Hoa_de_trac_nghiem_DH_so_3 by lovecomputer

VIEWS: 51 PAGES: 4

									                  MÔN HÓA H C
                  ÔN S   3 (Th i gian: 90 phút)
Câu 1: Hòa tan 2,49 gam hh 3 kim lo i ( Mg, Fe, Zn) b ng lư ng v a        dd H2SO4 1M, thu
    ư c1,344 lít H2 ( kc) Th tích dung d ch H2SO4 c n dùng là:
     A. 1,2 lít      B. 0,24 lít       C. 0,06 lít        D. 0,12 lít
Câu 2:   un h n h p X g m 2 ch t h u cơ A, B v i H2SO4 c 140 OC; thu ư c 3,6 gam h n
     h p B g m 3 ête Có s mol b ng nhau và 1,08 gam nư c. Hai ch t h u cơ là:
     A. CH3OH và C3H7OH             B. CH3OH và C2H5OH
     C. C3H7OH và CH2=CH-CH2OH         D. C2H5OH và CH2=CH-CH2OH
Câu 3: Cho 31,9 gam h n h p Al2O3, ZnO, FeO, CaO tác d ng h t v i CO dư nung nóng thu ư c
   28,7 gam h n h p Y. Cho Y tác d ng v i dung d ch HCl dư thu ư c V lít H2 ( ktc). Th
   tích H2 là:
   A. 6,72 lít      B. 11,2 lít     C. 5,6 lít      D. 4,48 lít
Câu 4: X là rư u b c II có CTPT C6H14O.   un nóng X v i H2SO4   c  1700C ch t o m t anken
   duy nh t. Tên c a (X) là :
   A. 2,2- imetylbutanol-3             B. 2,3- imetylbutanol-3
   C. 3,3- imetylbutanol-2             D. 2,3- imetylbutanol-2
Câu 5: Có m t h p ch t h u cơ ơn ch c Y, khi t cháy Y ta ch thu ư c CO2 và H2O v i s mol
    như nhau và s mol oxi tiêu t n g p 4 l n s mol c a Y. Bi t r ng: Y làm m t màu dung
    d ch brom và khi Y c ng h p hi ro thì ư c rư u ơn ch c. Công th c c u t o m ch h c a
    Y là:
    A. CH3-CH2-OH                B. CH2=CH-CH2-CH2-OH
    C. CH3-CH=CH-CH2-OH             D. CH2=CH-CH2-OH .
Câu 6:    nh n bi t NaHCO3 và NH4 HSO4 ta có th dùng:
     A. ddHCl       B. ddBa(OH)2    C. ddNaOH          D. A, B, C  u ư c
Câu 7: Cho m g h n h p g m 3 kim lo i ng trư c H2 trong dãy ho t ng hóa h c ph n ng h t
   v i H2SO4 dư, thu ư c 1,008 lít H2 ( kc). Cô c n dung d ch thu ư c 7,32 g r n. V y m có
   th b ng:
   A. 3g         B. 5,016g       C. 2,98g       D. 4,25 g
Câu 8: Cho 8,8 gam m t h n h p g m 2 kim lo i 2 chu kì liên ti p thu c phân nhóm chính nhóm
   II tác d ng v i 120 ml dung d ch HCl 1M, ư c 6,72 lít ( kc) khí hi ro hai kim lo i ó là:
   A. Be và Mg       B. Ca và Sr    C. Mg và Ca        D. A, B u úng.
Câu 9: Có các ph n ng:
    (1) Fe3O4 + HNO3 →;              (2) FeO + HNO3 →
    (3) Fe2O3 + HNO3→ ;              (4) HCl + NaAlO2 + H2O →
    (5) HCl + Mg → ;                (6) Kim lo i R + HNO3 →
     Ph n ng nào là ph n ng oxi hóa kh :
     A. 1,2,4,5,6     B. 2,6,3        C. 1,4,5,6        D. 1,2,5,6
Câu 10: Có các ch t: Cu (1); HCl (2); ddKNO3 (3); ddFeSO4 (5); ddFe2(SO4 )3 (6); O2 (7). T
   các ch t trên có th t o nhi u nh t ư c:
   A. 2 ph n ng       B. 3 ph n ng   C. 4 ph n ng     D. 5 ph n ng
Câu 11: Cho b t Al vào dung d ch h n h p:NaNO3 ; NaNO2; NaOH s có s ph n ng nhi u nh t
   b ng:
   A.1          B. 2         C. 3        D. Giá tr khác
Câu 12: Cho 20g b t Fe vào dung d ch HNO3 và khu y n khi ph n ng xong thu ư c V lít khí
   NO và còn 3,2g kim lo i. Giá tr V là:
   A. 2,24lít      B. 4,48lít     C. 5,6lít     D. 6,72lít

