Docstoc

Hoa_de_trac_nghiem_DH_so_4

Document Sample
Hoa_de_trac_nghiem_DH_so_4 Powered By Docstoc
					                   MÔN HÓA H C
                   ÔN S  4 (Th i gian: 90 phút)
Câu 1: Rư u C5H12O có s    ng phân rư u b c 2 là :
     A. 5         B. 3          C. 4          D. 2
Câu 2:    t cháy 2 hidrôcacbon thu m gam H2O và 2m gam CO2. Hai hidrôcacbon ng ng và k
     ti p là:
     A. C4H10, C5H12     B. C2H2 , C3H4   C. C3H6 , C4H8    D. 2 ch t khác
Câu 3: H n h p A g m C3H4, C3H6 , C3H8,( M hh = 42 ). t cháy 1,12 lít h n h p A r i     h p
   thu s n ph m cháy vào bình có Ba(OH)2 thì bình này tăng:
   A. 9,3 g        B. 8,4 g       C. 6,2 g      D. 14,6 g
Câu 4: Cho hidrôcacbon X tác d ng Br2 (1:1 mol) thu s n ph m có 80% Br kh i lư ng. V y X
   thu c dãy ng ng là:
   A. anken       B. ankan       C. ankin     D. ankin ho c ankadien.
Câu 5: H n h p A có C2H4, C3H4 ( M hh = 30). D n 6,72 lít h n h p A qua bình có Br2 dư, bình này
   tăng:
   A. 9,2 g       B. 4,5 g        C. 9 g         D. 10,8 g
Câu 6: Cracking hoàn toàn 2,8 lít C5H12 thu hh B.  t cháy h n h p B thu t ng lư ng CO2, H2O là:
   A. 27g         B. 41g         C. 82g         D. 62g
Câu 7: H n h p X có C2 H2, C3H6 , C2H6 ,H2 ( M hh =30). un nóng 2,24 lít h n h p X v i Ni m t
   th i gian thu h n h p Y . Cho h n h p Y qua bình c ó dung d ch Br2 dư thì còn 0,56 lít h n
   h p Z ( M hh =40) . V y bình Br2 tăng:
   A. 4g                     B. 8g
   C. không tính ư c , thi u d ki n       D. 2g
Câu 8:    t cháy h n h p A g m có nhi u hidrôcacbon thu 6,72 lít CO2 ( kc) và 3,6g H2O. V y V
     lít O2 c n   t là:
     A. 8,96lít       B. 2,24 lít     C. 6,72lít       D. 4,48lít
Câu 9: Rư u nào sau ây là b c 3:
   A. 2- mêtyl - propanol -2            B. 2,3-dim êtyl- butanol-2
   C. 2-mêtyl- butanol-2              D. C 3
Câu 10: S n ph m chính khi h p nư c 3- mêtyl- buten-1 có tên là:
   A. 2-m êtyl-butanol-3            B. 3-m êtyl butanol-1
   C. 3-mêtyl-butanol-2            D. c 3 sai
Câu 11: H n h p X g m 2 rư u ơn ch c A , B.     t cháy 0,04mol h n h p thu 1,568 lít CO2
   ( kc). Bi t s cacbon rư u t i a là 3 và B có ng phân. V y A, B là:
   A. CH3OH , C2H5OH              B. CH3OH , C3H7OH
   C. C2H5OH , C3H7OH             D. 2 ch t khác
Câu 12: 2,64g h n h p HCOOH, CH3COOH , phenol tác d ng        Vml dung d ch NaOH 1M thu
   3,52g mu i. V y V ml dung d ch là:
   A. 30ml                B. 50ml
   C. 40ml                D. 20ml
Câu 13: 14,8g h n h p 2 axit ơn ch c tác d ng Na2CO3 v a  t o 2,24 lít CO2 và thu x gam h n
   h p mu i là:
   A. 17,6 g                 B. 19,2 g
   C. 27,4 g                 D. 21,2 g
Câu 14: Ankanol A và Akanoic B c ó MA = MB. Khi t cháy p gam h n h p thu 0,4mol CO2 và p
   gam hh tác d ng Na dư thu 1680 ml H2 ( kc). V y A, B là:
   A. HCHO, HCOOH               B. C3H7OH, CH3COOH
   C. C4H10O và C3H6O2             D. HCOOH, C2H5OH
                     4 – Trang 1/5
Câu 15: t cháy 27,6g khi 3 rư u C3H8O, C2H6 O, CH4O thu 32,4g H2O và lư ng CO2 là:
   A. 52,8g       B. 39,6g      C. 44g        D. 66g
Câu 16: 4,2g este ơn no tác d ng  NaOH thu 4,76g mu i. Axít t o ra este là:
   A. HCOOH        B. C2H5COOH     C. RCOOH        D. CH3COOH
Câu 17: t cháy x gam amin A v i không khí v a thu 26,4g CO2 , 18,9g H2O và 104,16 lít N2
   ( kc) .V y x gam A là:
   A. 13,5g        B. 7,5g     C. 9,5g        D. S khác
Câu 18: Tìm phát bi u sai:
   A. Tính ch t hóa h c c a kim lo i là kh .
   B. Cùng nhóm thì tính kim lo i tăng khi sang chu kỳ m i.
   C. Tính ch t c trưng c a kim l ai là tác d ng ư c dung d ch bazơ.
   D. Kim lo i có ánh kim , d o ,d n i n và d n nhi t.
Câu 19: Các kim lo i nào v i s hi u là A (Z=30); B(Z=17); C(Z=20); D(Z=13):
   A. A, B         B. A, C, D      C. B, C, D      D. C 4
Câu 20: Cho các ch t và ion dư i ây : NO3, Fe2+, NO2, Fe3+, S, Cl2, O2, SO2. Nh ng ch t và ion
   v a có tính oxi hóa v a có tính kh là:
   A. NO3, S, Fe3+, Cl2, O2          B. Fe2+, S, NO2, Cl2, SO2
   C. NO3, S, O2, SO2             D. Fe2+, Fe3+, S, Cl2, O2
Câu 21: Cho 31,9 gam h n h p Al2O3, ZnO, FeO, CaO tác d ng h t v i CO dư nung nóng thu
    ư c 28,7 gam h n h p Y. Cho Y tác d ng v i dung d ch HCl dư thu ư c V lít H2( ktc).
   Th tích H2 là:
   A. 4,48 lít     B. 11,2 lít     C. 6,72 lít      D. 5,6 lít
Câu 22: Dd A có ch a: Mg2+, Ba2+, Ca2+ và 0,2 mol Cl , 0,3 mol NO3. Thêm d n d n dung d ch
   Na2CO3 1M vào dung d ch A cho n khi ư c lư ng k t t a l n nh t thì ng ng l i. H i th
   tích dung d ch Na2CO3 ã thêm vào là:
   A. 150 ml       B. 200 ml      C. 300 ml       D. 250 ml
Câu 23: Cho h n h p Cu và Fe vào dung d ch HNO3 loãng, n khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu
    ư c dung d ch (X) và ch t r n (Y) ch a 1 kim lo i. Cho dung d ch NaOH vào dung d ch
   (X) ư c k t t a (Z). K t t a (Z) g m nh ng ch t nào sau ây:
   A. Fe(OH)2 và Cu(OH)2            B. Fe(OH)2
   C. Fe(OH)3 và Cu(OH)2            D. Fe(OH)3
Câu 24: Cho 29,2 gam hhX: ACO3, BCO3 p v i HCl dư. Sau p      thu ư c ddD và V lit CO2
   ( kc). Cô c n dd D ư c 32,5 gam r n. A, B là:
   A. Mg, Ca                  B. Be,Mg
   C. Ca, Sr                  D. Sr, Ba
Câu 25: Cho 3,78 gam b t nhôm p v a    v i dd clorua M, thu ư c ddY. Kh i lư ng ch t tan
   trong ddY gi m 4,06 g so v i dd Clorua M. Mu i Clorua M:
   A. FeCl3                   B. Zn Cl2
   C. CuCl2                   D. FeCl2
Câu 26: D n V lít ( ktc) h n h p X g m axetilen và hi ro i qua ng s     ng b t niken nung
   nóng, thu ư c khí Y. D n Y vào lư ng dư AgNO3 (ho c Ag2O) trong dung d ch NH3 thu
    ư c 12 gam k t t a. Khí i ra kh i dung d ch ph n ng v a  v i 16 gam brom và còn l i
   khí Z.  t cháy hoàn toàn khí Z thu ư c 2,24 lít khí CO2 ( ktc) và 4,5 gam nư c. Giá tr
   c a V b ng:
   A. 8,96                   B. 13,44
   C. 5,60                   D. 11,2
Câu 27: Hydrocacbon A tác d ng  v i dd ch a 0,2 mol brôm, ư c 34,6 g m t d n xu t ch a 4
   brôm. T A, i u ch tr c ti p ư c:
   A. etylenglicol              B. andehyt axetic
   C. axeton                 D. axit axetic
                    4 – Trang 2/5
Câu 28: Khi cho ankan X (trong phân t có ph n trăm kh i lư ng cacbon b ng 83,72%) tác d ng
   v i clo theo t l s mol 1:1 (trong i u ki n chi u sáng) ch thu ư c 2 d n xu t monoclo
    ng phân c a nhau. Tên c a X là:
   A. 2-metylpropan              B. butan
   C. 2,3- imetylbutan            D. 3-metylpentan
Câu 29: H n h p g m hi rocacbon X và oxy có t l s mol tương ng là 1:10. t cháy hoàn toàn
   h n h p trên thu ư c h n h p khí Y. Cho Y qua dung d ch H2SO4 c, thu ư c h n h p
   khí Z có t kh i i v i hi ro b ng 19. Công th c phân t c a X:
   A. C4H8                   B. C3H8
   C. C3H6                   D. C3H6
Câu 30: M t hi rocacbon X c ng h p v i axit HCl theo t l mol 1:1 t o s n ph m có thành ph n
   kh i lư ng clo là 45,223%. Công th c phân t c a X là:
   A. C4H8                   B. C3H6
   C. C3H4                   D. C2H4
Câu 31: Ba hi rocacbon X, Y, Z k ti p nhau trong dãy ng ng, trong ó kh i lư ng phân t Z
   g p ôi kh i lư ng phân t X. t cháy 0,1 mol ch t Y, s n ph m khí h p th hoàn toàn vào
   dung d ch Ca(OH)2 (dư), thu ư c s gam k t t a là:
   A. 10                    B. 20
   C. 40                    D. 30
Câu 32: Hi rat hóa 2 anken ch t o thành 2 ancol (rư u). Hai anken ó là:
   A. 2-metylpropen và but-1-en (ho c buten-1)
   B. eten và but-1-en (ho c buten-1)
   C. eten và but-2-en (ho c buten-2)
   D. propen và but-2-en (ho c buten-2)
Câu 33: H n h p A g m 1 ankan và 1 anken. t cháy hoàn toàn h n h p A thu ư c a (mol) H2O
   và b (mol) CO2. T s T = a/b có giá tr trong kho ng:
   A. 1 < T < 2,5                B. 1 < T < 2
   C. 1,2 < T < 1,5               D. 0 < T < 1
Câu 34: Chia h n h p X g m 2 ankin thành 2 ph n b ng nhau. t cháy hoàn toàn ph n 1 thu ư c
   1,76g CO2 và 0,54g H2O. Ph n 2 cho vào dung d ch Br2 dư, thì lư ng Br2 tham gia ph n ng
   là:
   A. 1,6 gam                 B. 4 gam
   C. 6,4 gam                 D. 3,2 gam
Câu 35: ehydrat hoàn toàn h n h p rư u X thu ư c h n h p Y g m 2 anken. N u t cháy hoàn
   toàn h n h p X thu ư c 17,6 gam CO2 thì khi t cháy hoàn toàn h n h p Y, d n s n ph m
   vào bình dung d ch Ca(OH)2 dư. Kh i lư ng bình Ca(OH)2 n ng thêm là:
   A. 2,76 gam                B. 1,76 gam
   C. 2,48 gam                D. 2,94 gam
Câu 36:  t cháy hoàn toàn 8,96 lít ( ktc) h n h p 2 anken liên ti p nhau trong dãy  ng  ng thu
    ư c (m + 39) gam CO2 và m gam H2O. CTPT c a 2 anken là:
    A. C4H6 và C5H8                B. C3H6 và C4H8
    C. C2H4 và C3H6                D. C4H8 và C5H10
Câu 37:  t cháy hoàn toàn V (lít) m t hidrocacbon khí (X) trong bình kín có dư O2 thu ư c h n
   h p (Y) g m 4V (lít) CO2 , hơi H2O và O2 dư. Bi t áp su t u b ng áp su t lúc sau. CTPT
   c a (X) là:
   A. C4H6                    B. C4H4
   C. C4H10                   D. C4H8
Câu 38: Cách làm s ch etilen có l n axetilen là:
   A. D n qua dung d ch Br2            B. D n qua dung d ch AgNO3/NH3
   C. D n qua dung d ch KMnO4           D. T t c  u úng

                       4 – Trang 3/5
Câu 39: Cho 45,6 gam h n h p 2 mu i cácbonat kim lo i ki m tác d ng h t v i dung d ch HCl thì
