Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Get this document free

(Lens)

VIEWS: 67 PAGES: 7

									                  เลนส์(Lens)
       เลนส์ คือส่วนของวัสดุใสที่ทาด้วยแก้วอย่างดี   เปรียบเสมือนเป็นตาของกล้อง
ซึ่งสามารถเป็นเป็นชนิดได้ดังนี้
1. เลนส์ธรรมดา (Normal lens)
2. เลนส์มุมกว้าง (Wide Angle Lens)
3. เลนส์เทเลโฟโต (Telephoto Lens)
4. เลนส์ซูม (Zoom lens)
       หลักการของเลนส์กับการเปิดรูรับแสงที่สัมพันธ์กัน           เช่น
ถ้าเปิดรูรับแสงแคบจะสามารถเก็บเนื้อระยะในการถ่ายภาพก่อนและหลังจุดโฟกัสได้มากกว่าการเปิ
ดรูรับแสงที่กว้าง(ถ้าในระยะโฟกัสเท่ากัน) และระยะโฟกัสจะสัมพันธ์กับระยะชัดลึก คือ
จะได้ระยะชัดลึก 1/3 จากวัตถุถึงตัวกล้อง และ 2/3 จากด้านหลังของวัตถุ เป็นต้น

ความลึกระยะชัดกับขนาดของฟิล์ม
            ชัดลึก                   ชัดตื้น
1.  เปิดรูรับแสงแคบ             1. เปิดรูรับแสงกว้าง(ประมาณ 2.8)
2.  ให้วัตถุอยู่ห่างจากตัวกล้อง       2. ให้วัตถุอยู่ใกล้กล้อง
3.  ใช้เลนส์ทางยาวโฟกัสสั้น(เลนส์มุมกว้าง)  3.
4.  ใช้ฟิล์มขนาดเล็ก 8 มม.          ใช้เลนส์ทางยาวโฟกัสแคบ(เลนส์มุมกว้าง)
                       4. ใช้ฟิล์มขนาดใหญ่

       ความคลาดเคลื่อนของสีเมื่อเกิดจากการหักเหของแสง
ถ้าเป็นเลนส์นูนจะมีการหักเหของแสงไม่เท่ากัน
โดยบริเวณที่ใกล้จุดโฟกัสของเลนส์มากที่สุดจะเกิดการหักเหของแสงสีน้าเงิน
ถัดไปเป็นสีเขียวและแดงตามลาดับ          แต่สามารถแก้ได้โดยใส่เลนส์เว้าซ้อนเข้าไป
จะทาให้เกิดการหักเหของแสงที่พอดี

                  & & & & &
                 ฟิลเตอร์(Filter)
       ฟิลเตอร์หรือแว่นกรองแสงนั้นมีคุณสมบัติคือ
1.  ควบคุมการถ่ายทอดสีสันต่างๆ ในธรรมชาติ
2.  เพิ่มความตัดกันของสีในภาพ
3.  ควบคุมสี ลดสีและเพิ่มสี
4.  สร้างภาพพิเศษหรือเพิ่มผลพิเศษแก่ภาพ
                  ฟิล์ม(Films)

ส่วนประกอบของฟิล์ม
1. ฐานฟิล์ม(Film base) จะเป็นแผ่นบางใส แข็งแรง เหนียวและทนทาน
เพราะทาหน้าที่รองรับส่วนที่เป็นเยื่อไวแสงและต้องทนต่อแรงดึงจากการนามาฉายดู
ทามาจากเซลลูโลส            อาซิเตท         หรือที่เรียกกันว่าเซฟฟิล์ม(safe
film)เพราะมีคุณสมบัติไวไฟน้อย        เก็บไว้ได้นาน    หรือที่ทามาจากโพลีเยสเตอร์
(Polyester)           จะบาง                 เหนียวและใสกว่าอาซิเตท
จึงทาให้ม้วนฟิล์มที่ทามาจากโพลีเยสเตอร์มีฟิล์มบรรจุยาวกว่าม้วนฟิล์มที่ ทามาจากอาซิเตท
แต่ข้อเสียคือไม่สามารถใช้น้ายาต่อฟิล์มชนิดธรรมดาต่อได้ ต้องให้น้ายาโดยเฉพาะเท่านั้น
2.       เยื่อไวแสง(Emulsion)        เป็นส่วนที่สร้างภาพให้ไปปรากฏบนฟิล์ม
ประกอบด้วยสารไวแสงหรือเกลือเงินผสมอยู่ในเยลลาตินและเคลือบติดกับส่วนที่เป็นฐานฟิล์มด้วย
กาวโปร่งแสง
สามารถเป็นรอยขูดขีดได้ง่ายจึงต้องทาการเคลือบผิวหน้าด้วยซุปเปอร์โคทและด้านหลังด้วยสารป้อ
งกันแสงสะท้อนและสารป้องกันการบิดเบี้ยวหรืองอโค้งของฟิล์ม

