Capsules            400 mg        Schering AG

                Acidum clodronicum        Concantrate for solution for  60 mg/ml       Schering AG
                                 intravenous infusion
                Acidum clodronicum        Film-coated tablets      400 mg        Schering AG
                Acidum clodronicum        Film-coated tablets      800 mg        Schering AG
                Ibuprofenum           Film-coated tablets      200 mg        KRKA d.d., Novo mesto

                Meclozinum            Buccal tablets         25 mg        Pfizer S.A.
 250              Boraginis officinalis oleum   Capsules            250 mg        Bio Oil International Ltd.
 500              Boraginis officinalis oleum   Capsules            500 mg        Bio Oil International Ltd.
il               Boraginis semen oleum      Capsule, soft         1000 mg       PRO NATURA s.j.
 l               Boraginis officinalis oleum +  Capsules                      Power Health Products Ltd.
                Tocopherolum

O comp. amp.                                                     WALA-Heilmittel GmbH
O comp. gran.                                                    WALA-Heilmittel GmbH
andyna 100                            Capsules            500 mg        Betuland Sp. z o.o.
                Acidum boricum          Liquid             300 mg/g       Prolab s.c. - Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo
                                                           Produkcyjno-Analityczno-Handlowe s.c. Paterek
 %               Sulfadoksyna , Trimetoprim    Solution            for veterinary use  Intervet
 wa kostka iwonicka                       Compress                      Uzdrowisko Iwonicz - Spółka Akcyjna
                Toksyna botulinowa typu A    Powder for solution for    100 j.m.       Allergan Pharmaceuticals (Ireland) Limited
                                 intramuscular injection
   Commercial Name       Chemical constitution        Pharmaceutical form        Strength        Marketing authorisation holder

DC              Sól sodowa kloksacyliny,     Intramammary suspension       for veterinary use  Norbrook Laboratories Ltd.
               Trójwodzian ampicyliny
 DC             neomycyny siarczan,       Intramammary suspension       for veterinary use  Bimeda
               benzylopenicylina prokainowa,
               penetamatu jodowodorek

n              Gamma-globulina bydlęca 10%   Liquid               for veterinary use  Drwalewskie Zakłady Przem. Bioweterynaryjnego
in              Siarczan kobaltu, jodek potasu  Liquid               for veterinary use  Biowet Puławy
ovac II           Szczepionka przeciw grzybicy   Liquid               for veterinary use  Biowet Puławy
               skórnej bydła

culin (Bovituberculin AN5)  Białko tuberkulinowe z przesączu Liquid               for veterinary use  Biowet Puławy
               hodowli Mycobacterium bovis
               AN5

struacyjne HomeoPorady                                                 Laboratoires BOIRON
don             Povidone-iodine         Ointment              100 mg/g       B. Braun Melsungen AG
               Bretylii tosilas         Solution for injection       50 mg/ml       Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
               Esmololum            Concantrate for solution for    250 mg/ml      Torrex Pharma GmbH
                               intravenous infusion
               Esmololum            Solution for intravenous infusion  10 mg/ml       Torrex Pharma GmbH
               Benzoili peroxydum        Gel                 4%          Stiefel Laboratoires
               Benzoylis peroxydum       Gel                 40 mg/g       Stiefel Laboratories (UK) Ltd.
               Methohexitalum          Powder for solution for injection  0.5 g        Lilly Pharma Fertigung und Distribution GmbH &
                                                            KG

               Clopamidum +           Coated tablets                      Krka d.d., Novo mesto
               Dihydroergocristinum +
               Reserpinum

               Calcii bromolactobionas     Granules              400 mg/g       VIS - Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne Sp. z o
               Calcii bromolactobionas     Syrup                150 mg/g       VIS - Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne Sp. z o
syrop                                                         Heel, Hiszpania
               Acidum lacticum + Acidum     Coutanous liquid                     Inco-Veritas S.A. Oddział w Pruszkowie; Celia Za
               salicylicum + Dimethylis                                 Produkcji Kosmetyczno-Farmaceutycznej
               sulfoxydum
monowy                                                         Hasco-Lek, Wrocław
monowy                                                         Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o.
otasu                                                         Hasco-Lek, Wrocław

otasu                                                         Pampa, Piaseczno
odu                                                          Pampa, Piaseczno
odu                                                          Pharma Cosmetic, Kraków
odu                                                          PPH Galfarm Sp. z o.o., Kraków
n              Bromocriptinum          Tablets               2.5 mg        Lek Pharmaceuticals d.d.
n              Bromocriptinum          Tablets               2.5 mg        Lek Polska Sp. z o.o.
    Commercial Name         Chemical constitution         Pharmaceutical form      Strength        Marketing authorisation holder

 n                 Bromhexinum           Film-coated tablets      8 mg         Berlin-Chemie AG (Menarini Group)

 n8                 Bromhexinum           Syrup             8 mg/10 ml      Krewel Meuselbach GmbH Eitorf
 n                 Bromocriptinum          Tablets            2.5 mg        Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy "Filofarm" ,
                                                             Bydgoszcz
 s-Heel                               Tablets                       Heel GmbH

HI/PLANTAGO comp., ampułki                                                WALA-Heilmittel GmbH
HI/PLANTAGO comp., granulki                                               WALA-Heilmittel GmbH
 fix                                 Instant herbal tea                 Herbapol Lublin S.A.
 tee 400                                                         TAD Pharmaceutice
um                 Preparat złożony         Buccal tablet                    A. Natterman & Cie.GmbH Rhone-Poulenc Rorer
um                 Preparat złożony         Capsules                      Rhône-Poulenc Rorer GmbH
um                 Preparat złożony         Oral drops, solution                A. Natterman & Cie.GmbH Rhone-Poulenc Rorer
um                 Preparat złożony         Syrup                        A. Natterman & Cie.GmbH Rhone-Poulenc Rorer
um Elixir              Preparat złożony         Oral solution                    Rhône-Poulenc Rorer GmbH
um K                Preparat złożony         Drops                        Rhône-Poulenc Rorer GmbH
um N                Thymi extractum fluidum     Syrup                        Rhône-Poulenc Rorer GmbH

um T                Thymi extractum fluidum     Buccal tablet         0.1 g        Rhône-Poulenc Rorer GmbH
s Vaccine Chick Uni Hol       szczepionka dla kur przeciw   Lyophilisate          for veterinary use  Lohmann Animal Health International
                  zakaźnemu zapaleniu oskrzeli
mil                                 Syrup                        Masters Sp. z o.o.

 orm                                 Capsules, hard                   Herbapol - Lublin S.A.
 orm                                 Syrup                        Herbapol - Lublin S.A.
 ect                Hederae helicis folium extractum Oral drops, solution      935 mg/ml      Herbapol - Poznańskie Zakłady Zielarskie S.A.
 ront                Ambroxolum            Effervescent tablets      30 mg        Heinrich Mack Nachf. GmbH & C0. KG a compan
                                                             Pfizer Group
 ront                Ambroxolum            Oral drops, solution      7.5 mg/ml      Heinrich Mack Nachf. GmbH & C0. KG a compan
                                                             Pfizer Group
 ront                Ambroxolum            Prolonged release capsules   75 mg        Heinrich Mack Nachf. GmbH & C0. KG a compan
                                                             Pfizer Group

 ront                Ambroxolum            Syrup             15 mg/5 ml      Heinrich Mack Nachf. GmbH & C0. KG a compan
                                                             Pfizer Group
ol                 Primulae tinctura + Thymi    Liquid                       Phytopharm Klęka S.A.
                  extractum fluidum

ol                 Thymi herbae et Primulae radix  Syrup                        Phytopharm Klęka S.A.
                  extractum spissum + Thymolum
Vaxom                                Capsules            3.5 mg        OM Pharma (dawniej Laboratories OM)
Vaxom                                Capsules            7 mg         OM Pharma (dawniej Laboratories OM)

 it                                 Instant herbal tea                 Phytopharm Dobrzyca Sp. z o.o.
   (poprzednia nazwa: efelix),  Hederae helicis folium pulv.   Capsules            150 mg        Phytopharm Klęka S.A.
   Commercial Name      Chemical constitution         Pharmaceutical form         Strength        Marketing authorisation holder

 I              Szczepionka przeciw zakaźnemu   Lyophilisate             for veterinary use  Pliva
               zapaleniu oskrzeli u kurcząt
 II             Szczepionka przeciw zakaźnemu   Lyophilisate             for veterinary use  Pliva
               zapaleniu oskrzeli dla kur
st              Żywa szczepionka przeciw      Lyophilisate             for veterinary use  Pliva
               rzekomemu pomorowi drobiu i
               zakaźnemu zapaleniu oskrzeli kur
               dla kurcząt

st B1            Żywa szczepionka przeciw      Lyophilisate             for veterinary use  Pliva
               rzekomemu pomorowi drobiu i
               zakaźnemu zapaleniu oskrzeli kur
               dla kurcząt

ND/IBD            szczepionka dla drobiu przeciwko Emulsion                for veterinary use  Hipra
               zakaźnemu zapaleniu oskrzeli,
               rzekomemu pomorowi drobiu
               oraz zapaleniu torby fabrycjusza
1              Żywa szczepionka dla kur      Lyophilisate + solvent        for veterinary use  Laboratorios Hipra S.A.
               przeciw zakaźnemu zapaleniu
               oskrzeli
               Pyridostigminum          Syrup                60 mg/5 ml      Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
               Pyridostigminum          Tablets               60 mg        Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
in              Tobramycinum            Eye drops              3 mg/ml       Biogal Pharmaceutical Works Ltd.
in              Tobramycinum            Solution for intramuscular and    40 mg/1 ml      Biogal Pharmaceutical Works Ltd.
                                intravenous injection
el                               Tablets                          Heel GmbH
A/STANNUM                            Amp.                 1 ml         WALA-Heilmittel GmbH
A/STANNUM                            Granules                         WALA-Heilmittel GmbH

               Sulfachloropyrazyna sodowa     Powder                for veterinary use  Bremer Pharma
                                Solution for irrigartion                 Alcon Couvreur N.V.
                                Solution for irrigartion                 Alcon Couvreur N.V.
               Multivitamins           Film-coated tablets                    Ferrosan A/S
lk              Budesonidum            Gastr-resistant capsules       3 mg         Dr Falk Pharma GmbH

 Budesonid          Budesonidum            Nasal spray, suspension       50 mcg/dawkę     GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
                                                   donosową
d Airmax           Budesonidum            Inhalation powder          100 mcg/dawkę    Norton Healthcare Ltd.
                                                   inhalacyjną

d Airmax           Budesonidum            Inhalation powder          200 mcg/dawkę    Norton Healthcare Ltd.
                                                   inhalacyjną
d Airmax           Budesonidum            Inhalation powder          400 mcg/dawkę    Norton Healthcare Ltd.
                                                   inhalacyjną

d forte           Budesonidum            Pressurised inhalation, suspension  200 mcg/dawkę    GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
                                                   inhalacyjną
d mite            Budesonidum            Pressurised inhalation, suspension  50 mcg/dawkę     GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
                                                   inhalacyjną
der Vitamine+Eisen+Calcium                   Syrup                           Altana Consumer Health GmbH
   Commercial Name     Chemical constitution      Pharmaceutical form        Strength         Marketing authorisation holder

hin                            Oral solution                     Altana Consumer Health GmbH

0             Buflomedilum          Film-coated tablets       150 mg        Hexal AG
0             Buflomedilum          Film-coated tablets       300 mg        Hexal AG
 tard           Buflomedilum          Prolonged release tablets    600 mg        Hexal AG
              Preparat złożony        Tablets                        Perrigo Co
              Buprenorphinum         Solution for intramuscular and  0.3 mg/1 ml     Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
                             intravenous injection
              Buprenorphinum         Sublingual tablets        0.2 mg        Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
              Buprenorphinum         Sublingual tablets        0.4 mg        Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
num hydrochloricum 0,25%  Bupivacainum          Injection            0.25 %        Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
num hydrochloricum 0,25%  Bupivacainum          Injection            0.25 %        Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
num hydrochloricum 0,5%  Bupivacainum          Solution for injection      5 mg/ml       Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
S – 706+HVT        Szczepionka dla kur przeciw  Suspension + solvent       for veterinary use  Merial Select Inc.
              chorobie Mareka i chorobie
              Gumboro

              Szczepionka dla kur przeciw  Lyophilisate           for veterinary use  Merial Select Inc.
              chorobie Gumboro
n             Butylscopolaminum       Solution for injection      20 mg/1 ml      Pharmachim-Holding AD
              Butylscopolaminum       Film-coated tablets       10 mg        Boehringer Ingelheim International GmbH

              Butylscopolaminum       Solution for injection      20 mg/1 ml      Boehringer Ingelheim International GmbH
              Butylscopolaminum       Suppository           10 mg        Boehringer Ingelheim International GmbH
              Butylscopolaminum       Suppository           7.5 mg        Boehringer Ingelheim International GmbH
 compositum VET      Butyloskopolaminy       Solution             for veterinary use  Boehringer IngelheimVetmedica GmbH
              bromowodorek, Metamizolu sól
              sodowa
 Plus           Hyoscini - N - butylbramidum  Tablets             10 mg        Boehringer Ingelheim International GmbH
              Buspironum           Tablets             10 mg        Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty
              Buspironum           Tablets             5 mg         Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty

ol             Lidocainum + Phenylbutazonum  Solution for injection                Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
ol             Phenylbutazonum        Coated tablets          200mg        Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
ol             Phenylbutazonum        Ointment             50 mg/g       GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
ol             Phenylbutazonum        Suppository           250 mg        GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
um Hydrochloridum 1 %   Butenafinum          Cream                         UCB Pharma Sp. z o.o.

X Forte          Trimebutini maleas       Tablets             200 mg        Axcan Pharma Inc.
r             Butorfanolu winian       Solution             for veterinary use  Richter Pharma AG
  Commercial Name       Chemical constitution         Pharmaceutical form      Strength        Marketing authorisation holder

              Deltametryna           Liquid             for veterinary use  Intervet International B.V.

 Pour On          Deltametryna           Suspension           for veterinary use  Intervet International B.V.
              Buflomedilum           Film-coated tablets      150 mg        ICN Polfa Rzeszów S.A.
              Buflomedilum           Film-coated tablets      300 mg        ICN Polfa Rzeszów S.A.
 Easyhaler         Salbutamolum           Inhalation powder       200 µg/dawkę     ORION Corporation
 Esasyhaler         Salbutamolum           Inhalation powder       100 µg/dawkę     ORION Corporation

              Buspironum            Tablets            10 mg        Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
              Buspironum            Tablets            5 mg         Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
              Bisoprololum           Film-coated tablets      5 mg         Lek Polska Sp. z o.o.
              Bisoprololum           Film-coated tablets      10 mg        Lek Polska Sp. z o.o.
              Bisoprololum +          Film-coated tablets      2,5 mg + 6,25 mg   Lek Polska Sp. z o.o.
              Hydrochlorothiazidum

              Bisoprololum +          Film-coated tablets      5 mg + 12,5 mg    Lek Polska Sp. z o.o.
              Hydrochlorothiazidum
              Bisoprololum +          Film-coated tablets      10 mg + 25 mg    Lek Polska Sp. z o.o.
              Hydrochlorothiazidum
              Cabergolinum           Tablets            1 mg         Pharmacia & Upjohn SpA
              Cabergolinum           Tablets            2 mg         Pharmacia & Upjohn SpA
              Cabergolinum           Tablets            4 mg         Pharmacia & Upjohn SpA

 mp.                             Amp.                        Heel GmbH
 comp. I amp.                                                  WALA-Heilmittel GmbH
 comp. I gran.                                                  WALA-Heilmittel GmbH
 comp. II amp.                                                  WALA-Heilmittel GmbH
 comp. II gran.                                                 WALA-Heilmittel GmbH
 mpositum S                         Drops                        Heel GmbH
              Doxorubicinum          Concentrate for infusion    2mg/ml        Schering – Plough Central East S.A.
Mint            Menthae piperitae        Ointment            for veterinary use  CAI PAN A/S
Vita            Calcii carbonas +        Buccal tablets         400 j.m. D3 + 600 mg Roche Consumer Health (Worldvide) S.A.
              Colecalciferolum                        Ca2+

Vita            Calcii carbonas +        Effervescent tablets      400 j.m. D3 + 600 mg Roche Consumer Health (Worldvide) S.A.
              Colecalciferolum                        Ca2+
                               Ointment                      Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "GEM
              Calcii gluconolactobionas, Calcii Syrup             114 mg Ca2+/5 ml   Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Prod. – Anal. –
              lactobionas                                     Handl. „PROLAB‖ s.c., Nakło

              Calcii glukonolactobionas, Calcii Syrup             114 mg Ca2+/5 ml   Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Prod. – Anal. –
              lactobionas                                     Handl. „PROLAB‖ s.c., Nakło
                               Powder for oral suspension             Biomin a.s.

HEW O Smaku Cytrynowym   Calcii carbonas         Buccal tablets         500 mg Ca2+     Nycomed Pharma A/S
HEW/VITAMIN D3 O Smaku   Calcii carbonas,         Buccal tablets         500 mg Ca2+, 400 j.m. Nycomed Pharma A/S
 zowym           Colecalciferolum                        Wit. D3
AR® O Smaku Cytrynowym   Calcii carbonas         Buccal tablets         200 mg Ca2+     P.P.H.U. „BIOFARM‖ Sp. z o.o.
AR® O Smaku Malinowym    Calcii carbonas         Buccal tablets         200 mg Ca2+     P.P.H.U. „BIOFARM‖ Sp. z o.o.

AR® O Smaku Pomarańczowym  Calcii carbonas         Buccal tablets         200 mg Ca2+     P.P.H.U. „BIOFARM‖ Sp. z o.o.
AR® O Smaku Truskawkowym  Calcii carbonas         Buccal tablets         200 mg Ca2+     P.P.H.U. „BIOFARM‖ Sp. z o.o.
   Commercial Name       Chemical constitution         Pharmaceutical form         Strength         Marketing authorisation holder

EM O Smaku Agrestowym    Calcium lactogluconas       Effervescent powder          200 mg Ca2+     Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "GEM

EM C O Smaku Pomarańczowym  Calcii lactogluconas + Acidum   Effervescent powder          200 mg Ca2+, 200 mg Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "GEM
               ascorbicum                                Ascorbic acid
EM C O Smaku Agrestowym   Calcii lactogluconas + Acidum   Effervescent powder          200 mg Ca2+, 200 mg Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "GEM
               ascorbicum                                Ascorbic acid
EM C O Smaku Cytrynowym   Calcii lactogluconas + Acidum   Effervescent powder          200 mg Ca2+, 200 mg Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "GEM
               ascorbicum                                Ascorbic acid
EM O Smaku Cytrynowym    Calcium lactogluconas       Effervescent powder          200 mg Ca2+     Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "GEM
EM O Smaku Pomarańczowym   Calcium lactogluconas       Effervescent powder          200 mg Ca2+     Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "GEM
               Glukonian wapnia, Glukonian    Solution                for veterinary use  Biowet Puławy
               magnezu, Chlorek wapnia,
               Chlorek magnezu
l 50             Calcitoninum salmonis       Solution for subcutaneous,       50 j.m./ml      Hexal AG
                                intramuscular, intravenous injection
l 100            Calcitoninum salmonis       Solution for subcutaneous,       100 j.m./ml     Hexal AG
                                intramuscular, intravenous injection
rogluconas 25 Inj.      Wapnia glukonian         Solution                for veterinary use  Biowet Puławy
               Calcitriolum           Solution for injection         1 mcg/ml       Abbott Laboratories
               Calcitriolum           Solution for injection         2 mcg/ml       Abbott Laboratories
                                powder for solution                     Chance - Zakład Produkcji Chemiczno -
                                                              Farmaceutycznej s.c.
               Glukonian wapnia, Chlorek     Liquid                 for veterinary use  Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjn
               magnezu, Glicerynofosforan sodu
na              Acidum acetylsalicylicum +    Tablets                           Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty
               Calcii carbonas

n              Calcitoninum salmonis       Solution for intramuscular,      50 j.m./1 ml     Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
                                subcutaneous injection and for
                                intravenous infusion
n              Calcitoninum salmonis       Solution for intramuscular,      100 j.m./1 ml    Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
                                subcutaneous injection and for
                                intravenous infusion
n 50             Calcitoninum salmonis       Liquid for injection          50 j.m./1 ml     Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne

n 100            Calcitoninum salmonis       Liquid for injection          100 j.m./1 ml    Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
n 100            Calcitoninum salmonis       Nasal spray              100 j.m./dawkę    Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
n 200            Calcitoninum salmonis       Nasal spray              200 j.m./dawkę    Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
   Commercial Name     Chemical constitution         Pharmaceutical form     Strength         Marketing authorisation holder

n 200           Calcitoninum salmonis       Nasal spray          200 j.m./dawkę    Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A

              Calcii glubionas + Calcii lactas  Syrup             115 mg Ca++/5 ml   Polfarmex S.A
              Calcii glubionas + Calcii lactas  Syrup             116 mg Ca++/5 ml   Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
              Calcii glubionas + Calcii     Syrup             114 mg Ca++/5 ml   ICN Polfa Rzeszów S.A.
              lactobionas

              Calcii lactas gluconas       Effervescent powder      200 mg Ca++     AFLOFARM Fabryka Leków Sp. z o.o.
              Calcii lactas gluconas       Effervescent powder      200 mg Ca++     AFLOFARM Fabryka Leków Sp. z o.o.
              Calcii lactas gluconas       Effervescent powder      200 mg Ca++     AFLOFARM Fabryka Leków Sp. z o.o.
              Calcii lactas gluconas       Effervescent tablets     117 mg Ca++     Polfarmex S.A
              Calcii lactas gluconas       Effervescent tablets     210 mg Ca++     Farmaco Sp. z o.o
              Calcii lactas gluconas       Oral granules         52 mg Ca++/g     ICN Polfa Rzeszów S.A.
              Calcii lactogluconas        Effervescent tablets     200 mg Ca++     Polfa Łódź S.A. Zakłady Farmaceutyczne
M – FARMACO Bez Dodatków  Calcii lactogluconas        Effervescent tablets     210 Ca2+       Farmaco Sp. z o.o.
ch
M – FARMACO O Smaku    Calcii lactogluconas        Effervescent tablets     210 Ca2+       Farmaco Sp. z o.o.
ym
M – FARMACO O Smaku    Calcii lactogluconas        Effervescent tablets     210 mg Ca2+     Farmaco Sp. z o.o.
 m
M – FARMACO O Smaku    Calcii lactogluconas        Effervescent tablets     210 Ca2+       Farmaco Sp. z o.o.
zowym
o smaku bananowym)     Calcii glubionas + Calcii lactas  Syrup             114 mg Ca++/5 ml   Polfarmex S.A
o smaku jeżynowym)     Calcii glubionas + Calcii lactas  Syrup             114 mg Ca++/5 ml   Polfarmex S.A
o smaku truskawkowym)   Calcii glubionas + Calcii lactas  Syrup             114 mg Ca++/5 ml   Polfarmex S.A

o smaku wiśniowym)     Calcii glubionas + Calcii lactas  Syrup             114 mg Ca++/5 ml   Polfarmex S.A
 00            Calcii carbonas          Buccal tablet         100 mg Ca++     Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
 000 Hexal         Calcii carbonas          Effervescent tablets     1000 mg Ca2+     HEXAL AG
 00            Calcii carbonas          Effervescent granules     200 mg Ca++/5g    Curtis Healthcare Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo
                                                         Handlowe, Przedsiębiorstwo Farmaceutyków

 00            Calcii lactogluconas        Effervescent powder      200 mg Ca++/4g    Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A
 00            Calcii carbonas          Effervescent tablets     300 mg Ca++     Pharmavit Kft.
 00 Lemon         Calcii carbonas          Effervescent granules     300 mg Ca2+/saszetkę Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno - Chemiczne
                                                         "Synteza" Sp. z o.o.

 00 Orange         Calcii carbonas          Effervescent granules     300 mg Ca2+/saszetkę Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno - Chemiczne
                                                         "Synteza" Sp. z o.o.
 00            Calcii carbonas          Buccal tablet         500 mg Ca++     Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
 00            Calcii carbonas + Calcii      Effervescent powder      500 mg Ca++     Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A
              lactogluconas

 00            Calcii lactas gluconas       Effervescent powder      500 mg Ca++     Polfarmex S.A
 00 D           Acidum ascorbicum (vit C) +    Effervescent powder      60mg + 500 mg Ca++ Polfa Łódź S.A. Zakłady Farmaceutyczne
              Calcii lactas gluconas +                     + 250 j.m.
              Colecalciferolum

 00 Hexal         Calcii carbonas          Effervescent tablets     500 mg Ca2+     HEXAL AG
 00 Lemon         Calcii carbonas          Effervescent granules     500 mg Ca2+/saszetkę Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno - Chemiczne
                                                         "Synteza" Sp. z o.o.
  Commercial Name          Chemical constitution       Pharmaceutical form          Strength       Marketing authorisation holder

 00 Orange            Calcii carbonas        Effervescent granules        500 mg Ca2+/saszetkę Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno - Chemiczne
                                                              "Synteza" Sp. z o.o.
Borogluconatum 25%        Glukonian wapnia, Kwas borowy Solution               for veterinary use  Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjn
M C – Farmaco           Calcii lactogluconas, Acidum  Effervescent tablets         210 mg Ca2+, 210 mg Farmaco Sp. z o.o.
                 ascorbicum                             vit. C
M C – Farmaco           Calcii lactogluconas, Acidum  Effervescent tablets         210 mg Ca2+, 210 mg Farmaco Sp. z o.o.
                 ascorbicum                             vit. C
M C – Farmaco           Calcii lactogluconas, Acidum  Effervescent tablets         210 mg Ca2+, 210 mg Farmaco Sp. z o.o.
                 ascorbicum                             vit. C

C effervescens          Acidum ascorbicum (vit C) +  Effervescent powder                    Polfarmex S.A
                 Calcii lactas gluconas
C o smaku cytrynowym       Acidum ascorbicum (vit C) +  Effervescent tablets         200mg + 200mg Ca++ Polfa Łódź S.A. Zakłady Farmaceutyczne
                 Calcii lactogluconas
C o smaku pomarańczowym      Acidum ascorbicum (vit C) +  Effervescent tablets         200mg + 200mg Ca++ Polfa Łódź S.A. Zakłady Farmaceutyczne
                 Calcii lactogluconas
Carbonate , Magnesium Oxide    Calcii carbonas + Magnesii   Film-coated tablets         preparat złozony   Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A
ferol               oxidum + Colecalciferolum
Carbonicum/Cortex Quercus                    Amp.                 10 ml        WALA-Heilmittel GmbH
M CARBONICUM/CORTEX                                                    WALA-Heilmittel GmbH
 S amp.

M CARBONICUM/CORTEX                                                    WALA-Heilmittel GmbH
 S gran.
C-farmaco             Acidum ascorbicum (vit C) +  Effervescent tablets         210 mg Ca++     Farmaco Sp. z o.o
                 Calcii lactas gluconas

 hloratum 10%           Calcii chloridum        Solution for intravenous injection  100 mg/ml      Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
C-Polfarmex (o smaku jeżynowym)  Acidum ascorbicum (vit C) +  Effervescent tablets                   Polfarmex S.A
                 Calcii lactas gluconas
C-Polfarmex (o smaku       Acidum ascorbicum (vit C) +  Effervescent tablets                   Polfarmex S.A
owym)               Calcii lactas gluconas

C-Polfarmex (o smaku       Acidum ascorbicum (vit C) +  Effervescent tablets                   Polfarmex S.A
niowym)              Calcii lactas gluconas
C-Polfarmex (o smaku       Acidum ascorbicum (vit C) +  Effervescent tablets                   Polfarmex S.A
zowym)              Calcii lactas gluconas

Dobesilate            Calcii dobesilas        Gelatin capsules, hard        500 mg        Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „GALENA‖
 obesilate            Calcii dobesilas        Tablets               250 mg        Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Galena
 obesilate            Calcii dobesilas        Tablets               250 mg        Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasc
                                                              Lek
   Commercial Name           Chemical constitution         Pharmaceutical form        Strength        Marketing authorisation holder

 obesilate              Calcii dobesilas          Tablets              250 mg        AFLOFARM Fabryka Leków Sp. z o.o.

 ffervescens             Calcii carbonas          Effervescent granules       200 mg Ca++/5g    Synteza Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Farmaceutyc
                                                                Chemiczne
gluconicum              Calcii gluconas          Tablets              44.7 mg Ca++     Espefa Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia P
gluconicum              Calcii gluconas          Tablets              45 mg Ca++      Farmapol Sp. z o.o. Zakład Chemiczno-Farmaceuty

Gluconicum              Calcii gluconas          Tablets              500 mg        Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "HAS
                                                                LEK"
gluconicum granulatum 25%      Calcii gluconas          Granules              89.4 mg Ca++/4g   Byk-Mazovia Sp. z o.o. w Łyszkowicach
mix                 Wapń fosfor, magnez, żelazo,    Tablets              for veterinary use  Biowet Puławy
                   cynk, mangan, jod, kobalt, miedź
O Smaku Cytrynowym                           Syrup               114 mg /5 ml     Aflofarm
 antothenicum            Calcii pantothenas         Tablets              100 mg        Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
 antothenicum            Calcii pantothenas         Tablets              25 mg        Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
Pliva                Calcii glubionas          Solution for injection       9 mg Ca++/ml     Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.

Pliva                Calcii lactas gluconas       Effervescent tablets        177 mg Ca++     Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
 lus                 Acidum ascorbicum (vit C) +    Effervescent powder        0,24g + 1,6g     AFLOFARM Fabryka Leków Sp. z o.o.
                   Calcii lactas gluconas
 lus                 Acidum ascorbicum (vit C) +    Effervescent powder        0,24g + 1,6g     AFLOFARM Fabryka Leków Sp. z o.o.
                   Calcii lactas gluconas

 lus                 Acidum ascorbicum (vit C) +    Effervescent powder        0,24g + 1,6g     AFLOFARM Fabryka Leków Sp. z o.o.
                   Calcii lactas gluconas
Resonium               Calcii polystyreni sulfonas    oral powder or for rectal suspension 1,2g Ca++/15g   Sanofi Winthrop
Syrop                Calcii glubionas + Calcii     Syrup               114 mg Ca++/5 ml   Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasc
                   lactobionas                                        Lek
Dagomed 25 odwapnienie kości                                                  DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa
olinat-Ebewe, Calciumfolinat-Knoll  Calcii folinas           Solution for injection       10 mg/ml       EBEWE Arzneimittel GmbH
olinat-Ebewe, Calciumfolinat-Knoll  Calcii folinas           Solution for injection       3 mg/1 ml      EBEWE Arzneimittel GmbH
olinat-Ebewe, Calciumfolinat-Knoll  Calcii folinas           Gelatin capsules, hard       100 mg        EBEWE Arzneimittel GmbH


olinat-Ebewe, Calciumfolinat-Knoll  Calcii folinas           Gelatin capsules, hard       15 mg        EBEWE Arzneimittel GmbH


Polfa 200              Calcii lactogluconas        Effervescent tablets        200 mg Ca++     Polfa Łódź S.A. Zakłady Farmaceutyczne
Polfa 500              Calcii lactogluconas        Effervescent powder        500 mg Ca++     Polfa Łódź S.A. Zakłady Farmaceutyczne
Sandoz + Vitamin C (Lemon)      Acidum ascorbicum (vit C) +    Effervescent tablets        1000mg + 260mg    Novartis Consumer Health S.A.
                   Calcii carbonas + Calcii                       Ca++
                   lactogluconas
Sandoz + Vitaminum C (Orange)    Acidum ascorbicum (vit C) +    Effervescent tablets        1000mg + 260mg    Novartis Consumer Health S.A.
                   Calcii carbonas + Calcii                       Ca++
                   glubionas

Sandoz Forte             Calcii carbonas + Calcii      Effervescent tablets        500 mg Ca++     Novartis Consumer Health S.A.
                   lactogluconas
                   Glukonian wapnia, Chlorek     Solution              for veterinary use  Zakłady Farmaceutyczne „Biowet‖
                   magnezu, Kwas borowy

                                    Tablets                         Heel GmbH
                   Calcii carbonas,          Oral tablets            250 mg jonów Ca2+,  Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
   Commercial Name          Chemical constitution          Pharmaceutical form      Strength          Marketing authorisation holder

                  Colecalciferolum                         200 j.m. wit. D3

                  Chlorek wapnia           Emulsion            for veterinary use    Biowet Puławy
 s                 Chlorek wapnia, cytrynian     Emulsion            for veterinary use    Biowet Puławy
                  magnezu

ULA                                  Tincture                        WALA-Heilmittel GmbH
                                    Ointment                        Laboratoires BOIRON
  fix                                Herb                          Herbapol Lublin S.A.
-Heel S                                Ointment                        Heel GmbH
tonic (poprzednia nazwa: tinctura  Calendulae flos extractum     Liquid                         K.Z.Z. "Herbapol" S.A. w Krakowie
e)                 fluidum

n                                   Vaginal tablets        250 mg          Herbapol - Wrocławskie Zakłady Zielarskie S.A.
                  Calcii gluconolactobionicum,    Syrup             114 mg Ca2+/5 ml     Herbapol - Lublin S.A.
                  Calcii lactobionicum

                  Wapnia glukonian, Wapnia      Solution            for veterinary use    KRKA d.d.
                  glicerofosforan, Magnezu chlorek
                  Calcii pangamas          Coated tablets         50 mg          Ufimskie Zakłady Witaminowe "UlfaWita" S.A.
                  Cetylpyridinium + Lidocainum    Gel                           Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
                  Estradiolum            Nasal spray, liquid      150 mcg/1 dawkę     Les Laboratoires Servier

                  Acidum salicylicum         Pach              400 mg/g         SSL International plc
c                  Glukonian wapnia , Podfosforyn   Solution            for veterinary use    Biowet Puławy Sp. z o.o.
                  wapnia , Chlorek magnezu ,
                  Glukoza

l                  Glukonian wapnia,         Solution            for veterinary use    Biowet Puławy
                  mikroelementy
                  Lupuli flos extractum siccum +   Film-coated tablets                   Pharbio Medical International AB
                  Melissae folium extractum siccum
                  + Valerianae radix extractum
                  siccum
                  Acepromazyny maleinian       Solution            for veterinary use    Vetoquinol S.A.

1000                Calcii carbonas          Capsules            400 mg Ca++       Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
500                 Calcii carbonas          Capsules            200 mg Ca++       Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
                  Paracetamolum           Drops                        10% GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
5                  Paracetamolum           Suppository          125 mg          GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
Plus (dla dzieci powyżej 6 lat)   Paracetamolum           Suspension           0.25 g/5 ml       Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House

                  Paracetamolum           Suppository          80 mg          GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
   Commercial Name       Chemical constitution       Pharmaceutical form         Strength          Marketing authorisation holder

a niemowląt i małych dzieci  Paracetamolum          Sugar free and dyeing substance   0.12 g/5 ml      Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House

a niemowląt i małych dzieci  Paracetamolum          Sugar free suspension        0.12 g/5 ml      Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
               Calcitoninum salmonis      Nasal spray, solution        200 j.m./dawkę    Rhône-Poulenc Rorer S.p.A
               Calcitoninum salmonis      Solution for injection       100 j.m./1 ml     A. Natterman & Cie.GmbH Rhone-Poulenc Rorer
               Calcii carbonas         Buccal tablets           750 mg        Zakłady Farmaceutyczne POLFA – ŁÓDŹ S.A.
00              Calcii carbonas         Film-coated tablets         0.6 g         Wyeth-Lederle

00 + Witamina D        Calcii carbonas +        Film-coated tablets                    Lederle Consumer Health Division American Cyan
               Colecalciferolum                                      Company
lus              Preparat złożony         Film-coated tablets                    Lederle Laboratories Division
               Calcii carbonas,         Buccal tablets           600 mg Ca2+, 400 j.m. Rottapharm S.r.l.
               Colecalciferolum                           vit. D3

               Ketaminum            Solution for injection       50 mg/ml       Gedeon Richter Ltd.
               Camphorum + Diethylamini     Gel                            Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A
               salicylas + Mentholum

nF              Surowica końska zawierająca   Antiserum              for veterinary use  Biowet Puławy
               przeciw ciała przeciw wirusowi
               nosówki
n                               Ointment               preparat złożony   Wrocławskie Zakłady Zielarskie "HERBAPOL" S.
nD                               Ointment              preparat złożony   Wrocławskie Zakłady Zielarskie "HERBAPOL" S.
                                Powder                          Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o.
               Acamprosatum           Film-coated, gastro-resistant tablets 333 mg       Lipha s.a.
               Irinotecanum           Concentrate for infusion      100 mg/5 ml      Aventis Pharma S.A.
               Irinotecanum           Concentrate for infusion      40 mg/2 ml      Aventis Pharma S.A.

