Journal of Human Resources - DOC by blc15726

VIEWS: 0 PAGES: 8

									Journal of Human Resources           Tạp chí Nguồn Nhân lực

2006 – 41:1                   2006 – 41:1

Articles                    Các bài viết

Welfare Reform and Children's Living      Cải cách phúc lợi và bố trí cuộc sống của trẻ em
Arrangements                  Trang 1-27(27)
pp. 1-27(27)                  Các tác giả: Bitler, Marianne P.; Gelbach,
Authors: Bitler, Marianne P.; Gelbach,     Jonah B.; Hoynes, Hilary W.
Jonah B.; Hoynes, Hilary W.
                        Ảnh hưởng của tăng cường hỗ trợ trẻ em về khả
The Impact of Child Support Enforcement     năng sinh sản, đầu tư của cha mẹ, và sự đầy đủ
on Fertility, Parental Investments, and Child  của trẻ
Well-Being                   Trang 28-45(18)
pp. 28-45(18)                  Các tác giả: Aizer, Anna; McLanahan, Sara
Authors: Aizer, Anna; McLanahan, Sara
                        Những giới hạn tài sản phúc lợi có tác động đến
Do Welfare Asset Limits Affect Household    tiết kiệm hộ gia đình không?: Dẫn chứng từ Cải
Saving?: Evidence from Welfare Reform      cách phúc lợi
pp. 46-71(26)                  Trang 46-71(26)
Authors: Hurst, Erik; Ziliak, James P.     Các tác giả: Hurst, Erik; Ziliak, James P.

Welfare Reform, Saving, and Vehicle       Cải cách phúc lợi, tiết kiệm, và sở hữu xe hơi:
Ownership: Do Asset Limits and Vehicle     Các giới hạn tài sản và không dùng xe hơi có
Exemptions Matter?               vấn đề không?
pp. 72-105(34)                 Trang 72-105(34)
Author: Sullivan, James X.           Tác giả: Sullivan, James X.

The Impact of Banking and Fringe Banking    Ảnh hưởng của Ngân hàng và quy định ngoài
Regulation on the Number of Unbanked      ngân hàng về số lượng những người Mỹ không
Americans                    có tài khoản ngân hàng
pp. 106-137(32)                 Trang 106-137(32)
Author: Washington, Ebonya           Tác giả: Washington, Ebonya

Welfare Checks, Drug Consumption, and      Các tấm séc phúc lợi, tiêu thụ ma túy, và sức
Health: Evidence from Vancouver Injection    khỏe: Dẫn chứng từ những người tiêm chích ma
Drug Users                   túy ở Vancouver
pp. 138-161(24)                 Trang 138-161(24)
Authors: Riddell, Chris; Riddell, Rosemarie   Các tác giả: Riddell, Chris; Riddell, Rosemarie

The High/Scope Perry Preschool Program:     Chương trình tiền học đường cấp độ cao/quy
Cost–Benefit Analysis Using Data from the    mô: Phân tích chi phí-lợi ích sử dụng dữ liệu từ
Age-40 Followup                 tuổi 40 trở lên; trang 162-190(29)
pp. 162-190(29)                 Các tác giả: Belfield, Clive R.; Nores,
Authors: Belfield, Clive R.; Nores,
Milagros; Barnett, Steve; Schweinhart,   Milagros; Barnett, Steve; Schweinhart,
Lawrence                  Lawrence

Informal Care and the Division of End-of-  Chăm sóc không chính thức và phân chia sự
Life Transfers               chuyển giao cuối đời
pp. 191-219(29)               Trang 191-219(29)
Author: Brown, Meta             Tác giả: Brown, Meta
Journal of Human Resources          Tạp chí Nguồn Nhân lực

2006 – 41:2                  2006 – 41:2

Articles                   Các bài viết

Native Internal Migration and the Labor    Di cư trong nước và ảnh hưởng thị trường lao
Market Impact of Immigration         động của nhập cư
pp. 221-258(38)                Trang 221-258(38)
Author: Borjas, George J.           Tác giả: Borjas, George J.

The Long-Term Effects of Youth        Những ảnh hưởng lâu dài của thất nghiệp ở
Unemployment                 thanh niên
pp. 259-293(35)                Trang 259-293(35)
Authors: Mroz, Thomas A.; Savage, Timothy   Các tác giả: Mroz, Thomas A.; Savage, Timothy
H.                      H.