                   3 – Trang 1/4
Câu 13: t cháy a mol m t este no ; thu ư c x mol CO2 và y mol H2O. Bi t x – y = a. Công th c
   chung c a este:
   A. CnH2n-2O2     B. CnH2n-4O6     C. CnH2n-2O4     D. CnH2nO2
Câu 14: Hòa tan 1,95 (g) m t kim lo i M hóa tr n trong H2SO4      c dư. P hoàn toàn, thu ư c
   4,032 lít SO2 ( kc) và 1,28 (g) r n. V y M là:
   A. Fe          B. Mg         C. Al          D. Zn
Câu 15: M t an êhit ơn no có %O=36,36 v kh i lư ng. Tên g i c a an êhit này là:
   A. Propanal               B. 2-metyl propanal
   C. Etanal                D. Butanal
Câu 16: Dung d ch A: 0,1mol M2+ ; 0,2 mol Al3+; 0,3 molSO42- và còn l i là Cl-. Khi cô c n ddA
   thu ư c 47,7 gam r n. V y M s là:
   A. Mg         B. Fe         C. Cu          D. Al
Câu 17: R-NO2 +Fe +H2O→Fe3O4 +R -NH2. Các h s theo th t các ch t l n lư t là:
   A. 4, 9, 4, 3, 4           B. 4, 8, 4, 3, 4
   C. 2, 4, 2, 3, 4           D. 2, 3, 2, 3, 4
Câu 18: Cho p X+ NO3 + H+ → M2+ + NO +H2O. Các h s theo th t các ch t l n lư t là:
             −

   A. 3, 4, 8, 3, 4, 4          B. 3, 2, 8, 3, 2, 4
   C. 3, 6, 8, 3, 6, 4          D. 3, 8, 8, 3, 8, 4
Câu 19: H n h p X g m 2 axit cacboxylic.     trung hòa h t m (g) X c n 400 (ml) dung d ch
   NaOH 1,25 (M).    t cháy hoàn toàn m (g) X, thu ư c 11,2 lít CO2 ( ktc). Công th c c u
   t o thu g n c a 2 axit trong X là:
   A. HCOOH và CH3COOH              B. HCOOH và HOOC – COOH.
   C. CH3COOH và HOOC – CH2 – COOH        D. CH3COOH và HOOC – COOH.
Câu 20: Nh ng lo i h p ch t h u cơ m ch h nào ng v i công th c t ng quát CnH2nO.
   A. Rư u không no ơn ch c         B. An ehit no
   C. Xeton                 D. T t c  u úng
Câu 21:  28 gam b t s t ngoài không khí m t th i gian th y kh i lư ng tăng lên thành 34,4gam.
   Thành ph n % kh i lư ng s t ã b oxi hóa là:
   A. 99,9%        B. 60%        C. 81,4%        D. 48,8%
Câu 22: CTTQ c a Este sinh b i axit ơn no và  ng   ng benzen là:
   A. CnH2n - 6O2     B. CnH2n – 8O2     C. CnH2n - 4 O2          D. CnH2n
   -2 O2 .
Câu 23: (A) là este ơn ch c, m ch C h và có mC : mO = 9 : 8 . Có t t c bao nhiêu CTCT c a (A)
   có th có:
   A. 3          B. 4        C. 5           D. 6
Câu 24: Cho NO2 p v i NaOH dư, thu ư c dung d ch A. Cho Al vào ddA; thu ư c h n h p
   g m 2 khí . V y 2 khí là:
   A. H2, NO2       B. NH3, CO2  C. NO, NO2      D. A,B u úng
Câu 25: Este A có %O = 44,44%. V y A có CTPT là:
   A. C6H4O4       B . C6H8O4      C. C6H!2O4          D. C6H!4O4
Câu 26: Kh Fe2O3 b ng CO nhi t     cao thu ư c h n h p X g m 4 ch t r n. Khi hòa tan X
   b ng HNO3 dư thu ư c 0,02mol NO và 0,03mol N20. Hòa tan X b ng H2S04 c nóng thì
   thu ư c V (lit) khí. Giá tr V là:
   A. 2,24         B. 3.36       C. 4,48         D. 6.72
Câu 27: A ch a C,H,O có %O = 53,33%. Khi A p vó Na và v i NaHCO3 có t l mol A: mol H2 =
   1:1 và mol A: mol CO2 = 1:1. V y CTPT c a A là:
   A. C2H4O2       B. C3H6O3      C. C4H8O3       D. C5H10O4