               Szczepionka dl drobiu przeciw  Lyophilisate            for veterinary use  Biowet Puławy
               salmonellozie drobiu
nN                               Coated tablets                      Bionorica Arzneimittel GmbH
               Clotrimazolum          Cream                10 mg/g        Bayer AG
               Clotrimazolum          Solution for external use      10 mg/ml       Bayer AG

               Clotrimazolum          Vaginal cream            500 mg/5 g      Bayer AG
               Clotrimazolum          Vaginal tablets           100 mg        Bayer AG
               Clotrimazolum          Vaginal tablets           200 mg        Bayer AG
               Clotrimazolum          Vaginal tablets           500 mg        Bayer AG
               Szczepionka przeciw nosówce,   Lyophilisate + liquid        for veterinary use  Merial
               zakażeniom adenowirusowym i
               leptospirozie psów
               Wapń, fosfor, sód, potas, magnez, Tablets              for veterinary use  Biowet Puławy
               żelazo, miedź, cynk, magnez,
               białko, tłuszcz
 nior             Witamina a, d3, e, metionina,  Tablets               for veterinary use  Biowet Puławy
               glukonian wapnia, glukonian
               magnezu, fosforan wapnia
DHA2             Szczepionka dla psów przeciw   Lyophilisate + solvent       for veterinary use  Virbac
               nosówce i zakaźnemu zapaleniu
               wątroby

DHA2P/L            Szczepionka dla psów przeciw   Liquid and lyophilisated component for veterinary use   Virbac
  Commercial Name    Chemical constitution         Pharmaceutical form       Strength         Marketing authorisation holder

           nosówce, zakaźnemu zapaleniu
           wątroby, parwowirusowej
           chorobie psów i leptospirozie
DHA2PPi/LR      szczepionka dla psów przeciw   Lyophilisate + liquid component  for veterinary use  Virbac
           nosówce, chorobie rubertha,
           chorobie parwowirusowej,
           parainfluenzie, leptospirozie i
           wściekliźnie
DHPPi         Atenuowana szczepionka dla    Lyophilisate + solvent      for veterinary use  Virbac S.A.
           psów przeciw nosówce,
           zakaźnemu zapaleniu wątroby,
           parwowirusowej chorobie psów,
           parainfluenzie
DHPPi/L        Atenuowana szczepionka dla    Lyophilisate + liquid       for veterinary use  Virbac S.A.
           psów przeciw nosówce,
           zakaźnemu zapaleniu wątroby,
           parwowirusowej chorobie psów,
           parainfluenzie i leptospirozie
n           Insulina wieprzowa        Suspension            for veterinary use  Intervet
FHPL         Surowica dla psów do biernego   Liquid              for veterinary use  Państwowy Instytut Weterynaryjny
           uodparniania przeciw nosówce,
           chorobie Rubartha,
           parwowirusowej chorobie psów i
           leptospirozie

/Bb          Szczepionka dla psów przeciw   Lyophilisate + suspension     for veterinary use  Biowet Puławy
           zakażeniom wywołanym wirusem
           nosówki, adenowirusem,
           parwowirusem, wirusem
           parainflunzy typ 2 oraz
           Bordetella bronchiseptica
           Szczepionka dla psów przeciwko Lyophilisate + suspension      for veterinary use  Biowet Puławy
           nosówce, zakażeniom
           adenowirusowym, parwowirozie,
           parainfluenzie, zakażeniom
           Bordetella bronchiseptica oraz
           leptospirozie
 HX          Szczepionka przeciw nosówce,   Lyophilisate + solvent      for veterinary use  Biowet Puławy
           zakaźnemu zapaleniu wątroby
           psów, mózgu i rdzenia lisów
 HP          Szczepionka przeciw nosówce,   Lyophilisate           for veterinary use  Biowet Puławy
           zakaźnemu zapaleniu wątroby,
           chorobie parwowirusowej psów
L           Szczepionka przeciw        Liquid              for veterinary use  Biowet Puławy
           leptospirozie psów
           Szczepionka przeciw chorobie   Lyophilisate + solvent      for veterinary use  Biowet Puławy
           parwowirusowej psów
i           Szczepionka dla psów i lisów   Suspension            for veterinary use  Biowet Puławy
   Commercial Name         Chemical constitution      Pharmaceutical form      Strength        Marketing authorisation holder

                 przeciwko parwowirozie

comp. granulki                                                  WALA-Heilmittel GmbH
comp. inj.                                                    WALA-Heilmittel GmbH
compositum S                         Amp.                        Heel GmbH
similiaplex krople                                                Pascoe Pharmaceutische Preparate GmbH
-Dagomed 13 stany zapalne dróg                                          DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa
ch
                 Nitroskanat,        Tablet             for veterinary use  Zakłady Farmaceutyczne Biowet
                 Capreomycinum        Powder for solution for    1g          Eli Lilly and Company
                               intramuscular injections

pt                              Shampoo                       Farmina Sp. z o.o.
 + E forte            Retinolum (vit A) +     Capsules, soft         2500 j.m. + 150mg  GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
                 Tocopherolum

 + E mite            Retinolum (vit A) +     Capsules, soft         2500 j.m. + 50mg   GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
                 Tocopherolum
 forte              Retinolum          Capsules, soft         20000 j.m.      GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
 mite              Retinolum          Capsules, soft         2500 j,m.      GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
100               Tocopherolum        Capsules, soft         100 mg        GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

200               Tocopherolum        Capsules, soft         200 mg        GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
400               Tocopherolum        Capsules, soft         400 mg        GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
E Naturalny Mite         Tocopherolum        Capsules, soft         147 mg = 200 j.m.  GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
E Naturlany Forte        Tocopherolum        Capsules, soft         294 mg = 400 j.m.  GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
N                Preparat złożony      Cutaneous emulsion                 Herbapol - Poznańskie Zakłady Zielarskie S.A.
                 Preparat ziołowy      Ointment                      Herbapol - Poznańskie Zakłady Zielarskie S.A.
                 Captoprilum         Tablets            12.5 mg       P.P.H.U. Biofarm Sp. z o.o.
                 Captoprilum         Tablets            12.5 mg       Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
                 Captoprilum         Tablets            12.5 mg       Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty
                 Captoprilum         Tablets            12.5 mg       Polfarmex S.A

                 Captoprilum         Tablets            25 mg        Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
                 Captoprilum         Tablets            25 mg        Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty
                 Captoprilum         Tablets            25 mg        P.P.H.U. Biofarm Sp. z o.o.
    Commercial Name       Chemical constitution         Pharmaceutical form       Strength         Marketing authorisation holder

                Captoprilum             Tablets             25 mg        Polfarmex S.A

                Captoprilum             Tablets             50 mg        P.P.H.U. Biofarm Sp. z o.o.
                Captoprilum             Tablets             50 mg        Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
                Captoprilum             Tablets             50 mg        Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty
                Captoprilum             Tablets             50 mg        Polfarmex S.A
                Captoprilum             Tablets             12,5 mg       Aflofarm Fabryka Leków Sp. z o.o.

                Captoprilum             Tablets             25 mg        Aflofarm Fabryka Leków Sp. z o.o.
                Captoprilum             Tablets             50 mg        Aflofarm Fabryka Leków Sp. z o.o.
                Captoprilum             Tablets             12,5 mg       Merck Generics Limited
                Captoprilum             Tablets             25 mg        Merck Generics Limited
  Tensiomin         Captoprilum             Tablets             100 mg        Egis Pharmaceuticals Ltd.

  Tensiomin         Captoprilum             Tablets             12.5 mg       Egis Pharmaceuticals Ltd.
  Tensiomin         Captoprilum             Tablets             25 mg        Egis Pharmaceuticals Ltd.
  Tensiomin         Captoprilum             Tablets             50 mg        Egis Pharmaceuticals Ltd.
                Captoprilum             Tablets             (50 mg+25 mg)    Polfarmex Sp. z o.o.
  3%             Carbacholum             Eye drops, solution       30 mg/ml       Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA

llin              Carbenicillinum           Powder for solution for     1g          Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
                                  intramuscular and intravenous
                                  injection
mpositum                              Amp.                         Heel GmbH

dicinalis           Carbo medicinalis          Tablets             300mg        ICN Polfa Rzeszów S.A.
dicinalis           Węgiel leczniczy          Granules            for veterinary use  ICN Polfa Rzeszów S.A.
getabilis Pentarkan H                       Tablets                       DHU-Arzneimittel GmbH & Co.KG
sco              Carbo medicinalis          Tablets             300 mg        Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "HAS
                                                            LEK"
in               Carboplatinum            Solution for injection     10 mg/ml       Pharmacia & Upjohn Pty Ltd.
in-Ebewe, Karboplatyna-Knoll  Carboplatinum            Concantrate for solution for  10 mg/ml       EBEWE Arzneimittel GmbH
                                  intravenous infusion
v               Crataegi inflorescentiae tinctura  Oral solution          (598mg + 322mg)/ml  Herbapol Kraków S.A. - Krakowskie Zakłady
                + Rosmarini folium tinctura                               Zielarskie

m-Heel                               Tablets                       Heel GmbH
d-Coffein           Coffeinum + Nicethamidum +     Oral drops, solution      (100mg + 100mg +   Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
                Strychninum                             0,25mg)/ml

dum              Nicethamidum            Oral drops, solution      250 mg/ml      Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
n               Amlodipinum             Tablets             10 mg        Egis Pharmaceuticals Ltd.
n               Amlodipinum             Tablets             2.5 mg        Egis Pharmaceuticals Ltd.
n               Amlodipinum             Tablets             5 mg         Egis Pharmaceuticals Ltd.
                Simvastatinum            Film-coated tablets       10 mg        Schwarz Pharma Sp. z o.o.
                Simvastatinum            Film-coated tablets       20 mg        Schwarz Pharma Sp. z o.o.
   Commercial Name    Chemical constitution       Pharmaceutical form         Strength         Marketing authorisation holder

            Simvastatinum          Film-coated tablets        40 mg        Schwarz Pharma Sp. z o.o.

            Simvastatinum          Film-coated tablets        5 mg         Schwarz Pharma Sp. z o.o.
l            Crataegi inflorescentiae     Film-coated tablets        200 mg        Medana Pharma Terpol Group S.A.
            extractum siccum
nisan                          Herbal tea                       Bonimed Laboratorium Medycyny Naturalnej

nisan                          Herbal tea                       Laboratorium Medycyny Naturalnej "BONIMED"
                                                         Żywiec
nisol                          Oral solution                      Bonimed Laboratorium Medycyny Naturalnej
on comp. krople                                                 WELEDA
            Acidum acetylsalicylicum +    Tablets                         Filofarm Farmaceutyczna Spółdzienia Pracy
            Magnesii oxydum
n            Preparat ziołowy         Herbal granules                     Herbapol Łódź S.A.
                             Oral drops, solution                  Herbapol - Wrocławskie Zakłady Zielarskie S.A.
g            Kalii chloridum + Magnesii    Tablets              195 mg K+, 75 mg   Chemiczno – Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy
            oxydum                               Mg2+         ESPEFA

x                                                        Herba Oskar, Wierzbówiec
vit                           Herbal tea                       Phytopharm Dobrzyca Sp. z o.o.
vit                           Instant herbal tea                   Phytopharm Dobrzyca Sp. z o.o.
n            Acidum acetylsalicylicum     Tablets              0.1 g        Zakłady Farmaceutyczne Colfarm

            Mieszanka ziołowa        Herbal tea                       Herbapol Łódź S.A.
bid           Isosorbidi dinitras       Prolonged release capsules     20 mg        ICN Polfa Rzeszów S.A.
bid           Isosorbidi dinitras       Prolonged release capsules     40 mg        ICN Polfa Rzeszów S.A.
sin 7,5         Moexiprilum           Film-coated tablets        7.5 mg        Schwarz Pharma AG
sin 15         Moexiprilum           Film-coated tablets        15 mg        Schwarz Pharma AG

sin Plus 15       Moeksprilum+           Film-coated tablets        15 mg        Schwarz Pharma Sp. z o.o.
            Hydrochlorothiazidum
sin Plus 7,5      Moeksprilum+           Film-coated tablets        7,5 mg        Schwarz Pharma Sp. z o.o.
            Hydrochlorothiazidum

ic           Crataegi tinctura + Valerianae  Oral solution           (614mg + 309mg)/ml  Herbapol Kraków S.A. - Krakowskie Zakłady
            tinctura                                         Zielarskie
x            Preparat ziołowy         Tablets              240 mg        Herbapol Łódź S.A.
ne           Dexrazoxanum           Powder for solution for infusion  500 mg        Chiron B.V.

t                            Film-coated tablets        15 mg procjanidyn  Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.
d            Acidum acetylsalicylicum     Effervescent tablets        100 mg        Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
prolongatum 40     Isosorbidi dinitras       Prolonged release tablets     40 mg        Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
prolongatum 60     Isosorbidi dinitras       Prolonged release tablets     60 mg        Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
prolongatum 80     Isosorbidi dinitras       Prolonged release tablets     80 mg        Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA

            Doxazosinum           Tablets              1 mg         Pfizer GmbH
            Doxazosinum           Tablets              2 mg         Pfizer GmbH
   Commercial Name        Chemical constitution        Pharmaceutical form        Strength        Marketing authorisation holder

                Doxazosinum          Tablets               4 mg         Pfizer GmbH

XL               Doxazosinum          Modified release tablets      4 mg         Pfizer European Service Center N.V./S.A.; Central
                                                            Eastern Europe Region
XL               Doxazosinum          Modified release tablets      8 mg         Pfizer European Service Center N.V./S.A.; Central
                                                            Eastern Europe Region
marianus similiaplex krople                                               Pascoe Pharmaceutische Preparate GmbH
US MARIANUS/ OXALIS, ampułki-                                              WALA-Heilmittel GmbH
US MARIANUS/OXALIS, granulki                                              WALA-Heilmittel GmbH
US MARIANUS/-VISCUM MALI                                                WALA-Heilmittel GmbH
mp.
US MARIANUS/-VISCUM MALI                                                WALA-Heilmittel GmbH
an.
                Framycetinum + Papainum    Ointment              (100mg + 150mg)/g  Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
ol               Preparat złożony        Oral drops                        Poznańskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" S.A.
ol               Preparat złożony        Syrup                          Poznańskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" S.A.
                                Liquid                          Dr. A & L Schmidgall
 japanese mint oil                       Oral drops                        Dr. A. & L. Schmidgall
                Levocarnitinum         Powder for oral solution      250 mg        Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A
                Levocarnitinum         Tablets               250 mg        Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A

                Beta-karoten          Solution              for veterinary use  Werft-Chemie
he                               Drops                          Lehning Laboratoires
                Carboplatinum         Solution for intravenous infusion  10 mg/ml       HEXAL AG
 R. 1%             Carteololum          Eye drops, prolonge release     1 g/100 ml      Laboratoire Chauvin
 comp. granulki                                                     WALA-Heilmittel GmbH

 comp. inj.                                                       WALA-Heilmittel GmbH
AGO/MANDRAGORA comp                      Amp.                1 ml         WALA-Heilmittel GmbH
AGO/MANDRAGORA comp                      Granules                         WALA-Heilmittel GmbH
 n vet             sody wielosiarczan pentozanu  Solution              for veterinary use  Arthropharm LTD.
CARVI                             Suppository             1g          WALA-Heilmittel GmbH

 l               Carvedilolum          Tablets               12,5 mg       PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
 l               Carvedilolum          Tablets               3,125 mg       PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
 l               Carvedilolum          Tablets               6,25 mg       PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
 l               Carvedilolum          Tablets               25 mg        PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
 l               Carvedilolum          Tablets               6,25 mg       POLFA KUTNO S.A.
 l               Carvedilolum          Tablets               12,50 mg       POLFA KUTNO S.A.
 l               Carvedilolum          Tablets               25 mg        POLFA KUTNO S.A.
ix               Menthae folium + Chamomillae  Herbal tea                        Herbapol - Białostok S.A.
                anthodium + Carvi fructus
                Bicalutamidum         Film-coated tablets         50 mg        AstraZeneca UK Ltd.
   Commercial Name          Chemical constitution         Pharmaceutical form        Strength         Marketing authorisation holder

                  Bicalutamidum          Film-coated tablets         150 mg        AstraZeneca UK Ltd.

gin – MSD              Caspofunginum          Powder for concentrate for solution 50 mg        Merck Sharp & Dohme Idea Inc.
                                   for infusion
gin – MSD              Caspofunginum          Powder for concentrate for solution 70 mg        Merck Sharp & Dohme Idea Inc.
                                   for infusion
gin – MSD              Caspofunginum          Powder for solution form infusion + 50 mg        Merck Sharp & Dohme Idea Inc.
                                   kit for infusion
                  Agni casti fructus extractum   Tablets               45 mg        Herbapol - Wrocławskie Zakłady Zielarskie S.A.
                  siccum

                                   Capsules                         Produkcyjno-Handlowe Przedsiębiorstwo
                                                               Farmaceutyków CURTIS HEEALTHCARE Sp. z.
                  Szczepionka do czynnego     Lyophilisate + suspension      for veterinary use  Biowet Puławy
                  uodparniania królikw przeciwko
                  krwotocznej bronchopneumonii i
                  myksomatozie
ui                                  Ointment                         Laboratoires BOIRON
50                 Diclofenacum           Film-coated tablets         50 mg        Novartis Pharma AG
                  Alergeny pyłków roślin      Suspension for subcutaneous     2 ml         Wytwórnia Surowic i Szczepionek Biomed - Krak
                                   injection
                  Alergeny pyłków roślin      Suspension for subcutaneous     2 ml         Wytwórnia Surowic i Szczepionek Biomed - Krak
                                   injection

                  Alergeny pyłków roślin      Suspension for subcutaneous     2 ml         Wytwórnia Surowic i Szczepionek Biomed - Krak
                                   injection
pyłku brzozy            Pojedyncze alergoidy       Suspension for subcutaneous               Wytwórnia Surowic i Szczepionek „BIOMED‖ S.A
                                   injection                        Kraków
                  Pirenoxinum           Tablets and solvent for eye drops  0.75 mg       Senju Pharmaceuticals Co. Ltd.
n                  Clonidinum            Tablets               75 mcg        Boehringer Ingelheim International GmbH
0%                 Butafosfan, Cyjanokobalamina   Solution              for veterinary use  Bayer
                  (witamina B12)

 ter BVD-K             Szczepionka przeciw wirusowej  Liquid               for veterinary use  Pfizer
                  biegunce i chorobie błon
                  śluzowych bydła

llum-Dagomed 8 zaburzenia kobiece                                               DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa
nopauzą
m compositum                             Amp.                           Heel GmbH
m Compositum                             Drops                          Heel GmbH

f deciduous                             Paste                          Septodont
f fort               Lidocainum + Paraldehydum    Paste                (370mg + 460mg)/g  Septodont
itapest L              Żywa szczepionka dla kurcząt   Lyophilisate            for veterinary use  Ceva Sante Animale
                  przeciw rzekomemu pomorowi
                  drobiu
    Commercial Name    Chemical constitution         Pharmaceutical form        Strength       Marketing authorisation holder

             Alprostadilum          Dry substance for solution for   10 mcg       Pharmacia N.V./S.A.
                             injection
             Alprostadilum          Dry substance for solution for   20 mcg       Pharmacia N.V./S.A.
                             injection
             Vinpocetinum           Solution for injection       5 mg/ml      Gedeon Richter Ltd.
             Vinpocetinum           Tablets               5 mg        Gedeon Richter Ltd.
Forte          Vinpocetinum           Tablets               10 mg       Chemical Works of Gedeon Richter Ltd.
o            Calcii carbonas         Film-coated tablets         500 mg       Salmon Pharma
             Albuminum humanum        Solution for intravenous infusion  200 mg/ml     Sanguin ClB
s-Homaccord                        Amp.                          Heel GmbH

s-Homaccord                        Drops                         Heel GmbH
m            Acidum ascorbicum        Film-coated tablets         200 mg       Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "GEM
             Acidum ascorbicum (vit C)    Buccal tablet            0.1 g       Merck KGaA
             Acidum ascorbicum (vit C)    Buccal tablet            0.1 g       Merck KGaA
             Acidum ascorbicum (vit C)    Buccal tablet            0.1 g       Merck KGaA

             Acidum ascorbicum (vit C)    Oral drops, solution        0.1 g/1 ml     Merck KGaA
ulti           Retinolum + Riboflavinum (vit  Oral drops, solution                  Merck KGaA
             B2) + Thiaminum (vit B1)
             Cefaclorum            Capsules              250 mg       Eli Lilly Italia S.p.A.

             Cefaclorum            Capsules              500 mg       Eli Lilly Italia S.p.A.
             Cefaclorum            Granules for oral suspension    250 mg/5ml     Eli Lilly Italia S.p.A.
             Cefaclorum            Granules for oral suspension    125 mg/5ml     Eli Lilly Italia S.p.A.
             Cefaclorum            Granules for suspension       375 mg/5 ml    Eli Lilly Italia S.p.A.
R            Cefaclorum            Film-coated, prologed release    375 mg       Eli Lilly Italia S.p.A.
                             tablets
R            Cefaclorum            Film-coated, prologed release    750 mg       Eli Lilly Italia S.p.A.
                             tablets
R            Cefaclorum            Film-coated, prologed release    500 mg       Eli Lilly Italia S.p.A.
                             tablets

             Ceftibutenum           Capsules              400 mg       Schering-Plough Italia
             Ceftibutenum           Powder for suspension        36 mg/ml      Schering-Plough Italia
             Acidum ascorbicum +       Film-coated tablets         50 mg + 100 mg   Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "GEM
             Tocopheroli acetas

             Solanum dulcamare extractum   Ointment              100 mg/g      Cefak KG
c                             Tablets                        CEFAK KG
             Guajaci lignum extractum siccum Film-coated tablets         200 mg       Cefak KG
 na           Cefalexinum           Capsules              250 mg       Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S

 na           Cefalexinum           Capsules              500 mg       Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
 na           Cefalexinum           Film-coated tablets         1g         Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
   Commercial Name     Chemical constitution       Pharmaceutical form      Strength         Marketing authorisation holder

na            Cefalexinum          Granules for oral solution   125 mg        Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S

na            Cefalexinum          Granules for oral solution   250 mg        Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
na wet. Proszek 20%   Cefalexinum          Powder             for veterinary use  Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa‖
na wet. Tabletki 250mg  Cefalexinum          Tablets             for veterinary use  Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa‖
na wet. Tabletki 50mg  Cefalexinum          Tablets             for veterinary use  Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa‖
             Coffeinum + Paracetamolum +  Tablets             50mg + 250mg +    Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
             Propyphenazonum                        150mg
r                           Oral drops                      CEFAK KG
r                           Tablets                       CEFAK KG
DC            cefaleksyna,         Intramammary suspension     for veterinary use  Bimeda
             dihydrostreptomycyna

LC            cefaleksyna,         Intramammary suspension     for veterinary use  Bimeda
             dihydrostreptomycyna
n            Cefazolinum          Powder for solution for     1g          Krka d.d., Novo mesto
                            intravascular, intramuscular
                            injection and infusion
             Cefapiryna benzatynowa    Intramammary suspension     for veterinary use  Intervet International B.V.
n 120          Cefalexinum          Tablet             for veterinary use  Vetoquinol S.A.
n 600          Cefalexinum          Tablet             for veterinary use  Vetoquinol S.A.
Biochemie 0,5      Cefazolinum          Powder for solution for     500 mg        Biochemie GmbH - Kundl
                            intravascular, intramuscular
                            injection and infusion

Biochemie 1       Cefazolinum          Powder for solution for     1g          Biochemie GmbH - Kundl
                            intravascular, intramuscular
                            injection and infusion
Biochemie 2       Cefazolinum          Powder for solution for     2g          Biochemie GmbH - Kundl
                            intravascular, intramuscular
                            injection and infusion
             Cefoperazonum         Powder for solution for     1g          Pfizer European Service Center N.V./S.A.; Central
                            intravascular, intramuscular             Eastern Europe Region
                            injection and infusion
             Cefaclorum          Capsules            250 mg        Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
             Cefaclorum          Capsules            500 mg        Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S

             Cefaclorum          Granules for oral suspension  125 mg        Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
             Cefaclorum          Granules for oral suspension  250 mg        Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
XIM – MIP 0,5 g     Cefotaximum          Powder for solution for     500 mg        MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
                            intramuscular and intravenous
                            injection and infusion

XIM – MIP 1 g      Cefotaximum          Powder for solution for     1g          MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
                            intramuscular and intravenous
                            injection and infusion
   Commercial Name    Chemical constitution     Pharmaceutical form         Strength          Marketing authorisation holder

XIM – MIP 2 g     Cefotaximum         Powder for solution for       2g           MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
                          intramuscular and intravenous
                          injection and infusion
            Cefprozilum         Film-coated tablets         250 mg         Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
            Cefprozilum         Film-coated tablets         500 mg         Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
            Cefprozilum         Powder for oral suspension     125 mg/5ml       Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
            Cefprozilum         Powder for oral suspension     250mg/5ml       Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
me           Ceftrazidinum        Powder for solution for injection  500 mg, 1 g , 2 g   PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
AXON – MIP 1 g     Ceftriaxonum        powder and solvent for solution for 1 g          CHEPHASAAR GmbH
                          intramuscular injection
AXON – MIP 1 g     Ceftriaxonum        Powder for solution for intravenous 1 g          CHEPHASAAR GmbH
                          infusion
AXON – MIP 2 g     Ceftriaxonum        Powder for solution for intravenous 2 g          CHEPHASAAR GmbH
                          infusion

AXON TORREX 0,5 g   Ceftriaxonum        Powder for solution for       500 mg         Torrex Pharma GmbH
                          intramuscular and intravenous
                          injections
AXON TORREX 1 g    Ceftriaxonum        Powder for solution for       1g           Torrex Pharma GmbH
                          intramuscular and intravenous
                          injections

AXON TORREX 2 g    Ceftriaxonum        Powder for solution for       2g           Torrex Pharma GmbH
                          intramuscular and intravenous
                          injection and infusion
ne           Ceftriaxonum        Powder for solution for injection  1gi2g         PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.

me           Cefuroximum         Powder for injection        250 mg, 750 mg, 1,5 g PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
me Axetil       Cefuroximum         Film-coated tablets         125 mg , 250 mg, 500  PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
                                            mg
            Cefprozilum         Film-coated tablets         250 mg         Bristol-Myers Squibb S.p.A, Latina
            Cefprozilum         Film-coated tablets         500 mg         Bristol-Myers Squibb S.p.A, Latina

            Cefprozilum         Powder for oral suspension     125 mg/5ml       Bristol-Myers Squibb S.p.A, Latina
            Cefprozilum         Powder for oral suspension     250 mg/5ml       Bristol-Myers Squibb S.p.A, Latina
            Cefaclorum         Granules for oral suspension    125 mg/ 5 ml      Hexal AG
            Cefaclorum         Granules for oral suspension    250 mg/ 5 ml      Hexal AG
0           Cefaclorum         Effervescent tablets        1000 mg        Hexal AG

            Cefaclorum         Effervescent tablets        250 mg         Hexal AG
            Cefaclorum         Effervescent tablets        500 mg         Hexal AG
            Cefaclorum         Film-coated tablets         500 mg         Hexal AG
            Celecoxibum         Capsules              100 mg         Searle Division of Monsanto plc.
            Celecoxibum         Capsules              200 mg         Searle Division of Monsanto plc.
            Betamethasonum       Solution for injection       4 mg/1 ml       Schering-Plough Labo N.V.
   Commercial Name    Chemical constitution         Pharmaceutical form        Strength        Marketing authorisation holder

 00           Celiprololum           Tablets              100 mg        Ranbaxy Laboratoires Ltd, New Delhi

 00           Celiprololum           Tablets              200 mg        Ranbaxy Laboratoires Ltd, New Delhi
            Celiprololum           Film-coated tablets        200 mg        Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
 00           Celiprololum           Film-coated tablets        100 mg        Leciva a.s.
 00           Celiprololum           Film-coated tablets        200 mg        Leciva a.s.
            Mofetili mycophenolas       Capsules             250 mg        Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea

            Mofetili mycophenolas       Film-coated tablets        500 mg        Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea
            Mofetili mycophenolas       Powder for concentrate for solution 500 mg       Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea
                             for infusion
            Mofetili mycophenolas       Powder for suspension       1 g/5 ml       F. Hoffmann – La Roche Ltd.
            Szczepionka przeciw        Lyophilisate + solvent      for veterinary use  Biowet Puławy
            klasycznemu pomorowi świń
m                             Ointment                        Wrocławskie Zakłady Zielarskie HERBAPOL S.A
enoxin         Meclofenoxatum          Coated tablets          100 mg        Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
                             Film-coated tablets                  Wyeth-Lederle Pharma GmbH Division Whitehall

 r + Extra C                       Chewable tablets                    Wyeth-Lederle Pharma GmbH Division Whitehall
 r + Extra Calcium                    Chewable tablets                    Wyeth-Lederle Pharma GmbH Division Whitehall
 unior                          Buccal tablet                     Wyeth-Ayerst Canada
Opti          Preparat złożony         Film-coated tablets                  Lederle Laboratories Division American Cyanamid
Silver                          Film-coated tablets                  Wyeth-Ayerst Canada

Multivitamin      Preparat złożony         Tablets                        Omega Rex s.j.
            Dimeticonum            Chewable tablets         80 mg        Solvay Pharmaceuticals GmbH
            Dimeticonum            Chewable tablets         80 mg        Egis Pharmaceuticals Ltd.
            Preparat złożony         Cream                         Unia Zakłady Farmaceutyczno-Aerozolowe
                                                         Spółdzielnia Pracy
            Allii cepae extractum fluidum +  Syrup               (613mg + 123mg)/5ml Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Gem
            Allii sativi extractum fluidum
            Allii cepae extractum fluidum +  Syrup               (616mg + 123mg)/5ml Gemi Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczne
            Allii sativi extractum fluidum                              Przedstawiciel

 n           Cefalexinum            Capsules             500 mg        PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
 n           Cefalexinum            Capsules             250 mg        Pharmachim-Holding AD
 n           Cefalexinum            Powder for oral suspension    250 mg/5ml      PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
 n           Cefalexinum            Tablets              1g          PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
            Acetylsalicylicum acidum,     Tablets                        Laboratoires BOIRON
            Coffeinum, homeopatia
            Cefpodoximum           Film-coated tablets        100 mg        Ranbaxy Laboratoires Ltd.
            Cefpodoximum           Film-coated tablets        200 mg        Ranbaxy Laboratoires Ltd.
            Cefpodoximum           Powder for oral suspension    40 mg/5 ml      Ranbaxy Laboratoires Ltd.
            Cefalexinum            Suspension            for veterinary use  Schering-Plough Central Eastg
   Commercial Name          Chemical constitution         Pharmaceutical form          Strength        Marketing authorisation holder

Dry Cow               Cefalonium            Intramammary suspension        for veterinary use  Schering-Plough Central East Ag

                  Desogestrelum          Film-coated tablets          0.075 mg       Organon N.V.
Germees TM                              Drops                            Laboratoires BOIRON
germes compose krople                                                      Dolisos Laboratoires
LLUM comp. amp.                                                         WALA-Heilmittel GmbH
LLUM comp. gran.                                                         WALA-Heilmittel GmbH

sin                                 Solution for injection and for    215.2 mg/ml      EBEWE Arzneimittel GmbH
                                   intravenous infusion
  compositum                            Amp.                            Heel GmbH
  compositum NM                          Solution for injection        2,2 ml        Biologische Heilmittel Heel GmbH
                                   Powder for solution for infusion   200 j.        Genzyme B.V
  400 j.                              Powder for solution for infusion   400 j.        Genzyme B.V
                  iwermektyna           Premix                for veterinary use  Biopharm
                                   Lyophilisate for solution for intramuscular injection and  Baxter Healthcare Corporation Clintec Parenteral S
                                   intravenous infusion

gan                 Chlorek cerowy, chlorek     Solution               for veterinary use  Biowet Drwalew
                  magnezu, jodek potasu, jodek
                  sodu, jod
0                  Selenu związki          Tablets                50 mcg        Biochefa Farmaceutyczny Zakład Naukowo-
                                                                 Produkcyjny
                  Cefuroximum           Powder for oral suspension      125 mg/5 ml      Ranbaxy Laboratoires Ltd.
                  Cefuroximum           Powder for oral suspension      250 mg/5 ml      Ranbaxy Laboratoires Ltd.
                  Cefuroximum oxetilum       Film-coated tablets          125 mg        Ranbaxy Laboratoires Ltd.

                  Cefuroximum oxetilum       Film-coated tablets          250 mg        Ranbaxy Laboratoires Ltd.
                  Cefuroximum oxetilum       Film-coated tablets          500 mg        Ranbaxy Laboratoires Ltd.
e                  Daunorubicinum          Lyophilisate for solution for     20 mg         Rhône-Poulenc Rorer Bellon
                                   injection, intravascular infusion
                  Acidum ascorbicum (vit C) +   Film-coated tablets                     Polfarmex S.A
                  Rutosidum
                  Praziquantelum          Film-coated tablets          150 mg        Merck KGaA
t                  Prazikwantel, pyrantelu embonian Tablets                for veterinary use  Lavet
s                  Prazikwantel, Pyrantelu     Tablet                for veterinary use  Lavet Pharmaceuticals Ltd.
                  embonian, Fenbendazol

n                  Cetirizinum           Film-coated tablets          10 mg         ICN Polfa Rzeszów S.A.
n                  Cetirizinum           Oral drops              10 mg/ml       ICN Polfa Rzeszów S.A.
n                  Cetirizinum           Syrup                 1 mg/ml        ICN Polfa Rzeszów S.A.
                  Acidum ascorbicum (vit C)    Prolonged release capsules      500 mg        SmithKline Beecham Consumer Healthcare

                  Cetirizinum           Film-coated tablets          10 mg         ratiopharm GmbH
 Dihydrochloride, Pseudoephedrine  Cetirizinum + Pseudoephedrinum Capsules                5 mg, 120 mg     Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A
oride
   Commercial Name           Chemical constitution        Pharmaceutical form      Strength       Marketing authorisation holder

                                   Nasal stick                     Cetix Spólka Przemysłowo- Handlowa z o.o. Kosz

s                                   Nasal stick                     Cetix Spólka Przemysłowo- Handlowa z o.o. Kosz
                  Acebutololum            Film-coated tablets      200 mg        Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
                  Acebutololum            Film-coated tablets      400 mg        Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
 n                 Benzyli benzoas + Cetrimonii    Cutaneous emulsion       (30g + 0,3g)/100g  Sanofi-Synthelabo Sp. z o.o.
                  bromidum

                  Cetirizinum            Film-coated tablets      10 mg        Norton Healthcare Ltd.
                  Cetrorelixum            Lyophilisate and solvent for  0.25 mg/ml      Ares- Serono (Europe) Ltd
                                   solution for injection
                  Cetrorelixum            Lyophilisate and solvent for  1 mg/ml       Ares- Serono (Europe) Ltd
                                   solution for injection
on 120 L              Szczepionka dla kurcząt przeciw  Lyophilisate          for veterinary use  Ceva Sante Animale
                  zakaźnemu zapaleniu oskrzeli
                  kur.

mbo L               Żywa szczepionka dla kurcząt    Lyophilisate          for veterinary use  Ceva Sante Animale
                  przeciw zakaźnemu zapaleniu
                  torby Fabrycjusza
DL                 Żywa szczepionka dla kurcząt    Lyophilisate          for veterinary use  Ceva Sante Animale
                  przeciw zakaźnemu zapaleniu
                  torby Fabrycjusza

D-IB-EDS-K             Szczepionka dla kur przeciwko   Emulsion            for veterinary use  Ceva
                  zakaźnemu zapalenieu oskrzeli
                  chorobie, chorobie Newcastle i
                  syndromowi spadku niośności
wL                 szczepionka do aktywnego      Lyophilisate          for veterinary use  Ceva Sante Animale
                  uodparniania zdrowych kurcząt,
                  broilerów i kur niosek przeciwko
                  chorobie Newcastle
1%                 Iwermektyna            Solution            for veterinary use  Ceva Sante Animale
ucchini              Nonoxinolum            Contraceptive membrane     72 mg        Irers-Lee Ltd
                  p-chlorophenolum          Liquid             150 mg/g       Chema Elektromet Spółdzielnia Pracy- Przemysłow
len                                  Ointment                      Ziaja Ltd. - Zakład Produkcji Leków

lla similiaplex krople                                                  Pascoe Pharmaceutische Preparate GmbH
                  Preparat złożony          Liquid                       Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasc
                                                             Lek
ONIUM                                 Capsules                      WALA-Heilmittel GmbH

um compose krople                                                     Dolisos Laboratoires
um Homaccord                             Drops                        Heel GmbH
um-Dagomed 15 schorzenia wątroby                                             DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa
um-Homaccord                             Amp.                        Heel GmbH
k                 Acidum chenodeoxycholicum     Capsules            0.25 g        Dr Falk Pharma GmbH
   Commercial Name       Chemical constitution       Pharmaceutical form           Strength       Marketing authorisation holder

                Norfloxacinum         Eye drops                0.3 %       Merck Sharp & Dohme Idea Inc.

mplexe Lehning nr 107                    Drops                           Lehning Laboratoires
maccord S                          Amp.                            Heel GmbH
 maccord S                          Drops                           Heel GmbH
 m prolongatum         Chinidinum          Prolonged release tablets        200 mg       Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
 m sulfuricum         Chinidinum          Coated tablets             200 mg       Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA

y siarczan                                                       Pharma Zentrale
hlorowodorek          Chininum hydrochloricum                                 Pharma Zentrale
hlorowodorek          Chininum hydrochloricum                                 PPH Galfarm Sp. z o.o., Kraków
zol              Acidum boricum +       Tablets                          Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Galena
                Oxyquinolinum

e               Levobupivacainum       Solution for injection or for      7.5 mg/ml     Abbott S.p.A
                               concentrate for solution for infusion
e               Levobupivacainum       Solution for injection or for      2.5 mg/ml     Abbott S.p.A
                               concentrate for solution for infusion

e               Levobupivacainum       Solution for injection or for      5 mg/ml      Abbott S.p.A
                               concentrate for solution for infusion
wodzian                                                         BUFA b.v. Pharmaceutical Products
wodzian                                                         Pharma Cosmetic, Kraków

wodzian                                                         Pharma Zentrale
wodzian                                                         Polskie Odczynniki Chemiczne, Gliwice
wodzian                                                         PPH Galfarm Sp. z o.o., Kraków
enikol             Chloramphenicolum                                    Interforum Pharma Sp. z o.o., Kraków
enikol                                                         Pharma Cosmetic, Kraków

enikol                                                         Pharma Zentrale
enikol                                                         Pliva Kraków
enikol                                                         PPH Galfarm Sp. z o.o., Kraków
 aldin             Chlorquinaldolum       Buccal tablet              2 mg        ICN Polfa Rzeszów S.A.
 aldin             Chlorquinaldolum       Ointment                30 mg/g      Chema Elektromet Spółdzielnia Pracy- Przemysłow

 aldin H            Chlorquinaldolum +      Ointment                (30mg + 10mg)/g  Chema Elektromet Spółdzielnia Pracy- Przemysłow
                Hydrocortisonum
 HINALDIN O Smaku Czarnej   Chlorquinaldolum       Buccal tablets             2 mg        ICN Polfa Rzeszów S.A.


 enzalkoniowy                                                      Pharma Cosmetic, Kraków
miedzi, CuCl2 do wstrzykiwań
     64
                Preparat radiodiagnostyczny  Solution for injection                   Polatom Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów
trontu -  89
        SrCl2     Preparat radiodiagnostyczny  Solution for injection                   Polatom Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów
 ydyny octan                                                      Caesar & Loretz GmbH Caelo
clinum 3%           Chlortetracyclinum      Ointment                30 mg/g      Chema Elektromet Spółdzielnia Pracy- Przemysłow
 nazinum            Prochlorperazinum       Tablets                 10 mg       Labor Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pr
   Commercial Name      Chemical constitution         Pharmaceutical form       Strength        Marketing authorisation holder

 dorek Oxybutyniny      Oxybutyninum            Tablets             2,5 mg        Generics (UK) Limited

 dorek Oxybutyniny      Oxybutyninum            Tablets             5 mg         Generics (UK) Limited
 amid            Chlorpropamidum          Tablets             250 mg        Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty
hixen            Chlorprothixenum          Film-coated tablets       15 mg         Lečiva a.s.
hixen            Chlorprothixenum          Film-coated tablets       50 mg         Lečiva a.s.
 illin            Suxamethonium           Lyophilisate for solution for  200 mg        Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
                                injection
 cykliny chlorowodorek                                                Scholz, Sowin
aI              Mieszanka ziołowa         Herbal tea                      Herbapol Łódź S.A.
a II             Mieszanka ziołowa         Herbal tea                      Herbapol Łódź S.A.
a II fix           Mieszanka ziołowa         Instant herbal tea                  Herbapol Łódź S.A.
a III            Mieszanka ziołowa         Herbal tea                      Herbapol Łódź S.A.
a III fix          Mieszanka ziołowa         Instant herbal tea                  Herbapol Łódź S.A.
um F             Chelidini herba extractum siccum Capsuels, hard          (104-131mg) + 45mg  A. Natterman & Cie.GmbH Rhone-Poulenc Rorer
               + Curcumae rhizomae extractum
               siccum
um N Nattermann       Curcumae radix et Chelidoni    Oral drops, solution      (184,6mg + 1,81mg)  A. Natterman & Cie.GmbH Rhone-Poulenc Rorer
               herba extr. compositum +                      /ml
               Menthae piperitae oleum

mix             Chelidonii herba pulv., Teraxcaci Capsules, hard          168,5 mg + 126 mg +  Agropharm S.A.
               radix cum pulv., Absinthii herba                  85,5 mg
               pulv.

