Docstoc

(Lens)

Document Sample
(Lens) Powered By Docstoc
					                  เลนส์(Lens)
       เลนส์ คือส่วนของวัสดุใสที่ทาด้วยแก้วอย่างดี   เปรียบเสมือนเป็นตาของกล้อง
ซึ่งสามารถเป็นเป็นชนิดได้ดังนี้
1. เลนส์ธรรมดา (Normal lens)
2. เลนส์มุมกว้าง (Wide Angle Lens)
3. เลนส์เทเลโฟโต (Telephoto Lens)
4. เลนส์ซูม (Zoom lens)
       หลักการของเลนส์กับการเปิดรูรับแสงที่สัมพันธ์กัน           เช่น
ถ้าเปิดรูรับแสงแคบจะสามารถเก็บเนื้อระยะในการถ่ายภาพก่อนและหลังจุดโฟกัสได้มากกว่าการเปิ
ดรูรับแสงที่กว้าง(ถ้าในระยะโฟกัสเท่ากัน) และระยะโฟกัสจะสัมพันธ์กับระยะชัดลึก คือ
จะได้ระยะชัดลึก 1/3 จากวัตถุถึงตัวกล้อง และ 2/3 จากด้านหลังของวัตถุ เป็นต้น

ความลึกระยะชัดกับขนาดของฟิล์ม
            ชัดลึก                   ชัดตื้น
1.  เปิดรูรับแสงแคบ             1. เปิดรูรับแสงกว้าง(ประมาณ 2.8)
2.  ให้วัตถุอยู่ห่างจากตัวกล้อง       2. ให้วัตถุอยู่ใกล้กล้อง
3.  ใช้เลนส์ทางยาวโฟกัสสั้น(เลนส์มุมกว้าง)  3.
4.  ใช้ฟิล์มขนาดเล็ก 8 มม.          ใช้เลนส์ทางยาวโฟกัสแคบ(เลนส์มุมกว้าง)
                       4. ใช้ฟิล์มขนาดใหญ่

       ความคลาดเคลื่อนของสีเมื่อเกิดจากการหักเหของแสง
ถ้าเป็นเลนส์นูนจะมีการหักเหของแสงไม่เท่ากัน
โดยบริเวณที่ใกล้จุดโฟกัสของเลนส์มากที่สุดจะเกิดการหักเหของแสงสีน้าเงิน
ถัดไปเป็นสีเขียวและแดงตามลาดับ          แต่สามารถแก้ได้โดยใส่เลนส์เว้าซ้อนเข้าไป
จะทาให้เกิดการหักเหของแสงที่พอดี

                  & & & & &
                 ฟิลเตอร์(Filter)
       ฟิลเตอร์หรือแว่นกรองแสงนั้นมีคุณสมบัติคือ
1.  ควบคุมการถ่ายทอดสีสันต่างๆ ในธรรมชาติ
2.  เพิ่มความตัดกันของสีในภาพ
3.  ควบคุมสี ลดสีและเพิ่มสี
4.  สร้างภาพพิเศษหรือเพิ่มผลพิเศษแก่ภาพ
                  ฟิล์ม(Films)

ส่วนประกอบของฟิล์ม
1. ฐานฟิล์ม(Film base) จะเป็นแผ่นบางใส แข็งแรง เหนียวและทนทาน
เพราะทาหน้าที่รองรับส่วนที่เป็นเยื่อไวแสงและต้องทนต่อแรงดึงจากการนามาฉายดู
ทามาจากเซลลูโลส            อาซิเตท         หรือที่เรียกกันว่าเซฟฟิล์ม(safe
film)เพราะมีคุณสมบัติไวไฟน้อย        เก็บไว้ได้นาน    หรือที่ทามาจากโพลีเยสเตอร์
(Polyester)           จะบาง                 เหนียวและใสกว่าอาซิเตท
จึงทาให้ม้วนฟิล์มที่ทามาจากโพลีเยสเตอร์มีฟิล์มบรรจุยาวกว่าม้วนฟิล์มที่ ทามาจากอาซิเตท
แต่ข้อเสียคือไม่สามารถใช้น้ายาต่อฟิล์มชนิดธรรมดาต่อได้ ต้องให้น้ายาโดยเฉพาะเท่านั้น
2.       เยื่อไวแสง(Emulsion)        เป็นส่วนที่สร้างภาพให้ไปปรากฏบนฟิล์ม
ประกอบด้วยสารไวแสงหรือเกลือเงินผสมอยู่ในเยลลาตินและเคลือบติดกับส่วนที่เป็นฐานฟิล์มด้วย
กาวโปร่งแสง
สามารถเป็นรอยขูดขีดได้ง่ายจึงต้องทาการเคลือบผิวหน้าด้วยซุปเปอร์โคทและด้านหลังด้วยสารป้อ
งกันแสงสะท้อนและสารป้องกันการบิดเบี้ยวหรืองอโค้งของฟิล์ม

