Docstoc

Kort innf_ring i Windows Media Encoder

Document Sample
Kort innf_ring i Windows Media Encoder Powered By Docstoc
					Innføring i Windows Media Encoder 7.1
Denne innføringen tar ikke for seg alle muligheter i Windows Media Encoder. Hovedtyngden
ligger på å hente video fra eksterne medier og å ”filme” sin egen skjerm. Videre tar jeg for meg
innstillinger for lagring til fil og/eller kringkasting via Internett. Ordet codec vil bli brukt. Når vi
bruker ordet her står det for compression/decompression. Det vil si algoritmer som blir brukt får
å minke størrelsen på en fil. Uten komprimering ville særlig videofilene blitt enormt store. Skal
ikke komme mer inn på det her.

Innhold
INNFØRING I WINDOWS MEDIA ENCODER 7.1 .............................................................. 1
INNHOLD ..................................................................................................................................... 1
1. OPPSTART .............................................................................................................................. 2
2. STARTE ET OPPTAK FOR LAGRING TIL FIL ............................................................... 3
  2.1. KONFIGURING AV FOR LYD OG VIDEO .................................................................................. 3
  2.2. LAGRING AV FIL ................................................................................................................... 4
  2.3. DISTRIBUSJONS STED ............................................................................................................ 4
  2.4. VALG OG OPPRETTELSE AV PROFIL OG INNSTILLINGER ......................................................... 4
   2.4.1 Båndbredde ................................................................................................................... 5
  2.4.2. KVALITET OG STØRRELSE .................................................................................................. 7
   2.4.3. Glatte overganger eller klare bilder? .......................................................................... 7
  2.5. FREM TIL HOVEDBILDET ....................................................................................................... 8
3. SENDE DIREKTE ................................................................................................................. 10
  3.1. KONFIGURERING AV LYD OG VIDEO .................................................................................... 10
  3.2. KRINGKASTING .................................................................................................................. 10
  3.3. VALG OG OPPRETTELSE AV PROFIL OG INNSTILLINGER ....................................................... 11
  3.4. FREM TIL HOVEDBILDET ..................................................................................................... 11
4. ”FILME” SIN EGEN SKJERM ........................................................................................... 12
5. KUNNE VELGE MELLOM ULIKE KILDER UNDER ................................................... 13
                                   1
1. Oppstart
Dette er det første skjermbildet du møter. Alle valgene her kan også gjøres etter at Encoderen er
startet. Bildet er ikke viktigere en at du kan slå det av nederst i venstre hjørne. Inne fra
Encoderen kan du starte den igjen ved å velge Session -> New Session Wizard.

Med det første alternativet er det en veiviser som guider deg gjennom stegene og de mulige
valgene du har for opptak. Denne er et fint valg selv for en mer erfaren bruker.
                        2
2. Starte et opptak for lagring til fil
Når du skal gjøre et opptak kan du velge Wizard på fil-menyen etter programmet har startet. Da
kommer følgende skjermbilde opp. Det er også det følgende etter vårt forrige valg.
Til våre behov er de to første valgene mest aktuelle. Det første valget lar deg kringkaste
opptaket direkte, slik at alle som kjenner til at du sender og hvor du sender fra kan se på. Dette
valget gir også mulighet for å lagre det hele på fil. Andre valget lagrer bare til fil. Valg av kilder,
bildekvalitet, lyd o.l. er det samme for begge valgene. Det mest naturlige valget er å prøve å
feile med lagring til fil, før en kjører noe direkte. Det er også den delen vi skal ta for oss under
dette kapitlet. Direkte sending kommer jeg tilbake til i kapittel 3.

2.1. Konfiguring av for lyd og video
Så går vi over til det å stille inn for opptak. Følgende skjermbilde kommer enten du velger å
sende direkte eller bare lagre til fil. Vi tar først for oss de enhetene vi bruker til å ta inn lyd og
bilde. Har en flere kilder tilknyttet maskinen må en velge fra nedtrekksmenyen.
                          3
Her bør en gå inn å konfigurere ettersom det passer sitt eget utstyr. Jeg gjør særlig oppmerksom
på at en bør sjekke om en kjører riktig video-standard. Vanlig er PAL. Under lydinnstillinger
bør du være klar over at maskinen ikke selv finner ut om du henter lyd fra line-innganger eller
fra mikrofon. Velg inngang og kryss av for Enable. Under video kan en også velge å ”filme” sin
egen skjerm, eller deler av den. Det tar vi med mer om på slutten av dette kapitlet.