               Nicotinyl methylamidum       Tablets             500 mg        Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
                                                           Herba Oskar, Wierzbówiec
 l                               Oral solution                     Krakowskie Zakłady Zielarskie "HERBAPOL" S.A
                                Herbal tea                      Phytopharm Dobrzyca Sp. z o.o.
n                                Herbal granules                    Herbapol Pruszków - Warszawskie Zakłady Zielar
ron krople                                                      WELEDA
Triple            szczepionka dla kur, indyków i   Emulsion            for veterinary use  Abic
               gęsi przeciw cholerze drobiu
a                                                           Herba Oskar, Wierzbówiec
                                Oral solution                     Herbapol - Wrocławskie Zakłady Zielarskie S.A.

ol                                                          Pharma Cosmetic, Kraków
ol                                                          Pharma Zentrale
ol                                                          Wytwórnia Euceryny Laboratorium Farmaceutycz
                                                           Coel, Kraków

ol Complexe Lehning nr 112                   Drops                         Lehning Laboratoires
               Hymecromonum            Tablets             200 mg        Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
vit                                                          Bional Pharma BV
 tS             Cholini salicylas         Toothpaste                      GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
   Commercial Name       Chemical constitution      Pharmaceutical form           Strength         Marketing authorisation holder

                Cholini salicylas       Lozenge                150 mg        GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

                Cholini salicylas       Lozenge                150 mg        GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
                Preparat ziołowy       Oral solution                       Herbapol Kraków S.A. - Krakowskie Zakłady
                                                            Zielarskie
 1500             Gonadotrophinum chorionicum  Powder and solvent for solution for 1500 j.m./ml      Ferring GmbH
                               injection

 5000             Gonadotrophinum chorionicum  Powder and solvent for solution for 5000 j.m./ml      Ferring GmbH
                               injection
                Gonadotropinum        Lyophilisate + solvent        for veterinary use  Intervet
 sodu Na2CrO4 do wstrzykiwań  Preparat radiodiagnostyczny  Solution for injection        0.02 mg/ml      Polatom Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów
rd forte                           Coated tablets            0.1 g        Julius Redel CESRA - Arzneimittelfabrik GmbH
est              Kronolon           Sponge                for veterinary use  Intervet
HomeoPorady                                                       Laboratoires BOIRON
Fix              Mieszanka ziołowa       Instant herbal tea                     Curtis Healthcare Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo
                                                            Handlowe, Przedsiębiorstwo Farmaceutyków

                Tadalafil           Tablets                10 mg        Eli Lilly and Company Ltd.
                Tadalafil           Tablets                20 mg        Eli Lilly and Company Ltd.
a                              Ointment                          Laboratoires Boiron
a                              Ointment                          Laboratoires BOIRON

                               Ointment               10 mg/g       Darcy Laboratories
IUM/PANCREAS comp., ampułki                                               WALA-Heilmittel GmbH
IUM/PANCREAS comp., granulki                                              WALA-Heilmittel GmbH
                Ciclosporinum         Capsules               10 mg , 25 mg , 50 mg GENEXO Sp.z.o.o Warszawa
                                                  , 100 mg

ski Ług Leczniczy                      Solution for external use                 Uzdrowisko Ciechocinek - Przedsiębiorstwo
                                                            Państwowe
ski Szlam Leczniczy                     Crystilline powder for external use            Uzdrowisko Ciechocinek - Przedsiębiorstwo
                                                            Państwowe
                Ciprofloxacinum        Tablets                250 mg        Polfarmex S.A.
                Ciprofloxacinum        Tablets                500 mg        Polfarmex S.A.
0               Ciprofloxacinum        Film-coated tablets          250 mg        Ranbaxy Laboratories Ltd.
0               Ciprofloxacinum        Film-coated tablets          500 mg        Ranbaxy Laboratories Ltd.

m 0,1             Acidum salicylicum +     Ointment               (5mg + 1mg)/g    Sanofi-Synthelabo Sp. z o.o.
                Dithranolum
m 0,5             Acidum salicylicum +     Ointment               (5mg + 5mg)/g    Sanofi-Synthelabo Sp. z o.o.
                Dithranolum

m1               Acidum salicylicum +     Ointment               (5mg + 10mg)/g    Sanofi-Synthelabo Sp. z o.o.
                Dithranolum
m2               Acidum salicylicum +     Ointment               (5mg + 20mg)/g    Sanofi-Synthelabo Sp. z o.o.
                Dithranolum
   Commercial Name          Chemical constitution       Pharmaceutical form         Strength        Marketing authorisation holder

                  Ethinylestradiolum +     Tablets               35mcg + 250mcg    Cilag AG
                  Norgestimatum
                  Ciprofloxacinum        Eye drops, solution         3 mg/ml       Alcon Laboratoires Inc Texas
e                  Cimetidinum          Solution for infusion and for    100 mg/ml      Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
                                 injection
um                 Cimetidinum          Film-coated tablets         100 mg        ICN Polfa Rzeszów S.A.
um                 Cimetidinum          Film-coated tablets         200 mg        ICN Polfa Rzeszów S.A.
um                 Cimetidinum          Film-coated tablets         400 mg        ICN Polfa Rzeszów S.A.
a complexe nr 21                         Drops                          Lehning Laboratoires
a-Dagomed 9 zaburzenia kobiece po                                             DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa
ie
a-Homaccord                            Amp.                           Heel GmbH
a-Homaccord                            Drops                          Heel GmbH
                  Carbocisteinum        Syrup                250 mg/ 5 ml     Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.

P                  Carbocisteinum        Syrup                125 mg/ 5 ml     Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
plexe Nr 55                            Drops                          Lehning Laboratoires
                  Naphazolinum + Zinci sulfas  Eye drops, solution         (1,0mg + 2,5mg)/ml  Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
s-Dagomed 3 stany zapalne atok,                                              DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa


mum-Homaccord N                          Amp.                           Heel GmbH
mum-Homaccord N                          Drops                          Heel GmbH
num                 Cinnarizinum         Tablets               25 mg        Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
num                 Cinnarizinum         Tablets               25 mg        Aflofarm Fabryka Leków Sp. z o.o.
num                 Cinnarizinum         Tablets               25 mg        Polfarmex S.A.

num                 Cinnarizinum         Tablets               25 mg        Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "HAS
                                                              LEK"
                  Ciprofloxacinum        Solution for intravenous infusion  2 mg/ml       Slovakofarma a.s.
0                  Ciprofloxacinum        Film-coated tablets         250 mg        Slovakofarma a.s.

0                  Ciprofloxacinum        Film-coated tablets         500 mg        Slovakofarma a.s.
0                  Ciprofloxacinum        Film-coated tablets         750 mg        Slovakofarma a.s.
                  Citalopramum         Film-coated tablets         40 mg        Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
                  Citalopramum         Film-coated tablets         20 mg        Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
                  Citalopramum         Oral solution            2 mg / ml      Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
                  Escitalopramum        Film-coated tablets         5 mg         H. Lundbeck A/S

                  Escitalopramum        Film-coated tablets         10 mg        H. Lundbeck A/S
                  Escitalopramum        Film-coated tablets         15 mg        H. Lundbeck A/S
                  Escitalopramum        Film-coated tablets         20 mg        H. Lundbeck A/S
                  Citalopramum         Film-coated tablets         20 mg        H. Lundbeck A/S
                  Citalopramum         Film-coated tablets         40 mg        H. Lundbeck A/S
   Commercial Name    Chemical constitution       Pharmaceutical form         Strength       Marketing authorisation holder

             Ciprofloxacinum         Film-coated tablets         250 mg       Krka d.d., Novo mesto

             Ciprofloxacinum         Solution for intravenous infusion  100 mg/50 ml    KRKA d.d., Novo mesto
             Ciprofloxacinum         Solution for intravenous infusion  200 mg/100 ml   KRKA d.d., Novo mesto
             Ciprofloxacinum         Solution for intravenous infusion  10 mg/ml      Krka d.d., Novo mesto
 00           Ciprofloxacinum         Film-coated tablets         500 mg       Krka d.d., Novo mesto
             Ciprofloxacinum         Ear drops, suspension                 ALCON

             Ciprofloxacinum         Solution for intravenous infusion  2 mg/ml      Bayer AG
250           Ciprofloxacinum         Film-coated tablets         250 mg       Bayer AG
400           Ciprofloxacinum         Solution for intravenous infusion  400 mg/200ml    Bayer AG
500           Ciprofloxacinum         Film-coated tablets         500 mg       Bayer AG
Uro           Ciprofloxacinum         Film-coated tablets         100 mg       Bayer AG

             Ciprofloxacinum         Film-coated tablets         100 mg       Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty
             Ciprofloxacinum         Film-coated tablets         250 mg       Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty
             Ciprofloxacinum         Film-coated tablets         500 mg       Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty
             Ciprofloxacinum         Solution for intravenous infusion  2 mg/ml      Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty
             Ciprofloxacinum         Film-coated tablets         250 mg       Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA

             Ciprofloxacinum         Film-coated tablets         500 mg       Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
             Ciprofloxacinum         Concantrate for solution for infusion 200 mg/20 mg   PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
 250 mg         Ciprofloxacinum         Film-coated tablets         250 mg       PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
 500 mg         Ciprofloxacinum         Film-coated tablets         500 mg       PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
 750 mg         Ciprofloxacinum         Film-coated tablets         750 mg       PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
®            Melatoninum           Prolonged release tablets      2 mg        Neurim Pharmaceuticals EEC Ltd.

njeel                          Amp.                          Heel GmbH
n fix                          Instant herbal tea                   Herbapol Lublin S.A.
             Valerianae radix extractum   Coated tablets                     Roha Arzneimittel GmbH
             siccum
             Cetirizinum + Pseudoefedrinum  Prolonged release tablets      5 mg + 120 mg   UCB Pharma S.A.
             Cetirizinum + Pseudoephedrinum Capsules                        UCB S.A. Pharma Sector
             Cisapridum           Tablets               10 mg       Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty
             Cisapridum           Tablets               20 mg       Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty
             Cisapridum           Tablets               5 mg        Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty

Ebewe, Cisplatin-Knoll  Cisplatinum           Solution for injection       0.5 mg/ml     EBEWE Arzneimittel GmbH
 m            Cisplatinum           Vial                10 mg       Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
 m            Cisplatinum           Vial                50 mg       Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
 m            Cisplatinum           Vial                25 mg       Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
             Ciclosporinum          Solution for oromucosal use     100 mg/ml     HEXAL AG
100           Ciclosporinum          Capsules              100 mg       HEXAL AG

25            Ciclosporinum          Capsules              25 mg       HEXAL AG
   Commercial Name      Chemical constitution         Pharmaceutical form          Strength          Marketing authorisation holder

50            Ciclosporinum           Capsules                50 mg        HEXAL AG

nadensis complexe nr 86                   Drops                            Lehning Laboratoires
             Citalopramum           Film-coated tablets          20 mg        Biovena Pharma Sp. z o.o.
             Citalopramum           Film-coated tablets          10 mg        Leciva a.s.
             Citalopramum           Film-coated tablets          20 mg        Leciva a.s.
             Citalopramum           Film-coated tablets          40 mg        Leciva a.s.

m             Citalopramum           Tablets                20 mg, 40 mg     PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
             Citalopramum           Film-coated tablets          20 mg        ratiopharm GmbH
 100           Articainum + Epinephrinum     Solution for injection         (40mg + 10mcg)/ml  Molteni Dental S.r.I
 200           Articainum + Epinephrinum     Solution for injection         (40mg + 5mcg)/ml   Molteni Dental S.r.I
iniekcje                                                        Sanum-Kehlbeck

krople                                                         Sanum-Kehlbeck
             Acidum citricum + Kalii citras + Granules for oral solution                  Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy "Filofarm" ,
             Natrii citras                                         Bydgoszcz
in            Acidum citricum + Pepsinum    Oral solution                        ICN Polfa Rzeszów S.A.
E FRUCTIBUS/CYDONIA E                                                  WALA-Heilmittel GmbH
BUS D2/2 amp.
             Cefotaximum            Powder for solution for        1g          Laboratories Roussel
                              intravascular injection and infusion

 L.A.           Amoxicillunum           Suspension               for veterinary use  Pfizer Inc.
 Proszek rozpuszczalny  Amoxicillunum           Soluble powder             for veterinary use  Pfizer Italia S.r.I.
 Tabletki 200 mg     Amoxicillunum           Tablet                 for veterinary use  Pfizer Italia S.r.I.
 Tabletki 40 mg      Amoxicillunum           Tablet                 for veterinary use  Pfizer Italia S.r.I.
ar            Klanobutin            Solution                for veterinary use  Biowet Puławy
             Loratadinum +           Prolonged release tablets                  Schering-Plough Labo N.V.
             Pseudoephedrinum
mycin           Clarithomycinum          Syrup                 125 mg /5ml     PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
mycin           Clarithomycinum          Tablets                250 mg, 500 mg    PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
             Loratadinum            Syrup                 1 mg/ml       Schering-Plough Labo N.V.

             Loratadinum            Tablets                10 mg        Schering-Plough Labo N.V.
             Loratadinum            Tablets                10 mg        HEXAL Polska Sp. z o.o.
Ultra 10         Benzoylis peroxydum        Gel                  100 mg/g       Boots Healthcare International
inum           Clemastatinum           Syrup                 0,5 ml / 5ml     Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "HAS
                                                            LEK"

inum           Clemastatinum           Tablets                1 mg         Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "HAS
                                                            LEK"
um            Clemastinum            Solution for injection         1 mg/1 ml      Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
um            Clemastinum            Syrup                 0.5 mg/ 5 ml     Aflofarm Farmacia Polska Sp. z o.o.
um            Clemastinum            Syrup                 1 mg/10 ml      Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
   Commercial Name     Chemical constitution      Pharmaceutical form         Strength         Marketing authorisation holder

um            Clemastinum         Tablets               1 mg         Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA

um            Clemastinum         Tablets               1 mg         Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "HAS
                                                         LEK"
             Enoxaparinum natricum    Solution for subcutaneous injection 100 mg/1 ml      Rhône-Poulenc Rorer Bellon
             Enoxaparinum natricum    Solution for subcutaneous injection 60 mg/0,6 ml      Rhône-Poulenc Rorer Bellon

             Enoxaparinum natricum    Solution for subcutaneous injection 80 mg/0,8 ml      Rhône-Poulenc Rorer Bellon
             Enoxaparinum natricum    Solution for subcutaneous injections 100 mg /1 ml (300mg  Rhône-Poulenc Rorer Bellon
                           or for arterial line of dialyzator  /3ml)
             Enoxaparinum natricum    Solution for subcutaneous injections 40 mg/0,4 ml     Rhône-Poulenc Rorer Bellon
                           or for arterial line of dialyzator
             Enoxaparinum natricum    Solution for subcutaneous injections 20 mg/0,2 ml     Rhône-Poulenc Rorer Bellon
                           or for arterial line of dialyzator
orte           Enoxaparinum natricum    Solution for subcutaneous injections 120 mg/0,8 ml     Aventis Pharma
                           or for arterial line of dialyzator

orte           Enoxaparinum natricum    Solution for subcutaneous injections 150 mg/ml       Aventis Pharma
                           or for arterial line of dialyzator
00            Estradiolum         Transdermal patch          7.6 mg, 100mcg/24h  Schering AG

0            Estradiolum         Transdermal patch          3.8 mg, 50mcg/24h   Schering AG
                           Drops                           Lehning Laboratoires
             Cyproteronum + Estradiolum  Film-coated tablets                    Schering AG
OX 0,5 % PREMIX     Diklazuril          Premix                for veterinary use  Janssen Pharmaceutica Animal Health
             Clindamycinum        Capsules               300 mg        Lannacher Heilmittel GmbH
             Clindamycini phosphas    Gel                 10 mg/g        Homeofarm Sp. z o.o. Laboratorium Farmaceutycz
 (Clindamycin Mip)    Clindamycinum        Solution for intramuscular injection 150 mg/ml       CHEPHASAAR GmbH
 150 (Clindamycin Mip)  Clindamycinum        Film-coated tablets         150 mg        CHEPHASAAR GmbH
 300 (Clindamycin Mip)  Clindamycinum        Film-coated tablets         300 mg        CHEPHASAAR GmbH
 600 (Clindamycin Mip)  Clindamycinum        Film-coated tablets         600 mg        CHEPHASAAR GmbH
             Clindamycinum        Solution for intramuscular injection 150 mg/ml       Hexal AG
                           and intravenous infusion
0            Clindamycinum        Capsules               300 mg        Hexal AG
N12G 20E         Preparat złożony       Kit: 2 solutions for intravenous              Baxter Healthcare Ltd.
                           infusion

N14G 30E         Preparat złożony       Kit: 2 solutions for intravenous              Baxter Healthcare Ltd.
                           infusion
N17G 35E         Preparat złożony       Kit: 2 solutions for intravenous              Baxter Healthcare Ltd.
                           infusion
N9G 15E         Preparat złożony       Kit: 2 solutions for intravenous              Baxter Healthcare Ltd.
                           infusion
N9G 20E         Preparat złożony       Kit: 2 solutions for intravenous              Baxter Healthcare Ltd.
                           infusion
   Commercial Name    Chemical constitution       Pharmaceutical form           Strength         Marketing authorisation holder

® D 50         Doxycyclinum           Tablets               50 mg          Dr August Wolff GmbH & Co. Arzneimittel

 20%          Oleum Olivae + Oleum Sojae    Emulsion for infusion                    Baxter Healthcare Corporation Clintec Parenteral
N 4-550                         Kit: 2 solutions and emulsion for              Baxter Healthcare Corporation Clintec Parenteral S
                             infusion
N 5-800                         Kit: 2 solutions and emulsion for              Baxter Healthcare Corporation Clintec Parenteral S
                             infusion

N 6-900                         Kit: 2 solutions and emulsion for              Baxter Healthcare Corporation Clintec Parenteral S
                             infusion
N 7-1000                         Kit: 2 solutions and emulsion for              Baxter Healthcare Corporation Clintec Parenteral S
                             infusion
432           Reviparinum natricum       Solution for subcutanous injection  1432 j.m. AXa/0,25ml Abbott GmbH & Co KG
N Multi         Reviparinum natricum       Solution for subcutanous injection  34356 j.m. anty X –   Abbott GmbH & Co. KG
                                               a/6 ml

  3436        Reviparinum natricum       Solution for subcutanous injection  3 436 j.m./aXa/0,6 ml  Abbott GmbH & Co. KG
m            Clobetasolum           Cream                500 mcg/g        Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
m            Clobetasolum           Ointment               500 mcg/g        Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
00           Natrii clodronas         Film-coated tablets         400 mg         HEXAL Polska Sp. z o.o.
00           Natrii clodronas         Film-coated tablets         800 mg         HEXAL Polska Sp. z o.o.
amum          Clonazepamum           Solution for injection        1 mg/1 ml        Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
amum          Clonazepamum           Tablets               0.5 mg         Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
amum          Clonazepamum           Tablets               2 mg          Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
a 0,15         Clonidinum            Tablets               0.15 mg         Stada Arzneimittel AG
            Clopamidum            Tablets               20 mg          ICN Polfa Rzeszów S.A.

            Clonidinum            Tablets               0,075 mg        ORGANICA S.A.
            Clopigrelum           Film-coated tablets         75 mg          Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „LEK – AM‖ Sp
                                                           o.o.
el           Clopidogrelum          Film-coated tablets         75 mg          POL-NIL Sp. z.o.o.
el           Clopidogrelum          Film-coated tablets         75 mg          Adamed Sp. z o.o.

            Zuclopenthixolum         Film-coated tablets         10 mg          H. Lundbeck A/S
            Zuclopenthixolum         Film-coated tablets         25 mg          H. Lundbeck A/S
Acuphase        Zuclopenthixolum         Solution for injection        50 mg/1 ml       H. Lundbeck A/S
Depot          Zuclopenthixolum         Solution for injection        200 mg/ml        H. Lundbeck A/S
            Loratadinum           Oral tablets             10 mg          Polfarmex Sp. z o.o.

n            Dikalii clorazepas        Tablets               10 mg          Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A
n            Dikalii clorazepas        Tablets               5 mg          Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A
 yt           Clomifenum            Tablets               50 mg          Egis Pharmaceuticals Ltd.
c Coli         Szczepionka dla świń przeciw   Suspension              for veterinary use   Impfstoffwerk Dessau-Tornau GmbH
            kolibakteriozie i zakaźnemu
            martwicowemu zapaleniu jelit u
            prosiąt
   Commercial Name      Chemical constitution       Pharmaceutical form          Strength           Marketing authorisation holder

x             Szczepionka dla bydła i owiec  Suspension              for veterinary use    Fatro Włochy
              przeciwko schorzeniom
              wywoływanym przez
              drobnoustroje z rodzaju
              clostridium
ol             Clotrimazolum          Vaginal tablets           100 mg          Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
ol             Clotrimazolum          Vagnial tablets           200 mg          Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
ol             Clotrimazolum          Vagnial tablets           500 mg          Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖

olum            Clotrimazolum          Coutanous solution          10 mg/ml         Medana Pharma Terpol Group S.A.
olum            Clotrimazolum          Cream                1%            Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego
                                                             „CEFARM‖
olum            Clotrimazolum          Cream                1%            Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "HAS
                                                             LEK"
olum            Clotrimazolum          Cream                10 mg/g          GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
olum            Clotrimazolum          Cream                10 mg/g          Homeofarm Sp. z o.o. Laboratorium Farmaceutycz
olum            Clotrimazolum          Cream                10 mg/g          Ziaja Ltd. - Zakład Produkcji Leków
olum            Clotrimazolum          Cream                10 mg/g          Aflofarm Farmacia Polska Sp. z o.o.

olum            Clotrimazolum          Eye ointment                        1% Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
olum            Clotrimazolum          Vaginal tablets           100 mg          GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
olum            Clotrimazolum          Vaginal tablets           500 mg          GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
olum 1 %          Clotrimazolum          Cream                1%            Laboratorium Galenowe "LEFARM" Sp. z o.o.
i             Sól sowowa Koloksacyliny,    Intramammary suspension       for veterinary use    Virbac S.A.
              Siarczan Kolistyny

i Injector         Sól sowowa Koloksacyliny,    Intramammary suspension       for veterinary use    Virbac S.A.
              Siarczan Kolistyny
n benzathine 1000 mg T.S  Cloxacillinum          Intramammary suspension       for veterinary use    CP-Pharma

 -TS            Cloxacillinum          Intramammary suspension       for veterinary use    aniMedica
  25           Clozapinum           Tablets               25 mg           Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A
  50           Clozapinum           Tablets               50 mg           Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A
van®            Valsartanum +          Film-coated tablets         160 mg + 25 mg      Novartis Pharma AG
              Hydrochlorothiazidum

              Ubidecarenonum         Capsules, hard            30 mg           PRO NATURA s.j.
              Heparicum            Solution for subcutanous injection  5 000 j.m. / 0,2 ml    Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
el             Hydrochlorothiazidum +     Tablets               12,5mg + 150mg      Sanofi Pharma BMS SNC
              Irbesartanum

el             Hydrochlorothiazidum +     Tablets               12,5mg +300mg       Sanofi Pharma BMS SNC
              Irbesartanum
              Tianeptinum           Film-coated tablets         12.5 mg          Les Laboratoires Servier
              Cefquinom (siarczan)      Suspension              for veterinary use    Intervet International
LC             Cefquinom (siarczan)      Intramammary suspension       for veterinary use    Intervet International B.V.
   Commercial Name         Chemical constitution       Pharmaceutical form        Strength       Marketing authorisation holder

                 Sól sodowa a -        Solution              for veterinary use  Richter Pharma
                 oksybenzylofosfinianu,
                 cjanokobalamina
ylasum              Cocarboxylasum        Powder and solvent for solution for 50 mg        Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
                                injection

ylasum              Cocarboxylasum        Powder and solvent for solution for 50 mg        Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty
                                injection
                                Tablets                         Laboratoires BOIRON

 Complexe nr 73                         Drops                          Lehning Laboratoires
 Dagomed 21 choroba lokomocyjna                                             DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa
 Hmaccord                            Drops                          Heel GmbH
 Homaccord                           Amp.                          Heel GmbH
                                Ointment                        Bioglan Laboratories Ltd.
er Oil              Jecoris Aselii oil      Capsules, soft           425 mg        PRO NATURA s.j.
 Oil                              Capsules              0.275 g       Power Health Products Ltd.
 Oil                              Capsules                        Lifeplan Products Ltd.
 Oil Double Strenght       Jecoris Aselli oil      Capsules, soft           650 mg        PRO NATURA s.j.
m phosphoricum          Codeinum           Tablets              20 mg        Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A
 forte              Codeinum + Paracetamolum   Tablets                         Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty

 n                Hydrochlorothiazidum +    Film-coated tablets        80mg + 12,5mg    Novartis Pharma AG
                 Valsartanum
 n                Hydrochlorothiazidum +    Film-coated tablets        160mg + 12,5mg    Novartis Pharma AG
                 Valsartanum
                 Paracetamolum         Effervescent tablets        500 mg        GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
                 Paracetamolum         Tablets              500 mg        GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
 50                Paracetamolum         Suppository            250 mg        GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
 00                Paracetamolum         Suppository            500 mg        GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
Ultra               Paracetamolum + Codeinum   Film-coated tablets        500 mg , 10 mg    GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

   Plus             Paracetamolum + Coffeinum   Film-coated tablets        500 mg + 65 mg    GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
 Q 10               Ubidecarenonum        Capsules              10 mg        Pharmacaps Inc, USA
 Q 10               Ubidecarenonum        Capsules              10 mg        Puritan's Pride Inc., USA
e compositum                          Amp.                          Heel GmbH
 forte              Coffeinum + Ergotaminum    Coated tablets                     Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy "Filofarm" ,
                                                            Bydgoszcz
 mite              Coffeinum + Ergotaminum    Coated tablets                     Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy "Filofarm" ,
                                                            Bydgoszcz
m Natrium benzoicum        Caffeinum et natrii benzoas  Tablets              200 mg        Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Galena

m Natrium Benzoicum                       Solution for injection                 Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
m Natrium Benzoicum        Coffeinum + Natrii benzoas  Liquid               for veterinary use  Biowet Puławy
    Commercial Name         Chemical constitution         Pharmaceutical form      Strength        Marketing authorisation holder

                  Acidum acetylsalicylicum +     Tablets                       Marcmed s.c.
                  Coffeinum + Paracetamolum
ne -tabletki od bólu głowy     Acidum acetylsalicylicum +     Tablets                       Marcmed s.c.
                  Coffeinum
                  Dekstran żelaza, siarczan miedzi, Solution            for veterinary use  Biowet Puławy
                  witamina B12
 0                 Donepezilum            Film-coated tablets      10 mg        P.P.H.U. „BIOFARM‖ Sp. z o.o.
                  Donepezilum            Film-coated tablets      5 mg         P.P.H.U. „BIOFARM‖ Sp. z o.o.
CUM comp. amp.                                                       WALA-Heilmittel GmbH
CUM comp. gran.                                                      WALA-Heilmittel GmbH
CUM comp. ung.                                                       WALA-Heilmittel GmbH
m compositum forte S                          Amp.                        Heel GmbH
m compositum medi-um S                         Amp.                        Heel GmbH
m compositum mite S                          Amp.                        Heel GmbH

m-Dispert              Colchicinum            Coated tablets         0.5 mg        Solvay Pharmaceuticals GmbH
Broncho               Guaifenesinum           Syrup             100 mg/5ml      SmithKline Beecham Consumer Healthcare
HotRem o smaku cytrynowym      Acidum ascorbicum (vit C) +    powder for solution      (70mg + 750mg    SmithKline Beecham Consumer Healthcare
                  Paracetamolum +                          +10mg)/5g
                  Phenylephrinum

HotRem o smaku czarnej porzeczki  Acidum ascorbicum (vit C) +    powder for solution      (70mg + 750mg    SmithKline Beecham Consumer Healthcare
                  Paracetamolum +                          +10mg)/5g
                  Phenylephrinum

Laryplus (o smaku cytrynowym)    Benzalkonium +           Buccal tablet         1,2mg + 2,5mg    SmithKline Beecham Consumer Healthcare
                  Hexylresorcinolum
Laryplus (o smaku czarnej porzeczki) Benzalkonium +          Buccal tablet         1,2mg + 2,5mg    SmithKline Beecham Consumer Healthcare
                  Hexylresorcinolum

MaxGrip o smaku cytrynowym     Acidum ascorbicum (vit C) +    powder for solution      40mg + 1000mg +   SmithKline Beecham Consumer Healthcare Glaxo
                  Paracetamolum +                          10mg         SmithKline Export Ltd.
                  Phenylephrinum
Nite                Dextromethorphanum +        Syrup             (15mg + 1000mg +   SmithKline Beecham Consumer Healthcare
                  Paracetamolum +                          20mg)/20ml
                  Promethazinum
 ablets               Preparat złożony          Tablets                       SmithKline Beecham Consumer Healthcare

n                  Pectinum              Granules            97.7 g/100 g     Zakłady Farmaceutyczne Colfarm
                  Colestipolum            Granules for oral suspension  5g          Pharmacia N.V./S.A.
                  Collistinum            Paste             for veterinary use  Vorbac
Plus                Inaktywowana szczepionka dla    Suspension           for veterinary use  Impfstoffwerk Dessau-Tornau GmbH
                  świń przeciw kolibakteriozie

400                 Collistinum            Powder             for veterinary use  Lavet
                  Szczepionka dla świń przeciwko Suspension             for veterinary use  Hoechst Russel
                  kolibakteriozie prosiąt i różycy
   Commercial Name        Chemical constitution        Pharmaceutical form         Strength         Marketing authorisation holder

               Colistimethatum natricum     Lyophilisate for solution for    1000000 j.m.     Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
                                intravenous and intramuscular
                                injection
               Colistimethatum natricum     Lyophilisate for solution for    500000 j.m.     Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
                                intravenous and intramuscular
                                injection
0% Meiji           Collistinum            Premix                for veterinary use  Meiji Seika Kaisha
% Meiji            Collistinum            Granules               for veterinary use  Meiji Seika Kaisha

CL              szczepionka inaktywowana     Emulsion               for veterinary use  Hipra
               przeciw zakażeniom e. coli oraz
               cl. perfringens
               Mesalazinum            Gastro-resistant tablets       250 mg        GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

               Mesalazinum            Suppository             250 mg        GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
-2              Szczepionka przeciw        Suspension              for veterinary use  Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjn
               kolibakteriozie świń
               Collistinum            Powder                for veterinary use  Ceva Sante Animale
                                Drops                           Heel GmbH
his-Homaccord                          Amp.                           Heel GmbH
his-Homaccord                          Drops                           Heel GmbH
                                Tablets                          Herbapol - Wrocławskie Zakłady Zielarskie S.A.
               Diphenhydraminum +        Cream                (20mg + 10mg)/g   Sanofi-Synthelabo Sp. z o.o.
               Lidocainum

ct              Benzylpenicillinum procainicum  Suspension              for veterinary use  Dopharma
               + Dihydrostreptomycinum
nk P             Szczepionka dla norek przeciw   Suspension              for veterinary use  United Vaccines
               zakaźnemu zapaleniu jelit,
               botulizmowi i zakażeniom
               wywołanym przez Pseudomonas
               aeruginosa

nt              Ipratropii bromidum +       Pressurised inhalation, suspension  (0,021mg +      Boehringer Ingelheim International GmbH
               Salbutamolum                              0,12mg)/dawkę
               Lamivudinum + Zidovudinum     Film-coated tablets         150mg + 300mg    Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House

               Witamina B1, Witamina B2,     Solution               for veterinary use  Norbrook
               Witamina B6, Witamina C,
               Nikotynamid
m               Amylasum + Lipasum +       Film-coated tablets         220 mg        Sankyo Pharma GmbH
               Proteasum
ron el                                                          WELEDA
ron Maść                                                         WELEDA
ron Płyn do leczenia oparze                                                WELEDA
n               Indapamidum            Film-coated tablets         2,5 mg        Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A
   Commercial Name    Chemical constitution        Pharmaceutical form         Strength       Marketing authorisation holder

 n           Indapamidum           Film-coated tablets         1,5 mg       Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A

Gel - Żel żywokostowy  Preparat złożony        Gel for external use        80 mg/g      Alpine Herbs Produkte AG
 n                           Kit: 2 solutions and emulsion for           Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg
                            intravenous infusion
            Entacaponum           Film-coated tablets         200 mg       Novartis Pharma AG

            Methylphemidatum        Prolonged release tablets      18 mg       Janssen – Cilag N.V.
            Methylphemidatum        Prolonged release tablets      36 mg       Janssen – Cilag N.V.
            Methylphemidatum        Prolonged release tablets      54 mg       Janssen – Cilag N.V.
AE comp. amp.                                                 WALA-Heilmittel GmbH
AE comp. gran.                                                 WALA-Heilmittel GmbH
            Preparat złożony        Gelatin capsules, soft                 Sunrider Manufacturing L.P., USA
            Bisoprololum          Film-coated tablets         5 mg        Merck KGaA
0            Bisoprololum          Film-coated tablets         10 mg       Merck KGaA
R 10 Plus        Bisoprololum +         Film-coated tablets         10 mg + 25 mg   Merck KGaA
            Hydrochlorothiazidum

R 5 Plus        Bisoprololum +         Film-coated tablets         5 mg + 12,5 mg   Merck KGaA
            Hydrochlorothiazidum
or 1,25         Bisoprololum          Film-coated tablets         1.25 mg      Merck KGaA
or 10          Bisoprololum          Film-coated tablets         10 mg       Merck KGaA

or 2,5         Bisoprololum          Film-coated tablets         2.5 mg       Merck KGaA
or 3,75         Bisoprololum          Film-coated tablets         3.75 mg      Merck KGaA
or 5          Bisoprololum          Film-coated tablets         5 mg        Merck KGaA
or 7,5         Bisoprololum          Film-coated tablets         7.5 mg       Merck KGaA
            Chondroitini natrii sulfas   Capsules              400 mg       SPA Societa Prodotti Antibiotici SpA
            Chondroitini natrii sulfas   Granules for oral solution     200 mg/g      SPA Societa Prodotti Antibiotici SpA
lf           Sól sodowa siarczanu      Granules for oral solution     800 mg       IBSA Institut Biochemique S.A.
            chondraityny
lf           Sól sodowa siarczanu      Tablets               800 mg       IBSA Institut Biochemique S.A.
            chondraityny

e            Podophyllotoxinum        Solution for external use      5 mg/ml      Yamanouchi Europe B.V.
omplexe nr 36                      Drops                         Lehning Laboratoires
  miliaplex krople                                              Pascoe Pharmaceutische Preparate GmbH
 0           Chlorpheniraminum +       Modified release capsules      4mg + 50mg     SmithKline Beecham Consumer Healthcare
            Phenylpropanolaminum

 ect c tablets     Echinaceae purpureae extract.  Tablets                        Dr Rentschler Arzneimittel
 ect drops       Echinaceae purpureae extract.  Drops                         Dr Rentschler Arzneimittel
 bex                          Gel                          Merz & Co. GmbH
 n Rapid        Cetylpirydinum chloridum +                               Doetsch Grether AG
            Lidocainum
     Commercial Name    Chemical constitution      Pharmaceutical form         Strength        Marketing authorisation holder

              Dextromethorphanum +    Syrup                          US Pharmacia International Inc.
              Guaifenesinum
              Guaifenesinum +       Capsules, soft           100 mg + 10 mg    US Pharmacia
              Dextromethrphanium
nior            Guaifenesinum +       Syrup               (50 mg + 5 mg )/5ml  US Pharmacia
              Dextromethrphani
              hydrobromidum
              Pantoprazolum        Powder for solution for      40 mg         Altana Pharma AG
                            intravascular injection
  20           Pantoprazolum        Tablets              20 mg         Altana Pharma AG
  40           Pantoprazolum        Film-coated tablets        40 mg         Altana Pharma AG
                            Coated tablets           15.7 mg        Herbapol - Wrocławskie Zakłady Zielarskie S.A.
              Acidum valproicum      Capsules              500 mg        Gerot Pharmazeutika GmbH

              Acidum valproicum      Syrup               50 mg/ml       Gerot Pharmazeutika GmbH
150            Acidum valproicum      Capsules              150 mg        Gerot Pharmazeutika GmbH
300            Acidum valproicum      Capsules              300 mg        Gerot Pharmazeutika GmbH
  Pour On        Cyhalotryna         Solution              for veterinary use  Schering-Plough Central East
x             Cisapridum         Effervescent tablets        10 mg         Janssen Pharmaceutica N.V.
x             Cisapridum         Oral suspension          1 mg/1ml       Janssen Pharmaceutica N.V.
x             Cisapridum         Oral suspension          1 mg/ml        Janssen Pharmaceutica N.V.
x             Cisapridum         Oral suspension          1mg/ml        Janssen Pharmaceutica N.V.
x             Cisapridum         Tablets              10 mg         Janssen Pharmaceutica N.V.
x             Cisapridum         Tablets              20 mg         Janssen Pharmaceutica N.V.

x             Cisapridum         Tablets              5 mg         Janssen Pharmaceutica N.V.
              Glatirameri acetas     Powder and solvent for solution for 20 mg        Teva pharmaceuticals Ind. Ltd.
                            subcutaneous injection
              Ribavirinum         Film-coated tablets        200 mg        F. Hoffmann – La Roche Ltd.
50             Ciprofloxacinum       Film-coated tablets        250 mg        Slovakofarma a.s.

ositum N                        Amp.                           Heel GmbH
              Isosorbidi mononitras    Prolonged release tablets     40 mg         Novartis Pharma AG
              Isosorbidi mononitras    Prolonged release tablets     60 mg         Novartis Pharma AG
              Nifedipinum         Film-coated tablets        10 mg         Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty
              Nifedipinum         Oral drops             20 mg/ml       Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty

                            Instant herbal tea                    Herbaflos Zakład Przetwórstwa Zielarskiego
e             Amiodaronum         Solution for injection       50 mg/ml       Sanofi Winthrop-Gentilly
e             Amiodaronum         Tablets              200 mg        Sanofi Winthrop-Gentilly
              Nifedipinum         Film-coated tablets        10 mg         Krka d.d., Novo mesto
retard           Nifedipinum         Prolonged release tablets     20 mg         Krka d.d., Novo mesto
10             Bisoprololum        Film-coated tablets        10 mg         P.P.H.U. „BIOFARM‖ Sp. z o.o.
   Commercial Name    Chemical constitution        Pharmaceutical form          Strength        Marketing authorisation holder

5           Bisoprololum           Film-coated tablets         5 mg         P.P.H.U. „BIOFARM‖ Sp. z o.o.

 l MR         Trimetazidinum          Modified release tablets       35 mg        Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „LEK – AM‖ Sp
                                                         o.o.
            Oxprenololum           Tablets               20 mg        Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
            Szczepionka przeciw       Suspension              for veterinary use  Merial
            herpeswirusowym i
            kaliciwirusowym zakażeniom
            górnych dróg oddechowych
            kotów
            Nifedipinum           Coated tablets            10 mg        AWD.pharma GmbH & Co. KG
Retard         Nifedipinum           Prolonged release coated tablets   20 mg        AWD.pharma GmbH & Co. KG
            Acidum salicylicum        Pach                 400 mg/g       SSL International plc
shproof)        Acidum salicylicum        Pach                 400 mg/g       SSL International plc

Callous        Acidum salicylicum        Coutanous liquid           125 mg/g       SSL International plc
el           Dexpanthenolum          Eye gel               50 mg/g       Dr Gerhard Mann Chem. - Pharm. Fabrik GmbH
            Szczepionka dla psów przeciw   Suspension              for veterinary use  Intervet International
            zakażeniom koronawirusowym

            Milrinonum            Solution for intravenous injection  1 mg/ml       Sanofi Winthrop-Gentilly
            Ramiprilum            Capsules               1,25 mg       Ranbaxy Laboratoires Ltd.
            Ramiprilum            Capsules               2,5 mg        Ranbaxy Laboratoires Ltd.
            Ramiprilum            Capsules               5 mg         Ranbaxy Laboratoires Ltd.
            Fludrocortisonum         Tablets               100 mcg       Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
ophtam 0,1%      Fludrocortisonum         Eye ointment             1 mg/g        Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
            Molsidominum           Solution for injection        2 mg/1 ml      Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH
            Molsidominum           Tablets               2 mg         Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH
            Carvedilolum           Tablets               12.5 mg       Krka d.d., Novo mesto
            Carvedilolum           Tablets               25 mg        Krka d.d., Novo mesto
            Carvedilolum           Tablets               6,5 mg        KRKA d.d., Novo mesto

            Carvedilolum           Tablets               6,25 mg       KRKA Polska Sp. z o.o.
            Carvedilolum           Tablets               12,5 mg       KRKA Polska Sp. z o.o.
            Carvedilolum           Tablets               25 mg        KRKA Polska Sp. z o.o.
                            Film-coated tablets                    Laboratoires BOIRON
            Ferri hydroxidum et dextranum  Solution for injection or infusion  50 mg Fe3+/ml    Nebo A/S

            Dorzolamidum + Timololum     Eye drops              20mg + 5mg      Merck Sharp & Dohme Idea Inc.
Plus 12%        Sulfachloropirydazyna sodowa ,  Powder                for veterinary use  Novartis Animal Health Inc.
            Trimetoprim
            Perindoprilum erbuminum     Tablets               4 mg         Egis Pharmaceuticals Ltd.