Schooling and the Armed Forces Qualifying   Học đường và kiểm tra chất lượng lực lượng vũ
Test: Evidence from School-Entry Laws     trang: Dẫn chứng từ các luật tuyển sinh vào
pp. 294-318(25)                trường; trang 294-318(25)
Authors: Cascio, Elizabeth U.; Lewis, Ethan  Các tác giả: Cascio, Elizabeth U.; Lewis, Ethan
G.                      G.

An Assessment of Propensity Score       Một đánh giá về việc đạt kết quả thiên hướng
Matching as a Nonexperimental Impact     như một chỉ số ước tính ảnh hưởng không qua
Estimator: Evidence from Mexico's       thực: Dẫn chứng từ Chương trình PROGRESA
PROGRESA Program               của Mexico
pp. 319-345(27)                Trang 319-345(27)
Authors: Diaz, Juan Jose; Handa,       Các tác giả: Diaz, Juan Jose; Handa,
Sudhanshu                   Sudhanshu

Wages and Labor Management in African     Các mức lương và quản lý lao động ở ngành sản
Manufacturing                 xuất của Châu Phi
pp. 346-379(34)                Trang 346-379(34)
Authors: Fafchamps, Marcel; Söderbom,     Các tác giả: Fafchamps, Marcel; Söderbom,
Måns                     Måns

The Effect of Literacy on Immigrant      Ảnh hưởng của văn chương đối với các khoản
Earnings                   thu nhập của người nhập cư
pp. 380-410(31)                Trang 380-410(31)
Authors: Ferrer, Ana; Green, David A.;    Các tác giả: Ferrer, Ana; Green, David A.;
Riddell, W. Craig               Riddell, W. Craig
Income and the Use of Prescription Drugs  Thu nhập và việc sử dụng các đơn thuốc của
by the Elderly: Evidence from the Notch  người già: Dẫn chứng từ những nhóm dân
Cohorts                  Notch
pp. 411-432(22)              Trang 411-432(22)
Authors: Moran, John R.; Simon, Kosali   Các tác giả: Moran, John R.; Simon, Kosali
Ilayperuma                 Ilayperuma

The Marriage Earnings Premium as a     Bảo hiểm thu nhập hôn nhân như một ảnh
Distributed Fixed Effect          hưởng phân bổ cố định
pp. 433-443(11)              Trang 433-443(11)
Author: Dougherty, Christopher       Tác giả: Dougherty, Christopher
Journal of Human Resources          Tạp chí Nguồn Nhân lực

2006 – 41:3                 2006 – 41:3

Articles                   Các bài viết

Breakfast of Champions? The School      Bữa sáng của những nhà vô địch? Chương trình
Breakfast Program and the Nutrition of    ăn sáng ở trường học và dinh dưỡng của trẻ em
Children and Families            và các gia đình
pp. 445-466(22)               Trang 445-466(22)
Authors: Bhattacharya, Jayanta; Currie,   Các tác giả: Bhattacharya, Jayanta; Currie,
Janet; Haider, Steven J.           Janet; Haider, Steven J.

Reading, Writing, and Refreshments Are    Đọc, viết, và nghỉ ngơi là những nguồn tài chính
School Finances Contributing to Children's  của trường đóng góp vào sự béo phì của trẻ em?
Obesity?                   Trang 467-494(28)
pp. 467-494(28)               Các tác giả: Anderson, Patricia M.; Butcher,
Authors: Anderson, Patricia M.; Butcher,   Kristin F.
Kristin F.
                       Cải cách phúc lợi có chịu trách nhiệm đối với
Is Welfare Reform Responsible for Low-    đài thọ bảo hiểm ý tế đang giảm dần của phụ nữ
Skilled Women's Declining Health       có tay nghề thấp trong thập niên 1990s không?
Insurance Coverage in the 1990s?       Trang 495-528(34)
pp. 495-528(34)               Các tác giả: DeLeire, Thomas; Levine, Judith
Authors: DeLeire, Thomas; Levine, Judith   A.; Levy, Helen
A.; Levy, Helen
                       Ảnh hưởng của loại trường học đối với dẫn
The Effect of School Type on Academic    chứng thành tựu học thuật từ Indonesia
Achievement Evidence from Indonesia     Trang 529-557(29)
pp. 529-557(29)               Các tác giả: Newhouse, David; Beegle, Kathleen
Authors: Newhouse, David; Beegle,
Kathleen                   Những người từng là vận động viên ở đại học có
                       kiếm được việc làm thu nhập tốt hơn không?
Do Former College Athletes Earn More at   Một đánh giá không theo mẫu
Work? A Nonparametric Assessment       Trang 558-577(20)
pp. 558-577(20)               Các tác giả: Henderson, Daniel J.; Olbrecht,
Authors: Henderson, Daniel J.; Olbrecht,   Alexandre; Polachek, Solomon W.
Alexandre; Polachek, Solomon W.
                       Trợ giúp tài chính và dẫn chứng các quyết định
Financial Aid and Students' College     theo học đại học của các sinh viên từ Chương
Decisions Evidence from the District of   trình hỗ trợ học phí ở Thủ đô Washington D.C
Columbia Tuition Assistance Grant Program  Trang 578-610(33)
pp. 578-610(33)               Các tác giả: Abraham, Katharine G.; Clark,
Authors: Abraham, Katharine G.; Clark,    Melissa A.
Melissa A.
Is the Marginal Child More Likely to be    Có phải những đứa trẻ bị gạt ra ngoài lề có nguy
Murdered? An Examination of State       cơ bị giết hại hơn không? Một xem xét về tỷ lệ
Abortion Ratios and Infant Homicide      phá thai của bang và nạn giết trẻ em
pp. 611-630(20)                Trang 611-630(20)
Authors: Kalist, David E.; Molinari, Noelle  Các tác giả: Kalist, David E.; Molinari, Noelle
A.                      A.