2.2. Lagring av fil
Her viser jeg ikke noe bilde. Det eneste som kan gjøres er å velge sted for lagring av video-filen.
Kjenner du banen kan du skriver den direkte, ellers får du mulighet til å ”browse”.

2.3. Distribusjons sted
Selv om vi ikke skal distribuere direkte, er det kanskje meningen vi skal gjøre det senere. Derfor
er det viktig at vi her velger riktig distributør. Dersom du ikke har tilgang til en Windows
Media-server faller det ganske naturlig bort. Det vanligste er at en sender direkte fra en
enestående datamaskin eller en web-server. For avspilling til eget privat bruk er også dette riktig
alternativ. Merk at en bare kan la mottaker velge båndbredde dersom en kjører fra en Windows
Media-server (se 2.4. Valg og opprettelse av profil og innstillinger: Båndbredde).
2.4. Valg og opprettelse av profil og innstillinger
Nå er vi inne på det som har med kvaliteten av opptaket vårt. Hr prøver vi hele tiden å finne en
balanse mellom det å få best mulig kvalitet på lyd og bilder uten at båndbredde behovet skal bli
for stort. Det er også mulig å kjøre opptak i ulike kvaliteter samtidig. Kommer tilbake til det
senere. Skjermbildet som først møter oss kan se slik ut:
                         4
Dette skjermbildet gir oss to valg: ”Edit” og ”Create and Manage Profiles..”. Begge
alternativene gir deg i bunn og grunn samme muligheter, bare på litt forskjellig måte. Jeg går her
gjennom valgene som følger etter ”Edit…” Vi kommer til følgende skjermbilde:
Her starter en altså å opprette en ny profil ved å skrive over navnet på den som står. Den gamle
blir behold som det den er, men en tar utgangspunkt i dens innstillinger. Du velger kilder og om
det som lagres/sendes skal komprimeres eller ikke. Skal filen senere sende over nett må den
komprimeres.

2.4.1 Båndbredde
Neste skjermbilde lar deg velge hvilke(n) båndbredder opptaket skal tilpasses. Dette har
selvfølgelig også med kvaliteten på opptaket å gjøre. Som du ser er det liten forskjell på Media
Bit Rate og Effective Bit Rate. Den effektive delen tar hensyn til at nettverk tillatter en litt større
datamengde ved fast bitstrøm, slik som ved videooverføring.                          5
Jeg gjør også oppmerksom på at det er mulig å velge opptak til flere båndbredder samtidig.
Dette krever en server som kjører Windows Media Services. På denne måten kan en mottaker
med større båndbredde motta bedre kvalitet på videoen. Det er Windows Media Player sammen
med Windows Media Server som sammen oppdager muligheten og velger kvalitet etter
overføringsforholdene. En må være klar over at dette da krever mer båndbredde ut av Windows
Media Serveren. En kan regne ut behovet ved å multiplisere Media Bit Rate for hvert av
valgene. I tillegg kreves mer prosessortid og lagringsplass. Funksjonen Windows Media
Encoder – hjelp, anbefaler derfor at en velger bare en båndbredde ved følgende situasjoner:

    Tilkoblingene i nettverket har konstant ledig båndbredde
    Kjører fra en vanlig web-server (støtter ikke denne muligheten)
    Innholdet skal bare spilles på den lokale maskinen
    Ved bruk av multicasting

Det er heller ikke mulig å velge en båndbredde under 80kbps og samtidig en over 300kbps.
                        6
2.4.2. Kvalitet og størrelse
Her må en ta hensyn til båndbredden en har valgt, og typen opptak en skal gjøre. Er det snakk
om lyd i form av tale gir det for eksempel ingen mening å snakke om stereolyd. Husk også at
stereo i samme kvalitet tar dobbel så stor plass. Størrelsen på videobildet har også stor
innvirkning på størrelsen av fila som blir laget. Vi ser forkortelsene CIF og QCIF som står for
henholdsvis Common Interface Format og Quarter Common Interface Format. Dette er
standarder støttet av mange codecer og redigeringsprogram. Likevel er det nok valgene 160 x
120 og 320 x 240 som er de mest vanlige. Det er bare liten forskjell i størrelse.