            Nabumetonum           Film-coated tablets         500 mg        Anpharm S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
            Nabumetonum           Film-coated tablets         500 mg        Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
   Commercial Name       Chemical constitution          Pharmaceutical form         Strength         Marketing authorisation holder

0%              Monenzyna              Premix                for veterinary use  Biovet Join Company

5              Rofecoxibum             Oral suspension           12,5 mg / 5 ml    Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
5              Rofecoxibum             Tablets               12,5 mg       Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
               Rofecoxibum             Oral suspension           25 mg / 5 ml     Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
               Rofecoxibum             Tablets               25 mg        Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
12%             Salinomycyna            Premix                for veterinary use  Pfizer Animal Health

               Losartanum             Film-coated tablets         50 mg        Merck Sharp & Dohme Idea Inc.
               Losartanum             Film-coated tablets         100 mg        Merck Sharp & Dohme Idea Inc.
               Losartanum             Film-coated tablets         12,5 mg       Merck Sharp & Dohme Idea Inc.
                                 Amp.                           Heel GmbH
                                 Drops                           Heel GmbH

 complexe nr 15                         Drops                           Lehning Laboratoires
GUS/COR comp. ampułki                                                   WALA-Heilmittel GmbH
GUS/COR comp. granulki                                                   WALA-Heilmittel GmbH
 -Dagomed 4 układ krążenia                                                 DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa
 -Heel S                             Drops                           Heel GmbH

                                 Tablets                          Planta-Lek, Wrocław
               Crataegi extractum fluidum     Liquid                          Phytopharm Klęka S.A.
               Crataegi inflorescentiae      Film-coated tablets         135 mg        P.P.H.U. „BIOFARM‖ Sp. z o.o.
               extractum siccum
 plus            Crataegi inflorescentiae extr.sicc Film-coated tablets          95 mg + 20 mg    P.P.H.U. „BIOFARM‖ Sp. z o.o.
               + Ginkgo bilobae fol. extr. sicc.
                                 Drops                           Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
               Ctrataegi inflorescentiae      Film-coated tablets         124.8 mg       Herbapol - Wrocławskie Zakłady Zielarskie S.A.
               extractum spissum
               Preparat ziołowy          Oral solution                       Phytopharm Klęka S.A.
ne              Dexamethasonum + Thymolum      Liquid                (1,11mg + 50mg)/g  Septodont
               Norgestomed             Implant + solution for injection   for veterinary use  Intervet
Clabax)           Clarithromycinum          Film-coated tablets         500 mg        Ranbaxy Laboratoires Ltd.
labax)            Clarithromycinum          Film-coated tablets         250 mg        Ranbaxy Laboratoires Ltd.
               Indinavirum             Capsuels, hard            100 mg        Merck Sharp & Dohme Idea Inc.
200             Indinavirum             Capsules               200 mg        Merck Sharp & Dohme Idea Inc.
333             Indinavirum             Capsuels, hard            333 mg        Merck Sharp & Dohme Idea Inc.
400             Indinavirum             Capsules               400 mg        Merck Sharp & Dohme Idea Inc.
n EB             Acidum cromoglicicum        Pressurised inhalation, suspension  5 mg/dawkę      Norton Healthcare Ltd.

n Inhaler          Acidum cromoglicicum        Pressurised inhalation, suspension  5 mg/dawkę      Norton Healthcare Ltd.
xal             Acidum cromoglicicum        Eye drops, solution         20 mg/ml       Hexal AG
xal             Acidum cromoglicicum        Inhalation solution         10 mg/ml       Hexal AG
xal             Acidum cromoglicicum        Nasal spray             2.8 mg/dawkę     Hexal AG
                                                   donosową

xal® Eko           Natrii cromoglicas         Nasal spray, solution        20 mg/ml       HEXAL AG
               Acidum cromoglicicum        Inhalation powder, capsules     20 mg        Orion Corporation
               Acidum cromoglicicum        Eye drops              2 % (0,02 g/ml)   ICN Polfa Rzeszów S.A.
               Acidum cromoglicicum        Gargle spray             40 mg/ml       ICN Polfa Rzeszów S.A.
   Commercial Name    Chemical constitution        Pharmaceutical form        Strength        Marketing authorisation holder

            Acidum cromoglicicum        Nasal spray           40 mg/ml       ICN Polfa Rzeszów S.A.

            Acidum cromoglicicum        Nasal spray, solution      2.6 mg/dawkę     ICN Polfa Rzeszów S.A.
                                              donosową
            Acidum cromoglicicum        Inhalator areosol, suspension  5 mg/dawkę      GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
                                              inhalacyjną
            Acidum cromoglicicum        Powder for oral solution    100 mg        GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
            Acidum cromoglicicum        Nasal spray           2.8 mg/dawkę     GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
 us           Acidum cromoglicicum        Inhalator areosol, suspension  5 mg/dawkę      GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
                                              inhalacyjną
 n           Crotamitonum            Ointment            100 mg/g       Farmapol Sp. z o.o. Zakład Chemiczno-Farmaceuty
 n 10%         Crotamitonum            Coutanous liquid        100 mg/g       Farmapol Sp. z o.o. Zakład Chemiczno-Farmaceuty
                              Film-coated tablets                 Puritan's Pride, Incorporated
            Dextranomerum            Medicated powder                   Biogal Pharmaceutical Works Ltd.
 S                             Tablets                       Heel GmbH

 x Rispens       Szczepionka przeciw chorobie    Suspension + solvent      for veterinary use  Merial SAS
            Mareka
 x Rispens + HVT    Szczepionka przeciw chorobie    Suspension + solvent      for veterinary use  Merial SAS
            Mareka
 x-HVT         Szczepionka przeciw chorobie    Suspension           for veterinary use  Merial SAS
            Mareka dla kurcząt
 y           Chlortetracyclinum         Suspension, spray        for veterinary use  Eurovet Animal Health
vac E          Szczepionka dla królików      Oil emulsion          for veterinary use  Biowet Puławy Sp. z o.o.
            przeciw pasterelozie

            Szczepionka przeciw pomorowi    Suspension           for veterinary use  Państwowy Instytut Weterynaryjny , Zakład Pryszc
            królików
            Penicillaminum           Film-coated tablets       250 mg        Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A

            Ibuprofenum             Film-coated tablets       200 mg        Seton Scholl Healtcare
            Ibuprofenum             Film-coated tablets       400 mg        Seton Scholl Healtcare
M ACETICUM comp. amp.                                              WALA-Heilmittel GmbH
Dagomed 23 astma                                                 DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa
            Acidum clavulanicum +        Film-coated tablets       625 mg        Biochemie GmbH Kundl
            Amoxicillinum

            Acidum clavulanicum +        Film-coated tablets       125 mg + 250mg    Biochemie GmbH - Kundl
            Amoxicillinum
            Acidum clavulanicum +        Powder for oral suspension   156.25 mg/5ml    Biochemie GmbH Kundl
            Amoxicillinum
            Acidum clavulanicum +        Powder for oral suspension   312.5 mg/5ml     Biochemie GmbH Kundl
            Amoxicillinum
            Amoxicillinum + Acidum       Film-coated tablets       875 mg + 125 mg   Biochemie GmbH
            clavulanicum

N 75          Dipyridamolum            Film-coated tablets       75 mg        Berlin-Chemie AG (Menarini Group)
 m           Tacalcitolum            Cutaneous emulsion       4,17 µg/g      Boots Healthcare International
 m           Tacalcitolum            Ointment            4.17 mcg/g      Boots Healthcare International
            Sabalis serrulatae fructus extr.,  Tablets             80mg + 80 mg     Pharbio Medical Sverige AB, Sweden
            Cucurbitae peponis extr.
    Commercial Name     Chemical constitution      Pharmaceutical form         Strength          Marketing authorisation holder

              Surfactantum         Endotracheopulmonary and bronchi 120 mg/1,5 ml        Chiesi Farmaceutici S.p.A.
                             instilation, suspension
              Surfactantum         Endotracheopulmonary and bronchi 240 mg/3 ml         Chiesi Farmaceutici S.p.A.
                             instilation, suspension
 4%             Acidum cromoglicicum     Eye drops              40 mg/ml         Alcon Cusi, S.A.
 l 0,25%          Timololum          Eye drops              2.5 mg/ml        Alcon Cusi, S.A.
 l 0,5%           Timololum          Eye drops              5 mg/ml         Alcon Cusi, S.A.
              Aciclovirum         Eye ointment            30 mg/g         Alcon Cusi, S.A.
 positum                         Amp.                             Heel GmbH
              Fluticasonum         Cream                0.5 mg/g         Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House

              Fluticasonum         Ointment              0.05 mg/g        Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
MEN Pentarkan /Ptk nr 39/                                               DHU-Arzneimittel GmbH & Co.KG
 ort                           Capsuels, hard           150 mg          Pierre Fabre Medicament
 norette          Estradiolum + Estriolum +  Coated tablets           białe: 1 mg estradiolu i Wyeth Pharma GmbH
              Levonorgestrelum                         2 mg estriolu; różowe:
                                               1 mg estradiolu, 2 mg
                                               estriolu i 0,25 mg
                                               levonorgestrelu.

mine            Etamsylatum         Tablets               250 mg          Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Galena
mine 12,5%         Etamsylatum         Solution for injection       125 mg/ml        Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty
 in 150           Carboplatinum        Solution for intravenous infusion  150 mg          PLIVA - LACHEMA a.s.
 in 200           Carboplatinum        Powder for solution for injection  200 mg          PLIVA - LACHEMA a.s.
 in 450           Carboplatinum        Solution for intravenous infusion  10 mg/ml         PLIVA - LACHEMA a.s.
 in 50           Carboplatinum        Powder for solution for injection  50 mg          PLIVA - LACHEMA a.s.
 in 50           Carboplatinum        Solution for intravenous infusion  10 mg/ml         PLIVA - LACHEMA a.s.
 mella 5          Estrogena coniugata +    Film-coated with sugar tablets                Wyeth-Lederle Pharma GmbH
              Medroxyprogesteronum
 gynova           Estradiolum + Norgestrelum  Film-coated tablets                     Schering AG
66             Robenidyna          Granules              for veterinary use    Alpharma AS
 1%             Moksydektyna         Solution              for veterinary use    Fort Dodge Animal Health
   Commercial Name    Chemical constitution         Pharmaceutical form        Strength        Marketing authorisation holder

            Cytioat             Tablet               for veterinary use  Fort Dodge-Animal Health

            Maduramycyna sodowa       Granules              for veterinary use  Fort Dodge-Animal Health
ryna          Ciclosporinum          Capsules              10 mg, 25 mg, 50 mg, Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „LEK – AM‖ Sp
                                              100 mg        o.o.
e           Ganciclovirum          Capsules              250 mg        Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea

e           Ganciclovirum          Powder for solution for intravenous 500 mg        Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea
                            injection
                            Capsules, hard                      Herbapol - Lublin S.A.
n           Cynarae herbae extractum     Oral solution                      Phytopharm Klęka S.A.
            fluidum
            Cynarae folium extractum sicc.  Film-coated tablets         300 mg        Biocur Arzneimittel GmbH
            Cynara scolymus extr. Siccum   Film-coated tablet         300 mg        US Pharmacia
00           Cynarae folium extractum siccum Capsules, hard            400 mg        P.P.H.U. „BIOFARM‖ Sp. z o.o.
                            Coated tablets                      Herbapol - Wrocławskie Zakłady Zielarskie S.A.

                            Tablets                         Herbapol - Wrocławskie Zakłady Zielarskie S.A.
rczan                                                      Pharma Cosmetic, Kraków
rczan                                                      Polskie Odczynniki Chemiczne, Gliwice
nek                                                       BUFA b.v. Pharmaceutical Products
nek                                                       Chema Elektromet, Rzeszów

nek                                                       Pharma Cosmetic, Kraków
nek                                                       Polskie Odczynniki Chemiczne, Gliwice
nek                                                       PPH Galfarm Sp. z o.o., Kraków
nek                                                       Wytwórnia Euceryny Laboratorium Farmaceutycz
                                                         Coel, Kraków

            Cyproterini acetas +       Film-coated tablets         2 mg +35       Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A
            Ethinyloestradiolum                         mikrogramów
t                                                        Bional Pharma BV
            Oxybutyninum           Tablets               3 mg         Sanofi – Synthelabo

            Cytarabinum           Lyophilisate for solution for    100 mg        Grindeks - Public Joint Stock Company
                            injection
e           Cytarabinum           Solution for injection       100 mg/ml      Pharmacia Upjohn Pty Ltd. Bentley
e           Cytarabinum           Solution for injection       20 mg/ml       Pharmacia Upjohn Pty Ltd. Bentley
e Therabel       Cytharabinum           Solution              100 mg/5 ml     Therabel Pharma (Laboratories Thisen)

            Cytomegalovirus immunoglobulin Intravenous injection         50 mg/ml       Massachusetts Public Health
            Cytarabinum           Lyophilisate and solvent for    100 mg        Pharmacia N.V./S.A.
                            solution for injection
            Cytarabinum           Lyophilisate and solvent for    0.5 g        Pharmacia N.V./S.A.
                            solution for subcutaneous and
                            intravascular injection
            Cytarabinum           Lyophilisate for solution for    1g          Pharmacia N.V./S.A.
                            subcutaneous and intravascular
                            injection
            Misoprostolum          Tablets               200 mcg       Searle Division of Monsanto plc.
            Immunoglobulinum humanum     Solution for intravenous infusion  50 j.m./ml      Biotest Pharma GmbH
  Commercial Name         Chemical constitution       Pharmaceutical form      Strength          Marketing authorisation holder

                Cyclophosphamidum        Lyophilisate for injection  2,0 g          Bristol - Myers Squibb

                Trikalium dicitratobismuthatum  Film-coated tablets     120 mg (w        Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
                                               przeliczeniu na tlenek
                                               bizmutawy)
 maść miedziana                         Ointment                       WALA-Heilmittel GmbH
 siarczek rtęciowy                                                   Pharma Cosmetic, Kraków
icerolowe                            Suppository         1g            Aflofarm Farmacja Polska, Pabianice
icerolowe                            Suppository         2g            Aflofarm Farmacja Polska, Pabianice
icerolowe                                                       Apipol-Farma, Myślenice
icerolowe                                                       Avena, Bydgoszcz

icerolowe                                                       Bartpol, Poznań
icerolowe                                                       Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z o
                                                            Lublin
icerolowe                                                       Cefarm Gdańsk

icerolowe                                                       Cefarm Szczecin
icerolowe                                                       Elissa, Warszawa
icerolowe                                                       Farimex, Warszawa
icerolowe                                                       Farmina Sp. z o.o., Kraków
icerolowe                                                       Farmjug, Kartuzy

icerolowe                                                       Hasco-Lek, Wrocław
icerolowe                                                       ICN Polfa Rzeszów
icerolowe                                                       Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o.
icerolowe                                                       Lefarm, Bydgoszcz
icerolowe                                                       Małgorzata Kacperska, Jan Kacperski Przedsiębior
                                                            Produkcyjno-Handlowe MICROFARM s.c.
icerolowe                                                       PPF GEMI, Karczew
icerolowe                                                       PZF "Cefarm-Lublin" S.A.
icerynowe            Glycerolum            Suppository         0.7 g          Farmjug Sp. z o.o.
licerynowe           Glycerolum            Suppository         1.4 g          Farmjug Sp. z o.o.

zeciw hemoroidom                                                    Aflofarm Farmacja Polska, Pabianice
zeciw hemoroidom                                                    Bartpol, Poznań
zeciw hemoroidom                                                    Cefarm Gdańsk
zeciw hemoroidom                                                    Hasco-Lek, Wrocław
zeciw hemoroidom (BIOHEMORIL)                                             Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z o
                                                            Lublin
   Commercial Name        Chemical constitution      Pharmaceutical form         Strength         Marketing authorisation holder

zeciwskurczowe                                                    Farmina Sp. z o.o., Kraków

zeciwskurczowe SPAZMOGEN                                               PPF GEMI, Karczew
               Allii sativi bulbus pulv.   Film-coated tablets         150 mg        ELANDA Zakład Prod. Środków Farmaceutyczny
                                                           Kazub, A. Orłowski, Spółka jawna,Rozprza
zeciwskurczowe (BIOSPASMIL)                                              Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z o
                                                           Lublin

an sodowy                                                       Hasco-Lek, Wrocław
VIII (Metoda M) 1000     Coagulation factor VIII    Lyophilisate for solution for    1000 j.m.      ZLB Bioplasma AG
                               intravenous injection
VIII (Metoda M) 250      Coagulation factor VIII    Lyophilisate for solution for    250 j.m.       ZLB Bioplasma AG
                               intravenous injection
VIII (Metoda M) 500      Coagulation factor VIII    Lyophilisate for solution for    500 j.m.       ZLB Bioplasma AG
                               intravenous injection

               Diphtheria-tetanus-pertussis  Suspension for intramuscular    0.5 ml (1 dawka)   Aventis Pasteur S.A.
                               injection
               Diphtheria-tetanus-pertussis  Suspension for intramuscular    5 ml (10 dawek)   Aventis Pasteur S.A.
                               injection
n 100             Dacarbazinum          Powder for solution for injection  100 mg        PLIVA - LACHEMA a.s.
                               and intravenous infusion
n 200             Dacarbazinum          Powder for solution for injection  200 mg        PLIVA - LACHEMA a.s.
                               and intravenous infusion

ne              Dacarbazinum                                      Laboratoires Thissen
               Dextranum + Hypromellosum   Eye drops, solution                   Alcon Cusi, S.A.
codeine            Codeinum + Paracetamolum    Film-coated tablets                   UPSA Laboratoires Agen
               Ciclopiroxum          Liquid for irrigation        2 mg/ml       Poli Industria Chimica S.p.A
               Ciclopiroxum          Pessary               100 mg        Poli Industria Chimica S.p.A

               Ciclopiroxum          Vaginal cream            10 mg/g       Poli Industria Chimica S.p.A
®               Calcipotriolum, Bethametasonum Ointment              (50 µg + 0,5 mg)/g  Leo Pharmaceutical Products Ltd.
               Calcipotriolum         Coutanous liquid          50 mcg/ml      Leo Pharmaceuticals Products
               Calcipotriolum         Cream                50 mcg/g       Leo Pharmaceuticals Products
               Calcipotriolum         Ointment              50 mcg/g       Leo Pharmaceuticals Products

               Hydrocortisonum + Miconazoli  Cream                (10mg + 20mg)/g   Janssen Pharmaceutica N.V.
               nitras
               Miconazoli nitras       Cream                20 mg/g       Janssen Pharmaceutica N.V.
               Miconazoli nitras       Cream                20 mg/g       ICN Polfa Rzeszów S.A.

               Miconazoli nitras       Cutaneous powder spray       20 mg/g       Janssen-Cilag N.V.
               Miconazoli nitras       Medicated powder          20 mg/g       Janssen Pharmaceutica N.V.
               Miconazolum          Oromucosal gel           20 mg/g       Janssen Pharmaceutica N.V.
               Clindamycinum         Pessary               100 mg        Pharmacia & Upjohn Co.
               Clindamycinum         Vaginal cream            20 mg/g       Pharmacia & Upjohn Co.
   Commercial Name    Chemical constitution     Pharmaceutical form          Strength         Marketing authorisation holder

            Clindamycinum        Capsules              150 mg         Pharmacia N.V./S.A.

            Clindamycinum        Capsules              300 mg         Pharmacia N.V./S.A.
            Clindamycinum        Capsules              75 mg          Pharmacia N.V./S.A.
            Clindamycinum        Granules for syrup         75 mg/5 ml       Pharmacia N.V./S.A.
            Clindamycinum        Solution for intramuscular injection 150 mg/ml       Pharmacia N.V./S.A.
                           and intravenous infusion

            Clindamycinum        Coutanous liquid          10 mg/ml        Pharmacia N.V./S.A.
            Clindamycinum        Emulsion for external use      10 mg/ml        Pharmacia & Upjohn Ltd, Buckinghamshire
            Clindamycinum        Gel                           1% Pharmacia & Upjohn Co.
 25           Milnacipranum        Capsules              25 mg          Synthelabo Group. Laboratoires Synthelabo
 50           Milnacipranum        Capsules              50 mg          Synthelabo Group.-Tours
            Paracetamolum + Acidum    Granules for oral solution     500 mg + 20 mg     KRKA d.d., Novo mesto
            ascorbicum
Cold 3         Preparat złożony       Film-coated tablets                     KRKA d.d., Novo mesto
 N Junior        Paracetamolum + Acidum    Granules for oral solution     120 mg + 10 mg     KRKA d.d., Novo mesto
            ascorbicum
            Alfuzosinum         Film-coated tablets         2.5 mg         Sanofi-Synthelabo France
R5           Alfuzosinum         Film-coated, slow release tablets  5 mg          Synthelabo Group. Laboratoires Synthelabo
no           Alfuzosinum         Prolonged release tablets      10 mg          Synthelabo Group. Laboratoires Synthelabo

            Kloprostenol         Solution              for veterinary use   Fatro Włochy
 a           Acidum acetylsalicylicum +  Tablets                           Chance - Zakład Produkcji Chemiczno -
            Coffeinum + Paracetamolum                                Farmaceutycznej s.c.
            Danazolum          Tablets               200 mg         Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
            Danazolum          Tablets               200 mg         Polfarmex S.A.

            Danazolum          Capsules              100 mg         Krka d.d., Novo mesto
            Danazolum          Capsules              200 mg         Krka d.d., Novo mesto
            Dantrolenum         Powder and solvent for solution for 20 mg          Procter & Gamble Pharmaceuticals GmbH
                           injection

            Lisinoprilum         Tablets               10 mg          Medochemie Ltd.
            Lisinoprilum         Tablets               20 mg          Medochemie Ltd.
            Lisinoprilum         Tablets               5 mg          Medochemie Ltd.
            Pyrimethaminum        Tablets               25 mg          Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
            Cefoperazonum        Powder for solution for       1g           Lab. It. Biochim. Farm. Co. LISAPHARMA S.p.A
                           intramuscular and intravenous
                           injection
            Sotalolum          Film-coated tablets         160 mg         Abbott GmbH & Co KG
            Sotalolum          Film-coated tablets         80 mg          Abbott GmbH & Co KG

            Sotalolum          Solution for injection       40 mg/4 ml       Abbott GmbH & Co KG
etard          Pentoxifyllinum       Prolonged release tablets      400 mg         Lek Pharmaceuticals d.d.
   Commercial Name    Chemical constitution        Pharmaceutical form           Strength        Marketing authorisation holder

etard          Pentoxifyllinum          Prolonged release tablets        400 mg        Lek Polska Sp. z o.o.

l            Menthyli valeras         Buccal tablet              60 mg        Darnica S.A.
            Preparat radiofarmaceutyczny   Solution for injection         74 MBq/ML      Amersham PLC Amersham Place
icinum         Daunorubicinum          Lyophilisate for solution for      20 mg        Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
                             injection and intravenous infusion

            Erythromycinum          Coutanous liquid            25 mg/ml       Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
            Erythromycinum          Film-coated tablets           250 mg        Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
            Erythromycinum          Gel                   2.5 %        Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
            Erythromycinum          Granules for oral solution       150 mg/5ml      Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
na           Benzathini benzylpenicillinum   Powder for suspension for        1.2e+006 j.m.    Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
                             intramuscular injection

 a           Benzathini benzylpenicillinum   Powder for suspension for        600000 j.m.     Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
                             intramuscular injection
 a           Dolichos biflori semen extractum Paste for oral suspension                   Herbapol Pruszków - Warszawskie Zakłady Zielar

            Trimebutini maleas        Film-coated tablets           100 mg        Medana Pharma Terpol Group S.A.
            Trimebutinum           Film-coated tablets           100 mg        Parke-Davis
            Trimebutinum           Granules for solution          7.87 mg/g      Parke-Davis
abolin         Nandroloni decanoas        Solution for injection         50 mg/1 ml      Organon N.V.
            Haloperidolum           Solution for injection         50 mg/ml       Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA

EVIT - Multivitamin   Preparat witaminowy                                      KYIV VITAMIN FACTORY Co
            Preparat złożony         Concentrate for solution for infusion            Baxter Healthcare Corporation
yl 0,1 mg        Triptorelinum           Solution for subcutanous injection   0.1 mg/ml      Ferring GmbH
yl 0,5 mg        Triptorelinum           Solution for subcutanous injection   0.5 mg/ml      Ferring GmbH
yl Depot        Triptorelinum           Microgranules and solvent for      3.75 mg       Ferring GmbH
                             suspension for intramuscular
                             injection
 ne Therabel 100    Dacarbazinum           Powder for solution for intravenous 100 mg          Therabel Pharma S.A. (Therabel Group)
                             or intra-arterial infusion

 ne Therabel 200    Dacarbazinum           Powder for solution for intravenous 200 mg          Therabel Pharma S.A. (Therabel Group)
                             or intra-arterial infusion
 num          Decarbazinum           Powder for solution for injection    100 mg        Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
                             and intravenous infusion

            Levamisolum            Tablets                 150 mg        Gedeon Richter Ltd.
on           Karbetocyna            Solution                for veterinary use  Laboratiorios Calier S.A.
            Doramektyna            Solution                for veterinary use  Pfizer
            Allantoinum + Zinci oxydum    Cutaneous spray             (0,75mg + 25mg)/g  GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
eze           Preparat złożony         Cutaneous spray, solution                  The Mentholatum Company Limited, U.K.

eze           Mentholum             Gel                   20 mg/g       The Mentholatum Company Ltd.
t                             Cream                            The Mentholatum Company Ltd.
    Commercial Name        Chemical constitution        Pharmaceutical form        Strength         Marketing authorisation holder

t                                 Cutaneous spray                     The Mentholatum Company Ltd.

ef                Ibuprofenum + Mentholum     Gel                           The Mentholatum Company Ltd.
3                 Szczepionka przeciw wściekliźnie Liquid               for veterinary use  Pfizer
                 dla psów, kotów, bydła i owiec
n                 Ambroxolum            Oral drops             7.5 mg/ml      ICN Polfa Rzeszów S.A.

n                 Ambroxolum            Prolonged release capsules     75 mg        ICN Polfa Rzeszów S.A.
n                 Ambroxolum            Tablets               30 mg        ICN Polfa Rzeszów S.A.
                 Mieszanka ziołowa        Herbal tea                        Herbapol Łódź S.A.
fix Zioła pobudzające trawienie  Mieszanka ziołowa        Instant herbal tea                    Herbapol Kraków S.A. - Krakowskie Zakłady
                                                              Zielarskie

                                  Herbal tea                        Phytopharm Dobrzyca Sp. z o.o.
                                  Instant herbal tea                    Phytopharm Dobrzyca Sp. z o.o.
                                  Capsules, soft                      Gal s.c. Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Rolno -
                                                              Przetwórcze

azon                                                            Pharma Cosmetic, Kraków
70 000 - 6%            Dextranum            Solution for intravenous infusion  60 mg/ml       Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
40 000 -10%            Dextranum            Solution for intravenous infusion  100 mg/ml      Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
et                Dekstrometorphanum        Drops                          Amilek Sp. z o.o.
et                Dekstrometorphanum        Tablets                         Amilek Sp. z o.o.

                 Delphinii consolidae tinctura  Coutanous liquid          834 mg/ml      Herbapol Kraków S.A. - Krakowskie Zakłady
                                                              Zielarskie
                 Pix litanthracis         Ointment              20 mg/g       Lek Pharmaceuticals d.d.
                 Nonoxinolum-9          Cream                50 mg/g       Cilag AG
                 Preparat złożony         Cream                          Laboratorium Galenowe "LEFARM" Sp. z o.o.

  +D              Preparat złożony         Cream                          Laboratorium Galenowe "LEFARM" Sp. z o.o.
2,5                Ramiprilum + Felodipinum     Film-coated tablets         2,5 mg/2,5 mg    Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH
5                 Ramiprilum + Felodipinum     Film-coated tablets         5 mg/5 mg      Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH
                                  Drops                          Richard Bittner
on                Proligeston           Suspension             for veterinary use  Intervet

                                  Oromucosal solution                   Montefarmaco S.p.A. Milano
m                 Ibuprofenum           Film-coated tablets         200 mg        Stada Arzneimittel AG
N                 Chamomillae tinctura +      Gingival gel                       Dentinox Gesellschaft fur pharmaceutische Prapara
                 Lidocainum                                        Lenk & Schuppan
N                 Chamomillae tinctura +      Gingival solution                    Dentinox Gesellschaft fur pharmaceutische Prapara
                 Lidocainum                                        Lenk & Schuppan
y                 Benzocainum           Spray                50 mg/g       Laboratorios Vinas sa
                 Preparat ziołowy         Oromucosal solution                   Phytopharm Klęka S.A.
  A               Preparat ziołowy         Oromucosal solution                   Phytopharm Klęka S.A.
                 Acidum valproicum        Film-coated tablets         300 mg        Sanofi Winthrop-Gentilly Cedex
   Commercial Name    Chemical constitution          Pharmaceutical form        Strength        Marketing authorisation holder

            Acidum valproicum         Powder and solvent for solution for (400mg) 400 mg/4ml  Sanofi Winthrop-Gentilly
                             intravenous injection
            Acidum valproicum         Syrup                288.2 mg/5ml     Sanofi-Synthelabo France
200          Acidum valproicum         Film-coated tablets         200 mg        Sanofi Winthrop-Gentilly
500          Acidum valproicum         Film-coated tablets         500 mg        Sanofi Winthrop-Gentilly

Chrono 300       Acidum valproicum         Film-coated, prologed release    300 mg        Sanofi-Synthelabo Sp. z o.o.
                             tablets
Chrono 300       Acidum valproicum         Prolonged release tablets      300 mg        Sanofi Winthrop-Gentilly Cedex
Chrono 500       Acidum valproicum         Film-coated, slow release tablets  500 mg        Sanofi-Synthelabo Sp. z o.o.
Chrono 500       Acidum valproicum         Prolonged release tablets      500 mg        Sanofi Winthrop-Gentilly Cedex

            Divalproexum            Gastro-resistant tablets      250 mg        Sanofi - Winthrop
            Divalproexum            Gastro-resistant tablets      500 mg        Sanofi - Winthrop
            Valpromidum            Film-coated tablets         300 mg        Sanofi Winthrop-Gentilly
VAC          Szczepionka przeciw chorobie    Lyophilisate + solvent       for veterinary use  Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals
            Derzsyego dla gęsi i kaczek
            piżmowych
Veyx          prednizolon, deksametazon     Suspension             for veterinary use  Veyx Pharma
n           D-Phe6 gonadorelina        Solution              for veterinary use  Veyx-Pharma
on           Medroxyprogesteronum        Suspension             for veterinary use  Biowet Puławy Sp. z o.o.

drol          Methylprednisolonum        Suspension for injection      40 mg/1 ml      Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
drol          Methylprednisolonum        Suspension for injection      40 mg/1 ml      Pharmacia N.V./S.A.
drol z Lidokainą    Lidocainum +            Suspension for injection      (10mg +40mg)/ml   Pharmacia N.V./S.A.
            Methylprednisolonum

drone V 20mg      Methylprednisolini acetas     Suspension             for veterinary use  Pharmacia N.V./S.A.
drone V 40 mg     Methylprednisolonum        Suspension             for veterinary use  Pharmacia N.V./S.A.
in           Benzylpenicillinum procainicum   Suspension             for veterinary use  Intervet International B.V.
            + Dihydrostreptomycinum
mone          Medroxyprogesteronum        Suspension             for veterinary use  Pharmacia N.V./S.A.

vera          Medroxyprogesteronum        Suspension for injection      150 mg/ml      Pharmacia N.V./S.A.
vera          Medroxyprogesteronum        Suspension for injection      50 mg/ml       Pharmacia N.V./S.A.
vera          Medroxyprogesteronum        Suspension for intramuscular    150 mg/1 ml     Pharmacia N.V./S.A.
                             injection

            Gestonoroni caproas        Solution for injection       100 mg/ml      Schering AG
            Fluoxetinum            Capsuels, hard           20 mg        Slovakofarma a.s.
            Hyperici herbae extr. sicc.    Tablets               100 mg        P.R.P Tymofarm, Jakubów
300          Hyperici herbae extr. sicc.    Tablets               300 mg        P.R.P Tymofarm, Jakubów
ic           Extr. fluidum ex:, Passiflorae   Oral solution                      Krakowskie Zakłady Zielarskie "HERBAPOL" S.A
            herba, Lupuli strob., Valerianae
            radix
n           Fluoxetinum            Capsules              20 mg        ICN Polfa Rzeszów S.A.
   Commercial Name     Chemical constitution        Pharmaceutical form       Strength         Marketing authorisation holder

et           Mianserinum            Film-coated tablets       10 mg          Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖

et           Mianserinum            Film-coated tablets       30 mg          Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
            Hyperici herbae extractum     Film-coated tablets       60 mg          Lek Pharmaceuticals d.d.
            siccum
orte          Hypericiherbae extractum siccum Capsules, hard           425 mg         Lek Polska Sp. z o.o.

