publications _include the publications published by station only_ by alendar

VIEWS: 116 PAGES: 5

									Publications : (Include the publications published by station only) :

  (a) Publications useful to the farmers

  BREEDING
  1.  Atul M. Mehta Ane Dr. B. G. Jaisani 1990, “Pak Sanvardhan Ane
    Sankar
    Jato”. Krushigovidhya, May, 1990 Varsh-43 ( 2) P.P. 30-33.
  2. Atul M. Mehta Ane Dr. B. G. Jaisani, “Germplasm Ni Jarvani”
    Krushigovidhya, May, 1990 Varsh-43 (2) P.P. 34-35.
  3. Dr. A. R. Pathak, Dr. V. A. Patel, Dr. Atul. M. Mehta, 1996, “Gujarat
    Rajyana Mukhya Ane Peta Chokha Sanshodhan Kendro”. Dangar
    Smarnika (Suvaran Jayanti Ujavani Varsh), October, 1996, Mucho
    San. Kendra, Gukru. U., Navagam, P.P. 4-7.
  4. Dr. Atul M. Mehta, Dr. A. R. Pathak, Shree B. M. Mangukiya, Shree
    K.M. Karetha Ane Shree Sunil. G. Patel, 1996, “Dangar Dantkatha,
    Udbhav, Etihas Ane Vartaman”, Dangar Smarnika (Suvarna Jayanti
    Ujavani Varsh), October, 1996, Mu. Cho. San. Kendra, Navagam,
    P.P. 11-12.
  5. Dr. A. R. Pathak, Dr. Atul M. Mehta, Shree B. M. Mangukiya, Shree
    J. K. Patel, Shree J. G. Patel, Shree K. M. Karetha Ane Shree Sunil.
    G. Patel, 1996 “Dangarni Vadhare Utpadan Apti Sanvardhit Jato”,
    Dangar Smarnika (Suvarna Jayanti Ujavani Varsh), Octboer, 1996
    Mu. Cho. San. Kendra, Gu. Kru. U., Navagam, P.P.16-20.
  6. Dr. A. R. Pathak, Dr. Atul M. Mehta, Shree B. M. Mangukia, Ane
    Shree J. K. Patel, 1996, “ Danger ni Sthanik Sudhreli Jato”. Dangar
    Smarnika (Suvarna Jayanti Ujavani Varsh), October, 1996, Mu.
    Cho. San. Kendra, Gu. Krui. U., Navagam, P.P. 50-52.
  7. Shree Navalbhai Shah Ane Dr. Atul M. Mehta, 1996, “Adadhi Dunia
    ne Poshto : Hu Chokhano Dano”. Dangar Smarnika (Suvarna
    Jayanti Ujavani Varsh), October, 1996, Mu. Cho. San. Kendra, Guj.,
    Kru. U., Navagam, P.P.89-93.
  8. Dr. Atul M. Mehta, Dr. A. R. Pathak, Shree Sunil. G. Patel, Shree B.
    M. Mangukia Ane Shree K. M. Karetha, 1996, “Dangerni Krushit
    Ane Upayogi Janinono Khajano Dharavati Jangali Jato”, Dangar
    Smarnika (Suvarna Jayanti Ujavani Varsh), October, 1996, Mu.
    Cho. San. Kendra, Gu., Kru., U., Navagam, P.P.101-104.
  9. Dr. Atul M. Mehta, Dr. A. R. Pathak, Shree Sunil. G. Patel, Shree B.
    M. Mangukia Ane Shree K. M. Karetha, 1996, “Hybrid Rice” :
    Chokha Utpadanma Kranti” Dangar Smarnika (Suvarna Jayanti
  Ujavani Varsh), October, 1996, Mu., Cho. San., Kendra, Gu., Kru.,
  U., Navagam, P.P. 111-114.
                19

