Journal of Advanced Science Vol. 17 Author Index by krj18645

VIEWS: 25 PAGES: 2

									               Journal of Advanced Science Vol. 17 Author Index
                                                     [Vol.-No.-Page]

MURAYAMA     Takemi    17  (3&4)           HU      Ning    17  (1&2)  82
ABE        Ken-ichi   17  (1&2)  118        IBUKI     R.     17  (1&2)  38
AMAE       Shintaro   17  (1&2)  44        IDOHARA    Osamu    17  (3&4)  176
AMAGAI      Hirokazu   17  (3&4)  199        IKEDA     Yuuya    17  (3&4)  176
AMANO       Tadaaki   17  (3&4)  181        INOUE     Yoshiaki  17  (3&4)  176
BELIN       Michel    17  (1&2)  55        ITO      Mikiko   17  (3&4)  185
BEN ZINEB     Tarak    17  (1&2)  32        ITOH     Takashi   17  (3&4)  209
BENOUNIS     M.      17  (1&2)  90        IWASE     Mitsuo   17  (3&4)  194
BENTAHAR     Mourad    17  (1&2)  70        IWATA     Keisuke   17  (3&4)  157
BERKOVA      D.      17  (1&2)  90        JAFFREZIC   Nicole   17  (1&2)  49, 90, 112
BOSSIS      Georges   17  (1&2)  132        -RENAULT
BOURGIN      Patrick   17  (1&2)  17, 139      JAYET     Y.     17  (1&2)  105
BOUTAOUS     M'hamed   17  (1&2)  139        KANAI     Naoaki   17  (3&4)  209
BOZHKO      Alexei    17  (1&2)  64        KASIK     I.     17  (1&2)  90
CHASSIGNOLE Bertrand      17  (1&2)  76        KASUYA    Takashi   17  (1&2)  68
CHIBA       Hiroshi   17  (1&2)  46        KIMURA    Tatsuhiro  17  (3&4)  209
CHO        Jiyoun    17  (1&2)  46        KOBAYASHI   Tomomi   17  (3&4)  194
CHONAN      Seiji    17  (1&2)  42, 46, 126    KUMAMOTO   Takanobu  17  (3&4)  170
COQUELLE     Eric     17  (1&2)  132        LE MOGNE   Thierry   17  (1&2)  55
CORNELOUP     Gilles    17  (1&2)  76        LEFEUVRE   Elie    17  (1&2)  5
COURBON      J.      17  (1&2)  105        LOUBET    Jean-Luc  17  (1&2)  55
DEVILLE      Lucien    17  (1&2)  70, 105      LUO      Yun     17  (1&2)  44, 118, 128
EL GUERJOUMA Rachid      17  (1&2)  70, 76, 105    MAGNET    Christophe 17  (1&2)  5
ELHADROUZ     Mourad    17  (1&2)  32        MARTELET   Claude   17  (1&2)  49
ENDOU       Akinori   17  (3&4)  170        MARUYAMA   Shigenao  17  (1&2)  38, 118
ESASHI      Masayoshi 17   (1&2)  118        MATEJEC    V.     17  (1&2)  90
FILIPEK      Stanislaw M. 17  (3&4)  201        MATSUKI    Hidetoshi  17  (1&2)  118
FONTAINE     Julien    17  (1&2)  55        MATSUMOTO   Minoru   17  (1&2)  44, 128
FUKUMOTO     Ichiro    17  (3&4)  166        MATSUMURA   Yoshihito  17  (3&4)  190
FUKUNAGA     Hisao    17  (1&2)  82        MATSUNAGA   Hiroyuki  17  (1&2)  112
FURUYA      Yasubumi 17    (1&2)  146        MIKI     Hiroyuki  17  (1&2)  64
FUTATSUYA     Chika    17  (3&4)  218        MITSUBAYASHI Kohji    17  (1&2)  112
GARCIA      David    17  (1&2)  139                       (3&4)  173, 199
GOTO       Teruyoshi  17  (3&4)  199        MIYASAKA   Tsutomu   17  (3&4)  170
GUENIN      G.      17  (1&2)  38        MIYATA    Kaoru    17  (1&2)  42
GUY        P.      17  (1&2)  105        MOCHIZUKI   Akira    17  (3&4)  245
GUYOMAR      Daniel    17  (1&2)  1, 5, 13     MONNIER    Thomas   17  (1&2)  70
HAGA       Yoichi    17  (1&2)  118        MORIN     M.     17  (1&2)  38
HARAGUCHI     Masakazu 17    (1&2)  22        MOYSAN    Joseph   17  (1&2)  76
HASEGAWA     Jyunichi   17  (3&4)  166        MURAMATSU   Konosuke 17   (3&4)  190