            Hyperici herba extractum siccum Tablets              50 mg          Zakłady Farmaceutyczne POLFA – ŁÓDŹ S.A.
            Oleum rosmarini + Oleum      Gel fof rub                       Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasc
            elcalypti + Balsamum                                    Lek
            peruvianum
                             Ointment                        Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Gem
n                             Film-coated tablets                   Krka d.d., Novo mesto
n           Sulfanilamid, Tlenek cynku,    Ointment            for veterinary use   Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjn
            Glukonian chlorheksydyny
el                            Cream              (40mg + 10mg)/g     GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
                                                         Cefarm Gdańsk
                                                         Galenus, Warszawa
                                                         Hasco-Lek, Wrocław
                                                         Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o.
                                                         Maga-Herba s.c., Legionowo

                                                         PPH Galfarm Sp. z o.o., Kraków
            Sulfadiazinum           Cream              10 mg/g         Lek Pharmaceuticals d.d.
            Dinatrii              Cutaneous emulsion       30 mcg/g        Permamed Laboratories Ltd.
            undecylyloxyethylamidosulfosucci
            nas
l 25          Estradiolum            Transdermal patch        25 mcg/24 h       Rottapharm S.r.I
l 50          Estradiolum            Transdermal patch        50 mcg/24 h       Rottapharm S.r.I
l - Septem 25     Estradiolum            Transdermal patch        2,5 mg estradiolu (25  Rottapharm S.r.l.
                                             mcg/dawkę)
l - Septem 50     Estradiolum            Transdermal patch        5,0 mg estradiolu (50  Rottapharm S.r.l.
                                             mcg/dawkę)
l - Septem 75     Estradiolum            Transdermal patch        7,5 mg estradiolu (75  Rottapharm S.r.l.
                                             mcg/dawkę)

l 100         Estradiolum            Transdermal patch        100 mcg/24 h      Rottapharm S.r.I
al           Clobetasolum            Cream              0.5 mg/g        Polmex Sp. z o.o.
al           Clobetasolum            Ointment            0.5 mg/g        Polmex Sp. z o.o.
al           Clobetasolum            Solution for haired head skin  0.5 mg/g        Polmex Sp. z o.o.

spray         Gentamycyna, betametazon      Spray              for veterinary use   Lek Pharmaceuticals
nisol                           Coutanous liquid                    Laboratorium Medycyny Naturalnej "BONIMED"
                                                         Żywiec
 -           Mupirocinum            Cutaneous spray                     Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
   Commercial Name    Chemical constitution        Pharmaceutical form        Strength        Marketing authorisation holder

 S           Mupirocinum          Gel                 2%          Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S

 W           Mupirocinum          Gel                 2%          Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
n           Diphenhydraminum        Medicated powder          30 mg/g       Pharmaceutische Fabrik Montavit GmbH
            Sertaconazolum         Pessary               300 mg        Ferrer Internacional S.A.
            Oenotherae oleum +       Capsule, soft            490 mg + 10 mg    Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Rolno-Przetwórc
            Tocopherolum                                      "GAL" s.c.

nten          Dexpanthenolum         Ointment              50 mg/g       Chema Elektromet Spółdzielnia Pracy- Przemysłow
enazol         Antazolinum + Naphazolinum   Cutaneous spray, solution      (5mg + 0,25mg)/ml  Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
            Benzocainum          Liquid powder            15 mg/g       Prolab s.c. - Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo
                                                        Produkcyjno-Analityczno-Handlowe s.c. Paterek

n           Retinolum           Ointment              800 j./g       Cefarm Gdańsk Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia
                                                        Farmaceutycznego
it           Retinolum           Ointment              500 j.m./g      Coel s.c.- Laboratorium Farmaceutyczne Wytwórn
                                                        Euceryny
e           Clobetasolum          Coutanous liquid          0.5 mg/ml      Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
e           Clobetasolum          Cream                0.5 mg/g       Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
e           Clobetasolum          Ointment              0.5 mg/g       Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
A           Retinolum           Ointment              500 j.m./g      Coel s.c.- Laboratorium Farmaceutyczne Wytwórn
                                                        Euceryny

E           Tocopherolum          Ointment              20 mg/g       Coel s.c.- Laboratorium Farmaceutyczne Wytwórn
                                                        Euceryny
F           Vitaminum F          Ointment              25 mg/g       Coel s.c.- Laboratorium Farmaceutyczne Wytwórn
                                                        Euceryny

                           Ointment                         Herbapol - Wrocławskie Zakłady Zielarskie S.A.
            Szczepionka przeciw chorobie  Lyophilisate            for veterinary use  Państwowy Instytut Weterynaryjny
            Derzsyego dla gęsi i kaczek
            Barbarie oraz Mullard

            Deferoxaminum         Powder for solution for injection  500 mg        Novartis Pharma AG
            Jod, Jodek potasowy,      Solution              for veterinary use  Przedsiębiorstwo Tropical
            Fluoroscenian sodu, Żółcień
            metanilowa

te           Preparat złożony        Solution              for veterinary use  Przedsiębiorstwo Tropical
yn           Desmopressinum         Nasal drops             0,1 mg/ml      TERPOL Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A
            Drotraverini hydrochloridum  Tablets               40 mg        Medana Pharma Terpol Group S.A.
            Preparat złożony        Liquid                          ICN Polfa Rzeszów S.A.
            Preparat złożony        Coutanous liquid                     Profarm - Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyc
                                                        Kosmetycznej Sp. z o.o.
            Diosminum + Hesperydyna    Film-coated tablets         450mg + 50mg     Les Laboratoires Servier
cyna 1%        Chloramphenicolum       Ointment              10 mg/g       Chema Elektromet Spółdzielnia Pracy- Przemysłow
cyna 2%        Chloramphenicolum       Ointment              20 mg/g       Chema Elektromet Spółdzielnia Pracy- Przemysłow
   Commercial Name    Chemical constitution       Pharmaceutical form      Strength        Marketing authorisation holder

            Tolterodinum          Film-coated tablets      1 mg         Pharmacia AB

            Tolterodinum          Film-coated tablets      2 mg         Pharmacia A.B.
5            Calcifediolum         Oral drops, solution     0.15 mg/1 ml     Instytut Farmaceutyczny
            Dexamethasonum +        Ointment           (10mg + 25mg +    Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
            Framycetinum + Polymyxinum B                 2,5mg)/g

            Deksametazon          Suspension          for veterinary use  Intervet
            Dexamethasonum         Eye gel            0,985 mg/ml     Dr Gerhard Mann
ason          Dexamethasonum         Solution for injection    4 mg/1 ml      Krka d.d., Novo mesto
ason          Dexamethasonum         Tablets            1 mg         Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
ason          Dexamethasonum         Tablets            500 mcg       Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
hason 0,1%       Dexamethasonum         Eye drops, suspension     1 mg/ml       Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
asone 0,2% pro inj.   Dexamethasonum         Solution           for veterinary use  Vetimex Animal Health (od 01.01.2001r. Eurovet
                                                     International)
ex           Dexamethasonum +        Eye drops                     Dr Gerhard Mann Chem. - Pharm. Fabrik GmbH
            Gentamicinum

ex           Dexamethasonum +        Eye ointment                    Dr Gerhard Mann Chem. - Pharm. Fabrik GmbH
            Gentamicinum
ort           Dexamethasonum         Cutaneous spray        0.15 mg/ml      Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
ort N          Dexamethasonum + Neomycinum Cutaneous spray         (150mcg + 750mcg)/  Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
                                           ml
            Fosforanu deksametazonu sól  Solution           for veterinary use  Norbrook Lab.
            sodowa
n            Dextromethorphanum       Syrup             1 mg/ml       Espefa Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia P
n            Dextromethorphanum       Syrup             2 mg/ml       Espefa Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia P
            Dexamethasonum         Solution for injection    4 mg/ml       Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
ofen          Dexibuprofenum         Capsules, soft        200 mg        Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "HAS
                                                     LEK"
            Gentamycyny siarczan,     Ear drops           for veterinary use  Virbac
            Tiabendazol, Deksametazon
n 150          Dexibuprofenum         Tablets            150 mg        Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A
n 300          Dexibuprofenum         Tablets            300 mg        Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A
n 450          Dexibuprofenum         Tablets            450 mg        Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A

            Acidum salicylicum + Mentholum Coutanous liquid                  Profarm - Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyc
            + Methenaminum                                  Kosmetycznej Sp. z o.o.
tinus          Dihydrocodeini tartras     Modified release tablets   120 mg        Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A
tinus          Dihydrocodeini tartras     Modified release tablets   60 mg        Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A

tinus          Dihydrocodeini tartras     Modified release tablets   90 mg        Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A
            Dehydroepiandrosterone     Capsules           20 mg        K&K Medicplast
            Dehydroepiandrosterone     Capsules           50 mg        K&K Medicplast
            Dehydroepiandrosterone     Capsules           100 mg        K&K Medicplast
   Commercial Name      Chemical constitution      Pharmaceutical form      Strength         Marketing authorisation holder

               Dehydroepiandrosteronum   Tablets            10 mg        Medana Pharma TERPOL Group S.A.

               Dehydroepiandrosteronum   Tablets            25 mg        Medana Pharma TERPOL Group S.A.
               Dehydroepiandrosteronum   Tablets            10 mg        Labpharm Sp. z o.o.
               Dehydroepiandrosteronum   Tablets            25 mg        Labpharm Sp. z o.o.
               Dehydroepiandrosteronum   Tablets            50 mg        Labpharm Sp. z o.o.
               DHEA            Tablets            15 mg        Omega Rex s.j.

               DHEA            Tablets            25 mg        Omega Rex s.j.
               Dehydroepiandrosteronum   Tablets            10 mg        Produkcyjno-Handlowe Przedsiębiorstwo
                                                       Farmaceutyków CURTIS HEEALTHCARE Sp. z.
               Dehydroepiandrosteronum   Tablets            25 mg        Produkcyjno-Handlowe Przedsiębiorstwo
                                                       Farmaceutyków CURTIS HEEALTHCARE Sp. z.

  mg            Dehydroepiandrosteronum   Film-coated tablets      25 mg        Hurtownia Farmaceutyczna "Eljot"
               Dehydroepiandrosteronum   Tablets            50 mg        Produkcyjno-Handlowe Przedsiębiorstwo
                                                       Farmaceutyków CURTIS HEEALTHCARE Sp. z.

               Preparat dietetyczny    Liquid             500 ml, 1000 ml, 1500 Fresenius Kabi Deutschland GmbH
                                            ml
                             Drops                        Lehning Laboratoires
fix Species antidiabeticae  Preparat ziołowy      Instant herbal tea                 Herbapol Kraków S.A. - Krakowskie Zakłady
                                                       Zielarskie

 ix                           Herbal tea                     Herbapol Lublin S.A.
                             Herbal tea                     Herbaflos Zakład Przetwórstwa Zielarskiego
                             Instant herbal tea                 Herbaflos Zakład Przetwórstwa Zielarskiego
onisan                          Instant herbal tea                 Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED,
                                                       Żywiec
onisol                          Oral solution                    Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED,
                                                       Żywiec
rt                            Oral solution                    Dar Natury P.P.H.
an              Preparat ziołowy      Granules                      Herbapol Łódź S.A.
               Tolbutamidum        Tablets            500 mg        Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty
ix                                                      Herba Oskar, Wierzbówiec
 n              Mieszanka ziołowa      Herbal tea                     Herbapol Łódź S.A.
 n fix            Mieszanka ziołowa      Instant herbal tea                 Herbapol Łódź S.A.

 l              Preparat ziołowy      Oral solution                    Herbapol Kraków S.A. - Krakowskie Zakłady
                                                       Zielarskie
Var                           Instant herbal tea                 Varia - Zakłady Zielarsko-Farmaceutyczne Sp. z o
ar                                                      Varia, Katowice
t                            Herbal tea                     Phytopharm Dobrzyca Sp. z o.o.

t                            Instant herbal tea                 Phytopharm Dobrzyca Sp. z o.o.
ic              Guaiacolsulfonatum     Liquid             6 g/100 g      Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasc
                                                       Lek
   Commercial Name    Chemical constitution     Pharmaceutical form           Strength       Marketing authorisation holder

 m           Gliclazidum         Tablets               80 mg        Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne

            Chlorpropamidum       Tablets               250 mg        Pfizer European Service Center N.V./S.A.; Central
                                                       Eastern Europe Region
e            Gliclazidum         Tablets               80 mg        L.Molteni & dei Elii Alitti Societa di Escercizio S.
            Diltiazemum         Tablets               60 mg        Lečiva a.s.

 90 Retard       Diltiazemum         Film-coated, slow release tablets  90 mg        Lečiva a.s.
            Gliclazidum         Tablets               80 mg        Biofarm Sp.z.o.o Przdsiębiorstwo Produkcyjno -
                                                       Handlowo - Usługowe
            Cyproteronum +       Film-coated tablets                   Schering AG
            Ethinylestradiolum
            Gliclazidum         Prolonged release tablets      80 mg        Les Laboratoires Servier
MR           Gliclazidum         Modified release tablets      30 mg        Anpharm S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
S                          Sublingual tablets                    Heel GmbH
 - fix         Mieszanka ziołowa      Instant herbal tea                    Herbapol - Gdańsk Sp. z o.o. - Zastawna

 100          Miglitolum         Tablets               100 mg        Sanofi Winthrop-Gentilly
 50           Miglitolum         Tablets               50 mg        Sanofi Winthrop-Gentilly
 RecTubes        Diazepamum         Rectal solution           2 mg/ml       Desitin Arznemittel GmbH
 RecTubes        Diazepamum         Rectal solution           4 mg/ml       Desitin Arznemittel GmbH
-Lipuro         Diazepamum         Emulsion for intravenous or     5 mg/ml       B. Braun Melsungen AG
                          intramuscular injection

            Diazepamum         Rectal infusion           5 mg/2,5 ml     Zakłady Farmaceutyczno – Aerozolowe „UNIA‖
                                                       Spółdzielnia Pracy
            Diazepamum         Rectal infusion           10 mg/2,5 ml     Zakłady Farmaceutyczno – Aerozolowe „UNIA‖
                                                       Spółdzielnia Pracy
            Gliclazidum         Tablets               80 mg        ICN Polfa Rzeszów S.A.
            Diclofenacum        Solution for intramuscular injection 75 mg/3 ml     Hexal AG
0            Diclofenacum        Suppository             100 mg        Hexal AG
0 Duo          Diclofenacum        Modified release tablets      150 mg        Hexal AG

            Diclofenacum        Film-coated, gastro-resistant tablets 25 mg       Hexal AG
            Diclofenacum        Film-coated, gastro-resistant tablets 50 mg       Hexal AG
            Diclofenacum        Suppository             50 mg        Hexal AG
 Duo          Diclofenacum        Modified release tablets      75 mg        Hexal AG
pogel          Diclofenacum        Gel                 (1%) 10 mg/g     Ecosol AG

50           Diclofenacum        Suppository             50 mg        Berlin-Chemie AG (Menarini Group)
retard         Diclofenacum        Prolonged release capsules     100 mg        Berlin-Chemie AG (Menarini Group)
            Diclofenacum        Eye drops              1 mg/ml       Bioton Sp. z o.o.
            Diclofenacum        Capsules with gastro-resistant ,  75 mg        Pharmavit Kft.
                          prolonged release pelets

c – Ophtha       Diclofenacum        Eye drops              1 mg/ml       Laboratoires CIBAVISION Foure
   Commercial Name    Chemical constitution        Pharmaceutical form         Strength       Marketing authorisation holder

c 100          Diclofenacum         Suppository             100 mg        GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

c 100 Stada Retard   Diclofenacum         Modified release tablets      100 mg        Stada Arzneimittel AG
c 25          Diclofenacum         Film-coated, gastro-resistant tablets 25 mg       Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A
c 50          Diclofenacum         Film-coated, gastro-resistant tablets 50 mg       Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A
c 50          Diclofenacum         Film-coated, gastro-resistant tablets 50 mg       Polfarmex Sp. z o.o.
c 50          Diclofenacum         Suppository             50 mg        GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

c Al 25         Diclofenacum         Tablets               25 mg        ALIUD Pharma GmbH & Co. KG
c Al 50         Diclofenacum         Tablets               50 mg        ALIUD Pharma GmbH & Co. KG
ENAC Emulgel      Diclofenacum         Gel                 1%          Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "GEM
c Sodium E/C      Diclofenacum         Film-coated tablets         50 mg        Norton Healthcare Ltd.
c Sr 100        Diclofenacum         Prolonged release tablets      100 mg        Polfarmex Sp. z o.o.

            Diclofenacum         Gel                 1 % (0,01 g/1 ml)  ratiopharm GmbH
            Diclofenacum + Lidocainum   Solution for intramuscular injection (75mg + 20mg)/2ml  ratiopharm GmbH
   25         Diclofenacum         Gastro-resistant tablets      25 mg        ratiopharm GmbH
   25         Diclofenacum         Suppository             25 mg        ratiopharm GmbH
   50         Diclofenacum         Suppository             50 mg        ratiopharm GmbH

  100         Diclofenacum         Suppository             100 mg        ratiopharm GmbH
  50         Diclofenacum         Gastro-resistant tablets      50 mg        ratiopharm GmbH
  Retard 100     Diclofenacum         Prolonged release capsules     100 mg        ratiopharm GmbH
  Uno         Diclofenacum         Modified release tablets      150 mg        ratiopharm GmbH
m            Diclofenacum         Film-coated, gastro-resistant tablets 50 mg       Alfa Wassermann S.p.A.
m            Diclofenacum         Solution for injection       25 mg/ml       Alfa Wassermann S.p.A.

m            Diclofenacum         Suppository             100 mg        Alfa Wassermann S.p.A.
m retard        Diclofenacum         Prolonged release tablets      100 mg        Alfa Wassermann S.p.A.
ARD 100 mg       Diclofenacum         Film-coated, prolonged release   100 mg        S.C. Terapia S.A.
                           tablets
 f           Fludrocortisonum +      Ear and eye drops, suspension    (1mg + 0,025mg +   Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
            Gramicidinum + Neomycinum                     2,5mg)/ml
 f           Fludrocortisonum +      Eye ointment                       Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
            Gramicidinum + Neomycinum
 f –Vet         Neomycinum + Gramicidinum +  Suspension             for veterinary use  Warszawskie Zkłady Farmaceutyczne „Polfa‖
            Fluorokortisonum
            Difloksacyny chlorowodorek  Solution              for veterinary use  Fort Dodge Veterianria S.A.
00           Difloksacyny chlorowodorek  Tablet               for veterinary use  Fort Dodge Animal Health
5            Difloksacyny chlorowodorek  Tablet               for veterinary use  Fort Dodge Animal Health
0            Difloksacyny chlorowodorek  Tablet               for veterinary use  Fort Dodge Animal Health
            Odżywka            Powder for suspension                  BTL Sp. z o.o. Zakład Enzymów i Peptonów, Łódź
r            Ampicillinum, vitamins ,   Powder               for veterinary use  Virbac
            microelements
   Commercial Name    Chemical constitution         Pharmaceutical form        Strength         Marketing authorisation holder

            Diclofenacum           Solution for intramuscular injection 75 mg/3 ml     Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA

1%           Diclofenacum           Eye drops              1 mg / ml      Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
d            Diclofenacum           Eye drops              1 mg/ml       Pharma Stulln GmbH
            Adapalenum            Cream                1 mg/g        Laboratoires Galderma S.A. Tour Europlaza
            Adapalenum            Gel                 1 mg/g        Laboratoires Galderma S.A. Tour Europlaza
            Fluconazolum           Capsules              50 mg        KRKA d.d., Novo mesto

            Fluconazolum           Capsules              100 mg        KRKA d.d., Novo mesto
            Fluconazolum           Capsules              150 mg        KRKA d.d., Novo mesto
            Fluconazolum           Capsules              200 mg        KRKA d.d., Novo mesto
            Fluconazolum           Solution for intravenous infusion  2 mg/ml       KRKA d.d., Novo mesto
0% oral         Difloksacyna           Solution              for veterinary use  Lavet

            Fluconazolum           Capsules              100 mg        Pfizer European Service Center N.V./S.A.; Central
                                                          Eastern Europe Region
            Fluconazolum           Capsules              150 mg        Pfizer European Service Center N.V./S.A.; Central
                                                          Eastern Europe Region

            Fluconazolum           Capsules              200 mg        Pfizer European Service Center N.V./S.A.; Central
                                                          Eastern Europe Region
            Fluconazolum           Capsules              50 mg        Pfizer European Service Center N.V./S.A.; Central
                                                          Eastern Europe Region

            Fluconazolum           Solution for intravenous infusion  2 mg/ml       Pfizer European Service Center N.V./S.A.; Central
                                                          Eastern Europe Region
            Fluconazolum           Syrup                5 mg/ml       Pfizer European Service Center N.V./S.A.; Central
                                                          Eastern Europe Region
            Dinatrii etidronas        Tablets               200 mg        Rubio Laboratorios S.A.
00           Myrtilli fructus extractum siccum Coated tablets           100 mg        Laboratoires LERQUIN MEDIOLANUM, Francja
CT           Żywa szczepionka dla kur     Lyophilisate + solvent       for veterinary use  Merial SAS
            przeciw ospie ptaków
                             Liquid                          Bittner Richard GmbH
                             Instant herbal tea                    Herbaflos Zakład Przetwórstwa Zielarskiego
            Cynareae herbae extractum     Capsules, hard           170 mg        Poznańskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" S.A.
            siccum
ron N krople                                                    WELEDA

nic           Preparat ziołowy         Oral solution                      Herbapol Kraków S.A. - Krakowskie Zakłady
                                                          Zielarskie
n            Mieszanka ziołowa         Herbal tea                        Herbapol Łódź S.A.
            Gliclazidum            Tablets               80 mg        PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.

            Digoxinum             Solution for injection       0.25 mg/ml      Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
            Digoxinum             Tablets               100 mcg       Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A
            Digoxinum             Tablets               250 mcg       Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A
            Digoxinum             Tablets               250 mcg       Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
   Commercial Name       Chemical constitution       Pharmaceutical form       Strength       Marketing authorisation holder

                Diosminum + Hesperidinum  Film-coated tablets        450 mg + 50 mg   Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "HAS
                                                         LEK"
zinum             Dihydralazinum       Tablets              25 mg       Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
 gotaminum methanosulfonicum  Dihydroergotaminum     Oral solution           2 mg/g       Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy "Filofarm" ,
                                                         Bydgoszcz
 gotaminum tartaricum     Dihydroergotaminum     Tablets              1 mg        Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy "Filofarm" ,
                                                         Bydgoszcz
 gotoxinum aethanosulfonicum  Dihydroergotoxinum     Oral solution           1 mg/ml      Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy "Filofarm" ,
                                                         Bydgoszcz

 gotoxinum aethanosulfonicum  Dihydroergotoxinum     Sublingual tablets         0.25 mg      Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy "Filofarm" ,
                                                         Bydgoszcz
odeiny wodorowi-nian                                               Polfa Kutno
                Preparat złożony      Liquid                        Chema Elektromet Spółdzielnia Pracy- Przemysłow

P               Diclofenacum        Gel                10 mg/g      PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
P               Diclofenacum        Solution for intramuscular injection 75 mg/ml     PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
                              and intravenous infusion
AT P Forte           Diclofenacum        Gastro-resistant tablets      50 mg       PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.

P Rapid            Diclofenacum        Coated tablets           50 mg       PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
P Retard            Diclofenacum        Prolonged release tablets     100 mg       PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
                Diclofenacum        Gel                1%, (10 mg/g)   ZIAJA Ltd. Zakład Produkcyjny Gdańsk
                Carvedilolum        Tablets              12.5 mg      Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea
                Carvedilolum        Tablets              25 mg       Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea
                Carvedilolum        Tablets              6.25 mg      Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea
                Diltiazemum         Prolonged release capsules     90 mg       ICN Polfa Rzeszów S.A.
                Diltiazemum         Prolonged release capsules     120 mg       ICN Polfa Rzeszów S.A.
                Diltiazemum         Film-coated, controled release   120 mg       Polfarmex S.A.
                              tablets
                Diltiazemum         Film-coated, prolonged release   180 mg       Polfarmex S.A.
                              tablets
                Diltiazemum         Tablets              30 mg       Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty
                Diltiazemum         Tablets              30 mg       Polfarmex S.A
                Diltiazemum         Tablets              60 mg       Norton Healthcare Ltd.

                Diltiazemum         Tablets              60 mg       Polfarmex S.A.
  Retard           Diltiazemum         Film-coated tablets        90 mg       Polfarmex S.A.
                Diltiazemum         Tablets              60 mg       Gödecke AG
20 retard           Diltiazemum         Prolonged release tablets     120 mg       Parke-Davis GmbH - Freiburg
80 retard           Diltiazemum         Prolonged release tablets     180 mg       Parke-Davis GmbH - Freiburg

5               Diltiazemum         Lyophilisate and solvent for    25 mg       Gödecke AG
                              solution for injection
tard              Diltiazemum         Film-coated tablets        90 mg       Gödecke AG
   Commercial Name    Chemical constitution          Pharmaceutical form          Strength        Marketing authorisation holder

en           Dimetindenum             Gel                  0,10%        Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A

            Szczepionka dla indyków i      Lyophilisate              for veterinary use  Merial
            bażantów przeciw krwotocznemu
            zapaleniu jelit indyków i chorobie
            marmurkowatej śledziony
            bażantów.
            Dinoprost              Solution                for veterinary use  Pharmacia N.V./S.A.
  Hesperidin     Diosminum + Hesperidinum       Film-coated tablet           450 mg i 50 mg    Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A

x            Diosminum + Hesperydynum       Tablets                450 mg + 50 mg    Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „LEK – AM‖ Sp
                                                             o.o.
n            Diosminum              Film-coated tablets          50 mg        Kenay A.G.", Częstochowa
            Valsartanum             Film-coated tablets          160 mg        Novartis Pharma AG
            Valsartanum             Film-coated tablets          80 mg        Novartis Pharma AG

60           Valsartanum             Capsules                160 mg        Novartis Pharma AG
0            Valsartanum             Capsules                80 mg        Novartis Pharma AG
n            Preparat odżywczy          Solution for parenteral nutrition   20 g/100 ml     Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg
ne 0,1 mg        Triptorelinum            Powder and solvent for solution for 0.1 mg         Ipsen Biotech
                               subcutaneous injection

ne S.R. 3,75      Triptorelinum            Lyophilisate and solvent for      3.75 mg       Pharma Biotech- Paris
                               prolonged release suspension for
                               intramuscular injection
ne SR 11.25mg      Triptorelinum            Powder and solvent for prolonged    11.25 mg       Ipsen Biotech
                               release suspension for intramuscular
                               injection
n            Promethazinum            Coated tablets             10 mg        Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne

n            Promethazinum            Coated tablets             25 mg        Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
n            Promethazinum            Solution for injection         25 mg/ml       Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
n            Promethazinum            Syrup                 5 mg/5ml       Byk-Mazovia Sp. z o.o. w Łyszkowicach
            Propofolum              Emulsion for injection         10 mg/ml       AstraZeneca UK Ltd.
            Chlorocresolum            Cream                            Schering-Plough Labo N.V.

            Podłoże maściowe           Ointment                          Schering-Plough Labo N.V.
a                                                            Pliva Kraków
a            Betamethasonum +           Cream                            Schering-Plough Labo N.V.
            Gentamicinum
a            Betamethasonum +           Ointment                          Schering-Plough Labo N.V.
            Gentamicinum
            Betamethasonum            Cream                 0.5 mg/g       Schering-Plough Labo N.V.
            Betamethasonum            Ointment                0.5 mg/g       Schering-Plough Labo N.V.
            Acidum valproicum          Film-coated tablets          200 mg        ICN Polfa Rzeszów S.A.
s            Betamethasonum            Suspension for injection        7 mg/ml       Schering-Plough Labo N.V.
   Commercial Name       Chemical constitution       Pharmaceutical form          Strength        Marketing authorisation holder

linum             Diprophyllinum         Solution for intravenous injection  25 mg/ml       Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.

linum             Diprophyllinum         Tablets               200 mg        Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
linum prolongatum       Diprophyllinum         Prolonged release tablets      250 mg        Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
linum prolongatum       Diprophyllinum         Prolonged release tablets      450 mg        Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
c               Acidum salicylicum +      Ointment                         Schering-Plough Labo N.V.
               Betamethasonum

c               Acidum salicylicum +      Solution for external use                 Schering-Plough Labo N.V.
               Betamethasonum
e               Betamethasonum         Crem for external use        0.5 mg/g       Schering-Plough Labo N.V.
e               Betamethasonum         Ointment for external use      0.5 mg/g       Schering-Plough Labo N.V.

n inj.            Gonadorelinum          Solution               for veterinary use  Ferring-Leciva a.s.
               Lisinoprilum          Tablets               10 mg        Gedeon Richter Ltd.
               Lisinoprilum          Tablets               2.5 mg        Gedeon Richter Ltd.
               Lisinoprilum          Tablets               20 mg        Gedeon Richter Ltd.
               Lisinoprilum          Tablets               5 mg         Gedeon Richter Ltd.

               Hydrochlorothiazidum      Tablets               25 mg        Berlin-Chemie AG (Menarini Group)
mp. cum Argento ampułki                                                 WALA-Heilmittel GmbH
mp. cum Argento granulki                                                WALA-Heilmittel GmbH
mp. Cum Stanno                        Amp.                 1 ml, 10 ml     WALA-Heilmittel GmbH
p.cum Stanno                         Granules                         WALA-Heilmittel GmbH

s toxicodendron comp. inj.                                               WALA-Heilmittel GmbH
SCUM comp. cum Stanno gran.                                               WALA-Heilmittel GmbH
SCUM comp. cum Stanno amp.                                               WALA-Heilmittel GmbH
SCUM comp. cum Stanno ung.                                               WALA-Heilmittel GmbH
cum comp.cum Argento                     Suppository             2g          WALA-Heilmittel GmbH

mpositum                           Amp.                           Heel GmbH
               Simeticonum           Oral drops              40 mg /1 ml     ICN Switzerland AG
               Simeticonum           Tablets               40 mg        ICN Switzerland AG
               Triflusalum           Capsules               300 mg        URIACH (Medagro)
               Disopyramidum          Capsules               100 mg        Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty
  Retard          Dexbrompheniraminum +      Prolonged release tablets                 Schering-Plough Labo N.V.
               Pseudoephedrinum
               Loperamidum           Tablets               2 mg         SPA Societa Prodotti Antibiotici SpA
k               Atenuowana szczepionka dla   Lyophilisate + solvent        for veterinary use  United Vaccines Inc.
               norek przeciw nosówce
5%              Siarczan dihydrostreptomycyny  Solution               for veterinary use  Biowet Gorzów
a               Streptodornasum +        Lyophilisate for solution for               Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek - Wars
               Streptokinasum         injection
a               Streptodornasum +        Oromucosal tablets (muco-adhesive buccal tablets,     Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek - Wars
               Streptokinasum         sublingual tablets)
a               Streptodornasum +        Suppository             1250 j.m. + 15000  Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z o
               Streptokinasum                            j..m.        Lublin
a               Streptodornasum +        Suppository                        Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek - Wars
               Streptokinasum
   Commercial Name    Chemical constitution        Pharmaceutical form      Strength         Marketing authorisation holder

m            Disulfiramum          Implantatation tablets     100 mg        Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA

            Dithranolum                                     PPH Galfarm Sp. z o.o., Kraków
            Dithranolum                                     BUFA b.v. Pharmaceutical Products
20           Trimethoprium + Sulphadiazinum Tablet             for veterinary use  Biofaktor Sp. z o.o.
80           Trimethoprium + Sulphadiazinum Tablet             for veterinary use  Biofaktor Sp. z o.o.
            Oxybutyninum          Tablets             5 mg         Synthelabo Group. Laboratoires Synthelabo

            Acetazolamidum         Tablets             250 mg        Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty
                            Herbal tea                      Eldex-Medical
                            Instant herbal tea                  Eldex-Medical
Sr           Indapamidum          Tablets             1,5 mg        Polfarmex S.A.
Sr           Indapamidum          Tablets             2,5 mg        Polfarmex S.A.

-fix                          Instant herbal tea                  P.P.H. "Eldex-Medical", Wiry
                            Instant herbal tea                  Herbaflos Zakład Przetwórstwa Zielarskiego
            Preparat ziołowy        Liquid                        Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasc
                                                      Lek
  fix                        Instant herbal tea                  Herbapol - Lublin S.A.

            Preparat ziołowy        Liquid                        Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasc
                                                      Lek
            Iprazochromum         Tablets             2.5 mg        Berlin-Chemie AG (Menarini Group)
            Ibuprofenum          Gel               50 mg/g (5%)     Lek Pharmaceuticals d.d.

1%           Estradiolum          Gel               0.5 mg/ 0,5 g    Orion Corporation
1%           Estradiolum          Gel               1 mg/g        Orion Corporation
            Estradiolum +         Tablets                       Orion Corporation
            Medroxyprogesteronum
            Estradiolum +         Tablets                       ORION Corporation
            Medroxyprogesteronum
            Dobutaminum          Concantrate for solution for  50 mg/ml       Leiras Oy
                            intravenous infusion

ne           Dobutaminum          Lyophilisate for solution for  250 mg        Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
                            intravenous infusion
n-Hexal         Dobutaminum          Lyophilisate for solution for  250 mg        Hexal AG
                            intravenous infusion

Ject          Trimethoprium + Sulphadoxinum Solution             for veterinary use  Dopharma B.V.
            Clopidrogrelum         Film-coated tablets       75 mg        BIOVENA PHARMA Sp. z.o.o.
W            Doxycyclinum          Powder             for veterinary use  Zakłady Farmaceutyczne Biowet Sp. z o.o.
   Commercial Name         Chemical constitution     Pharmaceutical form           Strength        Marketing authorisation holder

lina 20%             Doxycyclinum         Powder                 for veterinary use  Vetos-Farma

liny chlorowodorek                                                    Scholz, Sowin
                 Pethidinum          Solution for injection         50 mg/ml       Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co.
                 Pethidinum          Tablets                25 mg        Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co.
l                Pethidinum          Solution for subcutaneous,       50 mg/ml       Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
                               intramuscular, intravenous injection

                 Ibuprofenum         Cream                 50 mg/g       Dolorgiet Pharmaceuticals
                 Ibuprofenum         Gel                  50 mg/g       Dolorgiet Pharmaceuticals
l 1000 granulki                                                      DOLISOS SUISSE
óle pleców                          Granules                          Dolisos Laboratoires
horoba lokomocyjna                      Granules                          Dolisos Laboratoires
hrypka                            Granules                          Dolisos Laboratoires
tomatologiczny                        Granules                          Dolisos Laboratoires
tres                             Granules                          Dolisos Laboratoires
rądzik młodzieńczy                      Granules                          Dolisos Laboratoires
razy w sporcie                        Granules                          Dolisos Laboratoires

apalenie spojówek                       Granules                          Dolisos Laboratoires
Influenzinum 9CH mikrogranulki                                              Dolisos Laboratoires
                 Dimethylis sulfoxydum +   Gel                             ratiopharm GmbH
                 Heparinum + Dexpanthenolum

                 Calcii carbonas + Magnesii  Granules                          Dolpes SA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
                 carbonas
                 Calcii carbonas + Magnesii  Tablets                           VIS - Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne Sp. z o
                 carbonas

                 Calcii carbonas + Magnesii  Tablets                           VIS - Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne Sp. z o
                 carbonas
Granulat             Calcii carbonas + Magnesii  Granules                (304mg Ca++, 184mg Herbapol Łódź S.A.
                 carbonas                              Mg++)/5g

  smaku cytrynowym       Calcii carbonas + Magnesii  Granules                          VIS - Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne Sp. z o
                 carbonas
  smaku cytrynowym       Calcii carbonas + Magnesii  Tablets                           VIS - Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne Sp. z o
                 carbonas                                         Katowice

  smaku malinowym       Calcii carbonas + Magnesii  Tablets                           VIS - Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne Sp. z o
                 carbonas                                         Katowice
  smaku pomarańczowym     Calcii carbonas + Magnesii  Granules                          VIS - Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne Sp. z o
                 carbonas
  smaku pomarańczowym     Calcii carbonas + Magnesii  Tablets                           VIS - Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne Sp. z o
                 carbonas                                         Katowice
                 Coffeinum + Paracetamolum  Tablets                50mg + 350mg     Curtis Healthcare Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo
                                                             Handlowe, Przedsiębiorstwo Farmaceutyków
   Commercial Name          Chemical constitution       Pharmaceutical form         Strength       Marketing authorisation holder

 xtra                               Tablets               500 mg paracetamol + Produkcyjno-Handlowe Przedsiębiorstwo
                                                   1 mg         Farmaceutyków CURTIS HEEALTHCARE Sp. z.
                                                   dihydroergotamina
                                                   winian

Multimineral                           Tablets                         Roche Consumer Health Ltd
 atürliche Torula Hefe                      Tablets                         Roche Consumer Health Ltd
 itamin A, E+ Spezieller B-Komplex                Coated tablets                      Roche Consumer Health Ltd
                   Preparat złożony       Tablets                         "HERBAPOL - ŁÓDŹ" S.A.
                   Morphinum          Prolonged release tablets      10 mg        Nycomed Danmark A/S
                   Morphinum          Prolonged release tablets      100 mg        Nycomed Danmark A/S
                   Morphinum          Prolonged release tablets      30 mg        Nycomed Danmark A/S
                   Morphinum          Prolonged release tablets      60 mg        Nycomed Danmark A/S
                   Medetomidyny chlorowodorek  Solution              for veterinary use  Orion Corporation
 an                 Detomidyny chlorowodorek   Solution              for veterinary use  Orion Corporation

                   Donepezilum         Film-coated tablets         5 mg , 10 mg    GENEXO Sp.z.o.o Warszawa
                   Xylometazolinum       Nasal spray, solution        0.5 mg/ml      ratiopharm GmbH
                   Dopaminum          Concentrate for solution for infusion 10 mg/ml      Solvay Pharmaceuticals GmbH
 Solvay 200             Dopaminum          Concentrate for infusions      200 mg/10 ml     Solvay Pharmaceuticals
um hydrochloricum 1%         Dopaminum          Solution for intravenous infusion  10 mg/ml       Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA

um hydrochloricum 4%         Dopaminum          Solution for intravenous infusion  40 mg/ml       Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
                   Methyldopum         Tablets               250 mg        Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
                   Methyldopum         Tablets               250 mg        Egis Pharmaceuticals Ltd.
 Hydrochloride           Donepezilum         Film-coated tablets         5 mg         Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A
 Hydrochloride           Donepezilum         Film-coated tablets         10mg         Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A
p – płyn               Jodofor, alantoina      Liquid               for veterinary use  Avita
 rz Energovital-Tonik                       Oral solution                      Queisser Pharma GmbH & Co
 rz Selevit                            Capsules                         Queisser Pharma GmbH & Co
 rz Vital Kapseln                         Capsules                         Queisser Pharma GmbH & Co
V                  Doxapram           Solution              for veterinary use  Fort Dodge
 broża dla kotów           Diazinon           Collar               for veterinary use  Virbac
 broża dla psów           Diazinon           Collar               for veterinary use  Virbac
m                  Midazolamum         Film-coated tablets         15 mg        Egis Pharmaceuticals Ltd.
m                  Midazolamum         Film-coated tablets         15 mg        Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea
m                  Midazolamum         Film-coated tablets         7.5 mg        Egis Pharmaceuticals Ltd.
m                  Midazolamum         Film-coated tablets         7.5 mg        Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea

m                  Midazolamum         Injection              15 mg/3 ml      Egis Pharmaceuticals Ltd.
m                  Midazolamum         Injection              5 mg/1 ml      Egis Pharmaceuticals Ltd.
m                  Midazolamum         Solution for injection       1 mg/ml       Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea
m                  Midazolamum         Solution for injection       5 mg/ml       Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea
   Commercial Name          Chemical constitution         Pharmaceutical form      Strength          Marketing authorisation holder

m                  Midazolamum            Solution for injection     5 mg/ml        Hoffmann La Roche Ltd. Bazylea

 20% pro. inj.           Pentobarbital sodu        Solution            for veterinary use  Alfasan International
nt                 Melissae folium extractum siccum Film-coated tablets                  Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.
                  + Valerianae radix extractum
                  siccum
                  Dorzolamidum           Eye drops           20 mg/ml       Merck Sharp & Dohme B.V.
200                 Epsiprantel, Pyrantelu embonian  Tablet             for veterinary use  Pfizer
00                 Epsiprantel, Pyrantelu embonian  Tablet             for veterinary use  Pfizer
                  Doxazosinum            Tablets            1 mg         Biochemie GmbH
                  Doxazosinum            Tablets            2 mg         Biochemie GmbH

                  Doxazosinum            Tablets            4 mg         Biochemie GmbH
                  Cabergolinum           Tablets            0.5 mg        Pharmacia & Upjohn S.p.A (Milano)
                  Doxycyclinum           Capsules            100 mg        Biochemie GmbH - Kundl
Szczepionka Przeciw Poliomyelitis  Vaccinum poliomyelitidis vivum  Oral suspension        szczepionka 10 –   Aventis Pasteur S.A.
                                                   dawkowa

Szczepionka Przeciw Poliomyelitis  Vaccinum poliomyelitidis vivum  Oral suspension        szczepionka 20 –   Aventis Pasteur S.A.
                                                   dawkowa
 1                 Doxazosinum            Tablets            1 mg         Cipla Ltd.
 2                 Doxazosinum            Tablets            2 mg         Cipla Ltd.