10. Dr. Atul M. Mehta, Dr. A. R. Pathak, Shree J. G. Patel, Shree Sunil.
  G. Patel, Ane Shree N. N. Patel, 1999.” Dangarno Udabhav Ane
  Etihas”, Krushi Jivan (Dangarni Kheti Visheshank) May, 1999.
  Varsh-31(10) P.P.4-5.
11. Dr. A. R. Pathak, Dr. Atul M. Mehta Ane Shree N. N. Patel, 1999,
  “Gujarat Rajyana Mukhya ane Peta Dangar Sansodhan Kendro”.
  Krushi Jivan (Dangarni Kheti Visheshank) May, 1999, Varsh-31
  (10) P.P.6-7.
12. Dr. Atul M. Mehta, Dr. A. R. Pathak Ane P. P. Donga, 1999, “Hybrid
  Dangar-Utpadanma Kranti” Krushi Jivan (Dangarni Kheti
  Visheshank, 1999, Varsh-31(10) 10-12.
13. Dr. A. R. Pathak, Dr. Atul M. Mehta, Shree J. G. Patel, Shree Sunil.
  G. Patel, 1999, “Dangarni Vadhu Utpadan apti Jato”, Krushi Jivan
  (Dangarni Kheti Visheshank) May, 1999, Varsh-31(10) P.P. 13-15.
14. Dr. Atul M. Mehta, 1999 “ Janinik Vayvidhya ane Gujaratna Kheti
  Pakonu Janinik Dhovan” Sansodhan Lekh raju Karyo : Akhil Gujarat
  Sajiv Kheti Milan Ta. 28-30 May, 1999 Grambharti, Amrapur Ta.
  Vijapur, Ji. Mahesana : Sanshodhan Lekh Chapayo : Chiranjiv
  Krushi Vikas (Sasteinebal Agricultural Development) P.P.18-34,
  Prakashan : “Jatan Vinoba Ashram, Gotri, Vadodara-390 021.
15. Dr. Atul M. Mehta, 2001 “Biotechnologinu Vignyan ane
  Shankyatao”. Sansodhan Lekh Raju Karyo : Dhvitiya Akhil Gujarat
  Sajiv Kheti Sanmelan Ta. 16-18, May, 2001. B. A. Krushi
  Mahavidhyalaya, Gujarat Krushi Vishavidhalaya, Anand :
  Sanshodhan Lekh Chapayo : “Vhali Maa Vasundhra” Prakashan :
  “Jatan” Vinoba Ashram, Gotri, Vadodara-390 021.
16. Dr. A. R. Pathak, Dr. Atul M. Mehta, Shree Sunil. G. Patel Ane
  Shree J. G. Patel, 2002 “Rog ane Jivatna Niyatranma Upayogi
  Danger ni Sudhareli Jato”. Sanshodhan Lekh Chapayo : Danger ni
  Khetima Pak Savraxan : Parisanvad Ta. 24-10-2002 P.P.58-63.
17. Dr. Atul M. Mehta, Dr. A. R. Pathak, Shree Sunil. G. Patel Ane
  Shree J. G. Patel, 2002, “ Dangarni Navi Sudhareli Jato-GR-7 ane
  Gurjari”. Krushigovidhya, May, 2003, Varsh-56, Ank-1 Sarang
  Ank-661 P. P. 20-22.
18. Dr. Atul Mehta, Dr. A. R. Pathak, Shree Sunil. G. Patel Ane Shree J.
  G. Patel, 2002 “Dangarni Navi Sudhareli Jato GR-7 ane Gurjari
  “Krushi Jivan, August, 2003, Varsh-36, Ank-1 Sarang Ank-418
  P.P. 7-9.
19. Dr. A. R. Pathak, Dr. Atul M. Mehta, Shree Sunil. G. Patel ane
  Shree J. G. Patel, 2002 :Gujarat Mate Ashaspad Sankar Dangarni
  Jato” Krushigovidhya, May-2004, Varsh-57, Ank-1, P.P.13-15.
20. Dr. A. R. Pathak, Pro. K. R. Thakar, Dr. A. M. Mehta,Dr. K. S.
  Prajapati, Pro. J. F. Dodia, 2003” “Ropan ane Oran Dangar ni
  Vyagyanik Kheti” Krushi Vishav, Gujarat Samachar, Mangarvar Ta.
  8-7-2003, Kheda-Anand- Vadodara Jilla Aavruti.
                 20