HAYASAKA     Yoshiaki   17  (3&4)  209        NAKAKURA   Shinya   17  (3&4)  173
HENG       Daniel    17  (1&2)  139        NAKAMURA   Kenichiro  17  (3&4)  170
HIGA       Masaru    17  (1&2)  44, 118      NAKAZE    Takeshi   17  (3&4)  176
HIROTA      Etsuko    17  (3&4)  245        NISHI     Yoshitake  17  (1&2)  28, 153
HOU        Yanxia    17  (1&2)  49                        (3&4)  157, 162, 194, 199
i-47   Journal of Advanced Science, Vol.17, No.3&4, 2005                             i-47
NISHIO      Genki    17  (1&2)  112        TANAKA    Osamu    17  (3&4)  218
NISHIZAWA    Tatsuo   17  (1&2)  42         TANAKA    Yoshihiro  17  (1&2)  126
NITTA      Shinichi  17  (1&2)  118        TANI     Junji    17  (1&2)  22
OGASAWARA    Takashi   17  (3&4)  162        TAU     Eiki    17  (3&4)  166
OGAWA      Mitsuhiro  17  (1&2)  112        TLILI    Chaker   17  (1&2)  49
OGURI      Kazuya   17  (1&2)  28         TONEGAWA   Akira    17  (3&4)  157
                  (3&4)  194        TSUKABAYASHI Isao    17  (3&4)  250
OHGA       Shigeru   17  (3&4)  185        UCHIDA    Haru-Hisa 17   (3&4)  162, 185
OHSHIMA     Hiroshi   17  (3&4)  209        UCHIMOTO   Tetsuya   17  (1&2)  68
OHYAMA      Takashi   17  (3&4)  218        UCHIYAMA   Hisashi   17  (3&4)  166
OKABE      Takahiro  17  (3&4)  218        UEGUSA    Sadao    17  (3&4)  170
OKAZAKI     Masami   17  (3&4)  181        UENO     Takashi   17  (1&2)  146
OKAZAKI     Teiko    17  (1&2)  146        WANG     Feng    17  (1&2)  46
OKUYAMA     Takeshi   17  (1&2)  128        WATANABE   Susumu   17  (3&4)  254
ONISHI      Takashi   17  (3&4)  181        YAMAGUCHI  Tasuku   17  (1&2)  118
OTSUKA      Kimio    17  (1&2)  112        YAMAZAKI   Kiyoyuki  17  (3&4)  209
                  (3&4)  199        YAMBE    Tomoyuki  17  (1&2)  44, 118
PALADE      Liviu-lulian 17  (1&2)  17         YOKOKAWA   Rui     17  (3&4)  173
PATOOR      Etienne   17  (1&2)  32         YOSHIDA   Makoto   17  (1&2)  1
PLOIX      Marie-Aude 17   (1&2)  76         YOSHIHAMA  Jyun    17  (3&4)  166
QIU       Jinhao   17  (1&2)   , 1, 22     YOSHIZAWA  Makoto   17  (1&2)  118
RICHARD     Claude   17  (1&2)  1, 5        YUSE     Kaori    17  (1&2)  1, 13
ROUSSET     François  17  (1&2)  17         ZHANG    Aidong   17  (1&2)  49
SAITO      Hirokazu  17  (1&2)  112
                  (3&4)  173
SALVIA      M.     17  (1&2)  90
SATO       Fumihiro  17  (1&2)  118
SATO       Takeshi   17  (1&2)  64
SEBALD      Gaël    17  (1&2)  1, 13
SEKIYA      Yoshiyuki  17  (3&4)  241
SHAIRA      M.     17  (1&2)  105
SHIBASAKI    Ichiro   17  (3&4)  225
SHIBATA     Mune-ichi 17   (1&2)  118
SHINODA     Tomohiro  17  (3&4)  199
SHIRAISHI    Yasuyuki  17  (1&2)  118
SHOJI      Tetsuo   17  (1&2)  68
SHUPEGIN     Mikhail   17  (1&2)  64
SPEARING     Mark    17  (1&2)  146
TACHIKAWA    Kyoji    17  (3&4)  176
TAKAGI      Toshiyuki  17  (1&2)  44, 64, 68, 118,
                      128
TAKEDA      Mikako   17  (3&4)  181
TAKENO      Takanori  17  (1&2)  64
TAKEZAWA     Yusuke   17  (3&4)  181
TANAHASHI    Yoshikatsu 17   (1&2)  46
TANAKA      Akira    17  (1&2)  118
TANAKA      Mami    17  (1&2)  42, 46, 126
TANAKA      Masaru   17  (3&4)  245
i-48   Journal of Advanced Science, Vol.17, No.3&4, 2005                           i-48

								
To top