Amnesty Programs and the Labor Market     Các chương trình ân xá và kết quả thị trường lao
Outcomes of Undocumented Workers       động của những công nhân không có giấy tờ
pp. 631-647(17)                Trang 631-647(17)
Author: Kaushal, Neeraj            Tác giả: Kaushal, Neeraj
Journal of Human Resources          Tạp chí Nguồn Nhân lực

2006 – 41:4                  2006 – 41:4

Articles                   Các bài viết

Neighborhoods and Academic          Những hàng xóm và thành tựu học thuật: Các
Achievement: Results from the Moving to    kết quả từ việc chuyển sang thử nghiệm cơ hội
Opportunity Experiment            Sanbonmatsu, Lisa; Kling, Jeffrey R.; Duncan,
Sanbonmatsu, Lisa; Kling, Jeffrey R.;     Greg J.; Brooks-Gunn, Jeanne
Duncan, Greg J.; Brooks-Gunn, Jeanne     649-691
649-691

Anemia and School Participation        Bệnh thiếu máu và việc đến lớp
Bobonis, Gustavo J.; Miguel, Edward; Puri-  Bobonis, Gustavo J.; Miguel, Edward; Puri-
Sharma, Charu                 Sharma, Charu
692-721                    692-721

Parental Educational Investment and      Đầu tư giáo dục của bố mẹ và rủi ro học thuật
Children's Academic Risk: Estimates of the  của con cái: Ước tính ảnh hưởng của quy mô
Impact of Sibship Size and Birth Order from  anh chị em ruột và trật tự sinh đẻ từ biến đổi
Exogenous Variation in Fertility       ngoại sinh trong sinh đẻ
Conley, Dalton; Glauber, Rebecca       Conley, Dalton; Glauber, Rebecca
722-737                    722-737

The Impacts of Family Size on Investment   Những ảnh hưởng của quy mô gia đình đối với
in Child Quality               sự đầu tư vào chất lượng trẻ em
Caceres-Delpiano, Julio            Caceres-Delpiano, Julio
738-754                    738-754

Birth Order, Educational Attainment, and   Trật tự sinh đẻ, thành tựu giáo dục, và thu nhập:
Earnings: An Investigation Using the PSID   Một điều tra sử dụng PSID
Kantarevic, Jasmin; Mechoulan, Stephane    Kantarevic, Jasmin; Mechoulan, Stephane
755-777                    755-777

Teacher-Student Matching and the       Sự cân xứng giữa thày và trò và đánh giá về tính
Assessment of Teacher Effectiveness      hiệu quả của giáo viên
Clotfelter, Charles T.; Ladd, Helen F.;    Clotfelter, Charles T.; Ladd, Helen F.; Vigdor,
Vigdor, Jacob L.               Jacob L.
778-820                    778-820

Assimilation via Prices or Quantities?    Sự đồng hóa thông qua các giá cả hay số lượng?
Sources of Immigrant Earnings Growth in    Các nguồn tăng thu nhập của người nhập cư ở
Australia, Canada, and the United States   Úc, Canada, và Hoa Kỳ
Antecol, Heather; Kuhn, Peter; Trejo,     Antecol, Heather; Kuhn, Peter; Trejo, Stephen J.
Stephen J.
821-840                821-840

The Wealth of Mexican Americans    Sự giàu có của người Mỹ gốc Mexico
Cobb-Clark, Deborah A.; Hildebrand,  Cobb-Clark, Deborah A.; Hildebrand, Vincent
Vincent A.              A.
841-873                841-873

								
To top