Information Bulletin : Mahiti Patrika

1.   Dr. K. G. Mehta ane Dr. Atul M. Mehta, 1994 “Hybrid rice :
    Chokha Utpadanma Kranti” Mahiti Patrika, Mukhya Chokha
    Sansodhan Kendra, Gujarat Krushi University, Navagam-387
    540.
2.   Dr. A. R. Pathak, Dr. Atul M. Mehta, Shree Sunil. G. Patel ane
    Shree J. G. Patel, 2004 “Dangarni Vividh Sudhareli Temaj
    Sthanik Jato” antarrashtriya Chokha Varsh Ujavani Mahotsava-
    2004, Mahiti Patrika, Mukha Chokha Sansodhan Kendra, Anand
    Krushi University, Navagam-387 540.

ENTOMOLOGY

1.   Dangarni Pan Valnar Iyalnu Arthik Xamya matranu Praman. Dr.
    K. G. Mehta, Dr. D. M. Korat, M. C. Patel ane J. F. Dodia,
    Krushivignyan (1995) 1, P.P. 9-11.
2.   Dangarna Kitkonu Jaivik Niyantran. Shree H. M. Patel, Dr. K. G.
    Mehta, Shree J. F. Dodia ane Dr. D. M. Korat, Krushigovidhya
    (1995) 2, P.P. 3-7.
3.   Dangarni Jivat Same limda Adharit (Banavatono Upayog. Dr. K.
    G. Mehta, Dr. D. M. Korat, J. F. Dodia, M. C. Patel ane R. D.
    Vankar. Krushivigyan (1995) 6, P.P. 11-14.
4.   Dangarna Pak man Sudharel Jato Apnavato Jivatoni
    Dincharyaman Janato Ferfar. Dr. D. M. Korat, Shree J. F. Dodia,
    Shree M. C. Patel ane Dr. K. G. Mehta, Krushivignyan(1995) 7,
    P.P.8-10.
5.   Dangarni Jivatonu Bin Rasaynik Paddhatithi Niyantran. Dr. D. M.
    Korat, J. F. Dodia, M. C. Patel ane Dr. K. G. Mehta,
    Krushivignyan(1995) 7 P.P. 10-13.
6.   Dangar Pakman Vapurati Danadar Davao. Dr. D. M. Patel and J.
    F. Dodia, Krushivignyan(1995) 10, P.P. 27-28.
7.   Dangarman Pak Saranxan ane Ketlik Payani Babat. Dr. D. M.
    Korat, J. F. Dodia ane Dr. A. R. Pathak, Krushivignyan(1995) 8
    P.P. 13-15.
8.   Dangarna Dharu Vadiaman Pak Sranxan. Dr. D. M. Korat, J. F.
    Dodia ane Dr. A. R. Pathak, Krushivignyan (1996) July P.P. 18-
    19.
9.   Dangar ni Jivato na Kudarti Dushmano. “Parjivi Kitako” Dr. D.
    M. Korat and Shree J. F. Dodia “Dangar Smaranika” 1996. P.P.
    55-57.
10.  Dangarni Jivatona Kudarati Dushmani. “Parbhaxi Kitako”. Dr. D.
    M. Korat ane Shree J. F. Dodia. Dangar Smarnika” 1996 P.P.
    58-60.
11.  Dangarni Jivatomu Rasayanik Paddhatithi Niyantran. Dr. D. M.
    Korat ane J. F. Dodia. “Dangar Smarnika” P.P. 97-98.
12.  Dangarna Pakman Vaparati Kitnashak Davao. Dr. D. M. Korat
    ane J. F. Dodia. “Dangar Smarnika” P.P. 99-100.