 4                 Doxazosinum            Tablets            4 mg         Cipla Ltd.
m                  Doxazosinum            Tablets            1 mg         ICN Polfa Rzeszów S.A.
m                  Doxazosinum            Tablets            2 mg         ICN Polfa Rzeszów S.A.
m                  Doxazosinum            Tablets            4 mg         ICN Polfa Rzeszów S.A.
                  Doxazosinum            Tablets            2 mg         Biovena Pharma Sp z o.o.

                  Doxazosinum            Tablets            4 mg         Biovena Pharma Sp z o.o.
                  Doxazosinum            Tablets            1 mg         Biovena Pharma Sp z o.o.
 1                 Doxazosinum            Tablets            1 mg         ratiopharm GmbH
 2                 Doxazosinum            Tablets            2 mg         ratiopharm GmbH
 4                 Doxazosinum            Tablets            4 mg         ratiopharm GmbH

 Xl                 Doxazosinum            Prolonged release tablets   4 mg         ratiopharm GmbH
n                  Doxazosinum            Tablets            2 mg         Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A.
n                  Doxazosinum            Tablets            1 mg         Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A.
n                  Doxazosinum            Tablets            4 mg         Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A.
ni                 Doxazosinum            Tablets            1 mg ; 2 mg ; 4 mg ; 8 Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "HAS
                                                   mg          LEK"

                  Doxepinum             Capsules            10 mg         Aflofarm
                  Doxepinum             Capsules            25 mg         Aflofarm
                  Doxepinum             Capsules            10 mg         Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
                  Doxepinum             Capsules            25 mg         Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
   Commercial Name       Chemical constitution       Pharmaceutical form        Strength        Marketing authorisation holder

                Doxepinum          Solution for injection       25 mg/ml       Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.

10               Doxepinum          Capsules              10 mg        Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A
25               Doxepinum          Capsules              25 mg        Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A
                Calcii dobesilas       Tablets               250 mg        OM Pharma (dawniej Laboratories OM)
                Doxorubicinum        Lyophilisate and solvent for    10 mg        Lemery SA de C.V.
                              solution for injection

                Doxorubicinum        Lyophilisate for solution for    50 mg        Lemery SA de C.V.
                              injection
                Doxorubicinum        Powder for solution for intravenous 10 mg        Medicom International s.r.o.
                              injection or for slow intraartey
                              infusion or for intrabladder use
                Doxorubicinum        Powder for solution for intravenous 50 mg        Medicom International s.r.o.
                              injection or for slow intraartey
                              infusion or for intrabladder use
cin              Doxorubicinum        Lyophilisate for solution for    10 mg i 50 mg    PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
                              injection
cin - Teva           Doxorubicinum        Injection              10mg/viol      ABIC For Teva Ltd.
cin - Teva           Doxorubicinum        Injection              50mg/viol      ABIC For Teva Ltd.
cin-Ebewe, Doxorubicin-Knoll  Doxorubicinum        Solution for intravenous,      2 mg/ml       EBEWE Arzneimittel GmbH
                              intraarterial and intrabladder
                              infusion

                Doxycyclinum         Powder               for veterinary use  Vetimex Animal Health B.V.
in - Stada 100         Doxycyclinum         Tablets               100 mg        STADApharm GmbH
in - Stada 200         Doxycyclinum         Tablets               200 mg        STADApharm GmbH
ine 50%            Doxycyclinum         Powder               for veterinary use  Dopharmna International B.V.
inuinum wet. Proszek 20%    Doxycyclinum         Powder               for veterinary use  Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa‖

inum              Doxycyclinum         Capsuels, hard           100 mg        Farma Projekt Sp. z o.o.
inum              Doxycyclinum         Capsules              100 mg        Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
inum              Doxycyclinum         Solution for intravenous infusion  20 mg/ml       Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
inum 20%            Doxycyclinum         Powder               for veterinary use  Interbiowet Sp. z o.o.
an 40             Doxycyclinum         Powder               for veterinary use  Lavet Pharmaceuticals Ltd.

a 20%             Doxycyclinum         Powder               for veterinary use  Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjn
 M               Doxycyclinum         Tablets               100 mg        ratiopharm GmbH
n 100             Doxycyclinum         Tablet               for veterinary use  Vetoquinol S.A.
n 300             Doxycyclinum         Tablet               for veterinary use  Vetoquinol S.A.
20%              Doxycyclinum         Powder               for veterinary use  Sogeval Laboratories

 50S              Doxycyclinum         Powder               for veterinary use  V.M.D. n.v./s.a.
00 soluble powder       Chlorowodorek doksycykliny  Powder               for veterinary use  Ceva Sante Animale
coenzym Q10 mit vitamin E                  Capsules              15 mg + 13 mg    NATURWAREN OHG, Niemcy
schwedenbitter                                                    Natur Produkt Sp. z o.o.
  Commercial Name            Chemical constitution     Pharmaceutical form  Strength       Marketing authorisation holder

r's Bioplus Vitaltonicum       Preparat ziołowy      Oral solution             Pharmonta; Chem.-Pharm. Laboratories Mag. phar
                                                     Dr. Gernot Fischer
r's Kinder Bioplus Aktivtonicum    Preparat ziołowy      Oral solution             Pharmonta; Chem.-Pharm. Laboratories Mag. phar
                                                     Dr. Gernot Fischer
weg Cineraria Maritima krople do                                     Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg


weg Pulsatilla compositum krople do                                   Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg


weg R1                                                  Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R10                                                 Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R11                                                 Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R12                                                 Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R13                                                 Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R14                                                 Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R16                                                 Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R17                                                 Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R18                                                 Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R19                                                 Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R2                                                  Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg

weg R20                                                 Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R21                                                 Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R22                                                 Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R23                                                 Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R24                                                 Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg

weg R25                                                 Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R26                                                 Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R27                                                 Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R28                                                 Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R29                                                 Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg

weg R3                                                  Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R31                                                 Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R32                                                 Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R33                                                 Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R34                                                 Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R35                                                 Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R36                                                 Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R37                                                 Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R38                                                 Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R39                                                 Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
 Commercial Name  Chemical constitution  Pharmaceutical form  Strength      Marketing authorisation holder

weg R4                                    Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg

weg R40                                   Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R41                                   Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R42                                   Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R43                                   Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R44                                   Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg

weg R45                                   Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R46                                   Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R47                                   Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R48                                   Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R49                                   Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg

weg R5                                    Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R50                                   Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R51                                   Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R52                                   Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R53                                   Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg

weg R54                                   Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R55                                   Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R56                                   Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R57                                   Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R58                                   Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R59                                   Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg

weg R6                                    Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R60                                   Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R62                                   Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R63                                   Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R64                                   Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R65                                   Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R66                                   Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R67                                   Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R68                                   Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R69                                   Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg

weg R7                                    Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R70                                   Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R71                                   Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R72                                   Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R73                                   Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg

weg R74                                   Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
   Commercial Name         Chemical constitution         Pharmaceutical form      Strength        Marketing authorisation holder

weg R75                                                        Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg

weg R76                                                        Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R77                                                        Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R78                                                        Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R81                                                        Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R82                                                        Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg

weg R83                                                        Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R84                                                        Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R85                                                        Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R86                                                        Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R87                                                        Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg

weg R88                                                        Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R89                                                        Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
weg R9                                                         Pharmaceutische Fabrik Dr Reckeweg
 Echinacea Kräuter Tropfen    Preparat ziołowy         Oral solution                    Naturwaren OHG Dr Peter Theiss
 otion              Preparat ziołowy         Coutanous liquid                  Topchem - Przemysłowo-Handlowa Sp. z o.o.

 weg R30 Atomare Beckeron Maść                                             Dr. Reckeweg
 weg R61 Lumbagin Maść                                                 Dr. Reckeweg
 weg R8 syrop przeciwkaszlowy -                                            Dr. Reckeweg


 weg R91 krople                                                    Dr. Reckeweg
 weg R92 krople                                                    Dr. Reckeweg
 weg R93 krople                                                    Dr. Reckeweg
 weg R94 Płyn do użytku zewn.                                             Dr. Reckeweg
 weg R95 Płyn                                                     Dr. Reckeweg
 weg Vita-C15 Płyn                                                   Dr. Reckeweg
 weg Vita-C15 forte Płyn                                                Dr. Reckeweg
                 Oxybutyninum           Tablets            5 mg         Laboratoires Debat
                 Oxymetazolum           Nasal spray          15 mg        Wyeth - Lederle Pharma GmbH
nj.                Praziquantelum          Solution            for veterinary use  Bayer AG
abl.               Praziquantelum          Tablet             for veterinary use  Bayer

                 PrazikwantelPyranteluembonian  Tablet             for veterinary use  Bayer AG
 nior               Febantel, Pyrantelu embonian   Suspension           for veterinary use  Bayer
 us                Prazikwantel, Pyrantelu     Tablet             for veterinary use  Bayer
                 embonian, Febantel
 us XL              prazikwantel, febantel, embonian Tablets            for veterinary use  Bayer
                 pyrantelu
 l                Droperidolum           Solution for injection     2.5 mg/ml      Gedeon Richter Ltd.
l                                 Tablets                       Heel GmbH
   Commercial Name          Chemical constitution        Pharmaceutical form         Strength          Marketing authorisation holder

omplexe nr 64                            Drops                            Lehning Laboratoires

Dagomed 2 kaszel                                                         DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa
Homaccord                              Amp.                             Heel GmbH
Homaccord                              Drops                            Heel GmbH
syrop                                                               Dolisos Laboratoires
                  Droserae herbae extractum    Syrup                            Farmapol
                  siccum
                  Ibuprofenum + Droverinum     Capsules               200 mg + 20 mg     Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A
                  Cefadroxilum           Tablets for oral suspension     1g           Hexal AG
                  Preparat radiodiagnostyczny   Solution for intravenous injection              Nycomed Amershan Sorin S.R.L.
ionka błonicza adsorbowana na    D- szczepionka błoniza      Suspension for subcutaneous     nie mniej niż 30 j.m.  Wytwórnia Surowic i Szczepionek Biomed - Krak
 nku glinu             adsorbowana           injection              toksoidu błoniczego
ionka błonicza adsorbowana na    Diphtheria toxoid        Suspension for subcutaneous     nie mniej niż 5 j.m.  Wytwórnia Surowic i Szczepionek Biomed - Krak
 nku glinu                              injection              toksoidu błoniczego
                                                     (0,5ml - 1 dawka)

onka Przeciw Błonicy Adsorbowana Diphtheria toxoid          Suspension for intramuscular     1 dawka         Chiron Behring GmbH & Co.
                                   injection
 zepionka SSI            Diphtheria-tetanus-pertussis   Suspension for intramuscular                 Statens Serum Institut
                                   injection
V Szczepionka SSI          Diphtheria-tetanus-pertussis +  Suspension for intramuscular                 Statens Serum Institut
                  Poliomyelitis, trivalent,    injection
                  inactivated, whole virus

b - szczepionka Błoniczo-Tężcowo-Krztuścowa adsorbowana , do     Suspension                          Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED
ia przypominającego
b - szczepionka Błoniczo-Tężcowo-                  Suspension                          Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED
wa i rekombinowana szczepionka
Wizw B
b - szczepionka Błoniczo-Tężcowo-                  Lyophilisate and suspension                 Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED
wa i szczepionka przeciwko Hib

 epionka błoniczo-tężcowo-     Diphteria toxoid + tetanus toxoid Suspension for subcutaneous     nie mniej niż 40 j.m.  Wytwórnia Surowic i Szczepionek Biomed - Krak
 a adsorbowana           + pertussis           injection              toksoidu tężcowego,
                                                     nie mniej niż 30 j.m.
                                                     toksoidu błoniczego i
                                                     4-12 j.m. zawiesiny
                                                     Bordatella pertussis
                                                     (0,5ml - 1 dawka)
 pionka błoniczo-tężcowa      Diphtheria toxoid + tetanus   Suspension for subcutaneous     nie mniej niż 30j.m.  Wytwórnia Surowic i Szczepionek Biomed - Krak
ana                 toxoid              injection              toksoidu błoniczego i
                                                     nie mniej niż 40 j.m.
                                                     toksoidu tężcowego
                                                     (0,5ml - 1 dawka)
 pionka błoniczo-tężcowa      Diphtheria toxoid + tetnus toxoid Suspension for subcutaneous     nie mniej niż 30 j.m.  Wytwórnia Surowic i Szczepionek Biomed - Krak
ana                                 injection              toksoidu błonicego i
                                                     nie mniej niż 40 j.m.
                                                     toksoidu tężcowego
                                                     (10ml - 20 dawek)
  Commercial Name    Chemical constitution         Pharmaceutical form      Strength         Marketing authorisation holder

00/10        Carbidopum + Levodopum      Tablets                       Egis Pharmaceuticals Ltd.

00/25        Carbidopum + Levodopum      Tablets                       Egis Pharmaceuticals Ltd.
50/25        Carbidopum + Levodopum      Tablets                       Egis Pharmaceuticals Ltd.
a-Homaccord                      Amp.                         Heel GmbH
a-Homaccord                      Drops                        Heel GmbH
           Docusatum            Capsules, soft         50 mg         Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "HAS
                                                      LEK"
           Vaccinum diphtheriae et tetani  Suspension for injection    0,5 ml (szCZpionka 1 Aventis Pasteur S.A.
           adsorbatum, Vaccinum                      – dawkowa)
           poliomyelitidis inactivatum
           Famotidinum + Calcii carbonas  Buccal tablets         preparat złożony   US Pharmacia
           + Magnesii hydroxydum
           Famotidinum + Calcii carbonas  Film-coated tablets      preparat złożony   US Pharmacia
           + Magnesii hydroxydum

Duży Pies      Diazinon             Collar             for veterinary use  Francodex
Kot         Diazinon             Collar             for veterinary use  Francodex S.A.
Pies         Diazinon             Collar             for veterinary use  Francodex
ne 10        Oxytetracyclinum         Solution            for veterinary use  Univet
heel                         Tablets                       Heel GmbH
           Dorzolamidum + Timololum     Eye drops           (20 mg + 5 mg)/ml   Merck Sharp & Dohme B.V.
           Acidum lacticum + Acidum     Liquid                        Stiefel Laboratories Ltd.
           salicylicum
           Amoxicillinum          Tablets            1g          Yamanouchi Europe B.V.
           Amoxicillinum          Tablets            125 mg        Yamanouchi Europe B.V.
           Amoxicillinum          Tablets            250 mg        Yamanouchi Europe B.V.
           Amoxicillinum          Tablets            375 mg        Yamanouchi Europe B.V.
           Amoxicillinum          Tablets            500 mg        Yamanouchi Europe B.V.
           Amoxicillinum          Tablets            750 mg        Yamanouchi Europe B.V.

ol 120        Sulfamethoxazolum +       Tablets            120 mg        ICN Polfa Rzeszów S.A.
           Trimethoprimum
ol 480        Sulfamethoxazolum +       Tablets            480 mg        ICN Polfa Rzeszów S.A.
           Trimethoprimum

                           Film-coated tablets                 Krka d.d., Novo mesto
 ontact       Permetryna, Piryproksyfen    Solution            for veterinary use  Virbac S.A.
pray         Permetryna, Piryproksyfen    Solution            for veterinary use  Virbac S.A.
           Lactulosum            Syrup             667 mg/ml       Solvay Pharmaceuticals B.V.
  Commercial Name    Chemical constitution         Pharmaceutical form      Strength        Marketing authorisation holder

Dry          Lactulosum             Powder                      Solvay Pharmaceuticals B.V.

e           Preparat zawierający elektrolity,  Solution           for veterinary use  Fort Dodge
           witaminy, aminokwasy i
           dekstrozę.
n           Dydrogesteronum           Film-coated tablets     10 mg        Solvay Pharmaceuticals B.V.
n           Dydrogesteronum           Tablets           10 mg        Solvay Pharmaceuticals B.V.
n           Benzylpenicillinum procainicum   Suspension          for veterinary use  Intervet
           + Benzathini
           benzatylpenicillinum

           Cefadroxilum            Capsules           500 mg        Bristol-Myers Squibb S.p.A, Latina
           Cefadroxilum            Powder for oral suspension  125 mg/5ml      Bristol-Myers Squibb S.p.A, Latina
           Cefadroxilum            Powder for oral suspension  250 mg/5ml      Bristol-Myers Squibb S.p.A, Latina
           Cefadroxilum            Powder for oral suspension  500 mg/5ml      Bristol-Myers Squibb S.p.A, Latina
           Cefadroxilum            Soluble tablets       1g          Bristol-Myers Squibb S.p.A, Latina
           Cefadroxilum            Tablets           1g          Bristol-Myers Squibb S.p.A, Latina
e CvK         Szczepionka przeciw zakażeniom Liquid              for veterinary use  Fort Dodge
           koronawirusowym psów
e Max 10       Szczepionka dla psów przeciwko Lyophilisate + solvent      for veterinary use  Fort Dodge
           nosówce, zakaźnemu zapaleniu
           wątroby, zakażeniu dróg
           oddechowych wywołanym przez
           adenowirus typ2 i wirus
           parainluenzy oraz zakażeniom
           wywołanym przez koronawirus i
           parwowirus oraz leptospirozie
           wywołanej przez L. Canicola, L.
           Icterohaemorrhagiae, L.
           Grippotyphosa i L. Pomona
e Max 5        Szczepionka dla psów przeciwko Lyophilisate           for veterinary use  Fort Dodge
           nosówce, zakaźnemu zapaleniu
           wątroby, zakażeniu dróg
           oddechowych wywołanym przez
           adenowirus typ2 i wirus
           parainluenzy oraz zakażeniom
           wywołanym przez parwowirus
e Max 6        Szczepionka dla psów przeciwko Lyophilisate + solvent      for veterinary use  Fort Dodge
           nosówce, zakaźnemu zapaleniu
           wątroby, zakażeniu dróg
           oddechowych wywołanym przez
           adenowirus typ2 i wirus
           parainluenzy oraz zakażeniom
           wywołanym przez koronawirus i
           parwowirus
  Commercial Name    Chemical constitution         Pharmaceutical form      Strength         Marketing authorisation holder

e Max 9        Szczepionka dla psów przeciwko Lyophilisate + solvent      for veterinary use  Fort Dodge
           nosówce, zakaźnemu zapaleniu
           wątroby, zakażeniu dróg
           oddechowych wywołanym przez
           adenowirus typ2 i wirus
           parainluenzy oraz zakażeniom
           wywołanym przez parwowirus
           oraz leptospirozie wywołanej
           przez L. Canicola, L.
           Icterohaemorrhagiae, L.
           Grippotyphosa i L. Pomona
e Puppyshot 5     Szczepionka przeciw nosówce,    Liquid + lyophilisate    for veterinary use  Fort Dodge
           zakażeniom adenowirusowym,
           zakaźnemu zapaleniu wątroby,
           parainfluenzie i parwowirusowej
           chorobie psów
e Puppyshot 6     Szczepionka przeciw nosówce,    Liquid + lyophilisate    for veterinary use  Fort Dodge
           zakażeniom adenowirusowym,
           koronawirusowym, zakaźnemu
           zapaleniu wątroby, parainfluenzie
           i parwowirusowej chorobie psów
e Puppyshot 7     Szczepionka przeciw nosówce,    Liquid + lyophilisate    for veterinary use  Fort Dodge
           zakażeniom adenowirusowym,
           zakaźnemu zapaleniu wątroby,
           parainfluenzie i parwowirusowej
           chorobie psów oraz leptospirozie
e Puppyshot 8     Szczepionka przeciw nosówce,    Liquid + lyophilisate    for veterinary use  Fort Dodge
           zakażeniom wywołanym przez
           adenowirus typ 2, zakażeniom
           koronawirusowym, zakaźnemu
           zapaleniu wątroby, parainfluenzie
           i parwowirusowej chorobie psów
           oraz leptospirozie

           Natrii fluoridum          Suspension                    Colgate Palmolive GmbH
           Fentanylum             Transdermal pach       100 mcg/h      Janssen Pharmaceutica N.V.
           Fentanylum             Transdermal pach       25 mcg/h       Janssen Pharmaceutica N.V.
           Fentanylum             Transdermal pach       50 mcg/h       Janssen Pharmaceutica N.V.
           Fentanylum             Transdermal pach       75 mcg/h       Janssen Pharmaceutica N.V.

n           Mebeverinum             Film-coated tablets     135 mg        Solvay Pharmaceuticals B.V.
n           Mebeverinum             Suspension          10 mg/ml       Solvay Pharmaceuticals B.V.
n retard       Mebeverinum             Prolonged release capsules  200 mg        Solvay Pharmaceuticals B.V.
           Dydrogesteronum           Film-coated tablets     10 mg        Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
           Dirithromycinum           Film-coated tablets     250 mg        Lilly S.A.
   Commercial Name          Chemical constitution       Pharmaceutical form        Strength          Marketing authorisation holder

lin 20% Inj.            Tiamuliny wodorofumaran   Solution              for veterinary use   Novartis Produkte Inc.

lin 45%               Tiamuliny wodorofumaran   Powder               for veterinary use   Novartis Animal Health Inc.
                  Parecoxibum         Powder and solvent for solution for 20 mg         Pharmacia Europe EEIG
                                 injection
                  Parecoxibum         Powder and solvent for solution for 40 mg         Pharmacia Europe EEIG
                                 injection

                  Parecoxibum         Powder for solution for injection  20 mg         Pharmacia Europe EEIG
                  Parecoxibum         Powder for solution for injection  40 mg         Pharmacia Europe EEIG
n(pancreosol- poprzednia nazwa)                 Oral solution                       Krakowskie Zakłady Zielarskie "HERBAPOL" S.A
                  Botulinum toxin typ A    Lyophilisate for solution for    500 j.m.        Ipsen Ltd.
                                 subcutaneous or intramuscular
                                 injection
sosnowy                                                           A.C.E.F., Włochy
sosnowy                                                           Pharma Cosmetic, Kraków
oc - na przeziębienie i kaszel   dzień: Paracetamolum +    Film-coated tablets         dzień: 500 mg + 30   Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A.
                  Pseudoephedrinum +                        mg+ 15 mg, noc: 500
                  Dextromethorphanum, noc:                     mg + 30 mg + 15 mg
                  Paracetamolum +                         +2 mg
                  Pseudoephedrinum +
                  Dextromethorphanum +
                  Chlorphetaminum

oc - na przeziębienie, gorączkę i  dzień: Paracetamolum +    Film-coated tablets         dzień: 500 mg + 30   Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A.
                  Pseudoephedrinum, noc:                      mg, noc: 500 mg + 30
                  Paracetamolum +                         mg + 2 mg
                  Pseudoephedrinum +
                  Chlorphetaminum
AT                 Barii sulfas         Oral suspension                      E – Z – EM Inc.

D                  Barii sulfas         Powder                           E – Z – EM Inc.
                  Lanolinum anhydricum +    Cream                           Boots Healthcare International
                  Paraffinum liquidum +
                  Paraffinum solidum

10 mg                Zolpidemum          Film-coated tablets         10 mg         Desitin Arzneimittel GmbH
5 mg                Zolpidemum          Film-coated tablets         5 mg          Desitin Arzneimittel GmbH
5                  Urapidilum          Solution for injection       5 mg/ml        Altana Pharma AG
                                 Liquid                           Biocur Arzneimittel GmbH
                  Echinaceae purpureae herba  Oral solution            747 mg/ml       ratiopharm GmbH
                  succus
                  Echinaceae purpureae herba  Tablets               100 mg         ratiopharm GmbH
                  succus
 comp. Płyn w atomizerze                                                  WALA-Heilmittel GmbH

 Complexe Nr 40                         Drops                           Lehning Laboratoires
  Commercial Name     Chemical constitution        Pharmaceutical form       Strength        Marketing authorisation holder

 Compositum Forte SN                   Amp.                         Heel GmbH

 Compositum SN                      Amp.                         Heel GmbH
 extra         Echinaceae purpureae succus   Oral drops, solution                 Dr Theiss Naturwaren GmbH
            siccum
 Quarz comp.                       Eye drops            0,5ml        WALA-Heilmittel GmbH

 ratiopharm       Echinaceae angustifolia radix  Oral drops, solution      100.5 mg/ml     ratiopharm GmbH
            extractum siccum
 ratiopharm       Echinaceae angustifolia radix  Tablets             8 mg         ratiopharm GmbH
            extractum siccum
CEA/ARGENTUM ampułki                                             WALA-Heilmittel GmbH
CEA/ARGENTUM granulki                                             WALA-Heilmittel GmbH
 /Viscum comp.                      Gel                         WALA-Heilmittel GmbH
            Echinaceae purpureae herbae   Syrup                        MADAUS AG
            succus
            Echinaceae purpureae herbae   Lozenge                       MADAUS AG
            succus
            Echinaceae purpureae herbae   Oral solution                    MADAUS AG
            succus

ce ®          Echinaceae purpureae herbae et  Tablets             5,89 mg + 0,31 mg  Bioforce AG
            radix extractum spissum
            Echinaceae purpureae herba    Film-coated tablets       100 mg        Herbapol - Poznańskie Zakłady Zielarskie S.A.
            extractum

            Echinaceae purpureae herba    Ointment            50 mg/g       Herbapol - Poznańskie Zakłady Zielarskie S.A.
            extractum
o                                                       ratiopharm GmbH
                             Syrup                        Herbapol - Wrocławskie Zakłady Zielarskie S.A.

            Echinaceae angustifoliae radix  Film-coated tablets       150 mg        Medana Pharma TERPOL Group S.A.
            extractum siccum
            Echinaceae purpureae herba    Tablets             100 mg        Innowacyjno Wdrożeniowe Laboratorium
            extractum siccum                                   Farmaceutyczne LABOFARM, Starogard Gdański

n1%           iwermektyna           Solution            for veterinary use  Eco Animal Health Ltd.
            Omega-3-trójglicerydy      Capsules            250 mg        Exposan AB
% premix        Walnemuliny chlorowodorek    Premix             for veterinary use  Novartis Animal Health Austra GmbH
% premix        Walnemuliny chlorowodorek    Premix             for veterinary use  Novartis Animal Health Austra GmbH
% premix        Walnemuliny chlorowodorek    Premix             for veterinary use  Novartis Animal Health Austra GmbH
            Deksametazon, Nikotynamid,    Medicated candy         for veterinary use  Ceva Sante Animale
            Pirydoksyny chlorowodorek, DL-
            metionina
            Alprostadilum          Powder for urethral injection  10 mcg        Schwarz Pharma Sp. z o.o.
            Alprostadilum          Powder for urethral injection  20 mcg        Schwarz Pharma Sp. z o.o.
   Commercial Name    Chemical constitution     Pharmaceutical form         Strength       Marketing authorisation holder

            Alprostadilum        Powder for urethral injection   5 mcg       Schwarz Pharma Sp. z o.o.

            Vancomycinum        Powder for solution for intravenous 500 mg      Lek Pharmaceuticals d.d.
                          injection
            Vancomycinum        Powder for solution for intravenous 1 g        Lek Pharmaceuticals d.d.
                          injection
            Enalaprili maleas      Tablets              10 mg       Gedeon Richter Ltd.
            Enalaprili maleas      Tablets              2.5 mg       Gedeon Richter Ltd.
            Enalaprili maleas      Tablets              20 mg       Gedeon Richter Ltd.
            Enalaprili maleas      Tablets              5 mg        Gedeon Richter Ltd.
            Reboxetinum         Tablets              4 mg        Pharmacia & Upjohn S.p.A.-Milano

                          Capsules                       Scotia Pharmaceuticals Limited
            Venlafaxinum        Tablets              37.5 mg      Wyeth-Lederle Pharma GmbH Division Whitehall
            Venlafaxinum        Tablets              50 mg       Wyeth-Lederle Pharma GmbH Division Whitehall
            Venlafaxinum        Tablets              75 mg       Wyeth-Lederle Pharma GmbH Division Whitehall
R 150          Venlafaxinum        Prolonged release capsules     150 mg       Wyeth-Lederle GmbH

  37,5        Venlafaxinum        Capsules              37,5 mg      Wyeth - Lederle Pharma GmbH
R 75          Venlafaxinum        Prolonged release capsules     75 mg       Wyeth-Lederle GmbH
chlorowodorek                                               Caesar & Loretz GmbH Caelo
chlorowodorek                                               Farm-Impex s.j., Gliwice
chlorowodorek                                               Pharma Cosmetic, Kraków

chlorowodorek                                               Pharma Zentrale
chlorowodorek                                               PPH Galfarm Sp. z o.o., Kraków
5            Levothyroxinum natricum   Film-coated tablets        25 mcg       Hexal AG
0            Levothyroxinum natricum   Film-coated tablets        50 mcg       Hexal AG
5            Levothyroxinum natricum   Film-coated tablets        75 mcg       Hexal AG

0            Levothyroxinum natricum   Film-coated tablets        100 mcg      Hexal AG
0            Levothyroxinum natricum   Tablets              100 mcg      Hexal AG
5            Levothyroxinum natricum   Film-coated tablets        125 mcg      Hexal AG
5            Levothyroxinum natricum   Tablets              125 mcg      Hexal AG
0            Levothyroxinum natricum   Film-coated tablets        150 mcg      Hexal AG
0            Levothyroxinum natricum   Tablets              150 mcg      Hexal AG
            Levothyroxinum natricum   Tablets              25 mcg       Hexal AG
            Levothyroxinum natricum   Tablets              50 mcg       Hexal AG
            Levothyroxinum natricum   Tablets              75 mcg       Hexal AG
n            Paracetamolum        Effervescent tablets        500 mg       UPSA Laboratoires
n            Paracetamolum        Oral solution           30 mg/ml      UPSA Laboratoires Agen

n            Paracetamolum        Suppository            150 mg       UPSA Laboratoires Agen
n            Paracetamolum        Suppository            300 mg       UPSA Laboratoires Agen
  Commercial Name    Chemical constitution         Pharmaceutical form        Strength        Marketing authorisation holder

n           Paracetamolum          Suppository             600 mg        UPSA Laboratoires Agen

n           Paracetamolum          Suppository             80 mg        UPSA Laboratoires Agen
n           Paracetamolum          Tablets               500 mg        UPSA Laboratoires Agen
n Codeine       Codeinum + Paracetamolum    Effervescent tablets                   UPSA Laboratoires Agen
n Forte        Paracetamolum          Effervescent tablets        1000 mg       Laboratoires UPSA
n Ssabletki      Paracetamolum          Buccal tablets           500 mg        Laboratoires UPSA

n Vitamin C      Acidum ascorbicum (vit C) +   Effervescent tablets                   UPSA Laboratoires Agen
           Paracetamolum
alcium        Calcii lactogluconas + Acidum  Effervescent powder         (200mg Ca + 240mg  Byk-Mazovia Sp. z o.o. w Łyszkowicach
           ascorbicum                             Vit C)/4g

           Etilefrinum           Oral drops             7.5 mg/g       Boehringer Ingelheim International GmbH
           Etilefrinum           Tablets               5 mg         Boehringer Ingelheim International GmbH
           Isosorbidi mononitras      Tablets               10 mg        Schwarz Pharma AG
           Isosorbidi mononitras      Tablets               10 mg        Schwarz Pharma Sp. z o.o.
           Isosorbidi mononitras      Tablets               20 mg        Schwarz Pharma AG

           Isosorbidi mononitras      Tablets               20 mg        Schwarz Pharma Sp. z o.o.
           Isosorbidi mononitras      Tablets               40 mg        Schwarz Pharma AG
           Isosorbidi mononitras      Tablets               40 mg        Schwarz Pharma Sp. z o.o.
g           Isosorbidi mononitras      Prolonged release capsules     50 mg        Schwarz Pharma AG
g           Isosorbidi mononitras      Prolonged release tablets      50 mg        Schwarz Pharma AG

g 50         Isosorbidi mononitras      Prolonged release tablets      50 mg        Schwarz Pharma Sp. z o.o.
g 75         Isosorbidi mononitras      Prolonged release tablets      75 mg        Schwarz Pharma Sp. z o.o.
           Sodu chlorekPotasu chlorekSodu Effervescent tablet         for veterinary use  Fort Dodge
           wodorotlenekBezwodny kwas
           cytrynowyJednowodna
           lakotzaGlicyna
           Metronidazolum         Solution for intravenous infusion  5 mg/ml       Krka d.d., Novo mesto
%           Ephedrinum           Nasal drops, solution        10 mg/g       Prolab s.c. - Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo
                                                        Produkcyjno-Analityczno-Handlowe s.c. Paterek

%           Ephedrinum           Nasal drops, solution        20 mg/g       Prolab s.c. - Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo
                                                        Produkcyjno-Analityczno-Handlowe s.c. Paterek
           Fluorouracilum         Ointment              50 mg/g       ICN Polfa Rzeszów S.A.

           Metoprololi tartas       Tablets               100 mg        Egis Pharmaceuticals Ltd.
           Metoprololi tartas       Tablets               25 mg        Egis Pharmaceuticals Ltd.
           Metoprololi tartas       Tablets               50 mg        Egis Pharmaceuticals Ltd.
           Metoprololum          Film-coated, prolonged release   50 mg        Egis Pharmaceuticals Ltd.
                           tablets

           Metoprololum          Film-coated, prolonged release   100 mg        Egis Pharmaceuticals Ltd.
                           tablets
% proszek       Oxytetracyclinum        Powder               for veterinary use  KRKA
   Commercial Name    Chemical constitution         Pharmaceutical form      Strength          Marketing authorisation holder

A           Oxytetracyclinum          Solution           for veterinary use   KRKA

ees-ratiopharm     Ferrosi sulfas           Coated tablets        50 mg Fe++       ratiopharm GmbH
            Omega-3-trójglicerydy       Capsules, soft        300 mg         Gal s.c. Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Rolno -
                                                        Przetwórcze
            Preparat złożony          Tablets                        Curtis Healthcare Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo
                                                        Handlowe, Przedsiębiorstwo Farmaceutyków

            Bromfenwinfos           Solution           for veterinary use   Biowet Puławy Sp. z o.o.
                             Capsules                       Klinge Pharma GmbH
n 100 Premix      Monenzyna sodowa          Premix            for veterinary use   Elanco Animal Health
            Cisplatinum            Injection           10 mg          Eli Lilly

owet          Chlorek sodu, Chlorek potasu,   Solution           for veterinary use   Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjn
            Octan sodu, Siarczan magnezu,
            Glukoza
            Chlordiazepoxidum         Coated tablets        10 mg          Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
            Chlordiazepoxidum         Coated tablets        25 mg          Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
            Chlordiazepoxidum         Coated tablets        5 mg          Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
ol           Eleuterococci radicis extractum  Oral drops                      Herbapol Lublin S.A.
            fluidum
ol                            Capsules, hard                    Herbapol - Lublin S.A.
            Eleutherococci radix pulv.     Capsules, hard        350 mg         Phytopharm Klęka S.A.
natal                           Film-coated tablets                  Roche Consumer Health Ltd.
            Pimecrolimusum           Cream             10 mg/g         Novartis Pharma AG
            Sód, potas, wapń, magnez, żelazo, Liquid             for veterinary use   Biowet Puławy
            miedź, cynk, mangan, jod, kobalt
            Estradiolum            Transdermal pach                   Ethical
            Estradiolum            Transdermal pach                   Ethical
            Indometacinum           Spray                       1% Sankyo Pharma GmbH - München
                             Gel              12.5 mg fluoru/g    GABA International AG

            Ginkgo bilobae extr. sicc.,    Tablets            48 mg + 59 mg      Wrocławskie Zakłady Zielarskie "HERBAPOL" S.
            Eleutherococci radix extr. sicc.
            Mometasonum            Coutanous liquid       1 mg/g         Schering-Plough Labo N.V.
            Mometasonum            Cream             1 mg/g         Schering-Plough Labo N.V.

            Mometasonum            Ointment           1 mg/g         Schering-Plough Labo N.V.
            Mometasoni furoas, Acidum     Ointment                       Schering – Plough Central East S.A.
            salicylicum
            Mometasonum            Cream             1 mg/g         Blau Farma Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
            Levothyroxinum natricum      Tablets            100 mcg         Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House

            Levothyroxinum natricum      Tablets            100 mcg         GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
            Levothyroxinum natricum      Tablets            50 mcg         Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
    Commercial Name        Chemical constitution         Pharmaceutical form       Strength        Marketing authorisation holder

                 Levothyroxinum natricum       Tablets            50 mcg       GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

 echnecjanu sodowego 99 mTc    Preparat radiodiagnostyczny     Solution for injection              Polatom Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów
y z generatora radionuklidowego
Tc
                 Valerianae radix extractum     Capsuels, hard         300 mg       Biokraft Pharma
                 siccum
0,05%               Emedastinum             Eye drops, solution      0.5 mg/ml     Alcon Laboratoires UK Ltd.
4                 Ondansetronum            Film-coated tablets      4 mg        Cipla Ltd.
8                 Ondansetronum            Film-coated tablets      8 mg        Cipla Ltd.
 2 ml               Ondansetronum            Solution for injection     2 mg/ml      Cipla Ltd.
 4 ml               Ondansetronum            Solution for injection     4 mg/ml      Cipla Ltd.
                 Ondansetronum            Film-coated tablets      4 mg        Gedeon Richter Ltd.
                 Ondansetronum            Film-coated tablets      8 mg        Gedeon Richter Ltd.
                 Ondansetronum            Solution for injection and   2 mg/ml      Gedeon Richter Ltd.
                                   intravenous infusion

                 Lidocainum + Prilocainum      Cream             (25mg + 25mg)/g  AstraZeneca AB
                 Lidocainum + Prilocainum      Pach              (25mg + 25mg)/g  AstraZeneca AB
                 Terbinafinum            Gel              10 mg / g     Wytwórnia Artykułów Farmaceutycznych i
                                                            Kosmetycznych "EMO"

                 Naproxenum             Gel              100 mg/g      EMO Wytwórnia Artykułów Farmaceutycznych i
                                                            Kosmetycznych doc dr hab.. Farm. Michał Oginsk
D.I.               Coagulation factor VIII       Lyophilisate and solvent for  1000 j.m.     Instituto Sierovaccinogeno Italiana - I.S.I. S.p.A.
                                   solution for injection and
                                   intravascular infusion
D.I.               Coagulation factor VIII       Lyophilisate and solvent for  250 j.m.      Instituto Sierovaccinogeno Italiana - I.S.I. S.p.A.
                                   solution for injection and
                                   intravascular infusion
D.I.               Coagulation factor VIII       Lyophilisate and solvent for  500 j.m.      Instituto Sierovaccinogeno Italiana - I.S.I. S.p.A.
                                   solution for injection and
                                   intravascular infusion

                 Sulfadiazine silver w stężeniu 10  Gel              10 mg/g      EMO Wytwórnia Artykułów Farmaceutycznych i
                 mg/g                                         Kosmetycznych, Ksawerów k/Łodzi
                 Hippocastani extractum spissum   Gel              (40mg + 15mg) /g  EMO Wytwórnia Artykułów Farmaceutycznych i
                 + Arnicae tinctura                                  Kosmetycznych doc dr hab.. Farm. Michał Oginsk

Forte               Hippocastanum extr, Arnica extr, Gel                preparat złożony  Wytwórnia Artykułów Farmaceutycznych i
                 Chamomilla extr, Trannin,                               Kosmetycznych "EMO"
                 Prilocainum

                 Vitex agni casti fructus extractum Film-coated tablets       20 mg       Tentan AG
                 siccum
                 Naproxenum             Gel              100 mg / g     Wytwórnia Artykułów Farmaceutycznych i
                                                            Kosmetycznych "EMO"
  Commercial Name    Chemical constitution       Pharmaceutical form      Strength        Marketing authorisation holder

           Sól Emska          Inhalation solution                  Simens & Co

           Sól Emska          Nasal spray                      Simens & Co
           Metoprololum        Film-coated, prolonged release  50 mg        IVAX - CR a.s.
                         tablets
           Metoprololum        Film-coated, prolonged release  100 mg        IVAX - CR a.s.
                         tablets

           Metoprololum        Film-coated, prolonged release  200 mg        IVAX - CR a.s.
                         tablets
mg          Enalaprilu maleinian    Tablet              for veterinary use  Merial SAS
0 mg         Enalaprilum         Tablet              for veterinary use  Merial SAS
,5 mg         Enalaprilum         Tablet              for veterinary use  Merial SAS
0 mg         Enalaprilum         Tablet              for veterinary use  Merial SAS
mg          Enalaprilum         Tablet              for veterinary use  Merial SAS
           Enalaprili maleas      Tablets             10 mg        Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A

           Enalaprili maleas      Tablets             5 mg         Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A
RIL - Pane      Enalapilum         Tablets             5 mg         KRKA Polska Sp. z o.o.
RIL - Pane      Enalapilum         Tablets             10 mg        KRKA Polska Sp. z o.o.
RIL - Pane      Enalapilum         Tablets             20 mg        KRKA Polska Sp. z o.o.
- pane        Enalaprili maleas      Tablets             2,5 mg        KRKA Polska Sp. z o.o.