                   3 – Trang 2/4
Câu 28: Cho 1,8 gam m t axit (A) ơn ch c p h t v i NaHCO3. D n h t khí thu ư c vào bình
   dung d ch KOH dư; th y kh i lư ng ch t tan trong bình tăng 0,78 gam. V y (A ) có CTCT:
   A.C2H5 COOH                 B.C3H7COOH
   C.CH3COOH                  D. Công th c khác
Câu 29: t rư u A. D n h t s m ph m cháy vào bình ng dung d ch Ca(OH)2 dư; th y có 3 gam
   k t t a và kh i lư ng bình tăng 2,04 gam. V y A là:
   A. CH4O                   B. C2H6 O
   C. C3H8O                   D. C4H10O
Câu 30: Ba ch t h u cơ X, Y, Z cùng ch a C, H, O. Khi t cháy m i ch t lư ng oxy c n dùng
   b ng 9 l n lư t oxy có trong m i ch t tính theo s mol và thu ư c CO2, H2O có t l kh i
   lư ng tương ng b ng 11: 6. th hơi m i ch t u n ng hơn không khí d l n (cùng nhi t
    , áp su t). Công th c ơn gi n nh t c a X, Y, Z là:
   A. (C2H6O)n                  B. (C4H10O)n
   C. (C3H8O)n                  D. K t qu khác
Câu 31: Trong công nghi p, natri hi roxit ư c s n xu t b ng phương pháp:
   A. i n phân dung d ch NaCl, không có màng ngăn i n c c.
   B. i n phân dung d ch NaCl, có màng ngăn i n c c.
   C. i n phân dung d ch NaNO3 , không có màn ngăn i n c c.
   D. i n phân NaCl nóng ch y.
Câu 32: H n h p X g m 2 axit no: A1 và A2. t cháy hoàn toàn a mol X thu ư c 11,2 lít khí
   CO2 ( ktc). trung hòa a mol X c n 500ml dung d ch NaOH 1M. Công th c c u t o c a
   2 axit là:
   A. CH3COOH và C2H5COOH          B. HCOOH và HOOC-COOH
   C. HCOOH và C2H5COOH           D. CH3COOH và HOOC-CH2-COOH
Câu 33: M t ankanol X có 60% cacbon theo kh i lư ng trong phân t . N u cho 18 gam X tác d ng
   h t v i Na thì th tích khí H2 thoát ra ( i u ki n chu n) là:
   A. 1,12 lít                  B. 2,24 lít
   C. 3,36 lít                  D. 4,46 lít
Câu 34: Cho sơ  chuy n hóa sau: Cl2 → A → B → C → A → Cl2. Trong ó A, B, C là ch t r n
   và u ch a nguyên t clo. Các ch t A, B, C là:
   A. NaCl; NaOH và Na2CO3          B. KCl; KOH và K2CO3
   C. CaCl2; Ca(OH)2 và CaCO3         D. C 3 câu A, B và C u úng
Câu 35: Có ddA: HF 0,1M và NaF 0,1 M; Bi t: K a = 6, 8.10−4 ; log 6, 8 = 0, 83  pH c a ddA s có
   b ng:
   A. 2,17                 B. 3,17
   C. 3,3                  D. 4,2