ขนาดของฟิล์มสาหรับกล้องถ่ายภาพยนตร์
     ขนาดของฟิล์มมีตั้งแต่ 8 มม.ถึง 70 มม. แต่ส่วนใหญ่จะใช้ที่ขนาด 16
มม.และ35 มม.
       ฟิล์ม 16 มม. มีทั้งฟิล์มขาวดาและสี มีรูหนามเตยข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง
และสามารถเพิ่มเส้นเสียงระบบแม่เหล็กหรือระบบแสงลงในริมฟิล์มข้างตรงข้ามกับรูหนามเตยใน
ฟิล์มที่มีรูหนามเตยข้างเดียวได้ตามต้องการ อัตราส่วนมาตรฐานของกรอบภาพในฟิล์มคือ 1:
1.35
     ฟิล์ม     35       มม.      มีเฉพาะฟิล์มเนกาตีฟทั้งขาวดาและสี
โดยในแต่ละกรอบภาพมีรูหนามเตยอยู่ที่ริมฟิล์มทั้งสองข้างๆ   ละ      4       รู
สาหรับภาพยนตร์เสียงจะมีกรอบภาพด้านหนึ่งตรงริมฟิล์มถูกแบ่งไว้เป็นที่ว่างสาหรับเส้นเสียงระบ
บแวง อัตราส่วนของกรอบภาพในฟิล์มภาพยนตร์เงียบ คือ 1:1.30 ภาพยนตร์เสียง คือ
1:1.33
     ความแตกต่างอีกประการระหว่างฟิล์มคือ  ความไวแสงของฟิล์มมีหน่วยเป็น
ASA ทั้งฟิล์มขาวดาและสีมีค่าความไวแสง 25-400 ASA โดยสภาพแสงทั่วไปจะใช้
ASA ที่ 125 เพราะเป็นฟิล์มที่มีความไวแสงปานกลาง
                 # # # # #
               เทปโทรทัศน์และซีดีรอม
เทปโทรทัศน์
       เทปโทรทัศน์เป็นอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงให้อยู่ในรูปเส้นแรงแม่เหล็ก
เมื่อบันทึกเสร็จสามารถเปิดดูได้ทันทีและนามาลบและบันทึกซ้าใหม่ได้
เทปโทรทัศน์สามารถแบ่งได้เป็น
1. แบ่งตามคุณภาพของเทปโทรทัศน์
2. แบ่งตามความกว้างของม้วนเทป
3. แบ่งตามประเภทของเครื่องบันทึกเทป เช่น ควอดรูเพล็กซ์ , เบต้า , VHS , HD TV
เป็นต้น
4. แบ่งตามลักษณะของม้วนเทปหรือกล่องเทป เช่น แบบวงล้อ , แบบคาร์ทริดจ์ ,
แบบคาสเซท
5. แบ่งตามลักษณะของสารแม่เหล็กที่ฉาบ เช่น เมทอล , แกมม่าเพอรัลออกโซด์ , คาร์บอน
6. แบ่งตามความยาวของเวลา เช่น 1-6 นาที, 15 นาที, 30 นาที

ซีดีรอม
       ซีดีรอม(Compact Disc-Read Only Memory: CD-ROM)
เป็นสื่อที่ทาการบันทึกและอ่านข้อมูลด้วยแสงเลเซอร์ เป็นระบบดิจิตอล(รหัสตัวเลข 0 1)
สามารถบันทึกได้ 680 เมกะไบต์ มีลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.75
นิ้ว(12       ซม.)      ผิวหน้าเคลือบโลหะสะท้อนแสงเพื่อป้องกันข้อมูลที่บันทึกไว้
ผู้ใช้จะทาการอ่านข้อมูลจากแผ่นได้อย่างเดียว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลได้

                   ฿ ฿ ฿ ฿ ฿

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:67
posted:3/6/2010
language:Thai
pages:7
Jun Wang Jun Wang Dr
About Some of Those documents come from internet for research purpose,if you have the copyrights of one of them,tell me by mail vixychina@gmail.com.Thank you!