           Enalapilum         Tablets             2,5 mg        KRKA d.d., Novo mesto
           Enalaprilatum        Injection            1.25 mg/ml      Krka d.d., Novo mesto
           Enalaprili maleas      Tablets             10 mg        Krka d.d., Novo mesto
           Enalaprili maleas      Tablets             20 mg        Krka d.d., Novo mesto
           Enalaprili maleas      Tablets             5 mg         Krka d.d., Novo mesto
           Enalaprili maleas +     Tablets                        Krka d.d., Novo mesto
           Hydrochlorothiazidum
           Enalaprili maleas +     Tablets                        Krka d.d., Novo mesto
           Hydrochlorothiazidum

           Enalaprili maleas      Tablets             10 mg        P.P.H.U. Biofarm Sp. z o.o.
           Enalaprili maleas      Tablets             20 mg        P.P.H.U. Biofarm Sp. z o.o.
           Enalaprili maleas      Tablets             5 mg         P.P.H.U. Biofarm Sp. z o.o.
0           Enalaprili maleas      Tablets             10 mg        ratiopharm GmbH
0           Enalaprili maleas      Tablets             20 mg        ratiopharm GmbH
           Enalaprili maleas      Tablets             5 mg         ratiopharm GmbH

           Enalapilum         Tablets             2,5 mg        Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A.
           Enalaprili maleas      Tablets             10 mg        Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty
           Enalaprili maleas      Tablets             20 mg        Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty
           Enalaprili maleas      Tablets             5 mg         Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty
           Enalaprili maleas      Tablets             10 mg        Mepha-Pharma AG
   Commercial Name    Chemical constitution          Pharmaceutical form         Strength        Marketing authorisation holder

            Enalaprili maleas         Tablets               20 mg        Mepha-Pharma AG

            Enalaprili maleas         Tablets               5 mg         Mepha-Pharma AG
            Enalapilum             Tablets               10 mg        PLIVA - Lachema a.s.
            Enalapilum             Tablets               20 mg        PLIVA - Lachema a.s.
            Enalapilum             Tablets               5 mg         PLIVA - Lachema a.s.
            Etanerceptum            Powder and solvent for solution for 25 mg        Wyeth-Lederle GmbH
                              injection
 ac           Żywa szczepionka dla kur      Lyophilisate            for veterinary use  FATRO S.p.A.
            przeciw zakaźnemu zapaleniu
            mózgu i rdzenia kręgowego
            ptaków
Adults         Encephalitis, tick borne      Suspension for intramuscular    1.5 mcg FSME-virus  Chiron Behring GmbH & Co.
            immunoglobulin           injection

K            Encephalitis, tick borne      Suspension for intramuscular    0.75 mg/0,25 ml   Chiron Behring GmbH & Co.
            immunoglobulin           injection
            Acidum acetylsalicylicum      Film-coated, gastro-resistant tablets 325 mg       Perrigo Company
  Cardio       Acidum acetylsalicylicum      Film-coated, gastro-resistant tablets 81 mg       Kato Laboratories Inc.

  Cardio 81      Acidum acetylsalicylicum      Film-coated, gastro-resistant tablets 81 mg       Omega Rex s.c.
n            Prednisolonum           Tablets               5 mg         Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
            Prednisonum            Tablets               1 mg         Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
            Prednisonum            Tablets               10 mg        Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
            Prednisonum            Tablets               20 mg        Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
            Prednisonum            Tablets               5 mg         Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
            Szczepionka dla norek przeciw   Suspension             for veterinary use  United Vaccines Inc.
            zakaźnemu zapaleniu jelit
n            Immunoglobulinum humanum      Lyophilisate and solvent for    50 mg/ml       Baxter AG
                              solution for intravenous infusion  immunoglobuliny G

            Kompleks dekstranu i żelaza    Solution              for veterinary use  Fatro
0            Kompleks dekstranu i żelaza    Solution              for veterinary use  Fatro
PF           Prazikwantel, Fenbendazol     Tablet               for veterinary use  HeinzHaupt
Plus          Prazikwantel, Pyrantelu      Tablet               for veterinary use  Bomac Lab.
            embonian, Oksantelu embonian

PP           prazikwantel, embonian pyrantelu Paste                 for veterinary use  Bomac
PPO           prazikwantel, pyrantel, oksantel  Tablets               for veterinary use  Bomac
n            Praziquantelum           Solution              for veterinary use  aniMedica West
10           Enalapilum             Tablets               10 mg        Polfarmex S.A.

20           Enalapilum             Tablets               20 mg        Polfarmex S.A.
5            Enalapilum             Tablets               5 mg         Polfarmex S.A.
            Dinatrii edetas          Liquid               150 mg/g       Chema Elektromet Spółdzielnia Pracy- Przemysłow
            Oligomery procyjanidowe      Film-coated, gastro-resistant tablets 150 mg       Sanofi-Synthelabo France
   Commercial Name     Chemical constitution        Pharmaceutical form        Strength         Marketing authorisation holder

- Asta           Cyclophosphamidum        Coated tablets           50 mg         Asta Medica AG

- Asta           Cyclophosphamidum        Powder for solution for injection  200 mg        Asta Medica AG
- Asta           Cyclophosphamidum        Powder for solution for intravenous 1 g          Asta Medica AG
                              infusion
              Natrii phosphas + Natrii    Solution for rectal infusion               R & C - Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne s.c.
              phosphas (32P)

00             Pyritinolum           Coated tablets           0.1 g         Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
00             Pyritinolum           Film-coated tablets         200 mg        Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
  Inj.          Enrofloxacinum         Solution              for veterinary use  Biowet Puławy
  sol.          Enrofloxacinum         Solution              for veterinary use  Biowet Puławy

n 10%           Oxytetracyclinum        Solution              for veterinary use  Intervet
XB             Hepatitis B, purified antigen  Suspension for injection      10 mcg/0,5 ml     SmithKline Beecham Biologicals
XB             Hepatitis B, purified antigen  Suspension for injection      20 mcg/1 ml      SmithKline Beecham Biologicals
N                             Amp.                           Heel GmbH
(Ramoclav)         Amoxicillinum + Acidum     Powder for oral suspension     (125 mg+31,25 mg)/  Ranbaxy Laboratoires Ltd.
              clavulanicum                            5ml
(Ramoclav)         Amoxicillinum + Acidum     Powder for oral suspension     (250 mg+62,5 mg)/ 5  Ranbaxy Laboratoires Ltd.
              clavulanicum                            ml
ryna            Enoxaparinum          Amp-syringe             40 mg         Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A

ryna            Enoxaparinum          Amp-syringe             60 mg         Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A
ryna            Enoxaparinum          Amp-syringe             80 mg         Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A
ryna            Enoxaparinum          Amp-syringe             20 mg         Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A
smaku waniliowym)     Preparat odżywczy        Liquid                          Abbott Laboratories B.V. Ross Product Manufactu
us ( o smaku malinowym)  Preparat odżywczy        Liquid                          Abbott Laboratories B.V. Ross Product Manufactu

us ( o smaku waniliowym)  Preparat odżywczy        Liquid                          Abbott Laboratories B.V. Ross Product Manufactu
ox 10%           Enrofloxacinum         Solution              for veterinary use  Zakłady Farmaceutyczne Biowet
ox 5% Injectio       Enrofloxacinum         Solution              for veterinary use  Zakłady Farmaceutyczne „Biowet‖ Sp. z o.o
ox 50 mg tabletki     Enrofloxacinum         Tablet               for veterinary use  Zakłady Farmaceutyczne Biowet Sp. z o.o.
0% oral          Enrofloxacinum         Solution              for veterinary use  Vet-Agro Sp. z o.o.

% inj.           Enrofloxacinum         Solution              for veterinary use  Vet-Agro
acyna 10%         Enrofloxacinum         Solution              for veterinary use  Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjn
acyna 10% inj.       Enrofloxacinum         Solution              for veterinary use  Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjn
acyna 10% Płyn       Enrofloxacinum         Liquid               for veterinary use  Vetos-Farma
cyna 10% iniekcja     Enrofloxacinum         Solution              for veterinary use  Vetos-Farma
cyna 5% iniekcja      Enrofloxacinum         Solution              for veterinary use  Vetos-Farma
n 10%           Enrofloxacinum         Solution              for veterinary use  Felix Pharma
0%             Enrofloxacinum         Solution              for veterinary use  KRKA
0% Oral          Enrofloxacinum         Solution              for veterinary use  KRKA
5             Enrofloxacinum         Tablet               for veterinary use  KRKA
   Commercial Name        Chemical constitution         Pharmaceutical form         Strength       Marketing authorisation holder

50                Enrofloxacinum          Tablet               for veterinary use  KRKA

5%                Enrofloxacinum          Liquid               for veterinary use  KRKA
%                Enrofloxacinum          Solution              for veterinary use  KRKA
smaku waniliowym)        Preparat odżywczy        Liquid                          Abbott Laboratories B.V. Ross Product Manufactu
smaku waniliowym)        Preparat odżywczy        Powder                          Abbott Laboratories B.V. Ross Product Manufactu
us                                Liquid                          Abbott Laboratories B.V. Ross Product Manufactu

us (o smaku waniliowym)     Preparat odżywczy        Liquid                          Abbott Laboratories B.V. Ross Product Manufactu
us HN              Preparat odżywczy        Liquid                          Ross Products Division- Abbott Laboratories
us HN ( o smaku waniliowym)   Preparat odżywczy        Liquid                          Ross Products Division- Abbott Laboratories
us HN (o smaku bananowym)    Preparat odżywczy        Oral solution                      Abbott Laboratories B.V. Ross Product Manufactu
us HN (o smaku czekoladowym)   Preparat odżywczy        Liquid                          Ross Products Division- Abbott Laboratories

us HN (o smaku czekoladowym)   Preparat odżywczy        Oral solution                      Abbott Laboratories B.V. Ross Product Manufactu
us HN (o smaku owoców leśnych)  Preparat odżywczy        Oral solution                      Abbott Laboratories B.V. Ross Product Manufactu
us HN (o smaku waniliowym)    Preparat odżywczy        Oral solution                      Abbott Laboratories B.V. Ross Product Manufactu
d                Sulfaguanidyna, Sulfadymidyna,  Tablet               for veterinary use  Biowet Puławy
                 Formosulfatiazol

ment               Stabilizowane drobnoustroje   Lyophilisate            for veterinary use  Richter Pharma
                 Lactobacillus sp.
t                Neomycyny siarczan,       Granules              for veterinary use  ZakładyFarmaceutyczne Biowet
                 Sulfaguanidyna

50                Saccharomyces boulardii     Capsules              250 mg        Laboratoires Biocodex
50                Saccharomyces boulardii     Powder               250 mg        Laboratoires Biocodex
                 Preparat ziołowy         Oral solution                      Phytopharm Klęka S.A.
                 Budesonidum           Prolonged release capsules, hard  3 mg         AstraZeneca AB
                 Acidum acetylsalicylicum     Film-coated tablets         325 mg        LNK International Inc.
1                Acidum acetylsalicylicum     Film-coated, gastro-resistant tablets 81 mg       LNK International Inc.
                 Ubidecarenonum          Granules              30 mg/g       Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
                 Ubidecarenonum          Tablets               30 mg        Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
  Plus             Ubidecarenonum          Capsules              30 mg        Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
  F5              Dinoprostum           Solution for injection       5 mg/1 ml      Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co.
                                 Liquid                          WALA-Heilmittel GmbH
Parenteral            Phenytoinum           Solution for injection       50 mg/ml       Parke Davis GmbH
                                 Capsules              0.5 g        Pharmarex Development and Trade Ltd.
um hydrochloricum        Ephedrinum            Solution for subcutaneous or    25 mg/ml       Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
                                 intramuscular injection
                 Lamotriginum           Tablets               25 mg        GENEXO Sp.z.o.o Warszawa
                 Lamotriginum           Tablets               50 mg        GENEXO Sp.z.o.o Warszawa
                 Lamotriginum           Tablets               100 mg        GENEXO Sp.z.o.o Warszawa
0                Lamotriginum           Tablets               100 mg        Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
  Commercial Name    Chemical constitution       Pharmaceutical form       Strength        Marketing authorisation holder

            Lamotriginum          Tablets             25 mg        Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖

            Lamotriginum          Tablets             50 mg        Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
 IS/PLUMBUM ampułki                                            WALA-Heilmittel GmbH
 IS/PLUMBUM granulki                                            WALA-Heilmittel GmbH
            Lamotriginum          Tablets             25 mg        Łódzkie Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne POLON
                                                      z o.o.

            Lamotriginum          Tablets             50 mg        Łódzkie Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne POLON
                                                      z o.o.
            Lamotriginum          Tablets             100 mg        Łódzkie Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne POLON
                                                      z o.o.
                           Capsules                       Scotia Pharmaceuticals Limited
n           Epoetinum alfa         Solution for injection     2000 j.m./ml     Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A
n           Epoetinum alfa         Solution for injection     4000 j.m./ml     Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A
            Epoetinum omega        Solution for subcutaneous and  4000 j.m./1 ml    Fumedica Biopol Sp. z o.o.
                           intravascular injection

            Epoetinum omega        Solution for subcutaneous and  2000 j.m./1 ml    Fumedica Biopol Sp. z o.o.
                           intravenous injection
            Erythropoetinum        Solution for intravenous and  1000 j.m./0,5ml , 2000 GENEXO Sp.z.o.o Warszawa
                           subcutanous injection      j.m./0,5ml , 2000
                                           j.m./ml , 3000
                                           j.m./0,3ml , 4000
                                           j.m./0,4ml , 4000
                                           j.m./ml , 10 000
                                           j.m./ml

            Epoetinum alfa         Solution for intravenous and  20000 j.m./0,5 ml;  Cilag AG
                           subcutaneous injection     40000 j.m./ml
            Erythropoietinum        Solution for intravenous or   10000 j.m./ml    Cilag AG
                           subcutaneous injection
            Erythropoietinum        Solution for intravenous or   2000 j.m./ml     Cilag AG
                           subcutaneous injection
            Erythropoietinum        Solution for intravenous or   4000 j.m./ml     Cilag AG
                           subcutaneous injection

            Enalaprili maleas       Tablets             10 mg        Hexal AG
            Enalaprili maleas       Tablets             2.5 mg        Hexal AG
            Enalaprili maleas       Tablets             20 mg        Hexal AG
            Enalaprili maleas       Tablets             5 mg         Hexal AG
our-On         Eprinomektyna         Solution            for veterinary use  Merial

            Iwermektyna          Paste              for veterinary use  Merial
            pyrantelu embonian       Paste              for veterinary use  Bimeda
% Oral Gel       Moksydektyna          Gel               for veterinary use  Fort Dodge Veterinaria S.A.
            Inaktywowana szczepionka dla  Emulsion            for veterinary use  Merial SAS
            koni przeciw grypie i
            wirusowemu ronieniu klaczy
            Szczepionka przeciw grypie koni Suspension           for veterinary use  Merial
quenza T        Inaktywowana szczepionka dla  Suspension           for veterinary use  Intervet International B.V.
   Commercial Name    Chemical constitution         Pharmaceutical form       Strength        Marketing authorisation holder

             koni przeciwko influenzie koni i
             tężcowi
esequin NN Plus     szczepionka do czynnego      Suspension           for veterinary use  Intervet International
             uodparniania koni i kuców przed
             klinicznymi objawami infekcji
             układu oddechowego
             Iwermektyna, Prazikwantel     Paste              for veterinary use  Virbac do Brasil
             iwermektyna, prazikwantel     Paste              for veterinary use  Bomac
             Ciclosporinum           Gelatin capsules, soft     100 mg        IVAX-CT a.s.
             Ciclosporinum           Gelatin capsules, soft     25 mg        IVAX-CT a.s.
             Ciclosporinum           Gelatin capsules, soft     50 mg        IVAX-CT a.s.
             Ciclosporinum           Oral solution          100 mg/ml      IVAX-CT a.s.

PLUS           inaktywowana szczepionka dla    Suspension           for veterinary use  Pfizer
             świńprzeciwko różycy
             Nifuroxazidum           Capsules            200 mg        Synthelabo Group. Laboratoires Synthelabo
             Nifuroxazidum           Oral suspension         218 mg/5 ml     Synthelabo Group. Laboratoires Synthelabo
             bromoheksyna            Solution            for veterinary use  Laboratiorios Calier SA
             Sildenafilum            Film-coated tablets       100 mg        Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
             Sildenafilum            Film-coated tablets       50 mg        Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
             Sildenafilum            Film-coated tablets       25 mg        Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
             Mildronatum            Capsules            250 mg        Public Joint Stock Company „Grindex‖
na            Bromocriptinum           Tablets             2.5 mg        Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA

num tartaricum      Ergotaminum            Coated tablets         1 mg         Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy "Filofarm" ,
                                                         Bydgoszcz
l                              Amp.                         Heel GmbH
             Acidum acetylsalicylicum +     Tablets             300mg + 50mg +    AFLOFARM Fabryka Leków Sp. z o.o.
             Coffeinum + Ethoxybenzamidum                    100mg
             Rubella, live attenuated      Lyophilisate for solution for  1 dawka       SmithKline Beecham Biologicals
                              injection
             Rubella, live attenuated      Lyophilisate for solution for  10 dawek       SmithKline Beecham Biologicals
                              injection
n 1 krople                                                    WELEDA
n 2 tabletki                                                   WELEDA
arvo           Szczepionka dla świń przeciwko   Suspension           for veterinary use  Hoechst Russel
             różycy I parwowirozie świń

Żel           Erythromycinum           Gel               20 mg / g      Wytwórnia Artykułów Farmaceutycznych i
                                                         Kosmetycznych "EMO"
ycinum          Erythromycinum           Film-coated tablets       200 mg        Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
ycinum          Erythromycinum           Granules for oral solution   125 mg        Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
ycinum          Erythromycinum           Granules for oral solution   250 mg        Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
ycinum Intravenosum   Erythromycinum           Lyophilisate for solution for  300 mg        Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
                              intravenous infusion
ycinum pro suspensione  Erythromycinum           Granules for oral solution   125 mg/5ml      Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
cyna           Erythromycinum                                     BUFA b.v. Pharmaceutical Products
cyna           Erythromycinum                                     Interforum Pharma Sp. z o.o., Kraków
   Commercial Name    Chemical constitution       Pharmaceutical form          Strength        Marketing authorisation holder

cyna          Erythromycinum                                       Pharma Cosmetic, Kraków

cyna          Erythromycinum                                       Pharma Zentrale
cyna          Erythromycinum                                       PPH Galfarm Sp. z o.o., Kraków
            Erytromycyny rodanek       Powder               for veterinary use   Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa‖
  granulat 20%    Rodanek etyromycyny       Granules              for veterinary use   Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa‖
a            Fructosi – 1,6 – diphosphas   Solution for infusion       100 ml         Biomedica Foscama S.p.A.

a 0,5          Fructosi – 1,6 – diphosphas   Lyophlisated powder        0,5 g         Biomedica Foscama S.p.A.
a 5,0          Fructosi – 1,6 – diphosphas   Lyophlisated powder        5,0 g         Biomedica Foscama S.p.A.
            Sulfaklozyny sól sodowa     Powder               for veterinary use   Novartis Produkte Inc.
m            Hyperici herbae extractum    Capsules, hard           71,0-84,0 mg      Scharper & Brümmer GmbH & Co.KG
            siccum

N                            Oral solution                       Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG
N                            Tablets                          Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG
            Preparat ziołowy         Ointment                         Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasc
                                                          Lek

            Hippocastani semen extractum   Film-coated tablets        167 mg         Poznańskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" S.A.
            siccum
            Hippocastani semen extractum   Gel for external use        (83,5mg + 50 j.m.)/g  Herbapol - Poznańskie Zakłady Zielarskie S.A.
            siccum + Heparinum

            Hippocastani semen extractum   Film-coated tablets        2.5 mg         Herbapol - Poznańskie Zakłady Zielarskie S.A.
            spissum
            Rocuronii bromidum        Intravenous injection (solution)  0.1 g/10 ml      Organon N.V.
            Rocuronii bromidum        Intravenous injection (solution)  50 mg/5 ml       Organon N.V.

orm           Zopliconum            Film-coated tablets        7,5 µg         Esparma GmbH
EPSIN 200 Retard    Carbamazepinum          Prolonged release tablets     200 mg         Esparma GmbH
EPSIN 400 Retard    Carbamazepinum          Prolonged release tablets     400 mg         Esparma GmbH
            Disulfiramum           Implantatation tablets       100 mg         Sanofi Winthrop-Gentilly Cedex
            Benzylpenicillinum procainicum  Suspension             for veterinary use   Laboratiorios Calier SA
            + Dihydrostreptomycinum

            Dimeticonum           Granules for oromucosal use    60 mg         Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
   Commercial Name    Chemical constitution        Pharmaceutical form      Strength         Marketing authorisation holder

n            Dimeticonum           Capsules            40 mg         Berlin-Chemie AG (Menarini Group)

n            Simeticonum           Oral drops           40 mg/ml       BERLIN - CHEMIE AG (Menarini Group)
n 40          Simeticonum           Emulsion            40 mg/5 ml      Berlin-Chemie AG (Menarini Group)
            Dimeticonum           Capsules            50 mg         Synteza Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Farmaceutyc
                                                       Chemiczne

            Dimeticonum           Drops             20 mg/1 kroplę    Synteza Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Farmaceutyc
                                                       Chemiczne
            Dimeticonum           Oral granules         150 mg/5g       Synteza Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Farmaceutyc
                                                       Chemiczne
            Phospholipidum essentiale    Capsuels, hard         300 mg        AFLOFARM Fabryka Leków Sp. z o.o.
            Phospholipidum essentiale    Solution for injection     50 mg/ml       Rhone-Poulenc Rorer A. Natterman & Cie.GmbH
  forte        Phospholipidum essentiale    Capsules            300 mg        Rhone-Poulenc Rorer A. Natterman & Cie.GmbH
  forte        Phospholipidum essentiale    Capsules            300 mg        Rhône-Poulenc Rorer Sp. z o.o.
                            Herbal tea                      Essiac Products Inc.

            Estradiolum + Norethisteronum  Transdermal patch                  Novartis Pharma AG
            Estradiolum + Norethisteronum  Transdermal patch                  Novartis Pharma AG
qui           Estradiolum + Norethisteronum  Transdermal patch                  Novartis Pharma AG
m            Estazolamum           Tablets            2 mg         Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
m            Estazolamum           Tablets            2 mg         Aflofarm

m            Estazolamum           Tablets            2 mg         Polfarmex S.A.
b TTS          Estradiolum + Norethisteronum  Transdermal patch                  Novartis Pharma AG
            Estramustinum          Capsules            140 mg        Pharmacia & Upjohn S.p.A.-Milano
            Estramustinum          Lyophilisate and solvent for  300 mg        Pharmacia & Upjohn S.p.A.-Milano
                            solution for injection

  MX 25        Estradiolum           Transdermal patch       25 mcg/24 h      Novartis Pharma AG
  MX 50        Estradiolum           Transdermal patch       50 mcg/24 h      Novartis Pharma AG
  MX 100       Estradiolum           Transdermal patch       100 mcg/24 h     Novartis Pharma AG
  TTS 25       Estradiolum           Transdermal patch       25 mcg/24h      Novartis Pharma AG
  TTS 50       Estradiolum           Transdermal patch       50 mcg/24h      Novartis Pharma AG

  TTS 100       Estradiolum           Transdermal patch       100 mcg/24h      Novartis Pharma AG
            Estradiolum           Cream             0,01%         Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A
            Estradiolum           Gel              0,06%         Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A
            Estradiolum           Tablets            2 mg         Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A
- Depot         Estradiolum           Solution for injection     10 mg/1 ml      Jenapharm GmbH & Co.
00           Estradiolum           Transdermal patch       100 mcg/24 h     Novartis Pharma AG
7,5           Estradiolum           Transdermal patch       37.5 mcg/24 h     Novartis Pharma AG
0            Estradiolum           Transdermal patch       50 mcg/24 h      Novartis Pharma AG
5            Estradiolum           Transdermal patch       75 mcg/24 h      Novartis Pharma AG
  25         Estradiolum           Transdermal patch       0,39 mg; 25 µg/dobę  Novartis Pharma AG
   Commercial Name         Chemical constitution       Pharmaceutical form         Strength        Marketing authorisation holder

                 Estradiolum          Gel                0.1 %        Theramex Laboratory

                 Estradiolum          Film-coated tablets        2 mg         Chemical Works of Gedeon Richter Ltd.
                 Estradiolum          Vaginal disc                      PHARMACIA AB
00                Estradiolum          Transdermal patch         8 mg (100 mcg/24h)  Hexal AG
5                 Estradiolum          Transdermal patch         2 mg (25 mcg/24h)  Hexal AG
0                 Estradiolum          Transdermal patch         4 mg (50 mcg/24h)  Hexal AG

                 Estradiolum          Film-coated tablets        2 mg         Novo Nordisk A/S
forte               Estradiolum          Film-coated tablets        4 mg         Novo Nordisk A/S
mite               Estradiolum          Film-coated tablets        1 mg         Novo Nordisk A/S
on                Estradiolum          Tablets              0.5 mg        Adamed Sp. z o.o.
on                Estradiolum          Tablets              1 mg         Adamed Sp. z o.o.

on                Estradiolum          Tablets              2 mg         Adamed Sp. z o.o.
 40                Estradiolum          Pach                40 mcg/24 h     Adamed Sp. z o.o.
 80                Estradiolum          Pach                80 mcg/24 h     Adamed Sp. z o.o.
                 Kloprostenol          Solution              for veterinary use  Schering-PloughCentral East Ag
ny mleczan                                                        Interforum Pharma Sp. z o.o., Kraków

ny mleczan                                                        Margo Corporation, Warszawa
ny mleczan                                                        Pharma Cosmetic, Kraków
ny mleczan                                                        Pharma Zentrale
ny mleczan                                                        PPF GEMI, Karczew
ny mleczan                                                        Prolab, Paterek k/Nakła
ny mleczan                                                        Wytwórnia Euceryny Laboratorium Farmaceutycz
                                                             Coel, Kraków
ny mleczan (Ethacridini lactas)                                             PPH Galfarm Sp. z o.o., Kraków
0 g/l               Ethanolum 760 g/l                                   Polmos Wrocław
0g/l               Ethanolum 760 g/l                                   Farm-Impex s.j., Gliwice
0g/l               Ethanolum 760 g/l                                   Gruntpol, Kalisz
wy                                                            Aliachem, Czechy
wy stabil. fenidonem                                                   Lachema, Czechy
YLOWY stabilizowany fenidonem                                              Slovgal s.r.o.
ol                Ethambutolum          Capsules              250 mg        Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.

                 Ethisteronum          Sublingual tablets         25 mg        Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
                 Naltrexonum          Film-coated tablets        50 mg        Aop Orphan Pharmaceuticals AG
                 Amifostinum          Powder for solution for infusion  500 mg        USB Farma, Holandia
                 Isosorbidi mononitras     Prolonged release capsules     20 mg        Yamanouchi Europe B.V.
                 Isosorbidi mononitras     Prolonged release capsules     40 mg        Yamanouchi Europe B.V.
                 Isosorbidi mononitras     Prolonged release capsules     60 mg        Yamanouchi Europe B.V.

                 Acidum acetylsalicylicum +   Tablets                         Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy
                 Coffeinum + Ethoxybenzamidum                              S.C."VETOS-FARMA"
bl .150 g             Etodolak            Tablets              for veterinary use  Fort Dodge
bl .300 g             Etodolak            Tablets              for veterinary use  Fort Dodge

                 Acidum acetylsalicylicum +   Tablets                         Marcmed s.c.
                 Coffeinum + Ethenzamidum
    Commercial Name        Chemical constitution      Pharmaceutical form          Strength        Marketing authorisation holder

                 Etoposidum           Concantrate for solution for     20 mg/ml       medac Gesellschaft medac Gesellschaft für klinisc
                                 intravenous infusion                   Spezialpräparate mbH
 -Lipuro             Etomidatum           Emulsion for intravenous injection 2 mg/ml        B. Braun Melsungen AG
YNA Plus Tabletki Od Bólu Głowy  Acidum acetulsalicylicum +   Tablets               450 mg + 50 mg    Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A.
                 Coffeinum
- tabletki od bólu głowy     Acidum acetylsalicylicum +   Tablets                          Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty
                 Coffeinum + Ethoxybenzamidum
s                 Etoposidum           Lyophilisate for solution for    100 mg        Bristol Myers Squibb Company
                                 intravenous infusion

                 Etoposidum           Solution for injection        20 mg/ml       Pharmacia & Upjohn Pty Ltd.
                                 Concantrate for solution for infusion 100 mg / 5 ml    VIPHARM S.A. Warszawa
 - Pierre Fabre          Etoposidum           Concantrate for solution for     100 mg/5ml      Pierre Fabre Medicament Idron
                                 intravenous infusion

Ebewe, Etoposid-Knoll       Etoposidum           Concentrate for solution for     100 mg/5 ml     EBEWE Arzneimittel GmbH
                                 intravenous infusion and for oral
                                 use
Ebewe, Etoposid-Knoll       Etoposidum           Concentrate for solution for     200 mg/10 ml     EBEWE Arzneimittel GmbH
                                 intravenous infusion and for oral
                                 use
Ebewe, Etoposid-Knoll       Etoposidum           Concentrate for solution for     400 mg/20 ml     EBEWE Arzneimittel GmbH
                                 intravenous infusion and for oral
                                 use
Ebewe, Etoposid-Knoll       Etoposidum           Concentrate for solution for     50 mg/2,5 ml     EBEWE Arzneimittel GmbH
                                 intravenous infusion and for oral
                                 use
 -Teva              Etoposidum           Concentrate for solution for infusion 20 mg/ml      ABIC TEVA Group
m                 Acidum acetylsalicylicum +   Tablets               300 mg + 50 mg + 100 Labpharm Sp. z o.o.
                 Coffeinum + Ethoxybenzamidum                    mg
m Plus              Acidum acetylsalicylicum +   Tablets               500 mg + 50 mg + 100 Labpharm Sp. z o.o.
                 Coffeinum + Ethoxybenzamidum                    mg
                 Paracetamolum         Tablets               500 mg        Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty
 tra               Coffeinum + Paracetamolum   Tablets                          Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty

ax                Codeinum + Paracetamolum    Tablets                          Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty
a                 Ethylefrinum          Tablets               5 mg         Instytut Farmaceutyczny
 iny chlorowodorek                                                     Polfa Kutno
nobenzoesan                                                        A.C.E.F., Włochy
  Commercial Name         Chemical constitution        Pharmaceutical form      Strength       Marketing authorisation holder

nobenzoesan                                                    Farm-Impex s.j., Gliwice

nobenzoesan                                                    Interforum Pharma Sp. z o.o., Kraków
nobenzoesan                                                    Margo Corporation, Warszawa
nobenzoesan                                                    Pampa, Piaseczno
nobenzoesan                                                    Pharma Cosmetic, Kraków
nobenzoesan                                                    Pharma Zentrale

roksybenzoesan                                                   Pharma Zentrale
san               Eucalypti oleum        Capsules, soft         200 mg       R.P. Scherer GmbH & Co. KG
PTUS comp. ampułki                                                 WALA-Heilmittel GmbH
PTUS comp. granulki                                                WALA-Heilmittel GmbH
                 Aminophyllinum + Papaverinum  Tablets                      Unia Zakłady Farmaceutyczno-Aerozolowe
                 + Phenobarbitalum +                                Spółdzielnia Pracy
                 Nitroglycerinum
m (Euceryna bezwodna)                      Ointment base                   Coel s.c.- Laboratorium Farmaceutyczne Wytwórn
                                                          Euceryny

                                Ointment base                   Coel s.c.- Laboratorium Farmaceutyczne Wytwórn
                                                          Euceryny
apteczna                            Ointment base                   Ziaja Ltd. - Zakład Produkcji Leków
Bezwodna             Eucerinum anhydricum      Ointment base                   Laboratorium Galenowe "LEFARM" Sp. z o.o.

bezwodna             Podłoże maściowe        Ointment base                   Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasc
                                                          Lek
bezwodna                            Ointment base                   Ziołolek - Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Sp. z
bezwodna II                           Ointment base                   Ewa-Anna Wytwórnia Euceryny Farmaceutycznej

bezwodna S                           Ointment base                   Ziołolek - Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Sp. z
                 Glibenclamidum         Tablets             5 mg        Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty
                 Hyperici extractum sicc.    Gelatin capsules, hard     75 mg       Krotex Poland Sp. z o.o.
                                                          Chema-Elektromet, Rzeszów
s                                Ointment                      Naturwaren OHG Dr Peter Theiss

m Pentarkan                           Drops                       DHU-Arzneimittel GmbH & Co.KG
um comp. SN                           Amp.                        Heel GmbH
um Compositum S                         Nasal drops                    Heel GmbH
um compositum SN                        Oral drops                     Heel GmbH
m Compositum SN                         Nasal drops                    Heel GmbH
                                Eye drops            0,5ml       WALA-Heilmittel GmbH

 complexe nr 115                        Drops                       Lehning Laboratoires
-Dagomed 22 stany zapalne oczu                                           DAGOMED-Pharma Sp. zo.o., Warszawa
 CR Retard            Theophyllinum         Film-coated, prologed release  250 mg       Byk Gulden Pharmaceutica
                                tablets
 long              Theophyllinum         Modified release capsules    300 mg       Altana Pharma AG
   Commercial Name    Chemical constitution        Pharmaceutical form       Strength        Marketing authorisation holder

long          Theophyllinum          Modified release capsules, hard  200 mg        Altana Pharma AG

            Fenspiridum           Film-coated tablets        80 mg        Les Laboratoires Servier
            Fenspiridum           Syrup               2 mg/ml       Les Laboratoires Servier
            Szczepionka przeciw       Liquid              for veterinary use  Merial
            leptospirozie , psów

HPPI 2         Szczepionka przeciw nosówce,  Lyophilisate           for veterinary use  Merial SAS
            zakażeniom adenowirusowym,
            parwowirusowym oraz
            zakażeniom wirusem
            parainfluenzy typ 2
llins                         Liquid for organ perfusion               Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg
            Eleuterococcus senticosus    Film-coated tablets        98 mg        Wrocławskie Zakłady Zielarskie HERBAPOL S.A
            extractum siccum
25           Levothyroxinum natricum     Tablets              25 mcg        Merck KGaA
50           Levothyroxinum natricum     Tablets              50 mcg        Merck KGaA
100          Levothyroxinum natricum     Tablets              100 mcg       Merck KGaA
125          Levothyroxinum natricum     Tablets              125 mcg       Merck KGaA

150          Levothyroxinum natricum     Tablets              150 mcg       Merck KGaA
175          Levothyroxinum natricum     Tablets              175 mcg       Merck KGaA
200          Levothyroxinum natricum     Tablets              200 mcg       Merck KGaA
75           Levothyroxinum natricum     Tablets              75 mcg        Merck KGaA
N 100         Levothyroxinum natricum     Tablets              100 µg        Merck KGaA
N 125         Levothyroxinum natricum     Tablets              125 µg        Merck KGaA
N 150         Levothyroxinum natricum     Tablets              150 µg        Merck KGaA
N 175         Levothyroxinum natricum     Tablets              175 µg        Merck KGaA
N 200         Levothyroxinum natricum     Tablets              200 µg        Merck KGaA
N 25          Levothyroxinum natricum     Tablets              25 µg        Merck KGaA
N 50          Levothyroxinum natricum     Tablets              50 µg        Merck KGaA

N 75          Levothyroxinum natricum     Tablets              75 µg        Merck KGaA
dla dorosłych)     Hepatitis B, purified antigen  Suspension for intramuscular   20 mcg/ 1 ml     LG Chemical Ltd
                            injection
dla dorosłych)     Hepatitis B, purified antigen  Suspension for intramuscular   200 mcg/10 ml    Lg Chemical Ltd Iksan Factory of Chemical Ltd
                            injection

dla dzieci)      Hepatitis B, purified antigen  Suspension for intramuscular   10 mcg/0,5 ml    LG Chemical Ltd
                            injection
dla dzieci)      Hepatitis B, purified antigen  Suspension for intramuscular   100 mcg/5 ml     Lg Chemical Ltd Iksan Factory of Chemical Ltd
                            injection
            Agni casti fructus extractum  Film-coated tablets        3,2mg - 4,8mg    Boehringer Ingelheim International GmbH
            siccum
primrose oil      Oenotherae paradoxa oleum    Capsules, soft          500 mg        PRO NATURA s.j.
   Commercial Name    Chemical constitution        Pharmaceutical form         Strength        Marketing authorisation holder

Primrose Oil                      Capsules                         Power Health Products Ltd.