Câu 36: X ch a C, H, O có MX = 60 vC. X có s      ng phân ph n ng ư c v i NaOH b ng:
    A.1                       B. 2
    C. 3                       D.4
Câu 38: un nóng 11,5g rư u etylic xúc tác H2SO4 c 140 oC thu ư c a gam ch t h u cơ. Khi
   hi u xu t 75% a b ng:
   A. 9,2500g                B. 13,8750g
   C. 6,9375g                D. 18,5000g
Câu 38: Cho hh A: 0,15 mol Mg , 0, 35 mol Fe p v i V lit ddHNO3 1M; thu ư c ddB, hhG g m
   0,05 mol N2O, 0,1 mol NO và còn 2,8 gam kim lo i. Giá tr V là:
   A. 1,1                   B. 1,15
   C.1,22                   D.1,225                    3 – Trang 3/4
Câu 39: Có 4 dung d ch trong su t, m i dung d ch ch ch a m t lo i cation và m t lo i anion. Các
   lo i ion trong c 4 dung d ch g m Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO4 2-, Cl-, CO32-, NO3-. Trong 4
   dung d ch ó có 2 dd chúa các ion sau:
   A. NO − , Na + , Cl − , Mg 2+
       3                  B. SO 2− ; Na + ; Cl − ; Ba 2+
                                4

    C. Na + ; NO3 ; Pb2+ ; CO32−
          −                 D. A và C

Câu 40: Hydrocacbon A có M > 58 và có CTN : (C3 H4)n.V y A là ch t nào và thu c dãy       ng
    ng nào h c:
   A. C3H4, ankin             B. C6H8, ankadien
   C. C9H12, aren             D. C 3 u sai
Câu 41: C u hình electron nguyên t c a X : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 . X có  c i m sau:
   A. X là kim lo i               B. X khi trơ
   C. X có 3 elec tron hoá tr          D. X là phi kim
Câu 42: Cho hh: AO, B2O3 vào nư c thu ư c ddX trong su t ch a:
   A. A(OH)2, B(OH)3             B. A(OH)2, B2O3
   C. A(OH)2, A3(BO2)2            D. A(OH)2, A(BO2)2
Câu 43: Cho ddAlCl3 vào dung d ch NaAlO2 s th y:
   A. Không có hi n tư ng           B. Có k t t a tr ng xu t hi n
   C. Có khí thoát ra             D. Có k t t a và có khí bay ra
Câu 44: Cho hh b t KL: a mol Mg, b mol Al, p v i dd hh ch a c mol Cu(NO3)2 , d mol AgNO3
   Sau p thu ư c r n ch a 2kim lo i. Bi u th c liên h a,b,c,d:
   A. 2a + 3b = 2c + d            B. 2a + 3b ≤ 2c – d
   C. 2a + 3b ≥ 2c – d            D. 2a + 3b ≤ 2c + d
Câu 45: M t h p ch t X có Mx < 170. t cháy hoàn toàn 0,486 gam X sinh ra 405,2ml CO2 ( ktc)
   và 0,270 gam H2O. X tác d ng v i dung d ch NaHCO3 và v i natri u sinh ra ch t khí v i
   s mol úng b ng s mol X ã dùng. Công th c c u t o c a X là:
   A. HO-C4H6O2-COOH             B. HOOC-(CH2)5-COOH
   C. HO-C3H4-COOH              D. HO- C5H8O2-COOH
Câu 46 : Dung d ch KOH 0,02M có pH b ng:
   A. 12                      B.13,7
   C. 12,02                    D. 11,3
Câu 47: 1,68 lít h n h p A: CH4, C2 H4 ( kc) có KLPTTB b ng 20.     t cháy hoàn toàn hhA; thu x
   gam CO2. V y x b ng:
   A.3,3g                    B. 4,4g
   C . 6,6g                   D. 5,6 g
Câu 48: Cho 10,6g h n h p K2CO3 vaø Na2CO3 vaøo 12g dd H2SO4 98%. Kh i lư ng dung dich
   có giá tr :
   A. 22,6g                B. 19,96g
   C. 18,64g                D.17,32 g
Câu 49: Tr n 100ml dung d ch H2SO4 0,4M v i 200ml dung d ch NaOH 0,4M thu dung d ch mu i
   có pH là:
   A. 0                   B. 7
   C.12                   D. pH >7
Câu 50 : Tr n 100 ml dung d ch HCl v i 150 ml dung d ch KOH thu dung d ch ch có H2O, KCl.
   Tr n 150 ml dung d ch HCl v i 150 ml dung d ch KOH thu dung d ch có:
   A. H2O, KCl                B. H2O, KCl, KOH
   C. H2O, KCl, HCl              D. H2O, KCl, HCl,KOH
                    ----------@---------


                   3 – Trang 4/4

								
To top