   thu ư c 8,96 lít khí CO2 thoát ra ktc. T ng kh i lư ng 2 mu i clorua t o thành là:
   A. 50 gam                 B. 25 gam
   C. 5 gam                  D. 75 gam
Câu 40: Hòa tan 1,19 gam h n h p (Al và Zn) b ng dung d ch HCl dư. Sau ph n ng cô c n dung
   d ch thu ư c 4,03 gam mu i khan. Th tích khí thoát ra là:
   A. 0,224 lít                B. 0,448 lít
   C. 0,672 lít                D. 0,896 lít
Câu 41: X là C3H6O2 và Y là C2H4O2. H n h p A, B tác d ng NaOH thu 1 mu i và 1 rư u:
   A. X, Y u là axit             B. X là axit, Y là este
   C. X là este, Y là axit          D. Y là este, X là axit
Câu 42: Cho 31,9 gam h n h p Al2O3, ZnO, FeO, CaO tác d ng h t v i CO dư nung nóng thu
    ư c 28,7 gam h n h p Y. Cho Y tác d ng v i dung d ch HCl dư thu ư c V lít H2 ( ktc).
   Th tích H2 là:
   A. 5,6 lít                B. 6,72 lít
   C. 4,48 lít               D. 11,2 lít
Câu 43: H n h p A có Glyxerin và ankanol X. L y 20,3g h n h p A tác d ng v i Na thu 5,04 lít
   H2. L y 8,12g h n h p A tác d ng  1,96g Cu(OH)2. V y A là:
   A. C2H5OH                 B. C3H7OH
   C. CH3OH                  D. C4H9OH
Câu 44: Kh h t 9,12g h n h p Fe2O3, FeO v i H2 nhi t     cao thu 2,7g H2O kh i lư ng c a 1
   ch t lúc u là:
   A. 2,4g                 B. 1,8g
   C. 3,2g                 D. 4,8g
Câu 45: Dung d ch A là NaAlO2 a(M), dung d ch B là HCl b(M). 0,25 lít dung d ch A tr n v i
   50ml dung d ch B có 3,9g k t t a. 0,25lít dung d ch A tr n v i 125ml dung d ch B có 5,85
   g k t t a. Giá tr a, b là:
   A. 0,25 và 0,5                B. 0,3 và 0,9
   C. 0,35 và 1                 D. 0,4 và 1,2
Câu 46: Oxi hóa 4 gam rư u ơn ch c (X) b ng O2 (có m t xúc tác) thu ư c 5,6 gam hh(Y) g m
   andehyt, rư u dư và nư c. Tên c a (X) và hi u su t ph n ng là:
   A. Etanol; 75%                B. Propanol-1; 80%
   C. Metanol ; 80%               D. Metanol ; 75%
Câu 47: H tan 10g h n h p 2 mu i cacbonat c a 2 kim lo i hóa tr 2 và 3 v i HCl thu 0,672 lít
   khí và t o lư ng mu i là:
   A. 10,33g                B. 12,33 g
   C. 9,33g                 D. 11,33g
Câu 48: Cho 12g h n h p Fe ,Cu vô dung d ch CuSO4 dư, khi ph n ng xong thu 12,8g ch t r n.
   V y % Cu trong h n h p ban u là:
   A. 46,7%                 B. 33,33%
   C. 50%                  D. 53,3%
Câu 49: Mu i A có công th c C3H10O2N2 tác d ng    NaOH thu mu i B và amin b c 1 có s công
   th c c u t o là :
   A. 4         B. 3          C. 2           D. 5
Câu 50: Cho 30,8 gam h n h p g m glixerin và m t rư u no, ơn ch c (X) ph n ng v i Na dư
   thoát ra 8,96 lít khí ( ktc). Cùng lư ng h n h p trên hòa tan ư c 9,8 gam Cu(OH)2. CTPT
   c a rư u X là:
   A. C4H9OH                   B. CH3OH
   C. C2H5OH                   D. C3H7OH
                   ----------@---------
                      4 – Trang 4/5
4 – Trang 5/5

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:49
posted:3/5/2010
language:Vietnamese
pages:5