            Tocopherolum + Natrii selenas  Liquid                for veterinary use  Pliva Kraków
            Raloxifenum           Film-coated tablets         60 mg        Eli Lilly and Company Ltd
            Tocopherolum          Capsules               400 mg        Sun-Farm Sp.z o.o. Kołbiel
            Acidum tranexamicum       Film-coated tablets         500 mg        Sanofi Winthrop-Gentilly
            Acidum tranexamicum       Oral solution            1 g/10 ml      Sanofi Winthrop-Gentilly

            Acidum tranexamicum       Solution for intravenous injection  100 mg/ml      Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
            Acidum tranexamicum       Solution for intravenous injection  100 mg/ml      Sanofi Winthrop-Gentilly
            Ceftiofur sodowy        Powder                for veterinary use  Pharmacia N.V./S.A.
RTU          Ceftiofuru chlorowodorek    Suspension              for veterinary use  PharmaciaN.V./S.A.
            Rivastigminum          Capsules               1.5 mg        Novartis Pharma AG

            Rivastigminum          Capsules               3 mg         Novartis Pharma AG
            Rivastigminum          Capsules               4.5 mg        Novartis Pharma AG
            Rivastigminum          Capsules               6 mg         Novartis Pharma AG
            Rivastigminum          Solution for drink          2 mg/ml       Novartis Pharma AG
 D3                                                       Sanum-Kehlbeck

            Naftifinum           Cream                10 mg/g       Biochemie GmbH - Kundl
            Pix litanthracis        Cutaneous emulsion          10 mg        Meyer Zall Laboratoires (Pty) Ltd
            Colfoscerili palmitas      Powder and solvent for        108 mg        Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
                            endotracheopulmonary instillation,
                            suspension
                            Herbal tea                        Herbaflos Zakład Przetwórstwa Zielarskiego
            Permetryna           Liquid                for veterinary use  Schering-Plough Central East Ag
            Omeprazolum           Capsules               20 mg        Rubio Laboratorios S.A.
oe           Aloe extractum fluidum     Subcutaneous injection                  Moscow Endocriny Plant

m Thymi Fluidum    Thymi extractum fluidum     Oral solution                       Phytopharm Klęka S.A.
 lutio                         Liquid for external use       137 mg/ml      Cefarm Lublin S.A. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia
                                                         Farmaceutycznego
nguentum                        Ointment               150 mg/g       Cefarm Lublin S.A. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia
                                                         Farmaceutycznego
 e           Agalsidasum beta        Powder for concentrate for solution 35 mg         Genzyme Europe B.V.
                            for infusion
 0           Famotidinum           Film-coated tablets         20 mg        Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A
 0           Famotidinum           Film-coated tablets         40 mg        Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A

            Cefaclorum           Capsules               250 mg        Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
            Cefaclorum           Capsules               500 mg        Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
- Colon                        Powder for suspension        95.854 g/100 g    Goldham Arzneimittel GmbH
 HD                          Powder for suspension        96.805 g/100 ml   Goldham Arzneimittel GmbH
                            Coated tablets                      Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
   Commercial Name    Chemical constitution        Pharmaceutical form          Strength        Marketing authorisation holder

                            Film-coated tablets                     Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne

            Preparat złożony        Film-coated tablets                     Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A
            Famotidinum           Film-coated tablets          10 mg        Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
            Famotidinum           Tablets                20 mg        Polfarmex S.A.
            Famotidinum           Tablets                40 mg        Polfarmex S.A.
            Famotidinum           Film-coated tablets          20 mg        Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty

            Famotidinum           Film-coated tablets          40 mg        Polpharma S.A. Starogardzkie Zakłady Farmaceuty
            Famotidinum           Film-coated tablets          20 mg        PRO. MED. C.S., Praha a.s.
            Famotidinum           Film-coated tablets          40 mg        PRO. MED. C.S., Praha a.s.
e           Famotidinum           Film-coated tablets          40 mg        Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
                            Drops                            Richard Bittner

            Famciclovirum          Film-coated tablets          125 mg        Novartis Pharma AG
            Famciclovirum          Film-coated tablets          250 mg        Novartis Pharma AG
            Coagulation factor VIII     Intravenous injection (lyophilisate)  1000 j.m.      Instituto Grifols S.A.
            Coagulation factor VIII     Intravenous injection (lyophilisate)  250 j.m.       Instituto Grifols S.A.
            Coagulation factor VIII     Intravenous injection (lyophilisate)  500 j.m.       Instituto Grifols S.A.

                            Powder                           Nutricia Cuijk B.V
            Farfarae extractum spissum,   Syrup                            Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "GEM
            Sirupus althaeae
            Farfarae folium succus +    Syrup                 (296mg + 296mg)/5ml Farmapol Sp. z o.o. Zakład Chemiczno-Farmaceuty
            Plantaginis herba extractum
            fluidum
pt           Ambazonum            Tablets                10 mg        S.C. Terapia S.A.
50           Medroxyprogesteronum      Tablets                250 mg        Pharmacia & Upjohn S.p.A.-Milano
00           Medroxyprogesteronum      Tablets                500 mg        Pharmacia & Upjohn S.p.A.-Milano
            Tanina             Powder                 for veterinary use  Tanin Sevnica
icin PFS        Epirubicinum          Solution for intravenous injection   10 mg        Pharmacia & Upjohn S.p.A.-Milano
icin PFS        Epirubicinum          Solution for intravenous injection   50 mg        Pharmacia & Upjohn S.p.A.-Milano
icin RD        Epirubicinum          Lyophilisate and solvent for      10 mg        Pharmacia & Upjohn S.p.A.-Milano
                            solution for injection
icin RD        Epirubicinum          Lyophilisate for solution for     50 mg        Pharmacia & Upjohn S.p.A.-Milano
                            injection
5%           Amoxicillunum          Powder                 for veterinary use  Vetimex Animal Health B.V.
re PlusB        inaktywowana szczepionka dla  Suspension               for veterinary use  Pfizer
            świń do uodparniania zdrowych
            świń hodowlanych przeciwko
            zaburzeniom rozrodu

            Epinephrinum          Solution for intramuscular injection 1 mg/ml        Allergopharma Joachim Ganzer KG
            Ketoprofenum          Gel                  2.5 % (25mg/g)    A.Menarini Pharmaceutical Industries Group Ltd.
   Commercial Name      Chemical constitution         Pharmaceutical form           Strength         Marketing authorisation holder

              Rasburicasum            Powder and solvent for concentrate 1.5 mg/ml (1,5mg)     Sanofi-Synthelabo France
                               for solution for intravenous infusion
 n D.C.          Rifaksimina            Intramammary suspension         for veterinary use  FATRO
 n Intrauterine Foam    Rifaksimina            Vaginal spray              for veterinary use  FATRO
 n Topic Spray       Rifaksimina            Spray                  for veterinary use  Fatro

              Diminazenu aceturan, Fenazon    Solution                for veterinary use  Fatro
              Venlafaxinum            Tablets                 75 mg        Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
              Venlafaxinum            Tablets                 37,5 mg       Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
              Paracetamolum +          Effervescent powder                     Byk Roland Polska
              Phenylephrinum + Acidum
              ascorbicum
3-Plus           Inaktywowana szczepionka dla    Suspension               for veterinary use  Impfstoffwerk Dessau-Tornau GmbH
              norek przeciw zakaźnemu
              zapaleniu jelit, botulizmowi i
              zakażeniom wywoływanym przez
              Pseudomonas aeruginosa
DIST            Atenuowana szczepionka dla     Lyophilisate + solvent         for veterinary use  Impfstoffwerk Dessau-Tornau GmbH
              norek i fretek przeciwko nosówce
              Ketoprofenum            Gel                   25 mg/g       Medana Pharma Terpol Group S.A.
              Ketoprofenum            Prolonged release capsules       200 mg        Medana Pharma Terpol Group S.A.
m 4 Immuno         Coagulation factor VIII (zespół  Powder and solvent for solution for 1000 j.m.= 1000     Baxter AG
              czynnikow krzepnięcia przeciw   intravenous injection          jednostek FEIBA
              inhibitorowi cz. VIII - poddany
              dziłaniu pary)

m 4 Immuno         Coagulation factor VIII (zespół  Powder and solvent for solution for 500 j.m. + 500      Baxter AG
              czynnikow krzepnięcia przeciw   intravenous injection          jednostek FEIBA
              inhibitorowi cz. VIII - poddany
              dziłaniu pary)
              Fexofenadinum           Film-coated tablets           120 mg        Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
              Fexofenadinum           Film-coated tablets           60 mg        Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
              Fexofenadinum           Film-coated tablets           180 mg        Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
us             Fexofenadinum           Modified release tablets        60 mg + 120 mg    Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖

 Complexe Lehning nr 113                   Tablets                           Lehning Laboratoires
              Piroxicamum            Capsules                10 mg        Pfizer European Service Center N.V./S.A.; Central
                                                              Eastern Europe Region
              Piroxicamum            Capsules                20 mg        Pfizer European Service Center N.V./S.A.; Central
                                                              Eastern Europe Region

              Piroxicamum            Gel                   5 mg/g        Pfizer European Service Center N.V./S.A.; Central
                                                              Eastern Europe Region
              Piroxicamum            Solution for injection         20 mg/1 ml      Pfizer European Service Center N.V./S.A.; Central
                                                              Eastern Europe Region
   Commercial Name    Chemical constitution           Pharmaceutical form       Strength        Marketing authorisation holder

            Piroxicamum             Suppository            20 mg        Pfizer European Service Center N.V./S.A.; Central
                                                          Eastern Europe Region
            Hyperici herbae extractum      Capsuels, hard           425 mg        Biocur Arzneimittel GmbH
            siccum
Mc           Inaktywowana szczepionka dla    Suspension             for veterinary use  Biowet Puławy Sp. z o.o.
            kotów przeciw grzybicy skórnej
            Piperis methystici rhizomae     Film-coated tablets        40 mg kawa-pironów  P.P.H.U. Biofarm Sp. z o.o.
            extractum siccum

rte           Piperis methystici extractum    Film-coated tablets        120 mg kawapironów  P.P.H.U. „BIOFARM‖ Sp. z o.o.
            siccum
CVR           Szczepionka dla kotów przeciwko Lyophilisate              for veterinary use  Pfizer
            panleukopeni, zakaźnemu
            zapaleniu jamy nosowej i
            tchawicy oraz kaliciwirozie
            Felodipinum             Film-coated, prolonged release   10 mg        Instytut Farmaceutyczny
                              tablets

            Felodipinum             Prolonged release tablets     5 mg         Instytut Farmaceutyczny
            Diclofenacum            Film-coated tablets        25 mg        Pharmachim-Holding AD
            Diclofenacum            Gel                10 mg/g       Pharmachim-Holding AD
            Diclofenacum            Solution for intramuscular injection 25 mg/ml      Pharmachim-Holding AD

            Diclofenacum            Suppository            25 mg        Pharmachim-Holding AD
            Diclofenacum            Suppository            50 mg        Pharmachim-Holding AD
            Felodipinum             Film-coated, prolonged release   2,5 mg        IVAX PHARMA POLAND Sp. z o.o.
                              tablets
            Felodipinum             Film-coated, prolonged release   5 mg         IVAX PHARMA POLAND Sp. z o.o.
                              tablets
            Felodipinum             Film-coated, prolonged release   10 mg        IVAX PHARMA POLAND Sp. z o.o.
                              tablets
x3           Szczepionka przeciw         Suspension             for veterinary use  Fort Dodge
            schorzeniom górnych dróg
            oddechowych wywołanych przez
            herpeswirusy, kaliciwirusy oraz
            wirusy panleukopenii kotów
x4           Inaktywowana szczepionka dla    Liquid               for veterinary use  Fort Dodge
            kotów przeciw schorzeniom
            górnych dróg oddechowych
            wywołanym przez herpeswirusy,
            kaliciwirusy oraz Chalmydia
            psitaci, panleukopenii

x5           Inaktywowana szczepionka dla    Suspension             for veterinary use  Fort Dodge Animal Health
            kotów przeciw schorzeniom
            górnych dróg oddechowych
            wywołanym przez herpeswirusy,
            kaliciwirusy oraz Chalmydia
            psitaci, białaczce, panleukopenii

            Estradiolum             Transdermal patch         50 mcg/dobę     Merck KGaA
   Commercial Name        Chemical constitution        Pharmaceutical form         Strength        Marketing authorisation holder

mbi              Estradiolum + Levonorgestrelum Transdermal patch           50 µg + 10 µg    Merck KGaA

                Norethisteronum +        Tablets               1 mg/5 mcg      Pfizer Polska Sp. z o.o.
                Ethynylestradiolum
IVE 1 mg            Oestradiolum          Film-coated tablets         1 mg         Bristol - Myers Squibb
IVE 2 mg            Oestradiolum          Film-coated tablets         2 mg         Bristol - Myers Squibb

eC               Oestradiolum + Norethisteronum Film-coated tablets          2 mg + 1 mg     Bristol - Myers Squibb
IVE PLUS 1 mg         Oestradiolum + Norethisteronum Film-coated tablets          1 mg + 1 mg/1 mg   Bristol - Myers Squibb
IVE PLUS 2 mg         Oestradiolum + Norethisteronum Film-coated tablets          2 mg + 2 mg/1 mg   Bristol - Myers Squibb
                Letrozolum           Film-coated tablets         2.5 mg        Novartis Pharma AG
                                Film-coated tablets                    Merck KGaA
 n capsules          Agni casti fructus extractum  Capsules, hard            4 mg         Schaper & Brümmer GmbH & Co.KG
                siccum
                Norgestimatum +         Tablet                0,25 mg + 0,035 mg  Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A
                Ethinylestradiolum

                                Film-coated tablets                    Merck KGaA
N                                                            Cesra-ArzneimittelFabrik GmbH & Co, Niemcy
pms(poprzednia nazwa masto-  Vitex agnus castus extractum  Capsules, hard            4 mg         Cesra - Arzneimittel GmbH & Co. KG
                siccum
klim(poprzednia nazwa klima-  Cimicifugae racemosae rhizomae Capsules, hard            6,5 mg        Cesra - Arzneimittel GmbH & Co. KG
                extractum siccum
n                               Herbal tea                        Herbapol Lublin S.A.
pt fix                             Herbal tea                        Herbapol Lublin S.A.
                Ethinylestradiolum +      Film-coated tablets                    Schering AG
                Gestodenum
1/10              Estradiolum + Hydrogesteronum Tablets                1 mg         Solvay Pharmaceuticals B.V.
2/10              Dydrogesteronum + Estradiolum Film-coated tablets          10mg + 2mg      Solvay Pharmaceuticals B.V.
2/20              Dydrogesteronum + Estradiolum Film-coated tablets          20mg + 2mg      Solvay Pharmaceuticals B.V.
Conti             Estradiolum + Dydrogesteronum Tablets                           Solvay Pharma B.V.

a                                                            A.C.E.F., Włochy
                Chlorpromazinum         Coated tablets            100 mg        Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A
                Chlorpromazinum         Coated tablets            25 mg        Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
                Chlorpromazinum         Coated tablets            25 mg        Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A
                Chlorpromazinum         Oral drops, solution         40 mg/g       Unia Zakłady Farmaceutyczno-Aerozolowe
                                                             Spółdzielnia Pracy
                Chlorpromazinum         Solution for injection        5 mg/ml       Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
                Chlorpromazinum         Solution for intravenous injection  25 mg/ml       Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
   Commercial Name    Chemical constitution      Pharmaceutical form         Strength         Marketing authorisation holder

            Acidum acetylsalicylicum +  Tablets                          Lek Pharmaceuticals d.d.
            Coffeinum + Paracetamolum
n 20%          Fenbendazol         Granules               for veterinary use  Biowet Puławy
proszek 4%       Fenbendazol 4%        Powder                for veterinary use  Naturan
tabletki 0,125     Fenbendazol         Tablets               for veterinary use  Vet-Agro

tabletki 0,250     Fenbendazol         Tablets               for veterinary use  Vet-Agro
zol żel         Fenbendazol         Gel                 for veterinary use  aniMedica
            Fenbendazol         Powder                for veterinary use  BASF
            Fenbufenum          Tablets               300 mg        Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
            Prednisolonum        Lyophilisate for solution for    25 mg         Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
                           injection

            Dimetindenum         Cutaneous emulsion          1 mg/g        Novartis Consumer Health S.A.
            Dimetindenum         Gel                 1 mg/g        Novartis Consumer Health S.A.
            Dimetindenum         Oral drops, solution         1 mg/ml        Novartis Consumer Health S.A.
            Dimetindenum         Prolonged release capsules      4 mg         Novartis Consumer Health S.A.

            Dimetindenum         Solution for intravenous injection  1 mg/ml        Novartis Consumer Health S.A.
            Fenkarol           Tablets               25 mg         Chemiczno - Farmaceutyczne Zakłady "Olaines"
tal                                                       Galenus, Warszawa
tal sodowy                                                   Galenus, Warszawa
                                                        Pharma Zentrale

  250 Retard     Fenofibratum         Prolonged release capsules      250 mg        Betapharm Arzneimittel GmbH
100           Fenofibratum         Capsules               100 mg        ratiopharm GmbH
Retard         Fenofibratum         Prolonged release capsules      250 mg        ratiopharm GmbH
            Fenoterolum         Solution for injection and      50 mcg/ml       Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
                           intravenous infusion
            Fenoterolum         Tablets               5 mg         GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
            Fenofibratum         Capsules               200 mg        IVAX PHARMA POLAND Sp. z o.o.
e            Fenspiridum         Syrup                2 mg / ml       Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „GALENA‖
            Fentanylum          Solution for injection        50 mcg/ml       Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
Jannsen         Fentanylum          Solution for injection        50 mcg/ml       Janssen Pharmaceutica N.V.
Torrex         Fentanylum          Solution for injection        50 µg/ml, op. 2 ml  Torrex Pharma GmbH
Torrex         Fentanylum          Solution for injection        50 µg/ml, op. 10 ml  Torrex Pharma GmbH
iowy azotan                                                   Pharma Cosmetic, Kraków
iowy boran                                                   Pharma Cosmetic, Kraków
licylan                                                     Pharma Zentrale

licylan                                                     Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA, Starogard
                                                        Gdański
0            Felodipinum         Prolonged release tablets      10 mg         HEXAL AG
5            Felodipinum         Prolonged release tablets      2,5 mg        HEXAL AG
   Commercial Name      Chemical constitution         Pharmaceutical form        Strength        Marketing authorisation holder

               Felodipinum            Prolonged release tablets      5 mg         HEXAL AG

               Ferri proteinatosuccinas     Granules for oral suspension    800mg (40 mg Fe+++) Italfarmaco S.p.A.
               Ferri proteinatosuccinas     Solution for oromucosal use     800mg/15ml, (40 mg  Italfarmaco S.p.A.
                                                  Fe+++/15 ml)
0              Kompleks żelaza z dekstarnem   Solution              for veterinary use  Vet-Agro

0              Kompleks żelaza z dekstarnem   Solution              for veterinary use  Vet-Agro
S              Kompleks dekstranu        Liquid               for veterinary use  Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa‖
               drobnocząsteczkowego z żelazem
               trójwartościowym
o              Ferrosi sulfas          Gastro-resistant capsules, hard   100 mg Fe++     Schwarz Pharma AG
in              Preparat złożony         Capsules                         Vitabiotics Ltd.
 Folic            Acidum folicum + Ferrosi sulfas  Film-coated, slow release tablets            Abbott Laboratories Ltd.
dumet            Ferrosi sulfas          Modified release tablets      105 mg Fe++     Abbott Laboratories Ltd.
               Dekstran żelazowy, Dekstran    Liquid               for veterinary use  Zakłady Farm, Biowet

omplexe Nr 29                         Tablets                         Lehning Laboratoires
ek              Ferri hydroxydum polymaltosum   Buccal tablet            100 mg        Lek Pharmaceutical & Chemical Company d.d.
ek              Ferri hydroxydum polymaltosum   Syrup                50 mg/5 ml      Lek Pharmaceutical & Chemical Company d.d.
  Pentarkan /Ptk nr 45/                                                DHU-Arzneimittel GmbH & Co.KG
hosphoricum comp. granulki                                               WELEDA

omaccord                            Amp.                           Heel GmbH
omaccord                            Drops                          Heel GmbH
ek              Ferri hydroxydum         Solution for intramuscular injection 50 mg Fe+++/ml   Lek Pharmaceuticals d.d.
               polyisomaltosum
               Gonadorelinum           Liquid               for veterinary use  Intervet

               Acidum ascorbicum (vit C) +    Granules for solution                  UPSA Laboratoires Agen
               Paracetamolum + Pheniraminum
Chesty Cough         Ambroxolum            Effervescent tablets        30 mg        Bristol - Myers Squibb Pharmavit
Chesty Cough         Ambroxolum            Tablets               30 mg        Bristol - Myers Squibb Pharmavit

               Acidum ascorbicum (vit C) +    Granules for oral solution                UPSA Laboratoires Agen
               Paracetamolum + Pheniraminum
nior             Acidum ascorbicum (vit C) +    Granules for oral solution                UPSA Laboratoires Agen
               Paracetamolum + Pheniraminum

ole             Feticonazolum           Cream                2%          Medana Pharma TERPOL Group S.A.
               Fluvoxaminum           Film-coated tablets         100 mg        Solvay Pharmaceuticals B.V.
               Fluvoxaminum           Film-coated tablets         50 mg        Solvay Pharmaceuticals B.V.
dine             Fexofenadinum           Film-coated tablets         120 mg        POL-NIL Sp. z.o.o.
dine             Fexofenadinum           Film-coated tablets         180 mg        POL-NIL Sp. z.o.o.

               Preparat złożony         Liquid for subcutaneous or                Farmak
                                intramuscular injection
   Commercial Name          Chemical constitution         Pharmaceutical form       Strength         Marketing authorisation holder

                  Fenofibratum           Capsules, hard          67 mg        Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S

                  Fenofibratum           Capsules, hard          200 mg        Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S
n 0,2%               Natrii tetradecylum sulfas    Solution for injection      2 mg/ml       STD Pharmaceutical Products Ltd.
n 1%                Natrii tetradecylum sulfas    Solution for injection      10 mg/ml       STD Pharmaceutical Products Ltd.
n 3%                Natrii tetradecylum sulfas    Solution for injection      30 mg/ml       STD Pharmaceutical Products Ltd.
                  Dornasum alfa + Fibrinolysinum Lyophilisate for cutaneous liquid            Parke Davis GmbH

                  Dornasum alfa + Fibrinolysinum Ointment                         Parke-Davis GmbH - Freiburg
                                  Liquid for subcutaneous or               OCFZP Biostymulator
                                  intramuscular injection
                                  Instant herbal tea                   Herbapol - Lublin S.A.
                                  Instant herbal tea                   Herbapol - Lublin S.A.
                  Acidum lacticum + Glycerolum + Liquid               for veterinary use  Hypred
                  Sorbitolum
B6                 Magnesii hydroaspartas +     Tablets              40 mg Mg ++     Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy "Filofarm" ,
                  Pyridoxinum (vit B6)                                  Bydgoszcz

poprzednia nazwa: ulmasol)     Ulmariae tinctura        Liquid                         Phytopharm Klęka S.A.
Solution              Fluniksyna            Solution             for veterinary use  Schering-Plough Central East Ag
port                Piroxicamum           Gel                5 mg/g        Boehringer Ingelheim International GmbH
                  Nicoboxilum + Nonivamidum    Cream               (10,8mg + 1,7mg)/g  Boehringer Ingelheim International GmbH

                  Nicoboxilum + Nonivamidum    Ointment             (25mg + 4mg)/g    Boehringer Ingelheim International GmbH
                  Finasteridum           Film-coated tablets        5 mg         HEXAL Polska Sp. z o.o.
                  Finasteridum           Tablets                        PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
e                 Finasteridum           Film-coated tablets        5 mg         Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A.
                  Finasteridum           Film-coated tablets        5 mg         Merck Sharp & Dohme B.V.
                  Finasteridum           Film-coated tablets        5 mg         Cipla Ltd.
                  Ibuprofenum + Coffeinum     Film-coated tablets        200 mg + 50 mg    US Pharmacia
                  Carbamazepinum          Tablets              200 mg        AWDpharma GmbH & Co. KG
IN 200 Retard           Carbamazepinum          Prolonged release tablets     200 mg        AWDpharma GmbH & Co. KG
IN 400 Retard           Carbamazepinum          Prolonged release tablets     400 mg        AWDpharma GmbH & Co. KG
cjanowy 0,5% roztwór spirytusowy  Methylrosanilinii chloridum   Liquid              5 mg/g        Cefarm Gdańsk Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia
                                                              Farmaceutycznego
e CV                Koronawirus psów NL – 18     Vaccine for dogs         for veterinary use  Pfizer
                  Olej rybi            Capsules             500 mg        BIOGAL Pharmaceutical Works Ltd
                                  Paste for oral suspension               Herbapol Pruszków - Warszawskie Zakłady Zielar
I                                  Herbal tea                       Herbapol Pruszków - Warszawskie Zakłady Zielar
I fix                                Instant herbal tea                   Herbapol Pruszków - Warszawskie Zakłady Zielar
II fix                               Instant herbal tea                   Herbapol Pruszków - Warszawskie Zakłady Zielar
II mieszanka wykrztuśna                       Herbal tea                       Herbapol Pruszków - Warszawskie Zakłady Zielar
IV fix               Melissae folium + Foeniculu   Instant herbal tea                   Herbapol Pruszków - Warszawskie Zakłady Zielar
                  fructus + Anisi fructus

IV mieszanka mlekopędna      Melissae folium + Foeniculu   Herbal tea                       Herbapol Pruszków - Warszawskie Zakłady Zielar
                  fructus + Anisi fructus
IX fix                               Instant herbal tea                   Herbapol Pruszków - Warszawskie Zakłady Zielar

IX mieszanka p-biegunkowa                      Herbal tea                       Herbapol Pruszków - Warszawskie Zakłady Zielar
   Commercial Name       Chemical constitution        Pharmaceutical form      Strength        Marketing authorisation holder

V mieszanka osłaniająca                     Herbal tea                     Herbapol Pruszków - Warszawskie Zakłady Zielar

VII fix                             Instant herbal tea                 Herbapol Pruszków - Warszawskie Zakłady Zielar
VII mieszanka poprawiająca                   Herbal tea                     Herbapol Pruszków - Warszawskie Zakłady Zielar


VIII fix                            Instant herbal tea                 Herbapol Pruszków - Warszawskie Zakłady Zielar

VIII mieszanka p-trądzikowa                   Herbal tea                     Herbapol Pruszków - Warszawskie Zakłady Zielar
X fix                              Instant herbal tea                 Herbapol Pruszków - Warszawskie Zakłady Zielar
X mieszanka przeczyszczająca                  Herbal tea                     Herbapol Pruszków - Warszawskie Zakłady Zielar
XI fix                             Instant herbal tea                 Herbapol Pruszków - Warszawskie Zakłady Zielar
XI mieszanka p-reumatyczna                   Herbal tea                     Herbapol Pruszków - Warszawskie Zakłady Zielar
XII fix                             Instant herbal tea                 Herbapol Pruszków - Warszawskie Zakłady Zielar
XII mieszanka żółciopędna                    Herbal tea                     Herbapol Pruszków - Warszawskie Zakłady Zielar
XIII fix                            Instant herbal tea                 Herbapol Pruszków - Warszawskie Zakłady Zielar
XIII mieszanka moczopędna                    Herbal tea                     Herbapol Pruszków - Warszawskie Zakłady Zielar
XV                               Herbal tea                     Warszawskie Zakłady Zielarskie "Herbapol"
XV fix                             Instant herbal tea                 Warszawskie Zakłady Zielarskie "Herbapol", Prusz

XVI              Hippocastani semen, Calendulae Instant herbal tea                  Warszawskie Zakłady Zielarskie "Herbapol", Prusz
                flos, Sennae folium
XVI fix                             Instant herbal tea                 Warszawskie Zakłady Zielarskie "Herbapol"
XVII              Crataegi inflorescentia, Cynarae Herbal tea                     Warszawskie Zakłady Zielarskie "Herbapol"
                folium, Allii cepae bulbus
XVIII             Preparat złożony         Instant herbal tea                 Warszawskie Zakłady Zielarskie "Herbapol"
                                Pach                        Huangshi Changzheng Pharmaceuticals Co. Ltd.
                Serenoae repens fructus     Capsules           160 mg        Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasc
                extractum                                      Lek
                Serenoae repens extr.      Capsules           320 mg        Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "HAS
                                                          LEK"
                Preparat ziołowy         Paste for oral suspension             Herbapol Pruszków - Warszawskie Zakłady Zielar

miny salicylan                                                   Caesar & Loretz GmbH Caelo
miny salicylan                                                   Pharma Zentrale
                Piroxicamum           Powder for oral solution   20 mg         Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A
                Piroxicamum           Tablets           20 mg         Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A
erinum             Cerii nitras + Sulfadiazinum   Cream            (10mg + 22mg)/g    Solvay Pharmaceuticals B.V.
 ne              Sulfadiazinum          Cream                      1% Solvay Pharmaceuticals B.V.
   Commercial Name    Chemical constitution        Pharmaceutical form         Strength          Marketing authorisation holder

ne           Sulfadiazinum argentum      Cream                10 mg/g         Solvay Pharmaceuticals B.V.

            Fluorometholonum         Eye drops, suspension        1 % (0,01 g/1 ml)    Alcon Couvreur N.V.
            Preparat ziołowy         Instant herbal tea                      Phytopharm Dobrzyca Sp. z o.o.
                             Herbal tea                          Phytopharm Dobrzyca Sp. z o.o.
            Ethacridini lactas        Powder                for veterinary use   Drwalewskie Zakłady Przemysłu Biowet.
            Ambroxolum            Effervescent tablets         30 mg          Berlin-Chemie AG (Menarini Group)

            Ambroxolum            Effervescent tablets         60 mg          Berlin-Chemie AG (Menarini Group)
            Ambroxolum            Syrup                15 mg/5 ml       Berlin-Chemie AG (Menarini Group)
            Ambroxolum            Tablets               30 mg          Berlin-Chemie AG (Menarini Group)
            Diosminum            Capsules               300 mg         Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA‖
            Ginkgo biloba          Film-coated tablets         40 mg          Medana Pharma Terpol Group S.A.

ma iv          Immunoglobulinum humanum     Intravenous injection (solution)   0.5 g/10 ml       Instituto Grifols S.A.
ma iv          Immunoglobulinum humanum     Intravenous injection (solution)   10 g/200 ml       Instituto Grifols S.A.
ma iv          Immunoglobulinum humanum     Intravenous injection (solution)   2.5 g/50 ml       Instituto Grifols S.A.
ma iv          Immunoglobulinum humanum     Intravenous injection (solution)   5 g/100 ml       Instituto Grifols S.A.
p Gel          Diclofenacum           Gel                 żel           IBSA Institut Biochemique S.A.

p Tissugel       Diclofenacum           Transdermal patch                      IBSA Institut Biochemique S.A.
            cypermetryna           Tag                 for veterinary use   Cyanamid
spho Soda        Natrii phosphas + Natrii     Oral solution            (24,4g + 10,8g)/ 45ml  E.C. De Witt and Company Ltd
            phosphas
            Plantaginis lanceolatae     Syrup                            Herbapol - Lublin S.A.
            folium+Verbasci
            flos+Bromhexini hydrochloricum
a            Bromhexinum           Oral drops, solution         2 mg/ml         Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
a            Bromhexinum           Solution for injection        2 mg/ml         Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
a            Bromhexinum           Syrup                4 mg/5ml        Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
a            Bromhexinum           Tablets               8 mg          Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
a Mite         Bromhexinum           Syrup                40 mg/100 ml      Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
m            Sylimarin phosphotidylcholine  Ointment               10 mg/g         Herbapol - Poznańskie Zakłady Zielarskie S.A.
            complex
            Fluticasonum           Nasal spray, suspension       50 mcg/dawkę      Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
  Nasule       Fluticasonum           Nasal drops, suspension       400 mcg/dawkę      Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
            Fluticasonum           Nebuliser suspension         0.5 mg/2 ml       Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
            Fluticasonum           Nebuliser suspension         2 mg/2 ml        Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
            Fluticasonum           Pressurised inhalation, suspension  125 mcg/dawkę      Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
                                               inhalacyjną
            Fluticasonum           Pressurised inhalation, suspension  250 mcg/dawkę      Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
                                               inhalacyjną
            Fluticasonum           Pressurised inhalation, suspension  50 mcg/dawkę      Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
                                               inhalacyjną
 25           Fluticasonum           Pressurised inhalation, suspension  25 mcg/dawkę      Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
                                               inhalacyjną

 50           Fluticasonum           Pressurised inhalation, suspension  50 mcg/dawkę      Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
                                               inhalacyjną
  Commercial Name    Chemical constitution      Pharmaceutical form         Strength        Marketing authorisation holder

125         Fluticasonum        Pressurised inhalation, suspension  125 mcg/dawkę    Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
                                           inhalacyjną
250         Fluticasonum        Pressurised inhalation, suspension  250 mcg/dawkę    Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
                                           inhalacyjną
Dysk         Fluticasonum        Inhalation powder          100 mcg/dawkę    Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
                                           inhalacyjną
Dysk         Fluticasonum        Inhalation powder          250 mcg/dawkę    Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
                                           inhalacyjną

Dysk         Fluticasonum        Inhalation powder          50 mcg/dawkę     Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
                                           inhalacyjną
Dysk         Fluticasonum        Inhalation powder          500 mcg/dawkę    Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
                                           inhalacyjną

Rotadisk 50     Fluticasonum        Inhalation powder          50 mcg/dawkę     Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
                                           inhalacyjną
Rotadisk 100     Fluticasonum        Inhalation powder          100 mcg/dawkę    Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
                                           inhalacyjną
Rotadisk 250     Fluticasonum        Inhalation powder          250 mcg/dawkę    Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
                                           inhalacyjną
Rotadisk 500     Fluticasonum        Inhalation powder          500 mcg/dawkę    Glaxo Wellcome Group Glaxo Wellcome House
                                           inhalacyjną

           Natrii fluoridum      Fluorine foam for fluorese      20 mg/g       Germiphene Corporation
bletki                                                   Sanofi-Synthelabo Sp.z o.o.
           Epoprostenolum       Powder for solution for intravenous 0,5 mg        Glaxo Wellcome House, Glaxo Wellcome Group
                         infusion

           Epoprostenolum       Powder for solution for intravenous 1,5 mg        Glaxo Wellcome House, Glaxo Wellcome Group
                         infusion
           Loratadinum         Oral suspension           1 mg/ml       Lek Pharmaceuticals d.d.
           Loratadinum         Oral suspension           1 mg/ml       Lek Polska Sp. z o.o.
           Loratadinum         Tablets               10 mg        Lek Pharmaceuticals d.d.

           Loratadinum         Tablets               10 mg        Lek Polska Sp. z o.o.
ol 2,5% płyn     Florfenikol         Liquid                for veterinary use  Vetos-Farma
ol 30% iniekcja   Florfenikol         Solution               for veterinary use  Vetos-Farma
           Florfenikol         Solution               for veterinary use  KRKA
al solution     Florfenikol         Solution               for veterinary use  KRKA

emix         Florfenikol         Premix                for veterinary use  KRKA
   Commercial Name    Chemical constitution       Pharmaceutical form         Strength        Marketing authorisation holder

x                           Instant herbal tea                    Herbapol Lublin S.A.

            Betamethasonum         Suspension for injection      7 mg/1 ml      Krka d.d., Novo mesto
            Ciprofloxacinum        Film-coated tablets         250 mg        BIOVENA PHARMA Sp. z.o.o.
            Ciprofloxacinum        Film-coated tablets         500 mg        BIOVENA PHARMA Sp. z.o.o.
            Ofloxacinum          Eye drops              3 mg/g        Dr Gerhard Mann Chem. - Pharm. Fabrik GmbH
            Ofloxacinum          Eye ointment            3 mg/g        Dr Gerhard Mann Chem. - Pharm. Fabrik GmbH

            Fluniksyna           Solution              for veterinary use  Bimeda
            Flupentixolum         Coated tablets           0.5 mg        H. Lundbeck A/S
            Flupentixolum         Coated tablets           3 mg         H. Lundbeck A/S
Depot          Flupentixolum         Solution for injection       20 mg/ml       H. Lundbeck A/S
            Influenza, purified antigen  Suspension for injection                 GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

20%           Flumechina           Solution              for veterinary use  KRKA
220 mg         Flubendazol          Tablets               for veterinary use  Janssen
5%           Flubendazol          Premix               for veterinary use  Janssen Pharmaceutica
50 %          flubendazol          Powder               for veterinary use  Janssen
KH           Flubendazol          Paste                for veterinary use  Janssen

            Fluocinoloni acetonidum    Gel                 0.25 mg/g      Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
            Fluocinoloni acetonidum    Ointment              0.25 mg/g      Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
N            Fluocinoloni acetonidum +   Cream                (0,25mg + 0,5mg)/g  Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
            Neomycinum
N            Fluocinoloni acetonidum +   Ointment              (0,25mg + 0,5mg)/g  Jelfa S.A. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
            Neomycinum
 in           Fluconazolum          Capsules, hard           50 mg        HEXAL Polska Sp. z o.o.
 in           Fluconazolum          Capsules, hard           100 mg        HEXAL Polska Sp. z o.o.
 in           Fluconazolum          Capsules, hard           150 mg        HEXAL Polska Sp. z o.o.

 in           Fluconazolum          Capsules, hard           200 mg        HEXAL Polska Sp. z o.o.
 in           Fluconazolum          Solution for intravenous infusion  2 mg/ml       HEXAL Polska Sp. z o.o.
            FlumechinaKolistyny siarczan  Powder               for veterinary use  Interbiowet Sp. z o.o.
            Fluorometholonum        Eye drops, suspension        1 mg/ml       Alcon Couvreur N.V.
ol           Fluconazolum          Solution for intravenous infusion  2 mg/ml       Slovakofarma a.s.
ol 150         Fluconazolum          Capsules              150 mg        Slovakofarma a.s.
ol 150         Fluconazolum          Capsules              150 mg        Slovakofarma a.s.
ol 50          Fluconazolum          Capsules              50 mg        Slovakofarma a.s.
ol 50          Fluconazolum          Capsules              50 mg        Slovakofarma a.s.
ole           Fluconazolum          Capsules              150 mg        PLIVA Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
ole           Fluconazolum          Capsules              150 mg        Medana Pharma Terpol Group S.A.

ole           Fluconazolum          Capsules              50 mg        Medana Pharma Terpol Group S.A.
ole           Fluconazolum          Syrup                50 mg /10 ml     Aflofarm
   Commercial Name    Chemical constitution         Pharmaceutical form        Strength         Marketing authorisation holder

ole           Fluconazolum