ขนาดของฟิล์มสาหรับกล้องถ่ายภาพยนตร์
     ขนาดของฟิล์มมีตั้งแต่ 8 มม.ถึง 70 มม. แต่ส่วนใหญ่จะใช้ที่ขนาด 16
มม.และ35 มม.
       ฟิล์ม 16 มม. มีทั้งฟิล์มขาวดาและสี มีรูหนามเตยข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง
และสามารถเพิ่มเส้นเสียงระบบแม่เหล็กหรือระบบแสงลงในริมฟิล์มข้างตรงข้ามกับรูหนามเตยใน
ฟิล์มที่มีรูหนามเตยข้างเดียวได้ตามต้องการ อัตราส่วนมาตรฐานของกรอบภาพในฟิล์มคือ 1:
1.35
     ฟิล์ม     35       มม.      มีเฉพาะฟิล์มเนกาตีฟทั้งขาวดาและสี
โดยในแต่ละกรอบภาพมีรูหนามเตยอยู่ที่ริมฟิล์มทั้งสองข้างๆ   ละ      4       รู
สาหรับภาพยนตร์เสียงจะมีกรอบภาพด้านหนึ่งตรงริมฟิล์มถูกแบ่งไว้เป็นที่ว่างสาหรับเส้นเสียงระบ
บแวง อัตราส่วนของกรอบภาพในฟิล์มภาพยนตร์เงียบ คือ 1:1.30 ภาพยนตร์เสียง คือ
1:1.33
     ความแตกต่างอีกประการระหว่างฟิล์มคือ  ความไวแสงของฟิล์มมีหน่วยเป็น
ASA ทั้งฟิล์มขาวดาและสีมีค่าความไวแสง 25-400 ASA โดยสภาพแสงทั่วไปจะใช้
ASA ที่ 125 เพราะเป็นฟิล์มที่มีความไวแสงปานกลาง
                 # # # # #
               เทปโทรทัศน์และซีดีรอม
เทปโทรทัศน์
       เทปโทรทัศน์เป็นอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงให้อยู่ในรูปเส้นแรงแม่เหล็ก
เมื่อบันทึกเสร็จสามารถเปิดดูได้ทันทีและนามาลบและบันทึกซ้าใหม่ได้
เทปโทรทัศน์สามารถแบ่งได้เป็น
1. แบ่งตามคุณภาพของเทปโทรทัศน์
2. แบ่งตามความกว้างของม้วนเทป
3. แบ่งตามประเภทของเครื่องบันทึกเทป เช่น ควอดรูเพล็กซ์ , เบต้า , VHS , HD TV
เป็นต้น
4. แบ่งตามลักษณะของม้วนเทปหรือกล่องเทป เช่น แบบวงล้อ , แบบคาร์ทริดจ์ ,
แบบคาสเซท
5. แบ่งตามลักษณะของสารแม่เหล็กที่ฉาบ เช่น เมทอล , แกมม่าเพอรัลออกโซด์ , คาร์บอน
6. แบ่งตามความยาวของเวลา เช่น 1-6 นาที, 15 นาที, 30 นาที

ซีดีรอม
       ซีดีรอม(Compact Disc-Read Only Memory: CD-ROM)
เป็นสื่อที่ทาการบันทึกและอ่านข้อมูลด้วยแสงเลเซอร์ เป็นระบบดิจิตอล(รหัสตัวเลข 0 1)
สามารถบันทึกได้ 680 เมกะไบต์ มีลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.75
นิ้ว(12       ซม.)      ผิวหน้าเคลือบโลหะสะท้อนแสงเพื่อป้องกันข้อมูลที่บันทึกไว้
ผู้ใช้จะทาการอ่านข้อมูลจากแผ่นได้อย่างเดียว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลได้

                   ฿ ฿ ฿ ฿ ฿

								
To top