                21

13. Dangarna Pakman Nukshan Karata Kitak Sivayana Pranio. Dr. D. M.
  Korat ane J. F. Dodia. “Dangar Smarnika” P.P. 140-141.
14. Dangarni Pan Valnar Iyal. Dr. D. M. Korat, J. F. Dodia ane Dr. A. R.
  Pathak. “Krushigovidhya”(1997) 8, P.P. 22-23.
15. Dangarna Safed Pithwala Chusiya ane Havaman. Dr. D. M. Korat, J. F.
  Dodia ane Dr. A. R. Pathak. “Krushi Jivan”(August-1997) 8, P.P. 29.
16. Dangarni Jivatne Kevi Rite Olakhaso ? Dr. D. M. Korat, Shree J. F.
  Dodia, Shree M. C. Patel ane Dr. A. R. Pathak. Narmada Kisan Parivar
  Patra (1998) June. P.P. 9.
17. Dangarna Pakne Nuksan Karti Jivatoni Olakh ane Niyantran. Dr. D. M.
  Korat, Shree J. F. Dodia ane Dr. A. R. Pathak. “Krushi Jivan”. Dangarni
  Kheti Visheshnk, 1999 (May) P.P. 26-29.
18. Dangar Fer Ropani Vaheli Karo ane Jivatona Akraman thi Bacho. Dr. D.
  M. Korat, Shree J. F. Dodia ane Dr. A. R. Pathak. Narmada Kishan
  Parivar Patra. 1999 (June). P.P. 11-12.
   19. Dangar Iyalono Dushman, Dr. D. M. Korat, Shree J. F. Dodia ane Dr. A.
     R. Pathak. “Krushigovidhya”(1997) 8, Page 22-23. Narmada Kishan
     PARIVAR Patra. 2000 Jan. P.P. 8-9.
   20. Dangar Jivato ane Tenu Sankalit Niyantran. Dr. D. M. Korat, Shree J. F.
     Dodia ane Dr. K. G. Mehta, Dangarni Khetiman Pak, Suranxan, APPGA,
     Anand held in October, 2002, P.P. 17-21.
   21. Dangar ni Jivato. Prof. J. F. Dodia and Dr. K. G. Patel. Pak Saranxan
     Visheshank, Krushigovidhya, 2004 January, P.P. 9-13.

   PATHOLOGY

   1.  Dangarna Pakma Sukh\shma Tatvoni Unapna Chinho Ane Nivaran
      (1998). Dr. D. M. Korat, DR. K. S. Prajapati ane Dr. A. R. Pathak.
      “Narmada Kisan Parivar Patra 14(11) 3-4.
   2.  Dangarna Pakma Avta Rog. Olakh Ane Niyantran Dr. K. S. Prajapati, R.
      C. Patel (1998), “KRUSHI JIVAN” special issue on Rice Cultivation
      31(10) : 21-25.
   3.  Gujaratma Dangarno Navo Rog Parmachhed Sukaro (Sheath blight)
      1999. Dr. K. S. Prajapati, R. C. Patel ane Dr. A. R. Pathak, “NARMADA
      KISAN PARIVAR PATRA”15(12) 13-14.
   4.  Agami Chomasani Rutama Sukarana Rogne Olkho ane Alkvo (1999) Dr.
      K. S. Prajapati, R. C. Patel and Dr. A. R. Pathak “KRUSHIGOVIDHYA”
      53(3) 6-7.
   5.  Dangarna Nava Rog Parnachhed Sukarane Olkho Ane Atkvo (2000) Dr.
      K. S. Prajapati, N. N. Patel ane Dr. A. R. Pathak “KRUSHIGOVIDHYA”
      53 (3) 18-19.
   6.  Ropan Dangarni Khetima Khatar ane Piyat Vyavastha (2003) Prof. K.
      R. Thaker, Dr. K. S. Prajapati, Shree. R. C. Patel ANE Dr. A. R. Pathak,
      “KRUSHIGOVIDHYA” 56(3) : 15-17.
                    21

(b)  Publication useful to the others :

    Plant Breeding  - 30
    Agronomy     - 01
    Entomology    - 16
    Pathology     - 05

								
To top