Det mest vanlige er å velge Windows Media Auido V8 og Windows Media Video V8.
Argumentet er bare at det oftest gir beste kvalitet. Windows Media Video V7 må brukes dersom
mottakerne bare har tilgang til Windows Media Player 6.4. Windows Media Encoder anbefaler
også ISO MPEG-4 dersom produksjonen skjer fra mange ulike elektroniske kilder. Når en
”filmer” fra skjerm velges Windows Media Screen codec og størrelse: Same as source.

Her må en nesten prøve seg litt frem og se hva en blir fornøyd med. Er det bare tale en tar opp er
det sjelden behov for lydformat bedre enn 20kbps, 22kHZ, mono. Bildestørrelsen bør ikke
overskride en oppløsning 344 x 288 piksler (CIF).

Vi blir også gitt muligheten til å velge hvor lenge opptaket skal lagres i bufferen før kodingen
starter. Uten å gå i detalj så komprimeres/kodes opptaket ved at etterfølgende bilder
sammenlignes og redundans fjernes. Jo flere bilder som kan sammenlignes, jo bedre blir
kvaliteten. Men dette krever også mer minne og gir en forsinkelse i det som blir sendt ut.

2.4.3. Glatte overganger eller klare bilder?
Nå kommer vi til et bilde der vi kan velge hvordan vi vil prioritere fine bevegelser i bilde i
forhold til klarheten i bildene.
                         7
Frame rate forteller oss hvor mange bilder det er per sekund. Vanlig VHS viser 24 bilder per
sekund. Dette regnes også for grensen av hva menneskenes øyne klarer å henge med på. En kan
tenke seg at dersom en filmer en bevegelse med bare to bilder per sekund, blir det en veldig
hakket bevegelse. Jo flere bilder en har per sekund jo mindre kontinuerlig blir bevegelsen.
Omtrent 24 bilder per sekund er da en grense det vi ikke lenger klarer å se at videoen er satt
sammen av bilder – for oss ser det helt sammenhengende ut. Men å lagre et bilde tar mye plass.
Og det å lagre 24 bilder per sekund blir ofte en tung prosess. Her har vi en faktor vi bør sette så
lav som mulig uten at det går nevneverdig ut over kvaliteten. Igjen er dette avhengig av hvor
mye bevegelser det er i det vi tar opp. Verdien vi setter for antall bilder per sekund er bare en
maksimal verdi. Det gjennomsnittlige verdien som blir brukt avhenger av båndbredden og
videokvaliteten vi har valgt.

En kan også justere litt ved valg av Key frame interval/nøkkel rammer. Alle rammene mellom
hver nøkkel ramme inneholder bare forandringer fra nøkkel rammen, dermed navnet delta
rammer.

Ved hver nøkkel ramme lagres hele bildet på nytt. Dersom det er mye bevegelse er det naturlig å
redusere avstanden mellom nøkkel rammer. Er det et noenlunde fast bakgrunnsbilde kan
avstanden mellom nøkkelrammene økes.

Det siste valget her går på en prioritet mellom bevegelsen i bildet og kvaliteten på hvert bilde.
Som en ser går de på bekostning av hverandre.

Det er vanskelig å anbefale verdier da det er avhengig av hvor mye bevegelse det er i det som
skal tas opp. I min situasjon, der tale og kanskje mest bevegelse skjer i ansiktet, er det ikke
nødvendig med mer enn 12 bilder per sekund. Da også bakgrunnen er den samme stort sett hele
tiden setter jeg nøkkel ramme intervallet til 8 sekunder. Bilde kvalitet er oftest satt til standard
75.

2.5. Frem til hovedbildet
De neste skjermbildene viser bare informasjon om oppsettet du har gjort, og gir deg mulighet til
å skrive inn noen data for dette opptaket. Nå du er ferdig kommer hovedskjermbildet opp.


                         8
Her kan du bare trykke start så er du i gang med opptaket. Velg Stop når du er ferdig. Ved å gå
til menyvalgene Tools og Options kan du velge litt av det som automatisk skal komme frem på
skjermen, dvs hjelpebeskjeder som skal dukke opp og lignende. På midten av skjermen kan du
velge inn- og ut-modus for opptaket. Valgene påvirker ikke det som blir tatt opp eller sendt, bare
det du ser på skjermen der og da. En kan også velge mellom arkfanene General, Display
Informasjon og Connections. Ved direkte sending får du informasjon om din egen ip-adresse og
port-nummer, samt hvem og hvor mange som ser på. Ellers finnes informasjon om opptaket som
blir gjort.
                        9
3. Sende direkte
Ved oppstarten av veiviseren velger en som figuren viser dersom en ønsker å sende direkte. En
får senere også muligheten til å kunne lagre til fil samtidig.

3.1. Konfigurering av lyd og video
Samme som for lagring til fil – se 2.1.

3.2. Kringkasting
På dette bildet setter en opp adressen som mottakeren trenger for å se det du sender, med andre
ord ip-adresse og port på maskinen du bruker. Du kan bruke Find Free Port til å automatisk
velge andre ledige porter. Valget har ingen betydning for for deg og/eller mottaker, da du ikke
får velge standardporten for kjente program.


                        10
3.3. Valg og opprettelse av profil og innstillinger
Skjermbildene og innstillingene her er de samme som under lagring til fil – se 2.4.

3.4. Frem til hovedbildet
Dersom du også trenger å lagre en fil av opptaket du sender ut, velger du det her. Kryss av i
boksen og velg lagringssted. Dette kan være greit for personer som ikke får følge
direktesendingen. Disse kan senere streame fila fra opptaket og se nøyaktig det samme.
I dette skjermbildet kan du velge om du vil ha hente video fra filer til bruk som
velkomstmelding, avslutning o.l. Ved å velge Ja får en et skjermbilde hvor en kan velge hvor
filene hentes fra. Under opptaket kan en da velge mellom disse seansene en henter fra fil. Se mer
under kapittel 4.

Dersom en bare går videre og ønsker å sende uten noe slags tillegg, skjer det samme som ved
lagring til fil – se 2.5.

                        11
4. ”Filme” sin egen skjerm
Mange av de samme prosedyrene som vi allerede har gått igjen kommer igjen her. Vi skal
likevel gjøre oppmerksom på noen viktige valg. I oppstarten av Encoderen eller ved å velge
New Session Wizard kommer du til dette skjermbildet:
Her velger du Screen Capture. Ved å gå inn på Configure... kan du velge hvilken del av
skjermen du ønsker å ta opp:
Du kan velge hele skjermen, program som er åpnet eller ved å sette inne det utsnitt du ønsker å
”filme”. Det siste gjøres ved å velge <Region of Screen>. Skjermbildene videre er som vist
tidligere. Screen capture er en tung prosess, derfor har Microsoft selv anbefalt å gå ned i
oppløsning på skjermen og fargedybde. Her må en helst gjøre seg noen erfaringer selv. 800x600

                       12
og 256 farger kan gjerne prøves. Ellers er det viktig å ikke ha så mange bilder per sekund
(framerate). Det er ofte ikke behov for mer en 2-3 bilder i sekundet når en tar fra skjerm. Det er
viktig å ikke være for raske med skifting av vinduer.

5. Kunne velge mellom ulike kilder under opptak
Dersom en ønsker å kunne velge mellom f.eks. opptak fra skjerm og opptak fra kamera når en
kjører et opptak kan det gjøres ved å legge til flere kilder. Velg Sources panel fra View menyen.
Trykk høyre museknapp på panelet og velg New.
Her velger en kilder og konfigurerer etter behov. Fremgangsmåte er som tidligere.
                        13

				
DOCUMENT INFO